ArticlePDF Available

Abstract

This text focuses on the integrity of elections to the lower chamber of the Parliament of the Czech Republic between 1998 and 2013. Its descriptive nature allows the following two main questions to be answered: What are the problems associated with Czech parliamentary elections? Can we identify any trend in the quality of these elections? The analysis employs a framework based on a “policy accountability” model of democracy previously used by Sarah Birch (2011). The analysis is based on various kinds of sources, mainly international observers’reports, laws, secondary analyses, and local news. The overall assessment of the quality of the analyzed elections is quite positive: Between 1998 and 2006 the quality of elections improved, and while it slightly deteriorated in 2010, it quickly returned back to the 2006 levels. The ability to provide equal information and the effective adjudication of disputes are identified as the most problematic aspects. Other parts of the electoral process are well-managed, with only negligible problems on the levels of electoral rules and electoral practice. The overall results differ little from the outcomes of available quantitative studies; however, they offer a deeper insight into the actual realization of demoratic electoral standards.
Středoevropské politické studie / Central European Political Studies Review
www.journals.muni.cz/cepsr
Ročník XVII (2015), Číslo 3-4, s. 339378/ Volume XVII (2015), Issue 3-4, pp. 339378
(c) Mezinárodní politologický ústav / International Institute of Political Science
DOI: 10.5817/CEPSR.2015.34.339
339
Kvalita voleb do Poslanec sněmovny
Parlamentu ČR
1
Quality of Elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the
Czech Republic
IVAN JARABINSKÝ
2
Abstract: This text focuses on the integrity of elections to the lower chamber of the Parliament of the
Czech Republic between 1998 and 2013. Its descriptive nature allows the following two main
questions to be answered: What are the problems associated with Czech parliamentary elections? Can
we identify any trend in the quality of these elections? The analysis employs a framework based on a
“policy accountability” model of democracy previously used by Sarah Birch (2011). The analysis is
based on various kinds of sources, mainly international observers reports, laws, secondary analyses,
and local news. The overall assessment of the quality of the analyzed elections is quite positive:
Between 1998 and 2006 the quality of elections improved, and while it slightly deteriorated in 2010,
it quickly returned back to the 2006 levels. The ability to provide equal information and the effective
adjudication of disputes are identified as the most problematic aspects. Other parts of the electoral
process are well-managed, with only negligible problems on the levels of electoral rules and electoral
practice. The overall results differ little from the outcomes of available quantitative studies; however,
they offer a deeper insight into the actual realization of demoratic electoral standards.
Keywords: Electoral Integrity; Quality of Elections; Czech Republic; Chamber of Deputies;
Democratic Elections
1. Úvod
Otevření volebních soutěží ve střední a východní Evropě na přelomu let 1989
a 1990 značilo trend demokratizace v této oblasti. Nebo alespoň mělo. Od té doby
zde zažila demokratizace (Ekiert, Kubik a Vachudova 2007; Bielasiak 2002), stejně
jako pravidla volebních soutěží (Šedo 2007), rapidní vývoj různými směry. Volby
1
Text byl zpracován v rámci projektu specifického výzkumu Katedry politologie FSS MU
„Aktuální problémy politologického výzkumu (kód MUNI/A/1342/2014)“.
2
Interní doktorand, Katedra politologie, Fakulta sociálních studií, Masarykova univerzita, Joštova
10, 60200, Brno, Česká republika/ Department of Political Science, Faculty of Social Studies,
Masaryk University, Brno, Czech Republic. Contact: 389860@mail.muni.cz.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
340
jsou samozřejmě integrální součástí demokracie, avšak plní roli její spíše nutné než
dostatečné podmínky. Zaměnitelnost těchto dvou pojmů je však stále často
relevantním tématem (Huntington 1991; Schumpeter 2004) a velmi užitečným
argumentem pro ty, kteří obvykle odvozují demokratický status (legitimitu)
daného režimu od voleb (viz Geddes 1999; Lust-Okar 2006; Gandhi a Lust-Okar
2009; Magaloni 2008, 2010; Schedler 2002a, 2006). Důležitost kvality samotných
voleb, a především pak voleb prvního řádu, se proto jeví jako zásadní, jelikož i ti,
kteří ztotožňují demokracii s volbami, trvají na tom, že volby musí splňovat určité
standardy.
V rámci současného výzkumu se volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky (PS PČR) umisťují na předních příčkách různých, převážně
kvantitativně založených, hodnocení. Tyto projekty jako Varieties of Democracy
(V-Dem) nebo Electoral Integrity Project (EIP), případně Electoral Malpractice
Index (Birch 2011) staví na expertních šetřeních nebo na analýze reportů
hodnotících samotné volby a obvykle postihují většinu aspektů voleb. Některé
výzkumy jsou však prováděny retrospektivně a pravděpodobně tak uniká značné
množství informací. V rámci samotného hodnocení navíc nedochází
k pojmenování konkrétních problémů, ale pouze k ohodnocení indikátorů. K
prvně jmenovanému je totiž nutná hlubší analýza, které se v celé komplexnosti
voleb nedostává.
Cílem tohoto textu je pojmenovat jednotlivé problematické aspekty
prvořadých voleb v České republice, tedy voleb do PS PČR, které mohou hrát při
zmíněných hodnoceních roli, a sledovat, jak se tyto problémy v čase proměňují.
Hlubší analýza totiž může přiblížit ty problémy, které nejsou ve výše zmíněných
hodnoceních specifikovány nebo jsou dokonce opomíjeny, čí se zvyšuje
validita výsledného hodnocení. Přijmeme-li Diamondovo (2002: 25) stanovisko,
že pro možnosti měření je vhodné odlišit volební demokracii od liberální
demokracie, přičemž k takovémuto měření docházet odděleně, bude
ekvivalentem vysoké volební integrity vysoká úroveň volební demokracie. Časové
období pro výzkum je především kvůli dostupnosti relevantních dat omezeno na
období od volebního cyklu spjatého s volbami v roce 1998 až do voleb 2013. Text
pracuje s dvěma hlavními okruhy výzkumných otázek: Zaprvé, jaké jsou
nejvýznamnější problémy voleb v čase; a zadruhé, zda můžeme z hlediska kvality
voleb identifikovat nějaké trendy.
Předkládaná studie staví v prvním plánu na datech ze zpráv voleb-
pozorovatelských misí OSCE, které jsou doplňovány a rozšiřovány reporty dalších
(ne)vládních organizací. Předností těchto zdrojů je jejich aktuálnost v každých
volbách a též obecná relevantnost a kvalita (Kelley 2012: 9). Především volebně-
pozorovatelské zprávy OSCE předkládají velmi systematický a důkladný soubor
dat napříč volbami, ale i v rámci jednotlivých voleb. Tyto reporty (nebo jejich
části) se přitom omezují výhradně na volební soutěž, což umožňuje pominout jiné
Ivan Jarabinský
341
aspekty liberální demokracie, které se voleb přímo netýkají. Tato data jsou
následně prohlubována prostřednictvím dalších pramenů, a to příslušných zákonů
spjatých s volbami, nálezů relevantních soudů (zde Ústavního soudu [ÚS] a
Nejvyššího správního soudu [NSS]), dalších sekundárních analýz konkrétních
aspektů sledovaných voleb a konečně mediálních výstupů, které slouží jako jakýsi
watch-dog upozorňující na eventuální problémy. Prohloubení zjištění OSCE na
základě dalších zdrojů pak umožňuje tyto zdroje využívat v případech, kde zprávy
OSCE absentují, což zajišťuje kontinuitu sběru dat.
V teoretické části textu je tedy představen konceptuální rámec pro hodnocení
kvality pěti sledovaných volebních cyklů. Následuje empirický rozbor jednotlivých
oblastí volební integrity, který poukazuje na odchylky od normativně pojatých
demokratických voleb. Před samotným závěrem jsou prezentovány souhrnné
výstupy opřené o předchozí zjištění.
2. Koncept volební integrity
Ve snaze postihnout celou komplexitu volebního procesu se jeví jako
nejvhodnější využití buď normativně demokratického přístupu, nebo přístupu
založeného na mezinárodně uznávaných standardech voleb. Jako do jisté míry
přelomovou můžeme označit práci Sarah Birch (2011), která jako jedna z prvních
empiricky posuzovala komplexní kvalitu voleb z hlediska jejich nedostatků, a to na
pozadí „policy accountability“ modelu demokracie. Ten je charakterizován situací,
kdy voliči volí na základě zhodnocení nabízených politik (policy) jak ze strany
vlády, tak jejími možnými alternativami. Vláda přitom monopol na zajištění
veřejných statků (policies) (Birch 2011: 13). Tento model je dále definován
normativní sadou kritérií (viz dále).
Problém tohoto přístupu spočívá v pluralitním charakteru normativní
demokratické teorie, kdy se interpretace jednotlivých elementů u různých autorů
a autorek často liší, a také v přenositelnosti demokratických hodnot do různých
prostředí, v nichž se s nimi občané nemusí ztotožňovat. To dopad i na
případnou komparabilitu. Mandátová teorie, využívaná Birch, dále opomíjí
možnosti klientelistických vazeb, jež poskytují výhody podporovatelům té které
strany (Norris 2014: 3738).
Srovnáme-li níže rozvedený koncept Sarah Birch s konceptem vystavěným na
základě obsahů obecně přijímaných mezinárodních smluv, je zjevné, že druhé
jmenované vychází z prvého. Obrázek 1 ilustruje ty široce sdílené standardy, na
nichž staví i výzkum EIP.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
342
Schéma 1: Přehled široce uznávaných mezinárodních norem
Zdroj: Davis-Roberts a Carroll (2010), překlad autor.
Poznámka: ICCPR = International Covenant on Civil and Political Rights (Mezinárodní
pakt o občanských a politických právech)
Představené závazky však svým dopadem sahají i za hranice volební soutěže.
K výhradnímu hodnocení kvality voleb je nutné zabývat se danými standardy
pouze do míry, do jaké mohou ovlivňovat volební výsledky. Zaměřujeme-li se
tedy výhradně na úroveň volební soutěže, nemusí neúplné naplnění některé z
těchto norem znamenat nutně snížení volební integrity.
Při bližším pohledu je zřejmé, že mezinárodní závazky využívané EIP jsou
provázány s dodržováním všech principů demokratických voleb podle konceptu
Sarah Birch (viz dále). Je však nutné dodat, že ne ve všech ohledech jsou jí
stanovené nároky vynutitelné. Týká se to především požadavku rovnosti v
různých fázích cyklu, jako například při poskytování informací, kdy se
mezinárodní závazky omezují spíše na princip zajištění svobody názoru a projevu,
či přístupu k informacím, což by měl zajišťovat stát.
To znamená, že normativní koncept Birch je formulovaný šířeji než koncept
vymezený na základě mezinárodně uznaných principů. Tato studie se snaží zjistit
demokratičnost volby bez ohledu na míru internacionalizace demokratických
principů a přiklání se k normativnímu pojetí; při formulaci normativního
Ivan Jarabinský
343
konceptu tedy vycházím z normativních požadavků demokratických voleb, které
nastiňuje Birch (2011). Jsou přitom hodnoceny rozpory s jednotlivými principy
demokratické soutěže, jmenovitě inkluzivitou, rovností, svobodou a
transparentností. Princip transparentnosti je v tomto ohledu poměrně nový a je
zde zařazen z důvodu zajištění legitimity procedur. Naplňování jednotlivých
požadavků pak bude hodnoceno na dvou úrovních, a to jak z hlediska pravidel
volební soutěže, tak na základě toho, jak byly dané standardy naplňovány v praxi.
a. Koncept demokratických voleb podle Sarah Birch
Přestože práce Sarah Birch (2011) přistupuje k hodnocení kvality voleb negativně,
tj. s pomocí negativně vymezených indikátorů, ukazuje se dnes tento přístup jako
méně vhodný z důvodu neustálé adaptace pachatelů podvodů na nové podmínky.
Předkládaný text proto vymezuje indikátory pozitivně, v souladu
s původními předpoklady S. Birch. Jako standardy demokratických voleb jsou
identifikovány: právo volit, možnost volit, právo být (z)volen, rovné informace,
svobodné vyjádření preferencí, přesné sčítání výsledků, neutrální převod hlasů na
mandáty a efektivní rozhodování sporů (Birch 2011: 20–26).
3
Všechny přitom
mají stejnou váhu, jelikož následná operacionalizace každého z nich sleduje tuto
logiku: Nejlepšího hodnocení dosahují ty reálie, jež jsou plně v souladu s danými
volebními standardy, které mají zajišťovat demokratickou nepředvídatelnost
volebních výsledků, zatímco nejhorší hodnocení připadá na jevy v rozporu
s danými kritérii, které volební výsledek přímo předurčují. Střední hodnocení
náleží reáliím, které jsou v rozporu s ideálem, avšak mají potenciál se částečně
odrazit ve výsledku.
Právo volit by mělo být všeobecné. Obvykle je definováno schopností člena
dané komunity (občana) volit. Tato způsobilost je obvykle omezena kem (16
21 let) a mentálními schopnostmi. Další typy omezení jsou v pojetí policy
accountability modelu demokracie nadbytečné (přestože mohou mít jiné výhody).
Možnost volit jde nad rámec volebního práva a je spjata s prostředím a
možností udělit svůj hlas. Voliči musí mít zajištěn přístup k volebním urnám a
dostupné vybavení nutné k udělení hlasu. To znamená vysoké organizační
zajištění voleb a vybavení volebních místností. Náročnost udělení hlasu musí
odpovídat schopnostem daného elektorátu. Omezení v tomto smyslu je
ospravedlnitelné jen v intencích nutnosti zajištění některých dalších principů jako
například tajnosti hlasování.
Právo být (z)volen je zajištěno otevřenou volební soutěží a tedy možností
kandidatury. Překážky v tomto smyslu musejí být minimalizovány, přičemž je
nutné brát v potaz možné negativní důsledky přílišné nabídky pro voliče. Měla by
být umožněna kandidatura jednotlivců, dalších uskupení a stran. Ideálně by žádný
3
K operacionalizaci těchto oblastí na základě následujícího teoretického vymezení viz příloha 1.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
344
z těchto kandidátů neměl být nijak diskriminován. Toho však reálně dosáhnout
prakticky nelze a existují tak buď formální (občanství, věk) nebo registrační
(platby, podpora-podpisy, předložení stranických informací, atp.) podmínky pro
kandidaturu. Nad rámec zmíněných formálních požadavků jsou další restrikce
demokraticky neobhajitelné, nicméně často žádoucí pro fungování režimu jako
takového.
4
Registrační požadavky jsou přijatelné s ohledem na zamezení
zbytečných registrací a z toho plynoucích problémů. Takovéto požadavky jsou
obhajitelné do té míry, do jaké nevylučují relevantní alternativy.
Rovné informace jakožto princip jdou nad rámec rovnosti jako takové. Tento
princip zajišťovat voličům svobodný přístup k různorodým, adekvátním
informacím. Z toho vyplývá nutnost poskytnout svobodu informací a vyjádření.
Kandidáti tak musejí mít možnost se prezentovat a tudíž i rozšiřovat potřebné
informace, a to za rovných podmínek. Masová média by měla zajišťovat
objektivní a přesné informování, stejně jako rovné možnosti placené kampaně pro
všechny kandidáty. Objektivita informování je nicméně nedostižný ideál, který je
možné naplňovat spíše skrze pluralitní mediální prostředí, zajišťující možnost
vyjádřit se všem relevantním stranám, čímž mohou být případné dezinterpretace
napravovány. Pro účely této práce tedy z výše zmíněného vyplývá, že je nutné
zajistit široké možnosti prezentace, spravedlivé přerozdělování financí (legitimita veřejného
financování) a transparentnost financování (legitimita soukromého financování),
kteréžto se týkají prostředků k vedení kampaně, a dále minimalizovat zaujatost
médií (především masových) v praxi i skrze jejich strukturu (k operacionalizaci viz
příloha 2).
Možnostmi prezentace se rozumí komparativně dostatečný počet
přístupových bodů (to znamená minimální omezení prezentace především na
veřejných prostranstvích v médiích a na internetu) pro vlastní prezentaci. K těmto
komunikačním kanálům pak musí být zajištěny rovné možnosti přístupu a pokrytí
všech subjektů. To je vzájemně provázáno, jelikož nepokrytí všech subjektů
automaticky značí buď nerovné možnosti přístupu (pakliže by strany samy
neodmítaly sebeprezentaci), nebo nedostatek přístupových bodů, a naopak.
Otázka spravedlnosti financování stran se v tomto textu zaměřuje na oba
aspekty diskuse kolem financování stran. Umožnění soukromého financování je
nutné kvůli právu vyjádřit podporu konkrétním subjektům. Toto by však mělo být
ošetřeno maximální transparentností, aby veřejnost mohla kontrolovat, zda volené
subjekty skutečně reprezentují vůli voličů a nikoli vůli „investora“. Veřejné
financování pak za úkol především zajistit prostředky i pro menší strany, aby
byly konkurenceschopné v předvolební soutěži a nebyly upozaděny jen z
finančních důvodů (viz příloha 3). Funkce přerozdělování veřejných prostředků
4
Práce bude v tomto bodě pracovat s předpokladem snahy o zachování demokratického zřízení.
Proto za zvýšení formálních požadavků nad rámec věku a občanství nebudou brány ani restrikce
ve věci kandidatury subjektů, jejichž cílem je zrušení demokratického zřízení.
Ivan Jarabinský
345
by měla být spravedlivá, tedy s lineárním, případně logaritmickým průběhem
(zajištění pouze dostatečného množství zdrojů), avšak nikoli exponenciálním.
Pakliže některé strany dosahují na veřejné příspěvky, měly by na ně dosahovat
všechny subjekty. Každá z těchto možností financování s sebou nese výhody i
rizika, přičemž nelze určit obecně platné vhodné nastavení. Komparativně jsou
obě možnosti hojně užívány jak separátně, tak v kombinaci (ACE Electoral
Knowledge Network 2016). Musí být proto zajištěna takto stanovená dobrá praxe
v rámci každé z těchto složek (viz přílohy 2 a 3), přičemž v praxi se navíc sleduje,
nakolik se případné nespravedlnosti projevují při výdajích na kampaň.
Práce s informacemi ze strany (především masových) médií
5
by měla být
nezaujatá. Studie v tomto bodě sleduje především dva aspekty. V rovině pravidel
se jedná o nastavení prostředí, v němž média fungují, tedy o možnosti dohledu
nad médii a jejich vlastnickou strukturou. V praktické rovině se však nedá
očekávat, že média nebudou stranit některým subjektům, což je poměrně obvyklý
jev. Mělo by však docházet k tomu, aby pluralita médií zajišťovala dorovnávání
takovéto zaujatosti, tedy aby některá dia informovala v (ne)prospěch
konkrétních subjektů, zatímco jiná v (ne)prospěch jejich alternativ (viz příloha 2).
6
Svobodné vyjádření preferencí Birch ztotožňuje s vyjádřením vlastní vůle u volební
urny, což by měla zajistit povinná tajnost volby. Rovněž je nutná možnost vyjádřit
svůj názor mimo volební urnu, a to v průběhu celého volebního cyklu. To jednak
napomáhá při formování samotné preference, ale zároveň to plní funkci udržení
samotného kandidáta ve hře. Jestliže by například shromažďovací právo bylo
omezeno, kandidát by tak mohl být omezen na informovanosti o jeho podpoře
a mohl by od voleb odstoupit.
Přesné sčítání výsledků je nutnou podmínkou pro zjištění opravdové vůle voličů.
Musí být proto zajištěno jak nestranné posouzení všech lístků, tak jejich
bezchybné započítání, tabelace a reportování.
Neutrální převod hlasů na mandáty, následující po sečtení hlasů, musí být na
základě daných pravidel prováděn nestranně. Birch zde uvádí, že „formální prahy
jsou nežádoucí na volební úrovni z demokratického úhlu pohledu (třebaže mohou
mít výhody ve smyslu politicodpovědnosti legislativy)“ (2011: 25). Proporční
výstupy volebních pravidel jsou sice možná ideální v demokratickém slova smyslu,
jelikož relativně přesně reflektují vůli elektorátu, avšak musejí odrážet rovněž
potřeby daného zřízení (polity). Je zjevné, že přitom musí být zamezeno
praktikám jako mallaportionment (což se projevuje na rovnosti hlasů) nebo
5
Pojmem masová média jsou pro účely této studie myšlena média, která jsou nákladově nebo
pokrytím významná v daných volbách. Tato média se v čase proměňují a práce tak zůstává závislá
na sekundárních analýzách, jejichž sledovaný vzorek médií se mění, nicméně vždy jsou v tomto
smyslu středem zájmu nejvýznamnější média v zemi.
6
Tento přístup je nejpoužívanějším typem analýzy obsahu médií spojených s poslaneckými
volbami v ČR a jeví se proto jako nejvhodnější zdroj dat pro longitudinální výzkum.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
346
gerrymandering (kdy jsou hranice obvodů upravovány tak, aby zajistily vyšší zisky
konkrétním stranám). Responsivita systému (obecně vyšší u většinových systémů)
a reprezentativnost (obecně vyšší u proporčních systémů) se vzájemně doplňují
a můžeme říci, že různým politickým uspořádáním vyhovuje lépe buď jedno, nebo
druhé (Birch 2011: 20–26). Co je však možné zajistit v obou typech systémů je
rovnost hlasu. Otázka proporcionality je totiž spjata s tím, na jaké úrovni je jí
dosaženo (jednomandátové obvody vícemandátové obvody – celostátní obvod).
V praxi je nicméně možné zajistit na úrovni všech těchto typů obvodů takové
nastavení pravidel, aby počet hlasů nutný ke zvolení kandidáta v tom kterém kraji
byl přibližně stejný jako v dalších obvodech. Při hodnocení tohoto ukazatele tedy
budeme, kromě hranic volebních obvodů a podílu propadlých hlasů, sledovat
schopnosti volebního systému udržet racionální
7
úroveň rovnosti hlasů napříč
těmito obvody a celostátně.
Efektivní rozhodování sporů musí být zajištěno ve všech fázích volebního cyklu.
Musí být přitom nestranné a v jeho rámci musí být umožněno efektivně posoudit
a případně napravit problémy spjaté s jakoukoli výše zmíněnou oblastí (Birch
2011: 20).
3. Kvalita voleb v letech 1998-2013
a. Právo volit
Pravidla: Pro volby v roce 1998 bylo aktivní volební právo omezeno ze zákona
věkem 18 let a českým občanstvím. Případnou překážkou mohlo být omezení
osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu a zbavení způsobilosti k právním
úkonům (Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění ke dni 21. 6. 1998). To je však
v souladu s podmínkami stanovenými Sarah Birch, přičemž jako nadbytečné se
může jevit jedině omezení osobní svobody, které je však dále ospravedlněno velmi
specifickými podmínkami. Zákon teoreticky rovněž umožňoval nezapočítání
výsledků z konkrétního volebního okrsku, pakliže předseda okrskové komise
nesplnil své závazky, což mohlo mít stejný důsledek jako zbavení volebního práva
voličů v daném okrsku. Všechna tato pravidla zůstala v platnosti pro všechny
následující volby. V roce 1998 však existoval další problém, který spočíval
v náročných pravidlech pro získání občanství pro obyvatele území ČR (a často ve
znemožnění jeho získání), kteří zde dlouhodobě pobývali (Zákon č. 40/1993 Sb.,
ve znění ke dni 21. 6. 1998). To bylo do následujících voleb vyřešeno úpravou
usnadňující zisk státního občanství těmto osobám (§ 18, § 18a zákona č. 40/1993
Sb., ve znění ke dni 16. 6. 2002).
Hodnocení: 1998 2; 2002 1; 2006 1; 2010 1; 2013 1.
7
Blíže viz sekce 3g a příloha 4.
Ivan Jarabinský
347
Praxe: V praxi se v dané periodě nesetkáváme s omezeními na základě
ochrany zdraví lidu. Jedná se spíše o preventivní opatření a ve velkém měřítku
(například epidemie) k takovému omezení nedocházelo. Rovněž se nestávalo, že
by nebyly započítávány hlasy z některých okrsků. Zákon o nabývání a pozbývání
státního občanství v roce 1998 znevýhodňoval především romské obyvatele, kteří
se na území ČR přesunuli po 2. světové válce z území dnešního Slovenska. Podle
odhadu se mohlo jednat o 10 000–25 000 lidí. V praxi navíc docházelo
k diskriminačnímu uplatňování tohoto zákona (Romové v České republice 2000).
To znamená systematické omezení možnosti hlasovat konkrétní skupině obyvatel
(hodnocení 3), což mělo teoretický potenciál ovlivnit výsledek, přestože není
zřejmé jakým směrem.
Hodnocení: 1998 3; 2002 1; 2006 1; 2010 1; 2013 1.
Celkové hodnocení: 1998 5; 2002 2; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
b. Možnost volit
Pravidla: Hlavním problémem voleb 1998 z hlediska uplatnění volebního práva
byla nemožnost volit ze zahraničí, což eliminovalo skupinu obyvatel z možnosti
podílet se na výsledku voleb. Birch přitom uvádí, že „všichni oprávnění členové
komunity by měli být schopni volit, bez ohledu na jejich lokaci“ (2011: 21). Zákon
ovšem neumožnil volit dálkově nebo v předstihu. Na území ČR naopak voliči
mohli (po celé sledované období) využít volebního průkazu k volbě mimo „svůj“
okrsek. Voličské seznamy sice dále nejsou přístupné veřejné inspekci, avšak
voličům je umožněno zkontrolovat si správnost údajů v nich obsažených a
případně mohou požádat o úpravy (Zákon č. 152/1994 Sb., ve znění ke dni 21. 6.
1998). Teoreticky je možné, že nastane překážka k konu volebního práva tím,
že po uzavření stálého seznamu voličů bude potenciální volič hospitalizován
mimo území svého volebního okrsku (Ministerstvo vnitra ČR s.d.). Od roku 1998
došlo pouze ke dvěma změnám. Od voleb v roce 2002 je umožněna volba ze
zahraničí, ačkoliv pouze osobně na zastupitelském úřadě (OSCE 2002: 6), což
představuje nejdůležitější změnu ve směru inkluze voličů do volebního procesu.
Stávající problémy jsou tak spíše logistického charakteru, přičemž vyšší participaci
v zahraničí by usnadnila možnost volit distančně. Z hlediska navýšení volební
účasti se však jedná o do jisté míry diskutabilní instituty. Voliči v zahraniční tak již
nejsou z volby vyloučeni, přesto nepřiměřeně zvýšené (především logistické a
finanční) náklady na volbu ze zahraničí mohou mít obdobné vyústění. Dopad na
samotný výsledek je však diskutabilní s ohledem na nepředvídatelnost volební
účasti v zahraničí. Od těchto voleb je rovněž nutné poskytovat informace
v jazycích národnostních menšin v jasně definovaných oblastech, což potenciálně
dále zvyšuje schopnost bezproblémově odvolit (OSCE 2002: 15; § 15 odst. 4
zákona č. 247/1995 Sb., ve znění ke dni 16. 6. 2002).
Hodnocení: 1998 3; 2002 2; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
348
Praxe: Nebyly evidovány žádné problémy s voličskými seznamy a ani
s využíváním voličských průkazů. Vysoký podíl platných hlasů rovněž naznačuje
bezproblémovost hlasování (1998: 99,58 %; 2002: 99,56 %; 2006: 99,64 %; 2010:
99,37 %;
8
2013: 99,26 %). Ve volbách 1998 však byla možnost volit v praxi de
facto limitována pravidly a z voleb byla znovu vyloučena část občanů pobývajících
v zahraničí, pakliže se nerozhodli vrátit na území ČR. Volební účast v zahraničí je
od roku 2002 velmi nízká a je ovlivněna především nutností hlasovat osobně. To
znamená, že teoretická možnost hlasování ze zahraničí v praxi není tak docela
naplněna, a je možné, že množství voličů zůstává z procesu volby vyloučeno kvůli
jejich momentálnímu místu pobytu. Případy pochybení z hlediska umožnění
hlasování prakticky neexistují, nebo jsou zcela marginálního rozsahu.
Hodnocení: 1998 – 3; 2002 2; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
Celkové hodnocení: 1998 6; 2002 4; 2006 4; 2010 4; 2013 4.
c. Právo být (z)volen
Pravidla: Po celé zkoumané období je pasivní volební právo limitováno pouze
občanstvím ČR, aktivním volebním právem a věkem 21 let (čl. 19 odst. 1
ústavního zákona č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů), kteréžto omezení
se nijak zvláště nevymykají běžné praxi. Ve volbách v roce 1998 bylo k efektivní
kandidatuře ve volbách nutné, aby strana složila volební kauci 200 000 Kč za
každý obvod, v němž podává kandidátní listinu. Strany, které celostátně překročily
5 %, měly nárok na její vrácení. Pro předložení kandidátní listiny ve všech osmi
obvodech to tedy znamenalo zaplatit 1 600 000 Kč, přičemž předložení méně
kandidátních listin logicky snižovalo šanci na překročení klauzule. Úspěšné strany
byly takto zvýhodňovány a pro strany s nejistým úspěchem to mohlo znamenat
likvidaci. Jestliže pak strana nezískala ani 3 % hlasů, neměla nárok ani na další
příspěvek na úhradu volebních nákladů, který činil 90 Kč za jeden hlas. Výše
hranice pro tento příspěvek navíc byla posuzována spíše jako vysoká (viz nález
Ústavního soudu ČR ze dne 13. 10. 1999). Přestože je možné využít určitých
nástrojů pro koncentraci stranické soutěže a zajištění vážnosti volby, docházelo
v těchto volbách ke kumulaci několika prvků, které působily diskriminačně vůči
menším stranám, přičemž stanovovaly relativně vysokou hranici pro příjem
veřejných peněz.
Ve volbách v roce 2002 (a ve všech následujících) už však byla situace
odlišná. Volební kauce se změnila na nevratný příspěvek, což zmírnilo
znevýhodnění menších stran oproti větším. Výše tohoto příspěvku rovněž doznala
8
Ve volbách v roce 2010 se mohla na mírném zvýšení podílu neplatných hlasů podepsat i
nepravdivá zpráva kolující po internetu (hoax), která nabádala voliče k udělení neplatného hlasu,
přičemž avizovala, že tímto způsobem strany nezískají za jimi odevzdaný hlas finanční příspěvek
(Šrajbrová 2012).
Ivan Jarabinský
349
změn poklesl na 15 000 za kandidátní listinu v obvodě. Pro kandidaturu na
celém území (nově 14 obvodů) tak strana musela zaplatit 210.000 Kč, což
představuje výrazné snížení. Navíc došlo i ke zmírnění hranice pro zisk příspěvku
na úhradu volebních nákladů na hodnotu 1,5 %, přičemž strana získala 100 Kč za
každý hlas. Tím se rozrostl okruh stran, které měly nárok na tyto finanční
prostředky, a rovněž se nepatrně zvýšila suma za získané hlasy, což dosud
zajišťuje finance i malým stranám. Možnosti jejich kandidatury jsou však stále
mírně omezeny.
Podmínka zaplacení volební kauce se v roce 1998 nevztahovala k samotné
kandidatuře, nýbrž k tisku hlasovacích lístků (§ 35 odst. 3 zákona č. 247/1995, ve
znění ke dni 21. 6. 1998). V případě nezaplacení proto nebylo jasné, zda se jedná
o kandidující subjekt, kterému „pouze“ nemá být vytištěna kandidátní listina, nebo
se o kandidující subjekt nejedná.
9
Požadavky pro vznik a činnost stran nejsou nijak zvlášť náročné
(č. 424/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a jsou zdůvodněny v zákoně:
10
Strany/koalice mohou kandidovat, pokud jim není pozastavena činnost (§ 31 odst.
1 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění ke dni 21. 6. 1998), od roku 2002 jim pak
zákon ukládá povinnost registrace. Tato opatření omezující možnost kandidatury
mají dvě funkce. Zaprvé se jedná o sankce za porušení principů, které jsou pro
všechny strany a hnutí stejné; tím nutí strany dodržovat stanovená pravidla a
zajišťuje tak tzv. level playing field (narovnává podmínky hry). Zadruhé se jedná o
prostředky cílící na zachování demokratického uspořádání. V rozporu
s teoretickým vymezením kritéria práva být (z)volen se však jeví problematicky
požadavky na zajištění bezpečnosti a mravnosti při činnosti stran (tamtéž). Tím je
omezena policy nabídka a tyto požadavky jsou potenciálně dále zneužitelné. Je
však nutné upozornit, že snížené hodnocení je dáno především
nekompromisností takto vymezeného kritéria, jež se soustředí na maximální
otevřenost a rovnost podmínek kandidatury. Pro reálné fungování systému by
nicméně odstranění především bezpečnostního požadavku mohlo způsobit
značné problémy.
Dále není umožněna individuální kandidatura. Zákon platný pro volby 1998
umožňoval podávat kandidátní listiny pouze registrovaným politickým stranám
a koalicím (Zákon č. 247/1995, ve znění ke dni 21. 6. 1998); od voleb 2002 je
okruh subjektů dále rozšířen o politická hnutí. Na druhou stranu je po celé
sledované období umožněna kandidatura kandidátů bez politické příslušnosti. Je
však nutné podotknout, že v prostředí volebních systémů poměrného zastoupení,
založených na stranických kandidátkách, není individuální kandidatura obvyklá,
jelikož by celou volbu komplikovala a navíc by při nevhodně zvolených kritériích
9
To s sebou nese další komplikace – viz kapitola 3(d).
10
V zájmu ochrany demokracie a lidských práv.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
350
pro takovouto kandidaturu mohlo dojít k celkové nepřehlednosti. Volební zákon
by pak individuální kandidáty pravděpodobně dále znevýhodňoval.
Kumulace opatření koncentrujících volební soutěž v roce 1998 byla
v principu značně diskriminační, což později potvrdil Ústavní soud (Nález
Ústavního soudu ČR, ze dne 13. 10. 1999), proto můžeme hodnotit nastavení
pravidel ohledně možnosti kandidatury v chto volbách hodnotou 3. V dalších
volbách byla tato opatření utlumena na míru zajišťující racionální omezení
kandidatury na ty subjekty, které to s volbami „myslí vážně“, čímž se úspěšně
předešlo problémům spjatým s případnou přílišnou nabídkou. Možnosti registrace
a činnosti politických stran a hnutí nicméně snižují hodnocení dané hodnocení.
Hodnocení: 1998 – 3; 2002 2; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
Praxe: Po volbách v 1998 si některé strany stěžovaly OSCE na platby spojené
s kandidaturou (OSCE 1998: 4–5). Obdobné stížnosti směřovaly na relevantní
soudy jak dříve, tak i v případě pozdějších voleb, a je možné očekávat, že dokud
budou obdobné instituty zachovány, budou stížnosti neúspěšných stran podávány
do té doby, než to strany unaví. Období po volbách 1998 je však odlišné v tom, že
strana Demokratická unie a později i skupina senátorů
11
byly alespoň částeně
úspěšné a Ústavní soud potvrdil diskriminačnost pravidel upravujících finanční
nároky a kompenzace za účast ve volbách. Pluralita soutěže sice byla v roce 1998
zachována (voleb se účastnilo 13 stran, z toho 12 v každém obvodu), avšak pět
stran se voleb neúčastnilo, z toho čtyři z důvodu neschopnosti zaplatit kauci.
V praxi byly nicméně eliminovány spíše marginální strany. Navýšení počtu
kandidujících subjektů (28) ve volbách 2002 může značit, že v předchozích
volbách mohly možnosti kandidatury aspirující subjekty psychologicky omezovat,
neboť počet kandidujících subjektů nakonec nebyl ani poloviční. Hodnocení
voleb v roce 1998 proto hodnotu 2. Nutno podotknout, že na příspěvek na
úhradu volebních nákladů dosahují po celé sledované období i strany, které se
nedostanou do PS.
V roce 2002 nastal nezvyklý problém. Kandidátní listiny strany Akce za
zrušení Senátu a proti vytunelování důchodových fondů (AZS) byly po
rozhodnutí krajských soudů registrovány v některých krajích (3 ze 7) i navzdory
nezaplacení volebního příspěvku (OSCE 2002: 10). Tím byla strana oproti
ostatním zvýhodněna, avšak dosáhla pouhých 0,2 % hlasů. Přestože se jednalo o
marginální stranu, samotný problém byl ve své podstatě poměrně závažný a
pakliže by byl využit jinou stranou, mohlo to mít za následek zneplatnění voleb.
K tomu ale nakonec nedošlo. Hodnocení proto zůstává na hodnotě 2.
11
Stížnost skupiny senátorů mimo jiné na zrušení kauce byla podána v kontextu nové úpravy
volebního zákona, avšak v principu se tato kauce významně nelišila od předchozí úpravy.
Ivan Jarabinský
351
V roce 2006 v praxi k problémům s neplacením příspěvků nedochází.
V rámci těchto voleb můžeme pozorovat dvě násilné události, a to napadení Jiřího
Dolejše (KSČM) a Miroslava Váni (ČSSD) (Třeček, Prokop a Jelínková 2006).
Z toho však nelze odvozovat, že by tyto akce byly namířeny proti kolektivně
vymezené skupině kandidátů. Ani v jedné situaci nebyli vypátráni viníci a nelze
vysledovat jakoukoli spojitost. Velmi pravděpodobně se jedná o individuální,
nekoordinované a nejasně cílené akce. Oba kandidáti se nakonec voleb účastnili
(hodnocení 1).
V roce 2010 už byla situace o něco vážnější. Objevuje se totiž násilí na
předvolebních mítincích ČSSD.
12
Násilí je spojeno prakticky hradně s kampaní
této strany, přestože se jedná spíše o nekoordinované excesy. Situace se však
později, i díky změně předvolební taktiky strany, uklidňuje, a výsledek voleb ani
kandidaturu jednotlivců nijak neovlivňuje (hodnocení 2).
Strany, které nezaplatily příspěvek na volby, nebyly registrovány. V únoru
2010 dochází k rozpuštění Dělnické strany na základě obhajitelných argumentů
spojených mimo jiné s ohrožením demokratického zřízení (Rozsudek jménem
republiky, sp. zn. Pst 1/2009), a proto bez vlivu na snížení hodnocení. Kandidáti
této strany se navíc voleb účastní na kandidátní listině Dělnické strany sociální
spravedlnosti.
V roce 2013 dochází v některých krajích k vyřazení kandidátek Aktivu
nezávislých občanů a Československé strany socialistické za nesplnění
předepsaných náležitostí. Rovněž byla vyřazena strana „Volební principy
prázdných a blokovaných židlí (mandátů)“, která nebyla registrovanou stranou na
Ministerstvu vnitra (MV); registrováno nebylo ani sdružení Čeští lvi (Ministerstvo
vnitra ČR 2014: 26). Nelze předpokládat, že by některá z těchto stran mohla
ovlivnit výsledek voleb. Dané skutečnosti jsou celkově v souladu
s bezproblémovými pravidly, nebo minimálně jejich bezproblémovými aspekty,
pročež mohou být hodnoceny stupněm 1.
Hodnocení: 1998 – 2; 2002 2; 2006 1; 2010 2; 2013 1.
Celkové hodnocení: 1998 – 5; 2002 4; 2006 3; 2010 4; 2013 3.
d. Rovné informace
Pravidla: Pravidla v rámci kampaní můžeme rozdělit do tří skupin otevřenost
kampaní, rovné zacházení a financování. Co se týče otevřenosti a svobody v rámci
kampaní, můžeme hlavní těžiště změn v daném období identifikovat mezi
volbami 1998 a 2002. Pozitivně je hodnoceno zkrácení doby, v níž je omezeno
12
Bohuslav Sobotka dostal pěstí na mítinku v Brně (Třeček, Lukšová a Prak 2010); dále jde
o hozenou sklenici s utopenci k pódiu na mítinku ČSSD v Kladně (Válková a Eichler 2010);
žhářský útok na volební stánek ČSSD v Plzni (Blažek et al. 2010); či varování, že manželce Jiřího
Paroubka hrozí fyzické napadení (Týden.cz 2010).
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
352
zveřejňování předvolebních průzkumů, ze sedmi na tři dny před volbami, přičemž
nová úprava počítala se sankcí za její porušení (§ 16 odst. 5 a 7 zákona č.
247/1995 Sb., ve znění ke dni 16. 6. 2002). Mezi těmito volbami byl také zrušen
zákaz agitace 48 hodin před volbami. Od voleb 2002 je nově zaveden zákaz
kampaní ve volebních místnostech a v jejich okolí ve dnech voleb, přičemž se
jedná pouze o marginální omezení, které umožňuje voličům vyjádřit upřímný hlas
bez dalšího ovlivňování.
Hlavním kladem všech sledovaných voleb je zákonem zajištěný minimální
prostor pro všechny kandidující subjekty (§ 16 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., ve
znění ke dni 21. 6. 1998). Znění zákona ovšem zajistilo jeho úplnou
vymahatelnost až ve volbách 2002, kdy došlo k ujasnění pojmu kandidující subjekt
(§ 31 odst. 4 zákona č. 247/1995, ve znění ke dni 16. 6. 2002) a ozřejmilo se tak,
komu být věnovaný čas na kampaň v České televizi (ČT) a Českém rozhlasu
(ČRo).
Negativně lze v tomto období hodnotit zrušení zákazu používání místního
rozhlasu k volební agitaci, což zvyšuje nerovnost v přístupu k tomuto zařízení.
Svoboda však byla v tomto smyslu více omezena nemožností zvláštní propagace
v soukromých rozhlasových a televizních médiích (pod pokutou),
13
což se od roku
2002 přeneslo i na veřejná média tohoto typu (kon č. 231/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Po celé sledované období však zůstává zachována možnost
pokrytí konkrétních témat v televizi a rádiích skrze jejich prezentaci v jiných
pořadech či zprávách. Tištěná média zůstávají v tomto ohledu po celou dobu bez
omezení. Před volbami v roce 2013 byla přijata změna, která v zákoně nahrazuje
pojem „reklama“ termínem „obchodní sdělení“ (viz § 2 odst. 2 písm. a zákona
č. 231/2001 Sb., ve znění ke dni 1. 6. 2010), kteréžto teoreticky může umožnit
čistě politickou reklamu. Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (RRTV) však
dovozuje, že „zákon za obchodní sdělení považuje nejspíše i takové sdělení, které
podporuje nejenom obchodní prvek soutěže, ale i aktéra či prvek jiných soutěží
založených na vzájemně si konkurujících konceptech“ (Rada pro rozhlasové a
televizní vysílání 2014).
Pro volby 1998 tedy existují omezení množství přístupových bodů k placené
reklamě v některých elektronických médiích a zákaz kampaně dva dny před
volbami, avšak stranám je umožněno objevit se v médiích nebo v ulicích i jiným
způsobem, a proto jsou tato omezení nahlížena jako mírná. Pro další volby jsou
pak omezení v některých elektronických médiích rozšířena, nicméně zákaz agitace
těsně před volbami je zrušen. Ani v jedněch volbách se však tato omezení
neprojevují na schopnosti zajistit minimálně relevantní pokrytí všem stranám a
jedná se proto o rné omezení možností propagace.
13
To se však mohlo jevit i jako žádoucí, jelikož nebyla bohatším stranám poskytnuta výhoda (další
prostor) oproti těm chudším (OSCE 1998: 12).
Ivan Jarabinský
353
Dohled nad médii se po celé období prakticky nemění a je neustále
vystavován kritice, jelikož složení hlavních kontrolních orgánů (Rada České
republiky pro rozhlasové a televizní vysílání a Rada ČT) odvisí od
zainteresovaných subjektů, tedy stran v Poslanecké sněmovně (Zákon č.
103/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů a předpis č. 231/2001 Sb., ve znění
pozdějších předpisů; § 4 zákona 483/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Strany jsou financovány jak z veřejných zdrojů (příspěvek na běžnou činnost;
na mandát poslance; na úhradu volebních nákladů), tak ze soukromých. V roce
1998 bylo stranám umožněno získat stálý příspěvek na činnost, jestliže dosáhnou
3 % hlasů. Hodnota tohoto příspěvku se však od roku 2001 zdvojnásobila, což
teoreticky zajišťuje životnost i neparlamentním stranám. Stejným zákonem byla
zdvojnásobena i hodnota příspěvku na mandát (500.000 Kč ve volbách 1998), což
Ústavní soud sice označil za nepřípustné, avšak příspěvek nakonec stejně vzrostl
1,8krát. Pro volby 2013 pak byla hodnota tohoto příspěvku nepatrně snížena o pět
procent. Důsledkem těchto změn bylo zvýšení přerozdělovací funkce, tedy větší
závislost stran na veřejných prostředcích. Funkce pro rozdělování financí stranám
v rozmezí 3–5 % a nad 5 % jsou však obdobné. Přestože dochází ke zvýšení
inkluzivity pro pobírání státních peněž, jsou strany v rozmezí 1,5–3 % výrazně
znevýhodněny oproti úspěšnějším stranám, a to jak pravidly distribuce financí, tak
neúměrným finančním skokovým zvýhodněním stran dosahujících 3 % hlasů.
Jako možný problém se v kontextu financování jeví příspěvek na mandát,
respektive jeho svázanost s proporcionalitou volebního výsledku.
Disproporcionalita totiž automaticky z(ne)výhodní strany i v oblasti financí.
Úpravy pro sledované volby nabízí v obecné rovině relativně slušné hodnoty
proporcionality, přestože ta v praxi zajištěna není (viz dále). To je od roku 2000
dále umocněno rozšířením příspěvku na mandát za senátory a krajské zastupitele.
Outlý (s.d.) toto opatření zpochybňuje s odkazem na odlišný přístup ke stranám
s mandátem ve sněmovně od stran úspěšných na jiných úrovních. Zavedené
strany si tak mohou přijít na velmi vysoké výnosy z těchto voleb, což nerovnost
mezi stranami prohlubuje. Princip financování za poslanecké volby se od
předchozích voleb tedy nějak zvlášť nemění, nicméně příspěvky za další volby,
zvýhodňující velké strany, prohlubují finanční nerovnost mezi stranami a jsou
využitelné do dalších voleb. Prohlubování závislosti stran na státním financování
je nicméně neméně důležité politické téma a mělo by být výsledkem zodpovědné
deliberace, spíše než dosavadní nezdůvodněné praxe.
Nakládání s finančními prostředky lze rovněž hodnotit negativně. Je totiž
netransparentní, jelikož jedinou povinností stran je jednou ročně předložit
Poslanecké sněmovně vágní výroční finanční zprávu 18 odst. 1 zákona
č. 424/1991 Sb., ve znění ke dni 21. 6. 1998), kterou nelze nijak seriózně
kontrolovat. Změnu nepřinesla ani nutnost reportovat výdaje na kampaň (od roku
2001), jelikož není jasné, za které volby ani za co konkrétně jsou finance utráceny.
Kontrolním orgánem jsou přitom samy kontrolované strany, které tak nemají
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
354
důvod reportovat pravdivé údaje (Outlý s.d.). Financování samotných kandidátů
navíc nepodléhá žádným pravidlům (GRECO 2011: 20–21), přestože motivace ve
formě preferenčního hlasování zde existuje. Celý systém financování tak může být
snadno obcházen.
Výše naznačené změny pravidel v jednotlivých oblastech jsou pouze parciální.
K jedinému významnému zhoršení dochází v oblasti spravedlnosti financování
stran před volbami 2002, kdy nové příspěvky za vybrané druhořadé volby
prohlubují skokové navýšení rozpočtu úspěšných stran oproti těm neúspěšným.
Hodnocení: 1998 – 3; 2002 3; 2006 3; 2010 3; 2013 3.
Praxe: V roce 1998 nebylo kvůli nejasnosti s kandidaturou zřejmé, komu mají
ČT a ČRo poskytnout bezplatný prostor. Každá instituce se proto rozhodla jinak.
Sdružení důchodců, které nezaplatilo volební kauci, poskytlo svůj vysílací čas
v ČRo Republikánské straně (SPR–RSČ). Propojenost těchto dvou stran tak
umožnila obejít smysl daného nařízení k poskytnutí rovného rozdělení
bezplatného času ve veřejném médiu. V dalších médiích byl prostor věnován
především parlamentním stranám. Ostatní zde téměř nebyly zmiňovány nad
rámec jimi placené reklamy (s výjimkou stran Důchodci za životní jistoty a
Demokratická unie) (OSCE 1998: 1920).
V těchto volbách dále došlo k tzv. „gentlemanské dohodě“, kdy strany
dobrovolně zastropovaly výdaje ve vymezeném období kampaně (na 30 milionů
Kč) a dohodly se nepoužívat billboardy (tamtéž: 9). Této dohody se však
neúčastnila SPR–RSČ, která tím získala oproti ostatním stranám výhodu a vlastně
i monopol na billboardy. V praxi však některé strany dohodu nedodržovaly, resp.
se objevovaly billboardy ve prospěch ODS nebo v neprospěch ČSSD, což
způsobilo znevýhodnění stran loajálních této úmluvě.
Strany se do významných médií dostávaly i přes některá omezení. Selektivní
výběr ze strany soukromých elektronických médií se projevil v menším pokrytí
malých stran, což je však důsledkem reálného fungování médií. Možnosti placené
předvolební reklamy pouze v některých typech soukromých médií pak omezily
možnosti tyto disproporce dorovnávat (přestože se taková aktivita nedala
předpokládat). Omezení tedy existovaly jak v některých soukromých médiích
(zákaz), tak na veřejných prostranstvích či spíše jejich výseku (gentlemanská
dohoda), nicméně obcházen byl i zákon o zajištění rovné prezentace v ČRo
(přestože v malé míře). Omezení byla ve všech případech pouze výrazně dílčí
a nespravedlnost při přístupu do éteru je v celkovém kontextu marginální.
Co se týče možné zaujatosti médií, některé kauzy zpochybňovaly
profesionalitu žurnalistů. Politici si měli podle některých názorů diktovat témata
diskusí i své oponenty (Radiožurnál 1998). Na to rovněž vrhl špatné světlo i
případ Ivana Kytky a jeho odvolání z vedení zpravodajství ČT, což někteří
Ivan Jarabinský
355
spojovali s možnými politickými tlaky v reakci na pokusy o změnu fungování
zpravodajství.
Z hlediska pozitivních/neutrálních/negativních zmínek o jednotlivých
stranách nicméně ČT poskytla velmi vybalancované pokrytí jak kvantitativně, tak
kvalitativně (OSCE 1998: 13, 19, 20). Pluralita médií zajistila rozložení
z(ne)výhodňování mezi strany a významná periodika, takže se možné disproporce
svým způsobem dorovnávaly. To však neplatilo pro některé strany, především
SPR–RSČ a Důchodce za životní jistoty, které byly výrazně častěji zmiňovány
v negativním kontextu.
Ve volbách 2002 se ukázalo, že malé strany většinou neměly dostatek financí
na vedení smysluplné kampaně, a většina z nich se omezila pouze na zákonem
alokovaný prostor ve veřejných médiích (OSCE 2002: 78).
14
Přístup těchto stran
do vysílání byl velmi omezen. Jedna z mála možností sebeprezentace ve veřejné
televizi byla kritizována malými stranami, které zde byly zastoupeny nepravidelně.
Obdobný postoj zastávaly i k poskytnutí většiny prostoru v elektronických
i tištěných médiích čtyřem hlavním uskupením (OSCE 2002: 1415). ČT a ČRo
alokovaly volný prostor všem stranám. Obdobné bylo pokrytí v tištěných médiích,
kde strany využívaly placené reklamy, přičemž aktivní byly i v propagaci na
veřejných prostranstvích a na internetu (OSCE 2002: 8). Znovu pak docházelo
k alokaci (malé) části vysílacího času strany Romská občanská iniciativa Národně
demokratické straně (OSCE 2002: 8).
Pracovníci různých redakcí byli veřejností i politiky vnímáni jako zaujatí ve
prospěch konkrétních stran (čemuž zřejmě nijak nepomohla televizní krize
z přelomu 2000/2001). Znovu však byla zajištěna pluralita médií (U.S.
Department of State 2003: Section 2) a většina stran byla obecně prezentována
v obdobném, neutrálním až negativním, duchu (OSCE 2002: 14).
Zaznamenán byl případ, kdy asi 900 občanů obdrželo obálku pouze s jedním
volebním lístkem (ČSSD) (Černý a Veselý 2002). Tím bylo omezeno právo na
rovné informace spíše než nemožnost hlasovat jinak, jelikož lístky mohli voliči
znovu obdržet ve volební místnosti. Rychlá reakce příslušných autorit však
zajistila doručení nových obálek ještě před volbami.
V praxi tedy byly menší strany konem znevýhodňovány v přístupu
k veřejným penězům, což se projevilo i v nákladech na kampaň. Mediální prostor
většinou okupovaly čtyři hlavní kandidující subjekty a vláda, nicméně malé strany
měly prostor v médiích zajištěn, přestože velmi omezeně. Pluralita zdrojů
informací byla zachována, čímž byl do jisté míry narovnán obsah zpráv
jednotlivých redakcí, jež byly obecně vnímány jako zaujaté.
Ve volbách 2006 byly nejen televizní duely charakteristické především
osobami lídrů hlavních dvou stran (Matušková 2006: 63; Petrová 2006: 48), což
14
Je nicméně nutné vzít v potaz, že ve volbách 2002 kandidovalo až 28 subjektů.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
356
bylo jedním z důvodů potlačení prostoru pro menší uskupení, která se
prezentovala převážně v tisku. Přístup do médií byl nicméně zajištěn všem
stranám, a to v ČT a ČRo (Usnesení NSS, č.j. Vol 15/2006).
Znovu došlo k předání volného času ve vysílání veřejnoprávního média, a to
od Strany české pravice ve prospěch ODS. V zanedbatelné míře se objevuje i
chyba v podobě distribuce pouze tří lístků (ODS) samostatně uložených
v distribuované obálce, což bylo neprodleně napraveno (ČTK 2006).
Deníky znovu nadržovaly některým stranám, což bylo ovšem opět
vyrovnáváno pluralitou zdrojů (Petrová 2006: 52, 60). Není totiž bez zajímavosti,
že po úniku Kubiceho zprávy (viz dále) se například deník Právo vyjadřuje o
ČSSD takřka výhradně pozitivně (viz Petrová 2006: 55).
Hlavní událostí těchto voleb se stal únik utajovaných a neověřených
informací z tzv. Kubiceho zprávy do médií, z nichž některá přijala tyto informace
velmi nekriticky (tamtéž: 51–52; Žantovský 2015: 83–84). Tato skutečnost mohla
vést k ovlivnění výsledku ČSSD s ohledem na předvolební atmosféru a samotné
načasování úniku.
15
Medializace ČSSD proto byla výrazně vyšší než u ostatních
stran (Sedláček a Herot 2011: 45; Petrová 2006: 54). NSS argumentoval, že
kvalita voleb touto aférou neutrpěla, protože se k tématu mohly všechny strany
dostatečně vyjádřit (Usnesení NSS, č.j. Vol 5/2006). Tento právnický výklad však
není kompatibilní s normativně demokratickým pojetím volební integrity a je
navíc omezen vágností zákonné formulace o čestných a poctivých volbách.
S ohledem na vysokou míru pravděpodobnosti ovlivnění výsledku informacemi,
které nebyly průkazné, nicméně byly kryty policií, což zvyšovalo jejich relevanci,
má zaujatost médií hodnotu 3.
V těchto volbách nastal problém s přísunem financí některým stranám
(SNKED, US–DEU), kterým Ministerstvo financí odmítalo vyplatit příspěvky za
předchozí komunální (Praha) a krajské volby (Škraňková a Kopecký 2006;
Novinky.cz 2006). Strany si tak stěžovaly na nemožnost vést plnohodnotnou
kampaň. To dále zvyšovalo nerovnost v přísunu financí, což vedlo k dalšímu
prohloubení rozdílu mezi stranami na pomezí volitelnosti a úspěšnými stranami.
Obdobně byla znevýhodněna i podreprezentovaná Strana zelených. Míra jejího
znevýhodnění se však ve svém důsledku nevymykala nastavenému trendu
znevýhodňování menších stran a výrazně neprohloubila znevýhodnění SZ dané
dalšími příspěvky, pročež hodnocení zůstává na hodnotě 3.
Volby 2010 představují jistý přelom v počtu nově úspěšných subjektů. Těm
se před volbami dostalo ve většině hlavních elektronických médií určitého
prostoru, avšak spíše na úkor zavedených malých stran (Sedláček a Herot 2011: 6).
Formát 14 předvolebních debat v ČT a rozhlasu v každém kraji zvětšoval šanci
menších stran zviditelnit se. Někdy však nemusely být dosud úspěšné strany
15
Přestože je Kubiceho zpráva obvykle prezentována jakožto negativně ovlivňující výsledek
ČSSD, z marketingového hlediska se lze domnívat, že straně mohla i pomoci (Mlejnek 2010).
Ivan Jarabinský
357
přizvány do studia, přestože jejich celostátní podpora byla vyšší než u jiných
subjektů. Bylo zajištěno minimální pokrytí všech kandidujících subjektů, které se
dostaly i do některých dalších pořadů (Usnesení NSS, č.j. Vol 13/2010).
V hlavních elektronických médiích tak zůstala skutečností velká převaha dvou
nejsilnějších stran (Sedláček a Herot 2011: 4). Menší strany byly opět jen
marginálně zastoupeny v soukromých TV (tamtéž: 6), nicméně v jiných typech
médií se objevovaly, což v konečném důsledku mohlo stát za jejich úspěchem (viz
Petrová 2010: 121).
Hodnocení obsahové zaujatosti médií je kvůli nedostatku analýz tištěných
médií omezeno pouze na elektronická média a na pluralitu tisku, která zůstala
zachována (OSCE 2010: 7). Nic jako Kubiceho zpráva se již neopakovalo, což
hodnocení o stupeň zlepšuje.
Velmi slabé zajištění financování kampaní se nijak nezměnilo, přičemž
odhady výdajů na kampaně jednotlivých stran se velmi lišily. Existují určitá data
o financování kampaní, jsou ovšem agregovaná, velmi vágní a blíže nepodložená
(pro data viz Matušková 2010). Kontrola financování kampaní tak zůstala
minimální. Problémy kolem vyplácení financí stranám v praxi byly oproti
předchozím volbám vyřešeny, avšak extrémně dlouhá kampaň mohla být
příčinou nedostatku finančních prostředků malých stran v jejím závěru (Werner
a Verner 2010).
16
Ve volbách 2013 ČT a ČRo znovu zajistily minimální rovné pokrytí všech
subjektů. Nad rámec toho se na obrazovku ČT dostala i některá neparlamentní
uskupení, a to při obdobných pravidlech pro výběr zástupců stran do jednotlivých
debat jako v předchozích volbách což znovu kritizovaly malé mimoparlamentní
strany, které to znevýhodňovalo (Macková a Hrbková 2014: 8688). Politici se
v duelech střetávali i na TV Nova, kam se z neparlamentních stran dokázaly
prosadit jen ANO a SPOZ. Andreji Babišovi byl navíc poskytnut prostor na
přibližně deseti televizních programech (Rada pro rozhlasové a televizní vysílání
2013) k propagaci jeho komerčních aktivit, čímž de facto obešel zákaz politické
kampaně v elektronických médiích, jelikož ve druhém plánu této reklamy mohla
být skryta politická prezentace.
Prostor věnovaný jednotlivým stranám v hlavních psaných zpravodajských
médiích byl nezvykle vyrovnaný (Macková a Hrbková 2014: 80). Připočteme-li
k tomu zmínky o lídrech daných stran, vidíme víceméně vyrovnání medializace
ANO a jejího lídra s nejsilnější ČSSD. Nutno dodat, že vyznění těchto článků bylo
právě pro ANO relativně neutrální, na rozdíl od například SPOZ, ODS, které jimi
byly spíše znevýhodněny (tamtéž: 82).
Pluralita médií byla v těchto volbách zachována, přestože do jisté míry
v okleštěné podobě. Andrej Babiš (předseda ANO 2011) se stal před volbami
16
Volby plánované na říjen 2009 nakonec proběhly až v květnu 2010, přičemž ve hře byly mezitím
i další termíny.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
358
vlastníkem mediální skupiny MAFRA a s ní spojených vlivných deníků,
17
což mělo
potenciál se projevit v (ne)závislosti těchto médií. V médiích skupiny MAFRA
však nijak výrazný trend zvýhodňování strany ANO oproti jiným médiím
pozorovat nelze (Macková a Hrbková 2014: 83). Na druhou stranu však nelze ani
nijak průkazně sledovat možnost cíleného opomíjení problémových aspektů
podnikání vlastníka mediální skupiny. Některé kauzy nicméně k podjatosti
vybízely, jako například Babišův telefonát redaktorovi Lidových novin (Lidovky.cz
2013a) nebo odchody některých členů redakcí těchto titulů. Kvůli odvolání
některých pracovnic byla zpochybněna i nezávislost ČT, což někteří spojovali, i
když neprokazatelně, s politickými tlaky (viz Lidovky.cz 2013b; Jiřička 2013;
Bazalová 2013). Zaujatost médií se tak příliš nelišila od praxe v předchozích
volbách a jejich pluralita byla stále schopná dorovnávat vzniklé disproporce.
18
Avizované výdaje na kampaň byly výrazně vyrovnanější (Gregor a Macková
2014: 5859) a již nedocházelo k neúměrně vyšším volebním výdajům velkých
stran, což mohla zapříčinit především předčasnost voleb. Některé strany si
v těchto volbách začaly zřizovat transparentní účty pro financování kampaní, což
je jistě pozitivní krok, nicméně množství důležitých informací (přestože u každé
strany v jiné míře) zůstává stále veřejnosti nedostupných, především pak struktura
výdajů (viz Transparentní volby 2013). Otázkou do budoucna nicméně je, jak se
bude vyvíjet vyrovnanost volební soutěže ve vztahu k ANO 2011, které mělo
z neparlamentní pozice nejen nejdražší kampaň (Gregor a Macková 2014: 58–59),
ale také její zastoupení v médiích bylo srovnatelné s ČSSD, nepočítaje v to její
outdoorovou kampaň, která běžela od léta 2013 (tamtéž: 61). Z hlediska financí
utracených ve volební kampani můžeme stanovit hodnocení jako relativně
vyrovnané, jelikož veřejné financování stran se de facto promítlo do výdajů na
kampaň jen mírně a některé neparlamentní strany v tomto ohledu mohly
konkurovat těm parlamentním. Teoreticky zde však vyvstává další otázka, a tou je
udržitelnost argumentace soudů s ohledem na princip odstupňované rovnosti
v takovéto situaci. Celkové hodnocení rovnosti informací v roce 2013 tak sice
zůstává na hodnotě 3, nicméně pohybuje se již na samé hranici pro udělení 2.
Hodnocení: 1998 3; 2002 3; 2006 3; 2010 3; 2013 3.
Celkové hodnocení: 1998 – 6; 2002 6; 2006 6; 2010 6; 2013 6.
17
MF Dnes, Lidové noviny, Metro a weby iDnes.cz a Lidovky.cz
18
Náklady médií společnosti MAFRA pokrývají jen zlomek mediálního prostředí, přestože se
jedná o velmi významná zpravodajská periodika. Z pomezí plošně vydávaných denních periodik
však pokrývají zhruba necelou čtvrtinu prodaného nákladu (data pro září 2013 viz ABC ČR
(2016)). Do toho však není započítán náklad periodika METRO, ale rovněž ani další tituly jiné
periodicity, které však již pod vydavatelství MAFRA nespadají.
Ivan Jarabinský
359
e. Svobodné vyjádření preferencí
Pravidla: Po celé sledované období volič volí za plentou, což zajistit tajnost
volby a možnost svobodného vyjádření (Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Marek Antoš (2008: 74–79) však upozorňuje na možný
nátlak na voliče nebo odtajnění volby na základě označení hlasovacího lístku ještě
než volič vstoupí za plentu, jelikož voličovo chování v místnosti může být pod
dohledem. Tento fakt snižuje hodnocení tajnosti volby o jeden stupeň. Listina
základních práv a svobod (čl. 19 odst. 1) rovněž zajišťuje právo na (nahlášené)
shromažďování, které ale není podmíněné povolením. Může být pouze zamítnuto
v odůvodněných případech (zajištění práv a bezpečnosti, právního státu, logistiky,
nebo kolize s jiným shromážděním; viz § 10 zákona č. 84/1990 Sb., ve znění
pozdějších předpisů). Zákon ve sledovaném období zakazoval pouze činnost
politických stran ve školách (§ 2 odst. 4 zákona č. 172/1990 Sb., ve znění účinném
k 1. 7. 1990; kon č. 29/1984 Sb., ve znění ke dni 27. 7. 1995; § 2 odst. 10
zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů; § 32 zákona č. 561/2004
Sb., ve znění pozdějších předpisů).
Hodnocení: 1998 – 2; 2002 2; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
Praxe: V praxi občané volí bez vměšování vládních stran. Shromažďovací
právo je dodržováno, přičemž spontánní a poklidné demonstrace nejsou nijak
omezovány (U.S. Department of State 1999, 2003, 2007, 2011, s.d.). Výjimku tvoří
akce odporující výše zmíněným konným omezením, čehož však státní orgány
nezneužívaly.
V roce 2002 se objevilo nařčení ze strany KSČM na adresu ČSSD z možného
nakupování hlasů v mosteckém Chanově, což však zůstalo pouze u daného
prohlášení, jež se nijak blíže nevyšetřovalo ani neprokázalo (Černý a Veselý 2002).
V čase rostlo využívání internetu, kde dochází k další interakci mezi voliči
a stranami.
19
Svoboda na internetu je přitom zajištěna. Rozvoj tohoto média však
není důvodem ke snižování hodnocení dřívějších voleb, kdy byl přístup
k internetu omezenější.
Hodnocení: 1998 – 1; 2002 1; 2006 1; 2010 1; 2013 1.
Celkové hodnocení: 1998 – 3; 2002 3; 2006 3; 2010 3; 2013 3.
f. Přesné sčítání výsledků
Pravidla: Pravidla pro sčítání hlasů byla pro rok 1998 nastavena vhodně. Postup
byl jasný stejně jako protokoly, do nichž byly výsledky zapisovány. Každá strana
registrovaná v daném kraji měla právo delegovat své zástupce do volebních
komisí na všech úrovních, což jim umožňovalo vzájemnou kontrolu (§ 12; 13; 28;
19
Viz například kampaň TOP 09, SZ (Matušková 2010: 108, 113, 114).
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
360
29 kona č. 247/1995 Sb., ve znění ke dni 21. 6. 1998). Od voleb 2002 došlo
k redukci úrovní, na nichž probíhá sčítání sledků, a navíc byl celý proces
agregace výrazněji převeden do rukou Českého statistického úřadu (ČSÚ), jelikož
ke vzájemné kontrole stran dochází již pouze na okrskové úrovni 14 písm. e
odst. 3 kona č. 247/1995 Sb., ve znění ke dni 16. 6. 2002). Ústřední volební
komise tvořená zástupci politických stran byla po volbách 1998 nahrazena Státní
volební komisí, jejíž členy jmenuje vláda; model volebního tělesa se tak od
smíšeného typu přiblížil spíše typu vládnímu. V teoretické rovině se předpokládá,
že nezávislost tělesa je jakýmsi předstupněm jeho nestrannosti, přestože výzkumy
ukazují, že tomu tak v praxi být nemusí (viz Jarabinský 2015).
Díky spíše slabším ochranným prvkům bylo teoreticky možné padělat
voličský průkaz, jelikož systém není centralizovaný (Britské listy 2013). To může
být zneužitelné k vícenásobnému hlasování, nicméně až do voleb 2013 nebyla tato
otázka nastolena. Logika fungování volby na voličský průkaz být jištěna proti
zneužití odevzdáním průkazu komisi při samotné volbě.
Hodnocení: 1998 – 1; 2002 1; 2006 1; 2010 1; 2013 1.
Praxe: Sčítání výsledků bylo ve všech sledovaných volbách v souladu se
zákonem a pravděpodobně nevyvstaly v této věci žádné problémy.
V poslaneckých volbách rovněž nebyly žádné náznaky toho, že by voličské
průkazy byly zneužívány. Výsledky jsou podrobně publikovány na webu ČSÚ
(Volby.cz 2015) a je tak možné je podrobit veřejné kontrole, k čemuž také
dochází. Z pomezí všech sledovaných voleb existuje pouze několik případů
stížností většinou na špatně započtené preferenční hlasy (patrně kvůli lidské
chybě), bez potenciálního dopadu na výsledek (Usnesení NSS, č.j. Vol 27/2006,
Vol 8/2006, Vol 13/2010, Vol 143/2013-27).
Před volbami 2013 byl vznesen problém možného zneužití voličských
průkazů v návaznosti na jeho tematizaci v prezidentských volbách téhož roku
(Ovčáček a Rovenský 2013). Ministerstvo vnitra proto zareagovalo snahou o
vytvoření nových ochranných prvků na voličských průkazech (Vyhláška č.
452/2013 Sb., ve znění ke dni 1. 1. 2014). Předčasný termín voleb však neumožnil
těmto opatřením vejít v účinnost. Přesto se obava z kopírová voličských
průkazů ani v těchto volbách neukázala jako opodstatněná.
Hodnocení: 1998 – 1; 2002 1; 2006 1; 2010 1; 2013 1.
Celkové hodnocení: 1998 – 2; 2002 2; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
g. Neutrální převod hlasů na mandáty
Pravidla: Ve volbách v roce 1998 zamezovala v rovném přístupu k mandátům 5 %
celostátní uzavírací klauzule; takováto klauzule není ve světě nijak neobvyklá. Této
překážce mohly strany předejít formováním koalic, ovšem i pro ty platila klauzule
Ivan Jarabinský
361
v hodnotě 7, 9 a 11 % pro dvou-, tří-, resp. vícečlenné koalice. Rovnost hlasu
napříč volebními obvody byla zajištěna určením velikosti obvodů na základě
republikového mandátového čísla. Mandáty se rozdělovaly ve dvou skrutiniích,
přičemž v prvním byly rozděleny v osmi volebních obvodech pomocí Hagenbach-
Bischoffovy kvóty. Do druhého skrutinia se pak převedly nevyužité hlasy
a nepřidělené mandáty, přičemž ty se distribuovaly v jednom celostátním obvodě
pomocí stejné kvóty, doplněné o metodu největších zbytků. Hlasy nepřekračující
klauzuli proto propadaly. V českém prostředí, s ohledem na počet a významnost
malých stran, přitom nebylo namístě očekávat, že by měl podíl propadlých hlasů
přesahovat čtvrtinu odevzdaných, a umělá klauzule spolu s danými pravidly
přepočtu jsou proto hodnoceny stupněm 2.
Před volbami v roce 2002 proběhla volební reforma, jejíž výstupy se od
doby v základních parametrech nezměnily. Navýšena byla klauzule pro koalice, a
to na 10 %, 15 %, resp. 20 % ve shodné závislosti na počtu stran uvnitř koalice,
což malým stranám výrazněji ztěžuje přístup do skrutinia. Počet volebních
obvodů se zvýšil na 14 a k přidělování všech mandátů se od té doby využívá
D’Hondtova metoda. Celostátně je tak poměr hlasů na mandát mezi stranami
závislejší na rozložení jejich podpory. Teoretický vliv na podíl propadlých hlasů
zůstal nezměněn. Nová aditivní klauzule pro koalice komplikuje jejich utváření,
což v daných situacích může způsobovat menší úspěšnost malých stran, nicméně
s ohledem na jejich počet a zisky se znovu nedá očekávat podíl propadlých hlasů
nad 25 %.
20
Způsob rozdělení mandátů mezi kraje zůstal nezměněn, v důsledku
čehož byly i nadále v zásadě omezeny možnosti mallaportionmentu. Jedinou
změnu v následném období (volby 2010) představovalo navýšení počtu
udělovaných preferenčních hlasů ze 2 na 4 a snížení procenta preferencí nutných
k postupu na kandidátní listině ze 7 % na 5 % (Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění
ke dni 6. 11. 2006).
Na úrovni poslaneckých voleb v roce 1998 nemůžeme považovat za
relevantní nařčení z účelového vymezení hranic obvodů kvůli zvýhodnění
konkrétního subjektu, jelikož hranice obvodů kopírovaly územní kraje, kde
nejméně lidnatý celek dosahoval zhruba poloviční hodnoty nejlidnatějšího kraje.
Do dalších voleb byly schváleny obvody, které kopírovaly strukturu územního
uspořádání na úrovni jednotek NUTS 3, přičemž se jednalo o samosprávné kraje.
Toto umělé vymezení hranic však nedostatečně reflektovalo populaci nových
krajů, když oproti předchozímu stavu dále zhruba dvojnásobně prohloubil rozdíl
20
Před volbami 2002 hrozil vysoký podíl propadlých hlasů v momentě, kdy by propadly hlasy
Koalice KDU-ČSL, US-DEU, což se však nestalo. Navíc podíl takto propadlých hlasů by následně
činil 14,27 % hlasů, což by spolu s ostatními propadlými hlasy bylo na hraně 25 %. Strany se této
překážce nicméně mohly vyhnout, přestože to mohlo mít dopad na fungování stranického
systému.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
362
mezi nejlidnatějším a nejméně lidnatým krajem, což dopad i na volební
výstupy.
Hodnocení: 1998 – 1; 2002 2; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
Praxe: Ani v jedněch sledovaných volbách nebyly zjištěny nedostatky
v přepočítávání hlasů na mandáty. Tabulka 1 představuje hodnoty variačních
koeficientů demonstrující rovnost hlasů ve volbách. Celkový variační koeficient
ukazuje průměrnou odchylku podílů hlasů na mandát od průměrného počtu hlasů
na mandát mezi stranami. Hodnota koeficientu mezi kraji celkem značí, o kolik se
v průměru odchylují podíly hlasů na mandát u všech stran v obvodech společně
od jejich aritmetického průměru. V případě využití volebních kvót se počítá
s průměrným počtem hlasů na mandát v daném obvodu.
21
Ve volbách s více
skrutinii je pak počítáno I. skrutinium stejně jako rovnost hlasů mezi kraji a II.
skrutinium jako celkový výsledek, avšak pouze pro 15 mandátů.
Tabulka 1: Variační koeficienty podílů hlasů na jeden mandát pro jednotlivé volby
Volby
Variační koeficient
Celkový
I. skrutinium1
Mezi kraji celkem
1998
1,87%
7,46%
(185M)
3,46%3
2002
3,48%
8,11%
2006
38,94%
8,71%
2010
6,31%
8,76%
2013
7,69%
11,65%
1 Hodnota koeficientu vypočítána jako (průměr podílů hlasů na jeden mandát [v
prvním skrutiniu] jednotlivých stran) / (směrodatná odchylka těchto podílů)
2 Hodnota koeficientu vypočítána jako (průměr podílů hlasů [využitých ve druhém
skrutiniu] na jeden mandát jednotlivých stran) / (směrodatná odchylka těchto podílů)
3 Hodnota platná pouze pro I. skrutinium
Zdroj: Vlastní výpočty na základě dat z Volby.cz (2015).
Je zřejmé, že ve volbách v roce 1998 byly všechny hodnoty nízké.
V celkovém výsledku strany postoupivší do skrutinia potřebovaly téměř shodný
počet hlasů na mandát (rozdíl oproti průměru je 1,87 %). V těchto volbách však
bylo využito více skrutinií, přičemž posoudíme-li skrutinia jednotlivě, byly i v nich
21
To znamená, že může teoreticky existovat strana, ktenemá násobek takovéto (krajské) kvóty
a přesto získala mandát, na který z tohoto pohledu nemusí mít nárok.
Ivan Jarabinský
363
dodrženy nízké odchylky od průměru. Byla tedy zajištěna rovnost hlasů nutných
k zisku mandátu stran ve skrutiniu. Po volebních úpravách se od voleb 2002
zvýšila celková nerovnost hlasů mezi kraji. Odchylka od průměru zde činila asi 8–
11 % počtu hlasů na jeden mandát. V celkovém výsledku, daném mj. citlivostí na
velikost volebních obvodů, se především v roce 2006 promítl do hodnoty indexu
zisk Strany zelených, která na jeden mandát potřebovala asi 2,4 krát více hlasů než
v tomto smyslu nejúspěšnější ČSSD. Podíly hlasů na mandát ve zbylých volbách
v tomto smyslu nepřekročily hranici pro snížení hodnocení (viz níže, zejm. pozn.
26). Nízká celková hodnota indexu ve volbách 2002 je pak dána především
neobvykle vysokým ziskem nejmenšího subjektu. Problémem však zůstává, že
uzavírací klauzule vyřazuje strany, které by na dané mandáty měly mít rovněž
nárok. Přitom snížení klauzule byť o 1 % by v roce 2010 znamenalo postup
dalších dvou stran do skrutinia. Klauzule způsobuje v komparativní rovině
(srovnej Tavits a Annus 2006: 8889) relativně průměrné podíly propadlých
platných hlasů, a to 1998 – 11,32 %; 2002 12,53 %; 2006 5,97 %; 2010 18,83
%; 2013 12,58 % (Volby.cz 2015). To je však ospravedlňováno nutností zajištění
akceschopnosti voleného tělesa. Celkové hodnocení neutrálnosti převodu hlasů na
mandáty je stanoveno jako zaokrouhlený průměr hodnocení velikosti variačních
koeficientů pro celkové volby a napříč kraji, podíl propadlých hlasů a hranice obvodů.
22
Poslední jmenovakategorie ve volbách 1998 nabývá hodnoty 1, jelikož nelze
říci, že by hranice volebních obvodů samy o sobě způsobovaly z(ne)výhodňování
některých subjektů. Jejich úprava se na sledcích voleb 2002 okamžitě
neprojevila, jelikož rozdíly mezi nejvíce a nejméně zvýhodněnou stranou byly
srovnatelné. Ve volbách 2006 se nicméně silně prohloubil rozdíl mezi těmito
stranami, kdy prvá dosáhla nadreprezentace obdobné předchozím volbám,
zatímco druhá (strana s nevhodně rozloženou podporou) nezískala ani polovinu
mandátů, které jí bývaly měly poměrně připadnout (hodnocení 4). To je zčásti
dáno i úpravou hranic volebních obvodů, kdy Strana zelených v některých
menších obvodech (především Liberecký, Královehradecký, Jihočeský) jen těsně
neproměnila s hlasy na mandáty, což vedlo k její podreprezentaci. Od voleb
2010 k tomu již nedochází, avšak nadreprezentace velkých stran oproti ostatním je
22
Racionalita rozpětí jednotlivých kategorií hodnot je zde stanovena hodnotou rostoucí za
každých započatých 12,5 % u procentuálních hodnot jednotlivých kategorií, a to proto, aby byly
odchylky od ideálu přesahující 50 % hodnoceny stupněm 5, a to jak pro propadlé hlasy, tak pro
variační koeficienty. Obecně vzato není zcela jasné, kde by se měla pohybovat hranice variačního
koeficientu pro odmítnutí hlasování z důvodu nepřijatelného zvýhodnění některých hlasů
z hlediska jejich dopadu na výsledek. Text srovnává váhu hlasů vedoucích ke zvolení daných
kandidátů, jelikož je žádoucí, aby všechny hlasy měly stejný vliv na výsledek. Ovšem odborná
literatura zabývající se vymezením volebních obvodů z hlediska jejich hranic a velikosti se opírá
spíše o samotnou populaci v daných obvodech. V komparativním kontextu se odchylky od
takovéhoto rovného vymezení obvodů pohybují od 0 (USA) do 30 % (Singapur). Pro senát
volby v České republice se pak toleruje odchylka do 15 % (§ 59 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., ve
znění pozdějších předpisů).
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
364
mnohem zřetelnější (viz Šedo 2007: 124–125 a vlastní dopočty na základě dat
z Volby.cz 2015). Narychlo upravené (nejen) hranice volebních obvodů z roku
2002, vyznačující se značně rozdílnou velikostí a z toho plynoucích různých
mechanických účinků (Charvát 2013: 139), se tedy projevily až od voleb 2010,
nicméně již nikoli na úkor podreprezentace malých stran (hodnocení 2).
Hodnocení: 1998 – 1; 2002 1; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
Celkové hodnocení: 1998 2; 2002 3; 2006 4; 2010 4; 2013 4.
h. Efektivní rozhodování sporů
Pravidla: Ve volbách 1998 byly volební podvody postižitelné trestním zákonem,
který upravoval pouze některé typy zjevných podvodů jako například násilí a
nucení při volbě, padělání dokladů nebo špatné sčítání hlasů (§177 zákona č.
65/1994 Sb., ve zněke dni 7. 4. 1994). To zůstalo fakticky nezměněno do
roku 2011, kdy k těmto podvodům přibyla možnost potrestat nakupování hlasů.
Jedním z problémů při dodržování volebních pravidel byla slabá vynutitelnost
některých nařízení z důvodu absence postihů. Volby mohly být napadeny kvůli
odmítnutí kandidátní listiny a škrtnutí kandidáta, nebo na základě stížnosti proti
vydání osvědčení proti zvolení poslancem (§ 86 a § 88 zákona č. 247/1995 Sb., ve
znění ke dni 21. 6. 1998). Bylo také možné se domáhat nápravy chyb ve stálém
seznamu voličů (§ 200 písm. j zákona č. 62/1996 Sb., ve znění ke dni 20. 3. 1996).
Jednalo se přitom pouze o nápravné instituty, které nijak neodrazovaly od
nedodržování zákona (s výjimkou aktivit uvedených v trestním zákoně). Případné
spory v těchto věcech spadaly pod Nejvyšší soud (§ 89 zákona č. 247/1995 Sb., ve
znění ke dni 21. 6. 1998). Hodnocení těchto pravidel má hodnotu 3, jelikož
možná náprava byla spjata prakticky výhradně s administrací voleb a jejich
organizačně-technickou stránkou. Principy, jimiž by se volby měly řídit, zde byly
po celé sledované období definovány velmi vágně, a bylo lze předpokládat
zdrženlivost soudců při rozhodování o opakování voleb z důvodu porušení
čestnosti nebo poctivosti kampaně.
Před volbami 2002 došlo k úpravě občanského soudního řádu a také
volebního zákona. Nápravné instituty jsou rozšířeny o možnost přezkumu
přihlášky k registraci a provedení registrace kandidátní listiny (§ 86 zákona č.
247/1995 Sb., ve znění ke dni 16. 6. 2002). Dále bylo možné využít návrhu na
neplatnost volby kandidáta 87 tamtéž), který nahradil institut přezkumu vydání
osvědčení o zvolení poslancem. Tento instrument byl do jisté míry nelogický
vzhledem k proporční povaze sněmovních voleb, kde jednotlivec nemůže
zpochybnit celkový výsledek, ale pouze volbu kandidátů v jednom kraji (Molek
Ivan Jarabinský
365
2014: 520).
23
V těchto volbách rovněž vyvstala otázka absence termínů pro
rozhodování Nejvyššího soudu (NS) ve cech registrace stran (viz dále).
Decentralizace soudnictví v některých věcech, kdy krajské soudy měly pravomoc
rozhodovat nezávisle bez možnosti využití opravných prostředků 88 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., ve znění ke dni 1. 8. 2000), mohla být rovněž zdrojem
problémů (viz dále). Volební zákon byl doplněn postihy za zveřejňování
předvolebních průzkumů, týkající se jak fyzických osob, tak právnické osob
provozujících rozhlasové nebo televizní vysílání (Zákon č. 247/1995 Sb., ve znění
ke dni 1. 8. 2000). Pozvolnou úpravu pravidel v otázce zajištění efektivního
rozhodování případných sporů, konkrétně mírné rozšíření ochranných prvků či
doplnění postihů za zveřejňování průzkumů, tak můžeme hodnotit pozitivně. Na
druhou stranu s sebou změny přinášely i problémy, především kvůli decentralizaci
rozhodovacího procesu a znejistění nařízení o napadení volby kandidáta.
Hodnocení proto zůstává neměnné.
Volby 2006 zaznamenaly kosmetické změny pravidel spojené s novým
soudním řádem správním (Zákon č. 150/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů),
který nicméně zajišťuje obdobné možnosti nápravy jako doposud, a to ve věcech
seznamů voličů (§ 88), registrace ve věcech odmítnutí kandidátní listiny nebo
přihlášky k její registraci, škrtnutí kandidáta na listině, registrování kandidátní
listiny nebo přihlášky k registraci (§ 89) a neplatnosti volby kandidáta (§ 90). Tato
pravidla platí po zbytek sledovaného období. Problémy předchozích voleb se
nijak nemění.
Ve volbách 2010 došlo pouze k upřesnění možnosti napadení voleb. NSS
uvádí, že „zatímco občan může předmětný návrh podat jen ve vztahu ke
kandidátům, zvoleným ve svém volebním kraji tam, kde mohl vykonat svoje
aktivní právo (…) je politická strana aktivně legitimována k podání tohoto návrhu
vůči všem kandidátům, zvoleným v krajích, kde také kandidovala, což může
v konečném důsledku znamenat zpochybnění i všech zvolených kandidátů v celé
republice“ (Usnesení NSS, č.j. Vol 5/2006). Tím je však zavedena další nerovnost
nejen mezi strany a voliče, ale i mezi strany navzájem, jelikož platnost voleb
mohou napadnout jen ty, které kandidují ve všech obvodech. Přestože tedy
dochází k pozvolenému zlepšování podmínek, stále nejsou nijak vyřešeny
problémy s vynutitelností nařízení a absencí principů upravujících průběh voleb.
Principy čestnosti a poctivosti, využitelné spíše v předvolební kampani, jsou
v tomto smyslu nedostatečné. Ve volbách 2013 je pak pouze doplněn trestní
zákoník o možnost stíhání kupčení s hlasy (§ 351 zákona 40/2009 Sb., ve znění ke
dni 1. 12. 2011).
Hodnocení: 1998 – 3; 2002 3; 2006 3; 2010 3; 2013 3.
23
Přitom ve volbách do Senátu zákon umožňuje podat návrh nejen na neplatnost volby kandidáta,
ale také na neplatnost hlasování a neplatnost voleb (§ 87 odst. 2 zákona č. 247/1995 Sb., ve znění
ke dni 1. 8. 2000).
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
366
Praxe: Ve volbách 1998 si úředníci stěžovali na nevynutitelnost zákona, a to
především na neschopnost vymáhat zákaz vylepování předvolebních materiálů
v okolí volebních místností. Stížnosti na volby měly okrajový význam, bez dopadu
na volební výsledek. Byl také umožněn dohled pozorovatelské mise při
rozhodování Státní volební komise (OSCE 1998). Na celkovém hodnocení se tak
slabá úprava pravidel spíše neprojevuje.
V roce 2002 vyvstaly v praxi dva zásadní problémy. Národní straně je de
facto znemožněna účast ve volbách, jelikož NS kvůli vytíženosti nebyl schopen
včas vyřídit její stížnost na odmítnutí registrace Ministerstvem vnitra (OSCE 2002:
10). Koncem ří 2002 pak NS rozhodl, že odmítnutí nebylo ministerstvem
dostatečně odůvodněné (Rozsudek jménem republiky, sp. zn. 11 Zp 31/2001).
Z hlediska podpory se sice jednalo o marginální stranu, nebyla však umožněna
účast ve volbách.
Neefektivnost posuzování sporů je charakteristická pro případ rozdílného
posouzení nezaplacení volebního poplatku strany AZS. Čtyři Krajské soudy totiž
souhlasily s neregistrací kandidátní listiny této strany, zatímco další tři nařídily
stranu registrovat, čímž došlo ke zvýhodnění strany v některých obvodech. Tomáš
Lebeda k tomu poznamenal: „…narušuje to vůbec nějakou rovnou soutěž ve
volbách a je otázka, zda skutečně ty výsledky voleb potom nebudou
zpochybnitelné“ (Česká televize 2002). Ukazuje se, že problematická zákonná
úprava v praxi volební výsledky nijak nezpochybnila (OSCE 2002: 9).
24
Po volbách 2006 řešil NSS možnosti zpochybnění volby kandidáta
v poslaneckých volbách, kdy nebylo možné zpochybnit volby jako celek. Ve své
argumentaci však soud vyjasnil, kdo může volby jako celek zpochybnit (viz výše).
Stížnosti byly vyřizovány rychle, avšak bez dopadu na pachatele, přestože někdy
bylo prokázáno protizákonné jednání. Nikdy to ale nezpochybnilo volební
výsledek. Přišel trest za únik „Kubiceho zprávy“. Vzhledem k jejímu mediálnímu
pokrytí a možnému dopadu na volební výsledek byl však velmi mírný a navíc
přišel téměř dva roky po volbách.
25
Především kvůli předvolebním událostem
významně rostl počet stížností k NSS (z 18 na 70). Celkové hodnocení těchto
voleb hodnotu 2, jelikož soudce ponechal prostor pro napadení voleb jako
celku, přestože návrhy podané takto jednotlivými voliči byly zamítnuty.
V roce 2010 znovu zůstala některá pochybení bez následků pro pachatele,
volebního výsledku se to však nijak nedotklo. Klesl také počet podaných stížností
k NSS. Pětina z nich byla nicméně podána opožděně, pročež by stálo za
promyšlení mírné prodloužení lhůty na podávání návrhů. Před volbami rozpustil
24
Přesto existovala teoretická možnost vlivu chybné registrace AZS v Jihočeském kraji na
rozdělení mandátů, kterou však Ústavní soud odmítl jako spekulativní, přičemž, v kontextu
vyjádření ČSÚ, se jevila jako nepravděpodobná (Usnesení Ústavního soudu č.j. II. ÚS 601/02).
25
Peněžitý trest ve výši 25.000 pro Pavla Severu (KDU-ČSL) a 9.000 pro Ivana Langera
(ODS).
Ivan Jarabinský
367
NSS Dělnickou stranu (DS). Členové DS však následně kandidovali za Dělnickou
stranu sociální spravedlnosti. Stejně jako v předchozích volbách nedocházelo
k excesům v podobě rozhodování krajských soudů.
Praktické fungování rozhodování sporů se ve volbách 2013 nijak zvláště
nelišilo od těch předchozích. I přes rozpor se zákonem nebyla pochybení obvykle
potrestána, výsledek voleb to však nijak neovlivnilo.
Hodnocení: 1998 – 2; 2002 3; 2006 2; 2010 2; 2013 2.
Celkové hodnocení: 1998 – 5; 2002 6; 2006 5; 2010 5 2013 5.
4. Shrnutí
Nyní můžeme s ohledem na ovlivňování pravidel a samotnou praxi jejich
naplňování identifikovat jednotlivé trendy jak celkově, tak i jednotlivě. Můžeme
vidět, že celkový index
26
kvality pravidel se mezi roky 1998 a 2002 mírně snížil,
což značí zvýšení integrity, nicméně od doby stagnuje (Graf 1). Ke zhoršení
v tomto smyslu dochází pouze v rámci neutrálnosti převodu hlasů na mandáty
před volbami 2002. Nejhůře jsou na tom oblasti rovného informování a
efektivního rozhodování sporů, které stagnují na hodnotě 3. Neznamená to však,
že by zde nedocházelo ke změnám. Ty přišly v rámci rovnosti informování
především mezi volbami 1998 a 2002, kdy sledujeme drobné nápravy při omezení
informování, což však bylo zastíněno zhoršením podmínek v oblasti financování
stran což se odrazilo ve větší nerovnosti mezi stranami při vedení kampaní.
V rámci efektivního rozhodování sporů se do hodnocení promítá především
skutečnost, že zajišťována byla pouze administrativní stránka voleb a řešeny
pouze zjevné podvody, namísto stanovení jasných principů vymahatelných během
celého volebního cyklu. Nicméně i zde v čase dochází k vyjasňování případných
problémů spjatých s výkladem zákona. Mezi těmito volbami byly vyřešeny
problémy týkající se volebního práva a dále se zlepšily i možnosti volit a právo být
(z)volen. Problém v rámci svobodného vyjádření preferencí pak spočívá
v teoreticky ne zcela zajištěné tajnosti volby. Přenosné sčítání výsledků je pak
jedinou bezproblémovou oblastí v celém sledovaném období.
26
Indexy jsou vypočteny jako průměry hodnot jednotlivých kategorií v daných volbách.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
368
Graf 1: Vývoj kvality pravidel upravujících volební soutěž do PS PČR v letech
19982013
Zdroj: Autor, na základě výše formulovaných hodnocení.
Trend ovlivňování kvality voleb v praxi, v kontextu daných pravidel,
znázorňuje graf 2. do voleb 2006 sledujeme zlepšování kvality voleb. U voleb
2010 dochází k mírnému zhoršení hodnocení, na čemž se podepsalo předvolební
násilí omezeného rozsahu vůči ČSSD, což zhoršilo hodnocení práva být (z)volen,
přičemž ostatní ukazatele nabývaly mezi lety 2006–2013 konstantních hodnot.
Přesnost sčítání výsledků a svobodné vyjádření preferencí se v praxi jeví jako
bezproblémové. Další oblastí s konstantní, avšak problematickou hodnotou jsou
rovné informace, přestože zde dochází k jistým pohybům. Změny jsou však
protichůdné nebo malého významu, a proto se na hodnocení neprojevují. Ke
zlepšení dochází v případě práva a možnosti volit, kdy v rámci prvního aspektu
jsou do elektorátu zahrnuti dříve vyloučení voliči, zatímco v rámci druhého je
v omezeném rozsahu využívána možnost volby ze zahraničí. Negativní změny
pravidel pro převod hlasů na mandáty se projevují až od voleb 2006, kdy byly
nejmarkantnější a jen těsně se vyhnuly hodnocení 3. V následných volbách se
změny projevují výrazně méně až na hranici hodnocení 1. V rámci efektivního
rozhodování sporů se pak projevuje především slabá vymahatelnost pravidel, což
v roce 2002 prohloubily problémy s nekonzistentností rozhodování soudů.
Ivan Jarabinský
369
Graf 2: Vývoj kvality praktického fungování volební soutěže do PS PČR v letech
1998-2013
Zdroj: Autor, na základě výše formulovaných hodnocení.
Celková kvalita jednotlivých indikátorů a samotných voleb je znázorněna
v grafu 3. Hodnoty na ose y představují součet hodnot z pravidel a praxe.
Pohybujeme se proto v rozmezí 2–10, přičemž 2 představuje nejvyšší možné
hodnocení. Je zjevné, že celková kvalita voleb kopíruje trend fungování voleb
v praxi. Pohybuje se přitom, mimo voleb 1998, do hodnoty 4, což v průměru
značí hodnocení stále bez vlivu na volební výsledek. Jako nejproblematičtější
oblastí se dlouhodobě jeví zajištení rovnosti informací a efektivní rozhodování
sporů. Jsou zde však i jiné části cyklu, jejichž fungování není bez problémů. Tou
první jsou samotná pravidla převodu hlasů na mandáty, jejichž nedotažená úprava
z roku 2002 může v praxi přinášet různé obtíže. Normativně řečeno by bylo
vhodné pravidla sladit v souladu s principem zajištění rovnosti hlasů, na základě
rovnoměrné úpravy hranic obvodů, aby ve volbách pokud možno propadalo co
nejméně hlasů. Výkyvy v hodnocení práva být (z)volen od roku 2002 můžeme
přičíst dobovým situacím v problematických volbách, jako byl problém
s odvoláním se proti soudnímu rozhodnutí ve věci kandidatury nebo radikalizace
společnosti s příchodem voleb. Do té doby však samotné nastavení procesu
kandidatury ztěžoval samotný zákon. Bezproblémovou oblastí je be výjimky
sčítání výsledků a jen o stupeň hůře dopadá svoboda vyjádření preferencí, jelikož
v teoretické rovině zde existuje možnost nátlaku na voliče nebo označení jeho
lístku před samotnou volbou. Výrazného zlepšení mezi volbami 1998 a 2002 pak
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
370
doznaly právo a možnost volit, přičemž první jmenované je od doby
bezproblémové.
Graf 3: Vývoj celkové kvality volební soutěže do PS PČR v letech 1998-2013
Zdroj: Autor, na základě výše formulovaných hodnocení.
5. Závěr
Tato studie měla za cíl zjistit, jaké jsou problémy českých parlamentních voleb
v čase a zda můžeme sledovat nějaké trendy v jejich kvalitě. Normativní pojetí
textu zvyšuje požadavky na bezproblémové volby, což se odráží na udělených
hodnoceních. Rozsáhlá datová základna pak zvyšuje validitu daných zjištění.
Výsledné celkové hodnocení však nijak významně nevybočuje ze zjištění jiných
studií; identifikované problematické oblasti navíc odpovídají nešvarům
v zavedených demokraciích. Hlavní problém spočívá v medializaci a rovnosti
informací spojených především s obdobím předvolební kampaně. Dalším
zádrhelem může být struktura soudnictví pro volební účely, kde soudy mohou
teoreticky rozhodovat v jednotlivých krajích v totožné věci různě, což bylo
dlouhou dobu prohlubováno jednak úpravou stížností ve volebním zákoně, ale též
jednoinstančností soudnictví. Existuje také problém slabé vymahatelnosti
zákonných nařízení, jelikož v praxi nedocházelo k potrestání manipulátorů pouze
proto, že nebyl prokázán dopad na volební výsledek a podobně. Z ostatních
potenciálně problémových oblastí můžeme zmínit možnost volit nebo samotné
nastavení volebního mechanismu.
Ivan Jarabinský
371
V obecné rovině můžeme pozorovat lepší reálný průběh voleb než jejich
zákonné vymezení. To značí, že političtí aktéři dosud plně nezneužívají problémů,
které vyplývají z nastavení pravidel. Celkové hodnocení je proto na velmi
uspokojivých hodnotách. Kvalita voleb má v čase tendenci růst, avšak není to
zaručeno (viz volby 2010). Některá hodnocení jsou přitom snížena spíše
v důsledku negativního potenciálu některých problémů než v důsledku toho, že by
se již v dostatečné míře projevovaly, což však do budoucna vyloučit nelze. Proto
je záhodno sledovat další vývoj v daných oblastech a, prakticky vzato, případně
učinit kroky potřebné k odstranění možných zdrojů těchto problémů.
Kritika takto normativně ukotveného textu se nabízí především prizmatem
jiného přístupu ke studiu volební integrity a bude zřejmě směřovat na přísnost
samotného hodnocení na první pohled bezproblémových voleb. V souladu
s Dahlovým požadavkem zajištění dostatečné „míry, v jaké je přítomna každá
instituce v reálném smyslu“ (1995: 202) nicméně sledujeme ono naplnění
jednotlivých požadavků kvalitních voleb, které se podobají právě Dahlovým
institucím polyarchie. Je zjevné, že i v ČR existují velmi problematické oblasti
ovlivňující výslednou kvalitu voleb, nicméně jejich počet je omezený a na
celkovém hodnocení se projevuje minimálně. Můžeme proto mluvit o poměrně
vysokém stupni volební demokracie s prostorem k parciálním změnám.
Literatura a prameny
ABC ČR (2016): „Periodický tisk.“ ABC ČR – Kancelář ověřování nákladu tisku, on-line
(http://www.abccr.cz/overovana-data/periodicky-tisk-
1/?filterMonth=9&filterYear=2013&filterNamePublisher=&filterType=&filterNameTi
tle=&filterGenre=), [ověřeno k 22. 3. 2016].
ACE Electoral Knowledge Network (2016): „Comparative Data.“ Ace Electoral Knowledge
Network, on-line (http://aceproject.org/epic-en), [ověřeno k 16. 3. 2016].
Antoš, Marek (2008): Principy voleb v České republice. Praha: Linde.
Bazalová, Angelika (2013): „Názor: Kvapilová jen připomněla, že ČT špinavé prádlo
schovávat nemá.“ iDnes.cz, 6. 9. 2013, on-line (http://zpravy.idnes.cz/nazor-kvapilova-
jen-pripomnela-ze-ct-spinave-pradlo-schovavat-nema-1fn-
/domaci.aspx?c=A130906_125811_domaci_jpl), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Bielasiak, Jack (2002): „The institutionalization of Electoral and Party Systems in
Postcommunist States.“ Comparative Politics 34(2): 189-210.
Birch, Sarah (2011): Electoral Malpractice. Oxford: Oxford University Press.
Blažek, Ivan, Jan Rovenský, Lukáš Bek a Pavel Ohorzl (2010): „Žhář podpálil
předvolební stánek ČSSD.“ Novinky.cz, 6. 5. 2010, on-line
(http://www.novinky.cz/domaci/199525-zhar-podpalil-predvolebni-stanek-cssd.html),
[ověřeno k 11. 11. 2015].
Britské listy (2013): „Lidé, kteří mají voličský průkaz, mohou hlasovat několikrát?.“ Britské
listy, 25. 1. 2013, on-line (http://www.blisty.cz/art/67167.html), [ověřeno k 18. 11.
2015].
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
372
Černý, Ondřej a Jan Veselý (2002): „Manipulaci s volbami potvrdí test DNA.“ iDnes.cz,
24. 6. 2006, on-line (http://zpravy.idnes.cz/manipulaci-s-volbami-potvrdi-test-dna-
d8m-/domaci.aspx?c=A020613_222328_zpr_volby_nad), [ověřeno k 12. 11. 2015].
Česká televize (2002): „Příspěvky na volební náklady.“ ČT 2, 21, 20. 5. 2002.
ČTK (2006): „Soud v Mělníku nepotrestal ženu za manipulaci s volebními lístky.“
Bezkorupce, 27. 7. 2006, on-line (http://www.bezkorupce.cz/blog/2006/07/27/soud-v-
melniku-nepotrestal-zenu-za-manipulaci-s-volebnimi-listky/), [ověřeno k 12. 11. 2015].
Dahl, Robert A. (1995): Demokracie a její kritici. (1. vyd.) Praha: Victoria Publishing.
Davis-Roberts, Avery a David J. Carroll (2010): „Using International Law to Assess
Elections.“ Democratization 17(3), 416-441.
Diamond, Larry (2002): „Thinking About Hybrid Regimes.“ Journal of Democracy 13(1): 21-
35. DOI: 10.1353/jod.2002.0025
Ekiert, Grzegorz, Jan Kubik a Milada Anna Vachudova (2007): „Democracy in the Post-
Communist World: An Unending Quest?.“ East European Politics and Societies 21(7): 7-30.
Gandhi, Jennifer a Ellen Lust-Okar (2009): „Elections Under Authoritarianism.“ Annual
Review of Political Science 12: 403-422.
Geddes, Barbara (1999): „What do we know about democratization after twenty years?.“
Annual Review of Political Science 2: 115-144. DOI: 10.1146/annurev.polisci.2.1.115
GRECO (2011): „Evaluation Report on the Czech Republic on Transparency of party
funding (Theme II).“ Group of States against corruption, 1. 4. 2011. on-line
(http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/greco/evaluations/round3/GrecoEval3(2010)
10_CzechRep_Two_EN.pdf), [ověřeno k 12. 11. 2015].
Gregor, Miloš a Alena Macková (2014): „Předvolební kampaně 2013: Prohloubení
trendů, nebo nástup nových?.“ In: Vlastimil Havlík (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny
2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický
ústav, 55-71.
Huntington, Samuel P. (1991): The third wave: Democratization in the late twentieth century.
Norman: University of Oklahoma Press.
Charvát, Jakub (2013): Politika volebních reforem v ČR po roce 1989. Praha: Grada.
Jarabinský, Ivan (2015): „Appearances are deceptive: credibility of the Russian Election
Commission.“ East European Politics 31(1): 88-103. DOI:
10.1080/21599165.2014.990960
Jiřička, Jan (2013): „Exšéfka Nových médií Kvapilová v ČT definitivně končí, dostala
výpověď.“ iDnes.cz, 11. 9. 2013, on-line (http://zpravy.idnes.cz/ct-vyhodila-kvapilovou-
0v3-/domaci.aspx?c=A130911_105532_domaci_jj), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Kelley, Judith (2012): The Good, the Bad, and the Ugly: Rethinking Election Monitoring.
Stockholm: International IDEA.
Lidovky.cz (2013a): „Nevědí, s kým mají tu čest, stěžoval si Babiš na LN. Pak se
omluvil.“, Lidovky.cz, 28. 6. 2013, on-line (http://www.lidovky.cz/nevedi-s-kym-maji-
tu-cest-stezoval-si-babis-na-ln-pak-se-omluvil-pbx-/zpravy-
domov.aspx?c=A130628_173145_ln_domov_rak), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Lidovky.cz (2013b): „Drtinovou stáhlo vedení z Událostí po politickém nátlaku, tvrdí
odbory.“ Lidovky.cz, 9. 8. 2013, on-line (http://byznys.lidovky.cz/stazeni-drtinove-z-
udalosti-vyhovuje-politickemu-natlaku-tvrdi-odbory-1a7-
/media.aspx?c=A130809_114455_ln-media_mct), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Ivan Jarabinský
373
Lust-Okar, Ellen (2006): „Elections under authoritarianism: Preliminary lessons from
Jordan.“ Democratization 13(3): 456-471. DOI: 10.1080/13510340600579359
Macková, Alena a Lenka Hrbková (2014): „Média a volby.“ In: V. Havlík (eds.), Volby do
Poslanecké sněmovny 2013. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií,
Mezinárodní politologický ústav, 73-91.
Magaloni, Beatriz (2008): „Credible Power-Sharing and the Longevity of Authoritarian
Rule.“ Comparative Political Studies 41(4/5): 715-741. DOI: 10.1177/0010414007313124
Magaloni, Beatriz. (2010): „The Game of Electoral Fraud and the Ousting of
Authoritarian Rule.“ American Journal of Political Science 54(3): 751-765. DOI:
10.1111/j.1540-5907.2010.00458.x
Matušková, Anna (2006): „Volební kampaň 2006: nástup politického marketingu do
České republiky.“ In: Dalibor Čaloud, Tomáš Foltýn, Vlastimil Havlík a Anna
Matušková (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006. Brno: CDK, 62-88.
Matušková, Anna (2010): „Volební kampaně.“ In: Stanislav Balík (eds.), Volby do
Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK, 97-115.
Ministerstvo vnitra ČR (2014): Zpráva o extremismu na území České republiky 2013. Praha:
Ministerstvo vnitra ČR. on-line (http://www.mvcr.cz/clanek/extremismus-vyrocni-
zpravy-o-extremismu-a-strategie-boje-proti-extremismu.aspx), [ověřeno k 11. 11. 2015].
Ministerstvo vnitra ČR (s.d.): Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky v roce 2013 v nemocnici nebo v obdobném zařízení. on-line
(http://www.mvcr.cz/clanek/moznost-volit-pri-volbach-do-poslanecke-snemovny-
parlamentu-ceske-republiky-v-roce-2013-v-nemocnici-nebo-v-obdobnem-zarizeni.aspx),
[ověřeno k 11. 11. 2015].
Mlejnek, Josef (2010): „Paroubek se porazil sám.“ Revue Politika (6). on-line
(http://www.revuepolitika.cz/clanky/1313/paroubek-se-porazil-sam), [ověřeno k 24. 2.
2015].
Molek, Pavel (2014): Politická práva. Praha: Wolters Kluwer.
Nález Ústavního soudu ze dne 13. 10. 1999, sp. zn. Pl. ÚS 30/98, vyhlášený pod č.
243/1999.
Norris, Pippa (2014): Why electoral integrity matters. New York: Cambridge University Press.
Novinky.cz (2006): „US-DEU jasno, do voleb půjde sama.“ Novinky.cz, 17. 2. 2006,
on-line (http://www.novinky.cz/domaci/77857-us-deu-ma-jasno-do-voleb-pujde-
sama.html), [ověřeno k 16. 11. 2015].
OSCE (1998): „Czech Republic Parliamentary Elections 19 and 20 June 1998: Final
Report.“ OSCE, 20. 7. 1998, on-line (http://www.osce.org/odihr/elections/czech-
republic/16147?download=true), [ověřeno k 11. 11. 2015].
OSCE (2002): „Czech Republic Parliamentary Elections 14-15 June 2002: Final Report.“
OSCE, 16. 7. 2002, on-line (http://www.osce.org/odihr/elections/czech-
republic/16109?download=true), [ověřeno k 11. 11. 2015].
OSCE (2010): „Czech Republic Parliamentary Elections 28-29 May 2010:
OSCE/ODIHR Needs Assessment Mission Report 22-25 March 2010.“ OSCE, 16. 4.
2010, on-line (http://www.osce.org/odihr/elections/67702?download=true), [ověřeno
k 16. 11. 2015].
Outlý, Jan (s.d.): „Analýza financování politických stran v České republice.“ Sblíženi
politikou, on-line (http://www.sblizenipolitikou.cz/odborne-analyzy), [ověřeno k 11. 3.
2016].
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
374
Ovčáček, Jiří a Jan Rovenský (2013): „Zemanovci se obrátili na policii, prý se kopírují
voličské průkazy.“ Novinky.cz, 25. 1. 2013, on-line
(http://www.novinky.cz/domaci/291353-zemanovci-se-obratili-na-policii-pry-se-
kopiruji-volicske-prukazy.html), [ověřeno k 18. 11. 2015].
Petrová, Barbora (2006): „Volební kampaň v médiích.“ In Dalibor Čaloud, Tomáš
Foltýn, Vlastimil Havlík a Anna Matušková (eds.), Volby do Poslanecké sněmovny v roce
2006. Brno: CDK, 42-61.
Petrová, Barbora (2010): „Média a volební kampaň.“ In Stanislav Balík a kol., Volby do
Poslanecké sněmovny v roce 2010. Brno: CDK, 117-133.
Předpis č. 231/2001 Sb., Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání
a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (2013): Analýza obchodního sdělení „Vodňanské kuře“,
on-line
(http://www.rrtv.cz/cz/files/monitoring/2013_analyza_obchodnich_sdeleni_vodnans
ke_kure.pdf), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Rada pro rozhlasové a televizní vysílání (2014): Stanovisko Rady pro rozhlasové a televizní
vysílání ze dne 19. 11. 2014, on-line
(http://www.rrtv.cz/cz/static/metodiky/stanovisko_politicka_reklama.pdf), [ověřeno
k 12. 11. 2015].
Radiožurnál (1998): „ČT a veřejnoprávnost.“ Radiožurnál, 27. 5. 1998.
Romové v České republice (2000): „Romové v České republice – cizinci ve vlastní zemi.“
Romové v České republice, 26.2.2000, on-line
(http://romove.radio.cz/cz/clanek/18823#zakon), [ověřeno k 11. 11. 2015].
Rozsudek jménem republiky ze dne 17. 2. 2010, sp. zn. Pst 1/2009, on-line
(http://www.nssoud.cz/docs/Delnicka_strana_original.pdf), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Rozsudek jménem republiky ze dne 27. 9. 2002, sp. zn. 11 Zp 31/2001, on-line
(http://kraken.slv.cz/11Zp31/2001), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Schedler, Andreas (2002a): „The Nested Game of Democratization by Elections.“
International Political Science Review 23(1): 103-122. DOI: 10.1177/0192512102023001006
Schedler, Andreas. (2002b): „The Menu of Manipulation.“ Journal of Democracy 13(2): 36-
50. DOI: 10.1353/jod.2002.0031
Schedler, Andreas. (2006): Electoral Authoritarianism: The Dynamics of Unfree Competition.
Boulder, CO: Lynne Riener.
Schumpeter, Joseph A. (2004): Kapitalismus, socialismus a demokracie. Brno: Centrum pro
stadium demokracie a kultury.
Sedláček, Štěpán a Pavel Herot (2011): „Srovnání mediální agendy politických stran před
volbami do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v letech 2006 a 2010.“ Naše společnost
9(2): 3-14.
Šedo, Jakub (2007): Volební systémy postkomunistických zemí. Brno: Centrum pro studium
demokracie a kultury.
Škraňková, Petra a Josef Kopecký (2006): „Evropští demokraté demonstrovali před
vládou.“ iDnes.cz, 12. 4. 2006, on-line (http://zpravy.idnes.cz/evropsti-demokrate-
demonstrovali-pred-vladou-f4w-/domaci.aspx?c=A060412_094115_domaci_skr),
[ověřeno k 16. 11. 2015].
Ivan Jarabinský
375
Šrajbrová, Markéta (2012): „Lidé protestovali neplatnými lístky, pomohla i fáma.“
Aktuálně.cz, 15. 10. 2012, on-line (http://zpravy.aktualne.cz/domaci/lide-protestovali-
neplatnymi-listky-pomohla-i-fama/r~i:article:760379/), [ověřeno k 11. 11. 2015].
Transparentní volby (2013): Strany a politická hnutí, on-line
(http://www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/), [ověřeno k 31. 3. 2016].
Tavits, Margit a Taavi Annus (2006): „Learning to make votes count: The role of
democratic experience.“ Electoral Studies 25(1): 72-90. DOI:
10.1016/j.electstud.2005.02.003
Třeček, Čeněk, Barbora Lukšová a Václav Prak (2010): „Bohuslav Sobotka dostal na
mítinku ČSSD pěstí, útočník měl 1,88 promile.“ iDnes.cz, 5. 5. 2010, on-line
(http://zpravy.idnes.cz/bohuslav-sobotka-dostal-na-mitinku-cssd-pesti-utocnik-mel-1-
88-promile-1jc-/domaci.aspx?c=A100505_183648_brno-zpravy_cen), [ověřeno k 11.
11. 2015].
Třeček, Čeněk, Dan Prokop a Lucie Jelínková (2006): „Poslance ČSSD Váňu napadl
neznámý útočník.“ iDnes.cz, 30. 5. 2006, on-line (http://zpravy.idnes.cz/poslance-cssd-
vanu-napadl-neznamy-utocnik-fim-/krimi.aspx?c=A060530_121913_krimi_cen),
[ověřeno k 11. 11. 2015].
Týden.cz (2010): „Útok na Paroubkovu ženu? Policie nabídla ochranku.“ Týden.cz, 13. 5.
2010, on-line (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2010/utok-na-paroubkovu-
zenu-policie-nabidla-ochranku_168849.html), [ověřeno k 11. 11. 2015].
U.S. Department of State (1999): „Czech Republic Country Report on Human Rights
Practices for 1998.“ U.S. Department of State, 26. 2. 1999, on-line
(http://www.state.gov/www/global/human_rights/1998_hrp_report/czechrep.html),
[16. 11. 2015].
U.S. Department of State (2003): „Czech Republic: Country Reports on Human Rights
Practices.“ U.S. Department of State, 31. 3. 2003, on-line
(http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2002/18361.htm), [ověřeno k 12. 11. 2015].
U.S. Department of State (2007): „Czech Republic.“ U.S. Department of State, 6. 3. 2007,
on-line (http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2006/78808.htm), [ověřeno k 16. 11.
2015].
U.S. Department of State (2011): „2010 Human Rights Reports: Czech Republic.“ U.S.
Department of State, 8. 4. 2011, on-line
(http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2010/eur/154420.htm), [ověřeno k 16. 11.
2015].
U.S. Department of State (s.d.): „Czech Republic 2013 Human Rights Report.“ U.S.
Department of State, on-line
(http://www.state.gov/documents/organization/220481.pdf), [ověřeno k 16. 11. 2015].
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 26. 6. 2006, č.j. Vol 5/2006.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 22. 6. 2010, č.j. Vol 13/2010.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2006, č.j. Vol 27/2006.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 6. 2006, č.j. Vol 15/2006.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 6. 2006, č.j. Vol 8/2006.
Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 21. 11. 2013, č.j. Vol 143/2013-27.
Usnesení Ústavního soudu ze dne 7. 1. 2003, č.j. II. ÚS 601/02.
Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Volby.cz (2015): Výsledky voleb a referend, on-line (www.volby.cz), [ověřeno k 18. 11. 2015].
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
376
Válková, Hana a Pavel Eichler (2010): „Lahev na mítinku ČSSD neletěla od diváků.
Incident vyšetřuje policie.“ iDnes.cz, 5. 5. 2010, on-line (http://zpravy.idnes.cz/lahev-
na-mitinku-cssd-neletela-od-divaku-incident-vysetruje-policie-11a-
/krimi.aspx?c=A100505_141158_krimi_hv), [ověřeno k 11. 11. 2015].
Vyhláška č. 452/2013 Sb., kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony, ve znění
účinném k 1. 1. 2014.
Werner, Lukáš a Michal Verner (2010b): „Rekordní účet za kampaň: až jeden a půl
miliardy.“ Týden.cz, 2. 6. 2010, on-line (http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-
2010/rekordni-ucet-za-kampan-az-jeden-a-pul-miliardy_171131.html), [ověřeno k 16.
11. 2015].
Zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako
součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních a středních škol (školský zákon), ve znění
účinném k 27. 7. 1995.
Zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve
znění účinném k 21. 6. 1998.
Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění účinném k 1. 12. 2011.
Zákon č. 62/1996 Sb., Občanský soudní řád (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn
a doplnění), ve znění účinném k 20. 3. 1996.
Zákon č. 65/1994 Sb., Trestní zákon (úplné znění, jak vyplývá z pozdějších změn
a doplnění), v citovaných zněních.
Zákon č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 103/1992 Sb., o Radě České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání
Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění účinném k 1. 7. 1990.
Zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění
některých dalších zákonů, v citovaných zněních.
Zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve
znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 483/1991 Sb., o České televizi, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Žantovský, Petr (2015): Mediální manipulace a krize v České televizi v roce 2000. Praha: Institut
Václava Klause.
Ivan Jarabinský
377
Quality of Elections to the Chamber of Deputies of the
Parliament of the Czech Republic
SUMMARY
The democratization of elections in 1989 and 1990 in central and eastern Europe was the
starting point of multiple pathways to truly democratic elections in this region. The
dynamics of electoral reform have varied and the goals of such reform are certainly not
considered to be unselfish. At least for this reason the quality of elections should not be
taken for granted.
The aim of this work is to describe problematic aspects regarding the quality of
elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic. These
problems can play a role with respect to wider international evaluations and rankings,
which are usually based on expert assessments. However, such assessments are often
made retrospectively without deeper evaluation and the validity of these studies can be
reduced. Therefore, it is important to focus more closely on the quality of elections in the
Czech Republic. The research questions are then straightforward: “What are the
problems relating to parliamentary elections?” and “Can we identify any trend in the
quality of these elections?” Elections from 1998 to 2013 were chosen for this study,
mainly because of a lack of comparable sources of information regarding earlier elections.
In general, the quality of Czech elections is ranked very highly in comparison with
other countries. However, the quality is never perfect and by examining individual
electoral phases we can not only identify particular forms of misconduct but also better
understand where the potential for fraud and other forms of misconduct lies.
This article is based on the framework of electoral integrity, from which Sarah
Birch’s concept of electoral malpractice was derived. This framework is normatively
based on a “policy accountability” model of democracy which was previously used by
Birch (2011). It allows the whole electoral cycle and all necessary aspects of elections to
be covered. Therefore, we examine the following aspects of elections: the right to vote,
the opportunity to vote, the right to stand for election, equal information, the free
expression of preferences, accurate counting, neutral vote-to-seat conversion, and the
effective adjudication of disputes. These aspects are individually evaluated and the
resulting scores are then individually commented upon. The ranking is made on a scale of
1 to 5, where 1 stands for elections of the highest quality and 5 for those of the worst.
Number 5 is not, however, used only for cases in which all aspects are seriously deficient;
it is also used for all elections in which misconduct allows one actor to artificially gain
dominance. The assessments are made on two levels in every part of the cycle, i.e. on the
level of rules (the legal framework) and on the level of the game (real behaviour in
elections, and the working of the framework). These assessments are then combined to
make an overall assessment of each aspect. The overall quality of elections is then
determined by calculating the mean value of all eight individual assessments. The analysis
is based on various kinds of sources, mainly reports by international observers, laws,
secondary analyses, and local news.
The main results are as follows: During the examined period the overall quality of
elections grew at both levels rules and games, with an exception of the 2010 elections.
Kvalita voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
378
The quality of elections was also very high at both levels. Regarding electoral rules, equal
information and the effective adjudication of disputes were identified as the most
problematic aspects. During the studied period, equal information was mainly influenced
by uneven access to state resources and by vague formulations of the law. The main
problem with the effective adjudication of disputes lay in the fact that the structure of the
electoral judiciary is decentralized with no possibility to appeal to a higher court. In one
particular election, it occurred that different courts dealing with the same problem made
different judgments.
As regards the practical conduct of elections, results of single indicators oscillate
more significantly than is the case with rules. In general, however, results seem to be
worse on the level of rules than on the level of the real election process. This indicates
that individuals taking part in elections do not exploit all the existing deficiencies of the
rules; as a result, elections seem to be of higher quality than the legal framework would
suggest. Again, the equal information aspect received the worst score. Apart from that, in
only two elections did the quality of certain (altogether three) indicators drop to the score
of 3. These were the right and opportunity to vote in 1998 and effective dispute
adjudication in 2002. The other parts of the electoral cycle reveal rather positive results
with no or at best speculative impact on elections. In general, the overall trend in the
quality of electoral game between 1998 and 2006 was positive (increasing). Although
there was a rare drop in 2010 due to rising aggression towards one party before elections,
it quickly returned back to the 2006 levels.
The overall conclusions are thus generally positive. The trends in the quality of
elections as such follow the same pattern as the real-world process of elections. The
accuracy of votes counting can be considered exceptionally high. Also, the most
problematic aspects of elections overlap both in theory and practice, as the differences
between rules and election outcomes are rather low. With the exception of equal
information and the effective adjudication of disputes, problems associated with elections
to the lower chamber of the Czech parliament seem to be rather minor and without
a discernible effect on electoral results. In general, the assessment offered in the paper
confers on the Czech parliamentary elections high ranking in international comparative
perspective. However, there is certainly still room for improvement.
... The drivers of different trajectories of electoral integrity in given contexts are the political actors who are interested in electoral results. This study follows the work of Jarabinský (2015), who demonstrated that the overall quality of Czech elections to the Chamber of Deputies has been rather stagnate in recent years and that the reasons for this stagnation do not always seem to be the same. Therefore, the logical goal now is to examine the behaviour of important actors who influence the quality of parliamentary elections in the Czech Republic. ...
... All of this proves that the stagnating (although high) quality of Czech elections (Jarabinský 2015) in recent years faces internal pressures from a whole range of actors, some of whom may be a potential threat in the future, especially when some kinds of behaviour in society or controlling institutions becomes accepted. The time frame of this work goes, however, beyond the scope of the Jarabinský's (2015) analysis because situations which happened a long time after the announcement of election results are also observed. It seems that the biggest threats for recent Czech democratic elections come from those unpredictable actors with big funds or influential strategic positions in the system. ...
Article
Full-text available
The goal of this study is to examine the behaviour of electoral stakeholders that has influenced the quality of parliamentary elections in the Czech Republic since the 1998 elections. The text attempts to answer these questions: ‘What kinds of strategies do political actors use in electoral processes that decrease the quality of elections?’ ‘Do these tactics vary over time?’ ‘Are they efficient?’ ‘Who are the actors?’ The Czech Republic, as a newly established democracy, features comparably very high electoral integrity, while neighbouring countries experience (from time to time) electoral problems. This work aims to describe the behaviour of electoral stakeholders in order to understand whether they behave in a manner which maintains a high level of electoral integrity. The framework for analysis is constructed on the background of Andreas Schedler’s work (2002; 2013) with respect to influencing the level of institutional rules or the game within those rules. The analysis consists of different kinds of data sources. Among these, election observation mission reports, parties’ strategic documents (party manifestos), secondary analyses (providing the explanation of behaviour), and news (offering information about behaviour on a daily basis) are most important. The results will provide a description of primary electoral stakeholder behaviour, which then allows us to better understand how they affect electoral integrity.
Article
Full-text available
In response to a limited discussion on proportionality of the Czech electoral reform from early 2021, this article focuses on the proportionality of alternatives proposed through the lens of its various conceptions and levels of measurement. We model electoral results based on five official electoral bills. A mixture of various perspectives of proportionality demonstrated on electoral results since 2002 offers a complex picture of different interpretations of proportionality of analysed electoral systems. Overall proportionality of these electoral systems is high, although not necessarily through the perspective of each individual party in scrutiny. The proportionality of representation within individual electoral districts depends on the definition of proportionality. Finally, analysed electoral rules differ in their ability to achieve representation of electoral districts compared to their utility in achieving partisan proportionality. The level of partisan proportionality of the new electoral law is similar to the previous rules but it sidelines proportionality of representation of electoral districts.
Article
Elections ought in theory to go a long way towards making democracy 'work', but in many contexts, they fail to embody democratic ideals because they are affected by electoral manipulation and misconduct. This volume undertakes an analytic and explanatory investigation of electoral malpractice, which is understood as taking three principal forms: manipulation of the rules governing elections, manipulation of vote preference formation and expression, and manipulation of the voting process. The study - which is comparative in nature - starts out by providing a conceptual definition and typology of electoral malpractice, before considering evidence for the causes of this phenomenon. The principal argument of the book is that factors affecting the costs of electoral malpractice are crucial in determining whether leaders will, in any given context, seek to rig elections. Among the most important factors of this sort are the linkages between elites and citizens, and in particular the balance between relations of the civil-society and clientelist types. These linkages play an important role in determining how much legitimacy leaders will lose by engaging in electoral manipulation, as well as the likely consequences of legitimacy loss. The study also shows how electoral malpractice might be reduced by means of a variety of strategies designed to raise the cost of electoral manipulation by increasing the ability of civil society and international actors to monitor and denounce it.
Article
This book is the first in a planned trilogy by Pippa Norris on challenges of electoral integrity to be published by Cambridge University Press. Unfortunately too often elections around the globe are deeply flawed or even fail. Why does this matter? It is widely suspected that such contests will undermine confidence in elected authorities, damage voting turnout, trigger protests, exacerbate conflict, and occasionally lead to regime change. Well-run elections, by themselves, are insufficient for successful transitions to democracy. But flawed, or even failed, contests are thought to wreck fragile progress. Is there good evidence for these claims? Under what circumstances do failed elections undermine legitimacy? With a global perspective, using new sources of data for mass and elite evidence, this book provides fresh insights into these major issues.
Article
Available at: http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21599165.2014.990960 This text focuses on the Russian Electoral Commission (EC) and its performance during the Russian parliamentary elections in 2011. The three-step analysis consists of (1) the EC’s role and organisational structure; (2) a description of the complaints over the EC’s performance and (3) a detailed focus on the EC’s decisions on these complaints’ relevance. Quantitative content analysis is used to analyse the original data and a new forensic method is developed to look for potential biases in the EC’s decisions on raised complaints. Evidence indicate loss of professionalism, dependence, and biased behaviour. Therefore the EC lacks its credibility.
Article
This article examines the tabula rasa and structured view of postcommunism through the institutionalization of electoral and party systems in East Europe and the former Soviet Union. It focuses on changes in electoral regulations, electoral volatility, and the effective number of electoral pat-ties, Most transformations of election rules took place during the foundation of democratic politics and were then consolidated. Only minor reforms have been enacted after initial system engineering. In comparison with party systems in earlier periods of democratization in western and southern Europe and Latin America, volatility rates and the effective number of electoral parties are among the highest in the world. The postcommunist transitions have institutionalized electoral codes but not party systems.
Article
This article provides an overview of existing obligations for democratic elections in public international law (PIL), and links these obligations to criteria for assessing electoral processes. We argue that PIL provides a basis for election observation that is more transparent, more objective, and has greater authority with host countries because it relies on states' acknowledged international legal commitments. In addition, the authors argue that this approach provides a solid foundation for building broad consensus on what constitutes ‘international standards for democratic elections’, an often-used term for which there still is no single commonly accepted definition.
Book
Between 1974 and 1990 more than thirty countries in southern Europe, Latin America, East Asia, and Eastern Europe shifted from authoritarian to democratic systems of government. This global democratic revolution is probably the most important political trend in the late twentieth century. In The Third Wave,Samuel P. Huntington analyzes the causes and nature of these democratic transitions, evaluates the prospects for stability of the new democracies, and explores the possibility of more countries becoming democratic. The recent transitions, he argues, are the third major wave of democratization in the modem world. Each of the two previous waves was followed by a reverse wave in which some countries shifted back to authoritarian government. Using concrete examples, empirical evidence, and insightful analysis, Huntington provides neither a theory nor a history of the third wave, but an explanation of why and how it occurred. Factors responsible for the democratic trend include the legitimacy dilemmas of authoritarian regimes; economic and social development; the changed role of the Catholic Church; the impact of the United States, the European Community, and the Soviet Union; and the "snowballing" phenomenon: change in one country stimulating change in others. Five key elite groups within and outside the nondemocratic regime played roles in shaping the various ways democratization occurred. Compromise was key to all democratizations, and elections and nonviolent tactics also were central. New democracies must deal with the "torturer problem" and the "praetorian problem" and attempt to develop democratic values and processes. Disillusionment with democracy, Huntington argues, is necessary to consolidating democracy. He concludes the book with an analysis of the political, economic, and cultural factors that will decide whether or not the third wave continues. Several "Guidelines for Democratizers" offer specific, practical suggestions for initiating and carrying out reform. Huntington's emphasis on practical application makes this book a valuable tool for anyone engaged in the democratization process. At this volatile time in history, Huntington's assessment of the processes of democratization is indispensable to understanding the future of democracy in the world.
Article
To survive in office, dictators need to establish power-sharing arrangements with their ruling coalitions, which are often not credible. If dictators cannot commit to not abusing their “loyal friends”—those who choose to invest in the existing autocratic institutions rather than in forming subversive coalitions— they will be in permanent danger of being overthrown, both by members of the ruling elite and by outside rivals. This article explores the role of autocratic political parties and elections (both one-party and multiparty) in mitigating the commitment problem, making power-sharing between the dictator and his ruling coalition possible.
Article
Many countries have adopted the form of democracy with little of its substance.This makes the task of classifying regimes more difficult,but also more important.