Article

Social movements and the capitalist crisis: Towards a Latin American alternative

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Jedinci s nízkym vzdelaním sú vo všeobecnosti náchylnejší na prežívanie zamestnaneckej neistoty (Naswäll a De Witte, 2003; Munoz de Bustillo a de Pedreza, 2010; Ito a Brotheridge, 2007;Kirves et al., 2011). Jedinci, ktorých možno označiť, ako profesionálov majú väčšiu šancu sa zamestnať, pociťujú vyššiu zamestnaneckú istotu, pracovnú stabilitu a majú vyšší príjem (Dierckxsens, 2009). ...
Conference Paper
Full-text available
V predloženom príspevku zisťujeme vplyv vybraných charakteristík pracovného miesta a subjektívne vnímaných pracovných charakteristík jedinca na úroveň miery prežívania zamestnaneckej neistoty v Slovenskej republike. Výskumný súbor pozostával z 976 respondentov (61,3 % žien a 38,7 % mužov) vybraných z piateho kola Európskej sociálnej sondy. Podmienkou pre zaradenie do súboru bol vek respondentov od 25 do 60 rokov a zamestnanosť s kontraktom na dobu určitú/neurčitú. Model lineárnej regresie vysvetľoval 12,3 % variancie pracovnej neistoty. Z vybraných charakteristík signifikantne vplývali na prežívanie zamestnaneckej neistoty nasledovné: možnosť kariérneho rastu, subjektívne vnímanie vlastnej nahraditeľnosti, subjektívne vnímaný potenciál k zamestnateľnosti a počet rokov v aktuálnom zamestnaní. Kľúčové slová: zamestnanecká neistota, charakteristiky pracovného miesta, subjektívne vnímané pracovné charakteristiky jedinca, Slovensko The present study examined the impact of chosen workplace characteristics and of subjectively perceived work characteristics of employee on perceived job insecurity in Slovakia. The analysis focused on employed people with unlimited or limited contracts, within the age range of 25–60. The final sample consisted of 976 respondents; men (37,7 %) and women (61,3 %). A linear regression model explained 12,3 % of the variance of job insecurity. The results suggested that good career opportunities, subjectively perceived replaceability, subjectively perceived employability and the number of years on the current job significantly predicted the amount of perceived job insecurity. Východiská Téma zamestnaneckej neistoty nie je v našich podmienkach rozpracovaná na dostatočnej úrovni, a to aj napriek tomu, že v zahraničí sa jej pozornosť venuje už tri desaťročia (Pienaar, De Witte, Hellgren a Sverke, 2013; Burgard, Brand a House, 2009). Výsledky piateho kola ESS 1 Publikačný výstup je súčasťou riešenia grantu VEGA, projektu č. 2/0172/15 s názvom " Vnímanie bezpečia v kontexte osobnosti a práce " .
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.