Article

Effects of oral supplementation and topical application of supercritical CO2 extracted sea buckthorn oil on skin ageing of female subjects

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors.

Abstract

Sea buckthorn (Hippophaë rhamnoides) seed and pulp oil is known to promote skin regeneration, speed up wound healing and ease skin inflammation. The present study was carried out to investigate the anti-ageing effects of oral supplementation of a standardized supercritical CO2-extracted sea buckthorn oil and topical skin application of supercritical CO2-extracted sea buckthorn seed oil. Sixty female subjects of age 50-70 years were randomly divided into two groups, thirty subjects in each group. In one group, the subjects took sea buckthorn oil capsules, four capsules (4 × 0.5 g oil) per day, for three months. In the other group, the subjects applied topically sea buckthorn seed oil rejuvenating night cream on the face, twice per day, for three months. Skin hydration status, elasticity, surface roughness, luminosity and cutaneous thickness were determined using non-invasive instrumental measurements before, after one month and at the end of treatments. Both treatments significantly improved the skin hydration status and the overall skin elasticity of the subjects (P < 0.001). Oral supplementation with the sea buckthorn oil capsules resulted in decreases in the mean roughness (Ra) and maximum roughness (Rz) of the skin surface, indicating anti-wrinkle efficacy of the product. Topical application of the sea buckthorn oil cream increased cutaneous thickness, suggesting positive structural changes and improvement in collagen synthesis in the skin. This is the first study showing beneficial effects of orally used sea buckthorn oil in reducing the signs of skin ageing. This is also an important breakthrough demonstrating the great potential of sea buckthorn oil in supporting the health and well being of healthy skin through internal use.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the authors.

... Istotnym jest, że jako surowiec, z którego otrzymuje się ekstrakt w tej metodzie mogą być wykorzystane materiały stanowiące odpad z innych procesów produkcyjnych np. pestki stanowiące odpad w przetwórstwie owoców jagodowych, przy produkcji soków czy niespełniające wy-magań jakościowych zioła z produkcji herbat ziołowych (Salgin, et al., 2004, 293;Sahena, et al., 2009, 240;Rój, et al., 2009Rój, et al., , 1325Yang, et al., 2011Yang, et al., , 2009. ...
... Ekstrakty otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO₂ są surowcami silnie hydrofobowymi. Literatura fachowa z zakresu wskazuje, iż są one cennym źródłem wielu substancji aktywnych, takich jak: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, polifenole oraz barwniki naturalne (Rój, et al., 2009(Rój, et al., , 1325Yang, et al., 2011Yang, et al., , 2009Jia et al., 2012, 533;Nakonieczna, et al., 2014, 485). Analizę składu ekstraktu zastosowanego w przedstawionych w tej pracy badaniach wykonała Wajs-Bonikowska z zespołem (Wajs-Bonikowska, et al., 2017, 3576). ...
... Wykazała ona, że ekstrakt z nasion jeżyny zawiera w swoim składzie znaczne ilości cennych dla skóry komponentów, w tym między innymi: triglicerydy kwasów tłuszczowych (kwasu linolowego -47,3%, kwasu oleinowego -12,1% i kwasu α-linolenowego -10,6%), fitosterole (β-Sitosterol, kampesterol oraz stygmasterol) oraz tokoferole. Analiza składu jakościowego ekstraktów nadkrytycznych wskazuje, że jednym z ciekawszych z punktu widzenia zastosowania w płynach do ręcznego mycia naczyń, może okazać się ekstrakt z nasion jeżyny (Van Hoed, et al., 2009, 33;Yang, et al., 2011Yang, et al., , 2009Wajs-Bonikowska, et al., 2017, 3576). ...
Article
Full-text available
W rozdziale pt. „Perspektywa dostosowania gospodarki linearnej w paradygmacie zrównoważonego rozwoju” celem głównym jest zbadanie i przedstawienie podstawowych, negatywnych skutków burzliwego rozwoju gospodarki w modelu liniowym oraz zaprezentowanie modeli zrównoważonego rozwoju. Spośród wielu niekorzystnych dla przyszłości efektów ery rozwoju przemysłowego, Autorzy przedstawili tylko: efekt cieplarniany, degradację ekosystemów, deficyt zasobów wody, wzrost zapotrzebowania i wydobycia podstawowych surowców oraz poszerzające się ryzyko dostaw surowców strategicznych. Na tej podbudowie omówiono różne modele zrównoważonego rozwoju zwracając uwagę na ich silne sprzężenie zwrotne z jakością życia populacji, a zwłaszcza z wymiarem społecznym tej kategorii. W dalszej części podjęto problem polityki UE i Polski w dążeniu do równoważenia rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Podkreślono też rolę organizacji międzynarodowych w zakresie jakości towarów i usług, co jest także domeną towaroznawstwa.
... Istotnym jest, że jako surowiec, z którego otrzymuje się ekstrakt w tej metodzie mogą być wykorzystane materiały stanowiące odpad z innych procesów produkcyjnych np. pestki stanowiące odpad w przetwórstwie owoców jagodowych, przy produkcji soków czy niespełniające wy-magań jakościowych zioła z produkcji herbat ziołowych (Salgin, et al., 2004, 293;Sahena, et al., 2009, 240;Rój, et al., 2009Rój, et al., , 1325Yang, et al., 2011Yang, et al., , 2009. ...
... Ekstrakty otrzymywane w warunkach nadkrytycznego CO₂ są surowcami silnie hydrofobowymi. Literatura fachowa z zakresu wskazuje, iż są one cennym źródłem wielu substancji aktywnych, takich jak: wielonienasycone kwasy tłuszczowe, fitosterole, polifenole oraz barwniki naturalne (Rój, et al., 2009(Rój, et al., , 1325Yang, et al., 2011Yang, et al., , 2009Jia et al., 2012, 533;Nakonieczna, et al., 2014, 485). Analizę składu ekstraktu zastosowanego w przedstawionych w tej pracy badaniach wykonała Wajs-Bonikowska z zespołem (Wajs-Bonikowska, et al., 2017, 3576). ...
... Wykazała ona, że ekstrakt z nasion jeżyny zawiera w swoim składzie znaczne ilości cennych dla skóry komponentów, w tym między innymi: triglicerydy kwasów tłuszczowych (kwasu linolowego -47,3%, kwasu oleinowego -12,1% i kwasu α-linolenowego -10,6%), fitosterole (β-Sitosterol, kampesterol oraz stygmasterol) oraz tokoferole. Analiza składu jakościowego ekstraktów nadkrytycznych wskazuje, że jednym z ciekawszych z punktu widzenia zastosowania w płynach do ręcznego mycia naczyń, może okazać się ekstrakt z nasion jeżyny (Van Hoed, et al., 2009, 33;Yang, et al., 2011Yang, et al., , 2009Wajs-Bonikowska, et al., 2017, 3576). ...
Book
Full-text available
Książkę otwiera rozdział pt. „Perspektywa dostosowania gospodarki linearnej w paradygmacie zrównoważonego rozwoju”, w którym celem głównym jest zbadanie i przedstawienie podstawowych, negatywnych skutków burzliwego rozwoju gospodarki w modelu liniowym oraz zaprezentowanie modeli zrównoważonego rozwoju. Spośród wielu niekorzystnych dla przyszłości efektów ery rozwoju przemysłowego, Autorzy przedstawili tylko: efekt cieplarniany, degradację ekosystemów, deficyt zasobów wody, wzrost zapotrzebowania i wydobycia podstawowych surowców oraz poszerzające się ryzyko dostaw surowców strategicznych. Na tej podbudowie omówiono różne modele zrównoważonego rozwoju zwracając uwagę na ich silne sprzężenie zwrotne z jakością życia populacji, a zwłaszcza z wymiarem społecznym tej kategorii. W dalszej części podjęto problem polityki UE i Polski w dążeniu do równoważenia rozwoju i zrównoważonej konsumpcji. Podkreślono też rolę organizacji międzynarodowych w zakresie jakości towarów i usług, co jest także domeną towaroznawstwa. W rozdziale drugim pt. „Gospodarka cyrkularna w procesie dostosowania do zrównoważonego rozwoju” Autorzy podjęli próbę wykazania, że ten model gospodarowania jest spójny z wcześniej omówioną koncepcją trwałego i zrównoważonego rozwoju. Jego przewaga nad liniowym modelem realizacji procesów produkcyjnych polega na forsowaniu postaw, zarówno wśród producentów jak i konsumentów, które prowadzą do maksymalnego, oszczędnego wykorzystania surowców, materiałów i energii. Koncepcja ta szeroko wychodzi poza stosowanie recyklingu poprzez ograniczenie nadmiernych zakupów, naprawy, wtórne użytkowanie, ponowne wykorzystanie części i podzespołów. W przypadku energii promowane jest jej kaskadowe wykorzystanie. Gospodarka cyrkularna jest odpowiedzią na nadmierne eksploatowanie zasobów odnawialnych i nieodnawialnych przez obecną populację. Autorzy przytaczają opinie, że zmiana postaw konsumpcyjnych wymaga czasu i zabiegów edukacyjnych. W zakończeniu wskazują na liczne przeszkody w jej rozwoju, konieczność opracowania licznych innowacji radykalnych i uwzględniania ograniczeń wynikających z praw fizyki, chemii i biologii. W rozdziale 3 pt. „Bariery patentowania w opinii patentujących pracowników uczelni Poznania” prof. Zenon Foltynowicz zauważa, że Polska nie należy do liderów na tle Europy Zachodniej czy Stanów Zjednoczonych pod względem ilości wynalazków zgłaszanych do ochrony. Dlatego też głównym celem było zbadanie i przeanalizowanie barier z jakimi spotykają się pracownicy publicznych uczelni miasta Poznania. Na podstawie badań ankietowych dokonano analizy porównawczej napotykanych utrudnień w tym przedmiocie.. Należą do nich: kilkuletni okres oczekiwania na uzyskanie patentu, wysoki koszt uzyskania i utrzymania ochrony zagranicznej, niewielkie i często rozproszone środki finansowe na badania, trudna współpraca z rzecznikami patentowymi. Praca ma charakter informacyjny i budzi niepokój w kontekście perspektyw realizacji polityki innowacyjnej w Polsce W kolejnym rozdziale pt. „Zagrożenia ekologiczne systemów przybrzeżnych a jakość żywności pochodzenia morskiego” przedstawiono interesujący problem o dużym znaczeniu dla towaroznawstwa żywności pochodzenia marskiego. Prognozy do 2030 roku wskazują na wzrost popytu na te produkty, których nie zaspokoi akwakultura. W wodach mórz, szczególnie w strefach przybrzeżnych, stwierdza się obecność wielu zanieczyszczeń chemicznych, fizycznych i mikrobiologicznych. Do ostatnio identyfikowanych zanieczyszczeń należą makro, mikro i nanoplastiki, których obecność jest wynikiem rozkładu tworzyw sztucznych przedostających się do wód mórz i oceanów. Mikrogranulki plastiku osadzają się w strefie przybrzeżnej i zagrażają morskim zwierzętom. Ostatnio wykazano obecność ok. 20 fragmentów mikroplastików wielkości 50-500 mikronów pochodzące z 9. rodzajów tworzyw sztucznych. Poprawa gospodarki odpadami z tworzyw sztucznych na lądzie może skutecznie zmniejszyć ich uwalnianie do morza. Przyszedł czas na inteligentne sposoby usuwanie nadmiaru przedmiotów z tworzyw sztucznych z naszego otoczenia oraz na podjęcie badań nad tym nowym problemem. Kolejne dwa rozdziały dotyczą chemii gospodarczej. W pierwszym z nich, pod tytułem „Poprawa bezpieczeństwa stosowania płynów do ręcznego mycia naczyń poprzez zastosowanie hydrofobowego ekstraktu nasion jeżyny”. Autorzy oceniali możliwość zastosowanie hydrofobowego ekstraktu z nasion jeżyny do wytwarzania bezpiecznych płynów do ręcznego mycia naczyń. Z ekstraktu pozyskiwanego w warunkach nadkrytycznego CO2 przygotowano serię preparatów różniących się jego stężeniem od 0 do 0.7%. Stwierdzono, że wyższe stężenie ekstraktu powoduje zmniejszenie wartości liczby zeinowej oraz ogranicza zmiany pH roztworu albuminy wołowej. Oba parametry stanowią miarę działania drażniącego preparatów na skórę. Określono, że w wyniku zastosowania, dodatku surowca roślinnego w prototypach produktów, następuje ograniczenie transepidermalnej utraty wody oraz ich działania wysuszającego skórę. Wykazano, że zwiększanie stężenia ekstraktu prowadzi do istotnego zmniejszenia negatywnego oddziaływania preparatów na skórę rąk, co wpływa na wzrost bezpieczeństwa stosowania płynów do ręcznego mycia naczyń. Trzeba też podkreślić, że zastosowana metoda prowadzi do wykorzystania cennych bio-składników z odpadów przemysłu przetwarzającego owoce aronii. W następny rozdział 6, jest zatytułowany „Innowacyjne rozwiązania w płynnych detergentach – płynne środki piorące”. Tego rodzaju produkty spełniają wiele wymagań wpisujących się w reguły zrównoważonego rozwoju i gospodarki cyrkularnej. Płynne detergenty zawierają surowce biodegradowalne, działają w obniżonej ich zawartości, są skuteczne w niższych temperaturach i w mniejszej ilości wody oraz są mniej szkodliwe dla włókien. Autorka udokumentowała prawdziwość powyższych argumentów i na tej podstawie zaplanowała badania eksperymentalne z wykorzystaniem enzymu roślinnego bromdelainy. Uzyskane wyniki dla szeregu koncepcyjnych kompozycji potwierdziły skuteczność rozumowania i pozwoliły wybrać jej optymalny skład, który został objęty ochrona patentową. Celem badań przedstawionych w rozdziale 7 pt. „Potencjał prozdrowotny żywności funkcjonalnej” była ocena zalet prozdrowotnych i aktywności antyoksydacyjnej owoców jagodowych oraz importowanego napoju wieloowocowego na bazie superowoców egzotycznych. Napój importowany z Ameryki Płd. był porównany z owocami jagodowymi pozyskanymi w kraju, takimi jak truskawki, czarne jagody i aronia. W produktach oznaczono zawartość: barwników antocyjanowych metodą Fuleki’ego i Francis’a, witaminy C według PN-A-04019:1998, polifenoli metodą Folina – Ciocialteu oraz zdolność do redukcji wolnych rodników z wykorzystaniem stabilnego rodnika DPPH*. W celu określenia wpływu rodzaju produktu na analizowane parametry jakościowe zastosowano jednoczynnikową analizę wariancji (ANOVA). Dla sprawdzenia istotności różnić między badanymi produktami przeprowadzono testy post-hoc (test HSD Tukeya). Uzyskane wyniki wykazały, że krajowe mrożone owoce jagodowe charakteryzują się wyższym potencjałem prozdrowotnym niż importowany napój wieloowocowy na bazie superowoców egzotycznych, reklamowany jako żywność funkcjonalna.
... Positive effects of oral palmitoleic acid supplementation on the skin included an improvement of the extent and clinical severity of AD [10]. Additionally, palmitoleic acid supplementation significantly improved skin hydration and elasticity in middle-aged women [11]. However, given the paucity of clinical studies, further research is needed to ensure reliability. ...
... The results of this study are consistent with those of prior studies [8][9][10][11]. Authors expect this study to expand our knowledge of the efficacy and safety of palmitoleic acid supplementation for improving skin function in aging women. ...
Article
Full-text available
Background: Palmitoleic acid (omega-7) has been reported to be effective primarily for metabolic disorders. Recently, it has been reported to help improve quality of life (QoL) by improving skin symptoms. Objective: The aim of this randomized, double-blinded, placebo-controlled clinical study is to evaluate the efficacy and safety of oral palmitoleic acid in improving skin barrier, elasticity, and wrinkle formation in adult women. Methods: In this randomized, double-blind, placebo-controlled clinical study, 90 healthy participants were enrolled and received 500 mg/day palmitoleic acid (intervention) or corn oil without palmitoleic acid (control) for 12 weeks. Skin hydration and transepidermal water loss and skin elasticity, surface roughness, eye wrinkle volume, and wrinkle severity were measured at 6-week intervals to assess the skin barrier function and efficacy in wrinkle improvement, respectively. Results: After 12 weeks, skin hydration and transepidermal water loss significantly improved in the intervention group compared to the control group. Skin elasticity, surface roughness, eye wrinkle volume, wrinkle severity, and participant-assessed clinical improvement score did not significantly improve compared with the control group. Conclusion: Oral palmitoleic acid effectively improves the skin barrier function improvement, which may enhance QoL in aging adults.
... Vitamin E concentration in berries of nine cultivars ranged from 0.007 to 0.030 g/kg of fresh weight (fw) (Sytarova et al. 2020). The total amount of tocols in pulps of lipophilic phytochemicals, including ascorbic acid (vitamin C), tocopherols (vitamin E), carotenoids (pro-vitamin A), essential fatty acids, phytosterol and various phenolic compounds that may be responsible for the observed health effects (Yang and Kallio 2001;Kallio et al. 2002a, b;Yang and Kallio 2002a, b;Tiitinen et al. 2005;Andersson et al. 2008Arimboor et al. 2008;Yang et al. 2009Yang et al. , 2016Pop et al. 2014;Teleszko et al. 2015;Sytarovaet al. 2020). The various parts of seabuckthorn have different chemical compositions. ...
... Clinical trials showed that seabuckthorn cosmetics cured 16 tropical diseases of malaria, scabies, summer dermatitis, pityriasis sicca, seborrhea sicca, alopecia, impetigo, acne vulgaris, pustule vulgaris, contact allergic reactions, lentigo, xanthopsis, dry skin, and verruga (Chongju et al. 1989). Yang et al. (2009) found in the improvement in skin hydration status and the overall skin elasticity of the subjects. Oral use of oil capsules decreased the mean roughness (Ra) and maximum roughness (Rz) of the skin surface, showing the anti-wrinkle efficacy of the seabuckthorn product. ...
Chapter
Full-text available
Intraspecific genetic diversity is an important characteristic of the evolutionary potential, fitness, and conservation status of any species. Monitoring this characteristic is particularly important in rare, vulnerable, or endangered species with small fragmented populations and in domesticated or cultivated species. Humans have been exploiting seabuckthorn (Hippophae L., Elaeagnaceae) for thousands of years, but its considerable economic potential has only recently been appreciated. Studies of genetic resources in the genus have accumulated valuable information on evolutionary history, biogeography, genetic diversity within populations, population structure, and genes with putative specific adaptive functions in its different species and taxa. The further utilization of genetic resources in seabuckthorn strongly depends on understanding the mechanisms behind genetic patterns in its wild populations and specific evolutionary and ecological mechanisms of adaptations of these populations to local environments. Monitoring and preservation of genetic diversity across the genus have so far been an underappreciated issue, which should be included in further research programs on this plant. Further studies should focus on monitoring genetic diversity in poorly studied taxa, identification of endangered populations under threat of genetic erosion, and on identification of genes controlling important adaptive functions and important agricultural traits. These genes can be a part of genomic regions underlying the adaptation to changing environments, resistance and tolerance to diseases, pests, and abiotic stresses, or biochemical pathways of synthesis of bioactive secondary metabolites with strong potential for local and international marketing. Identification and characterization of these genes can lead to a better understanding of molecular mechanisms of adaptation to past and future climatic fluctuations and environmental modifications. Ultimately, this knowledge will help breeding plants with the desired combination of traits. Specifically, the breeding of varieties of high ecological, medicinal, or nutritional value, adapted to the areas of their cultivation, will be greatly facilitated.
... It can be assumed that a hydrophobic substance present in a formulation serves as a ''protective shield'' for the skin of the hands. In effect, damage to the epidermal barrier preventing water evaporation from the skin is less pronounced, which is evidenced in the test results obtained for skin drying and transepidermal water loss (TEWL) after the washing process [52][53][54][55][56]. ...
Article
Full-text available
We investigated the effect of hydrophobic extract concentration on the safety of using hand dishwashing liquids (HDL). A series of formulations was prepared, differing in the concentration of the hydrophobic chamomile extract obtained in supercritical CO2 conditions (from 0 to 0.7 %). We found that an increase in the concentration of the extract led to a decrease in the zein number, and reduced changes in the pH level of bovine serum albumin solution (i.e., two parameters determining the irritant activity of the formulations). It was also found that the additives reduced transepidermal water loss and improved the skin hydration level. Based on the findings of the study, a mechanism has been proposed, according to which hydrophobic plant extracts form aggregates in the volume phase of the washing bath. The surface of the aggregates is the adsorption area for surfactant monomers responsible for the irritant effect. Increasing the addition of the extract was shown to reduce the negative impact of the formulations on the skin of the hands, thus contributing to a greater safety of use of HDL.
... Au même temps, l'acide linolénique, par l'intervention de réactions enzymatiques faisant intervenir l'acide palmitique comme substrat, est un précurseur de deux formes de prostaglandines, l'une étant pro-inflammatoire et l'autre anti-inflammatoire [31]. Et surtout, les acides gras essentiels auxquels appartiennent justement ces deux acides (linoléique et linolénique) ainsi que les stérols sont connus pour avoir une activité régénératrice des cellules cutanées [32]. ...
Article
The investigated plant was known in northern Algeria with its vernacular name Mers’gousse and its rhizome is widely used as an ointment for the treatment of skin burns. The rhizome is rich in starch (0.23 ± 0.01 g/g wet mass, w.m.) and fat (8.0 ± 0.9 g/g w.m.), including sterols revealed by CGMS. In addition, the content of saponin, a substance known to hormonal activity, is of 0.041 ± 0.007 g/g w.m., far exceeding that of some common medicinal plants including ginseng. Regarding the antioxidant activity, the aqueous extract of Mers’gousse has a reducing power equivalent to 0.85 mg of vitamin C/g w.m. The elaborated ointments by two traditional procedures (cold and hot) present rheograms similar to that of Biafine® (ointment of Pharmacy) and which are correctly described by the Cresson’s model (R2 = 0.99). Finally, a test done on a volunteer has confirmed the effectiveness of the cream developed for the treatment of skin burns for which the plant is designed in the traditional medicine.
... A recent study focusing on changes in skin hydration, elasticity and roughness was made with oral supplementation with standardized SBA24 ® Sea Buckthorn Oil in capsule form (15). 30 female subjects with average age of 61 years took four capsules (2 g oil) per day for three months. A highly signifi cant increase in skin hydration status and in overall skin elasticity of the subjects was recorded (Figs. ...
Article
Full-text available
Berry seeds are known to be rich in oil which commonly contains essential omega 6 and omega 3 fatty acids. The unique fatty acid composition, in combination with high contents of oil soluble antioxidants has in recent years made the seeds of wild and cultivated berries valuable raw materials for ingredients used in personal care and nutraceutical products. This paper discusses the unique compositional characteristics of berry oils of Arctic origin, focusing on sea buckthorn, and recent effi cacy studies in view of the use of these special actives in Beauty from Within product applications. Linoleic (omega 6) and α-linolenic (omega 3) acids are essential fatty acids (EFA), which need to be acquired through diet to maintain a healthy human body. Insuffi cient or unbalanced intake of EFA, as well as defi -ciency in EFA metabolism result in dry, sensitive and easily infl amed skin. Linoleic acid is an essential com-ponent of skin ceramides, a key group of compounds in the skin's lipid barrier structure. Replacing linoleic acid with other fatty acids, e.g. oleic acid, in skin ceramides leads to an increased permeability, sensitivity, and dryness of the skin. Linoleic acid is the precursor of 13-hydroxyoctadecadienoic acid (13-HODE), an antihyperproliferative compound in the epidermis. An EFA defi ciency decreases the level of 13-HODE in the epidermis, resulting in scaly skin (1; 2; 3). Linoleic and α-linolenic acids inhibit UV-induced hyperpigmenta-tion and reduce age-related skin spots and uneven skin tones (4; 5). A healthy diet for the skin should con-tain suffi cient amounts of EFA with a balanced ratio between omega 3 and omega 6 fatty acids.
Chapter
Seabuckthorn (Hippophae L.), a member of the family Elaeagnaceae, grows widely in Europe and high-altitude areas of Eurasia. The genus Hippophae L. has 6 species and 9 subspecies, mostly indigenous to Asia. The 15–25 °C range of optimum temperature during the summer suits the plantation for natural growth. The radiation range of 23.5–26.5 kcal/cm2 between the isolines promotes the growth of the plant during summer. Seabuckthorn though prefers the low-temperature conditions, however, requires some higher temperature conditions for the faster growth of the plant. The natural distribution of the plant varies from 60 m in Europe to 5300 m above sea level in Asia. Naturally, seabuckthorn grows on riversides with higher moisture, sloppy and well-drained land with higher silt content, and other marginal lands, where conditions are not suitable for many other crops. Different species of seabuckthorn are adapted to varied environmental and soil conditions. Seabuckthorn is known to be well-adapted to dry sites also as the plants develop roots quickly even in dry and infertile land due to the occurrence of a nitrogen-fixing bacteria, Frankia, in its root nodules. Globally, about 3 million ha of land is occupied by seabuckthorn resources, mostly by new plantations in China. Other seabuckthorn-rich nations are Russia, Mongolia, India, and Germany. Fruits and leaves of seabuckthorn are quite rich in a variety of vitamins, antioxidants, and omega fatty acids and are therefore being utilized for the production of nutraceuticals, cosmetics, and plant-based medicines globally. This nitrogen-fixing plant is also an excellent soil binder and source of fuelwood and fodder in the cold deserts of the Himalayas and China. This chapter deals with the global distribution of seabuckthorn resources and the market share of seabuckthorn products.
Article
Ethnopharmacological relevance Hippophae rhamnoides L. (family- Elaeagnaceae, common name- Sea buckthorn) is a flowering shrub native to cold temperate regions of Eurasia. Berries, seeds, and leaves of the plant are widely used as a folk medicine for the treatment of hypertension, oedema, inflammation, tissue-regeneration, skin-grafts, burns/injury, wounds, and ulcers. Aim of the review This article reviews geographical distribution, botanical description, phytochemistry, ethnomedicinal uses, and dermatological activities including, cosmeceuticals of H. rhamnoides available in the market. Materials and methods The data has been compiled employing the various search engines like Science Direct, Pub Med, Google, Google Scholar, EBSCO, SCOPUS, and SciVal. Results and discussion H. rhamnoides is primarily found in cold-temperate regions of Eurasia and was first located in China. Berries are the most prominent feature of the plant. Phytochemical studies reveal the presence of a wide variety of compounds like flavonoids, carotenoids, polyunsaturated fatty acids, minerals, vitamins, Omega 3, 6, 9 and rarest Omega 7 and about 190 bioactive compounds. The pharmacological studies demonstrated, sea buckthorn to exhibit antibacterial, anti-sebum, antifungal, anti-psoriasis, anti-atopic dermatitis and wound healing activities. Besides, it has also been included in various cosmeceuticals for its use in skin-eventone, smoothening, rejuvenation, removal of wrinkles, scars, and pigmentation, and also in hair related problems. Conclusion Pharmacological evaluation confirmed the ethnomedically claimed biological actions and other beneficial effects on the skin of H. rhamnoides using scientifically accepted protocols and controls, although some of the studies require more elaborative studies. Its full application in the dermatology may be attributed to the presence of a variety of flavonoids, vitamins, and unsaturated fatty acids. Great use of plant in the traditional system for dermatological aspect, demands further comprehensive phytochemical work based on its actual use by the traditional population. Demonstration of the plant in the traditional system, pharmacology, cosmeceuticals not only demands its further therapeutic studies but also warrants focus towards its cultivation and propagation across the globe.
Data
Full-text available
The analysis of French fries is based on samples tubers from a field experiment conducted in Parczew, province Lublin, in 2010–2012 on fawn soil. The experiment was assumed in a subsidiary, split-plot, in triplicate. The first row factor were cultivars of Denar, Irys, Lord and Bellarosa, while the second row − different nitrogen fertilization, used in quantities of 50 kg N, 100 kg N, 150 kg N and 200 kg N. ha-1 and the object control without nitrogen, on a basis fertilizer phosphorus-potassium and manure (P 44 kg, 123 kg K, 25 t ha-1 of manure). In the post harvest rated the quality of the fries French of samples taken from each tuber combinations and replications field according to standard methods. The use of polyethylene in the cultivation of early potato contributing to a lighter colour, better taste and odor, improved consistency French fries and a lower absorption by fat. Varietal characteristics decided in a significant way with color, texture and the amount of fat absorbed by the French fries. Better colour and texture of French fries obtained cultivars Denar and Iris, than Bellarosa. A variation of the least absorbing fat proved to be very early Denar, the largest and − Irys. High doses of nitrogen fertilization decreased the quality of the French fries by the deterioration of color, consistency, taste and smell and increase their oil content. Better quality of French fries obtained from raw material produced under conditions sufficient for the potato rainfall during the growing season than in dry years. It was shown that the response of the tested potato varieties on the technology of cultivation depended on the potato variety. It was found that high doses of nitrogen fertilizers reduced the quality of fries by degradation of their color, texture, flavor and an increased their oil content.
Article
Background: Dietary modification, through supplementation and elimination diets, has become an area of interest to help slow skin aging, reduce symptom severity or prevent reoccurrence of certain dermatologic conditions [Clinical Dermatology vol. 31 (2013) 677-700]. Free radical components (reactive oxygen species or ROS) or lipid peroxide (LPO) is involved in the pathogenesis and progression of accelerated skin aging when prolonged oxidative stress occurs. The use of antioxidant-related therapies such as nutraceuticals is of particular interest in restoring skin homeostasis. Antioxidant carotenoid zeaxanthin is concentrated in the eye and skin tissue and believed to decrease the formation of ROS associated with UV light exposure. With zeaxanthin, phytoceramides, and botanical extracts an oral and topical test product (with zeaxanthin, algae extracts, peptides, hyaluronate) have been developed to improve the appearance and condition of skin when used as directed. Methods: Subjects were divided into three groups: two tests (skin formula 1 - oral product alone (ZO-1), skin formula 2- oral product with topical product (ZO-2 + ZT)), and one placebo control. The study consisted of a washout visit, baseline (randomization), week two (2), week four (4), week six (6), week eight (8), and week twelve (12). Key parameters measured were as follows: fine lines, deep lines, total wrinkles, wrinkle severity, radiance/skin color (L, a*, b*), discolorations, and skin pigment homogeneity. Results: Thirty-one subjects completed the twelve-week study; no adverse events were recorded during the study. Statistically significant improvements from baseline mean hydration score were observed in active groups at weeks 2, 6, and 8. A statistically significant difference was observed between mean differences from baseline scores for total wrinkle count at week 4 for the combination active groups compared to placebo. A statistically significant difference from baseline scores for fine lines count was also observed at the week 4 visit compared to placebo for both active groups. Statistically significant differences from baseline scores for average wrinkles severity were seen for week 12 visit for both active groups compared to placebo. Conclusion: We have shown that the combination of zeaxanthin-based dietary supplement plus a topical formulation produces superior hydration to that of placebo. Additionally, we have shown that the combination of oral and topical combination vs. oral alone has superior abilities to improve parameters associated with facial lines and wrinkles compared to placebo, although the dietary supplement alone proved most effective in reducing wrinkle count and severity.
Chapter
The common sea-buckthorn ( Linnaeus, also known as Elaeagnus rhamnoides (Linnaeus) A. Nelson, or Moench) is a species of flowering plants of the family Elaeagnaceae, native to the dry temperate and cold desert areas of China, Russia, Mongolia, India, Pakistan, Nepal, Europe and North America. Comprising of eight subspecies, sea buckthorn is by far the most widespread species of the genus (Wu in Flora of China. Science Press and Missouri Botanical Garden Press, Beijing, 2007). The most common subspecies are H. rhamnoides (found in coastal North Europe), H. rhamnoides L. subsp. sinensis Rousi, H. rhamnoides L. subsp. gyantsensis Rousi, H. rhamnoides L. subsp. tibetana (Schlechtendal) Servettaz (found in China), and H. rhamnoides L. subsp. turkestanica Rousi (found in India, Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Mongolia, Pakistan, Tajikistan, Turkmenistan and Uzbekistan).
Article
Mech-Degla, Degla-Beida and Frezza are the common (or dried) varieties studied in this research. On average, their water and sugar contents are of 15 and 80% dry basis (db), respectively. In this paper we report on their technological abilities. The experimental study consist the following: complementary vacuum (200 mbars) air-drying at 60°C, soaking in citrus juices, double fermentation (alcoholic and acetic) and water-alcohol extract preparation. The three previously quoted varieties show an interesting drying ability since they water content has been reduced to 5-7% (db) without apparent browning, which allows the possibility to produce first fruit powder then tablets. In order to formulate biologic vinegar and to optimize the traditional process as has traditionally applied in Algerian Sahara, the dates have been submitted to the spontaneous double fermentation: alcoholic and acetic. Using oxygenation during 4 h after 14 days of anaerobic fermentation, the acetic acid content reaches a value above 7 g/100 mL (in the Mech-Degla case). The swelling power (more than 50% in relation to the initial fruit`s weight) of Mech-Degla dates immerged in citrus juices as well as the brix degree variation in liquid phase (on average 25%) were also analyzed. Results indicate also the possibility to produce the dates in their auto induced syrup. In addition, the water-alcohol extract obtained reveals an antioxidant activity of about 52%.
Chapter
As long ago as the mid-1970s, Elias et al. [1] discovered that the intercellular lipidlike substance of the stratum corneum, which acts as a sort of cement between the corneocytes, has a lamellar structure. The compound system formed by the dead cells and the lamellae is the skin's actual barrier against the environment. Some years later, the same work group [2] became aware of the relatively high proportion of ceramides besides cholesterol, free fatty acids, and triacylglycerol in the intercellular lipid layer. The cerarnides are credited with playing an important role in the lamellar lipid structure and in the barrier function of the stratum corneum.
Article
A method for the determination of skin thickness has been developed using a simple inexpensive high frequency transducer coupled to a commonly used diagnostic scanner. The technique has proved to be quick, easy and reproducible and has the potential to become a readily available investigative tool.