ArticlePDF Available

Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?*

Authors:

Abstract

Bu araştırmanın amacı etkili okulu oluşturmada yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sahip olması gereken özellikler ile yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere düşen görevleri okul müdürleri ve öğretmenlerin ifadelerine dayalı olarak betimlemektir. Araştırma durum deseninin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ilinde bulunan okullardan müfettiş görüşlerine dayalı olarak belirlenen, aileler tarafından tercih edilirliği yüksek olan üç başarılı ve aileler tarafından tercih edilirliği az olan üç orta düzey başarılı okul seçilmiştir. Bu okulların her birinden bir müdür iki öğretmen olmak üzere toplam 18 kişi ile görüşülmüştür. Açık uçlu sorular yoluyla toplanan veriler, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların etkili okula yönelik sorulara verdikleri cevaplarının analizi neticesinde araştırma bulguları etkili okul göstergeleri, etkili okul için müdür özellikleri ve görevleri, etkili okul için öğretmen özellikleri ve görevleri, etkili okul için öğrenci özellikleri ve görevleri ve etkili okul için veli özellikleri ve görevleri olmak üzere beş başlık altında incelenmiştir. Araştırma sonucunda etkili okul göstergelerinden okul özelliklerine yönelik ifadeler ve bunların içinden de okul başarısı en fazla vurgulanan tema olmuştur. Etkili okul müdürü özelliklerinden kişilik özellikleri, etkili öğretmen özelliklerinden görev ve uzmanlık, etkili öğrenci özelliklerinden eğitim öğretim, etkili veli özelliklerinden okul aile ilişkileri temalarına vurgu yapılmıştır.
* Doç. Dr., Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sivas-Türkiye, e-posta:celalteyyar@yahoo.com
** Öğrt., Milli Eğitim Bakanlığı, e-posta: ahsen.demir@gmail.com
Gönderi Tarihi: 11.11. 2014 - Kabul Tarihi: 22.03.2016
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Mersin University Journal of the Faculty of Education
“Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2016; 12(1): 53-75
DOI: http://dx.doi.org/10.17860/efd.16514
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
Effective Schools: Who Should Do What?
Celal Teyyar UĞURLU*, Ahsen DEMİR**
Öz: Bu araştırmanın amacı etkili okulu oluşturmada yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin
sahip olması gereken özellikler ile yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere düşen görevleri okul
müdürleri ve öğretmenlerin ifadelerine dayalı olarak betimlemektir. Araştırma durum deseninin kullanıldığı
nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ilinde bulunan okullardan müfettiş görüşlerine
dayalı olarak belirlenen, aileler tarafından tercih edilirliği yüksek olan üç başarılı ve aileler tarafından tercih
edilirliği az olan üç orta düzey başarılı okul seçilmiştir. Bu okulların her birinden bir müdür iki öğretmen
olmak üzere toplam 18 kişi ile görüşülmüştür. Açık uçlu sorular yoluyla toplanan veriler, betimsel analiz
ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların etkili okula yönelik sorulara verdikleri
cevaplarının analizi neticesinde araştırma bulguları etkili okul göstergeleri, etkili okul için müdür özellikleri
ve görevleri, etkili okul için öğretmen özellikleri ve görevleri, etkili okul için öğrenci özellikleri ve görevleri
ve etkili okul için veli özellikleri ve görevleri olmak üzere b başlık altında incelenmiştir. Araştırma
sonucunda etkili okul göstergelerinden okul özelliklerine yönelik ifadeler ve bunların içinden de okul
başarısı en fazla vurgulanan tema olmuştur. Etkili okul müdürü özelliklerinden kişilik özellikleri, etkili
öğretmen özelliklerinden görev ve uzmanlık, etkili öğrenci özelliklerinden eğitim öğretim, etkili veli
özelliklerinden okul aile ilişkileri temalarına vurgu yapılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Etkili okul, etkili okul göstergeleri, etkililik
Abstract: The purpose of this research is to describe the qualifications that administrators, teachers,
students and parents should have for constructing an effective school, and to explain the responsibilities of
administrators, teachers, students and parents in line with the expressions of principals and teachers. The
research is a qualitative study for which the case pattern was used. The study group of the research
constitutes three successful schools whose preferability is high and three medium-level schools whose
preferability is low, in Sivas. From each school one principal and two teachers, which in total is 18 people
have been interviewed. The data collected via open-ended questions have been analysed by using
descriptive analysis and content analysis. The research findings attained as a result of the answers by the
participants towards effective school have been analyzed under five titles which are indicators of an
effective school, qualifications and responsibilities of principals for an effective school, qualifications and
responsibilities of teachers for an effective school, qualifications and responsibilities of students for an
effective school and qualifications and responsibilities of parents for an effective school. As a result of the
research, from indicators of an effective school, the expressions oriented school qualifications and school
success have been the most emphasized subjects. From qualifications of effective principal, personal
qualifications; from qualifications of an effective teacher, task and expertise; from qualifications of an
effective student, education; from qualifications of effective parents, school- family relationships have been
the emphasized subjects.
Keywords: Effective school, indicators of effective school, effectiveness
Giriş
Günümüzde her geçen gün yeni bir bilgi ortaya çıkmakta ve bilgili insana verilen önem de
artmaktadır. Bilgili, donanımlı bireyler yetiştirme çabasında olan okullar her geçen gün eğitimin
niteliğini artırmak için uğraşmaktadır.
Okullardaki eğitimin niteliğini artırma çabaları etkili okul kavramını ortaya çıkarmıştır
(Helvacı ve Aydoğan, 2011; Çubukçu ve Girmen, 2006). Özellikle okulların başarı konusunda
gösterdikleri farklılıklar etkili okulların ilk basamağını oluşturmuştur (Helvacı ve Aydoğan, 2011;
Girmen, 2001). Okullar arasındaki farklılıkların saptanmasının amacı etkili okulları kamuoyu
Uğurlu & Demir
54
önünde onurlandırmaktan çok, başarısız okullar olarak nitelendirilen okulların eksikliklerini
gidererek etkili kılabilmek olmalıdır (Keleş, 2006).
Etkili okul bazı araştırmacılar tarafından öğrencilerin bilişsel, duyuşsal ve psikomotor
gelişimini en uygun sağlandığı optimum bir öğrenme çevresinin oluşturulduğu okul olarak
tanımlanırken, bazı araştırmacılar tarafından, öğrencilere temel becerileri ve öteki davranışları
öğretmede sadece seçilmiş değil tüm öğrencilerin öğrenmesinde etkili olan okul olarak
tanımlanmaktadır (Hesapçıoğlu ve Yukay, 1996). Etkili okul, öğrencilerin bireysel, akademik ve
toplumsal gelişimlerini sağlayan, okulun ve eğitimin evrensel amaçları doğrultusunda her
düzeyde etkili öğretim yapan, eğitim ve öğretimin destekçisi olarak ailenin ve çevrenin katılımını
sağlayan demokratik bir toplumu oluşturmada üzerinde düşen eğitim öğretim görevini etkili bir
şekilde yerine getiren okuldur (Akbal, 2008). Etkili okullarda okul ve sınıf ortamlarında
sergilenmesi beklenen, açıkça ifade edilen öğrenci davranışlarıyla ilgili makul standartlar
geliştirilmektedir. Güvenli ve düzenli olma, iyi bir öğrenme ortamının temel özellik olduğu etkili
okullarda, her türlü zarar ve kötülükten uzak, öğretme ve öğrenmeye teşvik edici sosyal bir
ortamın var olduğu görülmüştür (Yılmaz, 2006).
Eğimin sisteminin etkililiği okulun türüne ve düzeyine göre belirlenen örgütsel, yönetsel
ve eğitsel amaçlara istenilen kalite ve nitelikte performans göstererek ulaşma derecesidir (Tarhan,
2008; Gültekin, 2007; Başaran, 1996; Karip ve Köksal, 1996). Etkili okulun amacı öğrencileri
sadece akademik yönden başarılı kılmak olmadığı gibi okulun etkililiğinde başarı önemli bir
faktör olmakla birlikte tek ölçüt değildir. Okulun etkililiğini saptamaya çalışırken; okulun
kaynaklarını verimli kullanıp kullanmadığına, çalışanları işten doyum sağlamalarına ve okula
bağlılıklarına, öğrencilerin öğretimi almadaki isteklerine ve başarılarına, velilerin okuldan
memnuniyetlerine dikkat etmek okulun etkililiğini saptamada gereklidir (Keleş, 2006). Bu açıdan
bakıldığında etkili okul olmak daha fazla kaynağa sahip olma anlamına gelmez, mevcut
kaynaklarla daha iyi sonuçlara ulaşmayı ifade eder (Çubukçu ve Girmen, 2006). Etkili okul akımı
öğrencilerin geldikleri sosyal çevre, aile, ırk, sosyo-ekonomik düzey ve cinsiyete bakmaksızın,
okulların her öğrenci üzerinde etkili olabileceği, istenen standartlara ulaşabileceği bunu
sağlayacak bazı faktörlerin olduğu belirtilmektedir (Kaplan, 2008; Oral, 2005).
Okulların her öğrenci üzerinde etkili olabileceği görüşüne dayanan etkili okullar, çeşitli
özelliklere ve değişkenlere sahiptir. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları, okulun içinde yer
aldığı sosyal çevre, öğrenim basamağı, okulun yönetim yapısı, okulun büyüklüğü ve öğrenci
kitlesinin yapısı, üst yönetimin başarıya dönük çabaları, okulun finansal harcamaları, okul
yöneticilerinin liderlik biçemi, dışsal ödüllendirme yapısı, öğretim programlarındaki farklılıklar,
ailelerin okulla olan iletişimi, öğrenci beklentileri, öğretmenlerin okul yöneticileriyle olan
iletişimi, yerleşim yerinin büyüklüğü, özel okul-devlet okulu farkı, yerel eğitim yöneticileri etkili
okul değişkenlerindendir (Ghani, 2013; Carrasco ve Martin, 2012). Baştepe’ye göre (2009) etkili
okullarda demokratik yönetim biçimi vardır ve etkili öğretmeyi ve öğrenmeyi gerçekleştirmek
etkili okulun temel amacıdır. Etkili okul öğrencilerin akademik başarılarının geliştirildiği,
özellikle düşük başarı gösteren öğrencilere özel ilginin gösterildiği ve öğrencilerin sosyal
yaşamdaki geçmişlerinden bağımsız olarak birlikte uyum içinde bulundukları okuldur. Etkili okul
etkili eğitim öğretim süreci ve ortamına sahip olan öğrenci merkezli bir okuldur. Etkili okulda
öğrenme süreçleri öğrenci kapasitesine göre planlanarak öğrenciler başarılı olacakları alana
yönlendirilerek öğrencilerin en üst noktaya kadar geliştirmeleri sağlanır. Bu okulda öğrenciler
sadece akademik yönden değil sosyal, bedensel gelişimlerini sağlayıcı etkinliklerle diğer
yönlerden de geliştirilir. Yönetici ve öğretmenlerin en önemli eğitimsel görevlerinden biri eğitim
öğretim sürecini geliştirmektir. Etkili okul eğitimsel etkililiği geliştirecek iyi bir yapıya sahiptir,
öğrencileri başarıya yönelten bir ölçme değerlendirme ve ödüllendirme sistemi vardır. Kaplan’a
göre (2008) etkili okulda öğretim yönünden güçlü öğrenciler kadar standartların altındaki
öğrencilerde temel becerileri öğrenir. Etkili okulda öğrencilerden yüksek başarı beklentisi vardır.
Okul çevresi öğrencinin öğrenmesine katkıda bulunur. Yılmaz’a göre (2006) ise etkili okul
ortamlarında okul örgütü üyeleri olarak yönetici, öğretmen, öğrenci ve diğer çalışanlar arasında
karşılıklı iletişim ve ilişkilerde samimiyet vardır. Özdemir ve Sezgin’e (2002) göre etkili okullar
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
55
öğrenci başarısı için tüm kaynaklarını etkili şekilde kullanarak öğrencilerin bilişsel gelişimlerinin
yanı sıra duyuşsal açıdan da gelişmelerinin sağlandığı okuldur.
Okulların etkili okul olma gerekliliği ve çabaları her geçen gün artmakta ve bunun için
etkili bir öğrenme ortamı oluşturma zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. Etkili bir öğrenme ortamı
oluşturmak, okulun sürekli gelişimini sağlamak ve daha nitelikli bir eğitimi uygulamaya koyup
sürdürebilmek için başta aileler olmak üzere toplumun tüm bireylerinde yararlanmak yani
örgütsel açıdan çok zengin bir sosyal sermayeye sahip olan okulun bu sosyal sermayeyi çok iyi
kullanması gerekir (Topçu, 2013). Okulun sosyal sermayesini kullanabilmesi ve etkili okulun
oluşturulması için okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve velilerinde çeşitli özelliklere sahip olması
gerekmektedir.
Etkili okul müdürlerinin taşıması gereken özellikler şu şekildedir: Bir lider konumundadır
(Akyüz, 2002; Blau ve Presser, 2013; Çifci, 2009; Çubukçu ve Girmen, 2006; Duranay, 2005;
Kaplan, 2008; Özdemir ve Sezgin, 2002; Yılmaz, 2006; ), etkili bir öğretim lideridir (Akbal,
2008; Akyüz, 2002; Balcı, 1992; Çifci, 2009; Çubukçu ve Girmen, 2006; Duranay, 2005;
Gültekin, 2007; Şişman, 2013; Kaplan, 2008; Koçak ve Helvacı, 2011; Kuşaksız, 2010; Yılmaz,
2006; Özdemir ve Sezgin, 2002), örgütün ihtiyaçlarına göre etkili yöneticilik tipleri uygulayabilir
(Girgin, 2005), vizyon ve misyon sahibidir (Çifci, 2009; Çubukçu ve Girmen 2006; Kaplan, 2008;
Kuşaksız, 2010; Özdemir ve Sezgin, 2002; Pehlivan,1999; Şişman, 2013; Yılmaz, 2006), vizyonu
aktarabilendir (Çubukçu ve Girmen 2006; Kaplan, 2008; Şişman, 2013; Özdemir ve Sezgin, 2002;
Pehlivan; 1999), kurum kaynaklarını daha iyi eğitim öğretim için kullanabilir (Şişman, 2013;
Kuşaksız, 2010), gelişime açıktır (Aydoğan, 1999), kendini yeniler, mesleki yeterliliklerini artırır
ve geliştirir (Kuşaksız, 2010; Karatepe, 2005; Pehlivan, 1999; Şahin, 2011), okulu öğrenen okul
haline getirmeye çalışır (Topçu, 2013; Akyüz, 2002), yönetsel bilgi ve beceri sahibidir (Akyüz,
2002; Dinçsoy, 2011; Kuşaksız, 2010;), eşgüdümlüme yeteneğine sahiptir, takım ruhu oluşturur
(Güksoy, Sağır ve Yenipınar 2013; Keleş 2006; Şişman, 2013), öğretim liderliğine vakit
ayırabilmek için yönetsel işlerini devreder (Balcı,1992; Girgin, 2005; Şişman, 2013; Kaplan,
2008), sorunlarını okula taşımaz, kendisini işine adar (Aydoğan, 1999), paydaşlar arası katalizör
görevi görür aynı zamanda bir danışmandır (Şekerci ve Aypay, 2009), etkili iletişim becerisine
sahiptir (Aydoğan, 1999; Çifci, 2009; Kaplan, 2008; Keleş, 2006; Kuşaksız 2010; Şişman, 2013;
Şekerci ve Aypay, 2009;), kendine güvenir, sorumluluk sahibidir, belirsizlikle başa çıkabilir,
personelini destekleyicidir, planlama becerisine sahiptir (Kaplan, 2008), çalışkan ve aktiftir
(Aydoğan, 1999; Kaplan, 2008), öğrencilerden yüksek performans beklentisi olduğunu ifade eder,
başarı beklentisi yüksektir (Kuşaksız, 2010; Şişman, 2013), başarının başkalarınca bilinmesini
sağlar, başarıyı ödüllendirir (Kuşaksız, 2010; Şişman, 2013), okulda eğitim-öğretim etkinliklerine
rehberlik eder (Aydoğan, 1999; Çiftci, 2009; Özdemir ve Sezgin, 2002), öğrenci başarılarını ve
performanslarını sık sık takip eder (Gültekin, 2007; Şişman, 2013), eğitim programlarını takip
eder (Çifci, 2009), veli ve çevre grupları ile işbirliği içindedir (Çitfçi, 2009; Kuşaksız, 2010),
öğrencilerin öğrenmelerine odaklanır ve öğrenmeye yardımcı olan pozitif bir okul iklimi oluşturur
(Ada ve Aktan, 2002; Aydoğan, 1999; Çubukçu ve Girmen, 2006; Duranay, 2005; Kaplan, 2008;
Özdemir ve Sezgin, 2002), öğretmenlerin kendini geliştirmesini teşvik eder (Kaplan, 2008;
Kuşaksız, 2010; Şişman, 2013), öğretmenlerin performanslarını, sürekli gözden geçirir ve uygun
geribildirimleri sağlar (Çubukçu ve Girmen, 2006; Gültekin, 2007; Özdemir ve Sezgin, 2002),
sınıfın öğretimsel etkinliklerine, aktif bir şekilde katılır (Çubukçu ve Girmen, 2006; Özdemir ve
Sezgin, 2002), okul programlarını oluşturmak için öğretmenlerle işbirliği içinde çalışır (Özdemir
ve Sezgin, 2002; Şişman, 2013), zamanının büyük bir kısmını öğretim ortamlarında geçirir,
okulun her yerinde görülür ve gözlem yapar (Kaplan, 2008; Özdemir ve Sezgin; 2002), birlikte
çalıştığı kişileri öğretimi daha iyileştirmek amacıyla güdüler (Akyüz, 2002), kararlar alınırken
çalışanlarını dahil eder (Çifci, 2009; Kuzubaşıoğlu, 2008; Girgin, 2005), öğretim programını
değerlendirir (Çubukçu ve Girmen, 2006; Özdemir ve Sezgin, 2002), zamanı iyi kullanır, öğretim
süreçlerini iyi değerlendirir, mesleki bilgisi yeterlidir, eğitim-öğretim ortamını zenginleştirici
çalışmalar yapar, okuldaki tüm çalışanlara ve çevreye güven veren güçlü kişidir (Kuşaksız, 2010),
açık okul kuralları belirler ve uygular, okul programlarının oluşturulmasında öğrencilerin
beklentilerinden hareketle temel becerilerin kazandırılması üzerinde yoğunlaşır, öğrenci gelişim
Uğurlu & Demir
56
ve başarısının sık değerlendirilmesini sağlar, okulda ve sınıfta geçen zamanın etkili bir biçimde
kullanılmasını sağlar, okulda işbirliğine dayalı bir çalışma ve öğrenme kültürü oluşmasına
öncülük eder, okul çevresinin ve ailelerin okula destek ve katılımını sağlar, diğerleri için iyi bir
rol ve davranış modeli olur, güvene dayalı bir iklim oluşturur (Şişman, 2013), öğretmen ve
öğrencilerin öğrenmelerinden sorumludur (Akyüz, 2002), başarı için ödüllendirme ve
değerlendirme faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütür (Kaplan, 2008), personele dönüktür
(Duranay, 2005), astların desteğini alır (Çiftçi, 2009), astları ile uyumlu çalışır (Kaplan, 2008).
Etkili öğretmen: Liderdir (Yılmaz, 2006; Tarhan, 2008; Pehlivan, 1999), yeri geldiğinde
etkinliklere rehberlik yapar (Şahin, 2011; Balcı, 1992; Pehlivan, 1999), öğrenciler için kaynaktır,
öğretmeye arzuludur, öğrencilere önemli öğrenme yaşantıları hazırlar, demokratik değerleri
geliştirir ve pekiştirir (Pehlivan,1999), öğretmenliğe bir meslek olarak bağlılık gösterir (Kuşaksız,
2010; Karip ve Köksal 1996), hizmet içi eğitime katılarak kendisini yetiştirir (Gezer, 2005;
Gültekin, 2007; Kaplan, 2008; Keleş, 2006; Tarhan, 2008), kendisini mesleki yönden sürekli
geliştirme çabası içindedir (Karip ve Köksal, 1996; Pehlivan, 1999), öğrencilerin ilgi ihtiyaç ve
beklentilerini tanır (Gültekin, 2007; Gökçe, 2002), öğrencileri belirlenen standartları
gerçekleştirmeye ikna eder (Kuzubaşıoğlu, 2008), kendi bilgi ve beceri birikimini tanır (Gökçe,
2002), öğrencinin öğrenmesini sağlayacak ortamlar oluşturur ve yöntemler geliştirir (, 2007),
öğretmen öğrenci ilişkisini sağlıklı bir şekilde kurar (Ada ve Akan, 2007; Akan, 2007; Yılmaz,
2006), alanına hakimdir (Tatar, 2004), öğretmenlik yeterliliğine ve öğretebileceğine inanır
(Tarhan, 2008), öğrencilerine sık soru sorar (Bayraktar ve Çınar 2010), sorulara cevap
oluşturabilmeleri için öğrencilere yeterli zaman verir (Bayraktar ve Çınar 2010), dönüt, düzeltme
ve ödül kullanır ve etkili ders anlatır, öğrencileri dikkatlice dinler, öğrencilerin duygularını
yargılamadan kabul eder, öğrencilere karşı kibar ve naziktir, öğrenci duygularını önemser
(Bayraktar ve Çınar 2010), öğrencilere adaletli davranır, ayrım yapmaz (Bayraktar ve Çınar 2010;
Yılmaz, 2006), öğrencinin seviyesine uygun ödev verir ve takip eder (Bayraktar ve Çınar 2010),
milli eğitimin, okulun ve dersin amaçlarını bilir ve bu amaçları kazandırmak için çaba sarf eder
(Gültekin, 2007; Keleş, 2006), problemlerinden arınarak sınıfa girer (Dinçsoy, 2011), milli eğitim
konularında karar almada söz sahibidir (Gültekin, 2007; Keleş, 2006), okul kadrosu ile arasında
güvene dayalı, dostane, destekleyici ilişkiler vardır (Şişman, 2013; Kuzubaşıoğlu, 2008), işbirliği
içinde çalışır (Kaplan, 2008; Tarhan, 2008), sınıfını etkili bir şekilde yönetir (Tarhan, 2008; Tatar,
2004), öğrenci başarısına ilişkin yüksek beklentilere sahiptir (Şişman, 2013; Tarhan, 2008), bütün
öğrencilerin öğrenebileceğine ve başaracağına inanır (Akbal, 2008; Tarhan, 2008; Yılmaz, 2006),
öğrencilere okulun, eğitimin ve kendi derslerinin amaçlarını açıklar (Tarhan, 2008; Yılmaz,
2006), öğrencinin gelişim ve başarısını düzenli bir biçimde ölçer ve değerlendirir (Gökçe, 2002),
bireysel yeteneklerini tanıma ve geliştirmede öğrencilere yardım eder, açık amaçlar belirler,
bilişsel öğrenme ve öğrenmenin transferi üzerinde yoğunlaşır, programın içeriğini yapılandırarak
amaç ve içeriği düzenler, bir aşama öğrenilmeden diğerine geçmez, grup çalışmalarına önem
verir, küçük öğrenme üniteleri üzerinde yoğunlaşır, olabildiğince öğrenciler arasında heterojen
gruplar oluşturarak işbirliğine dayalı, paylaşarak öğrenmeye önem verir, öğrencilere geri bildirim
verirken başka öğrencilerle ve onların puanları ile karşılaştırmak yerine sürekli bir gelişim içinde
oldukları hissini verir (Şişman, 2013; Kuzubaşıoğlu, 2008), öğrenciler için iyi bir model olur
(Kuzubaşıoğlu, 2008; Yılmaz, 2006), ailelerle iyi ilişkiler ve işbirliği geliştirmeye çalışır,
öğrencilerin birbirinden farklı olduğuna inanır (Aydoğan, 1999), dersi açık ve anlaşılır biçimde
anlatır (Yılmaz, 2006), öğrencilerin seviyesine ve mevcut imkanlara göre en uygun yöntemleri
kullanır (Yılmaz, 2006) , etkili iletişim becerisine sahiptir (Tarhan, 2008; Tatar, 2004), öğrenci
başarısını artırmak için farklı yöntem ve tekniklerle derse motive eder (Tarhan, 2008), eleştiriden
çok ödüle başvurur (Tatar, 2004), öğrenmeyi kolaylaştıracak kişilik özelliklerine sahiptir
(Yılmaz, 2006; Tatar, 2004), öğrencinin sadece akademik yönden değil, sanatsal, kültürel,
folklorik, sportif vb. tüm yönlerden gelişimi ile ilgilenir (Akbal, 2008), öğretmen öğrencilerin
yeteneklerinin farkına varmasını sağlar ve o alanda öğrenciyi geliştirir (Kuşaksız, 2010; Tarhan,
2008), öğrenciye başarıyı tattırır (Kuşaksız, 2010), öğrencilerin özgüvenlerini geliştirir (Tarhan,
2008), öğrencilere önyargı ile yaklaşmaz (Şişman, 2013; Tarhan, 2008), üst düzeyde bir
sorumluluk duygusuna sahiptir, düzenli bir sınıf ve öğrenme iklimi oluşturur, öğrencilere temel
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
57
becerileri kazandırma üzerinde yoğunlaşır, sınıfta geçen zamanın çoğunu öğrenmeye ayırır,
öğrencilerin önceki bilgilerini kullanır, yeni bir içerik sunduktan sonra uygulamalara yer verir,
bireysel ya da grup olarak öğrencilerle ilgili asgari düzeyde kabul edilebilir amaç ve standartlar
belirlerler, farklı öğrencilerin farklı alanlarda ve konularda daha iyi olabilecekleri inancını
yerleştirir, öğrencilerin birbirlerinin ürünlerini görmelerine fırsat sağlar, öğrenciler arasında
dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinin gelişmesini destekler, öğrencilerin öğrenmeye aktif bir biçimde
katıldığı sınıf atmosferi oluşturur, öğrencilere geri bildirim verirken yararlı bilgiler üzerinde
durur, başarısızlığı değerlendirmez, gerektiğinde geç öğrenen öğrenciler için ekstra zaman
ayırabilir, bir öğrenci, bir açıklama ya da gösteriyi anlamadığında onu tekrar etme yerine mümkün
olduğu kadar farklı bir yolla tekrar anlatır (Şişman, 2013).
Etkili öğrenci: Okul ve sınıf içinde grup çalışmalarında işbirliği yapar (Kuşaksız, 2010;
Çubukçu ve Girmen, 2006; Keleş, 2006), okul faaliyetlerinde sorumluluk almaya isteklidir, okul
yaşamını iyileştirme konusunda isteklidir (Kuşaksız, 2010; Çubukçu ve Girmen, 2006),
kendisinden beklenenlerin farkındadır (Çubukçu ve Girmen, 2006), kendi öğrenme
sorumluluğunu üstlenir (Çubukçu ve Girmen, 2006; Keleş, 2006), etkin öğrenme çabası içine
girer (Ayık, 2007), okulda kişisel sorumluluk üstlenebilir (Keleş, 2006; Aydoğan, 1999), okul,
öğretmen ve çevreden üst düzey beklentilere sahiptir, kendisinden de beklenenlerin üst düzeyde
kazanımlar olduğunun ayırımına varmıştır, eleştirel düşünceye sahiptir, bilgiye nasıl
ulaşılabileceğini bilir (Keleş, 2006), kendileriyle ilgili konularda kararlara etkin şekilde katılır
(Duranay, 2005; Girmen, 2001), başarı konusunda yüksek beklentilere sahiptir (Duranay, 2005;
Girmen, 2001), okul faaliyetlerinde pasif değil katılımcıdır (Kaplan, 2008), sınıftaki öğretime
aktif bir şekilde katılır (Aydoğan, 1999), öğrenmeyi öğrenir (Kuşaksız, 2010; Yılmaz, 2006),
akademik başarıya sahiptir (Kaplan, 2008; Yılmaz, 2006).
Etkili veli: Okul ile işbirliği içinde olur (Carlson, Funk ve Nguyen, 2009; Epstein and
Sheldon, 2006; Duranay, 2005; Epstein and Sanders, 2000), öğrencinin ödevlerini davranışa
dönüştürmesinde yardımcı olur (Pehlivan,1999), okula maddi manevi destek olur (Kuşaksız,
2010; Pehlivan,1999), öğrencinin ilgi, bakım ve korumasını yapar, zaman zaman okulda eğitim
görür (Kuşaksız, 2010), eğitim açısından öğrenciyi destekler (Kuşaksız, 2010; Çelenk, 2003),
okul ev tutarlığını sağlar, öğrencinin akademik kişisel ve sosyal gelişimine katkı sağlar (Girmen,
2001), okulun sosyal kültürel ve sportif faaliyetlerine katılır (Duranay, 2005; Girmen, 2001),
toplumla ilişkiler konusunda açık yöntemler geliştirir, iş dünyası ve toplumun okula dönük
sağlayabileceği kaynak ve hizmetler belirler, toplumun okula ve karar sürecine katılımına yer
veren bir örgüt yapısı oluşturur, okula katılarak okulla bilgi ve güç paylaşır, okulda karar surecine
katılır, öğretim sürecinin bir parçası olur, çocuğunun eğitimine katılarak çocuğunun daha başarılı
olmasını sağlar, okul ile arasında düzenli bir iletişim ve işbirliği gerçekleştirir, okulla ana-babalık
becerilerini geliştirir, okul, ailelerin yardım ve desteğine ihtiyaç duyar, okul ile karşılıklı
beklentilerinin farkındadır, okulda güvenli bir çevre oluşturulması için işbirliği yapar (Şişman,
2013). Etkililik ile ilgili alan yazında birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar
arasında etkili okulla ilgili alan yazın çalışmalarını toparlayan, etkili okul özelliklerini açıklayan
(Baştepe, 2009; Tarhan, 2008; Yanık, 2008), etkili okul bileşenlerini, değişkenlerini ortaya
çıkaran (Gökçe ve Kahraman, 2010; Tural, 2002); çeşitli tür ve düzeydeki okulların etkili okul
özelliklerini karşılama düzeylerini araştıran (Akan, 2007; Aslan, Satıcı ve Kuru, 2006; Aslan,
Satıcı ve Kuru, 2007; Oral, 2005; Duranay, 2005), çeşitli tür ve düzeydeki okulların etkililiğini
karşılaştıran (Tunçel, 2008), okul kültürü ve etkili okul arasındaki ilişkiyi betimleyen (Ayık ve
Ada, 2009, Ayık, 2007; Işık ve Gürsel, 2013; Işık, 2010), yönetsel etkililiği araştıran (Karatepe,
2005), etkili müdür özelliklerini, çeşitli liderlik davranışları ile etkili yöneticilik arasındaki ilişkiyi
betimleyen, yönetici etkililik düzeyini, etkili liderlik özelliklerini bulan (Akbal, 2008; Apaydın,
Vilkinas ve Cartan, 2011; Göksoy, Sağır ve Yenipınar, 2013; Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013;
Gündüz ve Balyer, 2012; Özdemir ve Sezgin, 2002; Özen ve Özdemir, 2010; Yılmaz ve Taşdan,
2006), öğretmen etkililiğini ve etkili öğretmen özelliklerini bulan (Can, 2004; Gökçe, 2002), etkili
okul ile aile arasındaki ilişkiyi betimleyen (Şahin, 2011), etkili okullarda karar sürecini araştıran
(Çelikten, 1999), etkili eğitim sistemlerini araştıran (Karip ve Köksal, 1996) çalışmalar
Uğurlu & Demir
58
bulunmaktadır. Çalışmalar incelendiğinde ise nitel çalışmaların sayısının çok az olduğu
görülmektedir (Can, 2004; Baştepe, 2009; Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013; Işık ve Gürsel,
2013; Karip ve Köksal, 1996; Özdemir ve Sezgin, 2002; Tural, 2002) ve bu çalışmalarda etkili
bir okul okulun insan kaynaklarına düşen görevlerin ve bu insan kaynaklarının sahip olması
gereken özellikler konusunda bir fikir verdiği söylenebilir. Ancak alan yazında okulların etkili
olma çabaları etkili okul niteliklerinin belirlenmesi gerekliliğinin araştırılması ortaya
çıkarmaktadır. Bu araştırmada etkili okulun göstergeleri, etkili bir okul için okul müdürlerine,
öğretmenlere, öğrencilere ve velilere düşen görevler ve okul müdürlerinin, öğretmenlerin,
öğrencilerin ve velilerin sahip olması gereken özellikler okul müdürlerinin ve öğretmenlerin
gözünden araştırılmıştır. Bu amaçla aşağıdaki sorulara yanıt aranmıştır:
1. Etkili bir okulun göstergeleri nelerdir?
2. Etkili okul için müdürlere düşen görevler ve müdürlerin sahip olması gereken özellikler
nelerdir?
3. Etkili okul için öğretmenlere düşen görevler ve öğretmenlerin sahip olması gereken
özellikler nelerdir?
4. Etkili okul için öğrencilere düşen görevler ve öğrencilerin sahip olması gereken özellikler
nelerdir?
5. Etkili okul için velilere düşen görevler ve velilerin sahip olması gereken özellikler
nelerdir?
Yöntem
Bu araştırmada okul müdürlerine ve öğretmenlere göre etkili okulun göstergelerini ve etkili
okulun boyutlarından olan müdür, öğretme, öğrenci ve velilere etkili okulu oluşturmada düşen
görev ve sorumlulukları araştırmak için nitel araştırma yöntemlerinden olan durum deseni
kullanılmıştır. Durum çalışması modelinde belirli bir duruma ilişkin sonuçlar ortaya konularak,
bir ya da birkaç durum derinliğine araştırılır. Güncel bir olgu kendi gerçek yaşam çerçevesi
içerisinde çalışılır. Durum bir birey, bir kurum, ortam, olay olarak karşımıza çıkabilir (Silverman,
2006; Yıldırım ve Şimşek, 2005). Bu model, diğer modellerle yeterince açıklanamayan durumlar
için en uygun model olarak görülmektedir (Altunışık, Coşkun, Bayraktaroğlu ve Yıldırım, 2005,
247).
Çalışma grubu
Etkili okulu oluşturmada okul müdürü, öğretmen, öğrenci ve velilere düşen görevleri ve etkili
okul göstergelerini belirlemek amacıyla yapılan bu çalışmada aşırı ve aykırı durum örneklemesi
kullanılmıştır. Burada önemli olan nokta aşırı ve 89 aykırı durumlar normal durumlara göre daha
zengin veri ortaya koyabilir ve araştırma problemini derinlemesine ve çok boyutlu bir biçimde
anlamamıza yardımcı olabilir (Yıldırım ve Şimşek, 2005). Buradan yola çıkılarak üç müfettişin
görüşü alınmış ve bunun sonucunda üç etkili, üç daha az etkili okulun her birinden bir müdür iki
öğretmen olmak üzere toplam 18 kişi ile görüşme yapılmıştır. Çalışma grubuna ait demografik
özellikleri Tablo 1 ve Tablo 2’de gösterilmiştir.
Tablo 1. Okul Müdürlerinin Cinsiyet, Kıdem, Mezun Olduğu Alan ve Görev Yaptığı Okul Türüne
Göre Özellikleri
Müdür
M1
M2
M3
M4
M5
Cinsiyet
E
E
E
E
E
Kıdem
25
22
11
30
37
Mezun Olduğu
Alan
DAB*
Sınıf
DAB*
İlahiyat
Sınıf
Görev yeri
Ortaokul
İlkokul
Ortaokul
Ortaokul
İlkokul
* DAB, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Çalışma grubundaki müdürlere bakıldığında bütün müdürlerin cinsiyetinin erkek olduğu
görülmektedir. Müdürlerden ikisinin sınıf öğretmenliği, ikisinin din kültürü ve ahlak bilgisi
öğretmenliği, birinin ilahiyat, birinin matematik öğretmenliği alanından mezun olduğu
görülmektedir. Bu müdürlerden ikisi ilkokulda çalışmakta iken dört tanesi ortaokulda
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
59
çalışmaktadır. Müdürlerden en düşük kıdeme sahip olanın kıdemi 11 yıl, en yüksek kıdeme sahip
olanın kıdemi 37 yıl olmakla birlikte müdürlerin kıdem ortalamaları 26.17 yıldır.
Tablo 2. Öğretmenlerin Cinsiyet, Kıdem, Mezun Olduğu Alan ve Görev Yaptığı Okul Türüne
Göre Özellikleri
Öğretmen
Ö1
Ö2
Ö3
Ö4
Ö5
Ö6
Ö7
Ö8
Ö9
Ö10
Ö11
Ö12
Cinsiyet
E
E
E
E
E
E
B
B
E
B
E
E
Kıdem
13
12
33
18
13
1
20
13
33
17
11
17
Mez. Alanı
Türk
Sos.
Sın.
Sın.
Dab*
Mat*
Sos.
Reh.
Sın.
Sın.
Mat
Res.
Görev Yeri
Orta
Orta*
İlk*
İlk
Orta
Orta
Orta
Orta
İlk
İlk
Orta
Orta
* Dab, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, * Sın.,Sınıf, *Mat., Matematik, *Reh., Rehberlik *İlkokul, *Ortaokul
Çalışma grubundaki öğretmenlerden üçünün kadın, dokuzunun erkek olduğu
görülmektedir. Öğretmenlerden dördü sınıf öğretmenliği, ikisi matematik öğretmenliği, ikisi
sosyal bilgiler öğretmenliği, biri rehberlik ve psikoloji danışmanlık, biri resim öğretmenliği, biri
din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği ve biri Türkçe öğretmenliği alanından mezun olmuştur.
Bu öğretmenlerden sekizi ilkokulda dörortaokulda çalışmaktadır. Öğretmenlerden en düşük
kıdeme sahip olanın kıdemi 1 yıl, en yüksek kıdeme sahip olanın kıdemi 33 yıl olup öğretmenlerin
kıdem ortalaması 16.75 yıldır.
Veri toplama aracı ve verilerin toplanması
Araştırma kapsamında katılımcılara yöneltilecek açık uçlu sorular öncelikle araştırmanın çalışma
grubunda yer almayan okul müdürleri ve öğretmenlere yöneltilmiş, elde edilen sonuçlara göre
sorulan sorularda düzeltmeler gidilmiştir. Ayrıca sorular nitel araştırmalar konusunda uzman bir
öğretim üyesi tarafından incelemeye tabi tutulmuş ve son olarak bir Türkçe öğretmeni tarafından
gözden geçirilmiştir. Bunun sonucunda sorular araştırmanın konusuna uygun bir şekilde açık ve
anlaşılır hale getirilmiştir.
Veri toplama sürecinde yarı yapılandırılmış görüşmelerde açık uçlu sorular kullanılmıştır.
Veri toplama sürecinde katılımcılara açık uçlu sorular yöneltilerek araştırma sürecinde
beklenmeyen veya planlanmayan cevapların alınması sağlanmış, böylece konu hakkında daha
geniş ve ayrıntılı bilgiye sahip olunmuştur (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün ve Demirel 2012: 127).
Veri toplama sürecinde katılımcılara iki soru yöneltilmiştir: 1. Etkili bir okul göstergesi olarak
sizce beş temel gösterge nedir? 2. Sizce bir okulun etkili (başarılı, verimli, aranılan, beğenilen)
bir okul olmasındaki etkenler nelerdir? a.Etkili okul için müdürlere düşen görevler ve müdürlerin
sahip olması gereken özellikler nelerdir? b Etkili okul için öğretmenlere düşen görevler ve
öğretmenleri sahip olması gereken özellikler nelerdir? c. Etkili okul için öğrencilere düşen
görevler ve öğrencilerin sahip olması gereken özellikler nelerdir? d. Etkili okul için velilere
(Çevre, Okul aile birliği) düşen görevler ve velilerin sahip olması gereken özellikler nelerdir?
Araştırma kapsamındaki sorular altısı müdür, on ikisi öğretmen olmak üzere toplam 18
katılımcıya yöneltilmiştir. Araştırmaya ilişkin veriler Nisan - Haziran 2013 tarihleri arasında
belirlenen katılımcılarla toplanmıştır. Görüşmeler hakkında katılımcılara bilgi verilmiş daha
sonra katılımcılardan randevu alınmış ve tam randevu saatinde belirlenen yerlere gidilerek sessiz
bir ortamda görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde katılımcıların onayı olanlardan ses
kayıt cihazı kullanılarak veriler toplanmış olup, toplamda 178 dakikalık ses kaydı elde edilmiştir.
Ses kaydı vermek istemeyen üç veri kaynağından ise veriler görüşmeler boyunca not tutularak
alınmıştır.
Verilerin analizi
Araştırma sürecinde katılımcılarla yüz yüze gerçekleştirilen tüm görüşmelerden bir müdür ve iki
öğretmenle yapılan toplamda üç görüşmedeki kişiler seslerinin alınmasının istememelerinden
ötürü sorular yöneltilerek cevapları yazılmış, geri kalan 15 kişiden ise veriler ses kayıt cihazıyla,
katılımcıların onayı alınarak kaydedilmiştir. Araştırma kapsamında 178 dakikalık görüşme
Uğurlu & Demir
60
yapılmıştır. Görüşmelerden sonra kaydedilen veriler ham veri olarak Microsoft Word yazı işleme
programıyla metne dönüştürülmüştür. Görüşme verilerinin yorumlanması sürecinde betimsel
analiz, içerik analizi kullanılmıştır. İçerik analizi, bir söylemi anlamada ve yorumlamada, öznel
etkenlerden kurtularak toplanan verileri açıklayabilecek kavramlara ve ilişkilere ulaşma amacı
taşımaktadır (Yıldırım ve Şimşek, 2006). Bu amaçla veriler dört aşamada analiz edilmiştir: (1)
verilerin kodlanması, (2) temaların bulunması, (3) kodların ve temaların düzenlenmesi, (4)
bulguların tanımlanması ve yorumlanması. İlk aşamada katılımcıların verdiği cevaplardan elde
edilen veriler anlamlı bütünler halinde nasıl bölümlere ayrılabileceği, bu anlamlı bütünlere nasıl
bir kod verileceği ve bu farklı bölümlerde yer alan verilerin benzer kodlarla düzenlenip
düzenlenemeyeceği dikkate alınarak verilerden elde edilen kodlara göre kodlama süreci
tamamlanmıştır. Ortaya çıkan kodlardan yola çıkarak verileri, genel düzeyde açıklayabilen ve
kodları belirli kategoriler altında toplayabilen temalar bulunmuştur (Yıldırım ve Şimşek;
2006:228-239). Bir uzman araştırmacı tarafından aynı süreç takip edilmiştir. Ayrıca betimsel
analizde, görüşülen bireylerin görüşlerini çarpıcı bir şekilde yansıtmak için sık sık doğrudan
alıntılara yer verilmiştir. Tablolarda verilen frekans değerleri o soruya cevap verenlerin sayısı
üzerinden hesaplanmış olup ifade tekrarı oluşmaması için benzer ifadeler bir defa verilmiş ancak
benzer ifadeleri kullanan katılımcıların rumuzları cümlenin sonuna eklenmiştir. Katılımcılardan
müdürlere (M1, M2, …, M6), öğretmenlere (Ö1, Ö2, Ö3…….Ö10) şeklinde rumuzlar verilmiştir.
Geçerlik ve güvenirlik
Güvenirlik kavramları nicel araştırmalara özgü kavram niteliğinde olup, nitel araştırmaların temel
ilkeleri ile çelişmektedir (Yıldırım ve Şimşek; 2006, 256; Mills, 2003, 78). Nitel araştırmalarda
daha çok geçerlik yani inandırıcılık kaygıları ön plana gelir. Araştırmacının önyargılarından ve
varsayımlarından arındırılmış verilere ulaşma ve bu verilere uygun analizlerle anlamlı sonuçlara
ulaşma önemlidir (Yıldırım ve Şimşek; 2006, 273). Nitel araştırmalarda araştırmacılar
davranıştaki tutarlığa bakmaktan daha çok yaptıkları gözlemin doğruluğuna bakarak güvenirliği
sağlamaktadırlar. Nitel çalışmalarda detaylı alan kayıtlarının alınması, ses ve görüntü kayıtlarının
tutulması, resimlerin çekilmesi, katılımcılardan alıntıların yapılması ve alıntıların ekleme
yapılmadan olduğu gibi verilmesi güvenirliği artırmaktadır (Büyüköztürk, Çakmak, Akgün ve
Demirel 2012, 245). Nitel araştırmada araştırmacının gerekli gördüğü takdirde yeni stratejilere
başvurması, görüşmeye yeni sorular ekleyebilmesi, elde ettiği bilgileri teyit etmek amacıyla farklı
veri toplama yöntemleri kullanabilmesi kısacası esnek olması geçerlilik açısından avantaj
sağlamaktadır (Yıldırım ve Şimşek; 2006, 256).
Araştırmada inandırıcılığı sağlamak, geçerlik ve güvenirliği artırmak için öncelikle
araştırmanın uygulama sürecinde tüm görüşmeler ses kayıt cihazıyla kayıt altına alınmıştır.
Araştırmacı, araştırmanın tüm aşamalarında mümkün olduğunca objektif olmaya dikkat etmiştir.
Ayrıca araştırma sürecinde elde edilen tüm veriler, araştırmacının kendisi dışında, başka bir
araştırmacı tarafından değerlendirip, ayrı ayrı kodlanmış ve tüm kodlamalar arasında genel
anlamda görüş birliği sağlanmıştır.
Bulgular
Katılımcıların etkili okula yönelik sorulara cevaplarının analizi neticesinde araştırma bulguları
etkili okul göstergeleri, etkili okul için müdür özellikleri ve müdürlerin görevleri, etkili okul için
öğretmen özellikleri ve öğretmenlerin görevleri, etkili okul için öğrenci özellikleri ve öğrencilerin
görevleri ve etkili okul için veli özellikleri ve velileri görevleri olmak üzere beş başlık altında
incelenmiştir.
Etkili okul göstergeleri
Bu başlık altında müdürlere ve öğretmenlere sorulan etkili okulun beş göstergesi sorusu
müdürlerin ve öğretmenlerin göstergeleri olarak ayrı ayrı ele alınmıştır. Müdürlerin etkili okulun
beş göstergesi sorusuna verdikleri cevaplar doğrultusunda elde edilen veriler okul özellikleri, okul
ve çevre, personel nitelikleri, öğrenci nitelikleri ve iletişim temalarına ayrılmıştır.
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
61
Şekil 1. Okul Müdürlerine Göre Etkili Okul Göstergeleri
Okul müdürleri etkili okul göstergesi olarak en çok okul bütününe yönelik olması gereken
özellikler ifade etmişlerdir. Yani müdürler tarafından en çok vurgu “okul özellikleri” temasına
yapılmıştır. Daha sonra ise en fazla vurgu “personel nitelikleri” temasına yapıldığı görülmektedir.
Öğretmenlerin etkili okulun beş göstergesi sorusuna verdikleri cevaplar doğrultusunda
veriler okul özellikleri, okul ve çevre, personel nitelikleri, öğrenci nitelikleri ve iletişim temalarına
ayrılarak analiz edilmiştir.
Uğurlu & Demir
62
Şekil 2. Öğretmenlere Göre Etkili Okul Göstergeleri
Öğretmenlerin verdikleri cevaplara bakıldığında etkili okulun göstergesi olarak en çok
“okul özellikleri” teması altındaki kategorilere yer verdikleri görülmektedir. Daha sonrasında en
çok vurgu yapılan temanın ise “öğrenci özellikleri” teması olduğu görülmektedir.
Etkili okul için müdür özellikleri ve müdürlerin görevleri
Bu başlık altında müdür ve öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda etkili bir okul
müdürünün özellikleri ve görevleri için altı tema ve 60 kategori elde edilmiştir ve bu kategori ve
temalar Tablo 3’te gösterilmiştir.
Tablo 3. Etkili Okul İçin Müdür Özellikleri ve Görevleri
Temalar
Kategoriler
Müdür
Öğretmen
N
%
Yönetim
Paydaşların rahatı
-
2
2
1.88
Ben değil biz duygu/düşüncesi
-
2
2
1.88
Fiziki ortam yönetimi
1
-
1
0.94
Yönetişim
1
-
1
0.94
Etkili yönetim
1
-
1
0.94
Eşgüdümlemeyi sağlama
-
1
1
0.94
İyi yönlendirme
-
1
1
0.94
Ekip çalışması
1
-
1
0.94
Kurum kültürü oluşturma
1
-
1
0.94
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
63
Öğretmen merkezli olma
-
1
1
0.94
İşbirliğine açık olma
-
1
1
0.94
Lider
Vizyoner
2
2
4
3.73
Yenilikçi
1
1
2
1.88
Yönetici değil lider
2
-
2
1.88
Paylaşımcı
1
-
1
0.94
Demokratik
1
-
1
0.94
Karizmatik
-
1
1
0.94
Kişilik
özellikleri
Gelişmeleri takip etme
2
2
4
3.73
Adil
2
1
3
2.8
Güvenilir
2
1
3
2.8
Bilgili
-
2
2
1.88
Uzman
-
2
2
1.88
Profesyonel
-
2
2
1.88
Otoriter olmama
-
2
2
1.88
Söyledikleri ile yaptıkları uyumlu olma
-
2
2
1.88
Çözüm üretici
-
1
1
0.94
Fedakar
-
1
1
0.94
Örnek olma
-
1
1
0.94
Dürüst
-
1
1
0.94
Anlayışlı
-
1
1
0.94
Deneyimli
-
1
1
0.94
İnsancıl
-
1
1
0.94
Gerçekçi
1
-
1
0.94
Objektif
1
-
1
0.94
Öğretmenine saygılı olma
1
-
1
0.94
Başarıya inanma
-
1
1
0.94
İnsan
ilişkileri
Paydaşlarla iletişim halinde olma
1
8
9
8.41
Çatışmaları yönetme
-
3
3
2.8
Empati kuma
-
2
2
1.88
Herkese eşit mesafede olma
1
-
1
0.94
İnsan ilişkilerine önem verme
-
1
1
0.94
Okul ortamı
Mutlu ortam
2
1
3
2.8
Birlik ve beraberlik
3
-
3
2.8
Sevgi
2
-
2
1.88
Hoşgörü
2
-
2
1.88
Dedikodu/ magazinden uzak
1
1
2
1.88
Olumlu okul iklimi
1
-
1
0.94
Görevler
Fiziki altyapıyı iyileştirme
2
3
5
4.66
Kanun, tüzük, yönetmelik bilgisi
3
-
3
2.8
Planlı çalışma
2
-
2
1.88
Denetim
2
-
2
1.88
Motivasyon artırma
1
1
2
1.88
Öğretmenliği unutmama
-
2
2
1.88
Fikirlere önem verme
1
1
2
1.88
Ödüllendirme
-
1
1
0.94
Projelere destek verme
-
1
1
0.94
Görevlerini yerine getirme
1
-
1
0.94
Okul başarısını artırmaya yönelik çalışma
-
1
1
0.94
Sosyal faaliyetleri düzenleme
-
1
1
0.94
Toplam
46
61
107
100
Etkili okul müdürü özellikleri ve görevleri hakkında müdürler en çok “görevler” temasına
vurgu yapmışlardır (f:12). Okul müdürleri kategorilerden ise en fazla “birlik ve beraberlik” (f:3)
ve “kanun, tüzük, yönetmelik bilgisi” (f:3) kategorilerine vurgu yapmışlardır. Etkili okul müdürü
özellikleri ve görevleri hakkında öğretmenler en çok “kişilik özellikleri” temasına vurgu
yapmışlardır (f:22). “Paydaşlarla iletişim halinde olma” (f:8), “çatışmaları yönetme” (f:3) ve
“fiziki alt yapıyı iyileştirme” (f:3) öğretmenlerin en çok vurguladığı kategorilerdir. Öğretmen ve
müdürlerin en çok vurgu yaptığı tema ise “kişilik özellikleri” temasıdır (f:31, %28.97). Liderlik
Uğurlu & Demir
64
teması altındaki vizyoner (f:4), yenilikçi (f:2); kişilik özellikleri teması altındaki adil (f:3),
güvenilir (f:3), gelişmeleri takip etme (f:4); insan ilişkileri temasındaki paydaşlarla iletişim
halinde olma (f:9) kategorileri hem öğretmenlerde hem müdürlerde ortak olarak ortaya çıkan
kategorilerdir. Etkili müdür ile ilgili olarak katılımcı görüşlerinin bazıları kendi ifadeleri ile şöyle
belirtilmiştir:
“… saydığımız temel vasıflar, özellikler bunlara sahip bir yönetici eğer kurum kültürü
dediğimiz şeyi oturtturabilmişse yapabilmişse işte orda o okul etkili ve yetkili bir okul
konumuna gelmiş demektir. Yani herkes sorumluluğunu bilsin ve o sorumluluklar yerine
getirilsin.” M3
“Başta fedakârlık, eğer fedakârlıklarıyla diğer öğretmenler için ikinci noktada örnek
olmaları. Özelliklede fedakârlıklarıyla örnek olabiliyorlarsa yöneticiler o okulun diğer
paydaşlarca sahiplenilmesi anlamında önemli bir rol oynuyor demektir. Liderlik
anlamında önemli bir rol oynuyor demektir. Ö6
Etkili bir okul için öğretmen özellikleri ve öğretmenlerin görevleri
Bu başlık altında müdür ve öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda etkili bir öğretmen
özellikleri ve görevleri ile ilgili olarak dört tema ve 46 kategori elde edilmiştir ve bu temalar ve
kategoriler Tablo 4’te gösterilmiştir.
Tablo 4. Etkili Okul İçin Öğretmen Özellikleri ve Görevleri
Temalar
Kategoriler
Müdür
Öğretmen
N
%
Duygular
İşini sevme
3
7
10
10
Öğrencisini sevme
2
2
4
4
Kendini inandırma
-
1
1
1
Para kaygısı taşımama
1
-
1
1
Gönül işi olduğun bilme
1
-
1
1
Görev ve
Uzmanlık
Eğitim öğretimdeki yenilikler takip etme
2
5
7
7
Görev ve vazifesini bilme
3
3
6
6
Kendini geliştirme
2
3
5
5
Alanına hakim olma
1
2
3
3
Mesleki başarıyı yakalamış meslektaşlarla işbirliği
1
1
2
2
Zümreler arası alışveriş yapma
1
1
2
2
Pedagojiyi iyi bilme
1
1
2
2
Amacını bilme
-
2
2
2
Hizmetiçi eğitimlere katılma
1
-
1
1
İnsan psikolojisini iyi bilme
1
-
1
1
Öğretmen veli öğrenci iş birliğini yapabilme
1
-
1
1
Sosyal faaliyetlerde etkin olma
1
-
1
1
Mesai arkadaşları ile uyumlu olma
-
1
1
1
Kişisel tecrübeleri paylaşma
-
1
1
1
Çok okuma
-
1
1
1
Eğitim
Öğretim
Derse hazırlıklı olma
2
2
4
4
Eğitim materyallerini kullanma
2
1
3
3
Öğrencinin davranışları ile ilgilenme
-
3
3
3
Hem eğitim hem öğretim yapma
1
2
3
3
Her öğrencinin değerli olduğunu düşünme
1
2
3
3
Öğrencinin duygusal yönüyle ilgilenme
-
3
3
3
Öğrenciyi tanıma
1
2
3
3
Öğrenciye hitap edebilme (kalbine, beynine)
-
2
2
2
Öğrencinin kapasitesini bilme
1
1
2
2
Öğrencileri kendi çocuklarından ayırt etmeme
2
-
2
2
Öğrenciye inanma
-
1
1
1
Dertsiz tasasız derse girme
1
-
1
1
Öğrencinin 24 saatine hakim olma
1
-
1
1
Eğitim öğretim çıktılarını kontrol etme
1
-
1
1
Kişisel
özellikler
Örnek olma
1
2
3
3
Karizma/imaj sahibi olma
-
2
2
2
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
65
Özverili olma
-
1
1
1
Fedakarlık
-
1
1
1
Özü sözü bir olma
-
1
1
1
Çok boyutlu düşünme
-
1
1
1
Vicdanlı olma
-
1
1
1
Disiplinli olma
-
1
1
1
İçten güdülenme
-
1
1
1
Saygılı olma
-
1
1
1
Güzel konuşma
-
1
1
1
Temiz düzenli giyinme
-
1
1
1
Toplam
36
64
100
100
Etkili öğretmen özellikleri ve görevleri hakkında müdürler (f:15) ve öğretmenler (f:21)
en çok “görev ve uzmanlık” temasına vurgu yapmışlardır. Okul müdürleri kategorilerden en fazla
“işini sevme” (f:3) ve “görev ve vazifesini bilme” (f:3) kategorilerine vurgu yapmışlardır. Etkili
öğretmen özellikleri ve görevleri hakkında öğretmenler en çok “işini sevme” (f:7), “eğitim
öğretimdeki yenilikleri takip etme” (f:5) ve “görev ve vazifesini bilme” (f:3) kategorilerine vurgu
yapmışlardır. Öğretmen ve müdürlerin en çok vurgu yaptığı tema ise “görev ve uzmanlık”
temasıdır (f:36, %36). Duygular teması altındaki işini sevme (f:10; %10), öğrencisini sevme (f:4,
%4); görev ve uzmanlık teması altındaki kendini geliştirme (f.5, %5), eğitim öğretimdeki
yenilikleri takip etme (f:7, %7), görev ve vazifesini bilme (f:6, %6), pedagojiyi iyi bilme (f:2,
%2), alanına hakim olma (f:3, %3), mesleki başarıyı yakalamış meslektaşlarla işbirliği (f:2, %2),
zümreler arası alışveriş yapma (f:2; %2); eğitim öğretim teması altındaki derse hazırlıklı olma
(f:4), eğitim materyallerini kullanma (f:3), öğrencinin kapasitesini bilme (f:2), öğrenciyi tanıma
(f:3), hem eğitim hem öğretim yapma (f:3), her öğrencinin değerli olduğunu düşünme (f:3); kişisel
özellikler teması altındaki örnek olma (f:3) kategorileri hem öğretmenlerde hem müdürlerde ortak
olarak ortaya çıkan kategorilerdir. Etkili öğretmen ile ilgili olarak katılımcı görüşlerinin bazıları
kendi ifadeleri ile şöyle belirtilmiştir:
“Bir kere öğretmen arkadaşlar hangi mesleği icra ettiklerinin farkında olmalılar. Ve bu
mesleği severek yapmalılar. … Öğretmen basit hesaplar peşinde olmamalı öğretmen yani
zengin olayım işte falanca makama geçeyim filanca mevki bana hazırlansın gibi bu tür
kaygılar olmadan ve tüm öğrencilerin değerli olduğunu düşünerek ve bütün öğrencileri
kendi çocuklarından ayırt etmeden, kendi çocuklarına nasıl bakıyorsa öyle bakarsa o
zaman başarı kendiliğinden gelir diye düşünüyorum.” M2
“Öğretmenlerden bugün bizim için en büyük beklentimiz kendilerine verilen sınıfların
müfredatları işlerken öğrencilerin kazanımları alıp almadığını ölçmeleri, hangi
öğrencilerin hangi müfredatları alıp almadığını tespit edilerek yeniden o konuların
üzerinde durmalı. Bir de sosyal faaliyetler dediğimiz faaliyetlerde etkin rol almalı.” M6
Etkili bir okul için öğrenci özellikleri ve öğrencilerin görevleri
Bu başlık altında müdür ve öğretmenlerin verdiği cevaplar doğrultusunda etkili bir öğrencinin
özellikleri ve görevleri için üç tema ve 32 kategori elde edilmiştir ve bu kategori ve temalar Tablo
6’da gösterilmiştir.
Tablo 6. Etkili Okul İçin Öğrenci Özellikleri ve Görevleri
Temalar
Kategoriler
Müdür
Öğretmen
N
%
Eğitim Öğretim
Sosyal aktivitelere katılma
3
3
6
9.51
Dersi dinleme
2
3
5
7.93
Derse hazırlıklı gelme
-
4
4
6.35
İçten güdülenme
2
2
4
6.35
Planlı/ programlı olma
-
3
3
4.76
Hedefi olma
1
1
2
3.17
Tekrar yapma
1
1
2
3.17
Disiplinli olma
1
-
1
1.59
Uğurlu & Demir
66
Başarmaya inanama
1
-
1
1.59
Öğrenmeyi öğrenme
-
1
1
1.59
Kitap okuma
1
-
1
1.59
Yeni teknolojileri takip etme
1
-
1
1.59
Kişisel Özellikler
Sorumluluklarını bilme
1
3
4
6.35
Saygılı olma
2
1
3
4.76
Ahlaklı olma
1
1
2
3.17
Otokontrollü olma
1
1
2
3.17
Örnek olma
1
1
2
3.17
Söz dinleme
-
1
1
1.59
Diğergamlı olma
1
-
1
1.59
Yardımsever olma
1
-
1
1.59
Yalan söylememe
-
1
1
1.59
Küçüğünü sevme
-
1
1
1.59
Haklara saygı gösterme
-
1
1
1.59
Empati kurma
-
1
1
1.59
Kıskanç olmama
1
-
1
1.59
Gıpta etmeyi öğrenme
1
-
1
1.59
Üretken olma
-
1
1
1.59
Sorgulayan/eleştiren olma
-
1
1
1.59
Duygular
Öğretmeni sevme
3
-
3
4.76
Arkadaşlarını sevme
1
-
1
1.59
Okulu sevme
1
2
3
4.76
Dersi sevme
1
-
1
1.59
Toplam
29
34
63
100
Etkili öğrenci özellikleri ve görevleri hakkında müdürler (f:13) ve öğretmenler (f:18) en
çok eğitim öğretim temasına vurgu yapmışlardır. Okul müdürlerinin en çok vurgu yaptığı
kategoriler “sosyal aktivitelere katılma” (f:3) ve “öğretmenini sevme” (f:3) kategorileri olmuştur.
Öğretmenlerin en çok vurguladığı kategoriler ise “derse hazırlıklı gelme” (f:4), “dersi dinleme”
(f:3), “planlı/programlı olma (f:3)”, “sosyal aktivitelere katılma” (f:3) ve “sorumluluklarını
bilme” (f:3) kategorileri olmuştur. Eğitim öğretim temasındaki içten güdülenme (f:4), ders
dinleme (f:5), sosyal aktivitelere katılma (f:6), hedefi olma (f:2); kişisel özellikler temasındaki
ahlaklı olma (f:2), sorumluluklarını bilme (f:4), örnek olma (f:2), otokontrollü olma (f:2), saygılı
olma (f:3); duygular temasındaki okulu sevme (f:3) okul müdürlerinin ve öğretmenlerin ortak
olarak vurguladığı kategorilerdendir. Etkili öğrenci ile ilgili olarak katılımcı görüşlerinin bazıları
kendi ifadeleri ile şöyle belirtilmiştir:
“… Diğergamlık dediğimiz başkasına tercih etmeyi bilmeli. Yardım severliği bilmeli,
öğretmen sevgisini özümsemeli, arkadaş sevgisini özümsemeli, kitap okumalı, yeni
teknolojileri takip etmeli, sosyal, kültürel, sportif faaliyetlere katılmalı ve zaman
ayırmalı. Ahlaki olarak zafiyet göstermemeli.” M1
“…Öğretmenlerin yönlendirici işlerindeki görev derslerini zamanında yapmalıdır,
planlama yapmalıdırlar, dersi ne zaman yapacağım, oyunu ne zaman oynayacağım,
bilgisayarda ne zaman oynayacağım, televizyona ne zaman bakacağım, bahçeye ne
zaman çıkacağım gibi önceden planlamasını yapmalıdırlar. …” Ö3
Etkili bir okul için veli özellikleri ve velilerin görevleri
Bu başlık altında müdür ve öğretmenlerin verdiği cevapların analizi doğrultusunda etkili bir okul
velinin özellikleri ve görevleri için dört tema ve 39 kategori elde edilmiştir ve bu kategori ve
temalar Tablo 5’te gösterilmiştir.
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
67
Tablo 5. Etkili Okul İçin Veli Özellikleri ve Görevleri
Temalar
Kategoriler
Müdür
Öğretmen
N
%
Kişisel
özellikler
Kendini geliştirme
2
2
4
4.76
Gelişmeleri takip etme
-
2
2
2.38
Fedakar olma
-
1
1
1.19
Saygılı olma
1
-
1
1.19
Model olma
1
-
1
1.19
Eğitim
Öğrenciyi sosyal aktivitelere katma
-
5
5
5.96
Ahlaklı öğrenci yetiştirme
2
1
3
3.57
Sadece başarıya odaklanmama
2
1
3
3.57
Çocuğun ihtiyaçlarını bilme
-
2
2
2.38
Toplumsal kültürün bir öğesi olduğunu gösterme
1
-
1
1.19
Milli kimliğini öğretme
1
-
1
1.19
Çocuğuyla arkadaş olmama
1
-
1
1.19
Çocuğuna öğretmenlik yapmama
1
-
1
1.19
Aşırı korumacı olmama
1
-
1
1.19
Aşırı ilgisiz olmama
1
-
1
1.19
Öğrencinin arkadaş çevresini tanıma
-
1
1
1.19
Çocuğa değer verme
-
1
1
1.19
Öğretim
Öğrenciyi kontrol etme
4
7
11
13.1
Ders çalışmasını sağlama
2
2
4
4.76
Destek olma
1
2
3
3.57
Uygun bir çalışma ortamı yaratma
1
1
2
2.38
Planlı çalışma alışkanlığı kazandırma
1
1
2
2.38
Öğrenciyi kıyaslamama
1
-
1
1.19
Öğrenci ile birlikte ders çalışma
-
1
1
1.19
Öğrencinin eğitimi için maddi kaynak sağlama
1
-
1
1.19
Okul veli
ilişkileri
Okulla iletişim halinde olma
3
4
7
8.35
İstişare yapma
2
2
4
4.76
Okula maddi yardım yapma
1
2
3
3.57
Manevi destek
-
3
3
3.57
Okula ve öğretmene güvenme
1
1
2
2.38
Öğretmeni anlama
1
1
2
2.38
Çocuğuyla ilgili problemleri/aksilikleri paylaşma
1
1
2
2.38
Eğitimci amiri olmama
1
-
1
1.19
Amaç birlikteliği oluşturma
1
-
1
1.19
Okul rakip görmeme
1
-
1
1.19
Okuldan etkinlik talep etme (kurs, sosyal aktivite)
-
1
1
1.19
Okul kararlarına katılma
-
1
1
1.19
Okul faaliyetlerine katılma
1
-
1
1.19
Toplam
38
46
84
100
Etkili veli özellikleri ve görevleri hakkında müdürler (f:13) ve öğretmenler (f:16) en çok
“okul veli ilişkileri” temasına vurgu yapmışlardır. Okul müdürleri etkili veli kategorilerinden en
çok “öğrenciyi kontrol etme” (f:4) ve “okulla iletişim halinde olma” (f:3) temalarına vurgu
yapmışlardır. Öğretmenler etkili veli kategorilerinden en çok “öğrenciyi kontrol etme” (f:7),
“öğrenciyi sosyal aktivitelere katma” (f:5), “okulla iletişim halinde olma” (f:4) ve “manevi
destek” (f:3) kategorilerine vurgu yapmışlardır. Kişisel özellikler temasındaki saygılı olma (f:4);
eğitim temasındaki ahlaklı öğrenci yetiştirme (f:3), sadece başarıya odaklanmama (f:3); öğretim
temasındaki öğrenciyi kontrol etme (f:11), ders çalışmasını sağlama (f:4), uygun bir çalışma
ortamı yaratma (f:2), planlı çalışma alışkanlığı kazandırma (f:2), destek olma (f:3); okul veli
ilişkileri temasındaki okula maddi yardım yapma (f:3), okula ve öğretmene güvenme (f:2), istişare
yapma (f:4), öğretmeni anlama (f:2), çocuğuyla ilgili problemleri/aksilikleri paylaşma (f:2),
okulla iletişim halinde olma (f:7) müdürler ve öğretmenler tarafından ortak vurgulanan
kategorilerdendir. Etkili veli ile ilgili olarak katılımcı görüşlerinin bazıları kendi ifadeleri ile şöyle
belirtilmiştir:
Uğurlu & Demir
68
bu etkinin de olumlu olması lazım. Dediğimiz şeylere velinin de inanması lazım.
Bazen veli geliyor sadece akademik başarı bekliyor. Başka bir şey beklemiyor. O zaman
hem benim etkim azalıyor okul olarak hem de velinin okula etkisi olumsuz oluyor. Bizim
okul olarak birinci görevimiz veliye bunu anlatmak. Veli ile amaç birlikteliği oluşturmak.
Bu işi oluşturamazsanız aynı hedefe yürüyemezsiniz ve başarılı olamazsınız. … Veli bizi
anlarsa çocuğu için daha iyi olur.” M4
“Veliye düşen görev kontrol mekanizmasını harekete geçirecek. Çocuğuyla alakadar
olacak. Yani hadi bugün işim var eve git misalinden okula git misalinden ziyade
başarısında nasıl katkım olacak diye düşünmek çocuğuyla ilgilenecek, çocuğunu takip
edecek, çocuğuyla birlikte oturacak, ev ödevi yapacak. Çocuğuyla öğrenecek. Çocuk evde
kendini yalnız hissettiğinde çalışmaz.” Ö12
Tartışma, Sonuç ve Öneriler
Türkiye’nin uluslararası sınavlardaki başarısına bakıldığında okulların etkili okullar olmaya
ulaşamadığı apaçık ortadadır. Bu açıdan bakıldığında gerek uluslararası düzeyde gerekse ulusal
düzeyde okullar daha başarılı olma çabası içine girmektedir. Bu araştırmada okulların etkili okul
olabilmesi okul müdürlerine, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere düşen görevler ve bu kişilerin
sahip olması gereken özellikler okul müdürlerinin ve öğretmenlerin görüşleri ile ortaya
çıkarılmıştır.
Okul müdürleri ve öğretmenlere etkili okul göstergeleri sorulmuş ve hem müdürlerde
hem de öğretmenlerde okul özellikleri, okul ve çevre, personel nitelikleri, öğrenci nitelikleri ve
iletişim temaları elde edilmiştir. Bunun yanı sıra etkili okul göstergelerinden en çok vurgu yapılan
tema hem öğretmenlerde hem de müdürlerde okul özellikleri teması olmuştur. Bu tema altındaki
göstergeler ise şöyle belirlenmiştir: Okul kültürü, yüksek başarı seviyesi, teknolojik yeniliklere
açıklık, sosyal kültürel faaliyet fazlalığı, okuldaki tertip düzen, okul disiplini, belirgin vizyon
misyon, mükemmel fiziki şartlar, başarılarından dolayı tercih edilebilirlik, okulu iyi temsil için
sportif faaliyetlere aktif katılım, teknolojiyi takip etme, geceler, geziler tertipleyerek kamuoyuna
kendini ispatlama, öğretmen, öğrenci, velinin mesai saatleri dışında da okula gelmesi, sosyal
etkinliklere tüm okulca katılma, çevresinde başarılı bir okul olarak tanınma, tercih edilen bir okul
olma, teknolojik bakımdan donanımlı olma, sanatsal başarılar, sportif başarılar, toplum yararına
yapılan etkinlikler (seminerler vb), özgün projeler, temizlik, düzenlilik, planlılık, istikrarlılık,
sınavlardaki başarılar, sosyal faaliyetlerin çokluğu. Arıkan, Bakay ve Kalem (2011), en önemli
etkililik göstergelerinin okul iklimi, okul süreçlerinin etkililiği, altyapı, sınıflar ve laboratuarlar,
öğretim etkinlikleri, BIT ve internet, insan kaynakları yönetimi, hijyen ve güvenlik sistemleri,
yönetim biçimi ve katılımcı karar verme, bütçe yönetimi, rehberlik, müfredat, okulun getirileri,
öğretmen ve personelin devamsızlığı, öğrenci rolleri ile tutarlı öğrenci davranışları,
dokümantasyon, çıktılar açısından okul, kalite sistemi, veli katılımı, toplumla ilişkiler ve sosyal
hayata katılım olarak bulmuşlardır. Işık ve Gürsel (2013) başarılı bir okulda yaptıkları çalışmada
ise okulun tercih nedenlerinin başarılı öğrencilerin çoğunlukta olması ve etkili bir yönetimin
olması sonuçlarına ulaşmışlardır. Her iki araştırma sonuçları ile karşılaştırıldığında öğrenci
nitelikleri, okul çevre ilişkileri ve insan kaynaklarının yönetimi açısından benzerlik içerdiği
görülmektedir.
Okul müdürünün okuldaki disiplini, düzeni, koordinasyonu ve olumlu okul iklimini
sağlayan başlıca unsur olduğu bilinmektedir. Bu yüzden etkili okul deyince ilk ve en önemli
görevler okul yöneticisine düşmektedir. Bu araştırmada okul müdürleri etkili bir okul müdürü
olabilmek için kendilerine birçok özellik ve görev atfetmişlerdir. Fakat bunlar arasından en çok
vurguladıkları okul ortamında birlik beraberlik oluşturmaları (f:3) ve mevzuatı bilme (f:3)
görevini yerine getirmeleri olmuştur. Öğretmenlerin ise müdürlerinden; paydaşları ile iletişim
halinde olmasını (f:8), çatışmaları yönetmesini (f:3), fiziki altyapıyı iyileştirmesini (f:3) daha
fazla önemsedikleri görülmektedir. Genel olarak bakıldığında ise bu çalışmada etkili okul müdürü
özellikleri ve görevlerinden okul müdürlerinden en çok beklenen davranışlar; paydaşlarla iletişim
halinde olması (f:9), fiziki alt yapıyı iyileştirmesi (f:5), alanındaki gelişmeleri takip etmesi (f:4),
vizyoner lider olması (yani vizyona, misyona sahip olması) (f:4), adil olması (f:3), güvenilir
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
69
olması (f:3), çatışmaları yönetmesi (f:3), okulda birlik beraberliği sağlaması (f:3) ve kanun, tüzük
ve yönetmelik bilgisine sahip olması (f:3) olmuştur. Gökçe ve Kahraman (2010), yaptıkla
çalışmanın sonucunda personel-müdür iletişiminin iyi kurulmuş olmasını, okul-veli işbirliğinin
güçlendirilmesinin etkili bir okulun oluşturulmasında büyük katkılar sağlayacağını
belirtmişlerdir. Koçak ve Helvacı (2011), okul müdürlerinin etkili olduğu alanlardan birinin insan
kaynakları yönetimi olduğu saptamışlardır ve insan kaynakları yönetiminin bir boyutunun da
çatışmaları yönetmek olduğunu ifade etmişlerdir. Yine bu araştırmacılar okul müdürlerinin okul
çevresi ve aile boyutunda etkili olabilmesi için okulun misyonunu velilere ve okul çevresine çok
iyi tanıtması gerektiğini ifade etmişlerdir. Gündüz ve Balyer (2012) etkili okul müdürlerinin
çatışmaları etkin bir biçimde yönettiği sonucuna ulaşmışlardır. Karatepe (2005) paydaşlarla
iletişim halinde olmasının yönetsel etkililiği etkilediğini bulmuştur. Helvacı ve Aydoğan (2011)
etkili okul ve etkili okul müdürlerine yönelik yaptıkları çalışmada etkili müdürün eşitlik ve adalete
önem vermesi gerektiğini, personeli ile iyi ilişki kurması gerektiğini, mevzuata yönetmeliğe ve
kurallara uygun hareket etmesi gerektiği sonucuna ulaşmışlardır. Akbal (2008) yöneticinin
iletişim becerisi ile etkili okul arasında anlamlı bir ilişki bulmuştur. Buna paralel olarak Yılmaz
ve Taşdan (2006) yaptıkları çalışmada okul yöneticilerinden görüş almıştır ve okul yöneticisinin
etkili olabilmesi için okuldaki paydaşlar ile işbirliği yapması gerektiğine, iletişim yeteneğinin iyi
olması gerektiğini ortaya çıkarmışlardır. Araştırma sonuçları bütün olarak değerlendirildiğinde
okul müdürlerinin iletişim yeterlikleri ve çatışmaları yönetme becerileri önemli bir etken olarak
ön plana çıkmaktadır. Okul müdürlerinin iletişim becerisi, eşitlik-adalet algıları ve uygulama
düzeyleri etkili okulda okul yöneticilerine düşen görevler olarak nitelendirilmiştir.
Okul etkililiği denilince akla ilk gelen şey eldeki kaynaklar ne kadar olursa olsun bu
kaynakları en iyi şekilde kullanarak okulun başarısını sağlamaktır. Okulda kaynakları sunan
birçok etken bulunmakla birlikte ders ortamında bu kaynakları kullanacak en önemli kişi şüphesiz
ki öğretmenler olmaktadır. Bu çalışmada okul müdürleri öğretmenlerin etkili olmasının önemini
çokça belirtmekle birlikte öğretmenlerinin etkili olması için sahip olması gereken özelliklerden
ve yapması gereken görevlerden en çok ifade ettikleri; öğretmeninin işini sevmesi (f:3) ve
görevini vazifesini bilmesi (f:3) olmuştur. Öğretmenler ise kendilerinin etkili öğretmen
olabilmeleri için; işlerini sevme (f:7), eğitim öğretimdeki yenilikleri takip etme (f:5), kendini
geliştirme (f:3), görev ve vazifesini bilme (f:3), öğrencinin duygusal yönüyle de ilgilenme (f:3),
öğrencinin davranışları ile ilgilenme (f:3) gibi özellik ve görevleri en fazla kendilerine
atfetmişlerdir. Genel olarak bakıldığında ise araştırma sonucunda etkili bir öğretmene düşen
görevlerden ve etkili bir öğretmenin sahip olması gereken özelliklerden söylem fazlalığı en çok
olanlar işini sevmesi (f:10), eğitim öğretimdeki yenilikleri takip etmesi (f:7), görev ve vazifesini
bilmesi (f:6), kendini geliştirmesi (f:5), öğrencisini sevmesi (f:4) ve derse hazırlıklı olması
olmuştur. Can (2004), etkili öğretmenin kendisini geliştirmesi gerektiğini, öğrenmeyi ve
öğrenciyi merkeze alması gerektiğini, öğrencisini her yönüyle tanıması ve geliştirmesi gerektiğini
ifade etmiştir. Teddlie ve Liu (2014) de, etkili okulda öğretmen etkililiğinin önemini
vurgulamışlardır. Yine Çubukçu, vd. (2012) etkili bir öğretmenin kendini alanında ve genel kültür
anlamında eğitimlerle sürekli olarak geliştirmesi gerektiğini ortaya çıkarmışlardır. Gökçe (2002)
etkili öğretmen özelliklerini öğrencilere sormuş ve bu çalışma ile paralel olarak birçok sonuca
ulaşmış olup bunlar arasından öğretmenin öğrencilerini sevmesi gerektiği, yani işini sevmesi
gerektiği en yüksek oranda ifadelerde yer almıştır. Alanyazındaki araştırma sonuçları birlikte
değerlendirildiğinde öne çıkan temel etkenin öğretmenlerin öğretme yeterlikleri ve yapılan işe
ilişkin ilgi olduğu görülmektedir.
Öğretmen ne kadar etkili olursa olsun öğretmenin mesajlarının ulaştığı alıcı konumundaki
öğrencilerin etkililiği de okul etkililiğinde önemli bir rol oynamaktadır. Okul müdürleri
öğrencilerin etkili öğrenci olabilmesi için birçok faktör belirmişlerdir, bunlar arasından sosyal
aktivitelere katılma (f:3) ve öğretmenini sevme (f:3) en çok üzerinde durdukları özellikler ve
görevlerdendir. Öğretmenler ise etkili bir öğrenci için en çok üzerinde durdukları özellikler ve
görevler; derse hazırlıklı gelme (f:4), dersi dinleme (f:3), sosyal aktivitelere katılma (f:3),
sorumluluklarını bilme (f:3) olmuştur. Genel olarak bakıldığında ise etkili bir öğrenci için
belirtilen özellik ve görevlerden en çok ifade edilenler sosyal aktivitelere katılma (f:6), dersi
Uğurlu & Demir
70
dinleme (f:5), içten güdülenme (f:4), derse hazırlıklı gelme (f:4), sorumluluklarını bilme (f:4)
olmuştur. Işık ve Gürsel (2013), okul başarısının en önemli belirleyicisinin öğrenciye dayalı
özellikler olduğunun ortaya koymuşlardır. Öğrencilerin sosyal etkinlikler açısından zengin bir
okul çevresinde bulunmaları okulun etkililiğinde önemli bir gösterge olarak kabul edilebilir.
Her ne kadar okul müdürü, öğretmen, okul ortamı etkili bir okul için önemli faktörler olsa
da okulun etkililiğini akademik başarıları yoluyla gösterecek olan faktör öğrenci olmaktadır.
Okulun kaynakları, personel kadrosu, okulda verilen eğitim öğretim ne kadar iyi olursa olsun
öğrencinin ev ortamı okulda yapılanları desteklemezse okul etkililiğinin düşmesi kaçınılmaz
olacaktır. Bu yüzden etkili bir müdür, öğretmen, öğrenci kadar etkili veli de okulun başarısı için
önemlidir. Bu araştırmada etkili veli için okul müdürleri tarafından en çok ifade edilen özellikler
ve görevler öğrenciyi kontrol etme (f:4), okulla iletişim halinde olma (f:3) olmuştur.
Öğretmenlerin ise etkili bir veli özelliklerden söylemlerinde en çok yer edenler öğrenciyi kontrol
etme (f:7), öğrenciyi sosyal aktivitelere katma (f:5), okulla iletişim halinde olma (f:4), okula
manevi destek verme (f:3) olmuştur. Genel olarak etkili bir veliden en fazla beklenen özellikler
ise öğrenciyi kontrol etme (f:11), okulla iletişim halinde olma (f:7), öğrenciyi sosyal aktivitelere
katma (f:5), kendini geliştirme (f:4), istişare yapma (f:5) olmuştur. Çobanoğlu (2008) öğretmen
görüşlerine göre, okulların etkililik düzeyini azaltan faktörlerden birinin velilerin okul-aile
ilişkilerinde yeterince aktif rol almamaları olduğu sonucuna ulaşmıştır. Çelenk (2003) okul ile
ortak program üzerinde görüş birliği içinde düzenli iletişim içinde bulunan, bu ortak anlayış içinde
çocuğuna eğitim desteği sağlayan velilerin çocuklarının okul başarılarının daha da yüksek
olduğunu bulmuştur.
Araştırma sonuçlarından yola çıkılarak aşağıdaki önerilerde bulunulabilir: i. Okul
müdürleri etkili okulu oluşturmak için vizyon sahibi olmalı ve bu vizyonu tüm paydaşlarla
paylaşmalı, ii. Okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler sürekli iletişim halinde olmalı,
iii. Okul müdürleri, öğretmenler ve veliler öğrencinin başarılı olabilmesi için ortak amaçlar
belirlemeli, iv. Okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler etkili okulu oluşturmak için
sahip olması gereken özellikleri bilmelidirler ve üzerine düşen görevleri yerine getirmelidirler.
Kaynaklar
Ada, Ş. ve Akan, D. (2007). Değişim sürecinde etkili okullar. Atatürk Üniversitesi Kâzım
Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi, 16, 343-373.
Akan, D. (2007). Değişim sürecinde ilköğretim okullarının ekili okul özelliklerine sahip olma
düzeyleri. Yayımlanmamış doktora tezi. Erzurum. Atatürk. Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Akbal, N. (2008). Etkili okulun oluşmasında okul yöneticilerinin etkin iletişim becerileri
(Büyükçekmece örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul. Beykent
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Akyüz, Y. M. (2002). Çağdaş okulda etkili liderlik. Ege Eğitim Dergisi, 2 (1), 109-119.
Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S. ve Yıldırım, E. (2005). Sosyal bilimlerde araştırma
yöntemleri. SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
Apaydın, Ç., Vilkinas, T. ve Cartan, G. (2011). Türkiye’de ortaöğretim okul öğretmenlerinin
etkili liderlik belirleyicileri. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 44
(1), 107-129.
Arıkan, D., Bakay, E. ve Kalem, G. (2009). Türkiye ve farklı AB ülkelerinde etkili okul
belirteçleri. VIII. Ulusal Eğitimi Bilimleri Kurultayı, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi,
İzmir, 1-3 Ekim 2009.
Aslan, H., Satıcı, A. ve Kuru, M. (2006). Devlet ve özel ilköğretim okullarının etkililiğinin
araştırılması. Eğitim ve Bilim, 31, 15-25.
Arslan, H., Satıcı, A. ve Kuru, M. (2007). Resmi ve özel ilköğretim okullarının kültür ve etkililik
düzeylerinin karşılaştırılması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 50, 371-394.
Aydoğan, İ. (1999). Etkili okul. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8, 213-219.
Aydoğan, İ. (2002). Etkili yönetim. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 13,
61-75.
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
71
Ayık, A. (2007). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği arasındaki
ilişki. Yayımlanmamış doktora tezi Erzurum. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Ayık, A. ve Ada, Ş. (2009). İlköğretim okullarında oluşturulan okul kültürü ile okulların etkililiği
arasındaki ilişki. Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (2), 429 -446.
Balcı, A. (1992). İlköğretimde öğretimin niteliğinin geliştirilmesi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 8, 157-165.
Başaran, İ. E. (1996). Türkiye eğitim sistemi. Ankara: Yargıcı.
Baştepe, İ. (2009). Etkili okulun eğitim-öğretim süreci ve ortamı boyutlarının nitelikleri.
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 8 (29), 76-83.
Bayraktar, Ş. ve Çınar, D. (2010). Öğretmen adaylarının gözü ile fen ve teknoloji öğretmenlerinin
etkili öğretmen davranışlarını gerçekleştirme düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 11 (3), 131-152.
Blau, I., & Presser, O. (2013). e-Leadership of school principals: Increasing school effectiveness
by a school data management system. British Journal of Educational Technology, 44 (6),
10001011. doi:10.1111/bjet.12088
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E.K., Akgün, K.Ş. ve Demirel, F. (2012). Bilimsel araştırma
yöntemleri. (12. Basım). Ankara: Pegem.
Can, N. (2004). Öğretmenlerin geliştirilmesi ve etkili öğretmen davranışları. Erciyes Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16, 103-120.
Carlson, C., Funk, C. L. & Nguyen, K. T. (2009). Families and schools. The Wiley-Blackwell
Handbook of Family Psychology. Blackwell Publishing Ltd. 515-526.
Carrasco, A. & Martin, E.S. (2012). Voucher system and school effectiveness: Reassessing school
performance difference and parental choice decision-making. Estudios de Economía, 39
(2), 123-141.
Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: okul aile dayanışması. İlköğretim-Online, 2 (2),
28-34
Çelikten, M. (1999). Etkili okullarda karar süreci. Milli Eğitim Dergisi, 11, 44-55.
Çifci, Ç. (2009). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin etkili okul müdürü algıları (Eyüp ilçesi
örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul. Beykent Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Çobanoğlu, K. F. (2008). İlköğretim okullarında örgütsel kimlik ve örgütsel etkililik (Denizli ili
örneği). Yayımlanmamış doktora tezi. Ankara. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Çubukçu, Z. ve Girmen, P. (2006). Ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerine sahip olma
düzeyleri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16, 121-136.
Çubukçu, Z., Özenbaş, D. E., Çetintaş, N., Satı, D., ve Şeker, Ü. Y. (2012). Yönetici, Öğretmen,
Öğrenci ve Veli Gözünde Öğretmenin Sahip Olması Gereken Değerler. Pegem Eğitim ve
Öğretim Dergisi, 2 (1), 25-38.
Dinçsoy, Ş. B. (2011). Ortaöğretim okullarının etkili okul olmasında okul müdürlerinin kültürel
liderlik rolleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Afyon. Afyon Kocatepe Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Duranay, P. Y. (2005). Ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerini karşılama düzeyleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Denizli.
Epstein J. L. & Sanders, M. G.. (2000). Connecting home, school, and community. new directions
for social research.In Hallinan, M. T. (Ed.). Handbook of the Sociology of Education,
Maureen T. New York: Kluwer Academic/Plenum Publishers. 285-306.
Epstein, J. L. & Sheldon, S. B. (2006). Moving forward: ideas for research on school, family, and
community partnerships In SAGE Handbook for research in education: Engaging ideas
and enriching inquiry. Pp. 117-137. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
Gezer, B. (2005). Okul kültürünün öğrenci başarısı üzerindeki etkileri. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi. Elazığ. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Uğurlu & Demir
72
Girgin, K. (2005). Etkili okul oluşturmada eğitim yöneticilerinin yönetim süreçleri bakımından
öğretmen beklentilerini karşılama düzeyinin rolü (Balıkesir ili Ayvalık ilçesi özelinde,
ilköğretim okulu düzeyinde bir uygulama). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi Kütahya.
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Girmen, P. (2001). Ortaöğretim kurumlarının etkili okul özelliklerini karşılama düzeyleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Eskişehir. Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Ghani, M.F.A. (2013). Development of effective school model for Malaysian school.
International Journal of Academic Research Part B, 5 (5), 131-142. DOI: 10.7813/2075-
4124.2013/5-5/B.20
Gökçe, E. (2002). İlköğretim öğrencilerinin görüşlerine göre öğretmenlerin etkililiği. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 35 (1-2), 111-119.
Gökçe, F., ve Kahraman, P. B. (2010). Etkili okulun bileşenleri: Bursa ili örneği. Eğitim Fakültesi
Dergisi, 23 (1),173-206.
Güksoy, S., Sağır, M. ve Yenipınar, Ş. (2013). İlkokul ve ortaokul yöneticilerinin yönetsel
etkililik düzeyi. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (2), 18-31.
Gültekin, A. (2007). İlköğretim okulu müdürlerinin öğretmenleri etkileme davranışları.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul. Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Gündüz, Y. ve Balyer, A. (2012). Okul müdürlerinin etkili liderlik davranışlarının incelenmesi.
Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5 (2), 237-253.
Gürbüz, R., Erdem, E. ve Yıldırım, K. (2013). Başarılı okul müdürlerinin özellikleri. Dicle
Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 20, 167-179.
Helvacı, M. A. ve Aydoğan, İ. (2011). Etkili okul ve etkili okul müdürüne ilişkin öğretmen
görüşleri. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 42-61.
Hesapçıoğlu, M. ve Yukay, M. (1996). Türk eğitim sisteminde etkili okul sorunu ve ÖSYS
sonuçları itibariyle liselerin sıralanmaları. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri
Dergisi, 8, 283-295.
Işık, A. N. (2006). Örgüt Kültürünün Bazı Değişkenlere Göre Analizi (Eğitim Fakültesi Örneği).
Yayımlanmamış doktora tezi. Konya. Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Işık, N. A. ve Gürsel, M. (2013). Başarılı bir ilköğretim okulunda örgüt kültürü: etnografik bir
durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri,13 (1), 201-228.
Kaplan, F. (2008). Anadolu liselerinin etkili okul olma özelliklerini karşılama düzeyi (Ankara ili
örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Enstitüsü.
Karatepe, S. (2005). Yönetsel etkililik: okul yönetiminde yönetsel etkililiğin astlarla ilişkiler
boyutu. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2
(10), 307-326.
Karip, E. ve Köksal, K. (1996). Etkili eğitim sistemlerinin geliştirilmesi. Eğitim Yönetimi Dergisi,
2, 245-257.
Keleş, B. (2006). İlköğretim okullarının etkili okul özelliklerini sahip olma dereceleri hakkında
öğretmen görüşleri. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara. Gazi Üniversitesi Eğitim
Bilimleri Enstitüsü.
Koçak, F., ve Helvacı, M. A. (2011). Okul yöneticilerinin etkililiği (Uşak ili örneği). Eğitim
Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 1 (1) 33-55.
Kuşaksız, N. (2010). Öğretmen görüşlerine göre ilköğretim okullarının etkili okul özelliklerine
sahip olma düzeyleri (Üsküdar ilçesi örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Konya.
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Kuzubaşıoğlu, D. (2008). Genel liselerde çalışan öğretmenlerin değişim yönetimi faktörlerine
iliksin algılarının okul etkililiği açısından değerlendirilmesi. Yayımlanmamış yüksek
lisans tezi. İstanbul. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Mills, G. E. (2003). Action research a guide for the teacher researcher (2 nd. edition). Pearson
Education, Boston.
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
73
Oral, Ş. (2005). İlköğretim okullarının etkili okul kavramı açısından değerlendirilmesi.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Diyarbakır. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü,.
Özdemir, S. ve Sezgin, F. (2002). Etkili okullar ve öğretim liderliği. Kırgızistan-Türkiye Manas
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (3), 266-282.
Pehlivan, İ. (1999). Etkili Okul. Eğitici ve Yönetici Eğitimi Seminer Notları (Eğitim-Sen).
(http://www.egitimsen.org.tr/bbm/dergi_goster.php?kodu=319&dergi=E%D0%DDT-
SEN%20B%FClten) 25.10.2014 tarihinde alıntılanmıştır.
Silverman, D. (2006). Interpreting qualitative data. London: Sage Publications.
Şahin, M. (2011). Etkili okul ve aile ilişkisine dair öğretmen algıları (İstanbul ili Anadolu yakası
örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul. Maltepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü.
Şekerci, M. ve Aypay, A. (2009). İlköğretim okulu yöneticilerinin yönetim becerileri ile grup
etkililiği arasındaki ilişki. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 57 (15), 133-160.
Şişman M., (2013). Eğitimde Mükemmellik Arayışı Etkili Okullar. (4. Basım). Ankara: PegemA.
Tarhan, S. (2008). İlköğretim okullarındaki öğretmenlerin etkili okul algıları. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi. İstanbul. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Tatar, M. (2004). Etkili öğretmen. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 1 (11) 1-
12.
Teddlie, C. & Liu, S. (2014). Examining teacher effectiveness within differentially effective
primary schools in the People's Republic of China. An International Journal of Research,
Policy and Practice, 19 (4), 387-407, DOI: 10.1080/09243450802535182
Topçu, İ. (2013). Okulu geliştirmede ailenin rolü. Yayımlanmamış doktora tezi. Malatya. İnönü
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
Tunçel, M. (2008). Genel liseler ve Anadolu liselerinin etkili okul olma özelliklerinin
karsılaştırılması (Ankara ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Ankara. Gazi
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü,.
Tural, N. K. (2002). Öğrenci başarısında etkili okul değişkenleri ve eğitimde verimlilik. Ankara
Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi. 35 (1-2), 39-54.
Yanık, H. (2008). İlköğretim okullarındaki yöneticilerin etkili okul algıları. Yayımlanmamış
yüksek lisans tezi. İstanbul. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2005). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin.
Yılmaz, K. ve Taşdan, M. (2006). İlköğretim okulu yöneticilerinin okul yönetiminde etkililik
hakkındaki görüşleri ile ilgili nitel bir araştırma. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri
Fakültesi Dergisi,2 (39), 125-150.
Yılmaz, V. (2006). İlköğretim okullarının etkili okul özelliklerini sahip olma düzeyleri.
Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Bolu. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü.
Extended Abstract
Introduction
The attempts to increase the quality of education in schools have brought about the term effective
school (Helvacı & Aydoğan, 2011; Çubukçu & Girmen, 2006). Especially, the differences in
schools concerning success have constituted the first step of effective school (Helvacı &
Aydoğan, 2011; Aytaç, Satıcı & Kuru, 2007; Girmen, 2001). In this study, indicators of effective
school, the responsibilities of principals, teachers, students and parents for effective school, and
the qualifications that principals, teachers, students and parents should have been searched in line
with the expressions of principals and teachers.
Method
In the study, case pattern which is one of the qualitative research methods has been used. As
sample method, extreme and contrarian situation sample has been used. Among three effective
Uğurlu & Demir
74
and three less effective schools, from each one principal and two teachers, which in total is 18
people have been interviewed. Within the scope of the research, the open-ended questions to be
asked participants have been asked principals and teachers who aren’t in study group of the study
and corrections for questions have been done according to the results attained. And also, the
questions have been audited by an associate who is expert in qualitative researches and finally,
reviewed by a teacher of Turkish Language. As a result of this study, the questions have been put
into order in an open and comprehensible way in accordance with the subjects. In the process of
interpretation of reviews data, descriptive analysis and content analysis have been used. In order
to ensure credibility and increase validity and reliability in the research, all the reviews have been
recorded by a tape recorder in the implementation process of the research. The researcher has paid
attention to be objective as possible as in all stages of the research. Moreover, the whole data
collected in the process of the research has been evaluated and coded one by one by another
researcher apart from the researcher himself, and a consensus has been ensured between all
coding.
Results
Indicators of effective school according to the findings obtained; The most emphasized subject
by principals has been “qualifications of school”. It is seen that the most emphasized second
subject has been “qualifications of staff”. In line with the teachers’ answers for the question being
five indicators of effective school, the data has been analysed by being divided into these subjects:
qualifications of school, school and environment, qualifications of staff, qualifications of students
and communication. When the answers of the teachers are checked, it is seen that the most
emphasized subject as the indicator of effective school has been the categories under
“qualifications of school”. The most emphasized other subject has been “qualifications of
students”. Qualifications of principals for effective school and their responsibilities: Under this
title, in line with the answers given by principals and teachers, six subjects and 60 categories have
been obtained to describe qualifications of effective principals and their responsibilities. The
principals have emphasized the subject “responsibilities” most concerning qualifications of
effective principals and their responsibilities.
Qualifications of teachers for effective school and their responsibilities
Under this title, in line with the answers given by principals and teachers, four subjects and 46
categories been obtained to describe qualifications of effective teachers and their responsibilities.
The principals and teachers have emphasized the subject “responsibility and expertise” most
concerning the qualifications of effective teachers and their responsibilities. The most emphasized
categories by principals have been “loving their jobs” and “knowing their responsibilities and
tasks” categories.
Qualifications of students for effective school and their responsibilities
Under this title, in line with the answers given by principals and teachers, three subjects and 32
categories have been obtained to describe qualifications of effective students and their
responsibilities. The principals and teachers have emphasized the subject “education” most
concerning the qualifications of effective students and their responsibilities. The most emphasized
categories by principals have been the categories “attending social activities” and “loving
teachers”. And the most emphasized categories by teachers have been the categories “coming
prepared to class”, “listening to the course”, “being tactful” “attending social activities” and
“knowing responsibilities”.
Qualifications of parents for effective school and their responsibilities
Under this title, in line with the answers given by principals and teachers, four subjects and 39
categories have been obtained to describe qualifications of effective parents and their
responsibilities. The principals and teachers have emphasized the subject school-family
relationships” most concerning the qualifications of effective parents and their responsibilities.
Etkili Okullar İçin Kim Ne Yapmalı?
75
The most emphasized categories by principals have been the categories “controlling students”
and “being in touch with school”.
Discussion
The responsibilities of principals, teachers, students and parents for constructing effective school
and qualifications they should have, the views of principals and teachers have been described.
The principals and teachers have been asked questions concerning indicators of effective school
and qualifications of school, school and environment, qualifications of staff, qualifications of
students and communication subjects have been obtained from views of principals and teachers.
In addition to this, the most emphasized subject by both teachers and principals has been the
subject qualifications of school. It is known that the discipline of principal at school is the main
element constituting the order, coordination and positive school atmosphere. So, when the
concern is effective school, the first and the most important responsibilities fall to administrators
at school. In this research, principals have attributed several qualifications and responsibilities to
themselves in order to be effective principals. In addition to several factors providing resources
at school, the most important person to use these sources in school environment is undoubtedly
is a teacher. No matter how significant factors principals, teachers and school environment are,
students are the factor to show the effectiveness of a school by academic success. No matter how
good school resources, personnel strength, education at school are, the decrease in school
effectiveness will be inevitable, if student’s home environment does not support what has been
done at school. So, effective parents are as important as an effective principal, teacher and student
in school success. From these findings, the suggestions below may be proposed: i. Principals
should have visions to construct an effective school and share them with all shareholders. ii.
Principals, teachers, students and parents should always be in touch. iii. Principals, teachers and
parents should determine common purposes for student to be successful. iv. Principals, teachers,
students and parents should know the qualifications they should have and do their tasks.
... As part of the curriculum, students can be given interactive and activity-based small projects to develop their resilience, self-efficacy, and optimism (Karmakar, 2016). Uğurlu and Demir (2016) revealed that public and private school teachers' "positive psychological capital" and sub-dimension levels are generally high. Yalçın et al. (2018), in their study examining the relationship between the leadership styles of school administrators and the positive psychological capital of teachers, found that teachers' positive psychological capital was at a high level. ...
... In the study conducted by Uğurlu and Demir (2016), it was revealed that teachers working in both public and private schools generally have a high level of positive psychological capital and components. In this study, the mean and standard deviation values of the factors at the dimension level of the scales were determined. ...
Article
Full-text available
This study aims to examine the relationship between school effectiveness and positive psychological capital in the context of public and private schools. The population of the research, in which the relational scanning method was used, consisted of 1296 teachers working in public secondary schools and private secondary schools in Tepebaşı in the 2018-2019 academic year; The sample is composed of 734 teachers reached by stratified ratio sampling method. "Psychological Capital Scale" and "Effective School Scale" were used to collect data. Descriptive and inferential statistics such as mean, standard deviation, correlation coefficients, and data analysis were used to analyse the data. According to teachers' opinions working in both public and private schools, when the findings obtained from the research were examined, there was a significant positive relationship between school effectiveness and the sub-dimensions of positive psychological capital. It was concluded that the teachers' effective school and positive psychological capital levels working in private schools were higher than the teachers working in public schools. A limited number of studies have been found in the literature examining the relationship between positive psychological capital and school effectiveness in the context of public and private schools. In this context, it is recommended to investigate the subject on different samples and at different levels. Keywords: Effective school, positive psychological capital, private schools, state schools Inonu University Journal of the Faculty of Education Vol 22, No 2, 2021 ss. 1750-1778 DOI: 10.17679/inuefd.880678 Article Type: Research Article Received : 19.02.2021 Accepted : 17.06.2021 Suggested Citation Atış, D. & Terzi, Ç. (2021). Investigation of the effect of positive psycghological capital on school effectiveness. İnonu University Journal of the Faculty of Education, 22(2), 1750-1778. DOI: 10.17679/inuefd.880678
... Yeterliliği yüksek okul yöneticisinin, okuldaki faaliyetleri etkin bir biçimde yöneteceği ve öğretmen ve öğrencilerin performanslarını üst seviyeye taşıyacağı (Dowis, 2005), okulun etkililiğini artıracağı (Peker ve diğerlerinin, 2011) bildirilmektedir. Ayrıca okulları amacına uygun olarak yaşatabilmek için her okul yöneticisinin belli yeterliklere sahip olması gerektiğine de işaret edilmektedir (Helvacı, 2007;Uğurlu ve Demir, 2016). ...
... The teacher acts as the main guide in the functioning of the learning and teaching process as desired and attaining the expected outcomes at the end of the process. Effective and qualified fulfillment of this duty of the teacher is closely related to his/her pre-service training and the process of building his/her teacher identity (Avraamidou, 2014;Connelly and Clandinin, 1999;Uğurlu and Demir, 2016). Teacher identity refers to how a teacher conceptually sees, identifies, and evaluates himself/herself as a teacher (Lasky, 2005). ...
Article
Full-text available
The present study aimed to determine the effect of belief about the consistency of teacher education program in the formation of teacher identity of pre-service primary school teachers. In the study, a correlational survey method was benefitted. The participants of the research study consisted of 203 senior pre-service primary school teachers of three different state universities in 2018-2019 academic year. Early Teacher Identity Scale and TEDS-M Beliefs about the Effectiveness of Teacher Education Program were used as data collection tools. As a result, it was determined that the pre-service primary school teachers’ beliefs about the effectiveness of the teacher education program are high and the early teacher identity was at a medium level. In addition, it was revealed that the beliefs about the consistency of the teacher education program differed significantly in favor of the female pre-service teachers when compared to the beliefs of the males. However, the early teacher identity level of the two groups did not differ. It was concluded that there was a low positive relationship between belief about the effectiveness of teacher education program and the early teacher identity and belief about the effectiveness of teacher education program was a significant predictor of early teacher identity.
Article
İletişim hayatın en önemli bağlantı noktasını oluşturmaktadır. İnsanlar arasında bilginin aktarılmasında köprü görevi gören iletişim öğretmen, öğrenci ve veli arasındaki bağın güçlenmesinde ve gelişmesinde ayrı bir öneme sahiptir. Okullarda gerçekleştirilen eğitim öğretim faaliyetlerinde, öğrencinin durumu ve gelişimi hakkında velinin bilgilendirilmesi sürecinde, öğretmenler aktif görev almaktadırlar. Öğretmenin, veli ile kurmuş olduğu iletişimde öğretmenin iletişim becerisinin gelişmiş olması veli ile yaşayabileceği iletişim engellerini ortadan kaldıracaktır. Velinin öğretmene ve okula karşı tutumunda öğretmen ile gerçekleştirmiş olduğu iletişimin, velinin düşüncelerini etkilemede önemli bir yeri vardır. İletişim konusunda Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin yeterli donanıma sahip oldukları düşünülerek veliler ile kurdukları iletişimde neleri önemsedikleri ve öğrenciler hakkında hangi bilgileri aktardıkları merak edilmiştir. Yapılan araştırma ile Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin veli ile kurmuş oldukları iletişimdeki becerileri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır. Araştırmada İstanbul ilinde ortaokullarda görev yapan 322 Soysal Bilgiler öğretmenine ulaşılarak öğretmen veli iletişim ölçeği uygulanmıştır. Yüksek Lisans tezinden üretilen makalemizde Sosyal Bilgiler öğretmenlerinin veli iletişim becerilerinde başarılı olduklarını söyleyebiliriz. Sosyal Bilgiler alanında eğitim gören öğretmen adaylarının ve veli ile iletişimde bulunan tüm görevlilerin araştırma sonuçlarını incelemeleri mesleki gelişimlerine katkı sağlamaları bakımından kıymetlidir.
Article
Full-text available
Günümüz toplumunda bireyin kendi öğrenmesini düzenleme olarak tanımlanan öz-düzenleme önemli bir beceri olmuştur. Bu çalışma Eğitimde İyi Örnekler Yarışmasına katılıma durumunun öğretmenlerinin öz düzenlemeleriyle ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nicel araştırma olup araştırmada ilişkisel araştırma modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma evreni, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılında “Eğitimde İyi Örnekler Projesi” kapsamında Muğla ili; on üç İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde resmi ve özel okullarda görev yapan öğretmenler oluşturmaktadır. 172 öğretmen çalışmaya gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak Öğretmen Öz Düzenleme Ölçeği kullanılmıştır. Veriler parametrik olmayan testlerden Mann-Whitney U testi kullanılarak analiz edilmiştir. Ayrıca her fark için etki büyüklüğü (r) hesaplanmıştır. Hedef belirleme, yardım arama, içsel ilgi ve öğrenme hedef yönelimi faktörlerinde Eğitimde İyi Örnekler Yarışması uygulamasına katılanlar lehine anlamlı farklılık bulunmuştur. Diğer faktörlerde katılanların ortalama değerleri daha yüksek olmasına rağmen ortalama farkı istatistiksel olarak anlamlı çıkmamıştır. Çalışma bulguları öz-düzenlemesi yüksek olan öğretmenlerin İl Milli Eğiti Müdürlüğünce düzenlenen yarışmaya diğer öğretmenlere göre daha fazla katılma eğilimine sahip olduklarını göstermektedir. Self-regulation, referring to the regulation of the one’s own learning, has become an important skill in today’s society. In the study, it was aimed to examine the relations between teacher self-regulation and their participation in Good Practices in Education Competition. A quantitative relational research model was used. Participants consisted of randomly selected in-service teachers working in public and private schools under thirteen District National Education Directorates in Muğla Province in 2019-2020 academic year. A total of 172 in-service teachers voluntarily participated in the study. Teacher Self-Regulation Scale was used as data collection tool. Mann-Whitney U test was conducted among the non-parametric tests. In addition, the effect size (r) was calculated for each difference. A significant difference was found in favor of the participants in the Good Practices in Education Competition in the factors of goal setting, help seeking, intrinsic interest and mastery goal orientation. Although the average values of the participants in other factors were higher, the mean difference was not statistically significant. The findings of the study showed that teachers with high self-regulation tend to participate in the competition organized by the Provincial Directorate of National Education more than other teachers.
Thesis
Full-text available
In this study, it is aimed to investigate the mediating role of teacher collective efficacy in the relationship between school climate and school effectiveness in middle schools. For this purpose, the study was designed with a relational screening model, which is one of the quantitative research models. Within the scope of the study, hypothesis models that examine the mediation and conditional mediation role of collective teacher efficacy in the relationship between school climate and school effectiveness were created. The sample of the research consists of 355 teachers working in middle schools in the central districts of Ankara in the 2019-2020 academic year. In the data collection process, the “School Climate Scale” developed by Canlı, Demirtaş and Özer (2018) was used to determine the school climate according to teacher perceptions. Within the scope of the study, "The School Effectiveness Scale", which developed by Marzano (2003) and was adapted to Turkish by Korkmaz et al (2014) was used to measure school effectiveness. In order to determine the teachers' collective effective, the “Collective Teacher Competence Scale” which developed by Tschannen-Moran and Barr (2004) and adapted to Turkish by Erdoğan and Dönmez (2015), was used. Within the scope of the research, validity and reliability analysis of the scales used were made. Accordingly, the exploratory and confirmatory factor analysis of the scales were performed and Cronbach's reliability coefficients were calculated. SPSS 24, AMOS 24 programs and SPSS 24 PROCESS macro were used to analyze the data. In the analysis of the data; descriptive statistics, One-way ANOVA and Pearson correlation coefficient were calculated, mediator effect and conditional mediator effect analyzes were performed. As a result of the research, it was determined that the school climate, school effectiveness and collective teacher efficacy were found at a high level in middle schools. According to another result obtained, teachers' perceptions of school effectiveness and collective teacher efficacy do not differ significantly according to “the number of teachers at school”. However, as the number of teachers in the school increases, the positive climate decreases. In addition, it has been determined that there are significant relationships between school climate, school effectiveness and collective teacher efficacy. Collective teacher efficacy plays a mediator role in the impact of school climate on school effectiveness. According to the conditional mediator effect model analysis, the indirect effect of school climate on school effectiveness through collective teacher efficacy varies according to the number of teachers at school. In line with the results obtained from the study, suggestions were made to other academic studies and education stakeholders on the subject. Key Words: School effectiveness, school climate, collective teacher efficacy, mediator effect, conditional mediator effect
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, Türk eğitim sisteminin mevcut öğretmen ve yönetici yetiştirme dinamikleri göz önüne alınarak birleştirilmiş sınıflı okullarda müdür yetkili öğretmenlik görevini yürüten öğretmenler ile eğitim fakültesi sınıf öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencilerinin “müdür yetkili öğretmenlik” kavramına ilişkin görüşlerini karşılaştırmalı bir şekilde incelemektir. Çalışma nitel betimsel bir araştırma olup, veriler yarı yapılandırılmış görüşme formu ile toplanmıştır. Çalışma gruplarından ilkini 10 müdür yetkili sınıf öğretmeni, ikincisini de 52 sınıf öğretmenliği son sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Veriler içerik analizine tabi tutulmuştur. Müdür yetkili öğretmenlerin tamamı ve öğretmen adaylarının da büyük bir kısmı müdür yetkili öğretmenlik kavramını olumsuz ifadeler kullanarak değerlendirmekle birlikte müdürlük ve öğretmenliğin farklı görevler olduğunu, kesinlikle böyle bir görevin yöneticilik formasyonu olmayan, deneyimsiz öğretmenlere verilmemesi gerektiğini ifade etmişlerdir. Katılımcılar bu görevin iş yükünü artırarak çok zaman aldığını, yorucu olduğunu ve tükenmişlik hissi yarattığını; görevi yerine getirecek kişinin lider, yönetim bilgisi ve iletişim becerisine sahip, gönüllü, sorumluluk sahibi ve adil olması gerektiğini belirtmiş ancak müdür yetkili öğretmenliğe ciddi bir alternatif üretememişlerdir. Tüm katılımcılar lisans eğitiminde alınan dersleri ve bu dersleri veren öğretim elemanlarını akademik açıdan yetersiz bulmuş, birleştirilmiş sınıflarda staj yapılmasını, derslerin içeriğinin değişmesini ve göreve yeni başlayan öğretmenlere danışman atanmasını önermişlerdir.
Article
The purpose of this research is to develop an effective school model based on the Malaysian context. To obtain experts' consensus, the Delphi technique has been chosen as the method of study. Some 15 experts from various fields with wide experience in school leadership have been chosen as respondents. The use of four rounds of Delphi Techniques in this study has successfully identified seven contributory aspects and their strategies to make a school more effective. Furthermore, the experts' consensus has also agreed that all 138 items in the fourth round of the Delphi Technique can be used as the content of the Malaysian Effective School Model.
Article
The purpose of this research is to develop an effective school model based on the Malaysian context. To obtain experts' consensus, the Delphi technique has been chosen as the method of study. Some 15 experts from various fields with wide experience in school leadership have been chosen as respondents. The use of four rounds of Delphi Techniques in this study has successfully identified seven contributory aspects and their strategies to make a school more effective. Furthermore, the experts' consensus has also agreed that all 138 items in the fourth round of the Delphi Technique can be used as the content of the Malaysian Effective School Model.
Chapter
Developmental Influence of Family and SchoolHome–School PartnershipCase ExampleConclusion References