Working PaperPDF Available

A legjobbak választása – minőségelvű hallgatói rangsor

Authors:
Working Pappers in Univevrsity Ranking ranking.elte.hu
ELTE Pedagógiai Pszichológiai Kar
Felnőttképzés-kutatási és Tudásmenedzsment Intézet
Társadalmi Kommunikáció Kutatócsoport
Web: ranking.elte.hu
Szerző: gyorgy.fabri@ppk.elte.hu
Working Papers in University Rankings Nr. 9.
2016. január
A legjobbak választása minőségelvű
hallgatói rangsor
Dr. habil Fábri György
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
1
Vajon a rendszerváltozás után született első nemzedék legjobbjai számára mely szakterületek és
felsőoktatási intézmények voltak vonzóak, kívánatos életpályát ígérők? Erre a kérdésre ad
választ a legjobb érettségi eredményű továbbtanulók preferenciáinak elemzése. Újfajta egyetemi
rangsort is bevezetünk ezzel, ugyanakkor viszonyítási pontokat kínálunk a kormányzati
felsőoktatás-politika fogadtatásáról a teljesítmény-elvűségükben nehezen megkérdőjelezhető
érdekeltek, a tehetséges fiatalok körében.
Elemzésünk alapján a generációs kiválósági üzenet egyértelmű: az a mintegy harmincnyolcezer,
1990 és 1997 között születetett magyar fiatal, akik a legjobban teljesítettek az érettségiken 2008
és 2015 között, és hazai felsőoktatási intézményt választanak, a világtrendeknek megfelelően
döntenek. Ők az itthoni és nemzetközi versenyképességet kínáló orvosi, humán-tudományi,
gazdasági menedzsment valamint a csúcstechnológiák területein igyekeznek tudás-tőkére szert
tenni. Az adatok azt is tanúsítják, hogy a kormányzati beavatkozások csak akkor képesek hatni a
továbbtanulók választásaira, ha irányaik egybeesnek a valós gazdasági-társadalmi
folyamatokkal (pl. a mérnöki szakmák iránti kereslet jelentős növekedése). Azonban a
közgazdasági, jogász, bölcsész (vagyis a társadalmi értékrend és egyéni életpálya-orientációk
révén mélyen beágyazott) szakterületek pozícióin nem tudnak érdemben rontani, ahogyan a
természet- és agrár-tudomány valamint tanárképzés iránti érdeklődés üvegplafonját sem
képesek alulról áttörni.
Az egyetemi rangsorok elterjedése szorosan összefügg a felsőoktatás demokratizálódásával. Azzal a
folyamattal tehát, hogy a korábbiaknál lényegesen többen és lényegesen sokszínűbb társadalmi
háttérrel igyekeznek bejutni a fiatalok a felsőoktatásba világszerte, így Magyarországon is. Ennek során
megnőtt azon továbbtanulók száma, akiknek családi-szociális háttere, középiskolai környezete nem
adhat elegendő információt, számukra ezért fontos összehasonítási eszköz egy viszonylag könnyen
kezelhető rangsor. A nagyobb hallgatói tömegek megjelenése és orientációja ugyanakkor értékmérővé
is válik, hiszen a legtöbb rangsor fajsúlyos indikátorként veszi figyelembe a jelentkezők, hallgatók
számosságát.
A felsőoktatás ezen tömegesedésében többen az általános minőség és színvonal drámai romlását vélik
felfedezni. A hallgatói érdeklődést sem tekintik értékmérőnek, hiszen ebben a megközelítésben a
könnyű népszerűség és kis energiát igénylő elvégezhetőség, az alacsony igényszint, a rövid életű
divatok alakítják a tendenciákat. Mindez párhuzamos kritikát jelent a felsőoktatási intézményekkel és a
továbbtanulókkal szemben: eszerint a tájékozatlan és megfontolatlan fiatalokat olyan képzésekre
csábítják, amelyeket az említett könnyű elvégezhetőség, igénytelenség, divatosság tesz vonzóvá.
Ebből már felsőoktatás-politikai következtetések is adódnak: az ilyen kétséges szakterületekkel
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
2
szemben inkább a feltételezetten perspektivikus és minőségi képzéseket részesíti előnyben a
kormányzati finanszírozás.
Méltányolva mindezen ellenvetések igazság-magvát, egy olyan elemzést készítettünk, amely
kifejezetten a minőségi teljesítményhez köti az indikátorát. Mivel a továbbtanulás Magyarországon
országosan standard vizsgaeredmények alapján zajlik, módunk van rekonstruálni, hogy a legkiválóbb
teljesítményt mutató továbbtanulók mely intézményeket választották? Az általunk vizsgált időszak első
négy évében (2008-2011) az állami beavatkozás viszonylag csekélyebb, ezért az összehasonlíthatóság
teljeskörű. 2012-től kezdődően indult el a közvetlen és nagymérvű kormányzati intervenció, ami
azonban még nem érintette jelentősen a továbbtanulási szabályozást. Az orientációt ugyanakkor
alapjaiban befolyásolta az állami finanszírozású helyek drasztikus korlátozása több, igen népszerű
szakon (gazdálkodási, jogi és társadalomtudományi képzési területeken), illetve az észrevehető
mértékű preferenciák érvényesítése a reálterülteken, valamint az osztatlan képzés és külön ösztöndíjak
biztosítása a tanárképzésben.
Ezzel a módszerrel egyfelől eleget teszünk a minőséget joggal védeni igyekvő szempontoknak.
Könnyen belátható, hogy amikor nem csupán a ponthatárokat használjuk mérőeszköznek, akkor valós
teljesítménnyel hitelesített jellemzőket kapunk. Így ugyanis azoknak a diákoknak a választását tekintjük
mérvadónak, akiknek kiváló középiskolás eredménye hitelesíti a minőség iránti fogékonyságukat.
Másfelől a továbbtanulási döntések felelősségességét is a lehető legnagyobb mértékig figyelembe
vesszük ezzel a módszerrel. Hiszen a középiskolai tanulmányaikat igen jó eredményekkel lezáró,
emellett nyelveket tudó, egyes területeken kifejezetten elmélyült különmunkákat végző (mindez a
feltétele a magas pontszámok elérésének!) fiataloktól nem lehet elvitatni, hogy szakterületi és
intézményválasztásuk kellőképpen tudatos, megfontolt és jórészt értékszempontokon alapul.
Ők alkotják nemzedékük valódi szellemi elitjét, ők a legjobbak. Ha bennük, az ő választásaikban nem
bízunk, akkor ugyan hol találhatnánk fogódzókat a minőség értékelésére?
Ezen szakmai megközelítést szolgálja a következőkben olvasható adatfeldolgozás módszertana: nem a
ponthatárokat hasonlítottuk össze, hanem azt, hogy a nappali alap- és osztatlan képzésre bekerült
hallgatók mennyi pontot értek el a standard érettségi vizsgákon. Ez alapján szűrtük ki az adott évfolyam
legmagasabb pontszámot elért 10 százalékát, majd az ő intézmények (karok), szakok és képzési
területek közötti eloszlásukat vizsgáltuk. Néhány esetben kismértékben módosultak az intézményi vagy
szak-elnevezések, ezeket érvényesítettük. Néhány jelentősebb szervezeti átalakítás történt a jelzett
időszakban: a közigazgatási képzést végző kar 2008 és 2012 között a BCE, ezt követően viszont a
megalakult Nemzeti Közszolgálati Egyetemez tartozott, amely a korábban önálló rendőrségi és katonai
képzést is magába foglalja 2012 óta. A korábbi Budapesti Műszaki Főiskola Óbudai Egyetemmé
alakulása kari szinten nem okozott változást, a számosságot pedig egyáltalán nem érintette érdemben.
Az idősoros elemzésekben és kari sorrendekben itt a folyamatosságot érvényesítettük, hiszen a kari
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
3
integritás (a képzés tartalma, vagyis vonzereje) érdemben nem változott, ugyanakkor az intézményi
összevetésekben az adott évben érvényes hovatartozást számoltuk. (Az adatok az Oktatási Hivatal
adatbázisából származnak, az ábrák és grafikonok ebből készült saját számítások alapján készültek. A
célcsoport meghatározásakor a pontszám-azonosságok esetén ide számítottuk mindazokat, akik
elérték a legjobbak pontszámát, tehát létszámuk mindig magasabb, mint a bekerültek 10%-a.)
Az a nyolcéves időszak, amelynek adatsorait vizsgáltuk, bővelkedett a felsőoktatási tanulmányokat
jelentős mértékben befolyásoló változásokban. A 2008 őszén kirobbant gazdasági válság nyomán a
munkaerőpiaci érvényesülés, a befektetett munka-pénz megtérülése minden korábbinál közvetlenebb
szempontként kezdett működni az egyéni és családi stratégiák kialakításában. A 2010-es
kormányváltást követően felerősödtek, majd a hivatalos kormányzati kommunikáció és politika szintjére
emelkedtek néhány gazdasági és szakmai érdekcsoport humán szakmákkal szembeni ellenérzései. Ez
a keretszámok meghatározásában is jelentkezett, ami végül a 2012-es drasztikus kormányzati
beavatkozásban csúcsosodott ki. Bár felsőoktatás-politikai szinten a kormány visszakozott, a képzési
területek elérhetőségében komoly változások következtek be.
De éppen ezen a hektikusság közepette válik méginkább feltűnővé a legkiválóbb továbbtanulók
szakterületi és intézményi preferenciáinak stabilitása.
I. Nyolc év preferenciái
Ez a stabilitás elsősorban a kiválóság koncentrációjából tűnik ki. A teljes szakkínálatból nyolc év alatt
alig kétszáz szerepelt a legkiválóbbak választásaiban, de ezeknek is mintegy hetede keltett csupán
komolyabb érdeklődést: harminc szakon tanult tovább a TOP10% négyötöde! Ezek esetében nyolc év
adatait összegezve az élmezőnyben ugyancsak az említett koncentráció látszik:
1. ábra
TOP10% legnépszerűbb szakok megoszlása 2008-2015 összesítve
általános orvos
8% pszichológia
7%
gazdálkodási és
menedzsment
6%
nemzetközi
gazdálkodás
6% nemzetközi
tanulmányok
5%
jogász
5% pénzügy és
számvitel
4%
mérnök
informatikus
3%
turizmus-
vendéglátás
3%
kereskedele
m és
marketing
3%
villamosmérnöki
2%
mechatronikai
mérnöki
2%
kommunikáció és
médiatudomány
2%
anglisztika
2%
alkalmazott
közgazdaságtan
2%
vegyészmérnöki
2%
történelem
2%
fogorvos
1%
szabad
bölcsészet
1%
fizika
1%
többi szak
30%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
4
Ha mindezt rangsorba illesztjük, akkor láthatjuk, hogy a lista elején található szakokat (általános orvos,
pszichológus, menedzsment, nemzetközi gazdálkodás és tanulmányok, jogászok) jelentősebb léptékek
választják el egymástól, mint a turizmus-vendéglátással induló következő csoport elemeit:
2. ábra
TOP10% legnépszerűbb szakok sorrendje – 2008-2015 összesítve
A képzési területek közötti megoszlásban is egrtelmű a dominancia: a kiváló hallgatók több mint
háromnegyede a képzési területek harmadát választja. Ezen belül a magas pontszámmal belépőknek
több mint a fele három humán képzési területet (bölcsész, gazdálkodás, társadalomtudomány)
választott.
3. ábra
TOP10% megoszlása képzési területek között 2008-2015 összesítve
Az intézmények tekintetében még jelentősebb a koncentrálódás. Nyolc év adatait tekintve összesen öt
intézmény vette fel a kiváló diákok több, mint háromnegyedét, tíz pedig a 93%-át. Ezek közül négy
3242
2829
2434
2278
1913
1885
1580
1287
1278
1177
912
876
830
749
710
693
593
574
563
561
561
549
534
519
499
466
395
377
362
333
0500 1000 1500 2000 2500 3000 3500
általános orvos
gazdálkodási és menedzsment
nemzetközi tanulmányok
pénzügy és számvitel
turizmus-vendéglátás
villamosmérnöki
kommunikáció és médiatudomány
alkalmazott közgazdaságtan
történelem
szabad bölcsészet
matematika
keleti nyelvek és kultúrák
gyógyszerész
politológia
romanisztika
gazdaságtudomán
yok
26%
bölcsészettudomá
ny
18%
műszaki
13%
orvos-és
egészségtudomány
12%
társadalomtudomán
y
9%
informatika
6%
természettudomány
5%
jogi
5%
agrár
2%
pedagógusképzés
2%
közigazgatási,
rendészeti és
katonai
1%
művészet
1%
sporttudomány
0%
művészetközvetítés
0%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
5
fővárosi egyetem, sőt, közülük kettő, az ELTE és a BCE az ilyen eredményt elért hallgatók közel felét
tudhatja magáénak (46%).
4. ábra
TOP10% megoszlása képzési intézmények között 2008-2015 összesítve
Ha karok szerint vizsgáljuk a megoszlást, ugyanilyen erős polarizálódást tapasztalunk. A száznyolcvan
karból mindössze nyolc (!) fogadta be a TOP10% felét, köztük három ELTE-, két-két BME- és BCE-kar,
valamint a Semmelweis Általános Orvosi Kara. Itt is a négyötödös arány jellemző: ekkora arányban
kerültek be összesen huszonöt karra a kiválóságok, mindössze 22%, tehát kilencezernél is kevesebben
jelentek meg százötvenhat karon nyolc év alatt.
5. ábra
TOP10% megoszlása karok között 2008-2015 összesítve
A karok pusztán numerikus sorrendje nem fejezi ki, hogy a lista első részében milyen jelentősek a
különbségek az intézmények között: a BCE Gazdaságtudományi Karát másfélszer annyian választották,
mint az ELTE BTK-t, utóbbit pedig még nagyobb arányú különbség választja el a harmadik
Semmelweis ÁOK-tól. A harmadik helytől azonban már egyenletes a csökkenés.
ELTE
24%
BCE
22%
BME
17%
SE
8%
SZTE
6%
DE
5%
BGF
4%
PTE
3%
PPKE
2%
KRE
2%
többi intézmény
(40)
7%
BCE-GTK
14% ELTE-BTK
9%
SE-ÁOK
5%
BME-VIK
5%
BCE-TK
4% BME-GÉK
4%
ELTE-
PPK
4%
ELTE-ÁJK
4%
ELTE-TTK
3%
BME-GTK
3%
BCE-KTK
2%
BME-
VBK
2%
ELTE-TÁTK
2%
KRE-BTK
2%
BGF-
KVIFK
2%
BGF-KKFK
2%
DE-ÁOK
1%
SZTE-
BTK
1%
PPKE-
BTK
1%
DE-
BTK
1%
SZTE-
ÁOK
1%
BME-
ÉSZK
1%
SZTE-
TTIK
1%
ELTE-IK
1% BME
-TTK
1%
további
karok (156!)
22%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
6
1. táblázat
TOP10% kari rangsor 2008-2015 összesítve
Kar
BCE-GTK
ELTE-BTK
SE-ÁOK
BME-VIK
BCE-TK
BME-GÉK
ELTE-PPK
ELTE-ÁJK
ELTE-TTK
BME-GTK
BCE-KTK
BME-VBK
ELTE-TÁTK
KRE-BTK
BGF-KVIFK
BGF-KKFK
DE-ÁOK
SZTE-BTK
PPKE-BTK
DE-BTK
II. Tendenciák
Az összegzett adatok mögött ugyanakkor nyolc év távlatában már idősorosan is érdemben elemezhető
tendenciákat tudunk rögzíteni. A szakos preferenciákat tekintve meglehetősen hektikusnak tűnik az
évenkénti változás, azonban ennek oka a már említett 2012-es kormányzati beavatkozás, amely éppen
a kiválóak között legnépszerűbb szakokat érintette hátrányosan. Azonban ha ezzel korrigáljuk is a
trendvonalakat, jelentős átrendeződés figyelhető meg, amely elsősorban a társadalom- és
gazdaságtudományokat érinti negatívan. Fokozatos visszaszorulásukban az előzőekben jelzett
intézményi változások köszönnek vissza, csak éppen sokkal közvetlenebbül. Ezek között azonban
maradtak állandósult érdeklődések: az általános orvosképzésre a 2011-2012-es kiemelkedő
számokhoz képest a legutóbbi három évben jóval kevesebben jutottal be a legmagasabb
pontszámokkal, azonban 2009 óta még így is vezeti a szakok ranglistáját. A leginkább egyenletes
vonzást a pszichológia gyakorolja a legjobbakra, 2010-től folyamatosan a második ebben a rangsorban
és az ide bejutott kiválóságok száma alig ingadozik évről-évre. A kommunikáció és a gazdálkodási
szakok térvesztése ugyanakkor folyamatos, tehát nem csupán kampányszerű, amit a „nyertes oldalról”
a mechatronikai mérnöki szakra érkező magas pontszámúak növekedése ellenpontoz. Ez a két adatsor
közvetlen felsőoktatás-politikai relevanciával bír, hiszen visszaigazolja az elmúlt tíz évben sokszor
megfogalmazott szakterületi prioritásokat.
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
7
6. ábra
TOP10% idősoros létszámok a legnépszerűbb 15 szakon
326
425 421
470
510
373 373
344
313
374 394 394
340
369
332 313
443
396
374
338
174
236 236 237
293
256
310
331 324
270
242 252
316
281
322 322
232
168
134 138
146
225 212
289
198
276
241
298
205
252
219 226
136
161
198 183
153 133 141 157
180 173 185 165
323
237
211
152
63 73
134
85
207 208
161 159
52
97
162
131
93 105 100
141 149
107 123
94
65 66 83
116 135 128 147 136
134
166 159
122
99
35
62 53
83 86 96 82
124 115
80 83
108
133 127 108 99
53 36 46
0
100
200
300
400
500
600
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
általános orvos
pszichológia
gazdálkodási és menedzsment
nemzetközi gazdálkodás
nemzetközi tanulmányok
jogász
pénzügy és számvitel
mérnök informatikus
turizmus-vendéglátás
kereskedelem és marketing
villamosmérnöki
mechatronikai mérnöki
kommunikáció és médiatudomány
anglisztika
alkalmazott közgazdaságtan
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
8
A vizsgált időszak első és utolsó évét tekintve azt látjuk, hogy a tíz legkeresettebb szak közül nyolc
megegyezik, sőt, öt szak a teljes vizsgált időszakban szerepel ebben a csoportban és ha ezt
kiegészítjük a csupán egy-egy évben kimaradóval, akkor hét szak (általános orvosi, pszichológiai,
nemzetközi gazdálkodási, jogász, gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel, nemzetközi
tanulmányok) lényegében folytonos jelenlétét láthatjuk. Ebben az elitkörben két szaknál tapasztalni
jelentős változást negatív irányban: míg 2008-ban a szabad bölcsészet még a 10. volt ezen a listán,
2015-re már csak a 40. (!) helyet érte el. A legjobb eredményt elérők száma ezen a szakon 147-ről 21-
re esett, miközben a felvettek összlétszáma „csak” a felére. Vagyis, a szabad bölcsészetre felvételt
nyertek közül 21% tartozott a legjobbak közé, 2015-re ez az arány már csak 6%. A turizmus-
vendéglátás szakon negyedére csökkent a kiváló teljesítményűek száma, felére pedig az arányuk a
felvettek között. Pozitív irányban Igen jelentősen változott a mechatronikai mérnöki szak kiválósági
vonzereje: megkétszereződött a TOP10%-ba tartozók száma, miközben az összes felvetté csak
harmadával nőtt, vagyis igen komoly minőségi átrendeződés történt: 2008-ban 18%, 2017-ben viszont
már 28% volt a legjobbak aránya. Így ez a szak került be igazán újként a 10 vezető szak közé (a
jogászok 2008-ban csupán éppenhogy nem tartoztak ide.)
Ha tágabban tekintjük, akkor az első harminc szak választása is stabil preferenciákat mutat, hiszen
ebből 24 megegyezett 2008-ban és 2015-ben is (és a köztes években is lényegében ezek alkották az
élbolyt). Ha figyelembe vesszük, hogy ez a 24 szak lefedi a TOP10%-ba tartozó hallgatók több, mint
85%-át, még inkább egyértelmű preferencia-sziládság.
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
9
2. táblázat
TOP10% szakok sorrendje 2008. és 2015. év adatsorai
2008
2015.
1.
gazdálkodási és menedzsment
443
gazdaságtudományok képzési terület
általános orvos
344
orvos- és egészségtudomány képzési terület
2.
általános orvos
326
orvos- és egészségtudomány képzési terület
pszichológia
313
bölcsészettudomány képzési terület
3.
turizmus-vendéglátás
323
gazdaságtudományok képzési terület
jogász
298
jogi képzési terület
4.
nemzetközi tanulmányok
316
társadalomtudomány képzési terület
nemzetközi gazdálkodás
252
gazdaságtudományok képzési terület
5.
pszichológia
313
bölcsészettudomány képzési terület
gazdálkodási és menedzsment
237
gazdaságtudományok képzési terület
6.
nemzetközi gazdálkodás
293
gazdaságtudományok képzési terület
pénzügy és számvitel
183
gazdaságtudományok képzési terület
7.
kereskedelem és marketing
207
gazdaságtudományok képzési terület
mérnökinformatikus
165
informatika képzési terület
8.
pénzügy és számvitel
205
gazdaságtudományok képzési terület
nemzetközi tanulmányok
138
társadalomtudomány képzési terület
9.
mérnök informatikus
153
informatika képzési terület
mechatronikai mérnöki
136
műszaki képzési terület
10.
szabad bölcsészet
147
bölcsészettudomány képzési terület
kereskedelem és marketing
131
gazdaságtudományok képzési terület
11.
jogász
146
jogi képzési terület
vegyészmérnöki
103
műszaki képzési terület
12.
kommunikáció és médiatudomány
134
társadalomtudomány képzési terület
villamosmérnöki
94
műszaki képzési terület
13.
alkalmazott közgazdaságtan
108
gazdaságtudományok képzési terület
turizmus-vendéglátás
85
gazdaságtudományok képzési terület
14.
villamosmérnöki
93
műszaki képzési terület
gépészmérnöki
84
műszaki képzési terület
15.
fizika
84
természettudomány képzési terület
anglisztika
83
bölcsészettudomány képzési terület
16.
anglisztika
83
bölcsészettudomány képzési terület
programtervező informatikus
69
informatika képzési terület
17.
keleti nyelvek és kultúrák
80
bölcsészettudomány képzési terület
matematika
58
természettudomány képzési terület
18.
programtervező informatikus
76
informatika képzési terület
fizika
55
természettudomány képzési terület
19.
történelem
75
bölcsészettudomány képzési terület
fogorvos
54
orvos- és egészségtudomány képzési terület
20.
építész
74
műszaki képzési terület
kommunikáció és médiatudomány
53
társadalomtudomány képzési terület
21.
mechatronikai mérnöki
65
műszaki képzési terület
germanisztika
52
bölcsészettudomány képzési terület
22.
fogorvos
63
orvos- és egészségtudomány képzési terület
alkalmazott közgazdaságtan
46
gazdaságtudományok képzési terület
23.
matematika
59
természettudomány képzési terület
emberi erőforrások
45
gazdaságtudományok képzési terület
24.
vegyészmérnöki
58
műszaki képzési terület
történelem
44
bölcsészettudomány képzési terület
25.
magyar
53
bölcsészettudomány képzési terület
gazdaság- és pénzügy-matematikai elemzés
44
gazdaságtudományok képzési terület
26.
politológia
48
társadalomtudomány képzési terület
politológia
42
társadalomtudomány képzési terület
27.
szlavisztika
46
bölcsészettudomány képzési terület
építész
41
műszaki képzési terület
28.
kémia
45
természettudomány képzési terület
biológia
41
természettudomány képzési terület
29.
építőmérnöki
44
műszaki képzési terület
gyógyszerész
39
orvos- és egészségtudomány képzési terület
30.
gépészmérnöki
43
műszaki képzési terület
energetikai mérnöki
37
műszaki képzési terület
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
10
A versenytől meglehetősen idegen szempontok is alakították a szakterületi beiskolázást, hiszen a
masszív gazdaság- és társadalomtudomány-ellenes kormányzati kommunikáció együttjárt ezeken a
területeken az állami ösztöndíjas helyek drasztikus leszűkítésével. Az egyes képzési területek iránti
érdeklődés változásait ugyanakkor az általános csökkenéshez viszonyítva kell értékelnünk: 2015-ben
általános eljárásban nappali osztatlan vagy alapképzésre csupán a 83%-át vették fel a 2008-as
létszámnak. A TOP10% esetében ennél valamivel nagyobb, közel 20%-os volt a csökkenés, az érintett
szakokon ennél is kevesebben (79,8%) került be. Ez újra csak a koncentrációt mutatja, hiszen egyre
inkább szűkül azoknak a szakoknak a köre, amelyeken továbbtanulnak a kiváló diákok.
Az átlagszám mögött jelentős átrendeződést láthatunk: a pedagógusképzés szerkezeti átalakulása
miatt a két és félszeresére nőtt létszám nem valós elmozdulás, azonban a jogi képzésre bejutott
kiválóságok létszámának megkétszereződése akkor is szignifikáns, ha ebben nyilvánvalóan szerepet
játszott a támogatott helyek radikális szűkítése. A műszaki képzés esetében ez az adatsor megerősíti a
továbbtanulók belső átrendeződését, hiszen míg a felvettek teljes száma lényegében az általános
tendenciáknak megfelelően csökkent, a legjobbak ötödével többen választják ezt a képzési területet. A
bölcsész és gazdaságtudományi területeken ellentétes irányú tendenciát látunk, egyharmaddal jöttek
ide tanulni a legjobbak, ami jócskán az általános csökkenés alatt van. A legnagyobb veszteséget a
társadalomtudományi képzési terület szenvedte el, itt a felénél is kevesebb a kiválóságok száma.
7. ábra
TOP10% változása képzési területenként 2008/2015
(A grafikon nem tartalmazza az igen alacsony számú kiváló továbbtanulót
befogadó képzési területeket)
268%
212%
127%
107%
100%
75%
70%
67%
62%
44%
206%
103%
83%
92%
119%
93%
66%
65%
61%
53%
00% 50% 100% 150% 200% 250% 300%
pedagógusképzés
jogi
műszaki
informatika
orvos- és egészségtudomány
agrár
természettudomány
bölcsészettudomány
gazdaságtudományok
társadalomtudomány
TOP 10% felvett
összes felvett
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
11
III. Továbbtanulói minőség a reál-rekrutációban, a fizetős képzésekben és az oktatói
kiválósághoz viszonyítva
Külön figyelmet érdemel annak a sokat hangoztatott felsőoktatás-politikai célnak a teljesülése, ami a
műszaki-természettudományi pályák irányába terelné a továbbtanulókat. Azt láthattuk, hogy az időszak
összességében a reálterületek jelentősen alulmaradnak az összevetésekben, hiszen alig egynegyednyi
részt tudtak magukhoz vonzani a legkiválóbbak közül. Az intézményi népszerűségek is ezt támasztják
alá. Azonban a tendenciák elemzésekor arra is utaltunk, hogy jelentős elmozdulás következett be 2012
után. A műszaki képzési területen a változás iránya egyértelmű: öt szakmát leszámítva (ezek közült
három közvetlenül az építőiparhoz kapcsolódik) jelentősen növekedett a kiváló hallgatók száma és
aránya. A pályák vonzereje kimagaslóan megnőtt, köztük olyan sikertörténetekkel, mint például az
energetikai mérnöki szakon (2008-ban 3, míg 2014-ben 66, és 2015 is még tizenkétszer annyi, 37 ilyen
diák volt), vagy a kiváló mechatronikai mérnök, anyagmérnök- és gépész-felvettek megkétszereződése.
Utóbbi két szakon az is megfigyelhető, hogy mindez bejutók teljes számának jelentős csökkenésével
együtt zajlott, vagyis valódi minőségi átrendeződés történt. Az némiképp meglepetés lehet, hogy
informatikai képzésekre összességében csak kismértékben csökkent kevésbé a bejutottak száma, mint
az általános adatok, magyarán az egyik legnagyobb keresletű munkaerőpiaci szegmens nem vonzott
jelentősen több továbbtanulót, de a minőség itt is javult, hiszen a legnépesebb, mérnökinformatikus
szakon az általános csökkenés ellenére közel tíz százalékkal több kiváló továbbtanuló jelent meg 2015-
ben, mint 2008-ban.
Tehát a műszaki rekrutációban egyértelműen sikeres volt a meghirdetett kormányzati politika, azonban
a reálképzés többi területén nem látszik ilyen fordulat. A természettudományos képzési területen
általános csökkenés volt a jellemző, különösen a földrajz, földtudomány, kémia és környezettan szakon,
de kisebb mértékben a fizika és biológia is csökkent, míg a matematika kismértékben erősödött. A többi
reálterület közül az orvos- és egészségtudományi szakokon az általános orvosi és gyógyszerészi szak
bekerülési színvonala emelkedett, előbbi esetében azonban hangsúlyozni kell, hogy kiemelkedően
vezeti a legkiválóbb hallgatók érdeklődési listáját. Agrár-szakokon az általános érdeklődés lényegben
változatlan maradt, a hagyományosan magas színvonalú állatorvosi szakon ötödével nőtt a kiváló
továbbtanulók száma.
A szakirányú érdeklődés stabilitása tükröződik abban is, hogy 2008 és 2015 között a leginkább keresett
karok vonzereje is hasonló. Hat egyetemi kar (BCE GTK, KTK és TK, ELTE ÁJK, PPK, BTK és a
Műegyetem Villamoskara) folyamatosan jelen van az első tízben. Ezeken a karokon, ami az összes kar
alig 5%-át teszi ki, tanult tovább a legjobb diákok több, mint négytizede, az ebből a szempontból nyolc
éven át minimális kivételekkel folyamatosan legjobb 20 karon (az összes kar egynyolcadán) pedig közel
háromnegyedük.
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
12
A legjobb tíz kar adatainak grafikonja azt mutatja, hogy miközben 2010-től a gazdasági képzés
vezérintézménye, a BCE GTK elveszítette a kiváló jelentkezői bő negyedét, az utolsó két évben
megfordult ez a trend és 2015-ben már majdnem ugyanannyian voltak a sikerrel felvételizők között a
TOP10%-ba tartozók, mint 2008-ban. Ugyanakkor az ELTE BTK esetében kevesebb, mint felére esett
vissza a kiváló továbbtanulók jelenléte, ami például a hasonló képzési profilú debreceni vagy károlis
bölcsészkarokkal összevetve (ahol arányaiban jóval kisebb a csökkenés) is látványos változás.
Hasonlóan jelentős, csak éppen ellentétes irányú elmozdulást látunk a Műegyetem három karán: a
Villamosmérnöki Kar másfélszeres, a Vegyészkar kétszeres és a Gépészkar háromszoros emelkedése
nem csupán az alacsonyabb bázishoz képest figyelemreméltó, hanem azt is jelenti, hogy a műszaki
karok a legkiválóbb hallgatókért folyó versenyben beérték a pesti Bölcsészkart és Pedagógiai-
Pszichológiai Kart.
8. ábra
TOP10% idősoros létszámok a legnépszerűbb 10 karon
A BCE GTK visszaerősödése ugyanakkor, összevetve a szakoknál látható tendenciákkal, további
tanulságokat hordoz a felsőoktatási szerkezetre és versenyre nézvést. Az élmezőny gazdasági jellegű
karai elveszítették a kiváló továbbtanulók egyharmadát, ahogyan még ennél is nagyobb csökkenés
következett be az ilyen jellegű képzéseknél. Különösen feltűnő például a BME GTK vesztesége, ahol a
kiváló továbbtanulók száma ötödére esett vissza. A BCE GTK növekedése ezzel a háttérrel az
intézmény kiemelkedő tekintélyét mutatja a szakterületen, ami nagyon erősen polarizálja a hallgatói
érdeklődést: az ilyen érdeklődésű továbbtanulók legkiválóbbjainak több, mint 80%-a ezt a kart választja.
Mindebben jelentős motívum természetesen a többi szakterületen is megfigyelhető fővárosi
729 725 692
612
526
649
771
709
477
526 498 466 477
339
277
230
190
264 268
322 300
239 263 238
195 197 207
264 306
253 280
232
304 284 252 222
161 163 142 159
102 124 155
210
282 244
300
241
180 193 212 205 201
273
178 196
117
187 161
234
146
192 168
219
158 133 129 138
206 164 145 124
179 202 219 209
88 47 35 49
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
BCE-GTK
ELTE-BTK
SE-ÁOK
BME-VIK
BCE-TK
BME-GÉK
ELTE-PPK
ELTE-ÁJK
ELTE-TTK
BME-GTK
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
13
koncentráció, vagyis a budapesti vagy nagyvárosi elitgimnáziumok tanulóit nem sikerült lebeszélni a
választott szakterületeikről.
Ha összevetjük ezt a listát az egyes karok tudományos kínálatával, akkor azt tapasztaljuk, hogy a kiváló
továbbtanulók igényesek az oktatók ilyen jellegű szakmai kvalitásaival szemben is. Az elmúlt évek
adataiból képzett oktatói kiválósági rangsorok jelentős korrelációt mutatnak a fentebbi sorrenddel. A
tudományos minősítéssel és címekkel rendelkező oktatók száma és aránya alapján a
tudományegyetemi karok (elsősorban az ELTE illetve az orvoskarok) oktatói rendelkeznek a
legnagyobb számban illetve arányban tudományosan minősítéssel – a legkiválóbb hallgatók pedig
ugyanezekre a karokra jelentkeznek a legnagyobb számban, természetesen a gyakorlati jellegű
gazdasági és informatikai képzések néhány intézménye mellett. (Ez utóbbiak esetében az oktatói
tudományos státusok kevésbé jellemzőek, bár a BCE esetében etekintetben is magas a színvonal.)
Természetesen ebből az is következik, hogy az egyetemi évek alatt a tudományos színvonal
szempontjából kölcsönösen erősítik egymást az eleve felkészültebb diákok és a kutatás iránt
elkötelezett tanárok.
Alig elemzett szempontja a felsőoktatási rekrutációnak a konkrét személyes befektetési hajlandóság,
vagyis az, hogy milyen képzésekért hajlandóak fizetni a diákok illetve családjaik. Itt többéves
összevetést a fentebb gyakran emlegetett 2012-es cezúra valamint a finanszírozási hektikusság miatt
egyáltalán nem érdemes készteni, inkább arra hívják fel a figyelmet az ezt követő évek adatsorai, hogy
a legjobb felkészültségű hallgatókat a fizetési kényszer sem tudta eltéríteni a gazdasági és jogi
képzések iránti érdeklődéstől. Így itt még inkább jellemzővé vált a szakterületi és az intézményi
koncentráció egyaránt. Ezt mutatja, hogy a Corvinus nagyrészt fizetőssé vált képzései szinte „letarolták”
a jobb felkészültségű s egyben fizetőképes továbbtanulói keresletet: a Gazdaságtudományi Kar
egymaga 2014-ben a célcsoport közel egynegyedét tudhatta magáénak, a közgazdasági és
társadalomtudományi karral együtt pedig több, mint a harmadát. 2015-ben az ELTE jogi kara vette át a
vezető helyet, 15%-os aránnyal. A gazdaságtudományi és jogi képzés összességében 2014-ben és
2015-ben is kétharmados arányt képvisel, amit a társadalomtudományi képzésekkel kiegészítve már
négyötödös arányt láthatunk. Vagyis, a piacképességnek az állam által feltételezett „termelői” irányai
helyett a legjobb középiskolások (és családjaik) áldozatvállalási döntése továbbra is egyértelműen a
szolgáltató jellegű tevékenységekhez kapcsolódik. Ebbe az piaci jellegű elitklubba az ELTE PPK és
BTK került még be, ami ugyanakkor mutatja, hogy a klasszikus humánterületek vonzereje igenis
versenyképes tudás-kínálattal jár együtt, hiszen fizetni is hajlandóak érte. Ezt szemlélteti, hogy
társadalom- és bölcsészettudományi képzési terület együttesen egyötödét teszi ki a fizetni hajlandó
kiválóaknak, míg a hivatalosan illetve a médiában gazdasági szükségletként emlegetett műszaki,
természettudományi és informatikai pályákra felkészítő képzéseken a fizetni is hajlandó legkiválóbbak
aránya mindösszesen a 6 %-ot (!) éri el. A legnépszerűbb szak a jogászoké, a gazdaságtudományi
szakok (gazdálkodás- és menedzsment, nemzetközi gazdálkodás és pénzügy és számvitel, alkalmazott
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
14
gazdálkodás) mellett pedig a társadalomtudományiak (nemzetközi tanulmányok, kommunikáció és
média) és a pszichológia vonzott több kiváló továbbtanulót. Feltűnő ugyanakkor, hogy 2014-hez képest
negyedével csökkent a fizetős képzést választó kiválóságok száma, azonban ezen belül még nagyobb,
kétharmados (!) a gazdálkodás és menedzsment szakosok csökkenése. Mindez azonban belső
arányaiban mindösszesen csupán 4%-os változást hozott a bölcsész- és társadalomtudományok javára,
a fő tendenciákon nem változtatott.
Egy igen fontos tényező éppen ebben a célcsoportban nem ismert, és ez nem csupán árnyalhatja,
hanem esetenként nagyban módosíthatja is következtetéseinket. Arról ugyanis nincs megbízható
kimutatás, hogy a mennyien és merre távoztak a középiskola után rögvest Magyarországról. A
nyelvtudás, motiváltság, financiális vetelmények miatt okkal feltételezhető, hogy nem kis részük a
TOP10%-ba tartozik/tartozna, és esetükben a statisztikailag kisebb, néhány száz fős létszám is jelentős
tényezőként alakíthatja az évente négyezres kiválósági csoport karakterisztikáját. Egy óvatos
feltételezést tehetünk talán róluk: a képzési és karrier-építési sajátosságok alapján a
gazdálkodástudományi (közgazdász, menedzsment, pénzügy, turisztika stb.) irányban tájékozódók
számára kézenfekvőbb választás a külföldi tanulmányok választása, mint mondjuk a jogi pályát
fontolhatóknak, s ez ldául a térítéses képzésben történt jelentős átrendeződést részben
magyarázhatja. Itt azonban további adat-feltárásra van még szükség.
***
Elemzésünkben olyan fiatalok továbbtanulási preferenciát vizsgáltuk, akik tudatos és értékelvek alapján,
kellő megfontolással választó elitcsoportját jelentik a társadalomnak. Különlegessé teszi a helyzetüket,
hogy ők a rendszerváltozás első felnőtt nemzedéke. Születésüktől fogva a demokrácia és
piacgazdaság körülményei, még ha kezdetben az átalakulás gyakran (érték)zavaros formáival terhelten
is, vették őket körül. Szüleik abban a tudatban nevelték, iskoláztatták őket, hogy a gazdasági
versenyképesség, határozott önérvényesítés és öntudatos állampolgári fellépés meghatározó lesz
életpályájukon. Kamaszkori eszmélődésükre, a kétezres évek közepének idejére természetesen nem
csak családjuk, tanáraik, de ők maguk is sok csalódáson, a lehetőségek és teljesítmények ideáljának
megbicsaklásain lehettek túl, azonban a karrierépítés legfontosabb eleme, az információs nyitottság és
határtalanság alapvető létközegük lett.
Kultúrájában s ebből következően választási, értékítéleti szabadságában minden korábbinál önállóbb,
szabadabb és nyitottabb ez a nemzedék. A szülők, az iskola, a hivatalos csatornák információs és
szocializációs hatásaihoz képest nem csupán alternatív, hanem azoknál sokkal hatásosabb,
természetesebb és érvényesebb számukra a rájuk szabott kommunikáció világa. A közösségi média, a
hagyományos tekintélyeket folytonosan megmérő és gyakran helyretevő zösségi információs kultúra
ereje egyáltalán nem megnyugtató, azonban reális, talán a legreálisabbak közül való tényező az
életükben.
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
15
Ezzel a háttérrel tervezték, nyilvánvalóan családjuktól sem függetlenül, az életüket, legkésőbb
középiskolás koruktól. A személyes érdeklődés kialakulása soktényezős folyamat. Jelentős szerepet
kap benne a szülők értékközvetítése, az adott szociális, szociokulturális környezet (iskola, lakhely,
társaság), utóbbi a szociológiai felmérések tanulsága alapján egyre beszorítóbb, a mobilitást egyre
kevésbé ösztönzi. Mégis, éppen az információs kultúra radikális diszkontinuitása következtében az
értékszempontjaik legalább ennyire igazodnak a kortárs és különösen a nemzetközi, hangsúlyozottan
kozmopolita ikonokhoz, áramlatokhoz, nyelvhasználathoz.
A (hozzájuk képest évtizedes lemaradásban lévő) politikai és társadalmi kommunikációt az így
közvetített információkon mérik meg, s ennek alapján választották meg prioritásaikat. A magyar
egyetemi világ javára írandó, hogy képes volt számukra valós képzési kínálatot biztosítani, az alapvető
diszciplináris irányok bázisán rugalmasan alkalmazkodva az igényekhez. A szavazatuk világos és
félremagyarázhatatlan: úgy látják, hogy a gazdasági, valamint humán- és társadalomtudományok
karrierépítési perspektívát, izgalmas szellemi kihívást, komoly presztízzsel bíró foglalatosságot kínálnak
számukra. Azt feltételezni róluk, hogy az állítólagosan könnyebben elvégezhető, sekélyesebb
ismereteket nyújtó képzéseket keresnék és így kötnének ki ezeken a területeken, nem csupán sértő,
hanem meglehetősen logikátlan is. Az a munka, ami középiskolás éveik és az érettségire való
felkészülés során szükséges volt a magas pontszámok eléréséhez, bizonyoson sokkal komolyabb
motiváltsággal volt csak lehetséges és lényegesen nagyobb befektetést kívánt a kifejezetten tudatos
életvezetésük, családi hátterük részéről, mintsem hogy „elpazarolják” a könnyebbnek gondolt egyetemi
évek reményében. Választásaik realitás-közelségét mutatja, hogy amikor a gazdasági környezet valós
perspektívát kínált a mérnöki munkára, orientációjuk ezt visszaigazolta.
A nemzedéki elit választása tehát egyben szembehelyezkedés a bölcsészet-és társadalomtudomány-
ellenes kurzussal. Nyilván nem közvetlen konfrontációban jelenik ez meg, sokkal inkább a közösségi
értékrend további töredezését hozza magával, valamint a politikai és gazdasági elit hitelességének,
elfogadottságának erejét csökkenti. A politikával és hagyományos médiával, közvélemény-formálókkal
amúgy is elégedetlen, azokat lenéző generáció közösségi közömbösségét fokozza, ha ezeknek a
köröknek az autentikusságát a fiatalok a saját képzési preferenciájukon látják kicsorbulni. De ez
túlmutat a felsőoktatás-politikai vitákon. Hiszen az egyetem ügye mindig több, mint szakpolitikai kérdés:
a társadalmi értékrend és generációs élet-stratégiák alakulása fogalmazódik meg benne.
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
16
Melléklet:
TOP10% rangsorok
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
17
I. Összesített rangsor 2008-2015 szakok
szak neve
TOP 10%
felvett
összes
felvett
arány a
TOP10%-on
belül
arány a
felvetteken
belül
általános orvos
3242
8451
8,5%
38,4%
pszichológia
2829
5464
7,4%
51,8%
gazdálkodási és menedzsment
2434
17347
6,3%
14,0%
nemzetközi gazdálkodás
2278
8670
5,9%
26,3%
nemzetközi tanulmányok
1913
5319
5,0%
36,0%
jogász
1885
12557
4,9%
15,0%
pénzügy és számvitel
1580
9982
4,1%
15,8%
mérnök informatikus
1287
16654
3,4%
7,7%
turizmus-vendéglátás
1278
15199
3,3%
8,4%
kereskedelem és marketing
1177
9340
3,1%
12,6%
villamosmérnöki
912
11622
2,4%
7,8%
mechatronikai mérnöki
876
3520
2,3%
24,9%
kommunikáció és médiatudomány
830
8326
2,2%
10,0%
anglisztika
749
7036
2,0%
10,6%
alkalmazott közgazdaságtan
710
1513
1,9%
46,9%
vegyészmérnöki
693
2732
1,8%
25,4%
történelem
593
5129
1,5%
11,6%
fogorvos
574
2033
1,5%
28,2%
szabad bölcsészet
563
3781
1,5%
14,9%
fizika
561
2354
1,5%
23,8%
matematika
561
3192
1,5%
17,6%
gépészmérnöki
549
14468
1,4%
3,8%
keleti nyelvek és kultúrák
534
2191
1,4%
24,4%
programtervező informatikus
519
8888
1,4%
5,8%
gyógyszerész
499
3004
1,3%
16,6%
germanisztika
466
3135
1,2%
14,9%
politológia
395
2062
1,0%
19,2%
építész
377
1509
1,0%
25,0%
romanisztika
362
1940
0,9%
18,7%
biológia
333
7071
0,9%
4,7%
gazdaságinformatikus
310
7361
0,8%
4,2%
magyar
307
4105
0,8%
7,5%
energetikai mérnöki
293
1006
0,8%
29,1%
állatorvosi
289
877
0,8%
33,0%
szlavisztika
277
1615
0,7%
17,2%
gazdaságelemzés
270
395
0,7%
68,4%
kémia
263
2842
0,7%
9,3%
szociológia
258
2373
0,7%
10,9%
építőmérnöki
248
6497
0,6%
3,8%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
18
ápolás és betegellátás
222
9299
0,6%
2,4%
emberi erőforrások
217
2470
0,6%
8,8%
biomérnöki
200
2502
0,5%
8,0%
molekuláris bionika
197
962
0,5%
20,5%
gyógypedagógia
191
2977
0,5%
6,4%
nemzetközi igazgatási
184
1301
0,5%
14,1%
földtudományi
153
2082
0,4%
7,3%
andragógia
123
3513
0,3%
3,5%
közlekedésmérnöki
119
2905
0,3%
4,1%
földrajz
110
5010
0,3%
2,2%
járműmérnöki
108
2503
0,3%
4,3%
társadalmi tanulmányok
104
1452
0,3%
7,2%
élelmiszermérnöki
99
2617
0,3%
3,8%
műszaki menedzser
95
7910
0,2%
1,2%
építészmérnöki
94
3144
0,2%
3,0%
igazgatásszervező
83
2887
0,2%
2,9%
ókori nyelvek és kultúrák
83
428
0,2%
19,4%
sportszervező
67
1943
0,2%
3,4%
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
61
3056
0,2%
2,0%
közszolgálati
59
588
0,2%
10,0%
tájrendező és kertépítő mérnöki
57
1100
0,1%
5,2%
bűnügyi igazgatási
55
642
0,1%
8,6%
pedagógia
52
921
0,1%
5,6%
ipari termék- és formatervező mérnöki
51
1512
0,1%
3,4%
szociális munka
48
2827
0,1%
1,7%
kertészmérnöki
46
1662
0,1%
2,8%
képi ábrázolás
45
708
0,1%
6,4%
előadóművészet
43
1449
0,1%
3,0%
környezetmérnöki
41
2833
0,1%
1,4%
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
41
2436
0,1%
1,7%
testnevelő-edző
40
3049
0,1%
1,3%
tanító
38
5314
0,1%
0,7%
informatikus könyvtáros
34
1510
0,1%
2,3%
környezetgazdálkodási agrármérnöki
34
2105
0,1%
1,6%
mozgóképkultúra és médiaismeret
33
344
0,1%
9,6%
konduktor
32
616
0,1%
5,2%
óvodapedagógus
30
5733
0,1%
0,5%
televíziós műsorkészítő
30
64
0,1%
46,9%
közigazgatás-szervező
29
615
0,1%
4,7%
néprajz
29
368
0,1%
7,9%
biztonság- és védelempolitikai
27
343
0,1%
7,9%
ének-zene
27
373
0,1%
7,2%
humánkineziológia
27
170
0,1%
15,9%
osztatlan fizikatanár (természettudományos gyakorlatok);
matematikatanár
25
209
0,1%
12,0%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
19
színművész
25
132
0,1%
18,9%
egészségügyi gondozás és prevenció
24
2869
0,1%
0,8%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; német nyelv és kultúra tanára
24
161
0,1%
14,9%
természetvédelmi mérnöki
24
1164
0,1%
2,1%
katonai vezetői
23
367
0,1%
6,3%
igazságügyi igazgatási
20
451
0,1%
4,4%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; magyartanár
20
303
0,1%
6,6%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
19
280
0,0%
6,8%
elektronikus ábrázolás
17
196
0,0%
8,7%
festőművész
16
152
0,0%
10,5%
környezettan
16
2424
0,0%
0,7%
mezőgazdasági mérnöki
16
1287
0,0%
1,2%
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai an
16
1001
0,0%
1,6%
osztatlan földrajztanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
16
193
0,0%
8,3%
osztatlan magyartanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
16
404
0,0%
4,0%
formatervezés
15
118
0,0%
12,7%
műszaki földtudományi
15
715
0,0%
2,1%
szociálpedagógia
14
1594
0,0%
0,9%
osztatlan biológiatanár (egészségtan); kémiatanár
13
165
0,0%
7,9%
osztatlan kémiatanár; matematikatanár
13
74
0,0%
17,6%
osztatlan testnevelő tanár; gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár
13
302
0,0%
4,3%
szőlész-borász mérnöki
13
475
0,0%
2,7%
logisztikai mérnöki
12
534
0,0%
2,2%
design- és művészetelmélet
11
94
0,0%
11,7%
osztatlan matematikatanár; német nyelv és kultúra tanára
11
33
0,0%
33,3%
csecsemő- és kisgyermeknevelő
10
840
0,0%
1,2%
egészségügyi szervező
10
1083
0,0%
0,9%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; matematikatanár
10
58
0,0%
17,2%
állattenyésztő mérnöki
9
727
0,0%
1,2%
erdőmérnöki
9
425
0,0%
2,1%
grafikusművész
9
95
0,0%
9,5%
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
9
421
0,0%
2,1%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; spanyol nyelv és kultúra tanára
9
35
0,0%
25,7%
színházrendező
9
20
0,0%
45,0%
vadgazda mérnöki (magyar nyelven)
9
605
0,0%
1,5%
anyagmérnöki
8
841
0,0%
1,0%
építőművészet
8
217
0,0%
3,7%
képzőművészet elmélet
8
36
0,0%
22,2%
osztatlan matematikatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára
8
25
0,0%
32,0%
osztatlan német nyelv és kultúra tanára; történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
8
67
0,0%
11,9%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára
8
43
0,0%
18,6%
színházi dramaturg
8
12
0,0%
66,7%
had- és biztonságtechnikai mérnöki
7
802
0,0%
0,9%
osztatlan informatikatanár; matematikatanár
7
113
0,0%
6,2%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
20
osztatlan magyartanár; német nyelv és kultúra tanára
7
72
0,0%
9,7%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára
7
24
0,0%
29,2%
alkalmazott látványtervezés
6
60
0,0%
10,0%
fotográfia
6
68
0,0%
8,8%
közlekedésmérnöki [légiközlekedési hajózó]
6
14
0,0%
42,9%
média design
6
65
0,0%
9,2%
mozgókép
6
32
0,0%
18,8%
rendészeti igazgatási
6
408
0,0%
1,5%
tervezőgrafika
6
106
0,0%
5,7%
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
5
246
0,0%
2,0%
kulturális antropológia
5
36
0,0%
13,9%
földmérő és földrendező mérnöki
4
256
0,0%
1,6%
intermedia-művész
4
44
0,0%
9,1%
kézműves
4
37
0,0%
10,8%
környezetkultúra
4
90
0,0%
4,4%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; biológiatanár (egészségtan)
4
60
0,0%
6,7%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; földrajztanár
4
47
0,0%
8,5%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; német és nemzetiségi német
nyelv és kultúra tanára
4
9
0,0%
44,4%
osztatlan magyartanár; matematikatanár
4
7
0,0%
57,1%
táncművész
4
131
0,0%
3,1%
faipari mérnöki
3
152
0,0%
2,0%
gyártásszervező
3
17
0,0%
17,6%
katonai gazdálkodási
3
28
0,0%
10,7%
katonai üzemeltetés
3
54
0,0%
5,6%
növénytermesztő mérnöki
3
126
0,0%
2,4%
osztatlan biológiatanár (egészségtan); földrajztanár
3
106
0,0%
2,8%
osztatlan biológiatanár (egészségtan); matematikatanár
3
37
0,0%
8,1%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára
3
36
0,0%
8,3%
osztatlan német nyelv és kultúra tanára; olasz nyelv és kultúra tanára
3
4
0,0%
75,0%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; latin nyelv
és kultúra tanára
3
6
0,0%
50,0%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; orosz nyelv
és kultúra tanára
3
12
0,0%
25,0%
restaurátorművész
3
21
0,0%
14,3%
táncos és próbavezető
3
46
0,0%
6,5%
animáció
2
38
0,0%
5,3%
fémművesség
2
8
0,0%
25,0%
filmdramaturg
2
7
0,0%
28,6%
kameraman
2
39
0,0%
5,1%
katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi műveleti]
2
15
0,0%
13,3%
könnyűipari mérnöki
2
166
0,0%
1,2%
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
2
195
0,0%
1,0%
osztatlan biológiatanár (egészségtan); történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
2
11
0,0%
18,2%
osztatlan fizikatanár (természettudományos gyakorlatok);
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
2
5
0,0%
40,0%
osztatlan földrajztanár; matematikatanár
2
21
0,0%
9,5%
osztatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára;
történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
2
8
0,0%
25,0%
osztatlan magyartanár; latin nyelv és kultúra tanára
2
5
0,0%
40,0%
osztatlan magyartanár; olasz nyelv és kultúra tanára
2
6
0,0%
33,3%
osztatlan matematikatanár; francia nyelv és kultúra tanára
2
2
0,0%
100,0%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; francia nyelv
és kultúra tanára
2
7
0,0%
28,6%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; olasz nyelv
2
5
0,0%
40,0%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
21
és kultúra tanára
textiltervezés
2
25
0,0%
8,0%
alkotóművészet és muzikológia
1
18
0,0%
5,6%
katonai logisztika
1
31
0,0%
3,2%
műszaki szakoktató
1
16
0,0%
6,3%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; fizikatanár
(természettudományos gyakorlatok)
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; informatikatanár
1
7
0,0%
14,3%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; kémiatanár
1
4
0,0%
25,0%
osztatlan biológiatanár (egészségtan); fizikatanár (természettudományos
gyakorlatok)
1
8
0,0%
12,5%
osztatlan biológiatanár (egészségtan); német és nemzetiségi német
nyelv és kultúra tanára
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan biológiatanár (egészségtan); német nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan fizikatanár (természettudományos gyakorlatok);
informatikatanár
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); kémiatanár
1
7
0,0%
14,3%
osztatlan fizikatanár (természettudományos gyakorlatok); német nyelv
és kultúra tanára
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan földrajztanár; német nyelv és kultúra tanára
1
5
0,0%
20,0%
osztatlan hittanár-nevelőtanár; angol nyelv és kultúra tanára
1
3
0,0%
33,3%
osztatlan hittanár-nevelőtanár; magyartanár
1
5
0,0%
20,0%
osztatlan hittanár-nevelőtanár; történelemtanár és állampolgári
ismeretek tanára
1
11
0,0%
9,1%
osztatlan informatikatanár; kémiatanár
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan kémiatanár; német nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan kémiatanár; történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan magyartanár; média-, mozgókép- és kommunikációtanár
1
15
0,0%
6,7%
osztatlan magyartanár; német és nemzetiségi német nyelv és kultúra
tanára
1
8
0,0%
12,5%
osztatlan matematikatanár; testnevelő tanár
1
8
0,0%
12,5%
osztatlan német nyelv és kultúra tanára; erkölcstan- és etikatanár
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; erkölcstan-
és etikatanár
1
29
0,0%
3,4%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára;
természetismeret-környezettan tanár
1
3
0,0%
33,3%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; horvát és nemzetiségi horvát
nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára; latin nyelv és kultúra tanára
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan magyartanár; francia nyelv és kultúra tanára
1
9
0,0%
11,1%
osztatlan magyartanár; portugál nyelv és kultúra tanára
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan magyartanár; spanyol nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan matematikatanár; latin nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan matematikatanár; lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és
kultúra tanára
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan matematikatanár; olasz nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan matematikatanár; orosz nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan matematikatanár; spanyol nyelv és kultúra tanára
1
1
0,0%
100,0%
osztatlan német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára; orosz
nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan német nyelv és kultúra tanára; francia nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan német nyelv és kultúra tanára; orosz nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; spanyol
nyelv és kultúra tanára
1
3
0,0%
33,3%
osztatlan történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára; szerb és
nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
1
2
0,0%
50,0%
plasztikai ábrázolás
1
8
0,0%
12,5%
szobrászművész
1
18
0,0%
5,6%
védelmi igazgatási
1
120
0,0%
0,8%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
22
II. Összesített rangsor 2008-2015 karok
intézmény
TOP 10% felvett
összes
felvett
arány a TOP10%-on belül
arány a felvetteken belül
BCE-GTK
5413
8848
14,1%
61,2%
ELTE-BTK
3290
12606
8,6%
26,1%
SE-ÁOK
2084
3333
5,4%
62,5%
BME-VIK
1934
8380
5,0%
23,1%
BCE-TK
1687
3071
4,4%
54,9%
BME-GÉK
1658
5913
4,3%
28,0%
ELTE-PPK
1638
3698
4,3%
44,3%
ELTE-ÁJK
1424
4348
3,7%
32,8%
ELTE-TTK
1197
9033
3,1%
13,3%
BME-GTK
1028
5623
2,7%
18,3%
BCE-KTK
889
1798
2,3%
49,4%
BME-VBK
834
2659
2,2%
31,4%
ELTE-TÁTK
828
3974
2,2%
20,8%
KRE-BTK
809
4945
2,1%
16,4%
BGF-KVIFK
633
5723
1,7%
11,1%
BGF-KKFK
606
7526
1,6%
8,1%
DE-ÁOK
529
2367
1,4%
22,3%
SZTE-BTK
527
5106
1,4%
10,3%
PPKE-BTK
454
5619
1,2%
8,1%
DE-BTK
436
5115
1,1%
8,5%
SZTE-ÁOK
417
1886
1,1%
22,1%
BME-ÉSZK
414
2032
1,1%
20,4%
SZTE-TTIK
380
9968
1,0%
3,8%
ELTE-IK
379
4241
1,0%
8,9%
BME-TTK
374
932
1,0%
40,1%
BGF-PSZFK-BP
371
8807
1,0%
4,2%
SE-FOK
364
849
0,9%
42,9%
SZIE-ÁOTK
325
1087
0,8%
29,9%
PPKE-JÁK
299
3679
0,8%
8,1%
PTE-BTK
295
4854
0,8%
6,1%
PTE-ÁOK
285
2235
0,7%
12,8%
SE-GYTK
279
1242
0,7%
22,5%
SZTE-ÁJK
270
3119
0,7%
8,7%
SZTE-GTK
239
2214
0,6%
10,8%
DE-KTK
237
1971
0,6%
12,0%
BME-ÉŐK
226
3008
0,6%
7,5%
PPKE-ITK
221
1354
0,6%
16,3%
PTE-KTK
218
2564
0,6%
8,5%
BCE-KIK/NKE-KTK
196
2678
0,5%
7,3%
BME-KSK
188
3046
0,5%
6,2%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
23
DE-TTK
166
5694
0,4%
2,9%
SE-ETK
161
4573
0,4%
3,5%
ELTE-GYFK
159
1565
0,4%
10,2%
ELTE-TKK
158
1066
0,4%
14,8%
SE-TSK
142
2170
0,4%
6,5%
BKF
139
3719
0,4%
3,7%
SZE-GK
132
1781
0,3%
7,4%
DE-ÁJK
108
2111
0,3%
5,1%
DE-GYTK
104
636
0,3%
16,4%
BCE-ÉTK
99
2203
0,3%
4,5%
PE-GTK
95
2947
0,2%
3,2%
SZE-MTK
95
9475
0,2%
1,0%
SZTE-GYTK
94
797
0,2%
11,8%
ME-GTK
92
1929
0,2%
4,8%
DE-FOK
91
484
0,2%
18,8%
SZTE-FOK
80
378
0,2%
21,2%
DE-IK
78
3002
0,2%
2,6%
SZFE
74
229
0,2%
32,3%
PTE-ÁJK
70
1437
0,2%
4,9%
SZTE-JGYPK
68
4193
0,2%
1,6%
ME-GÉIK
67
4360
0,2%
1,5%
NYME-AK
65
3164
0,2%
2,1%
KJF
63
3802
0,2%
1,7%
NKE-RTK
63
1921
0,2%
3,3%
DE-GVK
62
2199
0,2%
2,8%
BCE-KERTK
60
2093
0,2%
2,9%
BCE-TÁJK
57
1100
0,1%
5,2%
ME-ÁJK
56
1053
0,1%
5,3%
SZTE-ETSZK
55
1998
0,1%
2,8%
PE-MK
54
2295
0,1%
2,4%
NKE-HHK
51
947
0,1%
5,4%
PE-MIK
51
1676
0,1%
3,0%
SZIE-MKK
50
3093
0,1%
1,6%
BKF-HFTGK
48
3080
0,1%
1,6%
PTE-TTK
47
4830
0,1%
1,0%
OE-NIK
45
3059
0,1%
1,5%
ME-BTK
45
1250
0,1%
3,6%
MKE
45
550
0,1%
8,2%
MOME
45
692
0,1%
6,5%
SZE-ÁJK
44
981
0,1%
4,5%
ELTE-TÓK
43
3535
0,1%
1,2%
ÁVF
41
1543
0,1%
2,7%
NKE-NETK
39
104
0,1%
37,5%
NYF-MMK
38
685
0,1%
5,5%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
24
EKF-BTK
34
755
0,1%
4,5%
NYME-KTK
34
794
0,1%
4,3%
PE-MFTK
34
1112
0,1%
3,1%
PTE-PMMIK
34
4363
0,1%
0,8%
EKF-GTK
33
985
0,1%
3,4%
KE-MFK
32
465
0,1%
6,9%
MPANNI
32
616
0,1%
5,2%
OE-KVK
30
4220
0,1%
0,7%
EKF-TKTK
30
1075
0,1%
2,8%
DE-MK
29
3067
0,1%
0,9%
ZSKF
29
1544
0,1%
1,9%
NYME-MNSK
28
948
0,1%
3,0%
SZIE-GTK
27
2224
0,1%
1,2%
NYME-BTK
26
919
0,1%
2,8%
SZTE-TKK
24
643
0,1%
3,7%
DE-AVK
21
835
0,1%
2,5%
SZIE-YMÉK
21
2425
0,1%
0,9%
PE-GK
18
1217
0,0%
1,5%
SZTE-MK
18
2031
0,0%
0,9%
OE-KGK
17
2493
0,0%
0,7%
SZF
17
1146
0,0%
1,5%
OE-BGK
16
3761
0,0%
0,4%
DE-MÉK
16
1785
0,0%
0,9%
EDUTUS
16
950
0,0%
1,7%
KRE-ÁJK
16
789
0,0%
2,0%
KRF-GK/KRF
16
956
0,0%
1,7%
ME-MFK
16
1138
0,0%
1,4%
NYME-EMK
14
1078
0,0%
1,3%
PTE-ETK
14
4079
0,0%
0,3%
NYF-GTK
13
564
0,0%
2,3%
NYME-GEO
13
764
0,0%
1,7%
PE-BTK
13
172
0,0%
7,6%
IBS
12
293
0,0%
4,1%
NYF-BTMK
12
383
0,0%
3,1%
SZIE-GÉK
12
1183
0,0%
1,0%
BGF-GKZ
11
456
0,0%
2,4%
EKF-TTK
11
2383
0,0%
0,5%
IBS
11
294
0,0%
3,7%
NYME-BDPK
10
993
0,0%
1,0%
DE-EK
9
2313
0,0%
0,4%
SZTE-ZMK
9
116
0,0%
7,8%
BGF-PSZK-ZA
8
232
0,0%
3,4%
KE-GTK
8
310
0,0%
2,6%
ME-EK
8
951
0,0%
0,8%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
25
PTE-MK
8
139
0,0%
5,8%
SE-EKK
8
186
0,0%
4,3%
DE-NK
7
678
0,0%
1,0%
DF
7
1202
0,0%
0,6%
HJF
7
477
0,0%
1,5%
SZE-ZMI
7
86
0,0%
8,1%
ZMNE-BKMK
7
1402
0,0%
0,5%
AVKF
6
412
0,0%
1,5%
OE-RKK
6
706
0,0%
0,8%
KF-GAMFK
6
617
0,0%
1,0%
NYME-MÉK
6
290
0,0%
2,1%
PPKE-VJK
6
270
0,0%
2,2%
PTE-FEEK
6
323
0,0%
1,9%
PTE-IFK
6
645
0,0%
0,9%
EJF-M
5
186
0,0%
2,7%
GDF
5
614
0,0%
0,8%
SZIE-GK
5
104
0,0%
4,8%
BKTF
4
24
0,0%
16,7%
KE-CSPFK
4
311
0,0%
1,3%
KRE-TFK
4
284
0,0%
1,4%
LFZE
4
399
0,0%
1,0%
ME-MAK
4
285
0,0%
1,4%
SZIE-VATI
4
238
0,0%
1,7%
SZTE-MGK
4
124
0,0%
3,2%
DE-ZK
3
75
0,0%
4,0%
KE-PK
3
429
0,0%
0,7%
KTIF
3
205
0,0%
1,5%
ME-BBZI
3
99
0,0%
3,0%
MTF
3
93
0,0%
3,2%
NYF-PKK
3
165
0,0%
1,8%
NYF
3
401
0,0%
0,7%
NYME-KTK
3
245
0,0%
1,2%
NYME-TTMK
3
391
0,0%
0,8%
SZE-ESZI
3
94
0,0%
3,2%
SZIE-ABPK
3
288
0,0%
1,0%
WJLF
3
127
0,0%
2,4%
DE-GYFK
2
217
0,0%
0,9%
EJF-P
2
94
0,0%
2,1%
KE-AKK
2
212
0,0%
0,9%
KF-KFK
2
100
0,0%
2,0%
TPF
2
50
0,0%
4,0%
DRHE
1
65
0,0%
1,5%
EKF-CK
1
38
0,0%
2,6%
KRF-AVK
1
78
0,0%
1,3%
NYF-TTIK
1
339
0,0%
0,3%
NYF-TTFK
1
272
0,0%
0,4%
NYME-SKK
1
115
0,0%
0,9%
OE-AMK
1
110
0,0%
0,9%
PHF
1
6
0,0%
16,7%
SZF-MMF
1
48
0,0%
2,1%
SZIE-PK
1
66
0,0%
1,5%
TSF-GFK
1
79
0,0%
1,3%
VHF
1
15
0,0%
6,7%
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
26
III. Szakos rangsorok éves bontásban
2008.
2009.
Rang
szak neve
felvettek
Rang
szak neve
felvettek
1
gazdálkodási és menedzsment
443
1
általános orvos
425
2
általános orvos
326
2
gazdálkodási és menedzsment
396
3
turizmus-vendéglátás
323
3
pszichológia
374
4
nemzetközi tanulmányok
316
4
nemzetközi tanulmányok
281
5
pszichológia
313
5
nemzetközi gazdálkodás
256
6
nemzetközi gazdálkodás
293
6
pénzügy és számvitel
252
7
kereskedelem és marketing
207
7
turizmus-vendéglátás
237
8
pénzügy és számvitel
205
8
jogász
225
9
mérnök informatikus
153
9
kereskedelem és marketing
208
10
szabad bölcsészet
147
10
kommunikáció és médiatudomány
166
11
jogász
146
11
mérnök informatikus
133
12
kommunikáció és médiatudomány
134
12
alkalmazott közgazdaságtan
133
13
alkalmazott közgazdaságtan
108
13
szabad bölcsészet
123
14
villamosmérnöki
93
14
villamosmérnöki
105
15
fizika
84
15
keleti nyelvek és kultúrák
100
16
anglisztika
83
16
anglisztika
86
17
keleti nyelvek és kultúrák
80
17
történelem
82
18
programtervező informatikus
76
18
politológia
80
19
történelem
75
19
fogorvos
71
20
építész
74
20
matematika
71
21
mechatronikai mérnöki
65
21
mechatronikai mérnöki
66
22
fogorvos
63
22
fizika
66
23
matematika
59
23
programtervező informatikus
62
24
vegyészmérnöki
58
24
romanisztika
61
25
magyar
53
25
vegyészmérnöki
56
26
politológia
48
26
germanisztika
56
27
szlavisztika
46
27
gyógyszerész
54
28
kémia
45
28
építész
50
29
építőmérnöki
44
29
szlavisztika
49
30
gépészmérnöki
43
30
gazdaságelemzés
46
31
gyógyszerész
43
31
gépészmérnöki
45
32
romanisztika
43
32
szociológia
45
33
gyógypedagógia
43
33
magyar
43
34
germanisztika
42
34
andragógia
42
35
biológia
40
35
biológia
37
36
gazdaságelemzés
39
36
állatorvosi
33
37
szociológia
35
37
kémia
33
38
közlekedésmérnöki
34
38
építőmérnöki
33
39
állatorvosi
27
39
gyógypedagógia
29
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
27
40
földtudományi
27
40
ápolás és betegellátás
27
41
ápolás és betegellátás
26
41
közlekedésmérnöki
26
42
földrajz
26
42
gazdaságinformatikus
23
43
társadalmi tanulmányok
26
43
közszolgálati
22
44
gazdaságinformatikus
20
44
földtudományi
20
45
andragógia
20
45
társadalmi tanulmányok
19
46
molekuláris bionika
19
46
molekuláris bionika
18
47
biomérnöki
17
47
emberi erőforrások
16
48
közszolgálati
16
48
földrajz
16
49
emberi erőforrások
15
49
biomérnöki
13
50
tájrendező és kertépítő mérnöki
15
50
műszaki menedzser
13
51
ókori nyelvek és kultúrák
12
51
képi ábrázolás
13
52
építészmérnöki
11
52
előadóművészet
13
53
informatikus könyvtáros
11
53
energetikai mérnöki
12
54
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
9
54
élelmiszermérnöki
12
55
pedagógia
9
55
ókori nyelvek és kultúrák
12
56
képi ábrázolás
9
56
ipari termék- és formatervező mérnöki
10
57
biztonság- és védelempolitikai
9
57
tájrendező és kertépítő mérnöki
9
58
élelmiszermérnöki
8
58
televíziós műsorkészítő
9
59
műszaki menedzser
8
59
pedagógia
8
60
színművész
8
60
tanító
8
61
igazgatásszervező
6
61
környezetmérnöki
7
62
környezetgazdálkodási agrármérnöki
6
62
mozgóképkultúra és médiaismeret
7
63
televíziós műsorkészítő
6
63
színművész
7
64
nemzetközi igazgatási
5
64
festőművész
7
65
bűnügyi igazgatási
5
65
nemzetközi igazgatási
6
66
szociális munka
5
66
környezetgazdálkodási agrármérnöki
6
67
kertészmérnöki
5
67
konduktor
6
68
környezetmérnöki
5
68
óvodapedagógus
6
69
néprajz
5
69
grafikusművész
6
70
egészségügyi gondozás és prevenció
5
70
színházrendező
6
71
természetvédelmi mérnöki
5
71
szociális munka
5
72
tanító
4
72
kertészmérnöki
5
73
óvodapedagógus
4
73
néprajz
5
74
ének-zene
4
74
ének-zene
5
75
festőművész
4
75
egészségügyi gondozás és prevenció
5
76
környezettan
4
76
testnevelő-edző
4
77
mozgókép
4
77
műszaki földtudományi
4
78
energetikai mérnöki
3
78
szociálpedagógia
4
79
előadóművészet
3
79
építészmérnöki
3
80
testnevelő-edző
3
80
igazgatásszervező
3
81
mezőgazdasági mérnöki
3
81
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
3
82
formatervezés
3
82
biztonság- és védelempolitikai
3
83
szociálpedagógia
3
83
természetvédelmi mérnöki
3
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
28
84
vadgazda mérnöki (magyar nyelven)
3
84
design- és művészetelmélet
3
85
kulturális antropológia
3
85
képzőművészet elmélet
3
86
ipari termék- és formatervező mérnöki
2
86
sportszervező
2
87
mozgóképkultúra és médiaismeret
2
87
bűnügyi igazgatási
2
88
konduktor
2
88
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
2
89
katonai vezetői
2
89
informatikus könyvtáros
2
90
erdőmérnöki
2
90
katonai vezetői
2
91
alkalmazott látványtervezés
2
91
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai an
2
92
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
2
92
erdőmérnöki
2
93
gyártásszervező
2
93
építőművészet
2
94
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai an
1
94
had- és biztonságtechnikai mérnöki
2
95
műszaki földtudományi
1
95
média design
2
96
design- és művészetelmélet
1
96
restaurátorművész
2
97
anyagmérnöki
1
97
táncos és próbavezető
2
98
építőművészet
1
98
fémművesség
2
99
média design
1
99
elektronikus ábrázolás
1
100
rendészeti igazgatási
1
100
környezettan
1
101
tervezőgrafika
1
101
formatervezés
1
102
földmérő és földrendező mérnöki
1
102
állattenyésztő mérnöki
1
103
intermedia-művész
1
103
anyagmérnöki
1
104
táncművész
1
104
alkalmazott látványtervezés
1
105
faipari mérnöki
1
105
fotográfia
1
106
katonai gazdálkodási
1
106
rendészeti igazgatási
1
107
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
1
107
tervezőgrafika
1
108
szobrászművész
1
108
intermedia-művész
1
109
védelmi igazgatási
1
109
kézműves
1
110
faipari mérnöki
1
111
animáció
1
112
mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
1
113
alkotóművészet és muzikológia
1
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
29
2010.
2011.
Rang
szak neve
felvettek
Rang
szak neve
felvettek
1
általános orvos
421
1
általános orvos
470
2
pszichológia
394
2
pszichológia
394
3
gazdálkodási és menedzsment
374
3
gazdálkodási és menedzsment
338
4
nemzetközi tanulmányok
322
4
nemzetközi gazdálkodás
331
5
nemzetközi gazdálkodás
310
5
nemzetközi tanulmányok
322
6
pénzügy és számvitel
219
6
jogász
289
7
jogász
212
7
pénzügy és számvitel
226
8
turizmus-vendéglátás
211
8
kereskedelem és marketing
159
9
kereskedelem és marketing
161
9
mérnök informatikus
157
10
kommunikáció és médiatudomány
159
10
turizmus-vendéglátás
152
11
mérnök informatikus
141
11
villamosmérnöki
141
12
alkalmazott közgazdaságtan
127
12
kommunikáció és médiatudomány
122
13
villamosmérnöki
100
13
mechatronikai mérnöki
116
14
anglisztika
96
14
alkalmazott közgazdaságtan
108
15
szabad bölcsészet
90
15
gyógyszerész
107
16
történelem
86
16
történelem
97
17
mechatronikai mérnöki
83
17
vegyészmérnöki
89
18
keleti nyelvek és kultúrák
81
18
fogorvos
88
19
germanisztika
76
19
keleti nyelvek és kultúrák
88
20
matematika
74
20
anglisztika
82
21
vegyészmérnöki
73
21
matematika
78
22
fogorvos
72
22
nemzetközi igazgatási
73
23
gyógyszerész
67
23
szabad bölcsészet
71
24
fizika
65
24
fizika
68
25
politológia
64
25
programtervező informatikus
65
26
programtervező informatikus
54
26
gépészmérnöki
64
27
építész
52
27
építész
59
28
magyar
49
28
politológia
58
29
gépészmérnöki
46
29
germanisztika
52
30
állatorvosi
46
30
romanisztika
48
31
romanisztika
45
31
magyar
47
32
szociológia
45
32
gazdaságinformatikus
43
33
szlavisztika
41
33
építőmérnöki
43
34
ápolás és betegellátás
38
34
biológia
42
35
biológia
34
35
energetikai mérnöki
40
36
gazdaságelemzés
34
36
állatorvosi
40
37
építőmérnöki
30
37
szlavisztika
34
38
energetikai mérnöki
28
38
gazdaságelemzés
34
39
gyógypedagógia
26
39
kémia
34
40
gazdaságinformatikus
25
40
szociológia
33
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
30
41
kémia
25
41
emberi erőforrások
32
42
biomérnöki
25
42
ápolás és betegellátás
30
43
molekuláris bionika
23
43
molekuláris bionika
28
44
andragógia
21
44
biomérnöki
26
45
előadóművészet
18
45
járműmérnöki
23
46
közszolgálati
17
46
gyógypedagógia
19
47
nemzetközi igazgatási
15
47
élelmiszermérnöki
16
48
járműmérnöki
15
48
földtudományi
15
49
ének-zene
14
49
andragógia
15
50
földtudományi
13
50
közlekedésmérnöki
15
51
műszaki menedzser
13
51
földrajz
15
52
pedagógia
12
52
igazgatásszervező
15
53
szociális munka
12
53
ókori nyelvek és kultúrák
14
54
igazgatásszervező
11
54
mozgóképkultúra és médiaismeret
14
55
ókori nyelvek és kultúrák
11
55
társadalmi tanulmányok
13
56
sportszervező
11
56
műszaki menedzser
13
57
emberi erőforrások
10
57
sportszervező
11
58
élelmiszermérnöki
10
58
képi ábrázolás
11
59
közlekedésmérnöki
9
59
építészmérnöki
10
60
földrajz
9
60
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
10
61
társadalmi tanulmányok
9
61
tájrendező és kertépítő mérnöki
9
62
építészmérnöki
9
62
néprajz
9
63
formatervezés
9
63
pedagógia
8
64
mozgóképkultúra és médiaismeret
8
64
előadóművészet
8
65
színházi dramaturg
8
65
környezetmérnöki
8
66
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
7
66
televíziós műsorkészítő
8
67
képi ábrázolás
7
67
elektronikus ábrázolás
8
68
környezetmérnöki
7
68
szociális munka
7
69
óvodapedagógus
7
69
testnevelő-edző
7
70
televíziós műsorkészítő
7
70
ipari termék- és formatervező mérnöki
6
71
tájrendező és kertépítő mérnöki
6
71
tanító
6
72
ipari termék- és formatervező mérnöki
6
72
informatikus könyvtáros
6
73
kertészmérnöki
6
73
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
5
74
környezetgazdálkodási agrármérnöki
6
74
bűnügyi igazgatási
5
75
színművész
6
75
humánkineziológia
5
76
természetvédelmi mérnöki
6
76
katonai vezetői
5
77
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
5
77
festőművész
5
78
informatikus könyvtáros
5
78
fotográfia
5
79
konduktor
5
79
kertészmérnöki
4
80
design- és művészetelmélet
5
80
környezetgazdálkodási agrármérnöki
4
81
közlekedésmérnöki [légiközlekedési hajózó]
5
81
színművész
4
82
testnevelő-edző
4
82
természetvédelmi mérnöki
4
83
szőlész-borász mérnöki
4
83
egészségügyi szervező
4
84
képzőművészet elmélet
4
84
építőművészet
4
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
31
85
tervezőgrafika
4
85
ének-zene
3
86
bűnügyi igazgatási
3
86
egészségügyi gondozás és prevenció
3
87
tanító
3
87
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai an
3
88
néprajz
3
88
szociálpedagógia
3
89
egészségügyi gondozás és prevenció
3
89
szőlész-borász mérnöki
3
90
elektronikus ábrázolás
3
90
közszolgálati
2
91
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai an
3
91
konduktor
2
92
színházrendező
3
92
óvodapedagógus
2
93
média design
3
93
biztonság- és védelempolitikai
2
94
kézműves
3
94
formatervezés
2
95
biztonság- és védelempolitikai
2
95
műszaki földtudományi
2
96
környezettan
2
96
csecsemő- és kisgyermeknevelő
2
97
had- és biztonságtechnikai mérnöki
2
97
grafikusművész
2
98
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
2
98
alkalmazott látványtervezés
2
99
földmérő és földrendező mérnöki
2
99
mozgókép
2
100
környezetkultúra
2
100
környezetkultúra
2
101
táncművész
2
101
filmdramaturg
2
102
könnyűipari mérnöki
2
102
textiltervezés
2
103
katonai vezetői
1
103
környezettan
1
104
műszaki földtudományi
1
104
mezőgazdasági mérnöki
1
105
erdőmérnöki
1
105
design- és művészetelmélet
1
106
grafikusművész
1
106
állattenyésztő mérnöki
1
107
vadgazda mérnöki (magyar nyelven)
1
107
erdőmérnöki
1
108
anyagmérnöki
1
108
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási
1
109
építőművészet
1
109
vadgazda mérnöki (magyar nyelven)
1
110
alkalmazott látványtervezés
1
110
anyagmérnöki
1
111
kameraman
1
111
képzőművészet elmélet
1
112
műszaki szakoktató
1
112
had- és biztonságtechnikai mérnöki
1
113
rendészeti igazgatási
1
114
informatikus és szakigazgatási agrármérnöki
1
115
intermedia-művész
1
116
gyártásszervező
1
117
növénytermesztő mérnöki
1
118
restaurátorművész
1
119
táncos és próbavezető
1
120
animáció
1
121
kameraman
1
122
plasztikai ábrázolás
1
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
32
2012.
2013.
Ran
g
szak neve
felvettek
Rang
szak neve
felvettek
1
általános orvos
510
1
általános orvos
373
2
pszichológia
340
2
pszichológia
369
3
nemzetközi gazdálkodás
324
3
jogász
276
4
nemzetközi tanulmányok
232
4
nemzetközi gazdálkodás
270
5
jogász
198
5
gazdálkodási és menedzsment
236
6
mérnök informatikus
180
6
mérnök informatikus
173
7
gazdálkodási és menedzsment
174
7
nemzetközi tanulmányok
168
8
villamosmérnöki
149
8
pénzügy és számvitel
161
9
pénzügy és számvitel
136
9
mechatronikai mérnöki
128
10
mechatronikai mérnöki
135
10
anglisztika
115
11
anglisztika
124
11
villamosmérnöki
107
12
fogorvos
107
12
vegyészmérnöki
106
13
vegyészmérnöki
103
13
kereskedelem és marketing
97
14
kommunikáció és médiatudomány
99
14
gépészmérnöki
80
15
alkalmazott közgazdaságtan
99
15
fogorvos
74
16
matematika
94
16
turizmus-vendéglátás
73
17
gépészmérnöki
93
17
történelem
72
18
gazdaságinformatikus
91
18
fizika
68
19
történelem
89
19
gyógyszerész
66
20
germanisztika
82
20
matematika
64
21
fizika
79
21
programtervező informatikus
61
22
gyógyszerész
79
22
biológia
57
23
keleti nyelvek és kultúrák
69
23
alkalmazott közgazdaságtan
53
24
programtervező informatikus
66
24
germanisztika
53
25
energetikai mérnöki
64
25
romanisztika
50
26
turizmus-vendéglátás
63
26
gazdaságinformatikus
48
27
építész
58
27
keleti nyelvek és kultúrák
44
28
romanisztika
55
28
építész
44
29
kereskedelem és marketing
52
29
energetikai mérnöki
44
30
magyar
49
30
nemzetközi igazgatási
42
31
szabad bölcsészet
48
31
állatorvosi
39
32
állatorvosi
47
32
kémia
37
33
biológia
43
33
szociológia
36
34
kémia
42
34
kommunikáció és médiatudomány
35
35
politológia
41
35
szabad bölcsészet
35
36
építőmérnöki
40
36
politológia
34
37
szlavisztika
36
37
molekuláris bionika
31
38
szociológia
34
38
szlavisztika
29
39
biomérnöki
34
39
ápolás és betegellátás
29
40
igazgatásszervező
31
40
magyar
28
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
33
41
molekuláris bionika
29
41
emberi erőforrások
27
42
gazdaságelemzés
28
42
biomérnöki
26
43
földtudományi
28
43
építőmérnöki
20
44
műszaki menedzser
28
44
gyógypedagógia
19
45
járműmérnöki
26
45
földtudományi
17
46
ápolás és betegellátás
23
46
élelmiszermérnöki
17
47
közlekedésmérnöki
19
47
igazgatásszervező
17
48
társadalmi tanulmányok
18
48
sportszervező
16
49
gyógypedagógia
17
49
gazdaságelemzés
15
50
sportszervező
16
50
bűnügyi igazgatási
15
51
emberi erőforrások
13
51
járműmérnöki
13
52
földrajz
13
52
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
12
53
élelmiszermérnöki
12
53
társadalmi tanulmányok
11
54
kertészmérnöki
12
54
ókori nyelvek és kultúrák
11
55
testnevelő-edző
12
55
földrajz
10
56
andragógia
11
56
műszaki menedzser
10
57
nemzetközi igazgatási
9
57
osztatlan fizikatanár (természettudományos
gyakorlatok); matematikatanár
10
58
ókori nyelvek és kultúrák
8
58
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára;
német nyelv és kultúra tanára
10
59
gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki
8
59
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára;
magyartanár
10
60
tájrendező és kertépítő mérnöki
8
60
szociális munka
9
61
bűnügyi igazgatási
8
61
humánkineziológia
9
62
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
8
62
rekreációszervezés és egészségfejlesztés
8
63
pedagógia
7
63
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára;
történelemtanár és állampolgári ismeretek
tanára
8
64
ipari termék- és formatervező mérnöki
7
64
osztatlan magyartanár; történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára
8
65
építészmérnöki
6
65
andragógia
7
66
szociális munka
6
66
ipari termék- és formatervező mérnöki
7
67
orvosi laboratóriumi és képalkotó diagnosztikai
an
6
67
konduktor
7
68
képi ábrázolás
5
68
építészmérnöki
6
69
konduktor
5
69
kertészmérnöki
6
70
elektronikus ábrázolás
5
70
közlekedésmérnöki
5
71
környezetmérnöki
4
71
pedagógia
5
72
informatikus könyvtáros
4
72
környezetgazdálkodási agrármérnöki
5
73
környezettan
4
73
tájrendező és kertépítő mérnöki
4
74
mezőgazdasági mérnöki
4
74
természetvédelmi mérnöki
4
75
logisztikai mérnöki
4
75
katonai vezetői
4
76
környezetgazdálkodási agrármérnöki
3
76
osztatlan kémiatanár; matematikatanár
4
77
óvodapedagógus
3
77
egészségügyi szervező
4
78
humánkineziológia
3
78
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára;
olasz nyelv és kultúra tanára
4
79
egészségügyi gondozás és prevenció
3
79
testnevelő-edző
3
80
katonai vezetői
3
80
tanító
3
81
állattenyésztő mérnöki
3
81
óvodapedagógus
3
82
közszolgálati
2
82
igazságügyi igazgatási
3
A legjobbak választása Fábri György / Working Papers in University Rankings Nr. 9.
34
83
biztonság- és védelempolitikai
2
83
mezőgazdasági mérnöki
3
84
szociálpedagógia
2
84
osztatlan földrajztanár; történelemtanár és
állampolgári ismeretek tanára
3
85
erdőmérnöki
2
85
műszaki földtudományi
3
86
had- és biztonságtechnikai mérnöki
2
86
osztatlan biológiatanár (egészségtan);
kémiatanár
3
87
katonai gazdálkodási
2
87
logisztikai mérnöki
3
88
előadóművészet
1
88
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára;
spanyol nyelv és kultúra tanára
3
89
tanító
1
89
osztatlan angol nyelv és kultúra tanára;
francia nyelv és kultúra tanára
3
90
mozgóképkultúra és médiaismeret
1
90
osztatlan informatikatanár; matematikatanár
3
91
néprajz
1
91
környezetmérnöki
2
92
ének-zene
1
92
néprajz
2
93
műszaki földtudományi
1
93
biztonság- és védelempolitikai
2
94
szőlész-borász mérnöki
1
94
környezettan
2
95
design- és művészetelmélet
1
95
osztatlan testnevelő tanár; gyógytestnevelő-
egészségfejlesztő tanár
2
96
egészségügyi szervező
1
96
szőlész-borász mérnöki
2
97
vadgazda mérnöki (magyar nyelven)
1
97
csecsemő- és kisgyermeknevelő
2
98
anyagmérnöki
1
98
vadgazda mérnöki (magyar nyelven)
2
99
intermedia-művész
1
99
osztatlan matematikatanár; történelemtanár
és állampolgári ismeretek tanára
2
100
táncművész
1
100
osztatlan magyartanár; német nyelv és
kultúra tanára
2
101
kulturális antropológia
2
102
katonai üzemeltetés
2
103
osztatlan német nyelv és kultúra tanára;
olasz nyelv és kultúra tanára
2
104
katasztrófavédelem [katasztrófavédelmi
műveleti]
2
105
informatikus könyvtáros
1
106
egészségügyi gondozás és prevenció
1
107
orvosi laboratóriumi és képalkotó
diagnosztikai an
1
108
szociálpedagógia
1
109
osztatlan matematikatanár; német nyelv és
kultúra tanára
1
110