Book

Vil jeg bestemme? Om barns medvirkning

Abstract

Hvordan kan vi som sosialarbeidere, behandlere og pedagoger bidra til å fremme barn og ungdoms medvirkning i møte med hjelpeapparatet? · Hva betyr det å bli lyttet til og å være med å bestemme? · Barnets rettigheter inneholder både retten til å medvirke i sin sak, og retten til å bli vernet og beskyttet fra overgrep. Hvordan kan hjelpeapparatet ivareta begge disse rettighetene? I debatten om brukermedvirkning forutsettes det ofte at brukerne vil medvirke og bestemme. For barn og ungdom i møte med hjelpeapparatet oppleves det mange ganger som vanskelig å vite hva man vil og å være med å bestemme. Ofte kan det å bli tatt hånd om og «bli bestemt over», være det man ønsker aller mest. Boken beskriver hva ungdommen selv legger i informasjonen fra barnevernet og hvordan det oppleves når barnevernet griper inn og tar avgjørelser. Medvirkning blir belyst fra ulike faglige perspektiv, og boken inneholder oppgaver til drøfting og refleksjon.
... Ungdom dominerer ofte mediabildet og er trendsettende innen musikk, kultur og mote. Innenfor informasjonsteknologi, data og kommunikasjon er ungdom førende i å ta i bruk det siste på markedet og er ofte de som skaper og utvikler nye produkter (Engelstad & Ødegård, 2003;Thrana, 2008). ...
... Flere andre studier viser betydningen av ettervern langt utover 18 års alderen for barn og ungdom i kontakt med barnvernet. Ungdommene opplever at de altfor tidlig blir overlatt til seg selv, før de er i stand til å mestre hverdagen på egen hånd (Helgeland, 2007;Oterholm, 2008;Thrana, 2008 Det denne ungdommen er inne på, er problemene med et tett og lukket institusjonsopphold der det er store kontraster fra institusjonslivet og det ordinaere livet i samfunnet. Inne på institusjonen blir oppgaven å ha kontroll med beboerne gjennom institusjonens rammer og regler. ...
Book
Full-text available
Denne boka er basert på en stuide som har som formål å undersøke hvordan ungdom som er utenfor arbeid og opplæring, opplever sin hverdag og livssituajson. Sentralt er å identifisere de faktorer som bidrar til marginalisering av denne gruppen ungdom, både på individuelt og strukturelt nivå, og hva som kan gjøres av tiltak for å bedre tilbudet til ungdom som avbryter videregående utdanning.
... På den ene siden er det de utfordringer de profesjonelle opplever i det å inngå i naere og tette relasjoner med ungdom der forholdet mellom naerhet, distanse og profesjonalitet er tema (Edvardsen, 1998;Finstad, 1990;Horneman, 1999;Sagatun, 2005). Den andre siden er hvordan barn og unge selv opplever relasjonen med ansatte i barnevernet og hva de mener er viktige elementer i relasjonen mellom dem selv og ansatte (Chapman, Wall, & Barth, 2004;Duun, Culhane, & Taussig, 2010;Follesø, Hjermann, Bunkholdt, Larsen, & Storø, 2006;Helgeland, 2007;Horneman, 1996;Sagatun, 2007;Thomas, 2000;Thrana, 2008). Det som går igjen i de fleste undersøkelsene der barn og unge selv er deltakere, er et ønske om å møte voksne som er villige til å inngå i naere relasjoner med dem og som viser et ekte engasjement der de opplever å bli sett i sin situasjon. ...
Thesis
Full-text available
This study explores the relationship between love and social work. The project`s research area is within Child Welfare Services (CWS) in Norway and the main question of the study is: What is the significance of love in child welfare practice? The study answers this question by examining primarily adolescents and social workers own stories and experiences of the professional relationship within a specific follow-up program for young people in CWS. In addition, the project examines parents' experiences of the encounter with CWS. The study seeks to increase knowledge about indications of love in professional relationships based on the participant’s experiences of the practice. The investigation focuses on the different expressions of love in social work practice, and it highlights the different ways experiences of love are helpful and important for young people who are in contact with the CWS. Mainly two different theoretical frameworks works to illuminate the participant’s experiences: “The theory of recognition, by Axel Honneth, and love as an ethical demand based on the concept of “love to the neighbour“. The theory of recognition promote love understood as emotional attachments among a small number of groups such as family members and friends (Honneth, 2008, s. 108). This perspective can be seen as a part of the treatment of the young people where a relationship based on love has an impact on the adolescents’ development. The concept of “Love to the neighbor” is often understood as “compassionate love”. This study leans on the philosopher Løgstrups (1991) notion of Ethical demands, which represent a radical point of view that underlines the moral responsibility each individual has in encounters with others. The ethnographic approach chosen for this investigation includes several methods; qualitative interviews with 14 adolescents, group interviews with social workers and participant observation within a specific follow-up program for adolescents in CWS. The study also uses additional quantitative data based on analyses of 388 interviews with parents who are in contact with CWS (on parents who are in contact with Child Welfare Services (CWS) in Norway). In these interviews the parents describe their emotional encounters with the CWS. The results show that negative emotions are in majority and that these emotions can create a barrier between the family’s need for assistance and the CWS’s actions and initiatives. The findings from the ethnographic study show that love is a universal concept that young people use to describe important qualities of the relationship with the social worker. They describe how to understand the content in the concept of love and how love is communicated in practice. The main categories of love are: the importance of being seen and recognised as the person you are, physic and emotional recognition and mutual relationships with the social worker. One of the most important expressions of love in practice was the endurance of the social workers when the adolescents struggle against changing (their) attitude and behaviour. The social workers also understand love as a core value and a basic attitude in social work practice. The findings show that love from the social worker is important for the development of the adolescent self-confidence. The young people’s experience of love helps to restore broken relationship with parents, friends and school, because they feel acceptance from the environment. This in turn has consequences for their participation on different arenas in society. The study proposes love as a core-competence in social work practice and in the follow up programs for adolescents in child welfare services. Love can be (and should be?) included as a part of the ethical competence and as a form of recognition in work with young people in exposed positions in society.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.