ArticlePDF Available

Ponsaers, P. , Verhage, A., Beyens, K. (2011). “Controle op politie en justitie : een lappendeken met weinig samenhang”, Orde van de Dag , n°55, 7-16.

Authors:
Article
Full-text available
Het artikel tracht na te gaan of de huidige toezichtsmaatregelen op de lokale politie in België voldoende zijn om nieuwe technologische ontwikkelingen aan te pakken en een reflectie te bieden over hoe dit kan worden verbeterd. Is het traditioneel kader dat toezicht op de politie regelt voldoende om de risico’s van nieuwe technologieën op te vangen? In een eerste deel zal kort ingegaan worden op de laatste ontwikkelingen in surveillancetechnologie en de mogelijke risico’s die daaraan verbonden zijn. Deel twee geeft een overzicht van de huidige ontwikkelingen in België inzake gebruik van surveillancetechnologie door de lokale politie, waar specifiek dieper wordt ingegaan op de ontwikkelingen inzake ‘predictive policing’. In een derde deel zal er stil worden gestaan bij de stand van zaken van het Controleorgaan op de Politionele Informatie dat instaat voor het toezicht op het gebruik van technologie door de politie. Tenslotte zal er gereflecteerd worden over of het huidig kader voldoende is en wat er verbeterd kan worden.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.