ArticlePDF Available

Laser Triangulation in 3-Dimensional Granulometric Analysis

Authors:

Abstract

The measurement of the particle size distribution plays an important role in mineral processing. Due to the high costs and time-consumption of the screening process, modern machine vision methods based on the acquisition and analysis of recorded photographic images. But the image analysis methods used so far, do not provide information on the three-dimensional shape of the grain. In the coal industry, the application scope of these methods is substantially limited by the low reflectivity of the black coal particle surface. These circumstances hinder proper segmentation of coal stream surface image. The limited information contained in two-dimensional image of the raw mineral stream surface, makes it difficult to identify proper size of grains partially overlapped by other particles and skewed particles. Particle height estimation based on the shadow length measurement becomes very difficult in industrial environment because of the fast movement of the conveyor belt and because of spatial arrangement of these particles, usually touching and overlapping. Method of laser triangulation connected with the movement of the conveyor belt makes it possible to create three-dimensional depth maps. Application of passive triangulation methods (e.g. stereovision) can be impeded because of the low contrast of the black coal on the black conveyor belt. This forces the use of active triangulation methods, directly identifying position of the analyzed image pixel. High contrast of the image can be obtained by a direct pointwise laser lighting. For the simultaneous identification of the entire section of the raw material stream it is useful to apply a linear laser (a planar sheet of the laser light). There have been presented basic formulas for conversion of pixel position on the camera CCD matrix to the real-word coordinates. A laboratory stand has been described. This stand includes a linear laser, two high-definition (2Mpix) cameras and stepper motor driver. The triangulation head moves on the rails along the belt conveyor section. There have been compared acquired depth maps and photographic images. Depth maps much better describe spatial arrangement of coal particles, and have a much lower noise level resulting from the specular light reflections from the shiny fragments of the particle surface. This makes possible an identification of the coal particles partially overlapped by other particles and obliquely arranged particles. It enables a partial elimination or compensation of image disturbances affecting the final result of the estimated particle size distribution. Because of the possibility of the reflected laser beam overriding by other particles it is advantageous to use a system of two cameras. Results of the experimental research confirmed the usefulness of the described method in spite of low reflectance factor of coal surface. The fast detection of changes in particle size distribution makes possible an on-line optimization of complex technological systems - especially those involving coal cleaning in jigs - thus leading to better stabilization of quality parameters of the enrichment output products. An additional application of the described method can be achieved by measuring the total volume of the stream of the transported materials. Together with the measurement signal from the belt conveyor weight it makes possible to estimate the bulk density of the raw mineral stream. The low complexity of the signal processing in the laser triangulation method is associated with the acquisition of high contrast images and analysis based on simple trigonometric dependencies.
Arch. Min. Sci., Vol. 61 (2016), No 1, p. 15–27
Electronic version (in color) of this paper is available: http://mining.archives.pl
DOI 10.1515/amsc-2016-0002
ADAM HEYDUK*
LASER TRIANGULATION IN 3-DIMENSIONAL GRANULOMETRIC ANALYSIS
TRIANGULACJA LASEROWA W TRÓJWYMIAROWYCH POMIARACH
SKŁADU ZIARNOWEGO
The measurement of the particle size distribution plays an important role in mineral processing.
Due to the high costs and time-consumption of the screening process, modern machine vision methods
based on the acquisition and analysis of recorded photographic images. But the image analysis methods
used so far, do not provide information on the three-dimensional shape of the grain. In the coal industry,
the application scope of these methods is substantially limited by the low reflectivity of the black coal
particle surface. These circumstances hinder proper segmentation of coal stream surface image. The
limited information contained in two-dimensional image of the raw mineral stream surface, makes it
difficult to identify proper size of grains partially overlapped by other particles and skewed particles.
Particle height estimation based on the shadow length measurement becomes very difficult in industrial
environment because of the fast movement of the conveyor belt and because of spatial arrangement
of these particles, usually touching and overlapping. Method of laser triangulation connected with the
movement of the conveyor belt makes it possible to create three-dimensional depth maps. Application
of passive triangulation methods (e.g. stereovision) can be impeded because of the low contrast of the
black coal on the black conveyor belt. This forces the use of active triangulation methods, directly
identifying position of the analyzed image pixel. High contrast of the image can be obtained by a direct
pointwise laser lighting. For the simultaneous identification of the entire section of the raw material
stream it is useful to apply a linear laser (a planar sheet of the laser light). There have been presented
basic formulas for conversion of pixel position on the camera CCD matrix to the real-word coordinates.
A laboratory stand has been described. This stand includes a linear laser, two high-definition (2Mpix)
cameras and stepper motor driver. The triangulation head moves on the rails along the belt conveyor
section. There have been compared acquired depth maps and photographic images. Depth maps much
better describe spatial arrangement of coal particles, and have a much lower noise level resulting from
the specular light reflections from the shiny fragments of the particle surface. This makes possible an
identification of the coal particles partially overlapped by other particles and obliquely arranged particles.
It enables a partial elimination or compensation of image disturbances affecting the final result of the
estimated particle size distribution. Because of the possibility of the reflected laser beam overriding by
other particles it is advantageous to use a system of two cameras. Results of the experimental research
confirmed the usefulness of the described method in spite of low reflectance factor of coal surface.
The fast detection of changes in particle size distribution makes possible an on-line optimization of
* DEPARTMENT OF ELECTRICAL ENGINEERING AND CONTROL IN MINING, FACULTY OF MINING AND GEOLOGY,
SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, 44-100 GLIWICE, UL. AKADEMICKA 2A, POLAND.
E-mail: adam.heyduk@polsl.pl
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
16
complex technological systems – especially those involving coal cleaning in jigs – thus leading to bet-
ter stabilization of quality parameters of the enrichment output products. An additional application of
the described method can be achieved by measuring the total volume of the stream of the transported
materials. Together with the measurement signal from the belt conveyor weight it makes possible to
estimate the bulk density of the raw mineral stream. The low complexity of the signal processing in the
laser triangulation method is associated with the acquisition of high contrast images and analysis based
on simple trigonometric dependencies.
Keywords: laser triangulation, granulometric analysis, depth maps, particle size distribution
Pomiar składu ziarnowego odgrywa istotną role w przeróbce surowców mineralnych. Ze względu
na wysoką czasochłonność procesu przesiewania duże znaczenie nabierają metody wizyjne, oparte
na akwizycji i analizie obrazów fotograficznych. Dotychczas stosowane metody analizy obrazu nie
zapewniają informacji o trójwymiarowym kształcie ziarna. Zakres stosowania tych metod w przemyśle
węglowym ograniczony jest niskim współczynnikiem odbicia powierzchni węgla utrudniającym wła-
ściwą segmentację obrazu. Ograniczenia dwuwymiarowego obrazu powierzchni strumienia materiału
ziarnistego utrudniają identyfikację właściwego rozmiaru ziaren częściowo przesłoniętych przez inne
ziarna oraz ziaren ułożonych ukośnie. Wyznaczanie wysokości ziaren na podstawie pomiaru długości
cienia staje się w warunkach przemysłowych utrudnione przez szybki ruch taśmy przenośnika oraz
przestrzenne ułożenie ziaren, często stykających się ze sobą. Metoda triangulacji laserowej w połącze-
niu z ruchem ta
śmy przenośnikowej umożliwia tworzenie trójwymiarowych map głębi. Zastosowanie
metod triangulacji pasywnej (np. stereowizyjnych) jest utrudnione ze względu na niski kontrast obrazu
czarnego węgla na czarnej taśmie przenośnika. Zmusza to do stosowania metod triangulacji aktywnej,
bezpośrednio identyfikujących analizowany punkt obrazu. Duży kontrast przetwarzanych obrazów
uzyskuje się za pomocą oświetlenia wiązką lasera. Dla jednoczesnej identyfikacji wysokości całego
fragmentu strumienia materiału celowe jest zastosowanie lasera liniowego. Przedstawiono podsta-
wowe zależności umożliwiające przeliczenie położenia punktów obrazu na przetworniku kamery na
współrzędne w układzie rzeczywistym. Opisano stanowisko doświadczalne obejmujące laser liniowy,
dwie kamery o rozdzielczości HD (2Mpix) oraz sterownik silników krokowych, przesuwających po
szynach układ triangulacyjny nad taśmą przenośnika. Porównano uzyskane mapy głębi oraz obrazy
fotograficzne. Mapy głębi znacznie lepiej opisują przestrzenne ułożenie ziaren oraz charakteryzują się
mniejszym szumem wynikającym z odbicia świat
ła od błyszczących fragmentów powierzchni ziaren.
Pozwala to na identyfikację ziaren częściowo przesłoniętych przez inne ziarna oraz ziaren ułożonych
ukośnie. Umożliwia to częściową eliminację lub kompensację zakłóceń wpływających na wynik analizy
składu ziarnowego. Ze względu na możliwość przesłonięcia odbitej wiązki laserowej przez inne ziarna
celowe jest zastosowanie układu dwóch kamer. Wyniki badań doświadczalnych potwierdziły użyteczność
opisywanej metody dla węgla o niskim współczynniku odbicia światła. Szybkie wykrywanie zmian
składu ziarnowego umożliwia optymalizację pracy złożonych układów technologicznych – zwłaszcza
obejmujących wzbogacanie węgla w osadzarkach – prowadząc w ten sposób do lepszej stabilizacji
parametrów jakoś
ciowych otrzymywanych produktów wzbogacania. Dodatkowym zastosowaniem
opisywanej metody może być również pomiar objętości strumienia transportowanego materiału, co
w połączeniu z sygnałami pomiarowymi z wagi taśmociągowej umożliwić może estymację gęstości
nasypowej materiału ziarnistego. Mała złożoność przetwarzania sygnałów w metodzie triangulacji
laserowej związana jest z wysokim kontrastem analizowanych obrazów oraz z wykorzystaniem nie-
skomplikowanych zależności trygonometrycznych.
Słowa kluczowe: triangulacja laserowa, analiza granulometryczna, mapy głębi, skład ziarnowy
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
17
1. Introduction
Fast measurement of the particle size distribution in particular nodes of the technological
flow-sheet is of great significance in the mineral processing technology. This is related to the
problem of the selection of the operating parameters for respective machines and devices in
order to obtain the best possible operation of the technological process (e.g. crushing, grinding,
gravity concentration, sizing). Information on the current particle size distribution can be used
to ensure proper quality parameters of the commercial product (including a desire size range).
There is also a possibility of significant energy savings, because of very high power consumption
of crushing and grinding processes. Screening – however – is too time consuming-and expensive
process to provide a continuous information stream used as feedback in the crushing or grinding
process, or in order to allow optimization of operating parameter settings of machines and devices
in subsequent stages of the technological flow-sheet. This is due to both the need of periodical
(manual or mechanical) sampling of the material stream and very time consuming sieve analysis
itself. Therefore machine vision methods, based on image analysis are gaining more importance
(Kołakowska-Szponder & Trybalski, 2014). These methods have been originally developed for
surface mining and rock materials (Tosun et al., 2014), but then they have been applied to ore
processing (Trybalski, 2013). But there are currently no practical solution for the coal industry,
because of the difficulties related to the black colour of the coal surface. Extending the application
scope of the methods developed for ore and rock materials is related to the necessity of improve-
ments in image acquisition methods in order to increase a signal-to-noise ratio resulting from
illumination conditions and topographical and textural properties of the analyzed surface. An
additional problem is a reduction of the three-deimensional information to the two-dimensional
one. Third dimension (height) of particle surface is reduced to image intensity changes, which
does not allow to estimate actual height values. This hinders accurate volume (and thereby mass)
estimation of both individual grains and the entire material flow.
2. Errors related to the 2-dimensional approximation
of real 3-D surfaces
Real particles are three-dimensional objects. On the basis of two-dimensional image map-
ping it is possible to estimate the area or the circumference of their projection onto the image
plane. In order to determine their volume (and to estimate their mass) it is essential to know the
third (invisible) dimension. In two-dimensional methods the value of particle height is based
on some simplifying assumptions connecting together all three dimensions in a statistical way.
Direct measurement of the particle height can increase the accuracy of volume/weight estimation
of a single particle – and consequently also the whole particle population. This phenomenon has
been shown schematically in Fig. 1. It should be also noted that two dimensional imaging of
a three-dimensional particle can be subject to errors resulting from the spatial arrangement of
this particle among the whole population of other grains. Some of these cases have been shown
in Fig. 2.
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
18
Fig. 1. Influence of omitting the third dimension (heights) of particle to uncertainty of its volume and mass
estimation: W
1
,W
2
, L
1
, L
2
– visible dimensions, H
1
, H
2
– invisible dimensions, W
1
= W
2
, L
1
= L
2
, H
1
H
2
, V
1
V
2
Fig. 2. Examples of common measurement errors associated with a two-dimensional representation of the
three-dimensional particle shape: a) the overriding by other particles, b) skewed particle arrangement
3. Methods of three-dimensional surface mapping
An essential problem of three-dimensional surface mapping is a fact that CCD and CMOS
sensors record directly only light intensity value (within a certain range of wavelength – each
corresponding to a particular color) incident on the respective pixel of the converter matrix.
Therefore recorded image depends on both the geometric shape of the surface and on the il-
lumination applied to the system. Consequently, a necessary condition for the efficient use of
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
19
machine vision is a development of an appropriate illumination system – providing sufficiently
sharp – for further image processing and analysis – projection of the three dimensional shape of
particles onto the flat image plane (Heyduk, 2005). If surfaces of the whole particle population
are characterized by an identical dark colour (e.g. in the case of coal particle stream) the shape
information can be obtained mainly from location of the inter-particle spaces. This is related to
the fact, that a characteristic feature of the fragmented rock is a large contribution of void space
or areas. Under external illumination, these void areas appear as dark or shaded areas. These areas
outline boundaries of individual particles. In the case of coal it is further impeded by the fact that
the black color of the coal surface largely absorbs light, and therefore the intensity differences
between the particle surface and the inter-particle areas are relatively small. For small samples of
separated particles, arranged on a light background, valuable information can be obtained from
the analysis of shadows achieved by unidirectional illumination. A principle of this method is
presented in Fig. 3. The accuracy of this method can be increased using light incident from dif-
ferent directions – but these directions have to be unambiguously distinguished – e.g. multicolor
lightning or a sequential series of flashes (Koh et al., 2007).
Fig. 3. Principle of using the length measurement of a shadow casted by the rock particle
for estimation of the particle height
Application of this method, however, is not possible in an industrial environment. Because
of the conveyor belt movement speed and the tight spatial layout of coal particles on the belt area
it is necessary to apply other methods of three-dimensional image acquisition.
The use of laser technology, generating a beam of light with a very low divergence makes
it possible to focus the light on a very small area, allowing for the precise coordinate identifica-
tion of the highlighted point and therefore enabling development of a new method of 3D image
acquisition.
4. Depth maps and point clouds
In practice, regardless of the measurement method a three-dimensional image acquisition
leads to the formation of the so-called depth map. Such a map can be – and often is – regarded as
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
20
monochromatic (single-channel) image in which every point stores the distance to the particular
object (part of the whole scene) in the direction indicated by a ray proceeding from an optical
imaging device and passing through a particular pixel on the sensor (Stefańczyk & Kornuta,
2014). A more practical for further image analysis seems to be – accomplished by the appropri-
ate conversion – assignment to each point of the image not a straightforward distance to the
optical measuring device but a distance calculated in the direction perpendicular to the image
sensor plane of the measuring device (or some other reference plane). This can be done by using
appropriate geometric calculations. Then, each pixel of the depth map will store the distance to
the object in the direction perpendicular to the specified reference plane. Both of these methods
have been shown in Fig. 4.
Fig. 4. Methods of distance description for three-dimensional images
a) from the center of the optical system; b) from the plane perpendicular to the axis of the optical system
There can be distinguished two types of depth maps – the so-called dense maps in which
almost every pixel of the image provides information about the depth of a particular part of the
mapped surface and so-called sparse maps in which only some – relatively few – contain such
information. It is related directly to the method of depth map creation. For example, dense maps
are obtained by analyzing the entire image (or set of images) originating from the camera, and
sparse maps are obtained by analyzing only some certain characteristic points e.g. vertices or
edges (Stefańczyk & Kornuta, 2014).
Depth information can also be stored in the form of so-called point clouds. In this method
each pixel is a point in the three-dimensional Cartesian space – it has three spatial coordinates,
and often is described with additional data (e.g. color – i.e three RGB components: red, green,
blue) to facilitate the presentation (visualization) and to join (merge) point clouds from successive
time instants or from different sensors. Due to much more complicated description of the given
point neighbourhood than in the case of the matrix representation, processing and analysis of
objects described as point clouds require new algorithms or adaptation of traditional algorithms
for 2D image processing. These both representations of three-dimensional space are partially
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
21
compatible, and there are some methods to transform one of these representations to the other
one. Particularly, from each depth map there can be obtained an equivalent point cloud – but in
the opposite direction it cannot always be done losslessly (due to the fixed and limited spatial
resolution of the depth map). Point cloud can be stored as an ordered cloud – e.g. a two dimensional
array, where the points close to each other in the array are also located close to each other in the
3-D space an points spaced apart in the array are far from each other also in reality. Such a point
cloud can be typically created from the transformation of a depth map. However in the case of
merging two or more point clouds such an arrangement is not usually possible. Unfortunately
in the case of a “disordered” point cloud, searching the neighbourhood around a particular point
(this is usually a basic operation used in nearly all image analysis algorithms) is much more dif-
ficult. Hence, often to store this point cloud, there are used much more complex data structures
(Stefańczyk & Kornuta, 2014).
5. The method of laser triangulation
Triangulation – in a geodesic meaning – is a process of determining the length of the sides
of a triangle based on knowledge of the length of one side and two angles of a triangle using
appropriate trigonometric formulas. In geodesy it enables a coordinate determination for all the
points of a triangulation network.
Fig. 5. The principle of a passive triangulation
Passive triangulation used eg. in geodesy or stereo-vision methods is based on the observation
of the same point P from two positions A and B distant from each other by a distance AB of length
b and on the measurement of angles a and b under which that point P is viewed. Angles a and b
are measured respectively between the segments AP and AB and between the segments BP and
BA. Then the geometrical relations depicted in Fig. 5 can be described using an equation system:
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
22
°
°
°
¯
°
°
°
®
bbb
ȕ
b
d
Į
b
d
21
2
1
tg
tg
(1)
Substituting two first equations into the third one it can be obtained:
¸
¸
¹
·
¨
¨
©
§
ȕĮ
db
tg
1
tg
1
(2)
and finally
ȕĮ
b
d
ctgctg
(3)
Since the observed point P has to be uniquely identified from both points of view A and
B, the observed picture shall be of high contrast (which is in practice very difficult to obtain
in the case of a stream of black coal particles on the black conveyor belt). For more complex
images it must be therefore defined a set of characteristic points (e.g. vertices, edges, etc.), and
these two images have to be compared, using e.g. image correlation methods (Bączek et al.,
2013). Achieving a high unambiguity projection is however difficult, for a rock sample consist-
ing of a large number of particles of similar size, additionally often touching and overlapping
each other.
Unambiguous identification of the observed point is possible with strong marking it with
a concentrated beam of light – e.g. a laser beam, like in laser pointing or sighting devices and
diagnostic devices. This leads to the use of active triangulation methods. The principle of this
method is presented in Fig. 6.
Fig. 6. The principle of an active laser triangulation
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
23
Using symbols presented in Fig. 6 it is possible to describe a position of the reflected laser
beam on the camera sensor matrix with an equation:
Δx K · Δz · sin α (4)
where
a triangulation angle
K the gain factor dependent on on the parameters of the optical system (lens focal
length, the camera resolution) – its value can be determined theoretically or based
on experimental calibration
Therefore it can be written:
z = Z
0
+ Δz (5)
where Z
0
— base distance, determined by geometric dimensions of the whole system.
D
sin
'
'
K
x
z
(6)
Equations (6) and (7) have been written for the same single point. In the case of triangula-
tion of the entire stream surface it can be used a linear laser (a planar sheet of a laser light) a and
constant speed movement of the observed surface of the conveyor belt. Diagram of such a solu-
tion has been presented in Fig. 7.
Fig. 7. Layout of the laser triangulation system for the material stream transported on the conveyor belt
6. The results of an experimental research
In order to verify the method of laser triangulation described above in the Department of
Electrical Engineering and Control in Mining of the Silesian university of Technology there
has been developed an opto-mechatronic research stand, including a section of the conveyor
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
24
belt, and the scanning system consisting of the linear laser LC532-5-3-F with a wavelength of
532nm (green) and optical power 5 mW and two HD cameras Logitech Pro C920 (with 2Mpix
resolution). The whole system is moved on the rails along the conveyor belt by a set of stepping
motors for precise positioning. The image analysis software is written in C++ language using
and OpenCV library (Rafajłowicz et al., 2009). An example view of the laboratory stand during
a calibration (including measurements and image rescaling of some simple objects of a known
shape and size) has been shown in Fig. 8.
Fig. 8. A view of the laboratory stand during calibration.
Fig. 9 shows two frames (from left and right-hand cameras) recorded in the same time.
These frames should be symmetrical, but due to the occurrence of reflected beam shadowing in
each of them there can be seen some interruptions and discontinuities. Only a combination of the
information from both frames can lead to a more complete knowledge on the observed portion
of the coal stream. Fig. 10 shows a photograph (a) of the central part (because at the edges of
the image there are greater distortions demanding non-linear correction) of an exemplary coal
stream sample and a corresponding depth map (b), calibrated directly in mm.
Fig. 9. Sample images of the laser lines (intersections of the laser light plane with the coal surface) from the
left and right hand cameras on the basis of which the resultant image is formed
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
25
a) b)
Fig.10. Sample photograph of a central part of the coal sample (a) and the corresponding depth map (b) (cali-
brated directly in mm)
To illustrate the principle of sequential triangulation scanning Fig. 11 shows a selected (for
clarity) subset of recorded laser lines forming the depth map of Fig. 10b.
Fig. 11. A subset of recorded intersection lines of the laser light plane to the particle surfaces of the depth map
shown in Fig. 10b. (for clarity only every 40th line has been shown)
For the purpose of depth maps and photographic image properties comparison, there have
been selected (for each of these two mappings) two cross sections – one longitudinal and one
transverse, made in places marked with horizontal and vertical lines on Fig. 12. For a photographic
image (Fig. 13 b) there can be seen a high level of noise, related to the reflection of light from
glossy parts of particle surfaces. The depth map (Fig. 13 a) much better reproduces the spatial
arrangement of coal particles.
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
26
a) b)
Fig. 12. Selected locations of sample cross-sections for the comparative analysis of depth map (a) and the
photographic image (b) properties
Fig. 13. Sample surface cross-sections (longitudinal in the upper subplots, transverse in the lower subplots) of
the laser triangulation-based depth map (a) and a corresponding photographic image (b)
a)
b)
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
27
7. Summary and conclusions
The three-dimensional image acquisition method for the material flow on the conveyor
belt, based on laser triangulation enables much more precise modeling of structure, shape and
size of each grain than in the case of the analysis based on two-dimensional images. It makes
possible to identify grains partially overlapped by other particles and enables a compensation
of distortions resulting from the oblique particle orientation. Due to the light intensity of the
laser beam, this method is particularly suitable for the analysis of materials with low surface
reflectance(e.g. coal). In addition to more precise description of the shape and size of individual
particles, this method makes possible to measure the overall quantity of material (volume of
the stream) Together with the signal from belt conveyor scales it makes possible to estimate the
bulk density of the material stream. An important advantage of this method is relatively simple
signal processing (thresholding and filtering operations identifying the intersection line of the
laser light sheet and the coal surface are easy due to the high contrast of the resulting image) and
straightforward conversion of laser line image pixel coordinates to real world coordinates based
on simple trigonometric dependences. The fast detection of changes in particle size distribution
enables the optimization of complex technological systems, leading to better stabilization of
quality parameters of output products (Heyduk & Pielot, 2014). This is particularly important in
the case of gravity concentration in jigs (Pielot, 2010).
References
Bączek A., Chudek M., Cierpisz S., Heyduk A., Jendryś. J., Joostberens J., Kleta H., 2013. Visualization-assisted method
of the assessment of the technical condition and safety of the mineshaft lining using a digital image analysis. Mono-
grafia nr 482, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Heyduk A., 2005. The influence of lighting conditions on the image segmentation in machine vision system of particle
size analysis. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, R. 43, nr 10, s. 21-29.
Heyduk A., Pielot J., 2014. Economical efficiency assessment of an application of on-line feed particle size analysis to
the coal cleaning systems in jigs. Inżynieria Mineralna, R. 15, nr 2, s. 217-228.
Koh T.K, Miles N., Morgan S., Barrie Hayes G., 2007. Image Segmentation of Overlapping Particles in Automatic Size
Analysis Using Multi-Flash Imaging. IEEE Workshop on Applications of Computer Vision, p. 47-52,
Pielot J., 2010. An analysis of effects of coal jigging after changes in the grain composition of a feed. Arch. Min. Sci.,
Vol. 55, No 4, p. 827-846.
Rafajlowicz E, Rafajłowicz W., Rusiecki A., 2009. Image processing algorithms and an introduction to work with an
OpenCV library. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Stefańczyk M., Kornuta T., 2014. Acquisition of RGB-D images – methods. Pomiary, Automatyka, Robotyka, R. 18,
nr 1, s. 82-90.
Tosun A., Konak G., Toprak T., Karakus D., Onur A., 2014. Development of the Kuz-Ram Model to Blasting in a Lime-
stone Quarry. Arch. Min. Sci., Vol. 59, No 2, p. 477-488.
Trybalski K., 2013. Control, modeling and optimization of technological processes of the ore processing. Wydawnictwa
AGH, Kraków.
Szponder-Kołakowska D.K., Trybalski K., 2014. Modern methods and measuring devices in the study of raw materials
and mineral wastes. Wydawnictwa AGH, Kraków.
Unauthenticated
Download Date | 5/19/16 7:59 PM
... On the basis of the research carried out, it is possible to distinguish as particularly efficient (because of the use of the rectilinear motion of the conveyor belt) the following 3-D image acquisition methods [8,11,12]: ...
... Stąd też znacznie pełniejszą informację można uzyskać, stosując akwizycję, a następnie analizę obrazów trójwymiarowych. Na podstawie przeprowadzonych badań można tu wyróżnić jako szczególnie efektywne (bo wykorzystujące prostoliniowy ruch taśmy przenośnika) metody [8,11,12]: ...
... To obtain accurate data on the mine tunnel's cross-sectional area in selected measurement cross-sections, it was necessary to use reverse engineering [40,41], widely described in [17,42]. ...
Article
Full-text available
Underground mine tunnels, drifts, and mine headings are susceptible to the impact of convergence. The convergence has a big influence on further measurements such as airflow and the volume concentration of methane and other gases. In most cases, deformation of arch supports lead to getting a smaller cross-section area. A comparison is made between five methods of measuring the cross-sectional area of a mine tunnel. The reference size of the six cross-section mine drift areas were obtained by Terrestrial Laser Scanning, which were then compared with the cross-section areas obtained by four other methods. The following methods were considered: area calculation using CAD software, an empirical method, approximation by a semi-ellipse and approximation by a semi-ellipse with attached straight sections. This article presents the quantitative and qualitative differences of the obtained results. Differences in the calculated cross-sectional areas of the mine drift are discussed, and reasons for the differences are determined. In addition, the advantages and disadvantages of each method are indicated.
... 40 Other implementations regarding the laser triangulation in recently years have been focused on the applications of this technique in various state-of-the-art fields such as flexible printed circuit board (FPCB) micromirror, 3-D granulometric measurement, large-diameter aspheric mirror detection, miniaturized dynamic structures monitoring, and so forth. [41][42][43][44][45][46] These schemes can improve the measurement precision and simplify the structure of the measurement system, while can ensure a good measurement speed. ...
Article
Full-text available
Laser measurement technique has been widely explored and applied in various fields in recent years due to its advantages of high measurement precision and resolution. However, applications in frontier fields such as MEMS motion measurement and robotics control pose have requirement for higher precision and resolution, which promote further studies in improving the performance of this technique. Many advanced techniques have been proposed and applied in the laser measurement system to optimize its performance, and the optimized measurement system has found its way in state-of-the-art applications. In this invited paper, we focus on the latest investigations and new applications of the improved laser measurement methods, especially present recent research works regarding the laser triangulation measurement and the laser heterodyne vibration measurement. At the end, we have discussed further developments and challenges of laser measurement technique.
... The optical system for determining the dimensions of the briquette can be built on the basis of discrete distance meters, which control the surface [8]. The system consists of a measuring frame installed across the conveyor belt and distance sensors placed on the frame (figure 1a). ...
Article
Full-text available
The issue considered in this paper is concerned with the problem of quality control of non-ferrous briquetted metallurgical materials by volume-weight method. The article reviews and evaluates existing systems of contactless analysis of dimensions and structure of the material. The required accuracy of geometry control is calculated and the possibility of using optical control to determine the dimensions is experimentally confirmed. The choice of the optical system of active type consisting of the camera of technical vision and illumination for the solution of problems of control of the sizes and surface properties of a charge material is proved.
... The conveyor belt is widely used, for sensing application, to measure continuously the physical parameters of an object in many fields [1]. The vision sensors are used for tracking and identifying an object moving on a conveyor belt [2][3][4], and range sensors are used for volume measurement [5]. The automatic weighing and sorting system is used in food and pharmaceutical industry where continuous and precise mass measurement of small objects is required [6,7]. ...
Article
Full-text available
Noise in load cell signal in an automatic weighing system based on a belt conveyor has been examined experimentally in time and frequency domains to enhance signal quality. The noise frequency spectrum showed nonlinearly increasing multiple resonance peaks as speed increased. The noise reduction process using noise reduction algorithm, by sharply rejecting peak noise frequency component and afterward forming optimum pulse width ratio through filter slope control using selective switching of 6 LPF stages, was used for enhanced accuracy. The effectiveness of proposed method, controlling both cutoff frequency and slope of LPF, was evaluated by feeding 50 g test mass, and this noise reduction process showed better noise filtering with enhanced accuracy than fixed cutoff frequency control method. The ratio of top to bottom pulse width showed that LPF cutoff frequency above 5 Hz had the ratio above 50% up to 80 m/min speed range.
Article
Full-text available
The technology for extracting and discharging coal from an underroof seam uses the so-called gravitational extraction method in which coal is extracted and discharged from under the roof by gravity. Here, coal can be discharged onto the main conveyor (face conveyor, located in the supported area), central conveyor (rear conveyor in Western literature), and tail conveyor (discharge conveyor, located in the unsupported area). The most common facilities used currently are longwall sets of equipment providing discharge onto tail conveyors. The purpose of this study is to measure the performance of a motorised plate feeder supplying coal from the outlet port of a roof support to a conveyor during the extraction of thick seams with discharge onto the face conveyor. To achieve the goal, it is proposed to measure the coal volume using machine vision. Methods for calculating a unit volume in a measuring section using a three-dimensional model were investigated. Laboratory studies were carried out to estimate the relative errors of the methods. The research allowed properly defining: a method for collecting data to calculate the unit volume of coal; a method for calculating the unit volume in the measuring section; a method for calculating the feeder performance using machine vision, and approaches for physically simplifying the video scene examined by machine vision. A relative error of less than 10 % with the existing measurement accuracy for constructing a coal layer surface height map indicates the sufficiency of the proposed calculation method for engineering use. The developed mathematical apparatus for calculating the unit volume of coal at the measuring section and measuring the feeder performance allows creating algorithmic software using the elementary mathematical functions of addition, subtraction, multiplication, and division. This aspect is important because it lower sights for the software development environment, and therefore expands the range of hardware suitable for calculating the feeder performance.
Article
Full-text available
To achieve nonscanning three-dimensional measurement of microstructures, the optically sectioning mechanism has been used based on the structured illumination microscopy. The key point is to implement non-scanning measurement within a limited axial range according to the measured one-sided linear response curve. One-dimensional transmission grating pattern was projected onto the sample, and optically sectioned images were extracted from three-step phase-shifting manipulation. Compared with the basic and differential confocal microscopy, the described method does not need time-consuming axial scanning, so it greatly improves the measurement efficiency. The results show that the described method is useful in the fields of micromechanics, microelectronics, and biomedicine.
Article
In the currently used coal cleaning plants, coal concentrate quality is determined by on-line measurement of the concentrate ash content. The cleaning process in the jig is quite sensitive to the feed particle size distribution. For this reason, the on-line video analysis of feed particle size distribution enables faster (up to a few minutes) reaction of the control system to changes in grain size composition, resulting in the concentrate production with more time-stable qualitative parameters (ash content). As a result, it can lead to an increase in the production value. In this paper there has been made an attempt to assess the extent to which the on-line analysis of feed particle size distribution of the feed-to cleaning systems with one or two and three jigs can improve the cleaning efficiency.
Article
In the article the results of coal jigging were presented. For four versions of enrichment - with one, two or three jigs - optimal density of partition in jigs was determined with various desired quality of a fi nal concentrate. The substantial difference in conditions of enrichment in individual versions of a technological system refers to various widths of the feed grain classes. Then enrichment forecasts were made at optimal partition widths in jigs, but with changes in mass contents of grain classes of a feed for jigs. Relative production values were given for the considered enrichment cases.
Conference Paper
In this paper, we propose a novel hardware approach to image segmentation, specifically in the case of overlapping particles. Our research is based on multi-flash imaging (MFI), originally developed to detect depth discontinuities. Multiple images captured with different illumination conditions provide additional information about a scene compared to conventional segmentation techniques. Shadows are used to identify true object edges and underlying particles. We applied the new approach in automated particle size analysis and evaluated it against the watershed and canny edge detection techniques. Evaluation results confirm that MFI can be applied in image segmentation and reveals the superiority of the approach against conventional techniques in the case of overlapping particles
Visualization-assisted method of the assessment of the technical condition and safety of the mineshaft lining using a digital image analysis. Monografia nr 482
 • A Bączek
 • M Chudek
 • S Cierpisz
 • A Heyduk
 • J Jendryś
 • J Joostberens
 • H Kleta
Bączek A., Chudek M., Cierpisz S., Heyduk A., Jendryś. J., Joostberens J., Kleta H., 2013. Visualization-assisted method of the assessment of the technical condition and safety of the mineshaft lining using a digital image analysis. Monografia nr 482, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice.
Image processing algorithms and an introduction to work with an OpenCV library
 • E Rafajlowicz
 • W Rafajłowicz
 • A Rusiecki
Rafajlowicz E, Rafajłowicz W., Rusiecki A., 2009. Image processing algorithms and an introduction to work with an OpenCV library. Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław.
Acquisition of RGB-D images -methods
 • M Stefańczyk
 • T Kornuta
Stefańczyk M., Kornuta T., 2014. Acquisition of RGB-D images -methods. Pomiary, Automatyka, Robotyka, R. 18, nr 1, s. 82-90.
The influence of lighting conditions on the image segmentation in machine vision system of particle size analysis
 • A Heyduk
Heyduk A., 2005. The influence of lighting conditions on the image segmentation in machine vision system of particle size analysis. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa, R. 43, nr 10, s. 21-29.
Control, modeling and optimization of technological processes of the ore processing
 • K Trybalski
Trybalski K., 2013. Control, modeling and optimization of technological processes of the ore processing. Wydawnictwa AGH, Kraków.
Development of the Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry
 • A Tosun
 • G Konak
 • T Toprak
 • D Karakus
 • A Onur
Tosun A., Konak G., Toprak T., Karakus D., Onur A., 2014. Development of the Kuz-Ram Model to Blasting in a Limestone Quarry. Arch. Min. Sci., Vol. 59, No 2, p. 477-488.
Modern methods and measuring devices in the study of raw materials and mineral wastes
 • D K Szponder-Kołakowska
 • K Trybalski
Szponder-Kołakowska D.K., Trybalski K., 2014. Modern methods and measuring devices in the study of raw materials and mineral wastes. Wydawnictwa AGH, Kraków.