Conference PaperPDF Available

Call for papers IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa WYCHOWANIE W RODZINIE. KONTEKSTY HISTORYCZNE I WSPÓŁCZESNE nt. Rodzina w sytuacji konfliktów i zagrożeń

Authors:
Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki
Uniwersytetu Wrocławskiego
ma zaszczyt zaprosić na
Szklarska Poręba, 19-21 maja 2016 r.
Konteksty historyczne i współczesne nt.
Rodzina w sytuacji
konfliktów i zagrożeń
IV Międzynarodową Konferencję Nauko
Adres redakcji:
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel.: (+48) 71 367 20 01 w. 158
e-mail: wychowaniewrodzinie@uni.wroc.pl
www.wwr.uni.wroc.pl
Komitet naukowy
Przewodnicząca:
Prof. dr hab. Stefania Walasek
Członkowie:
Prof. dr hab. Kalina Bartnicka
Prof. dr hab. Krzysztof Jakubiak
Prof. dr hab. Władysława Szulakiewicz
Dr hab. prof. UAM Wiesław Jamrożek
Dr hab. prof. UWr Barbara Jędrychowska
Dr hab. prof. UZ Mirosław Kowalski
Dr hab. prof. UWr Alicja Szerląg
Dr Leszek Albański
Komitet organizacyjny
Przewodnicząca:
Dr Ewa Jurczyk-Romanowska
Członkowie:
Dr Kamila Gandecka
Dr Jacek Gulanowski
Dr Anna Haratyk
Dr Monika Humeniuk-Walczak
Dr Luba Jakubowska
Dr Agnieszka Jędrzejowska
Dr Marta Kondracka-Szala
Dr Mirosław Piwowarczyk
Dr Edyta Sadowska
Mgr Dominik Figiel
Mgr Agnieszka Janik
Mgr Magdalena Kasprzak
Mgr Aleksandra Marcinkiewicz
Mgr Ewelina Piecuch
Lic. Piotr Gulanowski
Lic. Magda Wieteska
Sekretarz konferencji
Dr Ewa Jurczyk-Romanowska
e-mail: ewa.jurczyk@uni.wroc.pl
adres e-mail konferencji:
wwr@uwr.edu.pl
Patronat
Patronat nad IV Międzynarodową Konferencją Naukową „Wychowanie w Rodzinie.
Konteksty historyczne i współczesne” objęli:
Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Marek Bojarski
Komitet Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk
Towarzystwo Historii Edukacji
Adres redakcji:
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel.: (+48) 71 367 20 01 w. 158
e-mail: wychowaniewrodzinie@uni.wroc.pl
www.wwr.uni.wroc.pl
Zaproszenie do uczestnictwa w konferencji
Proponowany tytuł konferencji podejmuje zróżnicowaną i skomplikowaną problematykę w skali makro-
i mikrospołecznej. Początek XXI w. przynosi kwestie migracji ludności w aspekcie politycznym, eko-
nomicznym i kulturowym. Nie jest to zjawisko nowe, gdyż Europa XIX i XX w. doświadczyła podobnych
procesów. Również w mikroskali rodzina, uwikłana w ekonomiczne, kulturowe i polityczne zależności
doświadcza wsparcia, ale również zagrożeń. Znaczącą rolę mogą tu również odgrywać uwarunkowania
psychologiczne, a także zdrowotne. Zróżnicowane sytuacje, w których ta najistotniejsza komórka społeczna
wypełnia swoje zadania, prowadzić mogą do poczucia stabilizacji, lecz również do koniktu interesów
jejczłonków i zagrożenia funkcjonowania.
W kontekście powszych ogólnych rozważań, w odniesieniu do rodziny XIX-XXI wieku można
postawić następujące pytania: Jaki wpływ na trwałość rodziny i wypełnianie przez nią podstawowych
funkcji miały (mają) przemieszczenia ludności w XIX-XXI w.? W jakim stopniu tradycja narodowa
i rodzinna może wywać na trwałość rodziny, umiejętność rozwzywania wszelkich problemów wobec
zagrożeń i koniktów?W jaki sposób państwo oraz inicjatywy społeczne i prywatne powinny wspierać
rodzinę? W jaki sposób sytuacje wspomnianych koniktów i zagrożeń, postrzegają przedstawiciele nauk
humanistycznych i społecznych? W jakim stopniu problematyka rodziny jest przedmiotem dyskursu praw-
nego, politycznego, czy pozostaje w obszarze zainteresowań nauk o zdrowiu?
Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji pracowników naukowo-dydaktycznych Uczelni
Wszych oraz wszystkie osoby zainteresowane prezentowaną tematyką. Uczestnicy konferencji swój głos
w dyskursie zaprezentować będą mogli w kolejnych numerach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”
- ISSN: 2082-9019, eISSN: 2300-5866, wersja elektroniczna dostępna na stronie: www.wwr.uni.wroc.pl, cza-
sopismo znajduje się na liście B MNiSW z wynikiem 6 punktów, a także jest indeksowane w szeregu baz
czasopism. Organizatorzy planują również wydać w wersji elektronicznej Księgę Abstraktów wystąpień
konferencyjnych.
Podczas sesji plenarnej organizatorzy zapewniają tłumaczenie polsko-angielskie. Sesje tematyc-
zne będą toczyć się w języku polskim lub angielskim w zależności od preferencji językowych uczestników.
Organizatorzy przewidują również możliwość zorganizowania sekcji rosyjskojęzycznej na prośbę co najm-
niej 12 referenw preferujących język rosyjski.
Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia oraz przekazanie opłaty konferencyjnej na
konto organizatora. Opłata konferencyjna w wysokości 550 zł wnoszona jest przez wszystkich uczestników.
Organizatorzy zapewniają materiały konferencyjne, bufet kawowy podczas obrad, lunch, uroczystą kolację,
a przede wszystkim wydanie drukiem pozytywnie zrecenzowanych (zgodnie z zasadą double blind review)
artykułów w kolejnych tomach czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”. Organizator nie zapewnia noclegów,
jednakże przy rezerwacji do dnia 1 marca 2016 r., w Hotelu Kryształ oraz w Hotelu Agat w Szklarskiej
Porębie, obowiązuje zniżka dla gości konferencyjnych.
Adres redakcji:
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
tel.: (+48) 71 367 20 01 w. 158
e-mail: wychowaniewrodzinie@uni.wroc.pl
www.wwr.uni.wroc.pl
19-21 maja 2016 r.
Miejsce konferencji
Szklarska Poręba: Hotel Kryształ (www.hotelkrysztal.pl)
Hotel Agat (www.hotel-agat.pl)
Opłata konferencyjna
Wpisowe 550 zł (lub 150 Euro). W ramach wpisowego organizatorzy gwarantują: materiały konferen-
cyjne, catering, przerwy kawowe oraz uroczystą kolację i biesiadę. W koszt opłaty konferencyjnej wliczone
są również koszty publikacji w czasopiśmie “Wychowanie w Rodzinie” po uzyskaniu pozytywnych re-
cenzji zgodnie z zasadą double blind review. Ponadto organizatorzy zapraszają na wycieczkę. Uczestnicy
pokrywają koszty przejazdu na konferencję i noclegów we własnym zakresie. Przy rezerwacji noclegów do
dnia 1 marca 2016 roku w Hotelu Kryształ oraz w Hotelu Agat w Szklarskiej Porębie, obowiązuje zniżka dla
gości konferencyjnych.
Terminy
Zgłoszenia uczestnictwa w konferencji (na podstawie wypełnionej karty zgłoszenia
uczestnictwa – załącznik nr 1 do komunikatu) – do dnia 15 lutego 2016 r. na adres:
wychowaniewrodzinie@uni.wroc.pl lub ewentualnie w wersji papierowej (z dopiskiem
Wychowanie w Rodzinie” na kopercie) na adres:
Zakład Historii Edukacji, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
ul. Dawida 1, 50-527 Wrocław
Dokonywanie wpłat za uczestnictwo w konferencji – do dnia 15 marca 2016 r.
Opłatę należy wnieść na następujące konto: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław
Konto złotówkowe (PLN): BZ WBK S.A. nr 97 1090 2503 0000 0001 1093 9538
Konto walutowe (EUR): BZ WBK S.A. nr PL 42 1090 2398 0000 0001 1094 9075
Kod SW IFT: WBK PPL PP
Tytuł wpłaty: Wychowanie w Rodzinie
Artykuł, wraz z abstraktem w języku angielskim (przygotowany zgodnie z wymogami redakcyjnymi,
które dostępne są na stronie www.wwr.uni.wroc.pl), należy przesłać drogą e-mail na adres
wwr@uwr.edu.pl do dnia 30 września 2016 r.
Serdecznie zapraszamy!
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.