BookPDF Available

Traktat o dobrej prewencji kryminalnej

Authors:
A preview of the PDF is not available
Chapter
Full-text available
Media społecznościowe stanowią bardzo istotny element współczesnej rzeczywistości społecznej i coraz istotniejszy element rzeczywistości sądowej. Na gruncie polskiego procesu karnego materiały pozyskane z mediów społecznościowych stanowią specyficzny rodzaj tzw. dowodów cyfrowych i powinny być wprowadzane do postępowania sądowego w sposób zgodny ze standardami przyjętymi dla tego rodzaju dowodów. Specyfika mediów społecznościowych sprawia, że konieczne może być opracowanie szczególnych zasad ich dowodowego wykorzystania, co powinno być poprzedzone empiryczną analizą istniejącej praktyki. Niniejsze opracowanie obejmuje prezentację wyników wstępnego badania (przeprowadzonego w styczniu 2021 r. metodą sondażową z wykorzystaniem kwestionariusza online) eksplorującego obraz praktyki wykorzystywania treści z mediów społecznościowych w sądowym postępowaniu dowodowym w oparciu o doświadczenia profesjonalnych obrońców i pełnomocników stron.
Book
Full-text available
Książka prezentuje wyniki badań wykorzystania mediów społecznościowych w postępowaniu karnym prowadzonych w ramach projektu pt. Media społecznościowe w pracy organów ścigania (nr 2018/31/B/HS5/01876) finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki. Prezentowane wyniki to głównie badania aktowe, ale także wywiady z sędziami z wydziałów karnych, badania ankietowe prowadzone wśród adwokatów, radców prawnych i uczniów klas mundurowych oraz analiza postów publikowanych przez jednostki Policji na Facebooku.
Article
Full-text available
In Poland there is a lack of effective solutions to monitor people convicted of sexual offenses. Operational activities also have a limited effectiveness. Therefore, it is advisable to conduct periodic polygraph examinations of the most dangerous perpetrators of such crimes. These examinations should be considered as a special protection measure, similar to the register of sex offenders.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.