ArticlePDF Available

Uitgeven van loyaliteitsaandelen is niet onder alle omstandigheden onzalig plan voor vennootschap

Authors:
.>B=J=,AAG)BA
30?OA,/AMA4=1-.B),AI=B-A
J1=/A/=A/ABA&=1BA/=G,A14A;K)B<A
5-)9G))B)BA'BAI=,14/AI/AA/(
-/6A/ABAJ)/)&A/'BAI11=A;I1)<A
5&*/!1=.=A>B../AA)-11&A
.BAAI//11B>'4A/&/68A)A
4=1-./ABAI-AK)BA/ABAJ)/)&AI1)A
>B/AG)B==A/)BA-1>AI/A-,=8AA
J)>>-J=,)/&ABG>>/AK)BA/AI1)AJ1=BA
I1-&/>A)=>'./A4-A11=AA
.BAI/A;-1L-BL<8A
.A>B-BABABAI-A-1L-)B)BA-)BA
B1BA-&A-)9G))B)BA/A-&A;!=A$1B<A/A
'1&AI1-B)-)B)BAI/AA/-/,1=>8A
)BA)>A--.-AJ=A.=A>-'B>A/A
,/BAI/A'BAI='-8AA/=AM)+A
I/AA.)--A)>ABABAJ)/)&A-1L-)B)BA
I/M=A>'-)+,A,/AM)+/A;'=A)>A
>G'AB')/&A>AB11A.G'A-)9G))BL<8ABA
&BA.BA/=AJ11=/A1.A'BAI)//A
I/A/A&1A-/>ABG>>/A/AA/A
,/BA-&&=>A.BA/A,1=BB=.)+/(
'1=)M1/A)AI/A-/&AM)+/AI11=AA
-)9G))B)BAI/A'BA/-A5K)B6A/A/A
A/=A,/BA/A>B)-A/-(
'1G=>>)>A>B/AG)BAB=1,,/A
A-/&B=.)+//-'1G=>A5I1)68A
.AJ=4BAI=I1-&/>AB&/ABA/A
-1L-A/-'1G=A/)BA4=A"/)B)A
/AB=1,,/A/-'1G=A)>8A1,A
MA>B--)/&A)>A14AM)'M-!A+G)>BA.=ABA
/.BA/)BAJ&ABA/A4-A/)IGA
I/A-1L-)B)BAI11=A/A/-'1G=A
=B)/AI/A-!!/A/1.BA
A)/I1=)/&AI/A
A-1L-)B)B>/-/A)+A
=-/>AG=>(
I//11B>'44/A/A
&1AM,A5AFDA.)68A
)/B>A.AB11&BABA'BA-1//A
I/A-1L-A/-'1G=>A/A1/M-)&A
4-/A)>A5AF?A.)68AA>B--)/&/.AI/A
)A'=/A/1)&BAG)BAB1BA/AI==A
BA1I=AA.=)B>AI/A/A-1L-)B)B>(
=&-)/&8A
=A.)+/A)A)>AAI=&A1!A>4=,A)>A
I/A;/A&1AM,<A1!A;/A1/M-)&A4-/<A
!'/,-)+,AI/AA/-'1G=>>B=G(
BGG=AI/AAI//11B>'48ABA.A
/A),AI/A./)/&ABAA-1L-)B)B>=&(
-)/&A)/A'BA11=A/A-!!/A>4=1,/A
&I-AI/AAA1-)/&>A/IAJ-A/>A
/&B)!AI11=A.)/=')>/-'1G(
=>AM1GA,G///AG)B4,,/8A
1J-A)/A&)/>-A--A/-'1G(
=>A)/A&-)+,A.BA)/A/.=,)/&A
,1./AI11=A'BA-1L-)B)B>>B.='BA
-)+,BAA!B1AI11=-AK1=AA-&&)/&>(
.B>'44)+AI/AA!.)-)A&/--)A
=I/ABA4=1"B=/8ABA-)+,BA=14ABAA
-1L-)B)B>=&-)/&A=A)/AMA>G>AB1A
-)BABAK1=AM)+/A=-B)!A>B.&J)'BA
,/AG)B=)/A5I1-&/>A/A-!!/AB1BA
%D76A/A14A)A./)=AA!)B-)+,AM&(
&/>'4AI=,=)+&B8A
/=>A/A/A-!!/ABJ)+!-A),A1!A
)BA/A&1AM,A)>8AA=&-)/&A-)+,BA14A
MA./)=A.=A'BA-/&AI/AK1=A
/A'BA-/&AI/AAA1-)/&>A/IA
BA)//8A)BA.,BA/A-1L-)B)B>=&(
-)/&A'B=A/)BA1/=A--A1.>B/)&(
'/A/A1/M-)&A4-/8A/=A/=A
1.>B/)&'/A)+I11=-A->A/A
1.)//BA/-'1G=A1/B=,BA
M1GA/A-1L-)B)B>=&-)/&AJ-A&-)+,A
/A/GBB)&A)/>B=G./BA,G///AM)+/8A
)+AI//11B>'44/A.BA/A&(
>4=)A/-/M)BA>4-/ABJA4=1(
-./A/)BA>B=GBG=-A)+AAI//11B(
>'4AB=1,,/A/-'1G=>A/A/A
BA&=1BA&=)'B')AI/A/-'1G=>A
14AA,1=BAB=.)+/8A
/AB=./AI/A-=BA)=>'./>A



         ::9




I=)>BA)>A1.AB1BAB=1,,/')ABA,G/(
//A,1./8A11=A/A/-'1G=A
)AM)+/A/-/A>-'B>A/A!=B)AI/A
/A>1/A'1GBA>BBAJ)/)&A/(
-))/&A1.AM)+/A>B.ABA-B/A'1=/8A/A
M,=A.BAI/A-1L-)B)BA)>A.BAA/=A
J11=/A/A/11M,-)+,A.=A/)BA
I1-1/AI11=J=AI11=A-/&(
B=.)+/B=1,,/')8A
/A-1L-)B)B>=&-)/&A)>A/A11,A&/A
4/A.=A,/AJ-AAI11=J=/A
>'44/A1.AB1BAB=1,,/')ABA
,G///A,1./8AA/-'1G=AM-A
I=I1-&/>AM-!A)/AJ)>>-J=,)/&A.BAA
I//11B>'4AA=)')A.1B/A
B1//A1.AM)+/A.1&-)+,'/AB1BAI1)ABA
/GBB/8A
A'.I=&A)>A'1A'BA/)IGAI/A
-1L-)B)BA=),BA,/AJ1=/AJ=14A/A
A/A,/BAI1)J1=BA&B)I=A/A
/AA/=A,/BA5A=)&)/&AI/6AK)BA
/)BABAI=AG)BA'BA11&AJ1=BAI=-1=/8A/A
I/AA.1&-)+,'/A1.ABAI11=,1./A
BA/A1.)//BA/-'1G=A11=A
.)-AI/A/A-1L-)B)B>=&-)/&A5B6A
I-AM&&/>'4A/=AM)'AB1B=,BA/@
1!ABAA-)9G))B)BAI/A'BA/-ABA
I-AB=G&-114BA)>A/AJBB-)+,A=&(
-)/&A)A4-BABA4=A/-'1G=A
.K).-A/A4-A4=/B&AI/A
'BAB1B-A&4-B>BA/-/,4)B-A
I11=A/A-1L-)B)B>1/G>A)/A/.=,)/&A
,/A,1./8A
I=AA'11&BAI/A/A=&-)+,AJB(
B-)+,A&=/M)/&A,/A&)>G>>)=A
J1=/8A/A=/,=)+,A)+I11=-A&-BA
.K).-AO#7AI/A'BA&4-B>BA,4)(
B-8A
.A.BA/A=&-)+,A=&-)/&A/)BA
--/A4=B)G-)=A-&&=>A.=A11,A
)/>B)BGB)1/-A-&&=>A"//)-ABA
4=),,-/AM1GA)+I11=-A&'BA
,G///AJ1=/A/A/A.K).G.AI/A
/,-A4=1/B/AI/A'BA&4-B>BA
,4)B-8ABAM1GAG.)1/AB1'A/A
.1B/A>4=,/8
 
  
  
      
  




pagina 11, 13-06-2013 © Het Financieele Dagblad
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.