ResearchPDF Available

אוצר תת ימי בקיסריה 2016

Authors:

Abstract

בדיוק לפני שנה דווח בהתרגשות על מציאת מטמון זהב פטימי מלפני כ 1000 שנה בקיסריה, ובו יותר מ 2500 מטבעות. תיבת הפנדורה שנקראת נמל קיסריה לא מפסיקה להפתיע כל פעם מחדש ובפסח השנה מצאו צמד צוללים חובבים אוצר הכולל מטבעות כסף, פסלי ברונזה וחפצים נוספים, אשר ירדו למצולות יחד עם ספינתם לפני כ 1600 שנה.
רצוא ימור תת ימי רידנ הירסיקב - 201 6
יש שמש
1
קוידב ינפל הנש חווד תושגרתהב לע תאיצמ ןומטמ בהז ימיטפ ינפלמ כ 1000הנש
ובו ,הירסיקב רתוי מ 2500תביתועבטמ הרודנפה תארקנש למנ הירסיק אל הקיספמ
עיתפהל לכ םעפ שדחמ חספבו הנשה ואצמ דמצ םיללוצ םיבבוח רצוא ללוכה תועבטמ
ילספ ,ףסכ הזנורב םיצפחו רשא ,םיפסונ ודרי תולוצמל דחי םע םתניפס ינפל כ 1600.הנש
יוליגה ירקמה לש ינש םיללוצה למנב קיתעה לש הירסיק ליבוה תפישחל ןעטמ ימי קיתע לודג
ביהרמו לש ,ויפויב תניפס רחוס ינפלמ 1,600םינש העבטש לע .םיב תיעקרקה ורתונ
םיפושח ידירש ינגוע :הניפס לזרב ץעו םירזיבאו ושמישש תיינבל ילכ טיישה עויסב לועפתו
םיללוצ לש תושר תוקיתעה םיבדנתמו ךות שומיש דויצב ולגתה ,םדקתמ םיטירפ םיבר ויהש
ןעטמב .הניפסה
םיבר םיאצממהמ םייושע הזנורב םהו ורמתשה ןפואב אצוי ןיב :ןפוד רתיה ואצמנ רנ הזנורב
רטועמ תומדב לא שמשה ןולספ ,לוס לש תלא חריה רנ ,הנול תומדב שאר דבע ,ינקירפא
ירבש השולש םילספ וקצונש לדוגב םיצפח ,יעבט םיבצועמ תרוצב תויח ןוגכ זרב ,ןתיוול
הזנורב תרוצב ריזח רב לעש ושאר ואצמנ ,ףסונב .דועו ,רוברב ירבש םינקנק םילודג ושמישש
תאישנל ימ היתש שומישל תווצה הניפסב הלבוהלו תחא .םיב תועתפהה התייה ,תולודגה
םייוליג לש ינש ישוג תועבטמ םיבכרומה יפלאמ לקשמב ,תועבטמ 20ולביקש ,םימרגוליק
תא תרוצ ילכ סרחה םכותבש םוקימ .ולבוה םיאצממה םרוזיפו תיעקרקב םיה עיבצמ לע
תניפס רחוס הלודג האשנש תוכתמ לככו ,רוזחמל הארנה העלקנ הרעסל רוזאב חתפ למנה
הפחסנו דע הקסרתהש לע רבוש םילגה חותינמיעלסהו ללש םיאצממה ואצוהש םימהמ
ןתינ עיבצהל לע תמר םייחה ההובגה לש יבשות הירסיק התואב רשא ,הפוקת תבשחנ רות
בהזה לש .ריעה
תושרב תוקיתעה םינייצמ יכ לולכמ ימי-יגולואיכרא הזכ אל אצמנ ץראב הזמ תוחפל 30.הנש
ילספ תכתמ םה םירידנ אצממב םושמ ,יגולואיכראה זאמש דימתמו וגהנ ךיתהל רזחמלו
רבכשכ .םתוא םיאצומ םיאצממ הז ,הזנורבמ הרוק רקיעב םושמ ,םיב םילספהש ופרטנ דחי
םע ועקש ,תוניפסה םימב ךילהתמ 'ולצינ'ו .רוזחמה לוחה רמש לע םילספה לשבו ךכ בצמ
םתורמתשה םיהדמ שממ - וליאכ ורצונ לומתא אלו ינפל 1600תועבטמה .הנש ,ולגתנש
םיאשונ תא םתומד לש םירסיקה טלשש ,סוניטנטסנוק לע תורסיקה תימורה תיברעמה )312-
324רחואמו (נ"הסל רתוי עדונ סוניטנטסנוקכ רסיק ,לודגה הירפמיאה תימורה )337-324
לשו (נ"הסל רסיקויניקיל טלשש הקלחב יחרזמה לש הירפמיאה תימורה היהו ובירי לש
דע ,סוניטנטסנוק ותלפמל לש סוניקיל ברקב ךרענש ןיב .םיינשה
1
יש גוחה ,שמש תויצזיליוויצל תטיסרבינוא ,תוימי הפיח shandsh@zahav.net.il
1
םירושעב םינורחאה הנשי הדירי תיבקע סלפמב לוחה יפוחה חרזמב םיה בקע ,ןוכיתה
תקספה תנזה לוחה ןגאמ סולינה זאמ םקוה רכס ןאוסא םילמנה ,ףסונב .םירצמב תונירמהו
םינושה רשא ונבנ םימסוח ,לארשיב תא ותעונת תיעבטה לש לוחה הנופצ םע ימרז .םיה
תועמשמה תיגולואיכראה תידיימה איה הפישח לש דוע דועו םיאצממ תת םיימי תמגודכ
תוניפס תועובט םינבמו םייפוח רשא ורבקנ תחתמ לוחל ורמתשהו ךשמב תואמ יפלאו .םינש
ריבס חינהל םינשבש תובורקה הזחנ םייוליגב םיפסונ םישגרמו לש תולוספק ןמז תמגודכ וז
האצמנש .הירסיקב
:תורוקמ
תושר תוקיתעההעדוה :תונותיעל
http://www.antiquities.org.il/article_heb.aspx?sec_id=25&subj_id=240
הרלק :םוליצ תובידאב ,תימע תושר תוקיתעה
2
םוליצ תחתמ ןר :םימל ןייטשנייפ
3
4
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.