Article

Drei Jahrzehnte Einkauftourismus über die deutsch-dänische Grenze

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

Book
Relacje, jakie zachodzą pomiędzy człowiekiem a otaczającym go środowiskiem życia, przejawiające się m.in. w zachowaniach przestrzennych, stanowią jeden z głównych tematów badawczych rozwijanych na gruncie geografii społecznej. Przykładem zachowań przestrzennych są przemieszczenia konsumentów, w tym przemieszczenia transgraniczne, będące następstwem procesu „otwierania” granic państwowych w Europie, prowadzącego do wzrostu ich przenikalności, co wiąże się z większą swobodą ich przekraczania. Dla ludzi żyjących na obszarach przygranicznych stanowią one bardzo istotnych komponent ich codziennych czynności. Szczególnie interesującymi miejscami dokonywania zakupów transgranicznych są miasta podzielone, czyli taka kategoria miast, które w przeszłości stanowiły jeden organizm miejski. Obecnie bliskość obu części miast intensyfikuje zjawisko codziennych przemieszczeń, w tym przede wszystkim konsumenckich. W miastach położonych w sąsiadujących krajach (zwłaszcza gdy ci sąsiedzi różnią się znacznie pod względem gospodarczym i wzorców konsumpcyjnych), ważnym elementem codziennego życia są zakupy transgraniczne, które występują, gdy mieszkańcy jednego państwa przekraczają granicę polityczną z drugim w celach zakupowych. Prezentowana książka zawiera charakterystykę zachowań przestrzennych konsumentów zachodzących pomiędzy parami podzielonych miast granicznych w polsko-niemieckim i polsko-czeskim obszarze przygranicznym, której końcowym etapem są modele owych transgranicznych zachowań konsumenckich z punktu widzenia konsumentów: polskiego, niemieckiego i czeskiego, dokonujących zakupów w placówkach handlowych zlokalizowanych po drugiej stronie granicy państwa.
Article
This paper examines the place of cross-border shopping in the context of tourism between Canada and the United States and the implications that this has for the role of shopping as a generator of tourism. A review of the relationship between shopping and tourism is followed by an examination of the sudden increase in cross-border shopping in North America of the 1980s, and the public and private sector responses. This surge of Canadian cross-border shoppers resulted in a significant increase in the travel deficit for Canada and attracted political, legislative, economic, and social reaction. Models are proposed as aids to understanding the role of cross- border shopping in tourism.
Article
Reflections on current trends in leisure shopping and their meaning for the tourism industry are only speculative because few empirical data are available to support the insights. Nevertheless the recent boom of initiatives to develop and promote shopping as a tourist product provides an incentive to examine the product mix of shopping tourism, since this is assumed to be a major activity in the future leisure scenario. Shopping tourism is also seen as a vehicle to revitalize traditional urban centres, deteriorating resorts and even rural areas. Competition in the tourism market between the different settings for leisure shopping is a key issue.
Article
Although formalities commonly associated with international boundaries are sometimes considered bothersome and often add a perceived distance to certain tourist destinations, borders do, in many cases, function as tourist attractions. This paper discusses the nature of political boundaries in the context of tourism and examines the tendency of various types of international frontiers and their associated environments to attract significant tourist numbers. Situations considered are relict boundaries, boundary parks and monuments, and natural wonders located at international borders. Subnational boundaries are also examined in a similar fashion. Since tourism is also important in areas adjacent to boundaries (borderlands), the last part of the paper focuses on some of the dimensions of cross-border shopping, bordertown gambling, welcome centers, and international enclaves — all border-related phenomena which are not in fact part of a precisely established political boundary but which owe their existence to their borderlands location.
Article
This paper explores tourism development in the Kaliningrad Oblast associated with European Union (EU) enlargement. Although politically part of the Russian Federation, Kaliningrad now exists as an exclave, distant from the Russian border and surrounded by EU territory. Situated in discourse on cross-border tourism, this paper argues for a more active analysis of the geopolitics of tourism. Kaliningrad's future is intricately linked with the possible re-establishment of a former tourism region along the southeastern Baltic coast which crosses several state borders. The potential for this to be achieved, however, is a function of the resolution of the strategic interests of neighbouring states and the EU.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.