ArticlePDF Available

A tojás a legtökéletesebb dolog az univerzumban!

Authors:
BARoMFlAGAZAI
Cí':
tl_L_!
J
LJJ
ru
LL!
l_
{n
T
c
F
Az osszeállítás céIja helyzetelem-
zés, fi gyelemfelhívás é sj avaslattétel
Magya r or szág Kor mánya számár a
egy, a válság jeleit mutató jelen-
t s áIlattenyésztési, illetve kozvet-
len élelmi szert eI állríto ágazatrol.
Ez az élelmiszer-termel ágazat a
termékei révén
(héjas tojáslfeldol-
gozott tojástermékek) a mag)rar
lako s s ág napi élelmiszer-ellátását,
élelmiszer-biztons ágát, egész gi
áIlapotát és egészségm eg rzését
jelent sen befolyásolja, mikozben
kozvetlenul hat a hazai tojóhibrid-
tenyé s ztésr
e, a szántófóldi abrakta-
karmány-termesztésre és az ipari
takarm ánygyártásra.
A TYÚKTüJÁ JEL -EMZ I
A tojás egy ,,ételcs oda" ! Biológiai
értéke
100, az an)ratejével azonos.
40-féle fehérj ét tartalmaz, koztuk
baktericid, er s antigén és vérnyo-
máscsokkent hatásriakat is. M.g-
taláIhato benne l8-féle aminosav,
amib 19 esszenciális. Fehérje-
(6-6,7 g/tolás) és vitamin bomba
(A-, D-, E-, B1-, R2-, Ru-/pantotén-
t soIetkletese olc
ffiffi ffiffiwwmffiffiffi ffiffiffi
& ffi#yffin Tm3ffih br #-$*my*sa e$&<
q*s Tm3ms enme r$k Sxmvm s*ffie ffiffiy
sxmkt$n {$kh{$ ffi ffi íT}L rT&<mmsmpmn m
ka*n fe , hm#y kesaí m*ffi mt m6m m-
mN gffiffirtyt m hmxm ó kmaq*sfr mjms- mn-
nffim fl: # mumfr* " & Sxe$* ms Lmsx m
m m wmx**$ ffi ffipmn ,,& *3mssm
q*s ffiffiffimk vm ód h m mg$mi ón q*k#-
wm kmpcsm*m?ms *mfmnmmm#m$q dfrsx-
sxegffi atm**m3m" #vffi y ffi Bt]ffiffiyffir *-
jmst*flflF #fi e$k v*rsmmykópmssé6ém*k
ht:tt*kmmy m*-re é #" mípmmm egy 7#
m #m ms m meru i mmnkm mgkmnmffiTu-
n$kmn m e rí&qgésu íf* tmntu mmny m, í-
m$t mssxm, mm$ym*k ma mgmxm g]Tm
6mm#3m i mgf*geafrmmgó m6fmm m-
smfub mm6m rupífmsm *djuck kmarm"
sav, 86-, Rr-/folsav, Brr-vitamin).
Mikroelemben rendkívul gazdag
(Fe, Zn, Cu, Mg,J, Se, Ca, P, K).
Optimális arányban tartalm azza
a telített és telítetlen zsírsavakat.
IJgyanakkor nem tartalmaz C-vi-
tamint, szénhidrátot és transzzsí-
rokat.
Egy tojás 190-210 milligramm
kole szterint tartalmaz, mikozben
egy feln tt szervezete napi kb.
3000 milligrammnyi koleszterint
termel ahhoz,hogy fedezze an)rag-
csere-szukségleteit.
A tojás kiváló funkcionális élel_
miszer (Okos tojás, Q-tojás, Fitness
toj ás) . Komplex tápláIék-forrás.
A FOGYAszTÁs HATÁSA!
Az alapvet tápláIkozáson tul je-
lent s egészségvéd és betegség-
megel z szerepet tolt be. Igy a
népegészségrgy
javítás ának egyik
lehetséges eszkoze lehet, mert a to-
já, segíti az agymíikodést, a mag-
zati fejl dést, az immunrendszert,
csokkenti a kardiovaszkuláris és a
daganatos megbetegedések (mell-
, b r-, vastagbél-, méhnyakrák), a
korral osszefugg szembetegsé-
gek (makuladegenerácio, szurke
hályog), a tromb zís, az érszííku-
let kialakulásának és az id skori
izomer - és
izomtomeg-csokkenés
(szarkopénia) el fordulásának
kockázat.
Az utóbbi id ben számos or-
szág (I]SA, Au sztrália, Kan ada,
Egy.sult Kírályrág) íntézményei,
valamint egészségrgyi
és táplálko-
zástudományi szervezetek (WHO,
szerve zet napi állatifehéU e-szuk-
séglete a legolcsóbban (1. táblázat),
ami egyébként
a legkisebb kornye-
zeti terhelés mellett állíth ato el .
(3 tojás + 2 zsomle + minimális
zsiradék, melynek értéke keve-
sebb mint 200 forint. Más élelmi-
szerb 1 .gy embert ennyi pénzb 1
nem lehetjóllakatni!)
J LATA!NK A KORMÁNVNAK
1) Ajánlott és felkarolandó politi-
kai célkitíízés
- kormányzati prog-
ram -, hogy ,,,vmag)rar ember tobb
l5, Évrolvnv
. 2O15l4
BARoMFlÁGA7AI
'Élelm iszer mérték-
egysé9
A:szükséges rnennyiség óro (Ft)
2009,
mójus 2012,
ó prilis 2014,
október 2o15,
mójus
nnéret) 7dorob 21o 321*384 2o7 315
morho: comb (csont n.) 3ó0 9romm BOó 8ó0-1 l 30 B90 972
,,hossiu hótizíh (c .',,n,) 325 9romm llBB
fehér pecsenye (cs, n,) 294 gromm l 099_1 297 B41
sertés; '(cs n,) 340 9rOmm ,578 524 52B 571
comb (cs, n,) 37o 9romm 5Bl 422_477 480 510
csirkq,mell (fllé) '}J.$,,.; gromm 405 40B 377 338
pulyko: mell (filé) 27o 9romm 432 45 513 482
tE (2,B%) 1,5 liter 344 413-434 392 , 3-99,
hpl: ponty (filé) 29o 9romm 513 579
(filé) 28o gromm íriss,,, ,,. ó90
/afrikoi horcso 28o 9romm 504 71
A
Un
I
lJ, P,e ',2g1,12,,2o+ar:e0ls
'! . t blózct
2, tóblozot
Az elózrnények rovld, tényszertí szembesítóse 0 müi helyzettel
Az ember ncpi teljes értéktj
optirnóIis íehérjeellótóschoz (50 g)
szü$tséges g|lníi eredettí élelmiszerek mennyisége és
óra (Ft)
E!odóhelyi lojósltészlet-íelrnérés
l0pj n
a tojósimpori orónya és mérléke
magyar tojást fogyasszon". Mert a
tojás jó! A magyar tojás helyben
termel dik, biztonságosabb, jobb
és hazai munkahelyeket tart meg.
Erre egy népegészség,rgyi
prog-
ramot kellene építeni.
Nagyobb
szerepet kell hogy kapjon a tojás
a kozétkeztetésben is (kórházak,
tanint ézmények,
szociális intéz-
mények, bortonok, honvédség
stb.).
2) Ennek érdekében hathatós
kormá nyzati támog atásr a lenne
szukség a lakosság széles koríí
és
tudatos informálása célj ábol a to-
j ással kapcsolatosan (tápláIkozási
értéke,
egészségvéd funkciója,
jelolés értelm ezése, hazai védjegy
megismertetése, árképzér) .
3) Ausztria és az F,gyesult Király-
ság példaJát kovetve - ahol B\%-os
a belfóldi termelésíí
védjeggyel el-
Iátott tojások forgalma - szorgal-
mazni kellene a hazai védjeggyel
ellátott toj ások kedvezményezését,
de nemcsak a fogyasztók, hanem a
nagy izletláncok számára is, hogy
az import visszas zoríthato legyen.
4
ü
L
("l.?
+
rT-l
ro
K
r-m
r
ffit
{n
eV Uzlet mo
' l,. Mogyor t ós
db Impor,torónr1
ol
lo Becsü
' mill t i,mporf
ó, db
20l 389 43B 38 620 30,2 454
2o14 5l 89 52B 77 96a 46,5 700
20l 5199 4B3 l 05 4ól 34,7 522
l96l és 20l l kozott o vilóg tojóstermelése 5,2-szeresére nott, Mikozben o hozoi termelés folyomotoson csokken, 20]0 és 2020 kozott o vilóg
tyúktojóstermelése trendszerúen évente 1,1 %-kol emelkedik.
Mogyororszóg l990-ben 4,6-1g Mrd étkezési
tojóst óllított eló,
így az egy f re jutó éves termelés olopjón o vilógronglisto ll,
helyét foglolto el,
Csok 2002 és 20l2 KozöII o hozoi étkezésitojós-termelés 30%-kol esett visszo.
2014-ben o hozoi regisztrólt/nogyuzemi termelés olig 800-900 millió tojós.
A hozoi tojóstermelés kozel 50%-ót kisüzemekben óllítottók
el , omi igen jelentos szezonólis órvóltozóst idézett el ,
Noho oz üzemek 40o/o-0 m0 is l000 tyúkféróhely olotti, o tojóóllomóny mindossze
2,5o/o-óI tortjók ilt,
Jelentős hozoi termelés, mogos éves tojósfogyosztós és stobil
ógozot volt, Mo csokkenó termelés, egyre kisebb tojósfogyosztós, o tojósógozot gyors erodóló-
dóso jellemző,
Az egy fore jutó hozoi tojósfogyosztós l990-ben volt o leg-
mogosobb, 389 dblfolév. Ez o lokossóg mogos színvonolú
tojósellótósót tette lehetővé, (A moximum oz USA-bon volt
l 945-be n, 402 dblíolév,)
20l3-bon ez 214 dblíolév, omi 45%-kol kevesebb. Egy teljes biológioi értékú
élel-
miszerből o mogyor lokossóg olultóplólt, omi komoly népegészségügyi kockózotot
jelent, Mo kevesebb tojóst eszünk, mint l970-ben,
A trodíciók és o klosszikus mogyoros étrend eróteljesen domi-
nólt, omi mogos tojósfogyosztóst generólt, A íogyosztók szómos helytelen informócióvol és tévhittel rendelkeznek o tojóssol
kopcsolotbon, Ugyonokkor o vósórlói tudotossóg,
7or|, vómokkol védett pioc, hotékonysógi mutotókkol, ez o
múlt. Mo olocsony versenyképesség jellemzi oz ógozotot,
Nem volt védjegy, A ,,Koronós tojós" 20lO-ben bevezetett hozoi védjegy, de o hozoi fogyosztók védjegy-
ismerete és előszeretete nem kielégító.
A l00%-os onellótottsóg mellett l00-150 millió dorobos tojós-
exportot reolizóltunk, 20]2-re hozónk nettó tojósimportórré vólt. 20l3-bon mintegy 500 millió, 20l4-ben
szokértői felmérések
olopjón kozel 7O0 millió tojós érkezett orszógbo (2.IóblozoI),
Minimólis volt oz imporI, oz is inkóbb tojóstermék formójóbon
kerülI az orszógbo, Dontóen ,,S" súlykotegóriójú (53 g olotti), ozlz kisméretű, olcsó tojósdomping érke-
z|k oz orszógbo A fejleit európoi orszógokbon ezI o tojóst ipori tojósként dolgozzók
fel,
Biztonsógos, mogyor termelésen olopuló tojóspioc volt, Az import kovetkezménye, hogy mo legkevesebb 1,5 millió tojóhibrid jérce nem
Mogyororszógon kel ki, nem mogyor tokormónyt eszik, nem itt termel, és nem mo-
gyor munkohelyeket tort fenn!
l5. Évrolynv
o 2O15l4 &
ffi#
BARoMFlÁénzAI
A íojósfogyosztós Magy$ror zagon lS7ü-2ü]3 lqozott
Forrás;K$H,'lrlwASaJt&ésFotóarchívumlmn | @ l _@ l
Cn
tLLJ
J
tll
u"
LL!
F-
Cn
*)
o
F
Egy f re jutó évítojásfogyasztás (db) illetve ilyen programok támoga-
tására lenne szukség: televízio,
rádi , internet, nyomtatott sajtÓ,
plakátok, reklám táb|ák, molinók,
tomegkozlekedési jármíívek,
ese-
ménymarketing (T"j ás Vil ágnap,
Tojásfesztivál), tájékoztató és nép-
szeríísít
kiadványok, receptfize-
tek, konyvek stb.
6) Kulonosképpen az orvos- és
a dietetikusképzésbe[, a tojással
kapcsolatos ismere tanyag korsze-
ríísítését
haladéktalanul szorgal-
mazni kellene.
7) Amit meg kellene áIlítani, az a
mellékelt grafikonról leolvasható!
A szakért i tanulmány szerz i:
Sz ll si László - Molnár Szilaia
(DnnnrcENI EcvrrEu)
Molnár Gyorgyi
(BTT)
Horn Péter - Siit Zoltán
(K,trosvÁru E,cvnrnu)
C' ,, , i: ,j :\ ] a,] ul' li,,j
c' ., . :i, .... -.j Í3 |:'.
É :,_i 1., r;r' :.: ó :l,]
t\l ,. ' ,, cl
5) A fogyasztás népszeríísítése
érdekében
széles koríí
marke-
tingkommunikációs eszkózokre,
1\.: ,::c j -1? tÍl ']I.
fi: ,-+ +i o ii-l
:lj -;-,],: :_" j (r, ?::
F
()
e
C\l
4) Az alapvet élelmiszerek terve-
zett áfacsokkentésében a tojással
feltétlenul számolni kellene.
& ffiffi Wffiffiffiffiffiffi ffi
ffismkmmgft *vt ze#m, l §ffiffi-hmrt
nmgxí *t$* hmtmrmzntmfumm m f$mmxm -
qffix Tmjms umw* s#6 {Bffiffi} m r:mk-
s66*, hm#y m atdmr: #str #m#e$bmri,
mk?*hmr mmsmd k p#ro?mkjt*rt ffi szffik-
rTxffi #s ffi sumFqmm t*n#mkkópv sm m m
ffi wE mg $6y* gmt*t ma #ffiy [t *gfmrt-
msmbh #Befim: sx*nt}F]&{flffi, ffi fm3msrm
rmmyít3m" ffiltmmk tmrsm#m mi n*rtm*p
[q*n* *t §z#flv#fr m v mg wmBmm*mr:yB
tm. mst mnm* r$ ós fmgymsxfó neg m3m-
hmg:- ffiffiymnmrsem§ffiB"]ffiv mffiffiffip
sxmknmmfr n*mdmxvómymt # ffimnmmf
Tmrmt*k Tmmmms t*s emrtmk tm6" mk#m
m Tm3óh br d- *r*p*sxta$k t*s Tm3ms?en-
nmeBeík Samv*tsn*ff* samrvme*" & sxt$-
ms*fufu tmrsmdm m$ t}nr:mpm m$m#frg
#ffiy vmnms wm m jm" Smk 6vem ffit S ó-
fmk vm**mfi?m ffix ffiflsffimgms rffiffid#trvópty
flT}#ffistrffirvexést - ffixutm m smfq*$m
Ke*skem63 ve fm mt"
visel inek, akik október 9-én szép
számbanjelentek meg a BudaiYár
Korona Cukrászdájában és élénk
érdekl,dést
tanusítva országszer-
te hírét
verték a magyar tojásnak,
annak szakmai és piaci helyzetét,
társadalmi vonatk ozásait valósan
tárva a nag)rkozonség elé.
KECSKE tll! ÉTI
TANÁCS KOZÁS
A már hagyományos szakmai ta-
nácskozást Kecskeméten, a ,,Há-
rom gunár" rende zvényházban
tartották, ezuttal is Horn Péter aka-
démikus elnokletével. Els ként
Végh LászI , a magyar szakszo-
vetség elnoke számolt be az águ-
zat helyzetér I, el adása lényegét
a saj totájékoztatóról szolo résznél
már ismertettuk.
Meghívo tt eI adókén t Mark Wil-
liams, az Európai Tojástermel k,
Tojáscsomagolók és Keresked k
Szovetsége (E[]WEP) titkára a
Mint eddig minden évben, z szak-
mai szovetség az idén is sajtóreg-
gelit szervezett ahazai média kép-
&ffi l5, Évrolynv
o 2O15l4
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.