ArticlePDF Available

Ocena spożycia wybranych składników pokarmowych u osób stosujących dietę wegańską

Authors:
769Myszkowska-Ryciak J i wsp. Ocena spożycia wybranych składników pokarmowych u osób stosujących dietę wegańską
Ocena spożycia wybranych składników pokarmowych u osób
stosujących dietę wegańską
Assessment of selected nutrients intake in individuals on a vegan diet
J M-R, R H, A H, D G
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Introduction. The diets excluding animal products are becoming
increasingly popular, however, an appropriate balancing of such a diet in
practice can be difficult.
Aim. To evaluate the intake of energy and selected nutrients in individuals
on a vegan diet and to compare the data with the dietary recommendations.
Material & Method. Based on the 3-day food record, the intake of energy,
macronutrients and selected micronutrients in the group of 27 young adults
was evaluated. The nutritional status of the respondents was assessed on
the basis of the calculated BMI.
Results. Over 80% of the respondents had regular body mass. The average
energy intake in a group was 1934 kcal/day, protein provided 11% of
the supplied energy, fat 24.9% (including saturated fatty acids 4.3%) and
carbohydrates 64.1%. None of the subjects consumed adequate amounts
of vitamins B12 and D; 96% had inadequate calcium intake, and 22% –
inadequate zinc intake. The supply of iron and dietary fiber corresponded
with the recommendations.
Conclusion. The analyzed food rations were characterized by a proper
structure of energy from macronutrients, low intake of fat and saturated
fatty acids and adequate supply of fiber. Individuals following a vegan
diet should regularly supplement their diet with nutrients such as calcium,
zinc, vitamin B12 and D.
Key words: nutrients, dietary intake, vegan diet, adults
Wprowadzenie. Diety wykluczające produkty pochodzenia zwierzęcego są
coraz bardziej popularne, jednak odpowiednie ich zbilansowanie wpraktyce
może być trudne.
Cel. Ocena spożycia energii i wybranych składników pokarmowych uosób
stosujących dietę wegańską oraz porównanie uzyskanych danych do
przedmiotowych norm i zaleceń.
Materiały i metody. W grupie 27 młodych dorosłych, na podstawie
3-dniowego bieżącego notowania, oceniono spożycie energii,
makroskładników oraz wybranych mikroskładników. Stan odżywienia
badanych oceniono na podstawie wyliczonej wartości BMI.
Wyniki. Ponad 80% badanych miało prawidłową masę ciała. Średnie
spożycie energii w grupie wynosiło 1934 kcal/do, białko dostarczało
11% energii, tłuszcz 24,9% (w tym nasycone kwasy tłuszczowe
4,3%), awęglowodany 64,1%. Żadna z badanych osób nie spożywała
wystarczającej ilości witamin B12 i D; 96% miało niedostateczne spożycie
wapnia, a 22% cynku. Podaż żelaza i błonnika pokarmowego odpowiadała
zaleceniom.
Wnioski. Analizowane racje pokarmowe, charakteryzowała prawidłowa
struktura energii z makroskładników, niska podaż tłuszczu i nasyconych
kwasów tłuszczowych oraz odpowiednia podaż błonnika. Osoby stosujące
dietę wegańską powinny regularnie suplementować wapń, cynk, witaminy
B12 oraz D.
Słowa kluczowe: składniki pokarmowe, sposób żywienia, dieta wegańska,
osoby dorosłe
Adres do korespondencji / Address for correspondence
dr inż. Joanna Myszkowska-Ryciak
Katedra Dietetyki, Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
ul. Nowoursynowska 159c, 02-776 Warszawa
tel. 225 93 70 22, e-mail: joanna_myszkowska_ryciak@sggw.pl
© Probl Hig Epidemiol 2015, 96(4): 769-772
www.phie.pl
Nadesłano: 02.04.2015
Zakwalifikowano do druku: 04.12.2015
Wprowadzenie
W 2009 r. American Dietetics Association (ADA),
oficjalnie uznało dobrze zbilansowaną dietę wegeta-
riańską, jak również ścisłą odmianę wegetarianizmu
(weganizm), za odpowiednie dla wszystkich grup
populacyjnych, również tych o szczególnych wyma-
ganiach (niemowląt, kobiet ciężarnych i karmiących
oraz sportowców). Co więcej uznano, że diety takie
mogą wykazywać korzystny wpływ na zdrowie, m.in.
poprzez zmniejszenie ryzyka występowania chorób
układu krążenia oraz niektórych nowotworów – scho-
rzeń będących obecnie główną przyczyną zgonów
w krajach rozwiniętych [1, 2]. Prawidłowe zbilan-
sowanie diety wegańskiej, wykluczającej wszystkie
produkty pochodzenia zwierzęcego, jest jednak trud-
ne w praktyce. W większości badań stwierdza się, że
weganie spożywają mniejsze ilości tłuszczu ogółem,
nasyconych kwasów tłuszczowych, cholesterolu, wit.
B12 i D, żelaza, wapnia oraz cynku. O ile w przypadku
niektórych z ww. składników, takich jak nasycone
kwasy tłuszczowe czy cholesterol, niższa podaż jest
pozytywnym – ze zdrowotnego punktu widzenia –
Probl Hig Epidemiol 2015, 96(4): 769-772
770 Probl Hig Epidemiol 2015, 96(4): 769-772
aktywności małej; 1,7 – dla umiarkowanej i 2,0 – dla
dużej) [10]. Analizę statystyczną wykonano w progra-
mie Statistica 10.0 z wykorzystaniem testu t-studenta
i chi2 (poziom istotności α=0,05).
Wyniki
Ogólną charakterystykę badanej grupy przedsta-
wiono w tabeli I. Nie stwierdzono istotnych różnic
pomiędzy grupą kobiet i mężczyzn ze względu na
analizowane parametry. Zdecydowana większość ba-
danych charakteryzowała się prawidłową masą ciała,
3 osoby miały nadwagę, natomiast jedna niedowagę.
Podaż energii oraz wybranych składników po-
karmowych w CRP badanych przedstawiono w tabeli
II. Tylko w przypadku spożycia energii (p=0,0045)
ibłonnika pokarmowego (p=0,0168), zaobserwo-
wano istotne różnice w wielkości spożycia w grupie
kobiet i mężczyzn. Ponad 3/4 badanych stosowało
suplementację; najczęściej suplementowano wit. B12
(19 osób); 6 osób przyjmowało wit. D2, a tylko 2 osoby
– suplement wapnia.
Dyskusja
Ze względu na eliminację produktów pochodze-
nia zwierzęcego z jadłospisu oraz wyższe spożycie
produktów nieodgrywających w „tradycyjnej” polskiej
diecie większej roli, ilość i proporcje spożywanych
składników pokarmowych radykalnie się różnią.
Wśród wegan większym problemem niż nadwaga
iotyłość, jest niedowaga; zamiast nadmiernej ener-
getyczności diety – niedostateczna podaż energii.
Wbadaniu własnym kaloryczność jadłospisów była
dość niska wporównaniu do danych literaturowych
[3, 4]; aponad 1/4 respondentów spożywała mniej
energii w odniesieniu do indywidualnie wyliczonych
wartości. Tłumaczyć to mogą niższe wartości BMI
wbadanej grupie, wporównaniu do wartości uzyska-
nych dla populacji ogólnej w badaniu WOBASZ [11],
jak również brak osób otyłych. Pomimo, że procentowy
udział białka wstrukturze diety mieścił się w grani-
cach zaleceń [10], to ponad połowa ankietowanych
nie spożywała wystarczających ilości tego składnika.
zjawiskiem, o tyle niedobory wapnia, żelaza czy wit.
B12 i D mogą być niebezpieczne dla zdrowia [2-4].
W dostępnym piśmiennictwie niewiele jest danych
dotyczących sposobu żywienia osób stosujących dietę
wegańską w Polsce.
Cel
Ocena spożycia energii i wybranych składników
pokarmowych u osób stosujących dietę wegańską oraz
porównanie uzyskanych danych do przedmiotowych
norm i zaleceń.
Materiały i metody
Badanie przeprowadzono wśród 27 osób (13ko-
biet i 14 mężczyzn) w wieku 20-36 lat (średnia
27±4,8 lat). Podstawowe dane antropometryczne
(masa, wysokość ciała) i socjoekonomiczne (stan
zdrowia, wykształcenie, sytuacja materialna) oraz
informacje na temat suplementacji uzyskano z wy-
wiadu. Stan odżywienia określono na podstawie
wskaźnika masy ciała BMI (kryteria: BMI<18,5 kg/
m2 – niedowaga, wartości w przedziale 18,5-24,9 kg/
m2 – prawidłowa masa ciała, 25,0-29,9 kg/m2 – nad-
waga oraz ≥30 kg/m2 – otyłość) [5]. Sposób żywienia
badanych oceniono metodą 3-dniowego bieżącego
notowania spożycia (dwa dni powszednie i jeden
weekendowy). Do oszacowania wielkości produktów
i potraw wykorzystano „Album fotografii produktów
i potraw” [6]. Wartość energetyczną i odżywczą
całodziennych racji pokarmowych (CRP) obliczono
w programie Energia® 4.1 z bazą danych o wartości
odżywczej produktów i potraw [7]. Produkty, których
zabrakło w ww. bazie wprowadzone zostały oddziel-
nie, na podstawie bazy danych USDA (United States
Department of Agriculture) [8]. W analizie wyników
wykorzystano wartości z uwzględnieniem strat wg
Turlejskiej i wsp. [9]. Oszacowane zawartości żelaza,
cynku, wapnia, wit. B12 i D odniesiono do wartości
referencyjnych (EAR/AI) według norm IŻŻ [10].
Całkowite zapotrzebowanie energetyczne obliczono
indywidualnie na podstawie wzoru Harrisa-Benedicta
oraz współczynnika aktywności fizycznej (1,4 – dla
Tabela I. Charakterystyka badanej grupy
Table I. Characteristics of examined group
Parametr /Parameter
Ogółem /Total
n=27
Xśr+SD
Kobiety /Women
n=13
Xśr+SD
Mężczyźni /Men
n=14
Xśr+SD
Wiek [w latach] /Age [in years] 27±4,8 27±4,7 28±5,0
BMI [kg/m2] 21,9±2,76 21,2±2,98 22,5±2,49
Wykształcenie /Education średnie /secondary
wyższe /higher
17 (63%)
10 (37%)
8 (62%)
5 (38%)
9 (64%)
5 (36%)
Sytuacja materialna /Financial situation bardzo dobra i dobra /very good and good
przeciętna /average
16 (59%)
11 (41%)
7 (54%)
6 (46%)
9 (64%)
5 (36%)
Subiektywna ocena stanu zdrowia /Subjective
assessment of health
bardzo dobry i dobry /very good and good
średni /average
25 (93%)
2 (7%)
13 (100%) 12 (86%)
2 (14%)
771Myszkowska-Ryciak J i wsp. Ocena spożycia wybranych składników pokarmowych u osób stosujących dietę wegańską
Białko zawarte wwiększości produktów roślinnych jest
niepełnowartościowe (aminokwasem ograniczającym
najczęściej jest lizyna), ponadto cechuje się także
niższą strawnością. Jednak w badaniach u wegan nie-
dożywienie białkowe jest rzadko stwierdzane [1,4].
Natomiast korzystnie, wporównaniu do zaleceń [10],
przedstawiał się udział energii pochodzącej z tłuszczu
oraz nasyconych kwasów tłuszczowych. Ponieważ
badane osoby nie spożywały produktów pochodzenia
zwierzęcego, które są źródłem cholesterolu, więc ilość
tego składnika w ich diecie była śladowa. Zawartość
tłuszczu ogółem oraz struktura kwasów tłuszczowych
w diecie badanych osób, są bardzo korzystne w kon-
tekście profilaktyki chorób układu krążenia, będących
obecnie główną przyczyną zgonów w krajach rozwinię-
tych [12, 13]. Korzystnie przedstawiało się także spo-
życie błonnika pokarmowego (średnio 44g/dzień).
Wysoka podaż węglowodanów złożonych ibłonnika
pokarmowego, wynika z dużego spożycia pełnoziarni-
stych produktów zbożowych, nasion roślin strączko-
wych oraz warzyw. Choć wysokie spożycie błonnika
pokarmowego jest istotnym elementem profilaktyki
wielu chorób dietozależnych, m.in. nowotworów jelita
grubego, cukrzycy typu 2 czy otyłości [13], to nad-
mierna jego podaż z dietą może negatywnie wpływać
na pracę układu pokarmowego, a także zmniejszać
wchłanianie niektórych pierwiastków, m.in. żelaza,
cynku iwapnia [10]. Ocena adekwatności spożycia
wit. B12 oraz D, wykazała spożycie tych składników
poniżej wartości referencyjnych uwszystkich ba-
danych. Z powodu wykluczenia zdiety wszystkich
produktów zwierzęcych, będących jedynymi istotnymi
dla człowieka źródłami tych witamin, były one obecne
jedynie w śladowych ilościach. Osoby decydujące się
na stosowanie diety wegańskiej, powinny regularnie
przyjmować te witaminy pod postacią suplementów
diety. Niestety, aż 30% badanych osób nie przyjmowa-
ło suplementów wit. B12, a tylko co piąta osoba przyj-
mowała suplementy wit. D, pomimo populacyjnych
zaleceń jej suplementacji. Niedobór wit. D może się
przyczyniać m.in. do zwiększenia ryzyka złamań oraz
wystąpienia zaburzeń w zakresie odporności, w tym
chorób autoimmunologicznych, nadciśnienia tętni-
czego, choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu
1 i 2 oraz niektórych nowotworów [14]. Natomiast
niedobór wit. B12 może prowadzić do wystąpienia
m.in. niedokrwistości megaloblastycznej, zaniku
błony przewodu pokarmowego, zmian zwyrodnienio-
wych rdzenia kręgowego i nerwów obwodowych oraz
hiperhomocysteinemii. Obserwowano w badaniach
uwegan podniesiony poziom zarówno homocysteiny,
jak i kwasu metylomalonowego, co świadczy o częstym
występowaniu niedoborów tej witaminy. Dodatkową
przeszkodą w rozpoznaniu niedoborów tej witaminy
Tabela II. Spożycie energii oraz wybranych składników pokarmowych
Table II. Intake of energy and selected nutrients
Składnik /Nutrient
Kobiety /Women
n=13
Xśr+SD
Me
Mężczyźni /Men
n=14
Xśr+SD
Me
Ogółem /Total
n=27
Xśr+SD
Me
Osoby z niedostatecznym spożyciem
(< EAR) /Individuals with
inadequate intake
% (liczba) osób /% (number) of
individuals
Energia /Energy [kcal/dzień] 1725±596,3a
1660
2128±611,6
1994
1934±633,8
1809
26% (7)b
Białko /Protein [% energii] 11±1,7
10,8
11±2,3
10,8
11±2
10,8
59% (16)
glowodany /Carbohydrates [% energii] 64,5±9,7
66,3
63,8±6,5
63,5
64,1±8,8
64,4
Błonnik pokarmowy /Dietary fiber [g/1000 kcal] 21,7±8,3a
20,2
26,5±9,4
25,9
24,2±9,2
22,7
4% (1)c
Tłuszcz /Fat [% energii] 24,5±10,7
23,3
25,2±6,6
25,5
24,9±8,8
24,3
Nasycone kwasy tłuszczowe
/Saturated fatty acids [% energii]
4,6±3
3,6
4,1±1,8
3,5
4,3±2,5
3,6
Wapń /Calcium [mg/1000 kcal] 249,5±84,8
231,9
244,8±67,1
227,4
247,1±75,7
229,4
96% (26)
Żelazo /Iron [mg/1000 kcal] 9,0±1,7
9,2
9,1±1,9
8,8
9,0±1,8
9,1
Cynk /Zinc [mg/1000 kcal] 5,5±1,2
5,6
5,4±1
5,4
5,4±1,1
5,5
22% (6)
Wit. B12 /Vit. B12 [µg/1000 kcal] 0,04±0,05
0,02
0,03±0,04
0,02
0,03±0,04
0,02
100% (27)
Wit. D /Vit. D [µg/1000 kcal] 0,3±0,5
0,1
0,1±0,2
0
0,2±0,4
0,1
100% (27)
a test t-studenta (kobiety vs. mężczyźni) /t-student test (women vs. men); b indywidualnie wyliczona wartość /individually calculated amount;
c poziom AI (wystarczające spożycie) /adequate intake level
772 Probl Hig Epidemiol 2015, 96(4): 769-772
uwegan jest fakt, że dieta ta jest bogata wkwas foliowy,
który spożywany w większej ilości może maskować
oznaki niedoborów wit. B12, aż do wystąpienia obja-
wów neurologicznych [1, 15]. Pomimo wykluczenia
mięsa i jego przetworów oraz jaj, poziom żelaza wCRP
był odpowiedni, natomiast zdecydowana większość
badanych spożywała niedostateczną ilość wapnia,
aprawie 1/4 cynku. Niewystarczające spożycie wapnia
jest problemem nie tylko wśród wegan. Wbadaniach
WOBASZ [11] spożycie tego składnika przez osoby
dorosłe odżywiające się wsposób tradycyjny (kobiety
518 mg, mężczyźni 696 mg) – choć wyższe niż wba-
daniu własnym – było również zbyt niskie wporów-
naniu do zaleceń, co może zwiększać ryzyko m.in.
osteoporozy w wieku późniejszym. Jednym z czyn-
ników zmniejszających wydalanie wapnia zmoczem
jest niska podaż białka. Jednak konieczne są dalsze
badania w tym zakresie, aby potwierdzić, czy weganie
mają mniejsze zapotrzebowanie na ten pierwiastek
[1].
Wnioski
Analizowane racje pokarmowe charakteryzowała
prawidłowa struktura energii z makroskładników,
niska podaż tłuszczu i nasyconych kwasów tłusz-
czowych oraz odpowiednia podaż błonnika. W celu
poprawienia jakości diety, osoby stosujące dietę we-
gańską, powinny regularnie suplementować wapń,
cynk, witaminę B12 oraz D2.
1. Craig WJ, Mangels AR. Position of the American Dietetic
Association: Vegetarian Diets. J Am Diet Assoc 2009,
109(7): 1266-1282.
2. Dewell A, Weidner G, Sumner MD, et al. A very-low-fat
vegan diet increases intake of protective dietary factors and
decreases intake of pathogenic dietary factors. J Am Diet
Assoc 2008, 108: 347-356.
3. Larsson CL, Johansson GK. Dietary intake and nutritional
status of young vegans and omnivores in Sweden. Am J Clin
Nutr 2002, 76(1): 100-106.
4. Waldmann A, Koschizke JW, Leitzmann C, et al. Dietary
intakes and lifestyle factors of a vegan population in
Germany: results from the German Vegan Study. Eur J Clin
Nutr 2003, 57(8): 947-955.
5. Obesity: preventing and managing the global epidemic.
WHO Technical Report Series 894, Geneva 2000.
6. Szponar L, Wolnicka K, Rychlik E. Album fotografii
produktów i potraw. IŻŻ, Warszawa 2000.
7. Kunachowicz H, Nadolna I, Przygoda B i wsp. Tabele składu
i wartości odżywczej żywności. PZWL, Warszawa 2005.
8. The USDA National Nutrient Database for Standard
Reference, release 26. USA 2012.
Piśmiennictwo / References
9. Turlejska H, Pelzner U, Szponar E, Konecka-Matyjek E.
Zasady racjonalnego żywienia – zalecane racje pokarmowe
dla wybranych grup ludności w zakładach żywienia
zbiorowego. ODDK, Gdańsk 2004.
10. Jarosz M (red). Normy żywienia dla populacji polskiej –
nowelizacja. IŻŻ, Warszawa 2012.
11. Waśkiewicz A. Jakość żywienia i poziom wiedzy zdrowotnej
u młodych dorosłych Polaków – badanie WOBASZ. Probl
Hig Epidemiol 2010, 91(2): 233-237.
12. Key T, Appleby PN, Rosell MS. Health effects of vegetarian
and vegan diets. Proc Nutr Soc 2006, 65(1): 35-41.
13. Report of Joint WHO/FAO Export Consultation. Diet,
nutrition and prevention of chronic diseases. WHO/FAO,
Geneva 2003.
14. Buczkowski K, Chlabicz S, Dyftel J i wsp. Wytyczne dla
lekarzy rodzinnych dotyczące suplementacji witaminy D.
Forum Med Rodz 2013, 7(2): 55-58.
15. Selhub J, Morris MS, Jacques PF, et al. Folate – vitamin B12
interaction in relation to cognitive impairment, anemia, and
biochemical indicators of vitamin B12 deficiency. Am J Clin
Nutr 2009, 89(2): 702S-706S.
... Również inne badania potwierdzają zwiększony udział tego składnika w diecie [34,46,47]. Najwyższy udział węglowodanów obserwuje się w diecie wegańskiej, co spowodowane jest eliminacją wszystkich produktów odzwierzęcych oraz wysokim spożyciem pełnoziarnistych produktów zbożowych, warzyw, owoców i roślin strączkowych [62]. W diecie WEGE, DBN oraz DBMN znaleźć można śladowe ilości laktozy. ...
... Podobny wynik uzyskali także Myszkowska-Ryciak i wsp. [62], oceniający spożycie wybranych składników pokarmowych wśród wegan. Badacze wykazali, że weganie spożywają średnio 44 g błonnika pokarmowego dziennie. ...
Article
Full-text available
ABSTRAKTWstęp: Wykluczenie produktów pochodzenia zwierzęcego z codziennego jadłospisu związane jest z wieloma aspektami, m.in. ekonomicznymi, społecznymi, psychologicznymi i zdrowotnymi.Materiały i metody: Zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia ułożono 25 jadłospisów o kaloryczności ±2000 kcal. Każdy z jadłospisów zmodyfikowano, tworząc 5 rodzajów diet eliminujących produkty pochodzenia zwierzęcego: dietę semiwegetariańską, laktoowowegetariańską, wegańską, dietę eliminującą mięso i nabiał oraz dietę wykluczającą tylko produkty mleczne. Otrzymane średnie zawartości składników odżywczych w dietach przeanalizowano przy użyciu programu Statistica 12.0.Wyniki: W analizowanych dietach podaż wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wzrastała wraz z eliminacją mięsa i nabiału, a długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wraz ze spożyciem ryb, mięsa i jaj. Udział białka roślinnego, węglowodanów i błonnika wzrastał istotnie w diecie wegańskiej, eliminującej nabiał oraz wykluczającej nabiał i mięso. Zaobserwowano także istotne zmiany w średniej zawartości poszczególnych aminokwasów. Zawartość histydyny spadała istotnie wraz z eliminacją mięsa w diecie. Nadto eliminacja mięsa i ryb wiązała się z istotnym obniżeniem zawartości waliny, treoniny, fenyloalaniny, metioniny, lizyny oraz izoleucyny. Dodatkowo w diecie wegańskiej odnotowano obniżenie zawartości aminokwasów endogennych – alaniny i cystyny.Wnioski: Niezależnie od rodzaju stosowanej diety eliminującej produkty pochodzenia zwierzęcego należy zadbać o jej odpowiednie zbilansowanie, aby zapobiec powstawaniu groźnych dla funkcjonowania organizmu niedoborów. Biorąc pod uwagę spożycie składników odżywczych, szczególnie w diecie wegańskiej, należy uwzględnić suplementację kwasami eikozapentaenowym i dokozaheksaenowym. Natomiast niskie spożycie tryptofanu wraz z ograniczeniem produktów mięsnych oraz pochodzenia zwierzęcego może być przeciwwskazaniem stosowania takich diet u sportowców, a także w stanach zaburzenia wytwarzania serotoniny, melatoniny i rodopsyny, obniżonej odporności, zaburzeniach poziomu neuroprzekaźników prowadzących do stanów lękowych i depresyjnych.
Article
Full-text available
Previous reports on pernicious anemia treatment suggested that high folic acid intake adversely influences the natural history of vitamin B-12 deficiency, which affects many elderly individuals. However, experimental investigation of this hypothesis is unethical, and the few existing observational data are inconclusive. With the use of data from the 1999-2002 National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), we evaluated the interaction between high serum folate and low vitamin B-12 status [ie, plasma vitamin B-12 < 148 pmol/L or methylmalonic acid (MMA) > 210 nmol/L] with respect to anemia and cognitive impairment. With subjects having both plasma folate < or = 59 nmol/L and normal vitamin B-12 status as the referent category, odds ratios for the prevalence of anemia compared with normal hemoglobin concentration and impaired compared with unimpaired cognitive function were 2.1 (95% CI: 1.1, 3.7) and 1.7 (95% CI: 1.01, 2.9), respectively, for those with low vitamin B-12 status but normal serum folate and 4.9 (95% CI: 2.3, 10.6) and 5.0 (95% CI: 2.7, 9.5), respectively, for those with low vitamin B-12 status and plasma folate >59 nmol/L. Among subjects with low vitamin B-12 status, mean circulating vitamin B-12 was 228 pmol/L for the normal-folate subgroup and 354 pmol/L for the high-folate subgroup. We subsequently showed increases in circulating homocysteine and MMA concentrations with increasing serum folate among NHANES participants with serum vitamin B-12 < 148 pmol/L, whereas the opposite trends occurred among subjects with serum vitamin B-12 > or = 148 pmol/L. These interactions, which were not seen in NHANES III before fortification, imply that, in vitamin B-12 deficiency, high folate status is associated with impaired activity of the 2 vitamin B-12-dependent enzymes, methionine synthase and MMA-coenzyme A mutase.
Article
Full-text available
Evaluation of dietary intakes and lifestyle factors of German vegans. Cross-sectional study. Germany. Subjects were recruited through journal advertisements. Of 868 volunteers, only 154 participated in all study segments (pre- and main questionnaire, two 9-day food frequency questionnaires, blood sampling) and fulfilled the following study criteria: vegan dietary intake at least 1 year prior to study start, minimum age of 18 y, no pregnancy or childbirth during the last 12 months. No interventions. All the 154 subjects had a comparatively low BMI (median 21.2 kg/m(2)), with an extremely low mean consumption of alcohol (0.77+/-3.14 g/day) and tobacco (96.8% were nonsmokers). Mean energy intake (total collective: 8.23+/-2.77 MJ) was higher in strict vegans than in moderate ones. Mean carbohydrate, fat, and protein intakes in proportion to energy (total collective: 57.1:29.7:11.6%) agreed with current recommendations. Recommended intakes for vitamins and minerals were attained through diet, except for calcium (median intake: 81.1% of recommendation), iodine (median: 40.6%), and cobalamin (median: 8.8%). For the male subgroup, the intake of a small amount of food of animal origin improved vitamin and mineral nutrient densities (except for zinc), whereas this was not the case for the female subgroup (except for calcium). In order to reach favourable vitamin and mineral intakes, vegans should consider taking supplements containing riboflavin, cobalamin, calcium, and iodine. Intake of total energy and protein should also be improved.
Article
Full-text available
Vegetarian diets do not contain meat, poultry or fish; vegan diets further exclude dairy products and eggs. Vegetarian and vegan diets can vary widely, but the empirical evidence largely relates to the nutritional content and health effects of the average diet of well-educated vegetarians living in Western countries, together with some information on vegetarians in non-Western countries. In general, vegetarian diets provide relatively large amounts of cereals, pulses, nuts, fruits and vegetables. In terms of nutrients, vegetarian diets are usually rich in carbohydrates, n-6 fatty acids, dietary fibre, carotenoids, folic acid, vitamin C, vitamin E and Mg, and relatively low in protein, saturated fat, long-chain n-3 fatty acids, retinol, vitamin B(12) and Zn; vegans may have particularly low intakes of vitamin B(12) and low intakes of Ca. Cross-sectional studies of vegetarians and vegans have shown that on average they have a relatively low BMI and a low plasma cholesterol concentration; recent studies have also shown higher plasma homocysteine concentrations than in non-vegetarians. Cohort studies of vegetarians have shown a moderate reduction in mortality from IHD but little difference in other major causes of death or all-cause mortality in comparison with health-conscious non-vegetarians from the same population. Studies of cancer have not shown clear differences in cancer rates between vegetarians and non-vegetarians. More data are needed, particularly on the health of vegans and on the possible impacts on health of low intakes of long-chain n-3 fatty acids and vitamin B(12). Overall, the data suggest that the health of Western vegetarians is good and similar to that of comparable non-vegetarians.
Article
Background: Adolescents sometimes become vegetarian for ethical rather than health reasons. This may result in health problems caused by lack of interest in and knowledge of nutrition. Objective: We compared the dietary intake and nutritional status of young Swedish vegans and omnivores. Design: The dietary intakes of 30 vegans (15 males and 15 females; mean age: 17.5 ± 1.0 y) and 30 sex-, age-, and height-matched omnivores were assessed with the use of a diet-history interview and validated by the doubly labeled water method and by measuring nitrogen, sodium, and potassium excretion in urine. Iron status and serum vitamin B-12 and folate concentrations were measured in blood samples. Results: The diet-history method underestimated energy intake by 13% and potassium intake by 7% compared with the doubly labeled water method and 24-h urine excretion, respectively. Reported dietary nitrogen and sodium intakes agreed with the 24-h urinary excretion measure. Vegans had higher intakes of vegetables, legumes, and dietary supplements and lower intakes of cake and cookies and candy and chocolate than did omnivores. Vegans had dietary intakes lower than the average requirements of riboflavin, vitamin B-12, vitamin D, calcium, and selenium. Intakes of calcium and selenium remained low even with the inclusion of dietary supplements. There was no significant difference in the prevalence of low iron status among vegans (20%) and omnivores (23%). Two vegans with low intakes of vitamin B-12 had low serum concentrations. Conclusion: The dietary habits of the vegans varied considerably and did not comply with the average requirements for some essential nutrients.
Article
It is the position of the American Dietetic Association that appropriately planned vegetarian diets, including total vegetarian or vegan diets, are healthful, nutritionally adequate, and may provide health benefits in the prevention and treatment of certain diseases. Well-planned vegetarian diets are appropriate for individuals during all stages of the life cycle, including pregnancy, lactation, infancy, childhood, and adolescence, and for athletes. A vegetarian diet is defined as one that does not include meat (including fowl) or seafood, or products containing those foods. This article reviews the current data related to key nutrients for vegetarians including protein, n-3 fatty acids, iron, zinc, iodine, calcium, and vitamins D and B-12. A vegetarian diet can meet current recommendations for all of these nutrients. In some cases, supplements or fortified foods can provide useful amounts of important nutrients. An evidence- based review showed that vegetarian diets can be nutritionally adequate in pregnancy and result in positive maternal and infant health outcomes. The results of an evidence-based review showed that a vegetarian diet is associated with a lower risk of death from ischemic heart disease. Vegetarians also appear to have lower low-density lipoprotein cholesterol levels, lower blood pressure, and lower rates of hypertension and type 2 diabetes than nonvegetarians. Furthermore, vegetarians tend to have a lower body mass index and lower overall cancer rates. Features of a vegetarian diet that may reduce risk of chronic disease include lower intakes of saturated fat and cholesterol and higher intakes of fruits, vegetables, whole grains, nuts, soy products, fiber, and phytochemicals. The variability of dietary practices among vegetarians makes individual assessment of dietary adequacy essential. In addition to assessing dietary adequacy, food and nutrition professionals can also play key roles in educating vegetarians about sources of specific nutrients, food purchase and preparation, and dietary modifications to meet their needs.
Article
Adolescents sometimes become vegetarian for ethical rather than health reasons. This may result in health problems caused by lack of interest in and knowledge of nutrition. We compared the dietary intake and nutritional status of young Swedish vegans and omnivores. The dietary intakes of 30 vegans (15 males and 15 females; mean age: 17.5 +/- 1.0 y) and 30 sex-, age-, and height-matched omnivores were assessed with the use of a diet-history interview and validated by the doubly labeled water method and by measuring nitrogen, sodium, and potassium excretion in urine. Iron status and serum vitamin B-12 and folate concentrations were measured in blood samples. The diet-history method underestimated energy intake by 13% and potassium intake by 7% compared with the doubly labeled water method and 24-h urine excretion, respectively. Reported dietary nitrogen and sodium intakes agreed with the 24-h urinary excretion measure. Vegans had higher intakes of vegetables, legumes, and dietary supplements and lower intakes of cake and cookies and candy and chocolate than did omnivores. Vegans had dietary intakes lower than the average requirements of riboflavin, vitamin B-12, vitamin D, calcium, and selenium. Intakes of calcium and selenium remained low even with the inclusion of dietary supplements. There was no significant difference in the prevalence of low iron status among vegans (20%) and omnivores (23%). Two vegans with low intakes of vitamin B-12 had low serum concentrations. The dietary habits of the vegans varied considerably and did not comply with the average requirements for some essential nutrients.
Article
There is increasing evidence that dietary factors in plant-based diets are important in the prevention of chronic disease. This study examined protective (eg, antioxidant vitamins, carotenoids, and fiber) and pathogenic (eg, saturated fatty acids and cholesterol) dietary factors in a very-low-fat vegan diet. Ninety-three early-stage prostate cancer patients participated in a randomized controlled trial and were assigned to a very-low-fat (10% fat) vegan diet supplemented with soy protein and lifestyle changes or to usual care. Three-day food records were collected at baseline (n=42 intervention, n=43 control) and after 1 year (n=37 in each group). Analyses of changes in dietary intake of macronutrients, vitamins, minerals, carotenoids, and isoflavones from baseline to 1 year showed significantly increased intake of most protective dietary factors (eg, fiber increased from a mean of 31 to 59 g/day, lycopene increased from 8,693 to 34,464 mug/day) and significantly decreased intake of most pathogenic dietary factors (eg, saturated fatty acids decreased from 20 to 5 g/day, cholesterol decreased from 200 to 10 mg/day) in the intervention group compared to controls. These results suggest that a very-low-fat vegan diet can be useful in increasing intake of protective nutrients and phytochemicals and minimizing intake of dietary factors implicated in several chronic diseases.
Dietary intakes and lifestyle factors of a vegan population in Germany: results from the German Vegan Study
  • A Waldmann
  • Jw Koschizke
  • C Leitzmann
Waldmann A, Koschizke JW, Leitzmann C, et al. Dietary intakes and lifestyle factors of a vegan population in Germany: results from the German Vegan Study. Eur J Clin Nutr 2003, 57(8): 947-955.