ArticlePDF Available

Poczucie nierealności i jego konteksty

Authors:
  • Akademia Ignatianum w Krakowie (Jesuit University in Krakow)

Abstract

Feeling of Unreality and its Contexts. The Phenomenological Aaspects of Dissociative Processes. Abstract Diversity of contexts of the feeling of unreality, regarded as a phenomenological symptom of dissociative processes, is presented and discussed in the article. Seeking for the common denominator of such experiences, the author aims to relate the psychopatholo- gical tradition and non-pathological appearances of the feeling of unreality in everyday life, in the classics, as well as in relation to the research on altered states of consciousness. With reference to the concept of “directed dissociation” (Edges 2004) and the so-called “three place dissociation” (a therapeutic technique used in NLP), the author emphasizes adaptive aspects of dissociative processes. Finally, he poses a question: how should we describe, identify and understand the state of “being in complete association” with (currently taking place) mental processes? Keywords: feeling of unreality, situational contexts of “unreality”, dissociative processes, dissociation vs. association



Krzysztof Mudyń1
Zakład Badań Podstawowych, Katedra Psychologii, Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków
Poczucie nierealności i jego konteksty.
Fenomenologiczne aspekty procesów dysocjacyjnych
Streszczenie
W artykule zostaną przedstawione oraz przedyskutowane różnorodne konteksty poczucia
nierealności, traktowanego jako symptom procesów dysocjacyjnych. Szukając wspólnego
mianownika takich przeżyć, autor stara się powiązać tradycję psychopatologiczną z niepato-
logicznymi przejawami poczucia nierealności w codziennym życiu, w literaturze pięknej, jak
również w kontekście badań nad zmienionymi stanami świadomości. W nawiązaniu do kon-
cepcji „kierowanej dysocjacji” (Edges 2004) oraz tzw. „potrójnej dysocjacji” (jedna z technik
terapeutycznych wykorzystywanych w NLP) autor podkreśla adaptacyjne aspekty procesów
dysocjacyjnych. Na koniec stawia pytanie: W jaki sposób powinniśmy opisywać, rozpozna-
wać oraz rozumieć stan przeciwny, kiedy to pozostajemy w „całkowitej asocjacji” z aktualnie
zachodzącymi procesami psychicznymi?
Słowa kluczowe:
poczucie nierealności, sytuacyjne konteksty „nierealności”, procesy dyso-
cjacyjne, dysocjacja vs asocjacja
Feeling of unreality and its contexts.
The phenomenological aspects of dissociative processes
Abstract
Diversity of contexts of the feeling of unreality, regarded as a phenomenological symptom
of dissociative processes, is presented and discussed in the article. Seeking for the common
denominator of such experiences, the author aims to relate the psychopathological tradition
and non-pathological appearances of the feeling of unreality in everyday life, in the classics,
as well as in relation to the research on altered states of consciousness. With reference to the
concept of “directed dissociation” (Edges 2004) and the so-called “three place dissociation”
(a therapeutic technique used in NLP), the author emphasizes adaptive aspects of dissocia-
tive processes. Finally, he poses a question: how should we describe, identify and understand
the state of “being in complete association” with (currently taking place) mental processes?
Keywords:
feeling of unreality, situational contexts of “unreality”, dissociative processes,
dissociation vs. association
1 Adres do korespondencji: 30-084 Kraków, ul. Podchorążych 2, liberum@poczta.onet.pl
[86] Krzysztof Mudyń
Wprowadzenie
„Konteksty” poczucia nierealności, o których mowa w tytule, rozumiane
dwojako, rozpatrywane są niejako na dwóch poziomach abstrakcji: 1) jako sytua-
cyjne konteksty i okoliczności, w których poczucie takie się pojawia, 2) jako teore-
tyczne konteksty w obrębie których poczucie nierealności jest uwzględniane, opisy-
wane i interpretowane.
Tradycyjnie, poczucie nierealności rozpatrywane jest najczęściej w kontekście
psychopatologii pod szyldem zaburzeń dysocjacyjnych, zwłaszcza w powiązaniu
z objawami tzw. derealizacji i depersonalizacji (Medford, Sierra, Baker, David 2005).
We współczesnej literaturze możemy dostrzec powracające kontrowersje w odnie-
sieniu do pytania: Czy przeżycia o charakterze dysocjacyjnym mają charakter po-
wszechny i niejako stopniowalny (co uzasadniałoby rozpatrywanie ich na kontinu-
um), czy też raczej tworzą pewne specyficzne syndromy zaburzeń, uzasadniające
odrębne ich traktowanie (Waller, Putnam, Carlson 1996). Nie podejmując polemiki
ani też nie dążąc do rozstrzygania tej kwestii, pragniemy podkreślić, że interesują
nas wszelkie możliwe konteksty w jakich poczucie nierealności może się pojawiać,
choćby incydentalnie, niezależnie od jego nasilenia, czasu trwania, etc.
W prezentowanym tekście pragniemy poszerzyć rozważania nad poczuciem
nierealności o konteksty wykraczające poza ujęcia psychopatologiczne. Jeśli bo-
wiem poczucie nierealności uznamy za korelat szeroko rozumianych procesów
dysocjacyjnych, to – niezależnie od jego patologicznych konotacji – może okazać
się zjawiskiem o interesujących implikacjach teoretycznych. Zaczniemy od przy-
pomnienia tradycyjnych, niejako klasycznych poglądów dotyczących psychopato-
logicznych kontekstów występowania poczucia nierealności, a następnie skupimy
się na okolicznościach w jakich poczucie tego typu się pojawia w życiu codziennym,
z uwzględnieniem opisów zawartych w literaturze pięknej oraz nurtu badań nad
tzw. zmienionymi stanami świadomości. Na koniec skierujemy uwagę na adaptacyj-
ne aspekty procesów dysocjacyjnych oraz spróbujemy odpowiedzieć na pytanie: Co
byłoby psychologicznym przeciwieństwem poczucia nierealności i na czym polegał-
by stanu „maksymalnej asocjacji”?
Poczucie nierealności w kontekście psychopatologii
Formalnie rzecz biorąc, przeciwieństwem poczucia nierealności (nierzeczywi-
stości) byłby zwyczajny stosunek do rzeczywistości, czyli niejako „poczucie rzeczy-
wistości”. Należy jednak zauważyć za Antonim Kępińskim, że „Wiele jest w poczu-
ciu rzeczywistości wiary i przyzwyczajenia” (1972, s. 106). Ten sam autor zauważa
również, że „Powtarzający się kontakt z tym samym zjawiskiem wzmaga poczucie
jego rzeczywistości” (op. cit., s. 106). W kontekście psychiatrii, potocznie rozumiane
poczucie nierzeczywistości (nierealności) zastępuje się dwoma terminami bardziej
specyficznymi – jeśli poczucie nierzeczywistości odnosi się do świata zewnętrznego,
mówi się o derealizacji, jeśli zaś odnosi się do swego ciała lub własnej osoby, mówi
się o depersonalizacji. Jak wyjaśnia Kępiński
Termin ‘derealizacja’ określa zachwianie poczucia rzeczywistości w stosunku do otacza-
jącego świata; staje się on nierealny, ma coś ze snu lub filmu, sprawia wrażenie makiety
Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty... [87]
teatralnej, niekiedy traci swoją trójwymiarowość i staje się płaski. Najlepiej całą sprawę
ilustruje popularne powiedzenie, że trzeba się uszczypnąć, by stwierdzić czy to jawa, czy
sen (op. cit., s. 104–105).
Uprzednio przytoczone rozróżnienie znika w Nowoczesnej psychiatrii klinicznej
(Noyes, Kolb 1963/69) gdzie opis poczucia nierzeczywistości znajdujemy pod na-
główkiem „Depersonalizacja”2. Dowiadujemy się tam, że
Depersonalizację – przejmujące i dręczące uczucie obcości, nazywane niekiedy zespo-
łem depersonalizacji – można określić jako zaburzenie uczuciowości, w którym główne
objawy stanowią poczucie nierealności oraz utrata przeświadczenia o własnej tożsa-
mości, poczucia identyfikacji z własnym ciałem i panowania nad nim. [...] Objawy dere-
alizacji bywają dwojakie: poczucie zmienionej osobowości oraz wrażenie, że świat ze-
wnętrzny jest nierealny. [...] Chory ma wrażenie, że uczucia jego są ‘zamrożone’, a myśli
obce; własne myśli i działania wydają się mechaniczne, jak gdyby był maszyną czy au-
tomatem. Ludzie i przedmioty stają się nierzeczywiste, dalekie, pozbawione normalnej
barwy i życia. Chory mówi niekiedy, że czuje się jak w transie czy we śnie (Noyes, Kolb
1969, s. 96–97).
Autorzy dodają, że reakcja tego typu
może wystąpić również u niektórych zdrowych osób po wyczerpaniu lub wstrząsie [...].
Z punktu widzenia psychopatologicznego można traktować tę reakcję jako sposób wy-
cofania się z rzeczywistości, jako środek ucieczki od sytuacji nie do zniesienia, stosowa-
ny przez osobowości niepewne i skłonne do samoobserwacji (op. cit., s. 97).
Z kolei Kępiński zauważa, że poczucie nierzeczywistości pojawia się często do-
piero retrospektywnie, gdyż w trakcie przeżywania intensywnych emocji, gdy jeste-
śmy zbyt pochłonięci sytuacją w jakiej uczestniczymy, nie zostaje miejsca na poczu-
cie rzeczywistości czy nierzeczywistości. Można by dodać, że poczucie nierealności
nie tylko często pojawia się retrospektywnie, lecz bywa też wtórną konsekwencją
maksymalnego zaabsorbowania uwagi podmiotu jednym tematem lub niezwykle
angażującym rodzajem aktywności, która przez dłuższy czas pochłaniała wszel-
kie jego zasoby poznawcze kosztem pozostałych aspektów rzeczywistości. Powrót
do tych „wyłączonych”, czy też sytuacyjnie wypartych z pola uwagi (na stosun-
kowo długi czas) aspektów rzeczywistości, może sprawić, że przy ponownym ich
uwzględnieniu wydadzą się one relatywnie obce, mało znaczące, a w konsekwencji
także mało realne.
Kępiński przypomina też o obronnej funkcji dysocjacji, mówiąc lakonicznie, że
[...] poczucie nierzeczywistości broni niekiedy przed zbyt silnym szokiem nowej sytu-
acji, gdy jest ona przykra. Derealizacja i depersonalizacja są tu jakby warstwą ochronną,
po jej przejściu wchodzi się w nową rzeczywistość. Np. stratę osoby bliskiej odczuwa
się jako nierealną; dopiero z czasem następuje przyzwyczajenie się do nowej sytuacji
i człowiek przyjmuje jej rzeczywistość (op. cit., s. 107).
2 W indeksie rzeczowym tego podręcznika termin „derealizacja” nie występuje, nato-
miast opis objawów derealizacji pojawia się przy okazji opisu depersonalizacji.
[88] Krzysztof Mudyń
Autor zauważa też, że depersonalizacja i derealizacja pojawia się nierzadko
u ludzi przebywających „w całkowitej izolacji”, a więc niejako w warunkach depry-
wacji społeczno-sensorycznej.
Pozostając w obszarze zainteresowań psychiatrii i w konwencji myślenia psy-
chopatologicznego, zapytajmy w kontekście jakich zaburzeń lub jednostek chorobo-
wych wspomina się o poczuciu nierzeczywistości, czy to nazywanym derealizacją
czy też depersonalizacją3. Antoni Kępiński powiada, że
Derealizacja i depersonalizacja zdarzają się w różnych zaburzeniach psychicznych.
W stanach reaktywnych działa zwykle niezwykłość sytuacji, która reakcję spowodo-
wała. W nerwicach i psychopatiach najczęstszą przyczyna jest niemożność podjęcia
decyzji w sytuacji konfliktowej lub negatywne nastawienie emocjonalne do siebie i do
otoczenia. [...] poczucie nierzeczywistości może być zwiastunem schizofrenicznej dezin-
tegracji. W depresji negatywne uczucia w stosunku do siebie, a także obniżenie nastroju
i aktywności mogą zakłócić poczucie rzeczywistości tak własnej, jak i otoczenia (op. cit.,
s. 115).
Kępiński dodaje też, że „zachwiane poczucie rzeczywistości” może towarzyszyć
zaburzeniom świadomości charakterystycznym dla zespołów psychoorganicznych
oraz padaczki. Natomiast w cytowanej wcześniej Nowoczesnej psychiatrii klinicznej
czytamy, że zespół depersonalizacji „może wystąpić ostro, w następstwie ciężkie-
go wstrząsu emocjonalnego, lub też rozwijać się powoli przy długotrwałym stresie
fizycznym czy emocjonalnym. Częściej występuje u osób inteligentnych, nadwraż-
liwych, uczuciowych, introwertywnych, z rozwiniętą wyobraźnią” (op. cit., s. 96).
A zatem nie tylko przeżycia traumatyczne4 lecz i długotrwały stres bywa wystarcza-
jącym powodem pojawienia się poczucia nierzeczywistości. Wiadomo również, że
poczucie nierzeczywistości o różnym natężeniu pojawia się dość często po zażyciu
narkotyków i tzw. substancji psychoaktywnych z alkoholem włącznie.
We współczesnej psychiatrii depersonalizację traktuje się jako jedną z pięciu postaci za-
burzeń dysocjacyjnych, do których zalicza się także: amnezję psychogenną, fugę psycho-
genną, osobowość mnogą oraz zaburzenia dysocjacyjne nieokreślone (Kaplan, Sadock
1998, s. 125–129).
W klasyfikacji zaburzeń psychicznych ICD-10 mówi się o zespole depersonaliza-
cji-derealizacji (F48.1). Warto podkreślić, że jednym z warunków przy rozpoznawa-
niu tego syndromu jest stwierdzenie albo objawów depersonalizacji, albo objawów
derealizacji bądź też obecność obydwu wymienionych symptomów (1992/1997,
3 Powstrzymanie się przed rozdzielaniem i rozróżnianiem tych dwóch terminów uspra-
wiedliwione jest tym, że 1) objawy derealizacji i depersonalizacji często występują razem,
2) we współczesnych podręcznikach psychiatrycznych widoczna jest tendencja, by deperso-
nalizację traktować jako osobny rodzaj zaburzenia oraz jako pojęcie nadrzędne w stosunku
do tzw. derealizacji.
4 Wiadomo też, że depersonalizacja i/lub derealizacja pojawiają się u ofiar katastrof ta-
kich jak powódź, trzęsienie ziemi, pożar; podobnie też u ofiar gwałtu czy brutalnych napadów
czy po śmierci bliskiej osoby. Szerzej, każda nagła i radykalna zmiana sytuacji życiowej może
wywołać poczucie nierealności, któremu często towarzyszy komentarz w stylu: „To niemoż-
liwe”, „Wiem, ale wciąż nie mogę w to uwierzyć”.
Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty... [89]
s. 147). Respektowanie zasady, że dla rozpoznania syndromu wystarczająca jest
obecność jednego z tych dwóch symptomów, czyli derealizacji lub depersonaliza-
cji, należy uznać za bardzo trafne. Dokładnie w tym samym czasie trudno bowiem
doświadczać (i uświadamiać sobie) sposób przeżywania świata zewnętrznego oraz
specyfikę procesów lokalizowanych „w sobie”. Mówiąc słowami Leona Chwistka
(1961/1921)5 „naturalną dyspozycją umysłu” jest ukierunkowanie uwagi na świat
zewnętrzny. Jeśli „zawrócimy” uwagę na przebieg własnych procesów psychicz-
nych, to – zgodnie z terminologią Chwistka – opuszczamy wówczas tzw. rzeczywi-
stość rzeczy6 i przechodzimy do innej rzeczywistości.
Przypomnijmy też, że w 1986 roku E. B. Carlson i F. W. Putmam skonstruowali
The Dissociative Experience Scale (DES), składającą się z 28 pytań, gdzie osoba ba-
dana ocenia częstość występowania określonych przeżyć mając do dyspozycji skalę
od 0–100% (Bernstein, Putnam 1986). Pierwotnie, w drodze analizy statystycznej
wyróżniono w tej skali trzy czynniki, a mianowicie: 1) zaangażowanie wyobraźni
(absorption/imaginative involvement), 2) amnezję, 3) depersonalizację/dereali-
zację, co bywało przez niektórych badaczy kwestionowane (Ijzendorn, Schuengel
1996). Od tego czasu przeprowadzono przy jej użyciu wiele badań, realizowanych
w różnych krajach, często z udziałem dużych populacji. Szacuje się, że w popula-
cji generalnej, tzw. zaburzenia dysocjacyjne (utożsamiane z wysokimi wynikami
w DES) dotyczą co najmniej 2% ludzi, a według innych ustaleń mogą dotyczyć nawet
11% ludności (Ross 1996)7.
W omawianym kwestionariuszu znajdują się pytania o doznania (przeżycia),
które bezpośrednio wiążą się z interesującą nas kwestią poczucia nierzeczywistości.
A oto kilka przykładów takich sformułowań:
„Brak pewności czy zrobiłem coś, czy tylko o tym pomyślałem”,
„Brak pewności czy przypomniane zdarzenie wydarzyło się (naprawdę) czy był
to sen”,
„Widzenie siebie tak, jakby się patrzyło na inna osobę”,
„Inni ludzie i przedmioty wydają się nierzeczywiste”,
„Poczucie jakby swoje ciało nie było własnym ciałem”8.
Co do częstości występowania poczucia nierzeczywistości, należy też odnoto-
wać, że w badaniach Kokoszki (1991) przeprowadzonych w Polsce wśród pensjo-
nariuszy domów wczasowych, 28% badanych przyznało, że doświadczyło kiedyś
utraty poczucia realności.
5 Szerzej na ten temat Mudyń 2003.
6 Oprócz tzw. rzeczywistości rzeczy (zwanej też rzeczywistością popularną), L. Chwistek
wyróżniał „rzeczywistość wrażeń”, „rzeczywistość wyobrażeń” oraz tzw. „rzeczywistość
fizykalną” utożsamianą z abstrakcyjnymi pojęciami fizyki.
7 Por. Dissociative Experience Scale (DES) http://www.rossinst.com/des.htm
8 Warto też wspomnieć, że w szacunkowej skali depresji Hamiltona z 1960 roku (Ha-
milton Depression Rating Scale), wypełnianej przez lekarzy w oparciu o kontakt i rozmowę
z pacjentem, jeden z 21 punktów dotyczy występowania objawów typu depersonalizacja/
derealizacja (por. http://republika.pl./jarlacz/orpsych160.htm).
[90] Krzysztof Mudyń
Fenomenologiczne aspekty dysocjacji
Opisy derealizacji/depersonalizacji w podręcznikach psychiatrycznych są bar-
dzo lakoniczne i zdawkowe. Aby dowiedzieć się więcej o fenomenologii przeżyć opa-
trywanych tym kryptonimem, możemy skorzystać z relacji zawartych na stronach
WWW, udostępnionych zainteresowanym przez Massachusets General Hospital.
Wśród respondentów dominują ludzie młodzi, przed 30 r.ż.
I tak, z historii Mike’a9 dowiadujemy się, że od blisko sześciu lat towarzyszy
mu uczucie „jakby tracił kontakt z rzeczywistością” (feeling like I’m loosing my grip
on reality). Pisze on, że od wczesnej młodości miewał uczucie jakby żył we śnie,
szczególnie wówczas kiedy był bardzo zmęczony. Było to jednak tylko „takie małe
uczucie obcości”. Natomiast niezwykle silne przeżycie (depersonalizacji?) pojawiło
się kiedy mając 15 lat palił z przyjaciółmi „trawkę”. Przeżycie było tak silne, iż był
przekonany, że umiera. Powtarzał raz po raz „Oh God! I’m dying”. Twierdzi, że był
absolutnie pogodzony z tą myślą, i że nie towarzyszyły jej żadne negatywne uczucia.
Widząc swoje odbicie w oknie wystawowym, pomyślał, że wcale nie jest do niego
podobne. Pojawiło się też poczucie opuszczenia swojego ciała i oglądania siebie jak-
by z dystansu. Obecnie – jak sam pisze – stał się bardzo krytyczny wobec siebie
i unika ludzi, tak często, jak to możliwe. „I przez cały czas miałem uczucie jakbym
już nie istniał, i zazdroszczę ludziom którzy żyją w ‘realnym’ świecie i mają ‘realne’
życie i wiedzą dokładnie, jak smakuje, jak odczuwa się ‘realne’ życie”10.
Natomiast z historii Paula dowiadujemy się m.in., że w trakcie takiego nasi-
lonego przeżycia depersonalizacji „Odczuwał podłogę w taki sposób jakby stał
w windzie”
[...] Moje ciało nie wydawało się należeć do mnie i było odczuwane jako obce. Jeśli, na
przykład, podnosiłem ze stołu filiżankę herbaty, to czasem wydawała się cięższa niż
przedtem. Gdy spacerowałem, musiałem ciągle dotykać rzeczy, aby się upewnić, że cią-
gle istnieję. [...] Ciągle sprawia mi trudność, by czuć ziemię pod nogami i nie myśleć zbyt
wiele. I wciąż też noszę obcisłe ubranie jako ‘drugą skórę’. Dzięki temu odczuwam siebie
trochę bardziej.
Wyznania Paula kończy znaczące sformułowanie, z którego przebija podobna
nutka tęsknoty jak u Mike’a – „I czasami czuję, jak życie przechodzi obok, a ja jestem
jedynie widzem”11.
Interesującą metaforę znajdujemy też w opisie innego uczestnika forum po-
święconego derealizacji o pseudonimie BoXeR12. Pisze on
Przypomnijcie sobie jakąś chwilę z dzieciństwa, kiedy mieliście gdzieś ok. 5, 6, 7 lat.
[...] kiedy byliście obecni przy rozmowie waszych rodziców na ‘dorosłe tematy’... czu-
9 Story of Mike, May 25, 1999. http://www.users.globalnet.co.uk/~nogin/maurice/sto-
ries/mike.html (dostęp 21.02.2004).
10 Story of Mike, jw.
11 Story of Paul, July 16, 1997. http://www.users.globalnet.co.uk/~nogin/maurice/sto-
ries/paul.html (dostęp 21.02.2004).
12 http://www.derealizacja.fora.pl/glowny,4/d-d-poczucie-wyobcowania,1085.html
(dostęp 09.03.2012).
Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty... [91]
liście wtedy taką dziwną „nieobecność” w tym co oni mówią, gdyż nie rozumieliście
o czym jest mowa. To samo dzieje się w tym przypadku... tyle że ja rozumiem co mówią
moi znajomi [!] , ale zostaje samo to uczucie.
W opisie Mike’a pojawia się silne przeżycie, któremu towarzyszy przekonanie,
że umiera. To daje do myślenia. Skądinąd wiadomo też, że poczucie takie pojawia się
czasem u ludzi, którym – po raz pierwszy – zdarzyło się nadużyć alkoholu. Nasuwa
się przypuszczenie, że poczucie umierania (mimo, iż znakomita większość ludzi nie
ma w tej sprawie żadnych osobistych doświadczeń) jest niczym innym jak krańco-
wym biegunem poczucia depersonalizacji. W artykule poświęconym leczeniu schi-
zofrenii, Z. Sokolik (1997) stawia znak równości między depersonalizacją a „roz-
padem siebie” oraz między derealizacją a „rozpadem świata”. Byłby to argument
na rzecz tezy, iż poczucie umierania jest niczym innym jak krańcowym nasileniem
poczucia depersonalizacji i derealizacji – wszak śmierć jest rozpadem dotychczaso-
wego sposobu istnienia siebie i własnego świata.
Uciążliwe poczucie braku bezpośredniego, satysfakcjonującego kontaktu z rze-
czywistością wraz z chronicznym lub powracającym poczuciem nierzeczywistości,
o którym mowa w relacjach Mike’a i Paula, nie jest wyłącznie domeną pacjentów
psychiatrycznych, ani też czymś rzadkim, sporadycznym13. Monografia C. Wilsona
pt. „Outsider” (1959) przekonuje nas, że jest to problem, który systematycznie
przewija się w utworach pisarzy takich jak E. Hemingway, A. Camus, J. P. Sartre,
T. E. Lawrence, H. G. Wells, a nieco wcześniej w utworach F. Dostojewskiego, L. Tołs-
toja, R. Hesse, a także S. Kierkegaarda, F. Nietzschego i angielskich poetów metafi-
zycznych końca XIX wieku. Światom, w których żyją bohaterowie ich książek, bra-
kuje jakby realności opisywane postaci cierpią niewątpliwie na deficyt poczucia
rzeczywistości.
Zdaniem Wilsona, outsiderzy – zarówno ci romantyczni, jak i ci egzystencjalni
– żyją w światach mało rzeczywistych, w światach pozbawionych wartości14, a sami
czują się mało spójni wewnętrznie15, wewnętrznie podzieleni – by nie powiedzieć
„rozszczepieni”. Znamienna jest tutaj wypowiedź Roquentina16, który ujmuje to tak
„Byłem taki jak inni [...] mówiłem jak oni: ‘Morze jest zielone, ten biały punkt
tam w górze to mewa’, ale nie czułem, że to wszystko istnieje” (za: Wilson, op. cit.,
s. 122).
13 W kompozycji Lennona i McCartneya z 1967 roku, „Strawberry Fields Forever”, pow-
tarza się refren – „Nothing is real and nothing to get hungabout”.
14 Wilson powiada jednoznacznie – „Dla outsidera świat w którym się urodził, jest za-
wsze światem bez wartości”. I nieco dalej – „Jeśli outsider nie potrafi ustalić systemu warto-
ści, który odpowiadałby jego własnej, większej niż u innych ludzi intensywności wpatrzenia
się w cel – może od razu rzucić się pod autobus, gdyż zawsze będzie wyrzutkiem, człowiekiem
niedostosowanym do otoczenia” (op. cit., s. 227).
15 Wilson twierdzi np., że „Van Gogh czuł zbyt wiele, a Lawrence zbyt wiele myślał. Jeden
czuł bez myślenia; drugi myślał: bez odczuwania” (op. cit., s. 146–147). Komentując Traktat
o wilku stepowym, Wilson zauważa: „Haller mówi, że outsider to człowiek wewnętrznie roz-
szczepiony; świadomy swego rozszczepienia przede wszystkim pragnie jednolitości” (op. cit.,
s. 89).
16 Bohater powieści J. P. Sartre’a Mdłości 1974, PIW, Warszawa.
[92] Krzysztof Mudyń
I jeszcze wypowiedź Wilsona dotycząca relacji między deficytem poczucia real-
ności a niemożnością realizowania (niedostrzeganych czy raczej nie odczuwanych)
wartości.
Lecz działanie woli musi poprzedzać pewien bodziec. Bez bodźca nie ma aktu woli. Bo-
dziec znowuż, to sprawa wiary, przekonania; człowiek nie będzie chciał czynić czegoś,
o czym nie będzie przekonany, że jest możliwe i ma sens. A przekonanie takie musi być
połączone z wiarą w istnienie owego czegoś, to znaczy musi dotyczyć tego, co jest rzeczy-
wiste. Ostatecznie więc wolność zależy od rzeczywistości. Właściwe outsiderowi poczu-
cie nierealności podcina jego wolność u samych korzeni. Korzystać z wolności w świecie
złudy – to takie samo niepodobieństwo jak podskoczyć w chwili, gdy się spada na ziemię
(Wilson 1959, s. 56).
W badaniach prowadzonych przez A. Baranowską (2005) z udziałem liceali-
stów oraz osób w wieku senioralnym (trzeciego wieku), rozmówców pytano m.in.
o sytuacje, w których czuli się „mniej rzeczywiści niż zwykle”, a także w jakich sytu-
acjach odczuwali swoje istnienie bardziej intensywnie niż zazwyczaj. Innymi słowy
pytano o sytuacje zmniejszonego (oraz „zwiększonego”) poczucia realności własne-
go istnienia. Pomiędzy obydwiema grupami zarysowały się dość wyraźne różnice
licealiści często wspominali o poczuciu nierealności w sytuacjach „wymuszonej
obecności”, które ich nudziły (np. w trakcie niektórych lekcji) kiedy to „odpływa-
li myślami” i w konsekwencji nigdzie nie czuli się jakby wystarczająco obecni. „Na
polskim jestem taki nierzeczywisty. Z reguły coś mi się śni. Jest nuda” (Krzysztof,
l. 17). Natomiast osoby starsze częściej wspominały o poczuciu obniżonej realności
w kontekście przygnębiających sytuacji i obniżonego nastroju oraz – co ciekawsze
– w kontekście deficytowych relacji z innymi ludźmi, tj. w sytuacjach zredukowania
kontaktów społecznych, kiedy to czuli się „nikomu niepotrzebni”.
Natomiast bardziej intensywne odczuwanie własnego istnienia – w świetle
wypowiedzi starszych rozmówców – pojawiało się szczególnie często w sytuacjach
związanych z bezpośrednimi, bliskimi kontaktami z innymi ludźmi (i w ogóle w kon-
tekście relacji społecznych). Jedna z rozmówczyń ujęła to następująco: „Teraz, jak
nie mam okazji służenia komuś, to czuję się źle. [...] Jestem w złym nastroju. Jestem
zawieszona w próżni” (Krystyna, lat 69). Z drugiej zaś strony, inna rozmówczyni,
w kontekście pytania o sytuacje w których bardziej intensywnie odczuwała real-
ność swojego istnienia, stwierdziła – „Jak mam więcej czasu na to, żeby pobyć z moją
rodziną. Jak jesteśmy wszyscy razem, to takie mam odczucie, że wszystko jest bar-
dziej rzeczywiste niż normalnie [...] wtedy wszystko wydaje mi się takie prawdziwe”
(Ania, lat 17).
Poza tym, wypowiedzi badanych osób pozwoliły też zauważyć, że poczucie
nierealności niekoniecznie musi wiązać się z negatywnymi uczuciami. Poczucie
nierealności pojawiało się również w aurze euforii, w kontekście świeżo odniesio-
nego sukcesu wynikającego z realizacji jakiegoś subiektywnie ważnego i trudnego
celu (zwycięstwo w zawodach sportowych bądź w konkursie, czy nawet pomyślnie
zdany egzamin). Zauważmy przy okazji, że czasami zdarza się coś takiego, nie-
jako dochodzimy do wniosku, że „Jest to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe”.
Świeżo zrealizowane marzenie miewa w sobie coś z „bajkowego” (czyli nierealnego)
Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty... [93]
klimatu. „Smutek spełnionych baśni”, jak sugerował kiedyś J. Kozielecki, może poja-
wić się później, zwykle jest on czymś wtórnym.
W badaniach A. Myśliwiec (2009), gdzie osoby badane17 oceniały poczucie re-
alności własnego istnienia w różnych okolicznościach, wypełniając kwestionariusz
składający się z 31 stwierdzeń przy użyciu 10-punktowej skali (1–10), najniższe
oceny poczucia realności wystąpiły przy następujących stwierdzeniach:
Gdy jestem pod wpływem alkoholu (M = 3,8; SD = 2,6)
Gdy jestem zmęczony/a lub niewyspany/a (M = 3,8; SD = 2,2)
Gdy jestem znudzony/a, nie mam czym się zająć (M = 4,45; SD = 2,3)
Gdy zbyt długo przebywam w samotności (M = 4,9; SD = 2,5)
Natomiast najwyższe poczucie realności własnego istnienia osoby badane wią-
zały z takimi sytuacjami, jak:
Gdy moja praca lub inne działania przynoszą widoczne efekty (M = 8,5; SD = 1,4)
Gdy pomagam innym, jestem im potrzebny/a (M = 8,3; SD = 1,6)
Gdy podejmuję wysiłek fizyczny, odczuwam swoje ciało (M = 8,25; SD = 2,1)
Wyniki te dobrze korespondują z uprzednio sygnalizowanymi, jakościowymi
badaniami Baranowskiej (2005) na licealistach oraz osobach w wieku senioralnym.
Czy można w jakiś sposób pozbyć się deficytu poczucia realności, a tym sa-
mym nawiązać bardziej satysfakcjonujący kontakt z rzeczywistością zewnętrzną
(z życiem) oraz sobą samym? Bohaterowie utworów wymienionych wcześniej pi-
sarzy, usilnie poszukiwali odpowiedzi na to właśnie centralne pytanie. Różne pro-
ponowano remedia. I tak, na przykład Hemingway w Pożegnaniu z bronią, sugeruje
ustami swego bohatera, że wystarczy rzucić się w wir walki, a poczucie nieprawdzi-
wości (nierzeczywistości) od razu znika. Wydaje się, że do podobnej (choć bardziej
uniwersalnej) konkluzji dochodzi współcześnie M. Csikszentmihalyi (1996), gdy
w oparciu o wieloletnie badania stwierdza, że stan przypływu (lub raczej „bycia na
fali”; flow) pojawia się w kontekście maksymalnego zaangażowania się w realizację
wystarczająco trudnego zadania. Przypomnijmy, że w bardzo podobny sposób Erich
Fromm charakteryzował kiedyś stan wolności pozytywnej, pisząc, że „[...] wolność
pozytywna polega na spontanicznej aktywności całej zintegrowanej osobowości”
(1978, s. 241).
Z kolei, jeśli zadamy sobie pytanie w jakich okolicznościach pojawia się i na
czym polega rzeczony stan „spontanicznej aktywności całej zintegrowanej osobo-
wości”, to możemy dojść do wniosku, że równie dobrze można by określić go mia-
nem „bycia w maksymalnej asocjacji z całym sobą”. Wydaje się, że jest to przeciwny
biegun sposobu doświadczania swojej interakcji ze światem, który zdarza się rów-
nie rzadko jak nie mniej spektakularne przeżycia o charakterze dysocjacyjnym.
W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie od czego zależy poczucie realności
zewnętrznego świata, a w konsekwencji także własnego istnienia, sięgnijmy ponow-
nie do prac A. Kępińskiego. Otóż, pamiętając o tym, że „nie mogąc wpłynąć na to, co
wokół się dzieje, traci się poczucie rzeczywistości” (op. cit., s. 114), autor dochodzi
do uogólnionej i kluczowej, moim zdaniem, konkluzji. Stwierdza on mianowicie:
„Zasadą kontaktu z otoczeniem jest bowiem łuk receptoryczno-efektoryczny; spo-
strzeganie – działanie. Świat otaczający uważa się za rzeczywisty wówczas, gdy
17 Badania zostały przeprowadzone na grupie 141 studentów (71 kobiet, 67 mężczyzn)
Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ (ekonomia, zarządzanie i dziennikarstwo).
[94] Krzysztof Mudyń
zamknie on powyższy łuk w obwód koła, tzn. gdy sam przyjmuje działanie na-
szych efektorów i pobudza nasze receptory” (op. cit., s. 118; podkr. moje – K.M.).
W wielu wypowiedziach naszych rozmówców faktycznie pojawia się motyw wła-
snego sprawstwa oraz poczucia posiadania kontroli, co z kolei u starszych rozmów-
ców często wiązało się z poczuciem odpowiedzialności i „bycia potrzebnym” komuś.
Jest też druga strona medalu bywają sytuacje, kiedy to osłabienie kontaktu
z otoczeniem (lub raczej z jego awersyjnymi aspektami) jak najbardziej leży w inte-
resie podmiotu i staje się warunkiem utrzymania własnej integralności. Dysocjacja
pełni wówczas funkcję mechanizmu obronnego, który włącza się, gdy sytuacja w ja-
kiej jesteśmy staje się nie do zniesienia. Kubacka-Jasiecka (2004) zwraca uwagę,
że dysocjacja jest mechanizmem często stosowanym przez świadków przemocy,
którzy próbują „nie słyszeć i nie widzieć”, by w ten sposób poradzić sobie jakoś z tą
stresującą sytuacją i własną bezradnością. Niewątpliwie (o czym dobrze wiadomo,
m.in. w kontekście syndromu stresu pourazowego) poczucie nierealności bywa jed-
nym ze sposobów obrony, pojawiających się w silnie stresujących okolicznościach
(por. m.in. Baker, Hunter, Lawrence i in. 2003).
Kluczem do odbudowania bądź podwyższenia poczucia realności byłaby więc
bezpośrednia interakcja, redukująca do minimum czas odroczenia odbioru sygna-
łów zwrotnych, będących konsekwencją, a zarazem odpowiedzią na wykonywa-
ne przez podmiot reakcje, lub szerzej – na podejmowane przez niego działania.
Paradoks polega na tym, że współcześnie warunek natychmiastowej interaktyw-
ności w większym stopniu spełnia tzw. rzeczywistość wirtualna niż tzw. „realna”
rzeczywistość (Mudyń 2001).
Adaptacyjne aspekty doświadczeń dysocjacyjnych
Chociaż przeżycia dysocjacyjne wciąż opisywane i analizowane najczęściej
w kontekście psychopatologii, to jednak współcześnie coraz częściej zwraca się
uwagę na drugą stronę medalu, tj. na adaptacyjno-rozwojowe aspekty dysocjacji
(por. Matecka, Wycisk 2003). Dla równowagi niejako, wspomnijmy o kilku próbach
poszerzenia kontekstów, w jakich dysocjacja bywa współcześnie rozpatrywana.
O funkcji rozwojowej zjawiska dysocjacji pisał m.in. Grosso (1998), przedsta-
wiając koncepcję kreatywnej dysocjacji. To, co wygląda na fragmentację albo odłą-
czenie, może też być początkiem procesu prowadzącego do pełniejszego rozwoju
lub wyższego poziomu integracji. Zanim nastąpi reasocjacja na wyższym poziomie,
wcześniej musimy zdysocjować się od niższych aspektów siebie (selfhoolness) lub
zwykłej, codziennej rzeczywistości. Kreatywna dysocjacja jest paradoksalna, bo jest
destrukcyjna i rekonstrukcyjna zarazem. Analizując przypadki sławnych ludzi, któ-
rzy osiągnęli wysoki poziom rozwoju indywidualnego, Grosso wyróżnił trzy typy
kreatywnej dysocjacji: inspirację (natchnienie), mediację (mediumship) i surre-
alizm. Autor stwierdza, ze dysocjacja reprezentuje umysłowo rozwiniętą zdolność
do ucieczki, transformacji oraz możliwość transcendencji (przekraczania) ograni-
czeń zwykłej rzeczywistości, które są – ogólnie mówiąc – niebezpieczne dla ego, de-
presyjne lub traumatyczne.
Coraz częściej uważa się, że doświadczenia dysocjacyjne zdarzają się każde-
mu, w mniejszym lub większym stopniu. Poza tym, na co zwraca uwagę J. N. Nicolai
(2001), zdysocjowane treści mogą być wykluczane ze świadomości tylko doraźnie
Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty... [95]
(niejako sytuacyjnie), aby umożliwić i wzmocnić pełniejszą koncentrację na aktual-
nie realizowanym zadaniu lub dla ochrony własnej tożsamości. Inny ciężar gatun-
kowy (w sensie psychopatologicznych konsekwencji) posiadają trwałe przejawy
dysocjacji, występujące między innymi w przypadku tzw. dysocjacyjnych zaburzeń
tożsamości. Biorąc pod uwagę wymiar trwałości vs nietrwałości skutków dysocja-
cji można by mówić, per analogiam do procesów chemicznych, o „dysocjacyjnym
spektrum”.
Z kolei Linda W. Edge (2004) proponuje bardziej radykalne, dalej idące, niejako
poszerzone spektrum dysocjacyjne, gdzie na jednym biegunie znajdują się tzw.
patologiczne doświadczenia dysocjacyjne, a na przeciwnym biegunie stan asocjacji.
Zaproponowane przez autorkę spektrum dysocjacyjne zbudowane jest z pięciu kon-
struktów i opiera się na założeniu, że Self jest strukturą trójdzielną, w skład której
wchodzą: umysł, ciało i świadomość. Świadomość traktowana jest jako wewnętrz-
ne źródło inteligencji, kreatywności, miłości i mądrości. Autorka proponuje po-
dział spektrum na pięć kategorii: 1) patologiczną dysocjację, 2) typową dysocjację,
3) celową dysocjację, 4) kierowaną dysocjację oraz 5) asocjację. Kryterium podziału
wynika po części z obecności lub nieobecności świadomej intencji. Stan asocjacji
natomiast rozumiany jest jako aktywny związek między trzema aspektami Self (cia-
łem, umysłem i świadomością).
Patologiczna dysocjacja Celowa dysocjacja Asocjacja
Typowa dysocjacja Kierowana dysocjacja
Ryc. 1. Spektrum doświadczeń dysocjacyjnych według Lindy W. Edge
W nawiązaniu do idei kierowanej (a zatem niejako kontrolowanej) dysocja-
cji, przypomnieć warto wynurzenia wspomnianego już L. Chwistka, autora orygi-
nalnej koncepcji „wielości rzeczywistości”. Otóż wspomina on, że nie mogąc nijak
zrozumieć modnej naonczas koncepcji E. Macha i chcąc tę trudność przezwyciężyć
– „Wmyślałem się całymi dniami w świat elementów wrażeniowych, o których pisze
Mach, i doszedłem do tego, że dawna popularna rzeczywistość naprawdę przestała
dla mnie istnieć, tzn. że znalazłem się w innej rzeczywistości” (1921/1961, s. 75).
A zatem można by powiedzieć, że poczucia rzeczywistości (konwencjonalnie rozu-
mianej i doświadczanej) można też pozbyć się „na życzenie”, usilnie dążąc do zmia-
ny nawykowo przyjmowanej perspektywy, czy raczej nastawienia.
Podobnego przykładu, ilustrującego zmianę sposobu doświadczania rzeczywi-
stości pod wpływem zetknięcia się z nową, wcześniej nieznaną koncepcją filozoficz-
ną, dostarcza też jeden z uczestników forum dyskusyjnego, który pisze, iż zetknąw-
szy się po raz pierwszy z koncepcją solipsyzmu i próbując jakoś „przetestować”
w wyobraźni, doświadczył trwającego kilka minut, wyraźnego i dojmującego poczu-
cia nierealności w odniesieniu do spostrzeganego otoczenia (about my perceptual
environment)18.
18 http://physicsforums.com/showpost.php?p=735326&postcount=45 (dostęp 02.04.2007).
[96] Krzysztof Mudyń
Zmieniając nieco kontekst teoretyczny, można by twierdzić, że w pewnym sen-
sie, poczucie nierealności jest elementem składowym tzw. „zmienionych stanów
świadomości” (altered states of consciousness). Nawiązujemy tutaj do klasycznego
rozumienia tego terminu, zaproponowanego przez A. Ludwiga w 1966 roku, a upo-
wszechnionego za sprawą książki Altered States of Consciousness, wydanej trzy
lata później pod redakcją C.T. Tarta (1969). Pojęcie to powstało poprzez negację
zwyczajnego, czyli „normalnego” stanu świadomości. Z przedmowy C. T. Tarta do
wspomnianej książki dowiadujemy się, że „Normalnym stanem świadomości każdej
jednostki jest taki stan, w którym spędza ona większą część swych godzin czuwania”
(Tart 1969, s. 1–2). Natomiast warunkiem nazwania czegoś „zmienionym stanem
świadomości” byłoby to, że jednostka „odczuwa wyraźnie jakościową zmianę struk-
tury swego funkcjonowania psychicznego […]”.
Kluczem – czy raczej układem odniesienia – okazuje się zatem „normalny (zwy-
czajny) stan świadomości”, w przytoczonym rozumieniu C.T. Tarta. Każde wyraźne
odchylenie od tego wyjściowego (typowego dla danej jednostki) stanu świadomo-
ści, może sprawić, że pewne aspekty wcześniej doświadczanej rzeczywistości za-
czną wydawać się nierealne. Dzieje się tak po części dlatego, że w danym momencie
coś innego doświadczane jest jako bardzo realne. Wprawdzie w ramach tego nur-
tu badań, zwykło się mówić o „zmienionej percepcji przestrzeni i czasu” lub wręcz
o „zniekształceniu procesów percepcyjnych, poczucia czasu i obrazu własnego cia-
ła” (por. Zimbardo, Ruch 1988, s. 269), jednak jeśli wczytamy się w przytaczane opi-
sy takich przeżyć, to bez trudu dostrzeżemy tam obecność „poczucia nierealności”
czegoś, które to poczucie nie zawsze w taki sposób jest nazywane.
Najistotniejszy wniosek, jaki nasuwa się w kontekście badań nad zmieniony-
mi stanami świadomości w relacji do pytania o konteksty pojawiania się poczucia
nierealności, to taki, że codzienne poczucie realności zostaje zastąpione innym
poczuciem realności oraz, że poczucie to odnosi się do innych aspektów rze-
czywistości niż te, w których zakotwiczona jest nasza codzienna „normalna” świa-
domość. Konkluzja ta koresponduje częściowo z propozycją R. Shora (1959), który
proponował pojęcie zgeneralizowanej orientacji na rzeczywistość (generalized
reality-orientation), sugerując, że normalny stan świadomości cechuje się uaktyw-
nieniem określonych ram odniesienia (frame of reference), wykorzystywanych
do interpretowania i nadawania znaczenia wszelkim doznaniom. W niektórych sy-
tuacjach (np. po przebudzeniu się z głębokiego snu) znalezienie odpowiednich ram
odniesienia może sprawiać pewną trudność i wymagać trochę czasu. Podobnie jest
w przypadku nieoczekiwanego zetknięcia się z nową sytuacją. Być może – idąc dalej
za myślą Shora należałoby uznać, że poczucie nierealności pojawia się wów-
czas, gdy dotychczasowe ramy odniesienia okazują się nieaktualne lub nie-
adekwatne, jak również wtedy, gdy w tej samej sytuacji uaktywnią się różne,
niejako konkurencyjne ramy.
I na koniec wspomnijmy jeszcze, że w kontekście NLP mówi się o byciu „w aso-
cjacji” lub „w dysocjacji” z danym doświadczeniem. Bycie w asocjacji wiąże się z tzw.
pierwszą pozycją percepcyjną, natomiast bycie w dysocjacji zakłada przyjęcie dru-
giej lub trzeciej pozycji percepcyjnej. Dodajmy jeszcze, że w ramach (bardzo sku-
tecznej) procedury leczenia fobii, wykorzystuje się stan podwójnej dysocjacji wo-
bec traumatycznych wspomnień wyzwalających lek (por. m.in. Bandler 1985; Dilts,
Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty... [97]
Delozier 2000). W jednej z częściej stosowanych wersji tej techniki (Dilts i Delozier
nazywają to three-place dissociation, op. cit., s. 291–293) świadomość klienta –
podążającego za instrukcją terapeuty – zostaje niejako rozdzielona na trzy różne
perspektywy: najpierw wyobraża sobie, że siedzi w sali kinowej (pierwsza pozycja
percepcyjna), następnie „wciela się” w rolę osoby, która steruje projekcją filmu, tj.
obsługuje projektor (druga pozycja) i z tych dwóch bezpiecznych pozycji ogląda na
ekranie kinowym swoje zachowanie w stresującej sytuacji (trzecia pozycja). Pacjent
może zmieniać modalności percepcyjne oglądanego „filmu” (z sobą w roli głównej),
zatrzymywać akcję, zmieniać kolory, przybliżać lub oddalać „wyświetlane” obrazy.
Ponadto, będąc w pozycji drugiej, pacjent może w wyobraźni przesyłać osobie oglą-
danej na ekranie potrzebne zasoby (np. w sensie alternatywnych sposobów reago-
wania). Na koniec, podobnie jak w przypadku innych tego typu technik, pacjent po-
winien wyobrazić sobie siebie w przyszłości, w odmienny sposób przeżywającego
i reagującego w obliczu podobnych sytuacji.
Należy dodać, że z wyróżnianymi w ramach NLP pozycjami percepcyjnymi (per-
spektywami) wiążą się odmienne formy językowe, poprzez używanie których może-
my zresztą wpływać na sposób przeżywania danej sytuacji. I tak, mówienie o sobie
w czasie teraźniejszym, w pierwszej osobie liczby pojedynczej wiąże się z pierwszą
pozycją percepcyjną (bycie w asocjacji), podczas gdy relacjonowanie swoich prze-
żyć i zachowań w trzeciej osobie (lub w formie bezosobowej) i w czasie przeszłym
byłoby typowe dla trzeciej, zdysocjowanej pozycji percepcyjnej. Nawiasem mówiąc,
również autorzy niezwiązani z nurtem NLP dopatrzyli się związku pomiędzy sta-
nem zdrowia pacjentów psychiatrycznych a preferowanymi przez nich formami
narracji – częstsze używanie określeń związanych z perspektywą pierwszej osoby
byłoby oznaką poprawy stanu zdrowia (van Staden 2002).
Podsumowanie i uwagi końcowe
1. Poczucie nierealności (bądź „zmniejszonej realności”) – czy to w odniesieniu
do świata zewnętrznego, czy też do samego siebie wydaje się dość dobrym
fenomenologicznym wskaźnikiem19 aktualnie zachodzących procesów dysocja-
cyjnych. Dzięki niemu możemy dostrzegać wspólny mianownik procesów, które
zachodzą w różnych okolicznościach i z różnych powodów, a które na pozór
wydają się całkiem niepodobne.
2. Wspólnym mianownikiem wielu doraźnych, zwykle krótkotrwałych przeżyć,
związanych z poczuciem nierealności – jak wynika z analizowanych opisów
jest sygnalizowany przez Shora (1959), brak jednoznacznych ram odniesienia
(frame of reference) dla aktualnie przeżywanych doświadczeń.
3. Różnorodność przeżyć o charakterze dysocjacyjnym i procesów będących
przejawami jakiejś formy dysocjacji pozwala zauważyć, że stosunkowo rzadko
znajdujemy się w stanie całkowitej asocjacji ze swoimi przeżyciami i aktualnie
wykonywanymi działaniami. Dodajmy, że oprócz przejawów tzw. patologicznej
dysocjacji, o procesach dysocjacyjnych coraz częściej mówi się w kontekstach
odległych od zaburzeń zachowania, będących przedmiotem zainteresowań
19 Potwierdzają to także badania porównawcze opisów przypadków zgromadzonych
w literaturze psychiatrycznej od 1898 roku (por. Sierra, Berrios 2001).
[98] Krzysztof Mudyń
psychiatrów. Mówi się na przykład o dysocjacji emocjonalno-racjonalnej (Stott
2007), o dysocjacji wiedzy jawnej i ukrytej w kontekście uszkodzeń neurolo-
gicznych (Herzyk 2005, szerzej: Herzyk 2001), a jeszcze inni autorzy (Ruiter,
Elzinga, Phaf 2006) zastanawiają się wręcz czy w przypadku procesów dysocja-
cyjnych mamy do czynienia raczej z cognitive capacity, czy dysfunction.
4. Procesy o charakterze dysocjacyjnym bywają uruchamiane automatycznie
w okolicznościach traumatycznych lub zagrażających dla podmiotu, a wów-
czas uzasadnione jest traktowanie ich jako mechanizmu obronnego osobo-
wości. Jednakże, z drugiej strony, można też nimi sterować w sposób zamie-
rzony i intencjonalny, a wówczas zasługują na miano „dysocjacji kierowanej”
lub „strategii radzenia sobie” bądź też szczególnej umiejętności, polegającej na
kontrolowanym dystansowaniu się nie tylko wobec przykrych wspomnień lecz
również wobec czynników zakłócających wykonywanie danej czynności lub re-
alizowanego celu. Jak wspomniano wcześniej, w ramach NLP procesy dysocja-
cyjne bywają też wykorzystywane z dobrym skutkiem w charakterze techniki
terapeutycznej.
5. Warto też zauważyć, że procesy dysocjacyjne inspirują do refleksji nad uwa-
runkowaniami i fenomenologicznymi korelatami stanu, który można by nazwać
stanem pozostawania w „pełnej asocjacji” z aktualnie przebiegającymi proce-
sami psychicznymi. Wydaje się, że stan bycia w maksymalnej asocjacji dobrze
koresponduje z opisywanym przez M. Csikszentmihalyi’ego stanem „bycia na
fali” (flow).
Bibliografia
Baker, D., Hunter, E., Lawrence, E., Medford, N., Patel, M., Senior, C., Sierra, M., Lambert, M. V.,
Phillips, M. L. & David, A. S. (2003). Depersonalisation disorder: clinical features of 2004
cases. The British Journal of Psychiatry, 182, 428–433.
Bandler, R. (1985). Using Your Brain – for a change. Moab: Real People Press.
Baranowska, A. (2005). Sytuacyjne i psychologiczne korelaty zwiększonego i zmniejszonego
poczucia rzeczywistości własnego istnienia. Niepublikowana praca magisterska. Kraków:
Instytut Psychologii Stosowanej UJ.
Bernstein, E. M. & Putnam, F. W. (1986). Development, reliability and validity of a dissociation
scale. Journal of Nervous and Mental Disease, 174, 727–735.
Chwistek, L. (1921/1961). Wielość rzeczywistości. In K. Pasenkiewicz (Ed.), Pisma filozoficzne
i logiczne (pp. 31–127), T. 1, Warszawa: PWN.
Chwistek, L. (1924/1960). Wielość rzeczywistości w sztuce. In K. Estreicher (Ed.), Wielość
rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie (pp. 51–73). Warszawa: Czytelnik.
Csikszentmihalyi, M. (1996). Przepływ. Psychologia optymalnego doświadczenia. Warszawa:
Wyd. Studio EMKA.
Dilts, R. B. & Delozier, J. A. (2000). Encyclopedia of Systemic Neuro-Linguistic Programming
and NLP New Coding. NLP University Press: Scotts Valley, CA. http://www.nlpuniversity-
press.com (dostęp 12.03.2007).
Edge, L. W. (2004). A phenomenological study of directed dissociation. Journal of Humanistic
Psychology, 44(2) 155–181.
Fromm, E. (1978). Ucieczka od wolności. Warszawa: Czytelnik.
Poczucie nierealności i jego konteksty. Fenomenologiczne aspekty... [99]
Grosso, M. (1998). Inspiration, mediumship, surrealizm: the concept of creative dissociation.
In S. Krippner & S. M. Powers (Eds.), Broken Images, Broken Selves: Dissociative Narra-
tives in Clinical Practise. Publisher: Brunner/Mazel.
Herzyk, A. (2001). Nieświadomość percepcyjna, poznawcza i emocjonalna z perspektywy
neuropsychologii klinicznej. In R. K. Ohme, M. Jarymowicz & J. Reykowski (Eds.), Auto-
matyzmy w procesach przetwarzania informacji (pp. 44–57). Warszawa: Wydawnictwo
Instytutu Psychologii PAN, SWPS.
Herzyk, A. (2005). Kliniczna neuropsychologia a psychologia kliniczna. In H. Sękowa, Psycho-
logia kliniczna (pp. 183–201), T. 2. Warszawa: Wyd. Naukowe PWN.
Ijzendorn, van M. H. & Schuengel, C. (1996). The measurement of dissociation in normal
and clinical populations: Meta-analytic validation of the Dissociative Experiences Scale
(DES). Clinical Psychology Review, 2, 365–383.
Kaplan, H. I. & Sadock, B. J. (1998). Psychiatria kliniczna. Wrocław: Urban and Partner.
Kępiński, A. (1972). Schizofrenia. Warszawa: PZWL.
Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wska-
zówki diagnostyczne. (1992/1997). Kraków: Wyd. „Vesalius”.
Kokoszka, A. (1992). Zmienione stany świadomości – historia pojęcia i przegląd badań. Psy-
chiatria Polska, 23, 543–552.
Kubacka-Jasiecka, D. (2004). Nie widzę, nie słyszę i milczę... O psychologii świadków przemo-
cy (pp. 183–221). In P. Piotrowski (Ed.), Przemoc i marginalizacja. Patologie społecznego
dyskursu. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie „Żak”.
Matecka, M. & Wycisk, J. (2003). Dysocjacja: różnorodność kontekstów i znaczeń. Czasopismo
Psychologiczne, 9(2), 199–205.
Medford, N., Sierra, M., Baker, D. & David, A. S. (2005). Understanding and treating deperso-
nalisation disorder. Advances in Psychiatric Treatment, 11, 92–100.
Mudyń, K. (2003). O wielości rzeczywistości w koncepcji Leona Chwistka (i mnogości osobo-
wości jej autora). Przegląd Filozoficzny-Nowa Seria, 45, 101–112.
Mudyń, K. (2001). Technoświadomość. O zmieniającym się poczuciu realności i własnej toż-
samości u użytkowników cyberprzestrzeni. In D. Kubacka-Jasiecka (Ed.), Człowiek wobec
zmiany. Rozważania psychologiczne (pp. 182–193). Kraków: Wydawnictwo UJ.
Mudyń, K. (2007). W poszukiwaniu prywatnych orientacji ontologicznych. Psychologiczne ba-
dania nad oceną realności desygnatów pojęć. Kraków: Wydawnictwo UJ.
Myśliwiec, A. (2009). Poczucie realności Ja a samoocena. Niepublikowana praca magisterska.
Kraków: Instytut Psychologii Stosowanej UJ.
Nicolai, N. J. (2001). The Dissociative Disorders. http://www.empty-memories.nl/disneuroE.
html (dostęp 24.10.2006).
Noyes, A. P. & Kolb, L. C. (1963/1969). Nowoczesna psychiatria kliniczna. Warszawa: PZWL.
Ruiter, M. B., Elzinga, B. M. & Phaf, R. H. (2006). Dissociation: Cognitive Capacity or Dysfunc-
tion? Journal of Trauma & Dissociation, 7, 115–134.
Sartre, J. P. (1974). Mdłości. Warszawa: PIW.
Sierra, M. & Berrios, G. E. (2001). The Phenomenological Stability of Depersonalization: Com-
paring the Old with the New. Journal of Nervous & Mental Disease, 189(9), 629–636.
Shor, R. (1959). Hypnosis and the concept of the generalized reality-orientation. American
Journal of Psychotherapy, 13, 582–602.
[100] Krzysztof Mudyń
Sokolik, Z. (1997). Leczenie psychoz – schizofrenia. Świat Psychoanalizy, nr 5–6. http://pip.
uwb.edu.pl./swiat/nr5-6/sokolik.htm (dostęp 21.01.2004).
Staden, van, C. W. (2002). Linguistic Markers of Recovery: Theoretical Underpinnings of First
Person Pronoun Usage and Semantic Positions of Patients. Philosophy, Psychiatry, & Psy-
chology, 9(2), 105–121.
Stott, R. (2007). When Head and Heart Do Not Agree: A Theoretical and Clinical Analysis of
Rational-Emotional Dissociation (RED) in Cognitive Therapy. Journal of Cognitive Psy-
chotherapy, 21(1), 37–50.
Tart, C. T. (1969). Altered States of Consciousness. New York: Wiley.
Waller, N. G., Putnam, F. W. & Carlson, E. B. (1996). Types of Dissociation and Dissociative
Types: A Taxometric Analysis pf Dissociative Experiences. Psychological Methods, 1,
300–321.
Wilson, C. (1959). Outsider. Kraków: Wydawnictwo Literackie.
Zimbardo, P. G. & Ruch, F. L. (1988). Psychologia i życie. Wyd. 1. Warszawa: PWN.
... Towarzyszyć jej może również doznanie "zamrożenia" uczuć oraz oderwania myśli od własnej aktywności psychicznej. Stany te opisywane są jako pojawiające się szczególnie często w reakcji na traumę, tworząc specyficzną warstwę ochronną i zapewniając jednostce ucieczkę od przytłaczających emocji i innych negatywnych skutków wywołanych zdarzeniem urazowym [27,28]. Doświadczanie zachwianego w ten sposób poczucia rzeczywistości było niejedno-krotnie opisywane przez adolescentów dokonujących zamierzonych samookaleczeń. ...
Article
Full-text available
Aim. The aim of the study was to analyze relationships between the variables: severity of depression symptoms, feelings towards one's own body, dissociation, the number and type of traumatic life events experienced by adolescents who engage in deliberate self-injury and are psychiatrically hospitalized. Method and material. We examined 60 patients aged 13–17 (M = 15.48, SD = 1.19). More than a half (55%) were diagnosed with a mixed disturbance of emotions and conduct, 23.5% with depressive behavior disorders, 10% were diagnosed a depressive episode. The research tools: a socio-demographic survey; original Feelings Towards the Body Questionnaire created on the basis of Tomkiewicz's description; Kovacs's CDI; Scharfetter's Ego-Psychopathology questionnaire. Results. The examined individuals have negative feelings toward their bodies, more than half of them experience severe depression symptoms. There are links between traumatic events, dissociation, body image and the severity of depression symptoms. The strongest links were found: between dissociation visa -vis the severity of depression symptoms and the feelings towards one's body; and between the severity of depression symptoms and the feelings towards one's body. Conclusions. Two thirds of the examined individuals attempted suicide. Various forms of direct self-destructive behaviors very often occur simultaneously. It also provokes reflection about the conditions under which self-inflicted injury does (or does not) prevent suicide attempts. Self-mutilation along with the interaction between clinical variables may form a self-destruction syndrome in various mental disorders and contribute to clinical pictures of these disorders, this should be taken into account in diagnosing and treatment of adolescents.
... It may be accompanied by feelings of emotional freezing and of one's thoughts being detached from one's mental activity. It has been reported that these states often appear as a result of a trauma, when they provide a kind of protective shield, allowing one to escape the overwhelming emotions and other adverse effects of a traumatic event [27,28]. Adolescents who deliberately self-mutilate often report having experienced this distorted sense of reality. ...
Article
Full-text available
Objectives: The aim of the study was to analyze relationships between the variables: severity of depression symptoms, feelings towards one's own body, dissociation, the number and type of traumatic life events experienced by adolescents who engage in deliberate self-injury and are psychiatrically hospitalized. Methods: We examined 60 patients aged 13-17 (M = 15.48, SD = 1.19). More than a half (55%) were diagnosed with a mixed disturbance of emotions and conduct, 23.5% with depressive behavior disorders, 10% were diagnosed a depressive episode. The research tools: a socio-demographic survey; original Feelings Towards the Body Questionnaire created on the basis of Tomkiewicz's description; Kovacs's CDI; Scharfetter's Ego-Psychopathology questionnaire. Results: The examined individuals have negative feelings toward their bodies, more than half of them experience severe depression symptoms. There are links between traumatic events, dissociation, body image and the severity of depression symptoms. The strongest links were found: between dissociation vis-a-vis the severity of depression symptoms and the feelings towards one's body; and between the severity of depression symptoms and the feelings towards one's body. Conclusions: Two thirds of the examined individuals attempted suicide. Various forms of direct self-destructive behaviors very often occur simultaneously. It also provokes reflection about the conditions under which self-inflicted injury does (or does not) prevent suicide attempts. Self-mutilation along with the interaction between clinical variables may form a self-destruction syndrome in various mental disorders and contribute to clinical pictures of these disorders, this should be taken into account in diagnosing and treatment of adolescents.
... We learn about this particularly while communicating. Last but not least we should nesesarilly mention on existentialphenomenological approach (Mudyń, 2012 and the notion of ontological security introduced by R. D. Laing in his classical work The Divided Self (1960). ...
Article
Full-text available
The objective of the research was to check whether False Consensus Effect (FCE), shown in much research, is also valid for ontological decisions. Test participants, faced with an ontological dilemma, made a choice three times, which of the 3 item set (Cracow City, Me myself, the Universe) refers to something most real. The research conducted first among psychology students (N=116), then replicated on mathematics students (N=126) and middle-aged people (N=106). Results: 1) All groups chose the Universe most seldom (4%-11% subjects), the remaining two "objects" were chosen with similar frequency, 2) FCE occurred in all groups and in reference to each choice, 3) with people who made inconsequent choices (16% of test participants), FCE was notably higher (p <.001) in comparison to people making consequent choices, 4) FCE with inconsequent people turned out to be higher (p <.01) even in comparison with "the smallest minority", people who (consequently) chose the Universe. © 2015 Polish Academy of Sciences, Committee for Psychological Sciences.
Article
Full-text available
DEHUMANIZACJA RZECZYWISTOŚCI? Porównanie subiektywnej realności desygnatów wybranych pojęć w badaniach z 1989, 2004 oraz 2020 roku. Streszczenie. Celem referowanych badań było porównanie ocen stopnia subiektywnej realności desygnatów 40 różnych pojęć i prześledzenie zmian jakie zaszły pomiędzy rokiem 2004 (poprzednie badania) a rokiem 2020. Uwzględniono też wyniki analogicznych badań z roku 1989. Każdorazowo osobami badanymi byli studenci psychologii UJ. Wykorzystano autorską metodę "Słowa i Rzeczy" (SiR). W ostatnich badaniach uczestniczyło 135 osób. Sformułowano dwie hipotezy: 1) Pojęcia związane ze zdrowiem (Choroba, Wirus, Zdrowie), jeśli rozpatrywać je łącznie, uzyskają wyższe oceny realności w porównaniu z badaniami z 2004 roku, 2) Pojęcia o konotacjach religijnych (Dusza, Grzech, Szatan, Przeznaczenie), rozpatrywane łącznie, stracą na subiektywnej realności. Do porównań międzygrupowych zastosowano test U Manna-Whitney'a oraz Anova rang Kruskala-Wallisa. Hipoteza pierwsza nie została rozstrzygnięta, gdyż stwierdzona różnica oscylowała na granicy statystycznej istotności (p=0,058). Odnotowano jednak istotne podwyższenie subiektywnej realności w odniesieniu do desygnatów pojęcia Choroba (p=0,010). Natomiast w przypadku drugiej hipotezy różnice okazały się bardzo znaczące (p=0,001). Spośród pozostałych pojęć znacząco straciła na realności Opinia publiczna (p=0,026), natomiast zyskał Krasnoludek (p=0,001), do czego przypuszczalnie przyczyniła się twórczość J. R. Tolkiena i adaptacje filmowe jego utworów. W konkluzji autor sugeruje, że projekcyjna metoda SiR może być wykorzystywana do monitorowania zmian zachodzących w interesujących badacza grupach, a także w odniesieniu do większych społeczności. Zmiany subiektywnej realności desygnatów pojęć można rozpatrywać pod kątem wartości utajonych. SiR można traktować jako narzędzie komplementarne wobec metod bezpośrednich lub wykorzystywać je samodzielnie. Słowa kluczowe: subiektywna realność pojęć, ujęcie diachroniczne, choroba, wirus, dusza, grzech, szatan
Preprint
Full-text available
Celem referowanych badań było porównanie ocen stopnia subiektywnej realności desygnatów 40 różnych pojęć i prześledzenie zmian jakie zaszły pomiędzy rokiem 2004 (poprzednie badania) a rokiem 2020. Uwzględniono też wyniki analogicznych badań z roku 1989. Każdorazowo osobami badanymi byli studenci psychologii UJ. Wykorzystano autorską metodę „Słowa i Rzeczy” (SiR). W ostatnich badaniach uczestniczyło 135 osób. Sformułowano dwie hipotezy: 1) Pojęcia związane ze zdrowiem (Choroba, Wirus, Zdrowie), jeśli rozpatrywać je łącznie, uzyskają wyższe oceny realności w porównaniu z badaniami z 2004 roku, 2) Pojęcia o konotacjach religijnych (Dusza, Grzech, Szatan, Przeznaczenie), rozpatrywane łącznie, stracą na subiektywnej realności. Do porównań międzygrupowych zastosowano test U Manna-Whitney’a oraz Anovę rang Kruskala-Wallisa. Hipoteza pierwsza nie została rozstrzygnięta, gdyż stwierdzona różnica oscylowała na granicy statystycznej istotności (p=0,058). Odnotowano jednak istotne podwyższenie subiektywnej realności w odniesieniu do desygnatów pojęcia Choroba (Z popr.=2,58, p=0,010). Natomiast w przypadku drugiej hipotezy różnice okazały się bardzo znaczące (Z=-3,21, p=0,001). Spośród pozostałych pojęć znacząco straciła na realności Opinia publiczna (Z=-2,23, p=0,026), natomiast zyskał Krasnoludek (Z popr.= 3,21, p=0,001), do czego przypuszczalnie przyczyniła się twórczość J. R. Tolkiena i adaptacje filmowe jego utworów. W konkluzji autor sugeruje, że projekcyjna metoda SiR może być wykorzystywana do monitorowania zmian zachodzących w interesujących badacza grupach, a także w odniesieniu do większych społeczności. Zmiany subiektywnej realności desygnatów pojęć można rozpatrywać pod kątem wartości utajonych. SiR można traktować jako narzędzie komplementarne wobec metod bezpośrednich lub wykorzystywać je samodzielnie. Słowa kluczowe: subiektywna realność pojęć, ujęcie diachroniczne, choroba, wirus, dusza, grzech, szatan.
Article
Celem artykułu jest prezentacja i rekonstrukcja argumentów sformułowanych przez tomistów egzystencjalnych przeciwko ontologii uprawianej przez fenomenologów. Całość dyskusji zaprezentowano na ogólnym tle krytyki fenomenologii jako sposobu uprawiania filozofii. W artykule zaprezentowano najważniejsze argumenty, następnie oceniono ich wartość merytoryczną, biorąc pod uwagę kontekst historyczny, przedmiotowy i metodologiczny. Zwrócono uwagę na wartość tej dyskusji dla kształtowania dialogu filozoficznego między tomizmem a fenomenologią oraz na aktualność podejmowanej problematyki. Dialog ten u niektórych tomistów doprowadził do nowego przemyślenia szeregu kwestii metafizyki tomistycznej (np. struktury bytu intencjonalnego). Wskazano również, że współcześnie tomizm i ontologia fenomenologiczna mają wspólnego przeciwnika jakim jest naturalizm w różnych wariantach. W związku z tym rekomendowano, że między tomizmem a ontologią fenomenologiczną powinna zachodzić głębsza współpraca, gdyż tylko wtedy będzie można podjąć sensowną debatę z naturalizmem, który sięgając nawet po środki administracyjne stara się wprost wyeliminować tak metafizykę klasyczną, jak i fenomenologię.
Article
Full-text available
The matter of dissociation, widely discussed in circles of Western psychologists and psychiatrists, in Poland haven’t found its place in a separate book. The authors, intending to fill this gap, present variety of definitions and meanings associated with the term “dissociation”. They distinguish three contexts, in which the term appears most frequently. Dissociation is treated - first, as a basis of distinguishing the dissociative disorders [podstawa wyodrębnienia zaburzeń dysocjacyjnych] - second, as an essential mechanism impelled by hypnosis, and third - as a primary psychological defence process, which, in result of losing its adaptive function co-originates auto-destructive behaviours, among them also self-mutilations. Generally speaking, dissociation can be treated as a phenomenon, which is characterised by separation of the access to the consciousness of some particular contents / emotions / sensations, which subjectively can (but does not need to) by felt as a specific, unusual, and often unpleasant state. However, such a wide definition of dissociation may become imprecise and vague, which makes it not very useful. In conclusion, the authors stress the necessity of precise definition of dissociation each time the term is used by scientists in their researches.
Article
Full-text available
This article examined evidence for dimensional and typological models of dissociation. The authors reviewed previous research with the Dissociative Experiences Scale (DES; E. B. Bernstein-Carlson & F. W. Putnam; see record 1987-14407-001) and note that this scale, like other dissociation questionnaires, was developed to measure that so called dissociative continuum. Next, recently developed taxometric methods for distinguishing typological from dimensional constructs are described and applied to DES item-response data from 228 adults with diagnosed multiple personality disorder and 228 normal controls. The taxometric findings empirically justify the distinction between two types of dissociative experiences. Nonpathological dissociative experiences are manifestations of a dissociative trait, whereas pathological dissociative experiences are manifestations of a latent class variable. The taxometric findings also indicate that there are two types of dissociators. Individuals in the pathological dissociative class (taxon) can be identified with a brief, 8-item questionnaire called the DES-T. Scores on the DES-T and DES are compared in 11 clinical and nonclinical samples. (PsycINFO Database Record (c) 2012 APA, all rights reserved)
Chapter
Full-text available
Music and consciousness are things we do. . . . Achieving consciousness, from the Latin con (with) and scire (to know), is the central activity of human knowledge. At the heart of the word is a concept of mutuality, knowing with others. Our consciousness is a mutual activity; it is performed. (Aldridge, 2006, p. 10)
Article
This paper presents the philosophical theory underpinning an empirical study that found changes in the semantic usage of first person pronouns by recovering psychotherapy patients. The philosophical theory provided semantic variables that could serve as markers of recovery. It derived from the semantic theory by Gottlob Frege and the logic of relations, and accounts for the meaning expressed by the first person pronouns as distinct from their syntax and pragmatic symbolization. This distinction is worthwhile because empirical evidence was found for change in the meaning expressed by these pronouns during recovery, but not for change in their syntax or pragmatic symbolization. Philosophical work on the concepts of illness and recovery was used to deduce that the semantic variables are markers of recovery in general rather than in psychotherapy only. As with the empirical study, the semantic variables were shown to change as follows when someone recovers: occupancy of alpha positions is taken up and occupancy of omega positions is relinquished. Potential applications of these findings were examined by which the tracking of the semantic variables may serve to improve the clinician's understanding of a patient, monitor a patient's progress, and enhance recovery.
Article
In cognitive therapy, a dissociation sometimes occurs between a person's rational belief and the way it "feels" to that person. This phenomenon, though widely recognized, has received little theoretical analysis or research. Clinical and nonclinical examples are presented, revealing a phenomenon that is a matter of more than mere curiosity. A variety of theoretical perspectives are investigated, including implicit/explicit cognitive processing, the generation of emotion, neuroscience, metacognition, the role of emotional memories, and compassion. The implications for cognitive therapy are considered briefly and some research avenues suggested. It is argued that an examination of this neglected phenomenon could aid cognitive case conceptualization and warrants further theoretical and clinical attention.
Article
The Dissociative Experiences Scale (DES) has now been used in over 100 studies on dissociation. This article reports on a series of meta-analyses to test some of the theoretical assumptions underlying the DES and to examine the instrument's reliability and validity. Studies with the DES were identified through Psychlit, Medline, Social Sciences Citation Index, and Current Contents. Across studies in similar domains (e.g., studies on multiple personality disorders) combined effect sizes were computed using the Rosenthal-Mullen approach. The DES showed excellent convergent validity with other dissociative experiences questionnaires and interview schedules (combined effect size: d = 1.82; N = 5,916). The DES also showed impressive predictive validity, in particular concerning dissociative disorders (Multiple Personality Disorder: combined effect size d = 1.05; N = 1,705) and traumatic experiences (post-traumatic stress disorder: combined effect size d = 0.75; N = 1,099; and abuse: combined effect size d = 0.52; N = 2,108). However, the discriminant validity was less well established. The DES is sensitive to response and experimenter biases. It is recommended to average DES-scores over more points in time and over more judges. The DES seems to measure the current view on past dissociative experiences. The model of dissociation as a form of autohypnosis failed to receive support from the data. A developmental model to interpret dissociation is proposed.
Article
The view that depersonalization is a stable syndrome became well established during the first half of the 20th century. Current operational definitions restrict depersonalization to the experience of unreality. This is likely to neglect clinical features of potential neurobiological relevance. By using the year 1946 as the dividing line, 200 cases of depersonalization disorder reported in the medical literature since 1898 were divided into two historical groups (1 and 2). The groups were then compared in terms of 18 phenomenological variables with a sample of 45 prospective cases of DSM-IV depersonalization disorder (group 3 or gold standard). Groups 1 and 2 differed in terms of their symptom profile, but the highest frequency that symptoms achieved in either group did not differ from the rates identified in group 3. A core of (invariable) symptoms, including emotional numbing, visual derealization, and altered body experience, was present throughout. These high rates of spontaneous reporting in all three groups may be explained by the fact that they all are accompanied by specific distress. With the exception of heightened self-observation and altered time experiencing, all other symptoms were significantly lower in group 2. The results suggest that the phenomenology of depersonalization has remained stable over the last 100 years. Our study found differences in frequency for some symptoms, but these are likely to have resulted from reporting biases, themselves governed by changing theoretical views. Clinical descriptions became poorer as the present is approached. This cannot be solely explained on the basis of empirical progress, and it is likely that theoretical biases also play a role. Because the neurobiological relevance of the symptoms of depersonalization remains unknown, it makes sense to continue collecting as many symptoms as possible, thereby avoiding both biased selection or premature closure.
Article
Dissociative experiences are mostly studied as a risk factor for dissociative pathology. Nonpathological dissociation is quite common in the general population, however, and may reflect a constitutionally determined cognitive style rather than a pathological trait acquired through the experience of adverse life events. In a theoretical model, we propose that nonpathological dissociation is characterized by high levels of elaboration learning and reconstructive retrieval, for which enhanced levels of attentional and working memory abilities are a prerequisite. These characteristics, in general, seem to be representative for a higher ability to (re-)construct conscious experiences. We review some of our behavioral as well as neural (i.e., fMRI, ERPs) studies, suggesting that high dissociative individuals are characterized by heightened levels of attention, working memory and episodic memory. In nonpathological conditions a person may benefit from these dissociative abilities, although after adverse (e.g., traumatic) events the disposition may develop into dissociative pathology.
Inspiration, mediumship, surrealizm: the concept of creative dissociation
  • M Grosso
Grosso, M. (1998). Inspiration, mediumship, surrealizm: the concept of creative dissociation. In S. Krippner & S. M. Powers (Eds.), Broken Images, Broken Selves: Dissociative Narratives in Clinical Practise. Publisher: Brunner/Mazel.