ArticlePDF Available

Abstract

Environmental change (including climate change) affects natural and socio-economic systems as well as migration patterns. Migration is a part of the cultural habits of various societies and serves as a survival or personal development strategy. If we focus on the relationship between migration and climate change (in terms of changes of temperatures, changes of precipitation patterns, extreme weather events occurrence, etc.), migration could be perceived as a short-term coping strategy or a long-term adaptation strategy. The main aim of the paper is to deal with the relationship between climate change and the migration strategies of various peoples who immigrate as a reaction to changes in their living conditions. Two case studies from South Asia and Sub-Saharan Africa demonstrate two different approaches of local communities to tackling the impacts of climate change. The empirical qualitative field research showed that the communities from South Asia perceived climate change as one of the significant factors encouraging migration, while in Sub-Saharan Africa migration on such a substantial scale in relation to climate change did not take place.
Migrace jako adaptace
na změnu klimatu
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Migration as an Adaptation to Climate Change
Abstract: Environmental change (including climate change) affects natural and socio-economic
systems as well as migration patterns. Migration is a part of the cultural habits of various societies
and serves as a survival or personal development strategy. If we focus on the relationship between
migration and climate change (in terms of changes of temperatures, changes of precipitation patterns,
extreme weather events occurrence, etc.), migration could be perceived as a short-term coping
strategy or a long-term adaptation strategy.
The main aim of the paper is to deal with the relationship between climate change and the
migration strategies of various peoples who immigrate as a reaction to changes in their living
conditions. Two case studies from South Asia and Sub-Saharan Africa demonstrate two different
approaches of local communities to tackling the impacts of climate change.
The empirical qualitative field research showed that the communities from South Asia perceived
climate change as one of the significant factors encouraging migration, while in Sub-Saharan Africa
migration on such a substantial scale in relation to climate change did not take place.
Key words: climate change, environmental migration, coping, adaptation, India, Bangladesh,
Kenya.
Migrace obyvatel patří mezi nejdynamičtější procesy v lidské společnosti. Je součás-
tí kulturních vzorců různých společností a slouží jako jedna z populačních strategií pře-
žití nebo vlastního osobního rozvoje. Důvodů, proč lidé migrují, je pochopitelně celá
řada.
Migraci obyvatel lze také vnímat jako krátkodobou reakci (coping strategy) na určitou
životní situaci – ztrátu zaměstnání či špatnou úrodu –, případně jako dlouhodobou adaptač-
ní strategii (adaptation strategy), například na významnou změnu prostředí (extrémní sucha)
či ztrátu bydlení. Zkoumání environmentálních faktorů, které migraci mohou ovlivňovat
nebo přímo způsobovat, však v migračním diskurzu nebyl věnován dostatečný prostor,
a jde tedy o relativně nové výzkumné téma. Tento text tyto faktory pojímá jako klíčové
a uvádí zde koncept vztahu mezi dopady změny klimatu a migrací.
Globální změna klimatu zahrnuje komplex dynamických biofyzikálních změn, které
mají významné důsledky pro dosavadní fungování přírodních i socioekonomických sys-
témů. Konkrétně jde o změny v klimatickém systému Země, například změny teplot, roz-
ložení a intenzity srážek, větrů, oceánských proudů a změny četnosti výskytu klimatic-
kých extrémů. Tyto změny mají konkrétní vliv na kvalitu života jedinců, komunit a celých
společností. V této stati autoři analyzují, zdali v rozhodnutí migrovat hrají určitou roli také
environmentální faktory související se změnou klimatu. Tento vztah však nelze chápat ja-
ko jednoduchou či automatickou reakci na přírodní riziko, v tomto případě riziko spojené
s klimatem. Souvisí také s tím, jaké jsou kapacity dotčené komunity, do jaké míry je da-
ná komunita citlivá a zranitelná na výkyvy počasí, nebo je naopak schopna se jim přizpůso-
bit. V tomto případě by mohla být migrace v důsledku změny klimatu chápána jako určitá
9
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
931
adaptační strategie (McLeman – Smit 2006), případně jako forma rizikového managemen-
tu v důsledku zvýšené klimatické variability a z toho vyplývající potravinové nejistoty
(Rademacher-Schulz et al. 2012).
Hlavním cílem práce je představit environmentální migraci jako nový koncept pro po-
chopení vztahů mezi procesy změny klimatu (klimatickou variabilitou) a migrací obyva-
tel ve smyslu zvládání nově vzniklých životních podmínek či adaptace na ně. Mezi dílčí
výzkumné cíle této práce řadíme a) představení teze, že klimatická variabilita či změna
v jistých případech může fungovat jako dominantní faktor nebo jeden z hlavních faktorů
ovlivňujících rozhodnutí obyvatel odejít z místa svého bydliště (původu); b) popis envi-
ronmentální migrace místních obyvatel z pohledu strategie zvládání změn způsobených
klimatickou variabilitou či strategie adaptace na ně; c) aplikaci konceptu na typologii en-
vironmentálních migrantů; d) aplikaci konceptu environmentální migrace ve dvou empi-
rických studiích z vybraných regionů jižní Asie (migrace z Bangladéše do Indie) a subsa-
harské Afriky (migrace v Keni).
Empiricko-analytická část se nejvíce opírá o vlastní terénní výzkum v Bangladéši, Indii
a Keni (terénní pozorování sociálních a environmentálních podmínek dané oblasti a rozho-
vory s experty) a informace i podklady získané z článků a recenzovaných časopisů. Dále
byly využity dokumenty a výzkumné zprávy mezinárodních organizací (Světová banka,
Mezivládní panel pro změnu klimatu, Mezinárodní organizace pro migraci aj.), jež se tý-
kají daných regionů, a v menší míře i zpravodajské informace (Planet Ark, BBC). Meto-
dologie použitá v empirické části článku je popsána v dané části textu.
V první části stati stručně představíme existující migrační teorie s důrazem na environ-
mentální faktory, druhá část předkládá samotný koncept environmentální migrace. Třetí
část pak detailněji konceptualizuje souvislosti mezi klimatickými změnami a migrací, kte-
rou chápeme jako specifickou formu adaptace na klimatické změny. Konečně ve čtvrté
části ilustrujeme možné souvislosti mezi klimatickými změnami a migrací na případech
migrace z Bangladéše do Indie a migrace v Keni.
MIGRAČNÍ TEORIE A ENVIRONMENTÁLNÍ FAKTORY
Přestože politici a experti vedou diskuse o tom, jak řídit migrační proudy (Franken-
haeuser 2013; European Commission 2013), poměrně často jim uniká základní fakt, že
migranti jsou především lidské bytosti se svými nezadatelnými právy. Lidé migrují z celé
řady důvodů, jako jsou ekonomické a sociální nerovnosti, vyloučení ze společnosti či ko-
munity, ambice a limitované možnosti seberealizace či environmentální problémy nebo
přírodní katastrofy v zemích (regionech) jejich původu.
V současném globalizovaném světě neexistuje žádná jednotná, koherentní teorie vy-
světlující příčiny mezinárodních migrací, existují pouze fragmentované soubory teorií,
které většinou vznikly izolovaně (Stojanov – Strielkowski – Drbohlav 2011). Přestože
jsou některé migrační teorie schopny vysvětlit určité charakteristiky vztahů mezi migrač-
ními procesy a rozvojem (teorie transnacionálního sociálního prostoru), případně obcho-
dem (teorie systémů; Phillmann 2007: 30), remitencemi a dalšími ekonomickými i sociál-
ními disciplínami, žádná z teorií migrace explicitně nepracuje s environmentálními faktory
(srovnej Black et al. 2011b).
S environmentálními podmínkami umí explicitně pracovat pouze model push a pull
faktorů. Tento model vysvětluje příčiny migrace na základě negativních (push) faktorů
v zemi původu v kombinaci s pozitivními (pull) faktory, které migrantům zatraktivňují
cílovou zemi. Z obecného hlediska jde o strukturální síly podporující mezinárodní migra-
ci. Mezi push faktory lze zahrnout například sociální, ekonomické a politické problémy
obyvatel v rozvojových zemích, podobně jako environmentální degradace. Tento jedno-
duchý model se stal základem pro neoklasické teorie v migračních studiích, které však
podle Phillmannové (2007: 31) nejsou použitelné pro vysvětlení původu environmentální
migrace.
10 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
Migrační procesy závisejí na okolnostech, za jakých dané osoby opouštějí svou ze-
mi. Tento přístup tvoří základ pro koncepty dobrovolné či nucené migrace. Dobrovolná
migrace je obvykle vnímána jako akce lidí, kteří opouštějí svůj domov na základě vlast-
ní vůle (například studium, stáž, nová kariérní pozice, zaměstnání s vyšším výdělkem
atd.). Na druhou stranu za nucenou migraci je oficiálně považován proces, který je do-
provázen náboženskou, etnickou, sociální a/nebo politickou perzekucí. Nicméně existuje
celá řada dalších příčin pro nucené vysídlení, které úzce souvisejí se změnami environ-
mentálních podmínek pro život místních populací.
V tomto kontextu Hugo (1996: 106) tvrdí, že rozdíl mezi dobrovolnou a nucenou migra-
cí není zcela jasný, jak by se mohlo na první pohled zdát. Podobně i Kingová (2006: 555)
argumentuje tím, že „dobrovolní“ migranti mají často jen velmi omezenou volbu. V tom-
to smyslu Hugo (1996: 107) poznamenává, že na populační mobilitu je vhodné se dívat
jako na kontinuum rozprostírající se od zcela dobrovolné migrace s volnou možností roz-
hodnutí až k naprosto vynucené migraci, kdy migrantům hrozí smrt či ublížení na zdraví,
setrvají-li v zemi svého dosavadního pobytu. Podle Kingové (2006: 555) se právě envi-
ronmentální migrace nachází někde v rámci tohoto kontinua dobrovolných a vynucených
faktorů.
Autor a autorka této práce se domnívají, že jedním z faktorů, které mohou přinutit
místní obyvatele k migraci, je intenzita, načasování a počet environmentálních událos-
tí. Evidentní růst intenzity a frekvence procesů, které vedou k devastaci životního pro-
středí, případně změna načasování některých klimatických událostí (například období
dešťů), které způsobují radikální snížení úrody, mohou vést k rozhodnutí migrovat, a to
zvláště pokud další adaptační mechanismy selhaly, nebo je nelze z různých důvodů apli-
kovat.
Nicméně by bylo zjednodušené považovat environmentální faktory za výlučnou pří-
činu migrace. Příčiny migrace obyvatel (pokud nejde o život a zdraví) jsou téměř vždy
multifaktorové. Obyvatelé z environmentálně postižených oblastí migrují zároveň kvů-
li ekonomickým faktorům (nalezení stabilnějšího či většího zdroje příjmů, pracovní mi-
grace aj.).
KONCEPT ENVIRONMENTÁLNÍ MIGRACE
Dlouhodobý tlak na životní prostředí, který způsobuje jeho degradaci, nebo výskyt pří-
rodní katastrofy mohou radikálně ovlivnit dosavadní životní způsoby obyvatel. Pokud je
tyto faktory přimějí k opuštění svých domovů, hovoříme o fenoménu takzvané environ-
mentální migrace. Nicméně lidé se zřídka stěhují jen z jednoho důvodu. A zároveň ne
všechny environmentální změny či katastrofy způsobují migrace obyvatel. To znamená, že
příčiny environmentální migrace jsou mnohem komplexnější, často souvisejí se sociálně-
-ekonomickými faktory, jako je chudoba, nedostatek zdrojů k zajištění životních potřeb
(voda, potraviny), vojenské konflikty a celková sociální nejistota. Black et al. (2011b: S8)
v tomto směru rozlišují nepřímé vlivy environmentálních změn na migraci (například eko-
nomické procesy měnící způsoby živobytí či politické vlivy způsobující konflikty o zdro-
je) a přímé vlivy (například zvýšení hladiny moří, změna intenzity a frekvence tropických
bouří atd.).
Vztahy mezi environmentální degradací a migrací obyvatel začaly být podrobně zkou-
mány až během posledních patnácti až dvaceti let, ačkoli první odborné práce se objevují
už v polovině sedmdesátých let minulého století v publikacích environmentálních exper-
tů z nevládního a akademického prostředí (za všechny lze jmenovat například Brown 1976,
citováno dle Saunders 2000: 229; El-Hinnawi 1985; Myers 1993; Suhrke 1993; Hugo 1996;
Lonergan 1998). El-Hinnawi (1985: 4) přichází s definicí „environmentálních uprchlíků“
jako osob, jež byly donuceny dočasně nebo trvale opustit místo svého tradičního života
kvůli významné environmentální degradaci (způsobené přírodními nebo antropogenními
procesy), která ohrožovala jejich existenci a/nebo závažně ohrožuje kvalitu jejich života.
11
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Myers (1993: 752) definuje environmentální uprchlíky jako lidi, kterým jejich domov už
nadále nemůže zajistit bezpečné živobytí kvůli suchu, půdní erozi, dezertifikaci a dalším
environmentálním problémům. Ne všichni tito migranti opustí svou zemi, mnoho z nich
zůstane „vnitřně přesídleno“, s malou nadějí na dohledný návrat.
Je potřeba zdůraznit, že podle ženevské Úmluvy o právním postavení uprchlíků z roku
1951 a jejího Protokolu z roku 1967 (dokumentů mezinárodního práva) může být uprch-
líkem pouze osoba, která je nucena překročit mezinárodní hranice kvůli opodstatněnému
strachu z perzekuce na základě rasy, víry, národnosti, politického názoru nebo členství
v určité sociální skupině. Pojem environmentální uprchlík tak neodpovídá mezinárodním
ani národním konvencím a lidé, kteří museli opustit své domovy kvůli environmentální
změně, tak nemají nárok na azyl ani na potřebnou ochranu. Z odborného hlediska je tedy
mnohem přesnější používat neutrálnější termín environmentální migrant namísto pojmu
environmentální uprchlík, v němž už je obsažen aktivistický prvek snahy změnit legisla-
tivní přístup mezinárodního společenství k těmto lidem.
I když celá řada expertů na migrační studia souhlasí s argumentem, že environmen-
tální změny nebo přírodní katastrofy mohou být důležitým faktorem v rozhodování mi-
grovat, obecně jsou ke konceptu environmentálních uprchlíků velmi skeptičtí. Podle nich
je tento přístup neužitečný a nepraktický (Homer-Dixon 1993; Black 2001: 1; Castles
2002: 2). Další argumentují tím, že environmentální degradaci, která vede k migračním
procesům (Suhrke 1993: 6), způsobují především ekonomické přičiny. V tomto kontex-
tu Massey, Axinn a Ghimire (2010: 111) poukazují na fakt, že nedostatek konsenzu
ohledně environmentálních dopadů na migraci způsobuje nedostatek spolehlivých dat.
Bilsborrow a Henry (2012: 137) to vysvětlují tím, že vztahy mezi migrací a životním
prostředím jsou mimořádně komplikované a komplexní. Podle nich je výzkum této
problematiky podmíněn získáváním a analýzou dat z celé řady disciplín a stejně tak
interdisciplinárním složením výzkumných týmů. K tomu Stojanov (2006) dodává, že
experti se stále nedohodli na společném metodologickém přístupu, který by umožnil
odhad a predikci rozsahu environmentální migrace na globální nebo národní úrovni.
I v tomto směru lze nicméně zaznamenat jistý pokrok (viz například Kniveton et al. 2008;
Piguet 2010). Mnoho novějších studií (například Hunter 2005; King 2006; Renaud et al.
2007; Reuveny a Moore 2009; Hugo 2011 a další) ukazuje, že environmentální změny,
nedostatek přírodních zdrojů a přírodní katastrofy hrají v migračních procesech význam-
nou roli.
Průnikem výše zmíněných definicí a na základě vlastní zkušenosti s výzkumem této
problematiky jsme vytvořili definici environmentální migrace použitelnou pro účely této
práce: Environmentální migrace je proces, kdy jsou obyvatelé donuceni dočasně nebo trva-
le opustit své původní bydliště v důsledku:
významného zhoršení stavu životního prostředí, které jim už nadále nemůže zajistit bez-
pečné živobytí (například ztráta či nedostatek životně důležitých přírodních zdrojů, pře-
devším vody a půdy), nebo/a
environmentálních procesů, které ohrožují jejich existenci anebo vážně ovlivňují kvali-
tu jejich života (například náhlé přírodní nebo antropogenní katastrofy typu zemětřese-
ní, povodní či hurikánů, tsunami, sesuvy půdy, jaderné havárie).
Environmentální migrace se odehrává zpravidla v rámci hranic domovského státu, nic-
méně časté jsou i případy mezinárodní migrace, jak ukazuje naše případová studie migra-
ce z Bangladéše do Indie.
Mezi hlavní příčiny environmentální migrace (bez ohledu na dobu trvání) patří pří-
rodní katastrofy, kumulativní (pomalé) změny životního prostředí, průmyslové katastrofy
a znečištění, rozvojové projekty, konflikty spojené s environmentální devastací či válka-
mi o přírodní zdroje (podrobněji viz tabulku č. 1).
Následující text se ve své analytické části nezabývá environmentální migrací obecně,
ale pouze migrací, jejíž možnou příčinou je změna klimatu.
12 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
KLIMATICKÉ EXTRÉMY, ADAPTACE A MIGRACE
Regionální projevy globální změny klimatu
a socioekonomické souvislosti
Řada obyvatel již nyní zažívá dopady změny klimatu především v podobě zvýšené
klimatické variability a zvýšeného výskytu klimatických extrémů v různých regionech.1
Extrémní projevy počasí lze rozdělit na teplotní extrémy (například vlny horka), srážkové
extrémy (v obou směrech – přívalové deště nebo výrazný úbytek srážek), říční povodně
nebo hydrologické sucho (souvisí s předcházejícími dvěma kategoriemi) či tropické cyk-
lony ve smyslu změny frekvence a intenzity dle regionů (IPCC 2012).
Přestože extrémní projevy počasí jsou součástí přirozené variability klimatu, jejich sou-
časná míra „extremity“ spočívá v tom, že se na regionální nebo místní úrovni projevuje
zvětšená amplituda přirozené variability klimatu včetně změny jejího rozsahu, délky, in-
tenzity. Projevuje se například výskytem neobvyklých, delších period sucha – tj. počtu dní
beze srážek –, častějším výskytem extrémně teplých dní nebo nocí, vyšší rychlostí větru,
rychlejším vodním cyklem, výraznějšími změnami v sezonních, měsíčních srážkových
úhrnech nebo výskytem extrémních srážek v podobě přívalových dešťů, případně v růz-
ných částech světa celkovým posunem nástupu ročních období a sezonních cyklů (napří-
klad monzunových) apod. (viz IPCC 2007, 2012; Hansen – Sato – Ruedy 2012).
Tyto klimatické extrémy vyvolávají potřebu rychlé adaptace na úrovni domácností, ko-
munity i celých států (Linnenluecke – Griffiths 2012; Etkin – Medalye – Higuchi 2012;
Grothmann – Reusswig 2006). Toto hledisko je klíčové například při plánování a dimenzo-
vání dlouhodobějších projektů, například dopravní infrastruktury, staveb a lidských sídel,
vodních děl, protipovodňových, nebo naopak zavlažovacích zařízení, výsadby lesů apod.
(SREX 2012).
Projevy klimatické změny zvládají jednotlivé komunity rozdílně podle toho, jakými
přírodními i lidskými zdroji, institucionálními nástroji a organizací disponují, do jaké mí-
ry je daná komunita odolná, nebo naopak zranitelná vůči změnám klimatu a nakonec
zdali je schopná se dopadům změny klimatu adekvátně přizpůsobit. Infrastruktura měst
i obcí by měla do určité míry s klimatickými extrémy počítat a být na jejich výskyt
a dopady připravena, nové trendy počasí však ukazují, že do budoucna bude muset po-
čítat s vyšší mírou rizika a nejistoty (IPCC 2007; IPCC 2012; Pelling – Manuel-Navarre-
te 2011).
Kromě zjevných faktorů hrají určitou roli také „kvalitativní kritéria“, tj. kulturní spe-
cifika, jako jsou místní kulturní podmínky, životní způsoby, míra diverzity při zajištění
13
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Tabulka č. 1
Hlavní příčiny environmentální migrace
Přírodní Kumulativní Průmyslové Rozvojové Konflikty
katastrofy (pomalé) změny katastrofy projekty a války
a znečištění
Povodně, Půdní degradace, Jaderné katastrofy, Výstavba říčních Biologické
zemětřesení, sucha / nedostatek havárie továren přehrad, stavba konflikty,
erupce sopek, vody, změna environmentální zavlažovacích záměrná destrukce
sesuvy půdy, (variabilita) znečištění zařízení životního
hurikány klimatu, zvýšení (ovzduší, vody, a infrastruktury, prostředí, války
a tropické bouře, hladiny moře půdy) těžba surovin, o přírodní zdroje
tsunami urbanizace
Zdroj: Stojanov (2012).
obživy obyvatel anebo úzký vztah k místu2a také míra sociální soudržnosti nebo psy-
chické odolnosti při zvládání extrémních životních událostí obecně (Adger et al. 2012).
Probíhající změny klimatu proto mají dopad nejen na přírodní prostředí, ale mění či
ohrožují stávající kulturní vzorce a způsoby obživy a další kulturní a sociální hodnoty,
které jsou s tímto rozměrem spojeny. Například zvýšení rozsahu oblastí ohrožených
suchem má dopady nejen na životní prostředí, ale na dosavadní způsoby provozování
pastevectví, což je typické přizpůsobení komunity pastevců životu v semiaridních oblas-
tech, které jsou již samy o sobě charakteristické nedostatkem vodních zdrojů a srážek
(Adger et al. 2012; Silvestri 2012). Dalším příkladem dopadů klimatických změn mů-
že být znemožnění zemědělské činnosti, rybolovu či jiné formy využití území v případě
trvalejšího zaplavení oblasti kvůli zvýšení hladiny moří apod.
Reakce společnosti na změny klimatu: strategie zvládání a adaptace
Strategii zvládání (coping strategy) definuje United Nations Office for Disaster Risk
Reduction (UNISDR) jako „schopnost lidí, organizací i systémů využít dostupných do-
vedností a zdrojů, aby čelili nepříznivým podmínkám a zvládali je v době nouze nebo ka-
tastrofy“. Strategie zvládání se zaměřuje na určitý moment, faktor, způsoby sebeovládání
a přežití (IPCC 2012).
Strategii adaptace (adaptation strategy) chápeme jako provedení vhodného způsobu
řešení nebo modifikaci stávajících postupů. Strategie adaptace (ve smyslu lidské reakce)
se zaměřuje na budoucnost, přičemž klíčovými faktory jsou získání nových znalostí a do-
vedností (učení se) a vznik nové verze (IPCC 2012).
Při aplikaci těchto strategií na koncept změny klimatu a migraci jako adaptaci je třeba
rozlišit faktory času a rozsahu. Strategie zvládání spočívá v zapojení aktuálně dostupných
dovedností směřujících ke zvládání již probíhajících změn. Zatímco zvládání je reaktivní,
adaptace je proaktivní a inovativní. Cílem adaptace je negativním změnám preventivně
14 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
Zdroje: Upraveno dle IPCC (2012).
Dimenze Zvládání Adaptace
Potřeby Přežití tváří v tvář bezprostřednímu, Reorientace jako odpověď na nedávné
závažnému stresu události nebo předvídání budoucích
(unusually significant stress) změn
Omezení Přežití je nejpřednější a taktika Pozornost je zaměřena
je omezena dostupnými znalostmi, na úpravy/přizpůsobení a strategie
zkušeností nebo zdroji. Aplikace vzhledem k budoucím potřebám
nových postupů (reinvention) a je méně omezena současnými limity
je druhořadá.
Reaktivita Rozhodnutí jsou primárně taktická Rozhodnutí jsou strategická
a jsou provedena s cílem ochránit a zaměřená na změny, převládá
základní potřeby a poskytnout proaktivní přístup
bezpečnostní opatření poté, co události
nastanou
Orientace Pozornost je zaměřena na minulé Pozornost je zaměřena na budoucí
události, které utvářejí současné podmínky a strategie, minulé praktiky
podmínky a omezení jsou relevantní jen do určité míry
Tabulka č. 2
Rozlišení strategií zvládání a adaptace
zabránit nebo alespoň zmírnit jejich průběh (IPCC 2012). Strategie adaptace má také šir-
ší rozměr – ve smyslu přizpůsobení přírodních a socioekonomických systémů na aktuální
nebo očekáváme změny klimatu, které mají zmírnit potenciální škody nebo využít vhod-
ných příležitostí pro provedení preventivních změn (McCarthy et al. 2001: 982). V tabul-
ce č. 2 na straně 14 jsou tyto přístupy podrobněji rozvedeny.
Rozhodnutí pro dočasnou migraci jednoho či více jedinců, případně celé domácnosti, je
vnímáno jako strategické rozhodnutí, jak danou situaci zvládat (coping strategy). V přípa-
dě permanentní migrace jde o rozhodnutí, které můžeme označit za adaptační strategii, jak
přežít (adaptation strategy).
Migrace jako reakce společnosti na změnu klimatu
Migrační proudy způsobené environmentální degradací, především změnou klimatu,
mají v historii lidstva dlouhou tradici (například stěhování národů, krize či pády jednotli-
vých civilizací). Nicméně rozsah a hrozba současných změn přesahují historické projek-
ce a kontext kvůli současné vysoké populační hustotě a nedostatku některých přírodních
zdrojů a úrodné zemědělské půdy. Zatímco v roce 1804 žila na Zemi jedna miliarda lidí
s hustotou zalidnění 6,7 osoby/km2, v roce 2013 to je již 7,1 miliardy obyvatel a průměrná
hustota zalidnění veškeré (i dosud neobydlené či nevyužitelné) půdy na naší planetě je na
úrovni 47,6 osoby/km2(Brown 2012, výpočty hustoty zalidnění na základě CIA 2013). Jak
uvádí Brown (2012), důsledkem tohoto růstu populace je růst lidské spotřeby přírodních
zdrojů na globální úrovni, který překonává regenerační kapacitu lesů, rybích populací v mo-
řích, zdrojů vody a obdělavatelné půdy.
Podle Knivetona et al. (2008: 5–6) se sice zvyšuje zájem o koncept vztahů mezi změ-
nou klimatu a migrací obyvatel, nicméně chybí empirické studie, které by tento vztah jasně
prokázaly. Výsledky empirických výzkumů se v té době soustředily především na oblasti
postižené suchem a již méně na regiony zasažené hurikány. Všechny tyto studie navíc na-
šly působení celé řady jiných migračních faktorů.
Black et al. (2011b) rozlišují pět základních rozměrů změny klimatu, které mohou pů-
sobit jako spouštěč migrace. Nicméně i jejich efekty budou mít různý vliv v závislosti na
místě působení. Zatímco zvýšení hladiny moří může podle autorů způsobit vystěhování
zasažených obyvatel, tak změna intenzity a četnosti tropických bouří a hurikánů má ten-
to efekt na migraci obyvatel relativně nízký kvůli historické zkušenosti lokálních popula-
cí s těmito přírodními událostmi. U dalších projevů změny klimatu migrační efekty nejsou
jasné (podrobněji viz tabulku č. 3).
Příklady migrace kvůli klimatické variabilitě z dalších regionů (delta Mekongu ve Viet-
namu, povodí řeky Limpopo v Mosambiku, čínská provincie Vnitřní Mongolsko a další)
uvádí například de Sherbinin et al. (2011) nebo McLeman a Hunter (2010).
Podle Huga (2011) nemůže být sporu o tom, že dopady změny klimatu přidají další úro-
veň k současné komplexitě populačních procesů. Podle něj je těžké nyní stanovit detailní
rozsah či rámec takových procesů, nicméně víme, že dopady změny klimatu již nyní pů-
sobí a budou významné. Navíc – a to je možná ještě důležitější – nemusí environmentál-
ní migrace představovat pouze způsob, jak se adaptovat a jak zvládnout změnu klimatu,
ale může to být i nástroj pro snížení chudoby a zvýšení ekonomického růstu a sociálního
rozvoje. Migrace v tomto kontextu umožní diverzifikovat vlastní příjmy nebo je navýšit.
K tomu je však potřeba zvýšit efektivitu v migračním managementu a politice, rozvinout
finanční mechanismy pro adaptační fondy, zvýšit mezinárodní spolupráci v oblasti vý-
zkumu a dopadů změny klimatu, zefektivnit poskytování rozvojové pomoci a realizovat
ekonomickou politiku příznivější pro rozvojové země (Hugo 2011).
Podle Perch-Nielsena et al. (2008: 389) ukazují konceptualizační modely, jak mohou
adaptační možnosti modifikovat zranitelnost a působit na vztahy v daném řetězci. To zna-
mená, že migrace nemůže být chápána separátně, ale naopak musí být analyzována v kon-
textu možných alternativ. Všechny systémy interakce mezi člověkem a prostředím se
15
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
adaptují na aktuální klima a jeho variace (Kates – Travis – Wilbanks 2012). Migrace je
tak jedním ze způsobů, jak se lidé mohou adaptovat na environmentální změny včetně
změny klimatu. K tomu Heffernan (2012) připomíná, že ještě před deseti lety bylo použí-
vání slova adaptace v klimatickém diskurzu nevhodné. McLeman a Hunterová (2010: 450)
ukazují, že většina studií zabývajících se vztahem migrace a změny klimatu používá
koncept zranitelnosti (vulnerability) a jeho klíčové prvky: expozici, systémovou citlivost
a adaptační kapacitu.
Podle Blacka et al. (2011a) mohou environmentální změny více stimulovat migraci, ale
zároveň mohou být jejím limitem. Environmentální změny mohou být totiž vnímány jako
16 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
Tabulka č. 3
Konkrétní projevy změny klimatu a jejich možné dopady na migrační procesy
Dopady změny Konkrétní projevy Migrační efekt
klimatu
Zvýšená hladina Zaplavení obydlených pobřežních Preventivní vystěhování
moří oblastí zasažených obyvatel (adaptace)
Snížení dostupnosti pitné vody Hledání dalších zdrojů příjmů
a zemědělské produkce (dojížďka za prací, dočasná
kvůli postupu půdní eroze pracovní migrace do měst –
v pobřežních oblastech a zvýšené strategie zvládání)
salinitě níže položené půdy
Změna intenzity Zvýšení rizika zaplavení Nízký migrační efekt
a četnosti tropických pobřežních oblastí
bouří a hurikánů
Zvýšení škod na majetku Nejasný migrační efekt
(dle konkrétního dopadu)
Změna srážkového Změna v četnosti úrody Hledání dalších zdrojů příjmů
režimu (dojížďka za prací, dočasná
Snížení dostupnosti pastvy pracovní migrace do měst –
pro dobytek strategie zvládání)
Zvýšení teplot Snížení úrody Nízký migrační efekt na venkově
Snížení a funkčnost
ekosystémových služeb
Tání horských ledovců
a tím i zvýšené riziko povodní
Změny v chemii Kombinace změn teploty a srážek Nízký migrační efekt na venkově
atmosféry
Dopad na chemické složení oceánů
Změny produkce pobřežních Nejasný migrační efekt
a mořských ekosystémů (dle konkrétního dopadu)
Zdroj: Inspirace Black et al. (2011b) a vlastní výzkum.
prvek, který zbržďuje jiné migrační faktory. Paradoxně lidé migrují do environmentál-
ně rizikových míst, stejně tak jako z nich odcházejí pryč. Jako příklad takových pohybů
autor a autorka této stati uvádějí růst populace v Dháce nebo deltě řeky Nil.
ANALÝZA ENVIRONMENTÁLNÍ MIGRACE
Metodologie
Následující analýza se opírá o terénní šetření, které bylo realizováno ve dvou cílových
regionech: východní Africe, konkrétně severozápadní části Keni, v roce 2007, a jižní Asii,
kde se výzkum týkal Bangladéše a indického státu Assám v průběhu let 2008–2009. Pre-
dikce pro trendy změny klimatu se různí dle regionu (a použitého modelu i souboru dat),
nicméně v celé řadě studií (viz výše) se opakuje fakt, že Bangladéš a Indie patří mezi nej-
více postižené státy, především kvůli velkému množství obyvatel a jejich civilizačním tla-
kům na životní prostředí a přírodní zdroje. Důvodem pro výběr terénního šetření v seve-
rozápadní Keni byly avizované dopady změny klimatu na život místních nomádských
kmenů (například Planet Ark 2006a, 2006b; KNMI 2006). Na regionální úrovni se glo-
bální změna klimatu projevuje odlišně, především v distribuci srážek a rychlosti oteplo-
vání. Pro cílové oblasti této stati – Keňu a Bagladéš – platí odlišné trendy. Zatímco v již-
ní, jihovýchodní a východní Asii přibývá srážek, v severní Africe srážek naopak ubývá,
a tím roste riziko sucha (IPCC 2007).
Každá ze dvou případových studií byla rozdělena na dvě části. První část tvořilo terén-
ní pozorování sociálních a environmentálních podmínek dané oblasti se zaměřením na
projevy environmentálních změn v důsledku zvýšené klimatické variability a výskytu ex-
trémních projevů počasí. Cílem bylo identifikovat hlavní environmentální problémy jako
potenciální zdroje migrace a zjistit životní úroveň obyvatel ve vztahu ke strategiím, které
si volí, aby zvládali environmentální změny, včetně varianty migrace.
Druhá část výzkumu spočívala v provedení anonymních polostrukturovaných a hloub-
kových rozhovorů s experty, kteří byli předem vytipováni na základě kombinace záměrné-
ho výběru a série osobních doporučení takzvanou metodou sněhové koule. Respondenty
tvořili především místní experti, vědci, pracovníci ze soukromého i veřejného sektoru, za-
městnanci nevládních organizací nebo spolupracovníci mezinárodních organizací. Hlavním
kritériem výběru respondentů byla místní znalost, zkušenost a reálná představa o roz-
sahu zkoumaných problémů dané oblasti. Zatímco v Bangladéši bylo provedeno devět roz-
hovorů, v Indii a v Keni bylo uskutečněno po sedmi rozhovorech. Nižší počet v Keni
způsobila dlouhodobá bezpečnostní nestabilita i nedostatek místních expertů na danou
problematiku. Výpovědi respondentů byly dále konfrontovány s výzkumnými studiemi
zabývajícími se vztahy mezi změnou klimatu a migrací.
Polostrukturované a hloubkové rozhovory patří mezi techniky sběru dat, které jsou
vhodné k popisu procesů a jevů, jak je chápe respondent ze své perspektivy. Kromě popi-
su sociální a environmentální reality šlo také o zjištění, jak respondent dané problémy
vnímá a jaký k nim zaujímá postoj. Pomocí rozhovorů tak autoři získali mozaiku názorů
na environmentální problémy daného regionu (Guion 2006).
Hlavním výzkumným cílem empirické analýzy v tomto textu je ilustrovat fenomén mi-
grace jako způsob adaptace na dopady změny klimatu ve zmíněných regionech a porov-
nat je. Hlavní hypotéza tvrdí, že environmentální změny (včetně změny klimatu) působí
jako jeden z významných spouštěčů migračních procesů obyvatel. Výzkumné otázky by-
ly sdruženy do těchto tematických okruhů:
K jakým viditelným environmentálním změnám v zájmových územích dochází?
Jaké jsou příčiny migrace v průběhu posledních dvaceti až třiceti let?
Jakou roli hrají environmentální faktory při rozhodování o migraci?
Odkud vybraní migranti odcházejí a jaké jsou hlavní cílové destinace? Jaké jsou dopa-
dy migrace na cílové destinace?
17
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Kdo jsou migranti (sociodemografická charakteristika)?
Proč většina lidí zůstává v postižených oblastech?
Funguje migrace jako strategie zvládání či adaptace?
Jaké jsou budoucí trendy klimatické změny a vzorce migrace?
Změna klimatu jako příčina migrace obyvatel z Bangladéše do Indie
Změna klimatu a Bangladéš
Bangladéš je pobřežní stát ležící v Bengálské zálivu v jižní Asii, rozlohou 144 000 km2
je téměř dvakrát větší než Česká republika. Žije zde zhruba 161 milionů obyvatel, což vy-
tváří velký tlak na přírodní zdroje, protože Bangladéš má největší hustotu obyvatelstva –
1156 obyvatel/km2(2013). Navíc se velká část země nachází v deltě řek Brahmaputry
a Gangy, a tak bývá při letních monzunech zaplavována vodou z řek nezřídka třetina ze-
mě. Pro zemi, kde 45 procent populace závisí na zemědělské produkci (CIA 2013), před-
stavují extrémní jevy jako déletrvající sucha, extrémní povodně, frekvence tropických
bouří a jejich intenzita velmi vážná ekonomická, v podstatě existenční rizika.
Podle Mirzy et al. (2003: 315) jsou v kontextu změn klimatu nejvíce ohroženy po-
vodněmi oblasti centrální a severovýchodní Bangladéše kvůli soutoku řek Gangy a Brah-
maputry. Působením vodní eroze během každoročních povodní, způsobených především
táním himálajských sněhů, jsou často zaplaveny říční ostrovy v Brahmaputře. Některé
ostrovy tak každým rokem zaniknou, některé zase naopak vzniknou a lidé podle těchto
procesů migrují. Ne vždy však ostrovy vzniknou a obyvatelé těch zaniklých se muse-
jí přesunout jinam. Podle experta na životní prostředí je každým rokem touto říční ero-
zí postiženo asi 60 až 80 tisíc lidí (Rozhovor s expertem na životní prostředí 2009).
Každým rokem je cca 65 procent obyvatel Bangladéše postiženo povodněmi různé-
ho druhu. Kvůli zvyšování hladiny moře a klimatickým změnám se očekává rozšíře-
ní tohoto území (Islam et al. 1994: 20). Podle Webstera (2013: 17) povodně v povodí
řek Gangy a Brahmaputry v posledních letech vyženou každoročně kolem 40 milio-
nů lidí.
Dalším problémem je zvyšující se hladina moře. Například jihozápadní bangladéšská
provincie Khulna zaznamenává od začátku minulého století zvyšování mořské hladiny
v průměru o více než 5,18 milimetru za rok. Tímto tempem by v roce 2050 mohl nárůst
dosáhnout celkové hodnoty 85 centimetrů a moře by mohlo trvale zaplavit významnou
část tohoto regionu. Studie Světové banky zabývající se dopadem zvýšení hladiny moře
na Bangladéš poukazuje na fakt, že nárůst hladiny moře o jeden metr do konce tohoto sto-
letí způsobí trvalé zaplavení 15 až 17 procent země (22 až 26,5 tisíce km2), což donu-
tí k postupnému vystěhování asi 20 milionů lidí (Shamsuddoha – Chowdhury 2007: 11;
Islam et al. 1994: 12). Protože v Bangladéši samé už na ně nebude příliš místa, je nutné
počítat pro tyto obyvatele s mezinárodní migrací.
Black et al. (2011a) uvádí, že právě migrace z venkova do měst v Bangladéši je dob-
rým příkladem adaptační strategie v reakci na povodně. V roce 2008 se do měst přestě-
hovalo 22 procent domácností postižených velkými povodněmi a 16 procent domácností
zasažených říční erozí.
A právě změna klimatu je vnímána jako další významný spouštěcí faktor migračních
procesů na globální úrovni, tedy včetně oblasti jižní Asie. Bangladéš patří mezi ekono-
micky chudé země, a přestože se růst jejího HDP pohybuje kolem 6 % ročně, zhruba tře-
tina obyvatel se nachází pod hranicí chudoby (denní příjem 1,25 USD na osobu). Je jasné,
že přírodní katastrofy přinášejí škody na majetku a oběti na životech. V roce 2007 tro-
pická bouře Sidr a pětimetrová přílivová vlna zničily v jižní Bangladéši stovky vesnic
a zabily asi 10 tisíc lidí (Webster 2013: 17), dalších 40 tisíc lidí bylo zraněno. Do huma-
nitárních center či jinam muselo být evakuováno 600 tisíc lidí. Kromě toho bylo zniče-
no mnoho domů, úroda, osivo, zahynula hospodářská zvířata a postižení obyvatelé byli
18 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
19
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Tabulka č. 4
Charakteristika Bangladéše z pohledu vybraných indikátorů
Charakteristika Bangladéš
Geografická pozice Pobřežní stát v jižní Asii v Bengálském zálivu,
velká část území leží v deltě řek Brahmaputry a Gangy,
které ústí do Indického oceánu
Podnebí Tropické monzunové podnebí, letní monzuny přinášející
vláhu, spojené s pravidelným výskytem záplav a hurikánů
Přírodní rizika Hurikány, tsunami, záplavy velkých území v období dešťů,
sucha, zemětřesení
Ekologické formace Delta řeky Brahmaputry, mokřady, mangrovové lesy
Hlavní zdroj obživy Převažuje rostlinná produkce: rýže, juta, cukrová třtina,
v zemědělství čaj, tabák apod.
Zemědělství je provozováno pro samozásobitelství i prodej.
Podíl orné půdy 53 % (2011)
Počet obyvatel 164 milionů (2013), 8. místo na světě
Populační přírůstek 1,59 % (2013)
Hustota obyvatel/km21156 (2013)
Čistý migrační –0,52 migranta / 1000 obyvatel (2013)
přírůstek
Medián věkového 23,9 let (2013)
složení
Podíl populace žijící 28 % (2010)
ve městech
Míra urbanizace 3,1 % (průměrná změna za rok)
mezi lety 2010 a 2015
HDI (index lidského 0,515 (2012)
rozvoje)
Reálný růst HDP 6,1 % / 43. místo na světě (2012)
HDP/ na osobu 2000 USD / 194. místo na světě (2012)
dle parity kupní síly
Index rizika globální 4. místo na světě: skóre 20, 834
změny klimatu3
Zdroj: CIA (2013); World Bank (2013); UNDP (2013); GCRI (2013) a vlastní výpočty.
značnou část roku – zemědělci dokonce celý rok – odkázáni na humanitární pomoc. Cel-
kové škody byly odhadnuty na cca 450 milionů USD. I když následky působení hurikánu
z roku 1991 byly horší a způsobily v Bangladéši smrt více než 143 tisíc obyvatel, Spo-
lečné centrum pro varování před hurikány (The Joint Typhoon Warning Center – JTWC)
oznámilo, že vůbec poprvé zaznamenalo dvě bouře kategorie 5 v jedné sezoně v oblasti
severního Indického oceánu.
Environmentální faktory migrace
Na základě výpovědi respondentů a terénního pozorování v Bangladéši i Indii jsme
identifikovali čtyři základní příčiny migrace (řazeno sestupně dle významu):
ekonomické faktory v kombinaci s chudobou;
environmentální faktory včetně změny klimatu;
demografické faktory;
náboženské a sociální konflikty uvnitř společnosti.
První tři migrační faktory tvoří dynamický soubor push faktorů, které mohou umocnit
rozhodnutí obyvatel migrovat. Jde především o nedostatek pracovních příležitostí a půdy,
časté přírodní katastrofy, nedostatečnou pomoc v místě bydliště a relativně vysokou hus-
totu zalidnění. To vše v kombinaci s kulturními a historickými souvislostmi vytváří před-
poklad pro existenci takzvané permanentní migrační atmosféry v této společnosti na
národní i mezinárodní úrovni. Pokud se ve výpovědích respondentů zaměříme podrobně-
ji na environmentální faktory ovlivňující migraci, respondenti uvádějí ve výčtu důvodů
především záplavy a říční procesy, dále hurikány a tropické bouře a zmiňují také zvýšení
hladiny moří nejen jako potenciální, ale již aktuální problém.
Co se týče záplav a říčních procesů (především eroze), respondenti je uváděli jako hlav-
ní příčinu migrace obyvatel. Expert na životní prostředí (Dháka) použil v kontextu říčních
procesů termín „říční nomádi“. Podle něj se „země podél řek stále mění, nové ostrovy vzni-
kají a jiné zase zanikají, lidé se stěhují z ostrova na ostrov. Když určití lidé ztratí svoji ze-
mi, stávají se migranty. Je to jedna z hlavních příčin migrace do měst, protože pokud ztra-
tí živobytí, je pro ně nejjednodušší jít do Dháky nebo jiného velkého města“ (Rozhovor
s expertem na životní prostředí 2008).
Odborník na migraci (Dháka) poukazuje na jedinečnost Bangladéše, co se týče vlivu
říční eroze: „Bangladéš je jedinečný příklad země, jejíž poměrně velká část podléhá vodní
erozi. Řeky tekoucí z Himálaje strhávají břehy, a lidé tak ztrácejí zemi. Pokud lidé ztratí
půdu, je to pro ně těžké. Někteří tak volí jako strategii migraci do měst“ (Rozhovor s ex-
pertem na migraci 2008). Dále považuje vodní erozi a následnou ztrátu obydlí za hlavní
příčinu migrace: „Jižní Bangladéš je náchylná k vodní erozi. Pokud postihne obyvatele,
ztratí tak přístřeší, práci, peníze. Říční eroze je jednoduše hlavním důvodem k migraci
obyvatel z těchto území“ (Rozhovor s expertem na migraci 2008).
Antropoložka (Dháka) zmiňuje důležitou souvislost mezi populačním tlakem, který nu-
tí obyvatele usídlovat se v rizikových oblastech s výskytem povodní a říční eroze: „Mezi
hlavní příčiny migrace patří záplavy a říční eroze. Záplavy zde v minulosti byly vždycky,
včetně migrace. Ale hlavním současným problémem je to, že populace vzrostla neuvěři-
telným tempem, a říční eroze tak postihuje obyvatele mnohem závažnějším způsobem než
v minulosti“ (Rozhovor s antropoložkou 2008).
Výpověď rozvojové expertky (Dháka) uvádí do vztahu environmentální faktory (zá-
plavy a řeka) a vzorce migrace. Uvádí příklad specifické komunity, kterou našla v Dháce.
Jde o dočasné migranty, kteří několik let pracují v recyklační továrně a po několika letech
(dvou, pěti, deseti...) se vrátí za zbývajícími členy rodiny: „Tito migranti jsou především
zemědělci... Nezůstalo jim nic, a neřeknou přímo, že přicházejí, protože jim místo bydliště
zničila řeka. Řeknou, že bojují za lepší živobytí. Až po nějaké době se přiznají, že je hlav-
ním důvodem říční eroze nebo záplava a že přišli o všechno“ (Rozhovor s rozvojovou
expertkou 2008).
20 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
Podle většiny respondentů patří mezi další environmentální příčiny migrace přírodní
katastrofy typu hurikánů a tropických cyklonů. V těchto případech jde dle jejich názoru
především o dočasnou migraci. Specifickým problémem je potenciální zvýšení hladiny
moří, které způsobí nevratné problémy (salinizace vody, zaplavení půdy a obydlí, znemož-
nění provozování ekonomických aktivit atd.). V takové situaci je dle jejich názoru jedi-
ným řešením migrace trvalá.
Expert na životní prostředí (Dháka) upozorňuje na to, že Bangladéš je země polože-
ná velmi nízko nad mořem: „V Bangladéši leží velká část území velmi mírně nad hladi-
nou moře, možná několik palců. Pokud dojde k tropické bouři, její aktivitou jsou ohrože-
ny velké oblasti včetně celých vesnic“ (Rozhovor s expertem na životní prostředí 2008).
Geografka (Guwahati) poukazuje na riziko změny klimatu a trvalé imigrace do Indie:
„Co se týče budoucích trendů, jedním z hlavních dopadů změny klimatu v Bangladéši bu-
de zvýšená hladina moře, kvůli níž se očekává zvýšení počtu migrantů [myšleno do In-
die], protože migrace se pro ně stane jedinou strategií, jak přežít“ (Rozhovor s geograf-
kou 2008).
Co se týče vzorců migrace, respondenti uváděli jako dominantní trend migraci z ven-
kova do měst (rural-urban), dále pak migraci v mezinárodním měřítku. Většina mezi-
národních migrantů (směřujících do vzdálenějších států, než je Indie, například zemí Per-
ského zálivu, jihovýchodní Asie aj.) pochází ze středních a vyšších pozic společenského
žebříčku. Tito migranti disponují vyšším příjmem a vzděláním a využijí příležitosti k mi-
graci ze země, která je vystavena přírodním katastrofám. Naproti tomu vnitřní (interní)
migranti mají spíše nižší společenský status a jsou ekonomicky znevýhodněni. Chudší
lidé tak volí strategii migrace do bližších destinací typu větších měst v Bangladéši, pří-
padně sousední Indii. Může jít o dočasnou migraci, případně využijí existující migrační
sítě a snaží se trvale usadit ve městech nebo Indii.
Jeden odborník na změnu klimatu (Dháka) popisuje strategii migrace z venkova do měst:
„Když se podíváte na frekvenci výskytu přírodních katastrof, jedním z jejich důsledků je
nedostatek pracovních příležitostí na venkově. Lidé tak migrují do měst, kde hledají pra-
covní uplatnění. Často volí takovou strategii, že se permanentně přesouvají z jednoho mís-
ta do druhého“ (Rozhovor s expertem na změnu klimatu 2008).
Shrneme-li situaci v Bangladéši, respondenti potvrdili poměrně silné migrační tenden-
ce, které probíhají z různých příčin a mají rozličné formy. Obecně byly uváděny ekono-
mické důvody jako hlavní (jak ve formě push, tak i pull faktorů). Co se týče vzorců mi-
grace, migranti volí dle situace migraci krátkodobou i trvalou a poměrně častým případem
je cyklická migrace.
Z dalších faktorů respondenti potvrdili vzrůstající význam environmentálních a demo-
grafických faktorů ovlivňujících migraci (často v kombinaci s ekonomickými, jež však
v podstatně nelze oddělit). Někteří respondenti zmiňovali regionální specifika, například
na severu země převládají ekonomické, na jihu země spíše environmentální faktory. Me-
zi hlavní environmentální faktory pak řadili záplavy, říční procesy, tropické bouře, méně
pak sucha. Jako jeden z faktorů, který bude také nabývat na významu, bylo zmíněno zvý-
šení hladiny moří.
Dopady migrace
Zpráva Mezinárodní organizace pro migraci (IOM 2005) zmiňuje proudy migrujících
Bangladéšanů, kteří žijí v blízkosti ásámské hranice a každý den se shromažďují na že-
lezničních nebo autobusových stanicích Guwahati (Gauhati), největšího města Ásámu,
v naději, že zde najdou práci na indických farmách nebo ve stavebnictví. Tak vytvářejí
největší denní pracovní trh v regionu. Indičtí úředníci pozorují tento druh migrace s oba-
vami a varují, že jakmile tito lidé najdou práci a zabydlí se zde, přijedou za nimi i jejich
rodiny a trvale se zde usadí. Vzápětí začnou vyžadovat pracovní povolení a případně i po-
travinové lístky, které rodinu opravňují získat všechny druhy sociální pomoci.
21
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Podobné obavy vyjádřily nad environmentální a etnickou budoucností Ásámu i někte-
ří oslovení indičtí experti. Geograf se zaměřením na demografii (Guwahati) upozorňuje
na fakt, že „migranti z Bangladéše mají relativně vysokou porodnost ve srovnání s míst-
ním obyvatelstvem“ (Rozhovor s geografem se zaměřením na demografii 2008). Stejně
tak odborník na životní prostředí a geografii (Guwahati) upozorňuje na jejich „spotřebu
dřeva v již tak velmi výrazně odlesněném Ásámu nebo přetváření půdy pro zemědělskou
činnost, způsobující další odlesnění. Tímto působením imigrantů se tyto oblasti stávají
zranitelnější vůči povodním, říční erozi, a obyvatelé jsou tak nuceni migrovat do měst ne-
bo jiných indických států“ (Rozhovor s odborníkem na životní prostředí a geografii 2008).
Podle opakovaných výpovědí několika indických expertů na demografii, geografii a mi-
graci „muslimové/Bangladéšané tvoří již třetinu obyvatel Ásámu“. Pokud tento názor
srovnáme s informačními zdroji, Livernash (1995: 11) odhaduje, že od padesátých do po-
loviny devadesátých let minulého století se přistěhovalo z Bangladéše do Indie 1217 mi-
lionů lidí. A z toho 7 milionů migrantů se údajně přistěhovalo právě do Ásámu. Nicméně
z dat indického sčítání obyvatel (Census of India 2001) lze vyčíst, že z celkového počtu
26,7 milionu obyvatel Ásámu (z toho 23,2 milionu žijících na venkově a 3,4 milionu oby-
vatel měst) se jen 164,4 tisíce narodilo v Bangladéši.
Není tak překvapující, že tuto atmosféru se snaží využít ve svůj prospěch různé milita-
ristické skupiny ve snaze získat sympatie místních obyvatel na svou stranu. Například
známá Sjednocená osvobozenecká fronta Ásámu (ULFA), která od roku 1979 bojuje za
nezávislost této provincie na Indii, soustřeďuje své útoky z poslední doby na migranty
z Biháru (nejchudší indický stát) a právě z Bangladéše. Místní obyvatelé, kteří obecně ne-
jeví příliš zájmu se o této skupině bavit, je však považují za mafii, která spíše vybírá tak-
zvané výpalné. Nicméně nedávno v Ásámu útočili i muslimští radikálové, kteří údajně
mají základny v sousední Bangladéši. Důvodem je právě ochrana muslimského obyvatel-
stva. Obyvatelé Bangladéše však nemigrují pouze do Indie, ale také do Spojených států,
Velké Británie a samozřejmě i do zemí Perského zálivu, Singapuru a Malajsie, kde hle-
dají především práci, ale i vzdělání. Odhady z konce devadesátých let tak hovoří o třech
milionech dělníků v zahraničí, kteří ročně zasílali více než 1,5 miliardy USD do země
svého původu.
Přes veškerou snahu bangladéšských vlád a rozvojových agentur o zavedení preventiv-
ních a adaptačních programů je vysoce pravděpodobné, že migrace obyvatel do sousední
Indie a dalších zemí bude pokračovat. Na tento trend upozornila řada respondentů. Geo-
graf (Guwahati) uvedl, že „vzhledem k neexistenci identifikačních karet [pasů, občanských
průkazů] v obou zemích nejsou k dispozici žádné přesné statistiky, které by umožnily sta-
novit počty migrantů překračujících každý den hranice. [...] Hranice mezi oběma státy
jsou prakticky otevřené vzhledem k velkému množství říčních kanálů řek Brahmaputry
i jejích přítoků a horských oblastí, a tak se obyvatelé obou států mohou téměř volně po-
hybovat tam i zpět“ (Rozhovor s geografem 1, 2008).
Pohyby migrantů hledajících nový prostor pro život a uplatnění jsou však složitější než
v minulosti. Na začátku 21. století již území jižní Asie nenabízí málo obydlená území, kte-
rá by byla vhodná pro masový příliv migrantů, jako tomu bylo ještě před několika staletími.
Největší proudy obyvatel Bangladéše tak směřují do Indie, s níž Bangladéš sdílí převáž-
nou většinu společné hranice. Výsledkem je tak nedůvěra mezi oběma místními obyva-
telstvy a přistěhovalci. Tato atmosféra ve městech občas přerůstá v konflikty (BBC 2012)
nebo další „environmentální degradace v důsledku zvyšujících se tlaků na životní pro-
středí jako odlesnění, zábor půdy, spotřeba dřeva atd.“, jak potvrdil geograf (Rozhovor
s geografem 2, 2008).
V indickém Ásámu je kvalitní zemědělské půdy velký nedostatek a dle sdělení jednoho
potomka bangladéšských imigrantů s doplněním jednoho geografa (Guwahati) „lidé, je-
jichž půda je na několik let či desetiletí zaplavena [kvůli častým změnám toku koryta ře-
ky Brahmaputry v době povodní], si tak musejí po celou dobu pronajímat půdu v těsné
22 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
blízkosti svého zaniklého ostrova. Navíc každoročně platí daň indické vládě za tuto půdu
pod vodou, aby tak nepřišli o její vlastnictví. Čekají, až ostrov opět vznikne, a oni se tak bu-
dou moci na něj vrátit...“ a znovu zde pěstovat plodiny (Rozhovor s geografem 2, 2008).
Náš terénní průzkum v oblasti prokázal, že Bangladéšané se nejčastěji usazují opět v ob-
lastech, kde protéká Brahmaputra, a tudíž jsou stále ohrožováni vodní erozí, povodněmi,
ztrátou půdy a navíc i sezonním nedostatkem vody. Přestože jsou Bangladéšané evident-
ně méně majetní než Indové (často si nemohou dovolit nákup potřebných technologií
vhodných pro zvýšení efektivity zemědělské produkce, například vybudování zavlažova-
cích zařízení) a zpravidla pracují na málo úrodné, nelegálně obsazené a dosud nevyuží-
vané půdě, jeví se jejich adaptační strategie migrace jako úspěšná. To potvrzuje i stálý ná-
růst jejich počtu. Zůstat doma pro ně znamená zažívat větší bídu.
Výsledky terénního výzkumu přinesly celou řadu poznatků. Migrace obyvatel z dneš-
ního státu Bangladéš (dříve Východní Bengálsko nebo Východní Pákistán) do Indie má
dlouhou tradici, přinejmenším ještě z dob Britského impéria. Mezinárodní dimenzi těmto
proudům dalo vyhlášení nezávislosti muslimského Pákistánu a hinduistické Indie v roce
1947. Vzhledem k neexistenci efektivní přeshraniční i vnitřní kontroly v obou zemích
a vzhledem k environmentálním podmínkám v některých regionech se mohou obyvatelé
obou zemí pohybovat mezi oběma státy bez výrazného omezení. Paradoxně se tak všich-
ni Bangladéšané mohou stát permanentními obyvateli Indie, což prohlubuje napětí mezi
oběma národy. Slabší tenze se projevují odlišným popisem situace na hranicích. Zatím-
co Bangladéšané zdůrazňují každodenní střelbu ze strany indických ozbrojených sil na
bangladéšské migranty, Indové si stěžují na nekonečné proudy muslimského obyvatel-
stva z Bangladéšanů zaplavujících indické pohraniční státy Ásám, Tripura a Západní
Bengálsko.
Změna klimatu jako příčina migrace v severozápadní Keni
Změna klimatu a Keňa
Většina východní Afriky je charakterizována dvěma obdobími dešťů. Delší období zpra-
vidla probíhá mezi březnem a květnem, kratší mezi zářím a listopadem. Na základě
klimatologických měření a modelů byl zjištěn trend snižování množství srážek během
20. století v této oblasti během obou období dešťů (KNMI 2006). Mutai et al. (2011) uvá-
dějí, že v Keni roste teplota, především v blízkosti velkých vodních ploch. Modely do ro-
ku 2050 ukazují nárůst teploty v rozpětí mezi 1,0 a 3,5 stupně Celsia. Podle zpráv z ob-
lasti (viz Planet Ark 2006a, 2006b a 2006c) je Keňa jednoznačně zasažena negativními
projevy změny klimatu, což dokazují analýzy teplot, srážek, hladiny moře a klimatických
extrémů.
Severozápadní Keňa hraničí se čtyřmi státy, které jsou zapleteny do celé řady vnitřních
či mezinárodních vojenských konfliktů, což vytváří v dané oblasti velmi výbušnou atmo-
sféru. Celý region patří mezi velmi nestabilní a nebezpečné oblasti, které dle informací
místních obyvatel nemá keňská armáda pod kontrolou, což dokazovali „ochránci“ ozbro-
jení samopaly v každém v autobuse, v němž jsme v dané oblasti cestovali.
Geograficky lze region charakterizovat jako semiaridní až aridní, který se v posledních
letech potýká s důsledky klimatické variability, jejímž dopadem jsou změny srážkového
systému (Shongwe 2011) a z toho vyplývající problém epizod sucha spojených s nedo-
statkem dostupné vody. To potvrdili i někteří dotázaní experti. Jeden z respondentů, kli-
matolog, uvedl, že „změna klimatu má již dnes přímé dopady, snižuje se dostupnost vody“
(Rozhovor s klimatologem 1, 2007). Odborník na regionální rozvoj zmínil změnu, respek-
tive častější výskyt sucha v zájmovém regionu: „V minulosti se sucho objevovalo každých
deset let, v osmdesátých letech již každých pět let a v devadesátých letech každé tři roky“
(Rozhovor s odborníkem na regionální rozvoj 2007). Další expert na řízení přírodních
zdrojů tvrdí, že dopady změny klimatu spočívají nejen v intenzitě sucha, ale také v tom,
23
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
24 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
Tabulka č. 5
Charakteristika Keni z pohledu vybraných indikátorů
Charakteristika Keňa
Geografická pozice Pobřežní stát ve východní Africe na pobřeží Indického oceánu.
Povrch různorodý, tvoří jej nížina, dále rozsáhlé náhorní plošiny,
úpatí Etiopské vysočiny. Říční síť je řídká, řeky jsou vodné
pouze v období dešťů, některé sezonně vysychají.
Podnebí Velmi různorodé: tropické monzunové až aridní (sever) i mírné
podnebí
Přírodní rizika Opakující se sucha zasahující velká území, lokální záplavy
v období dešťů
Ekologické formace Převládají savany, pouště a polopouště, v malé míře horský masiv
Hlavní zdroj obživy Čaj, káva, kukuřice, cukrová třtina, sběr plodů. Poměrně hodně
v zemědělství zastoupeno pastevectví koz a ovcí: produkty maso, mléko.
Prodej palivového dříví a dřevěného uhlí.
Zemědělství provozováno pro samozásobitelství i prodej
Podíl orné půdy 9,5 % (2011)
Populační přírůstek 2,27 % (2013)
Počet obyvatel 44 milionů (2013)
Hustota obyvatel/km273 (2013)
Čistý migrační přírůstek 0,23 migranta / 1000 obyvatel (2013)
Medián věkového složení 18,9 let (2013)
Podíl populace 22 % (2010)
žijící ve městech
Míra urbanizace 4,2 % průměrná změna za rok
mezi lety 2010–2015
HDI (index lidského 0,519 (2012)
rozvoje)
Reálný růst HDP 5,1 % / 57. místo na světě (2012)
HDP / na osobu 1800 USD / 198. místo na světě (2012)
dle parity kupní síly
Index rizika globální 81. místo na světě, skóre 81,67
změny klimatu5
Zdroj: CIA (2013); World Bank (2013); UNDP (2013); GCRI (2013) a vlastní výpočty.
že nikdo netuší, kdy nastane: „Změna klimatu se projevuje v nestálosti srážek, neví se, kdy
přijdou“ (Rozhovor s expertem na řízení přírodních zdrojů 2007).
Nomádský a nezávislý styl života členů místního kmene Turkana (populace cca 500 ti-
síc) je přirozeně spjat s přírodním prostředím. V případě nedostatku srážek jsou pastevci
donuceni přesunout se do zatravněných oblastí obývaných jinými kmeny a jejich stády. Ji-
nak jim hrozí úhyn stád, což se v severní Keni opakovaně stalo, jak potvrdil jeden z kli-
matologů: „Změny dostupnosti vody mají za následek úmrtí dobytka u pastevců“ (Rozho-
vor s klimatologem 1, 2007). Tato skutečnost představuje vážný problém především na
hranicích s Ugandou a jižním Súdánem vzhledem k tomu, že hranice s těmito státy nejsou
pevně stanoveny a regiony v těchto zemích jsou postiženy podobným způsobem.
Turkánci se svou činností také významně podílejí na zvyšování tlaku člověka na křehké
aridní ekosystémy odlesňováním (a následnou výrobou a prodejem dřevěného uhlí) a nad-
měrnou pastvou stád koz. Odborník na řízení přírodních zdrojů (Kakuma) nám sdělil, že
„s ohledem na stav životního prostředí v regionu nesmí uprchlíci pobývající v táboře
UNHCR v Kakumě6chovat žádný dobytek ani kácet stromy a keře v táboře a jeho okolí až
do vzdálenosti 100 kilometrů od tábora. K těmto opatřením došlo po dohodě místních oby-
vatel, keňské vlády a mezinárodních organizací zastupujících uprchlíky právě s kmenem
Turkana. Lidé z tohoto kmene však mají jako tradiční vlastníci půdy právo využívat půdu
v táboře pro svůj dobytek“ (Rozhovor s odborníkem na řízení přírodních zdrojů 2007).
Environmentální faktory migrace
Pro účely podrobné analýzy dopadů environmentálních změn na migraci v oblasti se-
verozápadní Keni existuje velmi málo dostupných dat a výzkumných prací. Většina in-
formačních zdrojů však indikuje trendy, k nimž dochází během dekády v podobě zvýšené
klimatické variability, projevující se zpožděným obdobím dešťů nebo dešti se slabšími
srážkovými úhrny. Zpožděné období dešťů ve východní Africe na konci roku 2005 a za-
čátkem roku 2006 způsobilo situaci, kdy se 11 milionů lidí ocitlo bez potravin. Dětská
podvýživa dosáhla hodnoty 30 procent. Nedostatek srážek tak následně způsobil v letech
2005–2006 úhyn až poloviny stád Turkánců (potvrzeno i respondenty, viz výše). Byly zde
zaznamenány také konflikty mezi kmeny kvůli společným zdrojům vody a pastvy, přede-
vším v oblastech mezinárodních hranic (Planet Ark 2006a, 2006b, 2006c). Jeden z míst-
ních odborníků na regionální rozvoj potvrdil, že „pastevci museli překročit mezinárodní
hranice kvůli nedostatku vody a pastvy pro dobytek“ v regionu (Rozhovor s odborníkem
na regionální rozvoj 2007).
Fakt, že tradiční adaptační strategie nomádů na sucho již za současných podmínek ne-
stačí, odborník na regionální rozvoj potvrdil: „Nyní to už nestačí. Deště nejsou pro nárůst
trávy dostatečné. Pastevci na tuto situaci nejsou připraveni, a proto se vždy nalézají ve
špatnou dobu na špatném místě. Jsou tak ,ztraceni‘“ (Tamtéž). Mariao (2006) uvádí, že
i když opožděné a kolísavé deště v aridních oblastech severní Keni v první polovině roku
2006 krátkodobě zlepšily možnosti pastvy, stejně jejich zpoždění způsobilo v září téhož
roku nedostatek základních obilovin. Navíc v regionu Oropoi, v blízkosti hranic s Ugan-
dou, způsobil nedostatek vody konflikty mezi obyvateli na hranicích.
Mary Kirkbrideová (2006) si všímá, že zatímco extrémní sucha přicházela v minulosti
pravidelně každých čtyři až pět let, v současné době se tato sucha stávají normou a prů-
měrné období srážek výjimkou. Miliony pastevců v regionu se tak potýkají s cyklickým
extrémním suchem. Srážkový deficit ze sedmdesátých let se protáhl až do let devadesá-
tých. Na konci 20. století byl sice zaznamenán nárůst srážek a projekce modelů ukazova-
la pokračování toho trendu během 21. století (KNMI 2006), nicméně situace z poloviny
první dekády nového století byla odlišná. Podle Blacka et al. (2011a) jsou mnozí obyva-
telé Keni obhospodařující méně kvalitní půdy nuceni diverzifikovat své příjmy migrací za
prací. Například v letech 2004–2005 měly domácnosti s vysokou kvalitou půdy o 67 pro-
cent méně pracovních migrantů než rodiny s nízkou kvalitou půdy.
25
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Zatímco migrační procesy v souvislosti se změnou klimatu v jižní Asii jsou vcelku evi-
dentní (v kombinaci s dalšími migračními faktory), v severozápadní Keni takové procesy
ve velkém měřítku nebyly zaznamenány. Potvrzují to i výpovědi osloveného experta na
regionální rozvoj: „Migrace nomádů do měst je velmi limitována, jsou zvyklí na své ži-
votní prostředí. Usazují se spíše v blízkosti měst a zakládají zde malé obchůdky s ručními
výrobky“ (Rozhovor s expertem na regionální rozvoj 2007).
Odlišná situace je v jižní Keni, oblasti Viktoriina jezera, kde jsou dle výpovědi dalšího
klimatologa zaznamenány migrace obyvatel z venkova do měst nebo výše položených ob-
lastí ze zaplavených oblastí: „Povodně zde byly vždy, ale v současné době jsou ničivější.
Lidé se však většinou vracejí, protože ve městech je málo pracovních příležitostí a na ven-
kově je nedostatek zemědělské půdy. [...] Kvůli tomu jsou celé oblasti odlesňovány“ (Roz-
hovor s klimatologem 2, 2007)
Výzkum na místě potvrdil určité, ale nikoli masové urbanizační procesy v oblasti,
tj. pracovní migraci do měst z venkova nebo migraci mladých Turkánců hledajících jiný
zdroj obživy.7U těchto populačních procesů byly identifikovány environmentální faktory
migrace v kombinaci s ekonomickými. Nicméně téma je nutno dále zkoumat, protože en-
vironmentální změny či stres se budou prohlubovat, pokud současné trendy změny cha-
rakteru srážek potrvají, a budou tak hrát v životě místních obyvatel významnější roli než
dosud. Dopady klimatických extrémů ve spojení se současnou politickou nestabilitou
v Keni a lokálními bezpečnostními podmínkami vytvářejí velký potenciál, aby se tyto ob-
lasti v blízkém období proměnily na národní i mezinárodní úrovni v oblasti nestabilní.
Evidentně tak jde o významnou výzkumnou výzvu.
* * *
Tato práce se zabývá souvislostí mezi dynamikou environmentálních změn a migra-
cí. Tuto souvislost ilustruje ve dvou případových studiích. Přestože migrace sloužila
v minulosti jako úspěšná adaptační populační strategie, na začátku 21. století již plane-
ta Země nenabízí prázdná a neobydlená území. Naopak se migrační strategie dostávají
do „začarovaného kruhu“, protože migranti cílových oblastí mimo jiné způsobují kon-
flikty s místními obyvateli nebo další environmentální degradaci, před níž se původně
snažili uniknout.
Na základě analýzy zdrojů, empirického pozorování a výpovědi lokálních expertů autor-
ka a autor docházejí k závěru, že environmentální změny zesílené změnou klimatu půso-
bí jako jeden z faktorů, který v některých regionech může hrát významnou roli v rozho-
dovacích procesech lokální populace, zda migrovat, nebo setrvat v místě bydliště, a toto
rozhodování je vnímáno jako adaptační strategie na tyto změny. Procesy rozhodování pro-
bíhají ve spojení s dalšími příčinami migrace (především ekonomické, demografické, so-
ciální a jiné), takže je velmi složité oddělit vedlejší a hlavní motivační faktory pro migra-
ci. Výjimku tvoří přírodní katastrofy a další přírodní procesy typu zvýšení hladiny moří,
kdy je důvodem migrace zpravidla zachování životů či zdraví. V těchto případech jsou en-
vironmentální příčiny migrace evidentně dominantní, ne-li jediné.
Nicméně klimatické faktory ne vždy vedou k významným migračním procesům. Ty
jsou vždy ovlivněny dalšími lokálními a kulturními podmínkami. I když k obecně nej-
zranitelnějším skupinám obyvatel patří ti chudí, kteří jsou zároveň nejvíce postiženi envi-
ronmentální degradací kvůli nedostatku zdrojů na adaptaci, zpravidla jsou to oni, kdo si
nemohou dovolit odejít, protože migrace obecně vyžaduje určité finanční zdroje, znalosti
a zkušenosti, případně existenci migračních sítí. Existuje tu tedy zřejmá multifaktorová
podmíněnost, kterou je potřeba brát v potaz při formulování závěru dalších výzkumných
aktivit na toto téma.
Faktory ovlivňující migraci se liší region od regionu, a jak je vidět ve shrnující tabul-
ce č. 6, naše empirické šetření odhalilo velké rozdíly mezi Bangladéší a Keňou. I když
v obou zemích je identifikován výskyt extrémních přírodních rizik, pouze v Bangladéši,
26 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
27
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
Výzkumné okruhy otázek Jihovýchodní Bangladéš Severozápadní Keňa
Pozorované lokální Zaplavovaná území, říční eroze, Odlesnění, dezertifikace, posun
environmentální změny odlesnění pobřežních oblastí období srážek, výskyt sucha
(pozorování, rozhovory) (mangrovy), destrukce rozsáhlých
oblastí v důsledku hurikánu,
zvýšení hladiny vody
Příčiny migrace Mezi hlavní patří ekonomické Nebyly pozorovány masivní
(rozhovory) příčiny (hledání nových/lepších přesuny obyvatel, přestože zde
zdrojů obživy, diverzifikace evidentně existují závažné
příjmů), které jsou také environmentální i ekonomické
podmíněny environmentálními problémy včetně konfliktů.
i klimatickými faktory (přírodní Zaznamenán byl nomádský styl
katastrofy, degradace životního života a migrace typu
prostředí), a demografické rural–urban.
(populační tlak v kombinaci
s nedostatkem půdy)
Hlavní migrační proudy Venkov, oblast delty, oblasti Venkov, oblasti obývané nomády
(zdrojové oblasti) zasažené environmentálními a náchylné ke klimatickým
(pozorování, rozhovory) změnami a klimatickými extrémy variabilitám
Hlavní migrační proudy Interní migrace: Dháka Interní migrace ve formě
(cílové destinace) a jiná regionální centra migrace nomádů do měst
a dopady migrace (například Khulna), (především mladí muži).
(rozhovory) Mezinárodní migrace: Indie Pokračující odlesnění, snížení
včetně Ásámu, jihovýchodníAsie, dostupnosti pitné vody,
země Perského zálivu. Pokračující degradace půdy, potenciální
odlesnění, degradace půdy, konflikty mezi přistěhovalci
konflikty mezi přistěhovalci a místními obyvateli.
a místními obyvateli.
Sociodemografické Především zemědělci, zpočátku Mladí pastevci (Turkánci) kvůli
charakteristiky migrantů migrují muži (coping), později úhynu dobytka z důvodu
(pozorování, rozhovory) celé rodiny (dlouhodobá nedostatku pastvy a vody
adaptace)
Proč většina lidí nemigruje Neznalost migračních sítí, Tradiční nomádský způsob
(vlastní dedukce) nedostatek informací, tradice, života
relativní spokojenost
se svou situací, rodinné vazby
Migrace jako zvládání Migrace je v Bangladéši vnímána Migrace není považována
či adaptace jako tradiční coping/zvládání za tradiční adaptační
(pozorování, rozhovory) či adaptační strategie mechanismus,8ale spíše
za „nouzovou strategii přežití“.
Fungují zde především tradiční
vzorce pastevectví, tj. pastevci
se adaptují dle přírodních pod-
mínek a přesouvají se s dobytkem
podle dostupné pastvy.
Tabulka č. 6
Shrnutí empirického výzkumu
kde je vysoká hustota zalidnění, a tím i tlak na přírodní zdroje, dochází k relativně častým
migračním procesům. V Keni, přestože se zde opakuje riziko sucha a problémy s pravi-
delným příchodem sezonních období dešťů, obyvatelé nemigrují v takové míře. Výzkum
identifikoval pouze relativně nízkou míru migrace mladých mužů z místních komunit no-
mádů do měst, případně cyklické přesuny podle dosavadních tradičních vzorců.
Výzkum vztahů mezi změnou klimatu a migrací obyvatel je prozatím nedostatečně pro-
bádané téma. Koncept se teprve vyvíjí a nabývá hlavní obrysy, stejně tak jako počet realizo-
vaných empirických šetření, která získávají na hodnotě až po několikátém opakování a při
možnosti srovnávat hlavní trendy či změny v čase. Jeden z hlavních přínosů tohoto výzku-
mu je další empirické potvrzení vzrůstajícího vlivu environmentálních faktorů, které spolu-
podmiňují migraci.
Práce také upozorňuje na to, že hlavní migrační teorie dosud neobsahují téměř žád-
né environmentální faktory. V tomto směru je třeba tento koncept detailněji rozpracovat
a nabídnout k odborné diskusi. Vymezení vhodných metodologických postupů pro odhad
a predikci počtu environmentálních migrantů a definic základních pojmů k danému fe-
noménu teprve vzniká. Ve všech problematikách je však nutný další detailní teoretický
i empirický výzkum na globální i regionální úrovni. Dobrou zprávou je, že počet odbor-
ných publikací a výzkumných aktivit každým rokem roste. Tyto snahy jsou vidět už
i v České republice, což dokazují použité zdroje v této práci i poděkování autorky a auto-
ra grantovým institucím.
1Jedna z posledních speciálních zpráv IPCC, nazvaná Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to
Advance Climate Change Adaptation (IPCC 2012), se soustředí na jeden z nejviditelnějších a aktuálně často
projednávaných projevů zvýšení klimatické variability, tj. na problém takzvaných climate extremes neboli cli-
mate and weather extreme events. Zpráva se věnuje zvýšenému riziku výskytu extrémních projevů počasí sou-
visejících s globální změnou klimatu. Zkoumá také adaptační mechanismy ve smyslu společenské zranitel-
nosti, adaptability včetně „managementu nejistoty“.
2Kulturní koncept nazývaný „attachement“ (v českém překladu mu odpovídá termín vztah k místu, pocit iden-
tity nebo „kořeny“ apod.) může přispět k vysvětlení iracionálního chování některých obyvatel nebo celých ko-
munit v různých regionech: například proč se lidé nevystěhují z oblastí často postižených povodněmi apod.
3The Global Climate Risk Index (Index rizika globální změny klimatu) analyzuje, do jaké míry jsou jednotlivé
země postiženy dopady extrémních hydrometeorologických událostí (bouřky, záplavy, vlny veder apod.). V ta-
bulce jsou uvedena data za periodu 1992–2011 (indexy jsou zpracovány i za jednotlivé roky). Index je kumu-
lativní povahy a zahrnuje několik proměnných, tj. počet přírodních katastrof za dané období, ztráty na živo-
tech a jejich socioekonomické dopady na HDP.
4Pokud by se však započetl rok 1991, země by se ocitla na prvním místě kvůli přírodní katastrofě, která zavi-
nila smrt asi 140 000 obyvatel (Harmeling – Eckstein 2012).
5The Global Climate Risk Index (Index rizika globální změny klimatu) – viz poznámku 3.
6Dle sdělení respondenta, experta na migraci (Keňa, Kakuma), šlo na počátku roku 2007 asi o 80 000 osob.
7Turkánci si i po příchodu do lokálních měst zachovávají své tradiční oblečení, což je významně odlišuje od
obyvatel měst.
8Nomádství není považováno za migraci, ale za tradiční způsob života.
Literatura
• Adger, Neil W. et al. (2012): Cultural dimensions of climate change impacts and adaptation. Nature Climate
Change, Vol. 3, No. 11, s. 112–117.
28 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
Výzkumné okruhy otázek Jihovýchodní Bangladéš Severozápadní Keňa
Trendy do budoucna: Vyšší četnost a intenzita Posun období dešťů, častější
přírodní rizika extrémních nebo delší období sucha,
v důsledku změny hydrometeorologických zvýšená variabilita srážek,
klimatu (analýza zdrojů) událostí (hurikány a povodně), celkové snížení průměrného
zvyšování hladiny moří množství srážek
Zdroj: Autor a autorka.
• Bilsborrow, Richard E. – Henry, Sabine J. F. (2012): The use of survey data to study migration-environment
relationships in developing countries: Alternative approaches to data collection. Population and Environment,
Vol. 34, No. 1, s. 113–141.
• Black, Richard (2001): Environmental Refugees: Myth or Reality? New Issues in Refugee Research. Working
Paper No. 34. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
• Black, Richard et al. (2011a): Migration as adaptation. Nature, Vol. 478, s. 447479.
• Black, Richard et al. (2011b): The effect of environmental change on human migration. Global Environmental
Change, Vol. 21, Suppl. 1, s. S3–S11.
• Brown, Lester R. (2012): Full Planet, Empty Plates: The New Geopolitics of Food Scarcity. Washington: Earth
Policy Institute.
• Castles, Stephen (2002): Environmental change and forced migration: Making sense of the debate. New Issues
in Refugee Research. Working Paper No. 70. Geneva: United Nations High Commissioner for Refugees.
• Crowley, Thomas J. (2000): Causes of Climate Change Over the Past 1000 Years. Science, Vol. 289, No. 5477,
s. 270277.
• Curry, Judith (2011): Reasoning about Climate Uncertainty. Climatic Change, Vol. 108, No. 4, s. 723732.
• de Sherbinin, Alex et al. (2011): Preparing for Resettlement Associated with Climate Change. Science, Vol. 334,
s. 456–457.
• El-Hinnawi, Essam (1985): Environmental Refugees. Nairobi: United Nations Environment Programme.
• Etkin, David Medalye, Jacqueline Higuchi, Kaz (2012): Climate warming and natural disaster management:
An exploration of the issues. Climatic Change, Vol. 112, No. 3–4, s. 585–599.
• Grothmann, Torsten – Reuswigg, Fritz (2006): People at Risk of Flooding: Why Some Residents Take Pre-
cautionary Action While Others do not. Natural Hazards, No. 38, s. 101–120.
• Guion, Lisa A. (2006): Conducting an In-depth Interview. Florida Cooperative Extension Service, Institute of
Food and Agricultural Sciences, University of Florida.
• Hansen, James – Sato Makiko – Ruedy, Reto (2012): Perception of Climate Change. PNAS, Vol. 109, No. 37,
s. 1–9.
• Harmeling, Sven – Eckstein, David (2012): Global Climate Risk Index 2013: Who suffer most from extreme
weather events? Weather-related loss events in 2011 and 1992 to 2011. Germanwatch.
• Heffernan, Olive (2012): No going back: With nations doing little to slow climate change, many people are
ramping up plans to adapt to the inevitable. Nature, Vol. 491, s. 659–661.
• Homer-Dixon, Thomas (1993): Environmental Scarcity and Global Security. New York: Foreign Policy Asso-
ciation.
• Hugo, Graeme (1996): Environmental concerns and international migration. International Migration Review;
Vol. 30, No. 1, s. 105–131.
• Hugo, Graeme (2011): Future demographic change and its interactions with migration and climate change.
Global Environmental Change, Vol. 21, Suppl. 1, s. S21–S33.
• Hunter, Lori Mae (2005): Migration and Environmental Hazards. Population and Environment, Vol. 26, No. 4,
s. 273–302.
• Islam, Tajul et al. (eds., 1994): Vulnerability of Bangladesh to Climate Change and Sea Level Rise: Concepts
and Tools for Calculating Risk in Integrated Coastal Zone Management. Summary Report. Dhaka: Bangladesh
Centre for Advanced Studies (BCAS).
• Kates, Robert W. – Travis, William R. – Wilbanks, Thomas J. (2012): Transformational adaptation when incre-
mental adaptations to climate change are insufficient. PNAS, doi: 10.1073/pnas.1115521109.
• Kirkbride, Mary (2006): Delivering the agenda. Addressing chronic under-development in Kenya’s arid lands.
Oxford: Oxfam International.
• King, Tracey (2006): Environmental Displacement: Coordinating Efforts to Find Solutions. Georgetown Inter-
national Environmental Law Review, Vol. 18, No. 3, s. 543–565.
• Kniveton, Dominic et al. (2008): Climate Change and Migration: Improving Methodologies to Estimate Flows.
Geneva: International Organization for Migration.
• Linnenluecke, Martina K. – Griffiths, Andrew (2012): Assessing organizational resilience to climate and weather
extremes: Complexities and methodological pathways. Climatic Change, Vol. 113, No. 34, s. 933–947.
• Livernash, Robert (1995): The future of populous economies: China and India shape their destinies. Environ-
ment, Vol. 37, No. 6, s. 6–34.
• Lonergan, Steve (1998): The Role of Environmental Degradation in Population Displacement. Environmental
Change and Security Project Report, No. 4, s. 5–15.
• Mariao, Paul M. (2006): Kenya: When there’s no oil, there’s no water. Oxfam Report, reliefweb, March 2006.
[cit. 2012-10-14], dostupné z <http://reliefweb.int>.
• Massey, Douglas. S. – Axinn, William G. – Ghimire, Dirgha J. (2010): Environmental change and out-migra-
tion: Evidence from Nepal. Population and Environment, Vol. 32, No. 2–3, s. 109–136.
McCarthy, James J. et al. (2001): Climate Change: Impacts, Adaptation and Vulnerability. IPCC Working
Group II, Cambridge: Cambridge University Press.
• McLeman, Robert – Smit, Barry (2006): Migration as an adaptation to climate change. Climatic Change, Vol. 76,
s. 31–53.
29
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
• McLeman, Robert – Hunter, Lori Mae (2010): Migration in the context of vulnerability and adaptation to
climate change: Insights from analogues. WIREs Climate Change, Vol. 1, s. 450–461.
• Myers, Norman (1993): Environmental refugees in a globally warmed world. BioScience, Vol. 43, No. 11,
s. 752–761.
• Myers, Norman (2001): Environmental refugees: A growing phenomenon of the 21st century. Philosophical
Transactions: Biological Sciences, Vol. 357, No. 1420, s. 609–613.
Mutai, Charles C. et al. (2011): Climate change and variability. In: Kenya State of the Environment and
Outlook 2010: Supporting the Delivery of Vision 2030. National Environment Management Authority (NEMA),
s. 46–59.
• Pelling, Mark – Manuel-Navarrete, David (2011): From resilience to transformation: The adaptive cycle in two
Mexican urban centers. Ecology and Society, Vol. 16, No. 2, 11 s.
• Perch-Nielsen, Sabine L. – Bättig, Michèle B. – Imboden, Dieter (2008): Exploring the link between climate
change and migration. Climatic Change, Vol. 91, s. 375–393.
• Phillmann, Salomé Eleanor (2007): Displacement in a Warming World: Climate Change, Environmental De-
gradation and Migration. Dissertation Thesis. Brussels: University of Kent and Brussels School of Internatio-
nal Studies.
• Piguet, Etienne (2010): Linking climate change, environmental degradation, and migration: A methodological
overview. WIREs Climate Change, Vol. 1, s. 517–524.
• Rademacher-Schulz, Christina et al. (2012): Rainfall variability, food security and human mobility: An approach
for generating empirical evidence. Intersections, No. 10, 109 s.
• Renaud, F. et al. (2007): Control, Adapt or Flee: How to Face Environmental Migration? Bonn: UNU Institute
for Environment and Human Security.
• Reuveny, Rafael – Moore, Will H. (2009): Does Environmental Degradation Influence Migration? Emigration
to Developed Countries in the Late 1980s and 1990s. Social Science Quarterly, Vol. 90, No. 3, s. 461–479.
• Saunders, Patricia L. (2000): Environmental Refugees: The origins of a construct. In: Political Ecology, Scien-
ce, Myth and Power. New York: Oxford University Press, s. 218–246.
• Silvestri, Silvia et al. (2012): Climate change perception and adaptation of agro-pastoral communities in Kenya.
Regional Environmental Change, Vol. 12, s. 791–802.
• Shamsuddoha, Md. – Chowdhury, Rezaul Karim (2007): Climate Change Impact and Disaster Vulnerabilities
in the Coastal Areas of Bangladesh. Dhaka: COAST Trust.
• Shongwe, Mxolisi E. et al. (2011): Projected changes in extreme precipitation in Africa under global warming,
Part II: East Africa. Journal of Climate, Vol. 24, s. 3718–3733.
• Stojanov, Robert (2006): Environmental Migration: How can be estimated and predicted? In: Globalisation
and its Impact to Society, Regions and States. Ostrava: Ostravská univerzita, s. 302–311.
• Stojanov, Robert (2012): Environmental Change and Migration. In: Elliott, Doreen – Segal, Uma A. (eds.):
Refugees Worldwide. Volume One: A global Perspective. Santa Barbara: Praeger Publishers, s. 55–89.
• Stojanov, Robert – Strielkowski, Wadim – Drbohlav, Dušan (2011): Pracovní migrace a remitence: Současné
trendy v době ekonomické krize. Geografie, Vol. 116, No. 4, s. 375–400.
• Suhrke, Astri (1993): Pressure Points: Environmental Degradation, Migration and Conflict. Paper prepared
for the workshop “Environmental Change, Population Displacement, and Acute Conflict”, the Institute for
Research on Public Policy in Ottawa in June 1991.
• Webster, Peter J. (2013): Improve weather forecasts for the developing world. Nature, Vol. 493, No. 7430: 17–19.
Dokumenty a rozhovory
• BBC (2012): India death toll rises to at least 38 in Assam violence. London, BBC, Last updated 25 July 2012,
[cit. 2012-08-22], dostupné z <www.bbc.com>.
Census of India (2001): CD version. New Delhi: Office of the Registrar General, Govt. of India.
• CIA (2013): CIA World Factbook. Washington: Central Intelligence Agency, [cit. 2013-03-13], dostupné z <https://
www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/>.
• European Commission (2013): Maximising the Development Impact of Migration. The EU contribution for the
UN High-level Dialogue and next steps towards broadening the development-migration nexus. Communication
from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee
and the Committee of the Region. Brussels, 21. 5. 2013.
• Frankenhaeuser, Malin (2013): Migration and Development Policies and Practices: A mapping study of eleven
European countries and the European Commission. Centre for Migration Policy Development (ICMPD),
Vienna and the European Centre for Development Policy Management (ECDPM), Maastricht.
• IOM (2005): Migration, Development and Poverty Reduction in Asia. Geneva: International Organization for
Migration.
• IPCC (2007): Summary for policymakers of the synthesis report of the IPCC fourth assessment report. Inter-
governmental Panel on Climate Change. Cambridge – New York: Cambridge University Press.
• IPCC (2012): Managing the Risks of Extreme Events and Disasters to Advance Climate Change Adaptation:
A Special Report of Working Groups I and II of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambridge –
New York: Cambridge University Press.
30 MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
MIGRACE A ZMĚNA KLIMATU
• KNMI (2006): Changes in extreme weather in Africa under global warming. Royal Netherlands Meteorlogical
Institute and Red Cross Climate Centre.
• Planet Ark (2006a): WFP Says Drought-Hit Kenyans Need Aid, Seeks US$90 Million. Reuters News Service,
Planet Ark, 20. 7. 2006, [cit. 2006-07-21], dostupné z <www.planetark.com>.
• Planet Ark (2006b): Drought-Hit Kenya Seeks Debt Relief – Minister. Reuters News Service, Planet Ark,
11. 1. 2006, [cit. 2006-01-13], dostupné z <www.planetark.com>.
• Planet Ark (2006c): UK’s Prince Edward Starts Africa Tour in Drought Zone. Reuters News Service, Planet
Ark, 9. 10. 2006, [cit. 2006-10-15], dostupné z <www.planetark.com>.
• Rozhovor s expertem na životní prostředí (2008): Rozhovor s expertem z privátního sektoru. Dháka, 8. 3. 2008.
• Rozhovor s expertem na migraci (2008): Rozhovor z akademického sektoru. Dháka, 8. 3. 2008.
• Rozhovor s antropoložkou (2008): Rozhovor s expertem z akademického sektoru. Dháka, 7. 3. 2008.
• Rozhovor s rozvojovou expertkou (2008): Rozhovor s expertkou z vládního sektoru. Dháka, 10. 3. 2008.
• Rozhovor s geografkou (2008): Rozhovor s expertem z akademického sektoru. Guwahati, 17. 3. 2008.
• Rozhovor s expertem na změnu klimatu (2008): Rozhovor s expertem z nevládního sektoru. Dháka, 11. 3. 2008.
• Rozhovor s geografem se zaměřením na demografii (2008): Rozhovor s expertem z akademického sektoru.
Guwahati, 18. 3. 2008.
• Rozhovor s odborníkem na životní prostředí a geografii (2008): Rozhovor s expertem z akademického sekto-
ru. Guwahati, 18. 3. 2008.
• Rozhovor s geografem 1 (2008): Rozhovor s expertem z akademického sektoru. Guwahati, 20. 3. 2008.
• Rozhovor s geografem 2 (2008): Rozhovor s expertem z akademického sektoru. Guwahati, 19. 3. 2008.
• Rozhovor s expertem na řízení přírodních zdrojů (2007): Rozhovor s expertem z nevládního sektoru. Kakuma,
23. 2. 2007.
• Rozhovor s klimatologem 1 (2007): Rozhovor s expertem z akademického sektoru. Nairobi, 19. 2. 2007.
• Rozhovor s klimatologem 2 (2007): Rozhovor s expertem z akademického sektoru. Nairobi, 19. 2. 2007.
• Rozhovor s odborníkem na regionální rozvoj (2007): Rozhovor s expertem z nevládního sektoru. Lodwar,
21. 2. 2007.
World Bank (2013): Countries and Economies. Washington: The World Bank Group, [cit. 2013-3-15], do-
stupné z <http://data.worldbank.org/country>.
• UNDP (2013): The International Human Development Indicator. New York: United Nations Development Pro-
gram, [cit. 2013-3-15], dostupné z <http://hdr.undp.org/en/data/map/>.
Poznámka
Text byl vytvořen s podporou v rámci projektů „CzechGlobe – Centrum pro studium dopa-
dů globální změny klimatu“ č. CZ.1.05/1.1.00/02.0073, „Partnerství v oblasti výzkumu kli-
matu a adaptačních strategií“ č. CZ.1.07/2.4.00/31.0056, projektu „Změna klimatu a mi-
grace jako adaptace“ č. LD 13032 a za pomocí institucionální podpory RVO 67179843.
Autorka i autor by dále rádi poděkovali anonymním recenzentům za jejich konstruktivní kri-
tiku a za snahu o zvýšení kvality tohoto článku a všem respondentům za jejich čas a ocho-
tu odpovídat. A dále by rádi poděkovali šéfredaktorovi časopisu Mezinárodní vztahy Vítu
Benešovi za jeho velkou trpělivost a důslednost.
31
MEZINÁRODNÍ VZTAHY 3/2013
ROBERT STOJANOV, BARBORA DUŽÍ
... But climate change rarely acts alone to push out-migration. It couples with socioeconomic, political and ecological stresses to unsettle human populations (Black et al., 2011;McLeman and Smit, 2006) through drastic social change (Barnett and Adger, 2007). Poverty, inequality, and market and institutional failures have shown to be the major causes of migration, as indicated in the literature on famines (Barnett and Adger, 2007). ...
... cities) and what the direct impacts on human mobility will be. It is particularly challenging when the relation between climate change and migration is not linear (McLeman and Smit, 2006;Mueller et al., 2014) and is dependent on a multitude of factors (Black and Sward, 2008;Black et al., 2011;Barnett and Adger, 2007;Banerjee et al., 2011). ...
... In recent years, frequent extreme weather events leading to flood disasters increased day by day have become the focus of attention of governments and academia. A lot of organizations and governments have carried out a series of research projects to enhance human disaster prevention capacity and reduce disaster risk since 2000, such as integrated risk management project of flood disaster ( Shi et al. 2005), migration project in relation to global environmental change ( Black et al. 2011), global risk 20 information platform program (Yin and Xu 2012) and Asia flood network project (Quan 2014). Additionally, China has made floods and other natural disaster risk identification, assessment and monitoring as national research focus ( Liu et al. 2012). ...
Article
Full-text available
The process of dam design up to the management of dam operation involves many uncertain factors, such as hydrologic, hydraulic and flood control factors, which cause risks for the flood control safety of dams. This study presents an integrated probabilistic framework that combines Monte Carlo Simulation and a flood control risk model. Results show that the highest flood level of 1000-year return periods of the Zhelin Reservoir exceeds the designed flood level. However, the overtopping risk probability is small because super safe elevation is considered in the crest elevation design of the earth dam. Sensitivity analysis indicates that flood peak flow, line type hydrological factors and flood control level are more sensitive than hydraulic factors. When many factors are considered, the comprehensive risk rate is small because of the positive and negative effects of these factors. Numerical experiments indicate that hydrology and flood control level influence the estimated maximum water level more than hydraulics does. Because of these uncertain factors, it is necessary to consider super safe elevation in dam planning and design. And pay attention to the sensitive factor of flood control level in reservoir management and operation.
... First, migration of human population was mentioned as a broad category of action but was discussed nowhere in the 767 articles we reviewed from the coral reefs literature. This is surprising given that this topic is well-covered the general climate change adaptation literature (McLeman and Smit, 2006) and given that coral reefs are sometimes located in low-lying islands where populations are particularly exposed to sea-level rise. Second, the issue of using indigenous knowledge for management under climate change was also barely touched on in the papers we reviewed despite its important role for management (Veland et al., 2013). ...
Thesis
Full-text available
Global environmental change (GEC) in the ocean threatens marine ecosystems and the people who depend on them. A growing scientific effort is attempting to evaluate the impacts of environmental changes on ecosystems and ecosystem services and guide policy-making to respond to this global issue. Focusing on social-ecological systems of coral reefs, this thesis critically reviews the approaches put forward in the literature to understand gaps and to design new methodologies, assessments, and indicators to guide science and policy. Our findings show that a regionally targeted strategy of research should address complexity and provide more realistic projections about the impacts of GEC on coral reefs ecosystems and ecosystem services. We map global-scale indicators to understand where human dependence on coral reef ecosystems will be affected by globally-driven threats expected in a high-CO2 world. We then analyze how science is responding to the challenge posed by GEC on coral reefs and to identify gaps in research. Finally, we attempt to operationalize an overlooked component of vulnerability assessments, ecological adaptive capacity, to serve as a tool to help assess where local actions can be effective in the context of climate change. This manuscript contributes to theoretical and methodological advances to evaluate impacts, vulnerability and adaptation to GEC. It develops interdisciplinary approaches for the study of social-ecological systems and ecosystem services, targeting coral reefs as a case study. Finally, it synthesizes critically the emergence of a scientific field on solutions to GEC for coral reef social-ecological systems.
... Like many other countries in the world, climate change, natural disasters and relevant as sea level rise, prolonged drought, frequent flooding, food shortage, lack of clean water, land eroded, and the population flows will be the most serious challenges that Vietnam may face in the future. Since the last twenty years, many researchers have focused on the impact of climate change on migration decision (Bates, 2002;Castles, 2002;Döös, 1997;WB, 2001) and many studies found the correlation between climate change and migration (Fang & Liu, 1992;Huang et al., 2003;McLeman & Smit, 2006;Meze-Hausken, 2000;Tyson, Lee-Thorp, Holmgren, & Thackeray, 2002). However, these studies did not study in detail how the correlation is, and that correlation was identifies based on "a judge of general trend" (L. ...
Article
Full-text available
Climate change poses new risks to human security and causes a new context for migration (CARE, 2009). Sang and Long (2012) showed that the largest source of migrants in Ho Chi Minh City (HCMC) originates from Mekong Delta while (Dun, 2009) demonstrated that environmental issues are important factors promoting migration in this region. To further study the impact of climate change on migration, the study aims at investigating a correlation between the environmental impacts of climate change and migration decisions. Based on 400 interviews with local people in Ben Tre and Dong Thap provinces (highest sources of immigrants in HCMC), statistical analysis (reliability analysis – Cronbach’s alpha and factor analysis – EFA) proves that (1) the impacts of climate change on production activities; (2) the impacts of climate change on the quality of life; (3) the impacts of climate change on environmental quality are factors which have contributed to migration decisions of those suffering from climate change. Correlation analysis results showed that there is a correlation between the impacts of climate change and migration decisions (p <0.05), and the decision to migrate directly proportional to the increase in the influence of climate change.
... This urbanisation process is further accelerated by climatic changes. Particularly in many dryland areas, the increased risk of droughts and soil erosion, and the related vulnerability of natural resources, lead to an increasing rural-urban migration (McLeman & Smit, 2006;Portnov & Paz, 2008). At this point, the second phase of land conversion from both native land and agricultural land to impermeable urban surfaces continues at an alarming rate (Allan, Erickson, & Fay, 1997). ...
Article
Full-text available
Accelerated soil water erosion is one of the major global environmental problems that adversely affect both rural and urban areas. While many investigations have been initiated to efficiently understand and effectively manage water erosion problems in agricultural areas, specific knowledge on urban water erosion is less pronounced. This paper aims at providing an overview of the extent at which erosion dynamics processes have been explored in urban areas. Based on the last decade’s publications, the majority (64%) of studies were conducted in the developed world, mostly in humid subtropical and humid continental climate regions. Furthermore, researchers largely concentrated on offsite erosion, focusing on contaminated sediments and on stream erosion. The employed methods were mostly traditional approaches (81% of all articles) compared to modern methods of remote sensing and modelling. This review identifies limitations in methods employed, and gaps in focal research topics and urban-specific management strategies. In particular, the paper argues that approaches oriented towards minimising the risks from water erosion in urban areas are urgently needed. The review findings are expected to be of interest to researchers, urban planners and environmental related managers.
... Despite the topic being popularised in the media, political campaigns, academic symposiums, and books (e.g. Diamond, 2005), often with direct environment-population movement causal links being claimed, Stojanov and Duží (2013) remind us that population movements due to natural resource depletion or due to changes in the climate are common, historical phenomenon. As a truism that is often lost, the discourse of population movements and the environment -for voluntary, involuntary, and combined movements -is inseparably linked with a host of other socio-economic issues which are context specific. ...
Article
Full-text available
Purpose – The purpose of this paper is to show how typologies for environmentally induced population movement need to be understood in a contextualised manner in order to be useful. Design/methodology/approach – This study interrogates some academic discourses concerning environmentally induced population movement. By analysing key environmental factors said to contribute to population movement, in addition to considering time factors, this study uses the case of Tuvalu to demonstrate overlapping categories and the importance of contextualisation. Findings – Current typologies provide a basis for considering a wide variety of motives for environmentally induced population movement, in relation to different drivers, motivations, time scales, and space scales. Yet contextualisation is required for policy and practice relevance. Research limitations/implications – All typologies have limitations. Any typology should be taken as a possible tool to apply in a particular context, or to support decision making, rather than presenting a typology as universal or as an absolute without dispute. Practical implications – Rather than disputes over typologies and definitions, bringing together different views without reconciling them, but recognising the merits and limitations of each, can provide a basis for assisting people making migration decisions. Originality/value – None of the typologies currently available applies to all contexts of environmentally induced population movement – nor should any single typology necessarily achieve that. Instead, it is important to thrive on the differences and to contextualise a typology for use.
Article
Full-text available
This paper examines the effectiveness of remittances and official development assistance (ODA) in developing countries. It compares the outcomes of aid poured into the economies of the Third World for decades without any visible effect and remittances transferred by emigrants to their countries of origin which proved to be quite effective. We find that remittances have a stronger net positive effect on the increase of GDP per capita in developing economies than development aid. In addition, remittances tend to be higher than ODA funds, they are absorbed by 80-90 per cent (in comparison with 50 per cent of aid budgets spent on administrative and other costs) and do not hinge on institutional quality. The paper advocates the importance of remittances over ODA and supports the wide usage of coherent development policies executed by the developed Western economies with an aim to enhance transparent and efficient remittance transfers as one of the best methods to promote development in less-developed countries (e.g. economies in Africa, Asia or Latin America).
Article
Full-text available
2011 doi:10.5539/jsd.v4n4p73 The study was conducted under Conservation Agriculture Programme in Zambia funded by the Norwegian Ministry of Foreign Affairs through the Royal Norwegian Embassy, Lusaka to Conservation Farming Unit. The views expressed in this paper are not of the sponsors but the authors. Abstract Actors involved in promoting conservation agriculture have often not taken into account perceptions of smallholder farmers of climate change and conservation agriculture as an adaptation strategy. This study documents smallholder farmers' perceptions of climate change and conservation agriculture. Most farmers attributed climate change to supernatural forces. Smallholder farmers' perceptions related to floods and droughts were significantly associated with adoption of conservation agriculture. The extent to which smallholder farmers perceived conservation agriculture as a climate change adaptation strategy was very low. This suggests existence of other important reasons for practicing conservation agriculture than adaptation to climate change. Policy implications of the study are: conservation agriculture projects should not only focus on technical approaches to increase adoption rates but also consider social aspects such as perceptions that are equally important in conservation agriculture. Inclusion of climate change communication to facilitate exchange of climatic information that could enable smallholder farmers relate to conservation agriculture as an adaptation strategy is essential.
Article
Full-text available
This paper introduces certain trends and links between labour migration and remittances, during the current global economic crisis. Based on available data, it can be stated that the current economic crisis has had/will have a short-term impact on remittance transfers to the developing regions that are dominant receivers of this type of financial resource. Remittances clearly represent the most stable source of finances for stimulating development in poor countries, in comparison with other potential sources for financing development, even in times of economic recession or crisis and at both regional and global levels. Moreover, in harmony with Borjas' (1994) concept, an analysis of "immigration surplus" was carried out. It clearly shows that labour migration does not constitute a burden for the economy of a relatively small Central European country, such as Czechia, and that the overall effect for the target economy is positive.
Article
Full-text available
This paper introduces certain trends and links between labour migration and remittances, during the current global economic crisis. Based on available data, it can be stated that the current economic crisis has had/will have a short-term impact on remittance transfers to the developing regions that are dominant receivers of this type of financial resource. Remittances clearly represent the most stable source of finances for stimulating development in poor countries, in comparison with other potential sources for fi-nancing development, even in times of economic recession or crisis and at both regional and global levels. Moreover, in harmony with Borjas' (1994) concept, an analysis of "immigration surplus" was carried out. It clearly shows that labour migration does not constitute a burden for the economy of a relatively small Central European country, such as Czechia, and that the overall effect for the target economy is positive. KEY WORDS: international migration – remittances – economic crisis – immigration surplus. Článek byl vytvořen s finanční podporou projektů financovaných MŠMT ČR "Geografic-ké systémy a rizikové procesy v kontextu globálních změn a evropské integrace, č. MSM 0021620831, Grantovou agenturou ČR "Migrace a rozvoj – ekonomické a sociální dopady migrace na Česko jako cílovou zemi a Ukrajinu jako na zemi zdrojovou (se zaměřením na analýzu remitencí)", č. P404/10/0581 a OP VaVpI: "CzechGlobe" č. CZ.1.05/1.1.00/02.0073 a výzkumného záměru č. AVOZ60870520.
Article
Full-text available
Climate change is but one expression of the internal contradictions of capitalism that include also economic inequality and political alienation. Seen in this way analysis of human responses to climate change must engage with social relations of power. We explore the potential for resilience theory to meet this challenge by applying a framework that integrates the adaptive cycle heuristic and structuration theory to place power at the heart of the analysis and question the transformational qualities of social systems facing climate change. This theoretical frame is applied to Mahahual and Playa del Carmen, two rapidly expanding towns on Mexico's Caribbean coast. The resilience lens is successful in highlighting internal contradictions that maintain social relations of rigidity above flexibility in the existing governance regimes and development pathway. This generates a set of reinforcing institutions and actions that support the status quo while simultaneously undermining long-term flexibility, equitable and sustainable development. One outcome is the placing of limits on scope for adaptation and mitigation to climate change which are externalized from everyday life and development planning alike.
Article
Full-text available
Growing interest in the environmental aspects of migration is not matched by research on their interrelationships, due partly to the lack of adequate data sets on the two together. Focusing on the microlevel, we describe the data required to effectively investigate these interrelationships. Data sources are discussed, including information that should be collected, focusing on household surveys and remote sensing. The main section of the paper describes three alternative approaches to data collection: (a) using existing population and environmental data from different sources, illustrated by Burkina Faso; (b) adding questions to a survey developed for another purpose, illustrated for Guatemala using a DHS survey; and (c) designing a new survey specifically to collect both migration and environmental data to investigate interrelationships, illustrated by Ecuador. Methods used and summary findings are described, followed by a discussion of their advantages and limitations. We conclude with recommendations as to effective use of each approach as research on migration–environment linkages moves forward.
Article
This article focuses on international migration occurring as a result of environmental changes and processes. It briefly reviews attempts to conceptualize environment-related migration and then considers the extent to which environmental factors have been and may be significant in initiating migration. Following is an examination of migration as an independent variable in the migration-environment relationship. Finally, ethical and policy dimensions are addressed.
Article
Migration is one of the variety of ways by which human populations adapt to environmental changes. The study of migration in the context of anthropogenic climate change is often approached using the concept of vulnerability and its key functional elements: exposure, system sensitivity, and adaptive capacity. This article explores the interaction of climate change and vulnerability through review of case studies of dry-season migration in the West African Sahel, hurricane-related population displacements in the Caribbean basin, winter migration of ‘snowbirds’ to the US Sun-belt, and 1930s drought migration on the North American Great Plains. These examples are then used as analogues for identifying general causal, temporal, and spatial dimensions of climate migration, along with potential considerations for policy-making and future research needs. Copyright © 2010 John Wiley & Sons, Ltd. For further resources related to this article, please visit the WIREs website