ArticlePDF Available

Economic policy as a basic element for mechanism of managing development factors in contemporary economic systems

Authors:
  • Vasyl’ Stus Donetsk National University

Abstract

The article studies the essence of economic policy as a basic element of general mechanism of development management for the contemporary economic system as well as the principles of the economic policy formation. It is offered to use the centers of strategic development for the economic systems of all levels with the primary goal of formation of the optimal economic policy; this would allow to solve several problems inherent in the economic system of Ukraine. The definition of the notion "economic policy" is improved. Stages in formation and implementation of the economic policy are offered along with the description of its components.
С.В. Козловський
ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА ЯК БАЗОВИЙ ЕЛЕМЕНТ
МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ФАКТОРАМИ РОЗВИТКУ
СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ
У статті досліджено сутність економічної політики як базового еле-
менту загального механізму управління розвитком сучасної економічної сис-
теми. Досліджено принципи формування економічної політики. Запропонова-
но використовувати центри стратегічного розвитку для економічних систем
всіх рівнів, основним завданням якого є формування оптимальної економічної
політики, що дозволяє вирішити ряд проблем, притаманних економічній сис-
темі України. Вдосконалено визначення поняття „економічна політика”. За-
пропоновано етапи формування і реалізації економічної політики, а також
опис її складових.
Ключові слова: Економічна політика, управління, економічна система.
Рис. 1. Літ. 8.
С.В. Козловский
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК БАЗОВЫЙ ЭЛЕМЕНТ
МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ФАКТОРАМИ РАЗВИТИЯ
СОВРЕМЕННЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ
В статье исследованы сущность экономической политики как базового
элемента общего механизма управления развитием современной экономиче-
ской системы. Исследованы принципы формирования экономической полити-
ки. Предложено использовать центры стратегического развития для эконо-
мических систем всех уровней, основной задачей которого являются форми-
рования оптимальной экономической политики, что позволит решить ряд
проблем, присущих экономической системе Украины. Усовершенствовано
определение понятия „экономическая политика”. Предложены этапы фор-
мирования и реализации экономической политики, а также описание ее со-
ставляющих.
Ключевые слова: Экономическая политика, управление, экономическая система.
S.V. Kozlovskiy
ECONOMIC POLICY AS THE BASE ELEMENT
THE MECHANISM OF MANAGEMENT OF FACTORS OF
DEVELOPMENT MODERN ECONOMIC SYSTEMS
The article are investigated essence of economic policy as base element of the
general mechanism of management by development of modern economic system.
Principles of formation of economic policy are investigated. It is offered to use the
centers of strategic development for economic systems of all levels which primary
goal are formations of optimum economic policy that will allow to solve a line of the
problems inherent in economic system of Ukraine. Definition of concept "economic
policy" is advanced. Stages of formation and realization of economic policy, and also
the description of its components are offered.
Key words: Economic policy, management, economic system.
Постановка проблеми. Механізм управляння факторами розвитку сучас-
них економічних систем, представлений сукупністю рішень, мір і дій органів
управління, що відповідають за розробку економічної політики суб'єктів економі-
чної діяльності. Економічна політика забезпечує узгодження цілей, завдань, рі-
шень і дій всіх мікро-, мезо- і макроекономічних систем (елементів, підсистем),
що є суб'єктами економічної діяльності в глобальному і локальному економіч-
ному просторі, яка направлена на створення матеріальних і духовних благ у від-
повідність з потребами соціальних систем.
В якості ідеальної мети економічної політики доцільно вибрати мету розви-
тку сучасних економічних систем – забезпечення соціальної справедливості та
гуманізації економічної діяльності як основи стабільності економічної системи в
умовах постійної зміни глобального економічного простору за рахунок збережен-
ня та оптимального використання економічних ресурсів і підвищення стратегіч-
ного економічного потенціалу та стійкості.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню теоретичних і
практичних аспектів розвитку економічних систем присвячені праці багатьох вче-
них-економістів (К. Маркс [4], Дж.М. Кейнс [2], К.Охмае [5]). Методологія теорії
управління економічними системами була розроблена А.Г. Мазуром [3], А.Д. Че-
рнявським [7], питання стратегічного управління О.С. Виханським [1], З.Є. Шер-
шньовою [8], регулюванню розвитку економіки Б.Я. Панасюком [6].
Мета дослідження. Метою даної роботи є теоретичне дослідження і аналіз
проблем формування і реалізації економічної політики щодо забезпечення розви-
тку сучасних економічних систем.
Основні результати дослідження. Функціональною метою економічної
політики є надбання і підтримка економічної стійкості системи, як на макро- так і
мікро- рівні. Досягнення поставленої мети забезпечується вирішенням наступних
задач: підвищення економічної активності; підвищення економічної адаптивності;
підвищення ефективності економічної діяльності; підвищення стратегічного еко-
номічного потенціалу (СЕП); диверсифікація ризиків.
Ефективна економічна політика повинна задовольняти ряду критеріїв:
- узгодженості економічної політики із загальною стратегією розвитку;
- внутрішньої і зовнішньої узгодженості економічної політики (узгодженість і
збалансованість окремих напрямків економічної політики між собою; систе-
ма задач економічної політики повинна бути побудована таким чином, щоб
реалізація однієї з них забезпечувала успішну реалізацію інших;
- відповідності економічної політики прогнозованим змінам соціальної систе-
ми, внутрішніх і зовнішніх факторів розвитку;
- реалізації економічної політики з урахуванням наявного СЕП (відповідність
потенційних можливостей системи відтворення власним економічним ресур-
сам і можливостям залучення зовнішніх для реалізації розробленої економіч-
ної політики);
- прийнятності рівня ризику, пов'язаного з економічною політикою (відповід-
ність прогнозованих рівнів ризиків внаслідок впливу зовнішніх і внутрішніх
факторів розвитку, їх можливих наслідків для системи з передбаченими
компенсаційними заходами).
Узгодженість економічної політики з зовнішніми та внутрішніми факторами
та її реалізації з СЕП, багато в чому визначається адаптивністю системи. Адапти-
вність розглядається як свого роду компенсаційний механізм, що дозволяє системі
адаптуватись до дестабілізуючого впливу факторів розвитку, в процесі досягнен-
ня своїх цілей; дозволяє ефективно «працювати» в рамках займаної економічної
ніші або забезпечувати перехід в більш ефективну нішу.
Дотримання основних принципів формування економічної політики ство-
рює передумови для ефективного досягнення поставленої мети та вирішення за-
дач розвитку і економічної, і соціальної системи, а також знижує негативні ре-
зультати при реалізації управлінських рішень. В якості основних принципів фор-
мування економічної політики нами виділені принципи: єдності; участі; безперер-
вності; гнучкості; точності:
- Принцип єдності передбачає, що формування економічної політики повинно
мати системний характер. Поняття «система» у даному випадку означає існу-
вання не просто сукупності елементів, а виникнення нових властивостей, не
властивих кожному елементу окремо. При цьому повинний забезпечуватися
єдиний напрямок розвитку економічної системи (держави, регіону, галузі, пі-
дприємства), орієнтування на стратегію і цілі розвитку. При наявності альте-
рнативних управлінських рішень їх вибір повинен бути заснований на систе-
мі критеріїв, що визначають саме стратегією розвитку.
- Принцип участі тісно взаємопов'язаний з принципом єдності і означає, що
процес розробки та реалізації управлінських рішень має залучати до себе всі
структурні елементи системи, які він безпосередньо торкається.
- Принцип безперервності передбачає коректування очікувань системи щодо
зовнішніх і внутрішніх факторів у зв'язку з їх невизначеністю і можливістю
непередбачених змін факторів, відповідних виправлень та уточнень стратегій
і програм розвитку. При цьому змінюються не тільки фактичні передумови,
але і представлення системи про свої внутрішні потреби і можливості.
- Принцип гнучкості, полягає в наданні процесу формування економічної полі-
тики здатності змінювати свою спрямованість у зв'язку з цілями розвитку со-
ціальної системи, впливом зовнішніх і внутрішніх чинників. Найефективніші
управлінські рішення в області економічної діяльності, розроблені і реалізо-
вані економічною системою в попередньому періоді, не можуть далі надати
такий самий ефективний результат унаслідок високої динаміки зовнішніх
чинників, постійних змін внутрішніх.
- Принцип точності передбачає конкретизацію і деталізацію управлінських рі-
шень в тій мірі, в якій дозволяють прогнози та передбачення можливих змін
зовнішніх і внутрішніх факторів економічного розвитку. Якщо прогнозовані
параметри зовнішніх і внутрішніх факторів виявляються відносно стабільни-
ми, система має можливість більшою мірою деталізувати управлінські рі-
шення, в тому випадку, якщо прогнозовані зовнішні і внутрішні чинники ха-
рактеризуються нестабільністю основних параметрів, управлінські рішення
повинні носити більш гнучкий характер.
При наявності такого розмаїття факторів розвитку сучасних економічних
систем управління цими факторами має бути орієнтовано на розробку власних
стратегій розвитку та розвиток комплексної інфраструктури економічної діяльно-
сті, яка передбачає створення і розвиток:
- системи науково-технічної та аналітичної інформації, що має достатньо повні
і вичерпні відомості про причини і можливі джерела зміни зовнішніх і внут-
рішніх факторів розвитку;
- системи науково-технічного, інноваційного прогнозування і програмування
здатного визначати пріоритетні напрямки розробок які відповідають стратегії
розвитку;
- системи координації досліджень і розробок на всіх напрямках;
- системи експертизи досліджень і розробок;
- системи правового забезпечення та консалтингу;
- системи інформатизації та зв'язку, які забезпечує ефективну діяльність всіх
елементів структури управління;
- системи підготовки та перепідготовки управлінських кадрів;
- системи інформатизації та зв'язку, які забезпечує ефективну діяльність всіх
елементів інфраструктури економічної діяльності.
Розвинені організаційно-інституційні мережі припускають наявність різно-
манітних зв'язків виробництва з наукою, банками, приватними фірмами для більш
ефективного використання знань та інтелектуальних здібностей найбільш квалі-
фікованих фахівців в ході розробки та реалізації економічної політики. В системі
заходів оптимізації організаційної структури управління доцільна організація вза-
ємодії між службами, створення ефективної системи економічного контролю.
Особливий вплив на результати економічної діяльності надає робота аналітико-
економічних служб. Проведений аналіз показав, що роль аналітичних служб зна-
чно впливає на стан економічних систем (на прикладі мезо-та мікроекономічних)
і в більшості систем є недостатньою. Основними причинами такого стану є: відсу-
тність чіткого виділення та розмежування функціональних обов'язків, прав і від-
повідальності між службами і відділами; слабкий зв'язок між результатами роботи
економічних служб і станом матеріального і морального стимулювання, а найго-
ловніше – практично відсутній тактичний менеджмент, не кажучи вже про страте-
гічний.
Для оптимізації організаційної структури, відповідної вимогам мети і за-
вданням формування економічної політики у відповідності із стратегією економі-
чного розвитку пропонується її виділення у окрему структурну одиницю, центр
стратегічного розвитку (ЦСР) для економічних систем всіх рівнів.
Наявність високоякісного управління є ключовою умовою формування ефе-
ктивної економічної політики, яка буде директивним керівництвом дії для всіх
елементів економічних систем. З цих позицій економічна політика не випадково
розглядається в контексті управління факторами економічного розвитку.
Процес прийняття та реалізації управлінських рішень в рамках економічної
політики є складним, оскільки приймати рішення приходиться в умовах впливу
безлічі факторів. Враховуючи значну тривалість економічної діяльності, склад-
ність зміни в часі взаємозв'язків між впливовими факторами, а також їх кількість,
необхідно відзначити високий рівень вимог, що висуваються до менеджменту
усіх рівнів в сучасних умовах.
Виділення в окрему структурну одиницю ЦСР, основним завданням якого є
формування оптимальної економічної політики, на основі глибокого аналізу фак-
торів розвитку, дозволяє вирішити ряд проблем, притаманних економічній систе-
мі України на даному етапі розвитку:
- відсутність інститутів та спеціалізованих підрозділів, що реалізують загальні
функції управління за рівнями: стратегічний, тактичний, оперативний. Орга-
нізаційна структура з виділенням ЦСР побудована під вирішення сукупності
набору задач, спрямованих на досягнення економічної стійкості і підвищення
СЕП;
- непланомірність у взаємодії та збої в діяльності інститутів та підрозділів у
зв'язку з відсутністю керуючого елементу. Вирішується проблема розбіжно-
сті в розумінні цілей і мотивації, як наслідок знімається напруга, ліквідується
можливість зіткнення інтересів різних інститутів і підрозділів, зменшується
ймовірність конфліктів;
- вирішується проблема, пов'язана з тим, що з одного боку інститути та під-
розділи дублюють один одного;
- вирішується проблема недостатньо ефективної процедури аналізу, коли по-
милки, що виникають у процесі економічної діяльності, не виправляються,
внаслідок чого знову повторюються і таким чином мають хронічний харак-
тер;
- налагоджується належне виконання такої функції управління як контроль.
Грамотно поставлені задачі, у багатьох випадках не призводять до заданого
результату через відсутність контролю за їх виконанням з боку менеджменту
на всіх його рівнях.
Згідно з наведеним вище визначенням, економічна політика визначається
автором як сукупність управлінських рішень, заходів та дій, спрямованих на залу-
чення та ефективне перерозподілення економічних ресурсів, організацію економі-
чної діяльності щодо створення матеріальних і духовних благ у відповідності з ці-
лями та завданнями розвитку соціальних систем.
Дослідження природи факторів розвитку обумовило розробку структурно-
логічної моделі формування економічної політики. Розроблена модель формуван-
ня економічної політики включає шість етапів, які наведені на рисунку 1.
1. На першому етапі здійснюється вибір і обгрунтування варіанту (стратегії)
розвитку сучасної економічної системи. В рамках даного етапу оцінюються пріо-
ритети розвитку в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковий перспе-
ктиві, визначається місткість стратегії, формується мета і завдання економічної
політики, а також виконується попередня оцінка цілей і завдань розвитку.
Загальна спрямованість економічної системи на підвищення її СЕП і досяг-
нення стійкості описується шляхом формулювання певних цільових установок.
1 етап Вибір і обґрунтування стратегії розвитку, постановка цілей і завдань економічної
політики економічної системи
6 етап Оцінка результатів реалізації економічної політики
5 етап Реалізація економічної програми й оцінка ефективності
4 етап Розробка економічної програми
3 етап Аналіз і оцінка поточного стану і можливих змін внутрішніх факторів
2 етап Аналіз і оцінка поточного стану і можливих змін факторів розвитку
Ціль
Досягнення і
підтримка стану
економічної
стабільності
Завдання
Підвищення економічної активності
Підвищення економічної адаптивності
Підвищення ефективності економічної діяльності
Формування стратегічного економічного потенціалу
Диверсифікованість економічних ризиків
Зовнішні фактори-умови непрямого впливу
Економічні; Політичні; Соціокультурні;
Демографічні; Науково-технічні;
Екологічні.
Зовнішні фактори-умови прямого впливу
Інноваційний процес;
Економічні цикли;
Спадкоємність;
Конкурентний відбір.
Внутрішні
фактори
Мета, завдання
Структура
Технології
Культура і люди
Економічна
активність
Стратегічний еконо-
мічний потенціал
Економічні
ризики
Економічна
адаптивність
Ефективність
економічної
діяльності
Темп, швидкість розвитку (років)
Ріст/приріст економічних ресурсів (%)
Структура економічних ресурсів (%)
Накопичені економічні ресурси (грн.)
Економічна ніша (грн.)
Економічні проекти
Економічний проект i
Економічний проект i...1
Ефекти
Фінансово-економічний, виробничий, соціаль-
но-управлінський, інноваційний
Рис. 1. Етапи формування і реалізація економічної політики
Режим діяльності системи може бути представлений деяким набором показ-
ників. З кожним конкретним режимом можна зіставити визначені значення показ-
ників або, з урахуванням вимоги зіставності і необхідності включення елементів
динаміки, темпи зростання, приросту показників економічного розвитку. Викори-
стовуючи ранжирування показників по темпах зростання, можна побудувати та-
кий порядок, який здатний виразити вимоги до оптимального режиму економічної
діяльності і може виступати в ролі еталона. Такий порядок носить назву нормати-
вної системи показників, впорядкованих по темпах і швидкості процесу розвитку
так, що підтримка цього порядку на тривалому інтервалі часу забезпечує якнайк-
ращий режим функціонування системи. Нормативна система показників є модел-
лю еталонного режиму функціонування системи.
Цільові установки системи можуть бути виражені шляхом впорядкування
двох і більш показників стану і результатів діяльності системи, а мета полягатиме
в підтриманні цього порядку. Свідомо конструюючи і контролюючи динаміку по-
казників, можна не тільки визначити напрям руху економічних ресурсів системи,
але і управляти цим рухом для досягнення поставленої мети розвитку.
2. На другому етапі здійснюється аналіз і оцінка поточного стану і можли-
вих змін зовнішніх чинників непрямої і прямої дії з використанням методу деком-
позиції.
3. На третьому етапі здійснюється аналіз і оцінка поточного стану і можли-
вих змін внутрішніх чинників і СЕП, економічної ніші і лага інвестування еконо-
мічних ресурсів.
4. На четвертому етапі здійснюється розробка економічної програми систе-
ми. Якщо відношення обсягу економічної ніші до її ємності перевищує, або дорі-
внює одиниці, це свідчить про те, що вся поточна потреба системи в економічних
ресурсах може бути задоволена. Отже, розроблена на третьому етапі базова еко-
номічна програма, може не піддаватися коригування в частині обсягу необхідних
економічних ресурсів. Якщо вказане співвідношення менше одиниці, відповідно,
необхідне коректування економічної програми.
Для полегшення процесу коригування економічних програм доцільним
представляється визначення в базовій програмі максимальних і мінімальних обся-
гів економічних ресурсів. При цьому максимальний об'єкт економічних ресурсів
являє собою сукупний обсяг коштів, необхідних для проведення повного компле-
ксу робіт на всіх необхідних напрямах, і є орієнтиром для керівництва в проведені
економічної політики на перспективу. Мінімальний обсяг економічних ресурсів
прямо взаємопов'язаний з фактичним обсягом економічної ніші і характеризує на-
гальні потреби системи. Таким чином, в залежності від обсягу економічної ніші
формується економічна програма, що передбачає оптимальну на даному етапі фу-
нкціонування системи величину економічних ресурсів.
При цьому доцільно використовувати принцип наступності економічних
програм. Суть цього принципу полягає в тому, що основу економічної потреби на
наступний період складає величина незадоволених потреб попереднього періоду.
Така форма адаптації системи до існуючих ризиків є найбільш життєздатною в
умовах нестабільного зовнішнього середовища.
5. На п'ятому етапі здійснюється безпосередня реалізація економічної про-
грами, а в її складі проекту. В тому, разі якщо прогноз по об'ємам збільшення
ємності економічної ніші системи та моменту настання даної події, що здійсню-
ється при прогнозної оцінки лага інвестування економічних ресурсів не виправдо-
вується, відбувається повторне здійснення третього та четвертого етапів форму-
вання економічної політики, до тих пір, поки шукана подія не наступає, що відпо-
відно збільшує лаг інвестування.
6. На шостому етапі здійснюється оцінка результатів реалізації економічної
політики, розробляється система коригуючих заходів. Представлена вище на ри-
сунку 1 схема представляє завершений цикл формування економічної політики як
базового елементу механізму управління факторами розвитку сучасних економіч-
них систем.
Висновки. Запропонована модель формування економічної політики дозво-
ляє звести до мінімуму ймовірність розробки неефективних економічних програм
і проектів, оптимізувати тривалість процесу інвестування економічних ресурсів, а
також вирішити ряд проблем, властивих діяльності сучасної економічної системи
України (також як і її підсистем і елементів): визначення початкових зовнішніх і
внутрішніх факторів і обмежень; визначення області припустимих рішень, вибору
кращих альтернативних варіантів реалізації стратегічних економічних програм;
використання нових форм і методів планування, контролю, регулювання економі-
чної діяльності; оцінці проміжних і кінцевих результатів реалізації економічної
політики; визначення динаміки зовнішніх і внутрішніх факторів, їх взаємозв'язку
з чинниками, що визначають економічну стійкість системи.
1. Виханський О.С. Стратегическое управление: Учебник. – М.: Гардарика, 2003. – 296 с.
2. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег /Под ред. Куранова Л.П. – М.:
Гелиос, 1999.
3. Мазур А.Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія,
практика. – Вінниця: ТОВ „Консоль”, 2003. – 408 с.
4. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. – М.: Политиздат, 1988.
5. Ohmae K. The Invisible Continent. Four Strategic Imperatives of the New Economy. N.Y.,
2001. 6. Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки.- К.: Поліграфкнига,
1998. 304 с.
7. Чернявський А.Д. Методологічні підходи до створення організаційних форм управлін-
ня // Економіка та держава. – 2006. - №8. – С.23-25.
8. Шершньова З.Є., Оборська С.В. Стратегічне управління: Навч. посібник. К.: КНЕУ,
1999. 384 с.
9. Козловський С.В. Концептуальна модель механізму управління факторами економіч-
ного розвитку сучасних економічних систем // Журнал „Економіка і регіон” / Науковий вісник
Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка. №2(21) – 2009.
С. 98-103.
10. Геєць В.М. Перехідна економіка: монографія / В.М. Геєць, Е.Г. Панченко, Е.М. Ліба-
новата ін. – Вища школа, 2003, 591 с.
... However, the specified period was characterized by critical changes in the agricultural industrythe loss of sales markets due to the collapse of the USSR and unfavourable weather conditions in the first years of independence. In the future, the situation was normalized thanks to economic stabilization, favourable climatic and natural conditions and fertility of the soils of Ukraine (Kozlovskyi, 2010). In the 2000s, Ukraine started the transition to a capital-intensive model of the agricultural sector. ...
Article
Full-text available
The article reveals the expediency of revising the fundamental provisions of the formation of the food security system of low-income countries, since the world food system is significantly vulnerable to crisis-forming factors. The problem of the imbalance of the world's food systems and, consequently, the change in the production model in low-income countries is substantiated. It is proposed to study the impact of the war between Russia and Ukraine on the world’s food security, in particular: to outline the main stages of the formation of Ukraine as a guarantor of food security in the world food system; to determine the impact of the war on the production and export of agricultural goods; to analyse the food situation in developing and low-income countries; to model the impact of inflation on the food security in developing and low-income countries; to form scenarios for ensuring Ukraine's food security in the short- and long-term periods. Food inflation rate, Core Consumer Price Index and Consumer Price Index have been selected for the analysis of the inflationary impact.
... As the history of humanity shows, secondary and unpredictable factors become the catalyst for the aggravation and manifestation of the accumulated contradictions (Kozlovskyi, 2010). Such an impetus for resolving modern contradictions was the global pandemic COVID-19 (2020), which proved the growing role and influence of the societies having effective institutions, the increasing power of states having traditional regulatory mechanisms overall, a relative weakening of traditional international institutions, and transformation of global leadership forms (Kinnunen et al., 2021). ...
Article
Full-text available
The study of theories of civilizational cycles under modern economic conditions is becoming increasingly important. Humanity can discern that long-term forecasts to a certain extent comply with theories of cyclical development. The issue of proving that the iteration of civilizational cycles in historical retrospect may correspond to their recurrence of the Fibonacci series remains open. The objective of the study is to do research into the wave theory in terms of economic development; to determine whether it is possible to apply the "principle of the golden ratio" based on the Fibonacci series; to explain how civilizational cycles are formed in the context of technological transitions; to identify patterns and characteristics of these fluctuations; to describe trends of further economic fluctuations. The object of study are economic relations in the context of civilization development, and their impact on of education, culture and personal freedom. Using the methodology of the Fibonacci numbers, namely, the rule of the golden ratio revealed the patterns of large economic fluctuations, explained the reasons for accelerating the pace of cyclicality and made a forecast of their further development. The results of the study allowed to claim that the current decade is decisive in terms of forming a new civilizational cycle of economic development. It is proved that the trend of the new cycle of civilization will be determined by the symbiosis of a human and artificial intelligence.
... The postural disorders among pupils from mountainous regions in the Carpathians have not been studied properly yet. Specific living conditions and unsatisfactory social conditions significantly affect any programmes for schoolchildren's rehabilitation, since they require simple and economically accessible methods, which should take into account the natural factors of the Carpathians (Byvalkevych, Yefremova, & Hryshchenko, 2020;Hrytsuliak, Hrytsuliak, & Bohachuk, 2007;Kaletnik, Zabolotnyi, & Kozlovskyi, 2011;Koziuk, Hayda, Dluhopolskyi, & Kozlovskyi, 2020;Kozlovskyi, 2010;Makoviichuk et al., 2020;Mykolaiskyi, 2006;Sebalo & Teslenko, 2020). At the same time, neurophysiological indicators of the analyzed disorders should be taken into account during physical rehabilitation. ...
Article
Full-text available
The adolescents aged between 15 and 17 with postural disorders in the sagittal plane, who live in mountainous regions in the Carpathians, achieve less than their peers with similar postural disorders, who live in plain regions. The research aims to develop the comprehensive programme for correcting postural disorders in the sagittal plane among pupils, who live in mountainous regions in the Carpathians, using physical rehabilitation, and establish the links between empirical data of the experiment and neurosciences to develop methods of complex psychophysical and neurophysiological diagnostic and rehabilitation of adolescents with such disorders in further research. The research is based on a detailed observation of 319 adolescents aged between 15 and 17 from mountainous regions of the Ukrainian Carpathians and 94 pupils from plain regions with postural disorders in the sagittal plane. The research methods are the following: an analysis of the scientific and specialized literature; surveys and questionnaires; pedagogical tests; methods for determining the indicators of physical development, functional readiness and functions of the spine; methods of mathematical statistics, namely, the Ruffier-Dickson test, Otto test, Schober test, Thomayer test, Fleischmann test, Sedin test and spinal index, inclinometer measurements. The pupils who suffer from the stoop and round spine have shown a decrease in average values in the angles of lordosis and kyphosis curves; pupils who suffer from flat back – an increase in the angles of the sacral bone, lordosis and kyphosis curves; pupils who suffer from the round and concave back – a decrease in the angles of the sacral bone, lordosis and kyphosis curves. The implementation of the author’s programme for physical rehabilitation has made it possible to achieve a statistically significant improvement in most of the analyzed indicators. Finally, the article extrapolates the results of the experiment to their neurophysiological and neuromedical application in terms of enhancing anamnesis and taking into account post-correction data in subsequent medical treatment.
... Therefore, depending on the causes of excessive potato residues, it is necessary to develop effective measures to reduce them, in particular, by finding new markets for potato, which, accordingly, requires a significant reduction in production costs, expanding product range, improving quality, increasing storage capacity and in-depth processing. It is quite possible to do this if we pursue a balanced and consistent financial and investment policy (Kozlovskyi, 2010) in potato processing sector of Ukrainian economy. ...
Article
Full-text available
Growing role of potato farming in food security system of the country needs attracting the new investment in preserving and process restructuring of the sector, at scientifically proven approach to defining the optimal scope of potato production, processing, and storage – to avoid the extra stocks, unnecessary losses, and inefficient investment resources at any stage of agri-food chain. Purpose of the study is to justify the conceptual model of investing in development of Ukrainian potato sector, based on calculated optimal structure of balance between potato production and consumption, as well as the effective combination of fresh and processed products, to ensure competitive parameters of potato market in actual market environment. Object of the study is forming and increasing the added value in agri-food chain, due to optimal parameters of balance between potato production and consumption. The study methodology is based on system analysis laws, which allow justifying the competitive parameters of Ukrainian potato sector in varying economic space, thus reducing the unnecessary loss in “producing-processing-transporting-sale-consumption” chain. Use of developed optimization model for potato production/consumption balance, by minimizing the potato residues at the end of year, revealed the extra stock (2.4 million tons) in early 2020, which was unbalanced with consumer demand. Due to inefficient distribution of gross potato yield in Ukraine, conclusion was made on need to reduce investment in overproduction (17.5%) and direct the major investment flows in potato processing industry, increase the export potential, and expand the foreign market boundaries for Ukrainian potato products, semi-finished and fresh products, at ensuring the relevant quality. In this view, authors proposed a conceptual investment model for potato sector of Ukraine, based on optimal balance of potato production and consumption till 2027, which ensures achieving the strategic result in terms of global competition.
... An analysis of scientific and methodological literature on the process of forming future officers' readiness to perform assigned tasks by means of special physical training, the questioning of leading specialists in combat and special (physical) training, the analysis of the results of previous research (Muntian, 2013;Podrigalo et al., 2016;Del Vecchio et al., 2018;Boyali, Sevindi, Yüksel, & Demir, 2018;Băiţel & Deliu, 2014;Vences Brito, Ferreira, Cortes, Fernandes, & Pezarat-Correia, 2011;Bizin, Mirgorod, & Khatsaiuk, 2014;Artemiev, Yareshchenko, & Sergienko, 2011;Melnyk et al., 2019;Sheremet, Leniv, Loboda, & Maksymchuk, 2019;Gerasymova et al., 2019;Byvalkevych, Yefremova, & Hryshchenko, 2020;Sebalo, & Teslenko, 2020;Koziuk, Hayda, Dluhopolskyi, & Kozlovskyi, 2020;Kozlovskyi, 2010;Kaletnik, Zabolotnyi, & Kozlovskyi, 2011;Novikov, 2004;Lodatko, 2010;Yarmachenko, 2001) in this field, own combat and pedagogical experience of teaching the "SPT" course, the experience of taking part at various levels of championships on the Ministry of Internal Affairs of Ukraine level proves the need to improve professional competency in future officers. ...
Article
Full-text available
The use of the newest pedagogical technologies (techniques) with the accentuated influence of the modern technical means of training during practical classes with the SPT and other forms of physical training with the cadets of the National Academy of National Guard of Ukraine during their professional development ensures that they acquire the necessary level of readiness to perform assigned tasks and is the priority of the scientific research. The article aims to formulate a model for forming future officers' readiness to perform assigned tasks using special physical training in higher military educational institutions and to analyze the results of the pedagogical experiment on its implementation. While conducting the pedagogical experiment, the modern technical means of training and functional complexes were used, which increases the level of special physical readiness among the representatives of the experimental group. Also, pedagogical conditions for forming future officers’ readiness to perform assigned tasks using special physical training at the Command faculty of the National Academy of the National Guard of Ukraine were experimentally verified. To improve the “shock” technique of HHC (the technique of applying physical activity measures) and the explosive force, we used the hardware-software system of the martial arts technique “Katsumoto” impact registration (HSS “Katsumoto”), video monitoring of technical handicap operations, Human Reactions Complex (AECS – LAB). Experimental work was implemented in two groups: the control group (CG, n=62) and the experimental group (EG, n=61). It is experimentally confirmed that the high qualification level of special physical readiness ensures the high-quality performance of assigned tasks.
... The only way to succeed in achieving this is to apply the forms and methods of physical education and sports within other educational subjects. The problem of developing healthcare competency has been extensively studied in doctoral theses by Andriushchenko (2015), Bakhmat et al. (2019), Behas et al. (2019), Bezliudnyi et al., (2019), Bobrytska (2006), Boichuk (2009), Byvalkevych et al., 2020, Dzhurynskyi (2013, Dmytruk (2015), Drozhyk (2015), Gerasymova et al. (2019), Halaidiuk et al. (2018), Harkusha (2015), Kaletnik et al., (2011), Khoroshukha (2015), Koziuk et al., (2020), Kozlovskyi (2010), Makoviichuk et al. (2020), Maksymchuk (2016a;2016b;2017a;2018b), Maksymchuk et al. (2018), Melnyk et al. (2019), Meshko (2012), Ostafiichuk (2014), Sebalo, & Teslenko, (2020), Sheremet et al., (2019), Shulha (2016), Sitovskyi et al. (2019), Voskoboinikova (2013), Zakharina (2013), Zavydivska (2012). The process of developing future teachers' healthcare competency is greatly influenced by scientific attainments of the scholars elaborating the problem under investigation (Becker, 1974;Braus, 1993;Brown, 1992;Bucher, 1960;Glanz et al., 1990;Jensen, 1999;Kivanagh, 1980;Kok, 1991;McClelland, 1973;Noack, 1987;Prochaska & DiClemente, 1984;Rifkin, 1991;Rychen, 2003;Short, 1985). ...
Article
Full-text available
The progressive mankind has realized that medicine has only relative possibilities in the elimination of the results of destructive processes in the human body and mind, whereas preventive measures, propaedeutics, physical education and sport and other forms which eliminate causes rather than effects are more effective. Experimental work aims to verify the effectiveness of pedagogical conditions, which assure the process of developing healthcare competency in future teachers. The research is based on a hypothesis that healthcare competency of future teachers can be successfully developed under the following pedagogical conditions: enhancing future teachers’ motivation; creating learning space; designing the content of training based on interdisciplinarity; accomplishing pedagogical tasks with healthcare content; organizing students’ extracurricular activities based on their diversification; implementing healthcare self-development during professional training. The first experimental group (EG 1) comprised 95 respondents, the second experimental group (ЕG 2) – 99 respondents, the third experimental group (ЕG 3) – 97 respondents; the first control group (CG 1) – 101 respondents, the second control group (CG 2) – 105 respondents. Results. The high level of healthcare competency formation in EG 1 (33,68%) exceeds similar figures in CG 1 (20,79%) by 12,89%. In EG 2, this difference in comparison with CG 2 amounts to 20,17%. In CG 1 and CG 2, there were many respondents at critical and low levels –46.53% and 53.33% respectively. In EG 1, EG 2 and EG 3, the number of respondents at critical and low levels ranged from 21.63 to 25.26%. Conclusions. Healthcare competency is successfully formed in the process of realizing the developed system and implementing the determined pedagogical conditions. Conclusions. Healthcare competency is successfully developed in the process of realizing the developed system and implementing the determined pedagogical conditions.
... The use of positive experience in the educational sphere in the context of globalization and integration matters, but domestic and foreign scholars warn that the preservation of their own teaching experience remains more important. Ukrainian scientists are confronted with the question of the combination of centuries-old domestic developments in the field of basic education with the successful achievements of the leading countries of the world (Komorowska, 1994;Kozlovskyi, 2010;Kozlovskyi et al., 2010;Kozlovskyi et al., 2019;Gerasymova et al., 2019;Melnyk et al., 2019;Sheremet et al., 2019). ...
Article
Full-text available
Comprehension and implementation of such experience will help to improve the foreign language education of future teachers of humanities in our country and will contribute to successful integration of Ukrainian national education into the world educational space. The purpose of the study is to systematize theoretical issues and generalize the experience of developing foreign language education for future teachers of humanities at pedagogical universities of Ukraine (mid-XX - early XXI century). An analysis of the original literature of the study period allowed us to identify the most effective methods of foreign language education in foreign countries: Grammar-Translation Method, which provides written work and focuses on the study of grammatical rules through translation of the original texts; Audio-Lingual Method, which enables the rapid training of foreign language specialists on the basis of the following provisions: language learning as habit-formation (language learning is); avoiding mistakes because they form bad habits (Mistakes are bad and should be avoided, as they make bad habits); mastering verbal communication and then writing (language skills are learned more effectively if they are presented verbally first, then in written form); when learning an analog language better than analysis (analogy is a better foundation for language learning than analysis); the meaning of words can only be learned in a linguistic-cultural context (the meanings of words can be learned only in a linguistic and cultural context); Cognitive-Code Methodologies (conscious-practical method, or theory of conscious mastery of code); its main provisions are: the verbal basis of learning the foreign language; language-based thinking formation.
Article
Full-text available
The article investigates the impact of force majeure crisis factors that appeared in the Ukrainian economy as a result of the global recession, the events of 2014-2021 (annexation of Crimea, temporary occupation of part of the industrial territories of Donetsk and Luhansk regions, military operations in Donbas, during the fight against pandemic (COVID-19), war in 2022 on the stable development of regions. Based on the analysis of official indicators of the State Statistics Service of Ukraine, it was proved that the said factors create additional multiplier and acceleration effects that adversely affect the dynamics of the gross regional product in the crisis conditions. It has been determined that the result of these effects is the transformation of crisis signals from a proactive to an active phase. The construction of a heat map of GRP correlation indicators made it possible to determine the existence of a disbalance between the economic and social development of the regions. Building a model of linear regression, allowed us to draw conclusions about the existing disbalance of GRP regions during the crisis and war.
Article
Full-text available
The article is devoted to the consideration of the ethical and ecological aspect of the framework conditions for the welfare state formation. The hypothesis of the negative influence of high ethnic fractionalization on the ecological situation in a country that in the classical welfare states is offset by the high efficiency of government through the initiation of the function of balancing the interests of ethnic groups in the transmission buffer mechanism is tested in the paper. The study used correlation and regression analysis tools using the application statistical software package STATISTICA. The hypothesis of an inverse relationship between the degree of heterogeneous society and the ecological quality is empirically substantiated. It is proved that the quality of governance can weaken the inverse relationship between ethnic fractionalization and the ecological situation in the country. In the welfare states, the neutralization factor of ethnic fractionalization by the quality of governance institutions is traced, which testifies to the existence of an institutional transmission buffer mechanism in the relationship between the structure of society and the offer of environmental goods.
Article
Full-text available
The study goal is to investigate the effect of cash specific accounting information on the capital investment decisions. To this end, the researcher used a prepared questionnaire to selected companies in Jordan. The main result of the study has shown that there is a significant effect of three kinds of accounting information, which are related to expected cash flows: 1) data on scrapped assets at the end of investment, 2) information on money coming in and out, and 3) information on cash saving by tax (outflows). Capital investment decisions show an increased consciousness by companies and have an importance of accounting information effect. This will significantly extend in the progress of capital investment decisions in companies. The main recommendation was to use the information on accounting, such as cash flows obtained from the asset at the end of their life. Also, information on cash coming in and out of companies, and information on cash saving by outflows (tax) have a significant effect on decisions related to capital investment.
Общая теория занятости, процента и денег /Под ред
  • . М Кейнс Дж
Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег /Под ред. Куранова Л.П. -М.: Гелиос, 1999.
Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика. -Вінниця: ТОВ "Консоль
  • А Г Мазур
Мазур А.Г. Управління в регіональних економічних системах: теорія, методологія, практика. -Вінниця: ТОВ "Консоль", 2003. -408 с.
Критика политической экономии
  • К Маркс
  • Капитал
Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. -М.: Политиздат, 1988.
Прогнозування та регулювання розвитку економіки
  • Б Я Панасюк
Панасюк Б.Я. Прогнозування та регулювання розвитку економіки.-К.: Поліграфкнига, 1998. -304 с.
Методологічні підходи до створення організаційних форм управління // Економіка та держава
  • А Д Чернявський
Чернявський А.Д. Методологічні підходи до створення організаційних форм управління // Економіка та держава. -2006. -№8. -С.23-25.
Концептуальна модель механізму управління факторами економічного розвитку сучасних економічних систем // Журнал "Економіка і регіон" / Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка. -№2(21) -2009
  • С В Козловський
Козловський С.В. Концептуальна модель механізму управління факторами економічного розвитку сучасних економічних систем // Журнал "Економіка і регіон" / Науковий вісник Полтавського національного технічного університету імені Ю.Кондратюка. -№2(21) -2009. -С. 98-103.
Стратегическое управление: Учебник
  • О С Виханський
Виханський О.С. Стратегическое управление: Учебник. -М.: Гардарика, 2003. -296 с.