ArticlePDF Available

Secondary metabolites of Centaurea cyanus L

Authors:

Abstract

In this study, n-hexane, CHCl 3 and MeOH extracts from dried and powdered aerial parts of C. cyanus collected from Manisa, Mountain Spil were prepared. Fractionation and isolation procedures were performed on the n-BuOH extract by using several chromatographical methods. Structure elucidation of the pure compounds were performed by using spectroscopic methods ( 1H and 13C NMR). Identification studies were performed with TLC by using commercial pure standarts on some fractions. Contents of the n-BuOH and MeOH extracts prepared from C. cyanus were determined by comparing flavonoids and chlorogenic acid standarts on UPLC instrument. As a result, isorhamnetin-7-O- □-D-glucopyranoside and apiin were isolated from C cyanus. Syringin, chlorogenic acid and apigenin were identified by using a TLC method. Furthermore, chlorogenic acid, homoorientin, luteolin-3-O-glycoside and luteolin-4-O-glycoside were determined in the extracts by using an UPLC method. Syringin, homoorientin, luteolin-3-O-glycoside and luteolin-4-O-glycoside were reported for the first time in C. cyanus by our work.
Ankara Ecz. Fak. Derg. J. Fac. Pharm, Ankara
37 (4) 285 - 294, 2008 37 (4) 285 - 294, 2008
CENTAUREA CYANUS L.’NİN SEKONDER METABOLİTLERİ
SECONDARY METABOLITES OF CENTAUREA CYANUS L.
Gökçen TAN1, Şüra BAYKAN EREL2, Serdar DEMİR2, İsmail AKGÜN3, Erdal BEDİR3
Canan KARAALP2*
1Bodrum Devlet Hastanesi, Muğla
2 Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, Farmasötik Botanik Anabilim Dalı, 35100 Bornova-İzmir
3Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü, 35100 Bornova-İzmir
ÖZET
Bu çalışmada, Manisa Spil dağından toplanmış olan Centaurea cyanus’un kurutularak toz edilmiş
toprak üstü kısımlarından, n-hekzan, kloroform ve metanol ekstreleri hazırlanmıştır. Çeşitli kromatografik
yöntemler kullanılarak n-butanol ekstresi üzerinde fraksiyonlama ve izolasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir.
İzole edilen saf maddelerin yapı tayinleri spektroskobik yöntemler (1H ve 13C NMR) kullanılarak
gerçekleştirilmiştir. Bazı fraksiyonlarda ticari saf standart maddeler kullanılarak İTK ile analiz yapılmıştır.
C. cyanus’tan elde edilen n-BuOH ve MeOH ekstrelerinin içerikleri UPSK ile flavonoit bileşikleri ve
klorojenik asit içeriği açısından incelenmiştirr. Sonuç olarak, C. cyanus’tan izoramnetin-7-O--D-
glukopiranozit ve apiin bileşikleri izole edilmiştir. Siringin, klorojenik asit ve apigenin varlığı ise İTK ile
tespit edilmiştir. Ayrıca, ekstrelerde klorojenik asit, homoorientin, luteolin-3-O-glikozit ve luteolin-4-O-
glikozit bulunduğu UPSK metodu ile belirlenmiştir. Bitkide siringin, homoorientin, luteolin-3-O-glikozit ve
luteolin-4-O-glikozit varlığı bu çalışma ile ilk kez ortaya konmaktadır.
Anahtar kelimeler: Centaurea cyanus, izoramnetin-7-O-ß-D-glukopiranozit, apiin, İTK, UPSK, NMR.
ABSTRACT
In this study, n-hexane, CHCl3 and MeOH extracts from dried and powdered aerial parts of C. cyanus
collected from Manisa, Mountain Spil were prepared. Fractionation and isolation procedures were
performed on the n-BuOH extract by using several chromatographical methods. Structure elucidation of the
pure compounds were performed by using spectroscopic methods (1H and 13C NMR). Identification studies
Gökçen TAN, Süra BAYKAN EREL, Serdar DEMİR, İsmail AKGÜN, Erdal BEDİR,
Canan KARAALP
286
were performed with TLC by using commercial pure standarts on some fractions. Contents of the n-BuOH
and MeOH extracts prepared from C. cyanus were determined by comparing flavonoids and chlorogenic
acid standarts on UPLC instrument. As a result, isorhamnetin-7-O--D-glucopyranoside and apiin were
isolated from C. cyanus. Syringin, chlorogenic acid and apigenin were identified by using a TLC method.
Furthermore, chlorogenic acid, homoorientin, luteolin-3-O-glycoside and luteolin-4-O- glycoside were
determined in the extracts by using an UPLC method. Syringin, homoorientin, luteolin-3-O-glycoside and
luteolin-4-O-glycoside were reported for the first time in C. cyanus by our work.
Key words: Centaurea cyanus, isorhamnetin-7-O- ß -D-glucopyranoside, apiin,, TLC, UPLC, NMR.
GİRİŞ
Asteraceae familyasının Cardueae tribusunda yer alan Centaurea L. cinsi dünyada yaklaşık
500 tür ile temsil edilmektedir. Asya, Avrupa, Kuzey Afrika ve Amerika’da yayılış gösteren bu
türlerin büyük bir çoğunluğu Batı Asya ve Akdeniz Bölgesi’nde yoğunlaşmıştır (1). Centaurea L.
Türkiye florasında %61.1’i endemik olmak üzere 192 taksonla temsil edilmekte ve özellikle Batı,
Güneybatı ve Orta Anadolu’da doğal olarak yetişmektedir. (2, 3, 4). Tür sayısının ve endemizm
oranının yüksek olması, Anadolu’nun Centaurea cinsi için gen merkezi olabileceğini
şündürmektedir.
Centaurea türleri, ülkemizde halk arasında peygamber çiçeği, zerdali dikeni, çoban kaldıran,
timur dikeni gibi isimlerle bilinmekte ve çok uzun yıllardır midevi, göğüs yumuşatıcı, ateş
şürücü, ishal kesici, adet getirici ve iştah açıcı olarak kullanılmaktadır (5). Bazı türlerin sıtmada,
hemoroit, abse ve yara tedavisinde kullanıldığı da kayıtlıdır (6, 7). Dünyada da çeşitli Centaurea
türleri geleneksel halk tıbbında çok değişik amaçlarla kullanım bulmaktadır (8). Yapılan çeşitli
araştırmalarla, Centaurea türlerinin antimikrobiyal (9, 10), antioksidan (11), antienflamatuvar (9,
12), antiülserojenik (13), sitotoksik (14) ve antiprotozoal (9, 15) aktivite gösterdiği saptanmıştır.
Centaurea türleri ile yapılan fitokimyasal çalışmalarda elde edilen ana bileşik grupları,
seskiterpenler (16, 17), flavonoitler (17), lignanlar (18, 19) ve bunların glikozitleridir. Bununla
birlikte indol alkaloidleri (20), triterpenler (21), monoterpenler (22), ditiyofenler (23), steroidal
glikozitler (24) ve antosiyaninler de (25) izole edilmiştir.
Bu çalışma, ülkemizin tıbbi bitkilerinden olan C. cyanus’un sekonder metabolitlerinin
kromatografik ve spektroskopik yöntemler kullanılarak belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür.
Ankara Ecz. Fak. Derg., 37 (4) 285 - 294, 2008
287
MATERYAL VE YÖNTEM
Materyal
Centaurea cyanus çiçeklenme döneminde (2004-Haziran), Manisa Spil dağı, 709 m’den
toplanmıştır (38o35'15.6''N 27o25'24.1''E). Bitkinin herbaryum örneği hazırlanarak, Ege
Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi Herbaryumu’na kaydedilmiştir (İZEF 5685).
Ekstraksiyon ve izolasyon
Kurutularak toz edilmiş C. cyanus’un toprak üstü kısımları (400 g), sırası ile n-hekzan,
CHCl3, ve MeOH (2 x 2.5 L) ile, ultrasonik banyoda ekstre edilmiştir. Solvanlar evaporatörde
kuruluğa kadar uçurularak, n-hekzan (4.6 g), CHCl3 (5.66 g) ve MeOH (12.14 g) ekstreleri elde
edilmiştir. MeOH ekstresi n-butanol ile partisyona tabi tutulmuştur. Zengin bir İTK profiline sahip
olması nedeni ile, BuOH ekstresi (10 g), RP C-18 silika jel kolona (200 g,) uygulanmıştır. Vakum
sıvı kromatografisi (VSK) ile fraksiyonlama işlemine, çözücü sistemi H20:MeOH (100:0 0:100
(%10’luk artışlarla, 1’er L ) şeklinde değiştirilerek devam edilmiş ve CHCl3:MeOH (sırasıyla 2:8,
4:6 ve 5:5, 200’er ml) çözücü sistemleriyle farksiyonlama işlemi tamamlanmıştır. Ayırma işlemi
sonucunda toplam 95 ana fraksiyon elde edilmiştir. Fr.35-40 ’ın (498 mg) açık kolon
kromatografisi (AKK) ile Sefadeks kolondan %100 MeOH ile elüsyonu sonunda 249 fraksiyon
toplanmıştır. 174-185 no’lu fraksiyonlar birleştirilerek bileşik 1 (29 mg) elde edilmiştir. Aynı
kolondan elde edilen Fr.125-135 (27 mg) silika kolona (CH2Cl2-MeOH; 95:570:30, %2.5 azalma
ile) uygulanmış ve bileşik 2 (16 mg) elde edilmiştir.
İzolasyon çalışmaları esnasında elde edilen bazı fraksiyonlarda, flavonoit yapısındaki
maddelerin ve fenolik asitlerin varlığının belirlenebilmesi amacı ile standart örneklerle İTK
karşılaştırması yapılmıştır. Normal faz silika jel plak için EtOAc/HCOOH/CH3COOH/H2O
(100:11:11:26) solvan sistemi, selüloz cam plak için ise BuOH/CH3COOH/H2O (4:1:5-üst faz)
solvan sitemi kullanılmıştır.
Total ekstrelerin içerikleri, Ultra Performanslı Sıvı Kromatografisi (UPSK) cihazında 18
flavonoit bileşiği (akasetin, apigenin, hesperidin, homoorientin, luteolin 3’-O-glukozit, kemferol,
izoşaftozit, izoviteksin, luteolin 4’-O-glukozit, luteolin, naringenin, orientin, kersetin, kersitrin,
rutin, skutellarin, şaftozit ve viteksin) ve klorojenik asit standartları ile karşılaştırılarak
incelenmiştir.
Gökçen TAN, Süra BAYKAN EREL, Serdar DEMİR, İsmail AKGÜN, Erdal BEDİR,
Canan KARAALP
288
Çalışma koşulları:
İTK: 60 F254 (Merck) ve Lichroprep RP-C18 (Merck) alüminyum plaklar, vanilin/sülfürik
asit belirteci, selüloz cam plak (Merck), Natural Products-Polietilenglikol Belirteci (NP/PEG,
Roth), 254 ve 366 nm UV dedeksiyon.
VSK: Lichroprep RP-C18 (Merck, 25-40 µm) kolon dolgu materyali.
AKK: Kiesel gel 60 F254 (Merck, 40-63 µm) ve Sefadeks LH-20 (Ge Healthcare) kolon
dolgu materyaleri.
NMR: Varian 400 MHz, çözücü: DMSO-d6, standart: Tetrametil silan (TMS).
UPSK: Thermo Scientific, Kolon: Thermo Scientific Hypersil Gold C-18, 1.9 µm 2.1 x 50
mm, solvan sistemi: A: H2O (%0.25 CF3COOH ile), B: Asetonitril (%0.25 CF3COOH ile), C:
MeOH, enjeksiyon hacmi: 1µl, dedeksiyon:190-800 nm, gradiyent: 96:4:00:0:100 (5 dk’da %10
artış).
SONUÇ VE TARTIŞMA
C. cyanus’tan izolasyon ve saflaştırma işlemleri sonucunda izole edilen bileşik 1 ve 2’nin 1H ve 13C
datalarının literatür verileri ile karşılaştırılması ile flavonoit yapısında olan bu maddelerin
sırasıyla izoramnetin-7-O-β-D-glukopiranozit ve apiin oldukları belirlenmiştir (26).
İzoramnetin-7-O-β-D-glukopiranozit
O
O
OH
OH
O
2
79
10
4'
O
O
HO
HO
OH
OH HO
O
HO
1''
2''
1'''
1'
1H NMR (δ ppm) 6.46 (1H, d, H-6, J=2.4 Hz), 6.87 (1H, d, H-8, J =2.4 Hz), 7.80 (1H, d, H-
2', J=2 Hz), 6.97 (1H, d, H-5', J=8.8 Hz), 7.75 (1H, dd, H-6', J=2 -8.4 Hz), 5.07 (1H, d, H-1'', J=7.2
Hz), 3.87 (3H, s, OCH3), 13C NMR (δ ppm) 148.02 (C-2), 136.92 (C-3), 176.78 (C-4), 161.03 (C-
5), 99.47 (C-6), 163.44 (C-7), 95.34 (C-8), 156.39 (C-9), 105.38 (C-10), 122.53 (C-1'), 112.52 (C-
Ankara Ecz. Fak. Derg., 37 (4) 285 - 294, 2008
289
2'), 149.72 (C-3'), 148.12 (C-4'), 116.26 (C-5'), 122.61 (C-6'), 100.78 (C-1''), 73.85 (C-2''), 77.19
(C-3''), 70.36 (C-4''), 77.99 (C-5''), 61.36 (C-6''), 56.51 (OCH3).
Apiin
O
OH O
OH
OH
O
HO
HO OH
O
OH
OCH3
2
79
10
1'
3' 4'
1"
1H NMR (δ ppm) 6.85 (1H, s, H-3), 6.40 (1H, s, H-6), 6.79 (1H, s, H-8), 7.93 (1H, d,H-2' J=
8.8 Hz), 6.92 (1H, d, H-3', J=8.8 Hz), 6.92 (1H, d, H-5', J=8.8 Hz), 7.93 (1H, d, H-6', J=8.8 Hz),
5.14 (1H, d, H-1'', J=7.6 Hz), 5.33 (1H, d, H-1''', J=1.2 Hz) 13C NMR (δ ppm) 164.50 (C-2), 103.78
(C-3), 182.66 (C-4), 162.16 (C-5), 98.88 (C-6), 163.38 (C-7), 95.51 (C-8), 157.62 (C-9), 106.10
(C-10), 121.64 (C-1'), 129.29 (C-2'), 116.71 (C-3'), 161.90 (C-4'), 116.71 (C-5'), 129.29 (C-6'),
100.10 (C-1''), 77.47 (C-2''), 76.77 (C-3''), 70.50 (C-4''), 77.72 (C-5''), 61.22 (C-6''), 109.42 (C-1'''),
76.42 (C-2'''), 79.95 (C-3'''), 74.67 (C-4'''), 64.90 (C-5''').
Fraksiyonlarda siringin, klorojenik asit ve apigenin varlığı İTK ile saptanmıştır. n-BuOH ve
MeOH ekstrelerinde ise klorojenik asit, homoorientin, luteolin-3-O-glikozit ve luteolin-4-O-
glikozit bulunduğu UPSK metodu ile belirlenmiştir.
Daha önce yapılmış olan çalışmalarla, C. cyanus tohumlarından, 2 epoksilignan bileşiği
berkemol ve larisirezinol-4-O-β-D-glukopiranozit (27), bir başka çalışmada ise indol alkaloitleri
(moşamin, cis-moşamin, sentsiyamin ve cis-sentsiyamin) izole edilmiştir (20). C. cyanus’un toprak
üstü kısımlarından kersetin, kemferol, izoramnetin, kersetin-7-O-β-D-glukozit, izoramnetin-7-O-β-
D-glukozit, kemferol-7-O-β-D-glukozit, apigenin, luteolin, hispidulin, apigenin-7-O-β-D-glukozit,
apigenin-4'-O-β-D-glukozit, luteolin-7-O-β-D-glukozit, apiin, luteolin-7-apioglukozit, kafeik asit,
klorojenik asit, neoklorojenik asit ve izoklorojenik asit gibi hidroksisinnamik asitler izole edilerek
yapıları aydınlatılmış bulunmaktadır (28). İzoramnetin-7-O-β-D-glukopiranozit, apiin, apigenin ve
klorojenik asit bitkiden daha önce izole edilmiş olmakla birlikte, bu çalışma ile, C. cyanus’ta
homoorientin, luteolin-3-O-glikozit ve luteolin-4-O-glikozit varlığı ilk kez ortaya konmuştur.
Gökçen TAN, Süra BAYKAN EREL, Serdar DEMİR, İsmail AKGÜN, Erdal BEDİR,
Canan KARAALP
290
Asteraceae familyasının Centaureinae subtribusunda yer alan bazı taksonların siringin
içeriklerinin araştırıldığı bir çalışmada C. cyanus’ta siringin tespit edilemediği belirtilmektedir (29).
Yapmış olduğumuz çalışma ile siringin bu taksonda tarafımızdan ilk kez tespit edilmiştir.
İzoramnetin-7-O-β-D-glukopiranozitin antioksidan (30), apiinin östrojenik (31) ve
antienflamatuvar (32), apigeninin ise antioksidan (15), antimikrobiyal (33) antitümöral (34) ve
antienflamatuvar (35) etkilere sahip olduğu yapılan çalışmalarla saptanmıştır. Apigenin, H3N2
influenza virüsü üzerinde yüksek antiviral etkiye sahip bir bileşiktir (36). Siringin ise biyoaktif bir
fenilpropanoit bileşik olup, yapılan çalışmalarda, antinosiseptif (37), bağışıklık sistemini
düzenleyici (38), antienflamatuvar (39, 37) ve hipotansif (40) etkilere sahip olduğu belirlenmiştir.
Fenolik asitlerden, hidroksisinnamik asit türevi olan klorojenik asit de antioksidan etkisi bilinen bir
maddedir (13). C. cyanus, tarlalarda yabani ot olarak geniş yayılış göstermekte ve zirai mücadelesi
yapılmaktadır. Çok çeşitli biyoaktif sekonder metabolitler içeren bu türün yeni terapötik ajanların
geliştirilmesinde önemli bir kaynak olabileceği düşünülmektedir.
C. cyanus, Centaurea cinsine ait toplam 15 türün dahil olduğu Cyanus seksiyonuna dahil
olan bir taksondur. Bu seksiyonda yer alan diğer Centaurea türleri üzerinde az sayıda fitokimyasal
çalışma bulunmaktadır: C. triumfettii’de apigenin, luteolin, krizoeriol ve bunların bazı 2"-O-
konjuge türevleri (41). C. depressa’da skutellarein, skutellarin, skutellarein-5-O-β-D-glukuronozit,
kersetin, izokersitrin, apigenin ve bir apigenin glikoziti ile luteolin (42-44), C. reuterana var.
reuterana’da ise şaftozit, izoşaftozit, luteolin-7-O-β-D-glukozit, homoorientin ve orientin
bulunduğu belirlenmiştir (44). Bu çalışmada izole etmiş olduğumuz apiin ve izoramnetin 7-O-
glikozit bileşiklerinin, Cyanus seksiyonu dahilinde sadece C. cyanus’tan izole edilmiş olması
kemotaksonomik açıdan önemli bir veri olmakla birlikte, bu seksiyonda bulunan diğer taksonlar
üzerinde de kapsamlı fitokimyasal çalışmalar yapılmasına gereksinim duyulmaktadır.
TEŞEKKÜR
Bu çalışma TUBİTAK (proje no:106S197) ve E.Ü. Araştırma Fon Saymanlığı (proje no:
09ECZ04) tarafından desteklenmiştir. Adı geçen kurumlara teşekkür ederiz.
KAYNAKLAR
1. Çelik, S., Rosselli, S., Maggio, A.M., Raccuglia, R.A., Uysal, I., Kisiel, W., Michalska,
K. and Bruno, M., “Guaianolides and lignans from the aerial parts of Centaurea
ptosimopappa Biochem. Syst Ecol. 34, 349-352 (2006)
Ankara Ecz. Fak. Derg., 37 (4) 285 - 294, 2008
291
2. Davis, P.H. Flora of Turkey and The East Aegean Islands, Vol. 10, Edinburgh University
Press, Edinburgh, p. 431-463 (1988)
3. Wagenitz G., “Centaurea L.” in Flora of Turkey and the East Aegean Islands, Davis P.H.
(Ed.), vol: 5, Edinburgh University Press, Edinburgh, 465-585 (1975)
4. Uysal, T.,Centaurea ertugruliana (Asteraceae), a new species from Turkey” Ann. Bot.
Fennici, 45, 135-137 (2008)
5. Baytop, T., Türkiye’de Bitkilerle Tedavi (Geçmişte ve Bugün), Nobel Tıp Kitabevleri,
İstanbul, 2.baskı, p.316 (1999)
6. Honda, G., Yesilada, E., Tabata, M., Sezik, E., Fujita, T., Takeda, Y., Takaishi, Y. and
Tanaka, T. “Traditional medicine in Turkey VI. Folk medicine in West Anatolia: Afyon,
Kütahya, Denizli, Muğla, Aydin provinces” J Ethnopharmacol, 68, 235-241 (1996)
7. Sezik, E., Yesilada, E., Honda, G., Takaishi, Y., Takeda, Y. and Tanaka, T. “Traditional
medicine in Turkey X. Folk medicine in Central Anatolia” J. Ethnopharmacol, 75, 95-115
(2001)
8. Arif, R., Küpeli, E. and Ergun, F., “The biological activity of Centaurea L. species” G. U.
J. Science, 17, 149-164 (2004)
9. Karamenderes, C., Khan, S., Tekwani, B.L., Jacob, M.R. and Khan, I.A., “Antiprotozoal
and antimicrobial activities of Centaurea species growing in Turkey” Pharm. Biol, 44, 534-
539 (2006)
10. Buruk, K., Sökmen, A., Aydın, F. and Ertürk, M. “Antimicrobial activity of some
endemic plants growing in the Eastern Black Sea Region Turkey” Fitoterapia, 77, 388-391
(2006)
11. Karamenderes, C., Konyalıoğlu, S., Khan, S. and Khan, I.A., “Total phenolic contents
,free radical scavening activities and inhibitory effects on the activation of NF-kappa B of
eight Centaurea L. species” Phytother. Res, 21,488-491(2007)
12. Negrete, R.E., Backhouse, N., Cajigal, I., Delporte, C., Cassels, B.K., Breitmaier, B. and
Eckhardt, G. “New antiinflammatory elemanolides from Centaurea chilensis”, J.
Ethnopharmacol, 40, 149-153 (1993)
13. Yeşilada E., Sezik E., Fujita T., Tanaka S. and Tabata, M., “Screening of some Turkish
medicinal plants for their anti-ulserogenic activities” Phytother. Res, 7, 263-265 (1993)
Gökçen TAN, Süra BAYKAN EREL, Serdar DEMİR, İsmail AKGÜN, Erdal BEDİR,
Canan KARAALP
292
14. Koukoulitsa, E., Skaltsa, H., Karioti, A., Demetzos, C. and Dimas, K. “Bioactive
sequiterpene lactones from Centaurea species and their cytotoxic/cytostatic activity against
human cell lines in vitro” Planta Med, 68, 649-652 (2002)
15. Medjroubi, K., Benayache, F. and Bermejo, J., “Sesquiterpene lactones from Centaurea
musimomum: Antiplasmodial and cytotoxic activities” Fitoterapia, 76, 744-746 (2005)
16. Karamenderes, C., Bedir, E., Pawar, R., Baykan, S. and Khan, I.A. “Elemanolide
sesquiterpenes and eudesmane sesquiterpene glycosides from Centaurea hierapolitana”,
Phytochemistry, 68, 609-615 (2007)
17. Kaij-a Kamb, M., Amaros, M. and Gierre, L. “Chemistry and biologic activity of the
genus CentaureaPharm. Acta Helv, 67, 178-188 (1992)
18. Middleton, M., Cox, P.J., Jaspars, M., Kumarasamy, Y., Nahar, L., Reid, R. and
Sarker, S.D. “Dibenzylbutyrolactone lignans and indole alkaloids from the seeds of
Centaurea nigra (Asteraceae)” Biochem. Syst. Ecol, 31,653-656 (2003)
19. Shoeb, M., Macmanus, S.M., Kumarasamy, Y., Jaspars, M., Nahar, L., Thoo-Lin, PK.,
Nazemiyeh, H. and Sarker, S.D. “Americanin, a bioactive dibenzylbutyrolactone lignan,
from the seeds of Centaurea americana” Phytochemistry, 67, 2370-2375 (2006)
20. Sarker, S.D., Laird, A., Nahar, L., Kumarasamy, Y. and Jaspars, M., “Indole alkaloids
from the seeds of Centaurea cyanus (Asteraceae)” Phytochemistry, 57, 1273–1276 (2001)
21. Öksüz, S. and Serin, S., “Triterpenes of Centaurea ptosimopappoides, Phytochemistry, 46,
545-548 (1997)
22. Karamenderes, C., Demirci, B. and Baser, K.H.C. “Composition of essential oils of ten
Centaurea L. taxa from Turkey” J. Ess. Oil Res, 20, 342-349 (2008).
23. Tesevic, V., Milosavljevic, S., Vajs, V., Janackovic, P. and Popsavin, M., “Ditiophenes
and other constituents of roots of Centaurea nicolai Biochem. Syst. Ecol, 31, 89-90 (2003)
24. Sarker, S.D., Dinan, L., Sık, V. and Rees, H.H., “Moschatine: An unusual steroidal
glycoside from Centaurea moschata Phytochemistry, 48, 1039-1043 (1998)
25. Takeda,, K., Osakabe, A., Saito, S., Furuyama, D., Tomita, A., Kojima, Y., Yamadera,
M. and Sakuta, M., “Components of protocyanin, a blue pigment from the blue flowers of
Centaurea cyanusPhytochemistry, 66, 1607-1613 (2005)
Ankara Ecz. Fak. Derg., 37 (4) 285 - 294, 2008
293
26. Agrawal, P.K., Thakur, R.S. and Bansal, M.C., “Flavonoids” in Carbon-13 NMR of
Flavonoids, Agrawal P.K. (Ed.), Elsevier Science Publishers B.V., Amsterdam, The
Netherlands, p. 95 (1989)
27. Shoeb, M., Jaspars, M., MacManus, S.M., Mjinda, R.R.T. and Sarker, S.D.,
“Epoxylignans from the seeds of Centaurea cyanus (Asteraceae)” Biochem. Syst. Ecol, 32,
1201-1204 (2004)
28. Litvinenko, V.I. and Bubenchikova, V.N., “Phytochemical study of Centaurea cyanus”
Khim. Pri. Soedi, 6, 792-795 (1988)
29. Cis, J. Nowak, G. Horoszkiewicz-Hassan, M. and Kisiel, W., “Syringin in some species of
the subtribe Centaureinae of the Asteraceae” Acta Soc. Bot. Polonie, 72, 105-107 (2003)
30. Choi, J.S., Jung, M.J., Park, H.J., Chung, H.Y. and Kang, S.S., “Further isolation of
peroxynitrite and 1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl radical scavenging isorhamnetin 7-O-
glucoside from the leaves of Brassica juncea L.” Arch. Pharm. Res, 25, 625-662 (2002)
31. Yoshikawa M., Tuemura, T.,Shimoda, H., Kishi, A., Kawahara, Y. and Matsuda, H.,
“Medicinal foodstuffs. XVIII. 1) phytoestrogens from the aerial part of Petroselinum
crispum MILL. (PARSLEY) and structures of 60-acetylapiin and a new monoterpene
glycoside, petroside” Chem. Pharm. Bull, 48, 1039-1044 (2000)
32. Mencherini, T., Cau, A., Bianco, G., Della Loggia, R., Aquino, RP. and Autore, G., “An
extract of Apium graveolens var. dulce leaves: structure of the major constituent, apiin, and
its anti-inflammatory properties” J. Pharm&Pharmacol, 59, 891-897 (2007)
33. Bylka, W., Matlawska, I. and Pilewski, N.A., “Natural flavonoids as antimicrobial agents”
JANA 7, 24-34 (2004)
34. Lee, S.H., Ryu, J.K., Lee, K.Y., Woo, S.M., Park, J.K., Yoo, J.W. ,Kim, Y.T. and Yoon,
Y.B., “Enhanced anti-tumor effect of combination therapy with gemcitabine and apigenin in
pancreatic cancer” Cancer Lett, 259, 39-49 (2008)
35. Ha, S.K., Lee, P., Park, J.A., Oh, H.R., Lee, S.Y., Park, J.H., Lee, E.H., Ryu, J.H., Lee,
K.R. and Kim, S.Y., “Apigenin inhibits the production of NO and PGE2 in microglia and
inhibits neuronal cell death in a middle cerebral artery occlusion-induced focal ischemia
mice model” Neurochem. Int, 52, 878-886 (2008)
Gökçen TAN, Süra BAYKAN EREL, Serdar DEMİR, İsmail AKGÜN, Erdal BEDİR,
Canan KARAALP
294
36. Ma, X., Li, Y.F., Gao, Q., Ye, Z.G., Lu, X.J., Wang, H.P., Jiang, H.D., Bruce, I.C.and
Xia, Q., “Inhibition of superoxide anion-mediated impairment of endothelium by treatment
with luteolin and apigenin in rat mesenteric artery” Life Sci, 83, 110-117 (2008)
37. Choi, J., Shin, K.M., Park, H.J., Jung, H.J., Kim, H.J., Lee, Y.S., Rew, J.H. and Lee,
K.T., “Anti-inflammatory and antinociceptive effects of sinapyl alcohol and its glucoside
syringin, Planta Med, 70, 1027-1032 (2004)
38. Cho, J.Y., Nam, K.H., Kim, A.R., Park, J., Yoo, E.S., Baik, K.U., Yu, Y.H. and Park,
M.H., “In-vitro and in-vivo immunomodulatory effects of syringin” J. Pharm. Pharmacol,
53, 1287-1294 (2001)
39. Lanza, A.M.D., Martinez, M.J.A., Matellano, L.F., Carretero, C.R., Castillo, L.V., Sen,
A.M.S. and Benito, P.B., “Lignan and phenylpropanoid glycosides from Phillyrea latifolia
and their in vitro anti-inflammatory activity” Planta Med, 67, 219-223 (2001)
40. Ahmad, M. and Aftab, K., “Hypotensive action of syringin from Syringa vulgaris”
Phytother. Res, 9, 452-454 (1995)
41. Gonnet, J.F., “Flavonoid glycoside variation in wild specimens of Centaurea triumfetti
(Compositae) and comments on its relationships with Centaurea montana based on
flavonoid fingerprints, Bio. Syst. Ecol, 21, 389-96 (1993)
42. Bandyukova, V.A. and Khalmatov, Kh.Kh., “Isolation of scutellarin from Centaurea
depressa, Chem. Nat. Comp, 3, 48-9 (1967)
43. Bandyukova, V.A., Khalmatov, Kh.Kh. and Alimov, Kh.I. Flavonoids of Centaurea
depressa, Chem Nat Comp, 5, 274-275 (1972)
44. Karamenderes, C., Alankuş Çalışkan, Ö., Baykan Erel, Ş. and Karabay Yavaşoğlu, Ü.,
Avunduk, S., “Batı Anadolu’da yayılış gösteren bazı Centaurea L. türlerinin biyoaktif
sekonder bileşiklerin araştırılması”, TÜBİTAK, 106S197 no’lu araştırma projesi (2009)
Received: 22.06.2010
Accepted: 20.08.2010
... Centaurea species produce essential oils dominated by sesquiterpenes (Dural et al., 2003;Lazari et al., 2000Lazari et al., , 1999Senatore et al., 2005Senatore et al., , 2003Yayli et al., 2005) but they also widely produce flavones and sesquiterpene lactones (Ahmed et al., 1970;Collado et al., 1985;Flamini et al., 2002bFlamini et al., , 2001Orallo et al., 1998;Rusak et al., 1997). There are many reports dealing with specialized metabolites of Centaurea (Ciric et al., 2011;Djeddi et al., 2011Djeddi et al., , 2008Erel et al., 2011;Flamini et al., 2004;Gousiadou and Skaltsa, 2003;Karioti et al., 2002;Mezache et al., 2010;Milošević Ifantis et al., 2013;Panagouleas et al., 2003;Yayli et al., 2005), but studies of the essential oil of fresh capitula are scarce (Dural et al., 2003;Ertuğrul et al., 2003;Flamini et al., 2006Flamini et al., , 2002aNovaković et al., 2016;Senatore et al., 2005Senatore et al., , 2003Yaglioğlu and Demirtas, 2015). Continuing our research of volatiles of Centaurea species (subgenus Acrocentron) (Novaković et al., 2016), in this paper we report the composition of the essential oils from the fresh capitula of seven Centaurea species from the Balkans, six of which belong to Centaurea calocephala complex (C. ...
Article
In this paper, we analyzed the capitula essential oil composition of seven Centaurea species, six of which belong to Centaurea calocephala complex, and the related species Centaurea melanocephala Pančić (subgenus Acrocentron, tribus Cardueae, subtribus Centaureinae) which inhabit Balkans Peninsula. The volatile organic compounds were extracted by simultaneous distillation extraction, using Likens-Nickerson type apparatus and the oils were analyzed by GC-FID and GC-MS. In total, 146 compounds were identified (95.5-99.4% of the total oil composition). The essential oils were dominated by sesquiterpenes (39.1-81.7%). The most abundant components were β-caryophyllene (3.1-28.3%), caryophyllene oxide (4.7-31.2%), germacrene D (2.9-22.2%), followed by n-hexacosane, [2Z,6E]-farnesol, eudesma-4(15),7-dien-1-β-ol, α-cadinole, germacrene B, trans-verbenol, and hex-anal that were present in some samples in relatively high abundances. The geographic region and the color of capitula were analyzed in correlation with essential oil composition. Also, all investigated species are characterized by the different amount of most dominant components, which leads to the hypothesis that they "choose" different strategies: different combination and amounts of attractants for pollinators. Ecological correlations and taxonomical implications are further discussed.
... The following classes of chemical compounds were identified in the organic extracts (hexane, chloroform, propanone, methyl and ethyl alcohols) of the petals of Centaurea cyanus: hydroxycinnamic acids; flavonoids; coumarins and polysaccharides. These extracts presented antioxidant, anti-inflammatory, and antibacterial in vitro functional properties, as well as gastroprotective activity and cytotoxic effect (Litvinenko and Bubenchikova, 1988;Bubenchikova, 1990;Garbacki et al., 1999;Tan et al., 2008;Pirvu et al., 2012;Wegiera et al., 2012;Damte et al., 2013;Pirvu et al., 2015;Anvari and Jamei, 2016;Mirzaie and Zare Karizi, 2016;Pires et al., 2018). ...
Article
This study aimed to optimise the experimental conditions of extraction of the phytochemical compounds and functional properties of Centaurea cyanus petals. The following parameters were determined: the chemical composition (LC-ESI-MS/MS), the effects of pH on the stability and antioxidant activity of anthocyanins, the inhibition of lipid peroxidation, antioxidant activity, anti-hemolytic activity, antimicrobial, anti-hypertensive, and cytotoxic/cytoprotective effect, and the measurements of intracellular reactive oxygen species. Results showed that the temperature and time influenced (p ≤ 0.05) the content of flavonoids, anthocyanins, and FRAP. Only the temperature influenced the total phenolic content, non-anthocyanin flavonoids, and antioxidant activity (DPPH). The statistical approach made it possible to obtain the optimised experimental extraction conditions to increase the level of bioactive compounds. Chlorogenic, caffeic, ferulic, and p-coumaric acids, isoquercitrin, and coumarin were identified as the major compounds in the optimised extract. The optimised extract presented anti-hemolytic and anti-hypertensive activity in vitro, in addition to showing stability and reversibility of anthocyanins and antioxidant activity with pH variation. The C. cyanus extract exhibited high IC50 and GI50 (>900 μg/mL) values for all cell lines, meaning low cytotoxicity. Based on the stress oxidative assay, the extract exhibited pro-oxidant action (10-100 μg/mL) but did not cause damage or cell death.
Article
Full-text available
Centaurea is a genus compromising over 250 herbaceous flowering species and is used traditionally to treat several ailments. Among the Egyptian Centaurea species, C. lipii was reported to be cytotoxic against multidrug-resistant cancer cells. In this context, we aimed to explore the metabolome of C. lipii and compare it to other members of the genus in pursuance of identifying its bioactive principles. An LC-MS/MS analysis approach synchronized with feature-based molecular networks was adopted to offer a holistic overview of the metabolome diversity of the Egyptian Centaurea species. The studied plants included C. alexandrina, C. calcitrapa, C. eryngioides, C. glomerata, C. lipii, C. pallescens, C. pumilio, and C. scoparia. Their constitutive metabolome showed diverse chemical classes such as cinnamic acids, sesquiterpene lactones, flavonoids, and lignans. Linking the recorded metabolome to the previously reported cytotoxicity identified sesquiterpene lactones as the major contributors to this activity. To confirm our findings, bioassay-guided fractionation of C. lipii was adopted and led to the isolation of the sesquiterpene lactone cynaropicrin with an IC50 of 1.817 µM against the CCRF-CEM leukemia cell line. The adopted methodology highlighted the uniqueness of the constitutive metabolome of C. lipii and determined the sesquiterpene lactones to be the responsible cytotoxic metabolites.
Article
Full-text available
Centaurea ertugruliana Uysal sp. nova (Asteraceae) from Turkey is described and illustrated. It occurs only on rocky road sides from Bursa to Balikesir in the western part of the country.
Article
Flavonoid aglycons (quercetin, kaempferol, isorhamnetin, apigenin, luteolin, hispidulin) and their glycosides, and caffeic, chlorogenic, neochlorogenic, and isochlorogenic acids have been isolated from the epigeal part of theCentaurea cyanus L. and have been identified, and ten amino acids have also been identified.
Article
The roots of Centaurea ptosimopappoides afforded two new triterpenes; a new hopane derivative, 17β,21β-epoxy-16α-ethoxyhopan-3β-ol and a new baccharane type triterpene, 3β-acetoxy-17,24-dioxobaccharane. The known compounds, 17β,21β-epoxyhopan-3β-ol, 3β-acetoxyhop-17(21)-ene and 3β-acetoxy-erythrodiol were also isolated. In addition, the aerial parts yielded scopoletin, 7-oxositosterol, stigmasterol, α-amyrin and common sesquiterpene lactones of the genus Centaurea, 11,13-dihydro-desacetylcynaropicrin and cynaropicrin. The structures of the new compounds were determined by high field spectroscopic methods including 2D NMR techniques.
Article
Extracts obtained from different parts of 10 Centaurea L.. (Asteraceae) species [C. calolepis. Boiss., C. cariensis. Boiss subsp. maculiceps. (O. Schwarz) Wagenitz, C. cariensis. Boiss. subsp. microlepis. (Boiss.) Wagenitz, C. hierapolitana. Boiss., C. cadmea. Boiss., C. reuterana. Boiss. var. reuterana, C. cyanus. L., C. depressa. Bieb., C. urvillei. DC. subsp. urvillei., and C. ensiformis. P.H. Davis], most of them endemic in Turkey, were evaluated for in vitro. antiprotozoal activities (against Plasmodium falciparum. and Leishmania donovani.) and antimicrobial activities (against Candida albicans, Candida glabrata, Candida krusei, Cryptococcus neoformans, Mycobacterium intracellulare, Aspergillus fumigatus., and methicillin-resistant Staphylococcus aureus.). The chloroform extract of C. hierapolitana. demonstrated activity against chloroquine-sensitive and chloroquine-resistant P. falciparum. clones with IC50 values of 7 and 7.3 µg/ml, respectively. The highest antileishmanial activities among the extracts were observed with the chloroform extract of C. hierapolitana. (IC50 = 8.7 µg/ml, IC90 = 17 µg/ml). Hexane extracts of C. depressa. and C. urvillei. subsp. urvillei. showed antifungal activity against Candida krusei. (IC50 = 15 and 45 µg/ml, respectively). Finally, the chloroform extract of C. urvillei. subsp. urvillei. had activity against Cryptococcus neoformans. with an IC50 value of 40 µg/ml.