Article

ÖĞRENCİ BAŞARISINDA ETKİLİ OKUL DEĞİŞKENLERİ VE EĞİTİMDE VERİMLİLİK

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Eğitim kazanımları, ölçme-değerlendirme süreçleri sonunda belirlenen "dönem sonu notu" çıktısının öğrencinin başarı durumunu nitelendirmede temel gösterge olması ile ilişkilendirilmektedir. Norm dayanaklı değerlendirme olarak tanımlanan sınıf içi düzeyi ise, öğrencinin başarısını nicelik olarak yorumlamaya yardımcı bir ölçüt olarak görülmektedir [5,6,7,8,9]. Esasen, bir öğrencinin başarısının, yürütülen derslerin işleyişi ve verimliliği ile ilişkili olarak, dersin kazanımlarını profesyonel hayata ne derece aktarabildiği ile ilişkili olduğu ifade edilebilir. ...
... Eğitim-öğretim kalitesinin değerlendirilmesi vb. amaçlarla uygulanan anket çalışmaları, öğrenci/öğretim elemanı performanslarının artırılması amacıyla yükseköğretim kurumları başta olmak üzere eğitim kurumlarında sıklıkla yürütülen araştırmalar arasındadır [1,7,8,[24][25][26][27][28]. Bu çerçevede tamamlanan bu çalışmada, Çukurova Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Peyzaj Mimarlığı Bölümü, 2018-2019 Öğretim Yılı P-452 İç Mekân Bitkileri dersini alan öğrencilerinin performanslarının ve ilgi düzeylerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma yürütülmüştür. ...
... Studies on the relationship between teacher to student ratios and achievement suggest that there is a significant negative association between these two variables (Stern, 1989). In his study on teacher to student ratios, in which it is taken as an independent variable, Hanushek (1989) reviewed 152 articles, finding 27 to be significant (as cite in Tural, 2002). In the United States, while the teacher-student rate was 27 in 1955, it dropped to 17 in 1997, resulting in 15-18 students per teacher. ...
... In the United States, while the teacher-student rate was 27 in 1955, it dropped to 17 in 1997, resulting in 15-18 students per teacher. Currently in Turkey, the ratio is 30 students per teacher (Tural, 2002). Considering the fact that students with higher self-efficacy have higher levels of achievement, it is expected that the variable teacher to student ratio, whose effect on student achievement cannot be neglected, make a contribution to increased student self-efficacy. ...
Article
This study aims to analyze the student and school level variables that affect students? self-efficacy levels in mathematics in China-Shanghai, Turkey, and Greece based on PISA 2012 results. In line with this purpose, the hierarchical linear regression model (HLM) was employed. The interschool variability is estimated at approximately 17% in China-Shanghai, approximately 22% in Turkey, and approximately 23% in Greece. This study showed a positive association between variables of self-confidence, teacher support, and attitude toward school, all of which are among Level 1 variables, and mathematics self-efficacy in all three countries. A negative association was observed to exist between the variables socio-cultural index and educational opportunities at home and mathematics self-efficacy in all three countries. While pre-school education in China-Shanghai and Turkey were negatively associated with students? mathematics self-efficacy levels, the same variable was positively associated with students? mathematics self-efficacy in Greece. While the variable mathematical anxiety was negatively associated with students? mathematics self-efficacy in China-Shanghai and Greece, it was positively associated with students? mathematics self-efficacy in Turkey. The variable interest in mathematics, in turn, was negatively associated with mathematics self-efficacy solely in China-Shanghai. Regarding the association between mathematics self-efficacy levels and the school level variables, a near-zero positive association was found between class size, deemed significant for Turkey, and self-efficacy levels. The association between teacher to student ratio in school and self-efficacy levels was found to be negative in all three countries. The variable teacher?s morale, however, was positively associated with self-efficacy level in China-Shanghai and Turkey.
... Etkililik ile ilgili alan yazında birçok çalışma yapıldığı görülmektedir. Bu çalışmalar arasında etkili okulla ilgili alan yazın çalışmalarını toparlayan, etkili okul özelliklerini açıklayan (Baştepe, 2009;Tarhan, 2008;Yanık, 2008), etkili okul bileşenlerini, değişkenlerini ortaya çıkaran (Gökçe ve Kahraman, 2010;Tural, 2002); çeşitli tür ve düzeydeki okulların etkili okul özelliklerini karşılama düzeylerini araştıran (Akan, 2007;Aslan, Satıcı ve Kuru, 2006;Aslan, Satıcı ve Kuru, 2007;Oral, 2005;Duranay, 2005), çeşitli tür ve düzeydeki okulların etkililiğini karşılaştıran (Tunçel, 2008), okul kültürü ve etkili okul arasındaki ilişkiyi betimleyen (Ayık ve Ada, 2009, Ayık, 2007Işık ve Gürsel, 2013;Işık, 2010), yönetsel etkililiği araştıran (Karatepe, 2005), etkili müdür özelliklerini, çeşitli liderlik davranışları ile etkili yöneticilik arasındaki ilişkiyi betimleyen, yönetici etkililik düzeyini, etkili liderlik özelliklerini bulan (Akbal, 2008;Apaydın, Vilkinas ve Cartan, 2011;Göksoy, Sağır ve Yenipınar, 2013;Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013;Gündüz ve Balyer, 2012;Özdemir ve Sezgin, 2002;Özen ve Özdemir, 2010;Yılmaz ve Taşdan, 2006), öğretmen etkililiğini ve etkili öğretmen özelliklerini bulan (Can, 2004;Gökçe, 2002), etkili okul ile aile arasındaki ilişkiyi betimleyen (Şahin, 2011), etkili okullarda karar sürecini araştıran (Çelikten, 1999), etkili eğitim sistemlerini araştıran (Karip ve Köksal, 1996) çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmalar incelendiğinde ise nitel çalışmaların sayısının çok az olduğu görülmektedir (Can, 2004;Baştepe, 2009;Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013;Işık ve Gürsel, 2013;Karip ve Köksal, 1996;Özdemir ve Sezgin, 2002;Tural, 2002) ve bu çalışmalarda etkili bir okul okulun insan kaynaklarına düşen görevlerin ve bu insan kaynaklarının sahip olması gereken özellikler konusunda bir fikir verdiği söylenebilir. ...
... Bu çalışmalar arasında etkili okulla ilgili alan yazın çalışmalarını toparlayan, etkili okul özelliklerini açıklayan (Baştepe, 2009;Tarhan, 2008;Yanık, 2008), etkili okul bileşenlerini, değişkenlerini ortaya çıkaran (Gökçe ve Kahraman, 2010;Tural, 2002); çeşitli tür ve düzeydeki okulların etkili okul özelliklerini karşılama düzeylerini araştıran (Akan, 2007;Aslan, Satıcı ve Kuru, 2006;Aslan, Satıcı ve Kuru, 2007;Oral, 2005;Duranay, 2005), çeşitli tür ve düzeydeki okulların etkililiğini karşılaştıran (Tunçel, 2008), okul kültürü ve etkili okul arasındaki ilişkiyi betimleyen (Ayık ve Ada, 2009, Ayık, 2007Işık ve Gürsel, 2013;Işık, 2010), yönetsel etkililiği araştıran (Karatepe, 2005), etkili müdür özelliklerini, çeşitli liderlik davranışları ile etkili yöneticilik arasındaki ilişkiyi betimleyen, yönetici etkililik düzeyini, etkili liderlik özelliklerini bulan (Akbal, 2008;Apaydın, Vilkinas ve Cartan, 2011;Göksoy, Sağır ve Yenipınar, 2013;Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013;Gündüz ve Balyer, 2012;Özdemir ve Sezgin, 2002;Özen ve Özdemir, 2010;Yılmaz ve Taşdan, 2006), öğretmen etkililiğini ve etkili öğretmen özelliklerini bulan (Can, 2004;Gökçe, 2002), etkili okul ile aile arasındaki ilişkiyi betimleyen (Şahin, 2011), etkili okullarda karar sürecini araştıran (Çelikten, 1999), etkili eğitim sistemlerini araştıran (Karip ve Köksal, 1996) çalışmalar bulunmaktadır. Çalışmalar incelendiğinde ise nitel çalışmaların sayısının çok az olduğu görülmektedir (Can, 2004;Baştepe, 2009;Gürbüz, Erdem ve Yıldırım, 2013;Işık ve Gürsel, 2013;Karip ve Köksal, 1996;Özdemir ve Sezgin, 2002;Tural, 2002) ve bu çalışmalarda etkili bir okul okulun insan kaynaklarına düşen görevlerin ve bu insan kaynaklarının sahip olması gereken özellikler konusunda bir fikir verdiği söylenebilir. Ancak alan yazında okulların etkili olma çabaları etkili okul niteliklerinin belirlenmesi gerekliliğinin araştırılması ortaya çıkarmaktadır. ...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı etkili okulu oluşturmada yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin sahip olması gereken özellikler ile yöneticilere, öğretmenlere, öğrencilere ve velilere düşen görevleri okul müdürleri ve öğretmenlerin ifadelerine dayalı olarak betimlemektir. Araştırma durum deseninin kullanıldığı nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu Sivas ilinde bulunan okullardan müfettiş görüşlerine dayalı olarak belirlenen, aileler tarafından tercih edilirliği yüksek olan üç başarılı ve aileler tarafından tercih edilirliği az olan üç orta düzey başarılı okul seçilmiştir. Bu okulların her birinden bir müdür iki öğretmen olmak üzere toplam 18 kişi ile görüşülmüştür. Açık uçlu sorular yoluyla toplanan veriler, betimsel analiz ve içerik analizi kullanılarak analiz edilmiştir. Katılımcıların etkili okula yönelik sorulara verdikleri cevaplarının analizi neticesinde araştırma bulguları etkili okul göstergeleri, etkili okul için müdür özellikleri ve görevleri, etkili okul için öğretmen özellikleri ve görevleri, etkili okul için öğrenci özellikleri ve görevleri ve etkili okul için veli özellikleri ve görevleri olmak üzere beş başlık altında incelenmiştir. Araştırma sonucunda etkili okul göstergelerinden okul özelliklerine yönelik ifadeler ve bunların içinden de okul başarısı en fazla vurgulanan tema olmuştur. Etkili okul müdürü özelliklerinden kişilik özellikleri, etkili öğretmen özelliklerinden görev ve uzmanlık, etkili öğrenci özelliklerinden eğitim öğretim, etkili veli özelliklerinden okul aile ilişkileri temalarına vurgu yapılmıştır.
... In addition, in this process, it is known that researches regarding the content and method of education and training have been densely conducted (Akçay, Tüysüz, Feyzioğlu, & Uçar, 2007;Atasoy, Genç, Kadayıfçı, & Akkuş, 2007;Bayrak, 2007;Temel & Morgil, 2007;Başbay, 2008). One of the research topics of the present study is determining the variables affecting academic achievement (Yanpar, 1998;Tural, 2002;Ünal & Ergin, 2006;Ceylan & Berberoğlu, 2007;Nazlıçiçek, 2007;Alaz, 2009). In the most general sense, academic achievement means the level of attaining aims predicted in a certain educational process. ...
... Determining the variables affecting academic achievement is regarded important in terms of making regulations regarding increasing learning level and therefore realizing effectiveness and efficiency in education (Senemoğlu, 1990). Literature includes studies explaining, predicting and controlling academic achievement concept with different parameter and variables (Akçay, Tüysüz, & Feyzioğlu, 2003;Akçay et al., 2007;Bayrak, 2007;Ceylan & Berberoğlu, 2007;Güneri & Apaydın, 2004;Kan & Akbaş, 2006;Senemoğlu, 1990;Tural, 2002;Yanpar, 1994;Yanpar, 1998). One of these perceptions is explaining and predicting academic achievement with cognitive and affective variables. ...
Article
Full-text available
The present research examines chemistry course achievement in relation to the academic self-concept, attitudes towards the chemistry course and logical thinking skills. The study sample consisted of 252 students in a vocational high school in Ankara who voluntarily participated with convenience sampling method. In the research, the academic self-concept and logical thinking were found be significant predictors on academic achievement. As a result of discriminant analysis, the academic self-concept and logical thinking were determined to be the variables which distinguish successful from unsuccessful students. The classification of successful and unsuccessful students by distinctive variables was found to be successful at 69.4%.
... Temel eğitimde sınıf düzeyleri ile verilen eğitimin yoğunluğu arasında aynı yönde doğrusal bir ilişki vardır (Tural, 2002). Nitekim okul çağına yeni gelen anaokulu öğrencisinin zihin kas ve bilişsel gelişimi ile ilkokul öğrencisinin zihin kas ve bilişsel gelişimi aynı seviye ve düzeylerde gerçekleşmemektedir. ...
Thesis
Full-text available
Bu araştırmada Hukuk ve Adalet dersi ile alakalı öğrenci ve öğretmenlerinin görüş ve değerlendirmelerinin nasıl ve ne şekilde olduğunu anlamaya yönelik olarak gerçekleştirilmiştir. Özellikle son 20 yıl içerisinde çok fazla göç alması ve buna bağlı çocuk yaş grubu nüfusun fazla olması gibi nedenlerden dolayı da araştırma sahası olarak Sultanbeyli ilçesinde yer alan ortaokullar seçilmiştir. Bu kapsamda araştırmacı tarafından öğrencilere yönelik Hukuk ve Adalet Dersinin İçeriği ve Yapısı Anketi (İYA) ile Hukuk ve Adalet Dersinin Teorik Bilgi ve Kazanım Anketi (TBKA) geliştirilmiştir. Her iki anket uzman görüşleri doğrultusunda Kapsam Geçerlilik İndeksi (KGİ) aşamalarından geçirilerek anketlere ait Hukuk ve Adalet dersi algısı, Hukuk ve Adalet dersine ilişkin uygulama ve davranış, Hukuk ve Adalet dersinin içeriğine ilişkin tutum, Hukuk ve Adalet dersine ilişkin teorik bilgi ve Hukuk ve Adalet dersinin yapısı ve işlenişi hakkında tutumları alt boyutları geliştirilmiştir. Söz konusu alt boyutlar cinsiyet, okul türü, sınıf, aylık gelir, anne eğitim, baba eğitim, göç nedeni, ders kaynağı değişkenleri açısından incelenmiştir. Öğrencilere anket yargıları içerisinde tam olarak ifade edemedikleri durumlar için de açık uçlu sorular da yöneltilmiş ve bu çerçevede nitel veriler elde edilmiştir. Öğretmenlerden de yarı-yapılandırılmış görüşme formu soruları ile Hukuk ve Adalet dersi ile ilgili görüş ve değerlendirmeleri elde edilmiştir. Nitel verilerin analizi aşamasında NVivo programından yararlanılmış ve betimsel yöntemle tematik kodlar oluşturularak kategorize edilmiştir. Daha sonra karma analiz yöntemi kapsamında nitel ve nicel veriler birlikte kullanılmış ve sonuçlar kısmında birleştirilmiştir. Nicel analiz verileri deneysel olmayan betimsel ilişkisel araştırma modeli ile desenlenmiştir. Nicel analiz verilerinde SPSS 26 programından yararlanılarak frekans, yüzde, ortalama, standart sapma, t-Testi ve ANOVA testi kullanılmıştır. Nicel analiz sonuçlarına göre öğrencilerin; Hukuk ve Adalet dersine ve hukuka yönelik algıları ile cinsiyet, aile aylık gelir düzeyi, anne ve baba eğitim düzeyi, aile göç durumu ve göç nedeni ve ders kaynağı değişkeni değişkenleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın öğrencilerin Hukuk ve Adalet dersine ve hukuka yönelik algıları ile okul türü değişkenleri ve sınıf düzeyi değişkenleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin, Hukuk ve Adalet dersine ilişkin uygulama ve davranış düzeyleri ile okul türü değişkenleri, sınıf düzeyi değişkenleri, baba eğitim düzeyi ve aile göç durumu ve göç nedeni değişkenleri arasındaki farkın anlamlı olmadığı tespit edilmiştir. Buna karşın öğrencilerin Hukuk ve Adalet dersine ilişkin uygulama ve davranış IX düzeyleri ile cinsiyet değişkenleri, aile gelir düzeyi değişkenleri, anne eğitim değişkeni ve ders kaynağı değişkenleri arasında anlamlı fark olduğu tespit edilmiştir. Nitel ve nicel analiz sonuçlarının karşılaştırmasına göre; öğretmenler, öğrencilerin Hukuk ve Adalet dersini seçmelerinde hukuk sistemini ve hukuki terimleri anlamak istemeleri, hukuk ve devlet ilişkisi hakkında bilgi sahibi olmak istemeleri, güncel hukuki sorunları ve adaletsizlikler hakkında yorum yapabilecek kadar hukuki bilgiye sahip olmak istemelerinin etkili olduğunu belirtmiştir. Öğretmenler ve öğrenciler Hukuk ve Adalet dersinin haftada iki saat olması gerektiğini belirtmişlerdir. Öğretmenler Hukuk ve Adalet ders kitabındaki soruların anlaşılırlık düzeyinin öğrenci seviyesine uygunluğu ile ilgili olarak düzeyin öğrenciler için gayet uygun, açık ve anlaşılır olduğunu belirtmiştir. Öğrenciler de ders kitabındaki ya da e-kitaptaki bilgilerin açık, sade ve anlaşılır bir dille yazılmış olduğunu belirtmişlerdir. Öğretmenler, Hukuk ve Adalet dersi işlenirken öğrencilerin zorlandığı ya da açıklayamadığı konular ile ilgili olarak yarıya yakını öğrencilerin açıklayamadığı herhangi bir konunun olmadığını belirtmişlerdir. Öğrencilerin de yarı yarıya yakını da Hukuk ve Adalet dersinde anlamını bilmediği çok kelime bulunmakta şeklinde değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Öğretmenler Hukuk ve Adalet dersinin sonunda öğrencilerin özsaygı ve hak arayışlarına etkisi konusunda öğrencilerin özsaygı ve hak arayışlarında olumlu yönde gelişmeler yaşandığını, öğrencilerde hak ihlali durumunda neler yapacakları ile ilgili farkındalık ve beceri oluştuğunu ve öğrencilerin çevrelerine karşı daha adil ve duyarlı hareket etmeye başladıklarını belirtmişlerdir. Öğrenciler de haklarının çiğnendiğinde mahkemelerin işe yaradığını bildiklerini ve Hukuk ve Adalet dersini aldıktan sonra arkadaşlarının ve çevresindekilerin haklarına saygı duymaya başladıklarını ayrıca tüm insanların hiçbir ayrım gözetmeksizin eşit ve özgür yaşama hakkına sahip olduklarını savunmaya başladıklarını belirtmişlerdir. Genel olarak ele alındığında Hukuk ve Adalet dersinin öğrenci ve öğretmenler tarafından benimsenen ve kabul edilen bir ders olduğu ve öğrencilerin de bu ders sayesinde hukuki yollardan hak arama ve sorumluklarını bilme ile ilgili öğrenmeye yatkın oldukları anlaşılmaktadır.
... Yaratıcı insanların diğer insanlardan daha üretken olduğu, daha hızlı ve farklı düşündüğü, problem çözme konusunda daha başarılı olduğu, hayal gücünün ve keşfetme isteğinin daha fazla olduğu, kalıplara daha az bağlı kaldığı ve özgün olduğu, yeni fikirleri üretme ve uygulamaya koyma konusunda daha korkusuz olduğu görülmektedir (Kasap, 2019). Yaratıcılığın alt boyutlarını Mert (1997) (Ayas, 2010;Cansoy, 2018;Çakmak, 2008;Çelebi ve Altuncu, 2019;Demir-Başaran ve Çopur, 2019;Göçer ve Karadağ, 2019;Kurul-Talay, 2002;Yeşilyurt, 2020). Bireylerin yeni fikir üretebilme, yeni düşünce üretebilme, yeni çözüm üretebilme, yeni çıkış yolu üretebilme gibi konularda yetkin olması daha geniş bir ifadeyle üretkenlik becerilerinin gelişmiş olması, 21. yüzyılda bu bireylerin daha başarılı ve donanımlı olmalarına yardımcı olacaktır. ...
Article
Bu araştırma, 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nı 21. yüzyıl becerilerinden olan yaratıcılık ve üretkenlik becerilerine teşvik yönünden incelemeyi amaçlamaktadır. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman inceleme yöntemiyle oluşturulan bu araştırmanın veri kaynağı 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı olarak belirlenmiştir. 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı betimsel analiz yöntemiyle analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 21. yüzyıl becerilerinden olan yaratıcılık ve üretkenlik becerilerine teşvik ettiği fakat yaratıcılık ve üretkenlik becerilerinin öğretim programında dengeli bir şekilde dağılım göstermediği görülmüştür. Araştırmanın bir diğer sonucu da 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın yaratıcılık ve üretkenlik becerilerine en fazla teşvik ettiği düşünülen kısmı Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın Yapısı kısmı ve ilgili basamakları olduğu görülmüştür. Bu bağlamda araştırmacılara 2019 Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın 21. yüzyıl becerilerinden yaratıcılık ve üretkenlik becerileri dışında başka becerilere teşvik etme yönünden incelenebileceği önerilmektedir.
... Bunlar aileden, öğrenciden ve okul ortamından kaynaklanan değişkenlerdir. Ailenin sosyoekonomik düzeyi, anne-babanın tutum ve davranışları, eğitim ve disiplin anlayışının akademik başarıya etkisini doğrulayan birçok araştırma bulunmaktadır (Akbaşlı, Kösece ve Balta Uçan, 2018, Kurul Tural, 2002. Akademik başarı üzerinde aile önemli bir belirleyici olmakla birlikte başka değişkenler de bulunmaktadır. ...
Article
Full-text available
Bu araştırma, Bilim ve Sanat Merkezinde eğitim alan 6 ve 7. sınıf öğrencileriyle, velilerinin akademik başarı kavramıyla ilgili metaforlarını incelemek amacıyla yapılmıştır. Bu amaçla, Kırşehir ili Yusuf Demir Bilim ve Sanat Merkezi’nde 60 öğrenci ve 52 veliye kişisel bilgi formu ve metafor formu uygulanmıştır. Uygulanan form Kişisel bilgiler bölümü, metafor bölümü ve görüşler bölümünden oluşturulmuştur. Elde edilen verilerin frekans ve yüzde analizleri yapılmıştır. Ayrıca çeşitli tablo, grafik ve şekillerle sonuçlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Araştırma sonuçlarında özel yetenekli öğrencilerle velilerin “akademik başarı” kavramı için ürettikleri metaforlar incelenmiştir. Buna göre 60 özel yetenekli öğrenci toplamda 56 farklı metafor üretmişlerdir. En çok üretilen metaforlar 3’er kez ile “merdiven ve güneş” olmuştur. 52 veli ise 46 farklı metafor üretmiştir. En çok üretilen metaforlar 2’şer kez ile “dağ merdiven, yarış arabası ve dağcı” olmuştur.
... Öğrencilerin sınav başarılarını genel anlamda akademik başarılarının etkileyen, belirleyen ya da ilişkili olan çeşitli değişkenler bulunmaktadır. Nitekim alanyazın incelemesinde öğrencilerin akademik başarılarının farklı görüş, yaklaşım ve değişkenlerle açıklanmaya çalışan çalışmalar yapılmıştır (Tural, 2002;Özabacı ve Acat, 2005;Altun ve Çakan, 2008;Gelbal, 2008;Kaysılı Keçeli, 2008;Köse, 1990 ;Yelgün ve Karaman, 2015;Aslanargun, Bozkurt ve Sarıoğlu, 2016;Aslan, 2017). Köse (1990) akademik başarıyı okul girdilerinin niceliksel ve niteliksel karakteristiklerinin öğrencinin akademik başarısında temel belirleyici olarak kabul eden görüş olduğu gibi tersine akademik başarıyı okul özellikleri ile birlikte öğrencinin akademik başarısının okul dışı ailesel ve diğer toplumsal faktörler tarafından belirlendiği görüşünü test eden bir çalışma yapmıştır. ...
... Üretim fonksiyonu araştırmalarında bağımsız değişkenler okulun ölçülebilir maddi girdilerini kapsamaktadır (örn. Çelenk, 2003;Karakul 2018;Kurul Tural, 2002;Özdemir, N, 2016;Yıldırım ve Yılmaz, 2013). Telafi programlarının değerlendirilmesinde bağımsız değişkeni genellikle belirli bir öğretim programı ve öğretim uygulaması oluşturmaktadır (Akamca ve Hamurcu, 2005, Atar ve Atar, 2012Doğan, 2019;Korkmaz ve Kaptan, 2002). ...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı, fen bilimleri ve matematik performansı üzerinde evdeki öğrenme kaynakları, okul öncesi eğitim alma ve ilkokula başlamadan önce okuma, yazma ve sayma etkinlikleri yap-ma değişkenlerinin etkisini incelemektir. Çalışmanın örneklemini TIMSS 2015 uygulamasına katılan N=6456 4. Sınıf öğrencisi oluşturmaktadır. Bağımsız değişkenlerin fen bilimleri ve matematik dersi performansı üzerindeki etkisi ANOVA ile analiz edilmiştir. Analizler sonucunda TIMSS ve Türkiye örnekleminde evdeki öğrenme kaynakları arttıkça öğrencilerin fen bilimleri ve matematik başarısının artmakla birlikte Türkiye’deki öğrenciler TIMSS ortalamasına göre evdeki öğrenme kaynakları açısın-dan oldukça zayıf durumdadır. Okul öncesi eğitim alan öğrencilerin fen bilimleri ve matematik perfor-mansı okul öncesi eğitim alamayanlardan daha yüksektir. Ancak TIMMS 2015 verisinde fen bilimleri ve matematik ortalama puanları okul öncesi eğitim süresine göre düzenli bir şekilde artış gösterirken Türkiye verisinde böyle doğrusal bir ilişki bulunmamıştır. Hem TIMSS hem de Türkiye örnekleminde ilkokula başlamadan önce ailede çocukla yapılan okuma yazma ve sayma etkinliklerinin sıklığı ile fen bilimleri ve matematik başarı arasında doğrusal pozitif yönlü bir ilişki mevcuttur.
... Eğitim sistemlerinin temel amacı, öğrencilerin istendik davranışlar kazanmalarını sağlamaktır. İstendik davranışlar, farklı biçimlerde tanımlanabilir (Kurul Tural, 2002). Sağlanmak istenen bu istendik davranışların en önemlilerinden birinin de öğrenci başarısını arttırmak olduğu söylenebilir. ...
Article
Full-text available
zet Bu çalışmada genel amaç olarak müzik öğretmeni adaylarının piyano dersi başarıları ile piyanoda başarı algılarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda çalışma grubundaki öğrencilerin çalışmanın yapıldığı döneme ait piyano dersi başarı notları elde edilmiştir. İlgili ders listelerinin üniversite bilgi yönetim sisteminden elde edilmesinden sonra, öğrencilere Kurtuldu (2010) tarafından geliştirilmiş olan "Piyano Eğitiminde Başarı Algısı Anketi" uygulanmıştır. Anket öğrencilerin piyanoda başarı konusundaki görüşlerini ve başarıyı nasıl algıladıklarını belirlemeye çalışan bir ankettir. Elde edilen veriler not listelerinden aktarılan piyano dersi notları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalı ölçümlerde Anova testi ile korelasyon ilişkisi tercih edilen ölçüm türlerindendir. Yapılan ölçümler ve karşılaştırmalar sonucunda elde edilen sonuçlar incelendiğinde, öğrencilerin başarı algıları ile piyano dersi başarıları arasında anlamlı bir ilişki olmadığı anlaşılmıştır. Abstract In this study, it was aimed to compare the success of musical teacher candidates in piano lessons with their perceptions of piano achievements. In this context, piano lesson success grades of the students in the study group were obtained from the period when the study was conducted. After the relevant course lists were obtained from the university information management system, "Perception of success in Piano Education" questionnaire developed by Kurtuldu (2010) was applied to the students. This questionnaire attempts to determine views of students about piano achievements and how students perceive success. The obtained data were compared with scores from the piano lessons, which were taken from piano score lists. Anova test and correlation relationship are the preferred measurement types in comparative measurements. When the results of the measurements and comparisons were examined, it was understood that there was no meaningful correlation between the students' perception of achievement and their success in the piano lesson.
... Okulların, öğrenci üzerindeki etkisini belirlerken kullanılan sosyolojik ögeleri, yani okullar arasındaki farklılıkların kaynağını tesit etmeye yarayan boyutları, okul değişkenleri olarak kabul etmek mümkündür. Kurul Tural (2002)'a göre, bir üretim süreci olan eğitimin temel ilgi odağı insandır. Dolayısıyla, eğitim sürecinde üretilmeye çalışılan ürünü, (istendik davranışlar) etkileyen çok sayıda etken bulunur. ...
Article
Full-text available
Abstract In this study, how students perceived the effect of various school variables considered as efficient on their success and/or failure upon student success was emphasized. In this sense, basic school variables that affected the success of students were grouped under 4 subdimensions as “environment/climate of the school,” “manner of students towards the students,” social potential of the students,” and physical structure of the school and attitude of school managers.” The research was descriptive and screening model based because of aiming to explain the relationships between the cases and whether the relationships changed according to some variables. The study group of the research included 420 high school students studying at İlksan Anatolian High School in the 2016-2017 academic year. The data were analyzed performing statistical processes such as arithmetic average, t-test, one-way ANOVA, frequency, percentage and standard deviation. As a result of the analyses, it was determined that the highest average was on the manner of teachers towards the students when the answers of the students for each dimension were analyzed. Furthermore, it was concluded that the views of the high school students related to the effect of school variables upon student success differed significantly in terms of gender in favour of female students and level of grade. Offers were suggested in accordance with obtained results. Keywords: Physical condition, the manner of a teacher, social potential, school conditions, leadership
... Aynı araştırmada okul büyüklüğü ile öğrenci başarısı ilişkisi ters ve çizgisel bulunmuştur. Bu çalışmalara ek olarak Wendling ve Cohen, Newyork eyaletindeki kamu okullarının, üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan 1021 öğrenciden elde ettiği verilere dayalı olarak bir inceleme de okul büyüklüğü -okuldaki öğrenci sayısı-başarı ile negatif ilişkili olduğu çalışmada belirtilmiştir (Kurul Tural, 2002). Hiçbir araştırma da büyük okulların başarı durumlarının küçük okullara göre daha iyi olduğunun bulunmadığını, böylelikle küçük okullardaki öğrenci başarısının, büyük okullarda ki öğrenci başarısına göre; en az eşit, sık sık daha üstün olduğu belirtilmiştir (Kalfa, 2006). ...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacını, okul yöneticilerinin mentorluk rolleri ile okulun akademik başarısı arasındaki ilişkinin ve bazı değişkenler açısından mentorluk rollerinin incelenmesi oluşturmaktadır. İlişkisel tarama niteliğindeki bu araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Konya İli'nde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 3 72 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan "Kişisel Bilgi Formu" ve Sezgin (2002) tarafından hazırlanan "Yetiştiricilik Ölçeği" kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Pearson korelâsyonu, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Elde edilen sonuçlara göre okul yöneticilerinin mentorluk rolleri ile görev yaptıkları okulun akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca okul yöneticilerinin mesleki sevgilerine ve görev yaptıkları okuldaki öğrenci sayısına göre mentorluk rollerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı; mezun oldukları fakülteye göre ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Abstract The purpose of this study is to investigate the relationships between school administrators' mentorship roles and academic achievement of schools and explore mentorship roles in terms of some variables. The research group of this study, which is of the relational screening model, consists of 372 school administrators who were employed in schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Konya in the 2011-2012 academic year. The research data were collected from the “Personal Information Form”, which was prepared by the researcher and the “Training Scale”, which was prepared by Sezgin (2002). Various inferential analyzes were conducted on the data such as arithmetic mean, standard deviation, t test, Pearson correlation, one way variance analysis and ANOVA (p<0.05). According to the results that were obtained, a positive and significant correlation was observed between the school administrators’ mentorship roles and the academic achievement of the schools where they worked. Moreover, it was concluded that their mentorship roles differed significantly according to the school administrators’ love for their profession and the number of students where they worked whereas there was no significant difference according the faculty from which they graduated. Keywords: School Administrator, Mentee, Mentor, Mentorship, Coaching, Academic Achievement.
... Some of the teachers in the study specified causes of failure as the lack of financial, physical and educational resources of school. Despite differing as per development status of the country, physical facilities and equipment of schools are shown among indicators that negatively affect quality of education and result in performance differences between schools (Kurul Tural, 2002;UNESCO, 2002;UNICEF, 2000). Moreover, it is stated that restrictive effect of such deficiencies in countries such as Greece, Norway and Turkey are higher than expectations (MEB, 2005). ...
Article
Full-text available
In this research, the aim is to determine causes of the failure in a school that was placed second to last as per TEOG average scores despite being located in Burdur city center. This research is in descriptive research model, and a mixed study designed according to both quantitative and qualitative research approach. Study group of the research consists of 11 school teachers and 171 students of the school in question. In the research, quantitative data was collected from students through the causes of failure determination survey, and qualitative data was obtained from teachers through open-ended questions. Quantitative data was examined with descriptive analyses and chi-square test, qualitative data was examined though content analysis. As a result of analyses, it is clearly understood that causes of students' failure show so much diversity. It has been observed that causes such as inability to ask questions to teachers on issues students do not understand, quickly forgetting what they learn and inability to take good notes show significant difference as per upper and lower success group, and hat students pull such situations to forefront as reasons for failure. As a result of the content analysis, it is understood that teachers explain causes of failure under themes of family, student and school.
... Öğrenciyle ilişkili faktörlerin matematik okuryazarlığını yüksek düzeyde ve pozitif etkilediği saptanmıştır. Bu sonuç literatürdeki diğer çalışmalarla tutarlıdır (Özer Özkan, 2016;Liu, Damme, Gielen ve Noortgate, 2015;Özkan, 2015;İş Güzel, 2014;Yıldırım, 2012;Alacacı ve Erbaş, 2010;Marks, Cresswell ve Ainley, 2007;Wöbmann, 2003;Kurul Tural, 2002). Ancak bazı ülkelerde farklı sonuçların elde edildiği de görülmektedir. ...
... Aynı araştırmada okul büyüklüğü ile öğrenci başarısı ilişkisi ters ve çizgisel bulunmuştur. Bu çalışmalara ek olarak Wendling ve Cohen, Newyork eyaletindeki kamu okullarının, üçüncü ve dördüncü sınıflarında okuyan 1021 öğrenciden elde ettiği verilere dayalı olarak bir inceleme de okul büyüklüğü -okuldaki öğrenci sayısı-başarı ile negatif ilişkili olduğu çalışmada belirtilmiştir (Kurul Tural, 2002). Hiçbir araştırma da büyük okulların başarı durumlarının küçük okullara göre daha iyi olduğunun bulunmadığını, böylelikle küçük okullardaki öğrenci başarısının, büyük okullarda ki öğrenci başarısına göre; en az eşit, sık sık daha üstün olduğu belirtilmiştir (Kalfa, 2006). ...
Article
Full-text available
zet Bu araştırmanın amacını, okul yöneticilerinin mentorluk rolleri ile okulun akademik başarısı arasındaki ilişkinin ve bazı değişkenler açısından mentorluk rollerinin incelenmesi oluşturmaktadır. İlişkisel tarama niteliğindeki bu araştırmanın çalışma grubunu 2011-2012 eğitim öğretim yılında Konya İli'nde Mili Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 3 72 okul yöneticisi oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri araştırmacı tarafından hazırlanan " Kişisel Bilgi Formu " ve Sezgin (2002) tarafından hazırlanan " Yetiştiricilik Ölçeği " kullanılarak toplanmıştır. Toplanan veriler üzerinde aritmetik ortalama, standart sapma, t testi, Pearson korelâsyonu, tek yönlü varyans analizi ve ANOVA gibi farklı çıkarımsal analizler yapılmıştır (p<0.05). Elde edilen sonuçlara göre okul yöneticilerinin mentorluk rolleri ile görev yaptıkları okulun akademik başarıları arasında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu görülmüştür. Ayrıca okul yöneticilerinin mesleki sevgilerine ve görev yaptıkları okuldaki öğrenci sayısına göre mentorluk rollerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı; mezun oldukları fakülteye göre ise anlamlı düzeyde farklılaşmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Abstract The purpose of this study is to investigate the relationships between school administrators' mentorship roles and academic achievement of schools and explore mentorship roles in terms of some variables. The research group of this study, which is of the relational screening model, consists of 372 school administrators who were employed in schools affiliated to the Ministry of National Education in the province of Konya in the 2011-2012 academic year. The research data were collected from the
... Yapılan araĢtırmalar, bu unsurların çok geniĢ bir yelpazede çeĢitli boyutlarının olduğunu ortaya koyarken, toplam 228 değiĢkenin öğrenci baĢarısında etkili olduğu belirtilmektedir. Genel anlamda düĢünüldüğünde bunlar arasında uygulanan eğitim sisteminden kaynaklanan unsurlar (Cohen ve Hill, 2000;Guskey, 2002;Huberman, 1995;Stein ve Wang, 1988;Witziers ve diğerleri, 2003), okul yönetiminden kaynaklanan unsurlar (Günçer ve Köse, 1993;Tural, 2002), dersin özelliğinden kaynaklanan unsurlar ki bu araĢtırmada sadece biyoloji dersi dikkate alınmıĢtır (Bahar, 2002;Ekici, 2010;Özatlı, 2006;Özkan, 2003), öğretmenin niteliklerinden kaynaklanan unsurlar (Bulucu, 2003;Ekici, 2002;Graham ve diğerleri, 2001;Sözer, 1991;ġama ve Tarım, 2007;Ulay, 2004), öğrencinin ailesinden kaynaklanan unsurlar (Bean ve diğerleri, 2003;Çelenk, 2003;Maton ve Hrabowski, 1998;Türk, 1999;Yıldırım ve Dönmez, 2008) ve öğrencinin bireysel niteliklerinden kaynaklanan unsurlar (Diamond ve diğerleri, 2004;Ekici, 2003;Lewis, 2001;Özer ve Anıl, 2011) söylenebilir. ...
... Üretim fonksiyonu, hammaddenin ürüne dönüşmesinde, bir başka değişle çıktıyı elde etmede ne miktarda sermaye, ne kadar iş gücü ve ne kadar doğal kaynak kullanılması gerektiğini gösterir (Kurul, 2002). Eğitim hizmetinin üretim sürecini, diğer mal ve hizmetlerin üretiminden ayırt eden bazı özellikler aşağıdaki biçimde özetlenebilir (Lau, 1979, s.34-35): ...
Book
Full-text available
Nitelikli insan kaynakları, bir ülkenin ekonomik anlamda dünyayla rekabet edebilmesi adına ihtiyaç duyduğu en hayati unsurlardan biridir. Bu kaynağa erişebilmek ise büyük ölçüde eğitim sisteminin kalitesine bağlıdır. Yapılan araştırmalar, ortaokul ve lise çağlarındaki öğrencilerin eğitim başarısının ülkelerin gelecekteki ekonomik gelişmişlik düzeylerini önemli ölçüde açıkladığını ortaya koymaktadır. Bu gerçeğin fark edilmesiyle birlikte, özellikle son yıllarda dünyada eğitimde kalite iyileştirmesi adına ciddi reformların yapıldığı görülmektedir. Eğitim sistemlerinin kalitesini karşılaştıran PISA ve TIMMS gibi araştırmalara bakıldığında, Türkiye’nin eğitim başarısının uluslararası sıralamada oldukça gerilerde olduğu ortadadır. Bu durumu düzeltebilmenin yolu şüphesiz okulların mevcut kalitesinin iyileştirilmesinden ve okullar arası kalite farklarının azaltılmasından geçmektedir. Bu bağlamda ilk yapılması gereken ise, okulların performans kalitesini doğru bir şekilde ölçmektir. Ancak eğitim sisteminizin en önemli sorunlarından biri bu ölçme araçlarının çok yetersiz oluşudur. Nitekim Milli Eğitim Bakanlığının 2010-2015 stratejik planında bu ihtiyaç “bakanlığa bağlı okul ve kurumların hizmet ve kalite standartlarının belirlenerek, kalite yönetim sistemi kurulmasını ve uluslararası geçerliliği olan değerlendirme modelleri ile kurumsal performansın izlenmesini sağlamak” şeklinde bir stratejik hedef halinde dile getirilmiştir. Peki, okulların performans kalitesi nasıl ölçülmelidir? Bu kitapta “Etkili Okul Değerlendirme Modeli (EODM)” ile bu sorunun cevabı aranmıştır. Önerilen modelde okulların performans kalitesi öğrenci başarısına etki eden “kontrol edilebilir” değişkenler üzerinden ölçülmüştür. Bu değişkenler Okul Girdileri başlığı altında Aile Desteği, Çevre Desteği, Materyal ve Bilişim Desteği, Rehberlik Desteği ve Öğrenci Nitelikleri; Okul Süreçleri başlığı altında Düzen Disiplin, Çalışanların Tatmini, Demokratik Atmosfer, Etkili Liderlik ve Eğitim Öğretim; Okul Çıktıları başlığı altında Başarı, Devamsızlık, Sosyokültürel Faaliyetler ve Projelerdir. Öğrenci başarısına etki eden Sosyoekonomik Düzey, Kalıtsal Özellikler gibi okuldan bağımsız değişkenler, kontrol edilmesi mümkün olmadığı için kapsam dışı bırakılmıştır. Etkili Okul Değerlendirme Modelinde okul performansı bir karar problemi olarak tanımlanmıştır. Her bir kriterle ilgili toplanan veriler AHP ve PROMETHEE çok kriterli karar destek sistemleri kullanılarak analiz edilmiştir. Klasik dış değerlendirmeyle karşılaştırıldığında, bu yöntemleri kullanmanın en önemli avantajı değerlendirmeye esneklik katması ve okul sakinlerini değerlendirme sürecine aktif bir şekilde dâhil etmesidir. Bu sayede değerlendirme mevcut durumun anlık bir fotoğrafını çekmekten ziyade bir okul geliştirme sürecine dönüşmektedir. Super Decisions ve Visual PROMETHEE yazılımları sayesinde bu süreç rahatlıkla izlenmekte ve okullara sürdürülebilir gelişim fırsatı sağlanmaktadır. Etkili Okul Değerlendirme Modeli, okullara “başarısızlık” problemini çözebilmek için sonuçlara takılı kalmak yerine sebeplerden müteşekkil bir sürece odaklanmayı tavsiye ediyor. Ayrıca okullara kendilerini muadilleriyle kıyaslayabilecekleri bir “benchmarking” fırsatı sunuyor. Kitapta bütün bu ayrıntılar teorik olarak tartışıldıktan sonra bir uygulamaya yer verilmiştir. Modelin uygulamada nasıl sonuçlar verdiği ve değerlendirmeyi nasıl gelişime dönüştürdüğü ayrıntılı olarak izah edilmiştir.
... Bu çalışmalarda elde edilen korelasyonların ortalaması 0,29 olarak hesaplanmıştır (Sirin, 2005). Kurul Tural (2002) benzer bir şekilde öğrencilerin SED geçmişleri kontrol edildiğinde, öğrenci başına yapılan harcama ile öğrenci başarısı arasında zayıf bir ilişki olduğundan bahsetmiştir. Hernandez (2014), ABD'nin Florida eyaletinde devlet okulunda eğitim gören ortaokul öğrencileri üzerinde yaptığı çalışmada, öğrencilerin matematik puanları ile SED'leri arasında manidar ve negatif yönde bir ilişki tespit etmiştir. ...
Article
Bu calismada Temel Egitimden Ortaogretime Gecis Sistemi (TEOG) ortak sinavindan elde edilen matematik basarisi ile ogrencilerin sosyoekonomik duzeyleri (SED) arasindaki iliski incelenmistir. Arastirmada 2013 yilinda TEOG sinavina giren ogrencilerin matematik puanlari bagimli degisken ve SED bagimsiz degisken olarak kullanilmistir. Arastirma kapsaminda kurulan hiyerarsik dogrusal (lineer) modelde ogrencilerin SED ve TEOG matematik basari puanlari birinci duzey, okullarin ortalama SED degerleri ise ikinci duzey degiskenler olarak alinmistir. Arastirmada Ankara ili Altindag ilcesi sinirlari icerisinde bulunan 32 ortaokuldan toplam 1194 ogrencinin SED ve 2013 yili birinci donem TEOG ortak sinavi matematik basari puanlari kullanilmistir. Ayrica arastirmada ogrencilerin okul duzeyinde ortalama matematik basarilari ve SED degerleri belirlenerek matematik basarilarindaki degiskenlik incelenmistir. Okullarin ortalama matematik basarilari arasindaki fark istatiksel olarak anlamli bulunmustur. Okullara ait ortalama SED degerleri ortalama matematik basarisi uzerindeki etkisinin istatistiksel olarak anlamli olmadigi tespit edilmistir.
... (Earthman, 2009). Ancak okul binalarının ya da olanaklarının durumu ile öğrenci başarısı arasındaki ilişkiyi inceleyen pek çok araştırmada (Duyar, 2010;Earthman, 2002;Earthman ve Lemasters, 2009;Tanner, 2009 (Tural, 2002). Bu bağlamda, araştırmaya katılan öğretmenlerin, görev yaptıkları okulların olanaklarını çoğunlukla yeterli olarak algılamaları, bu okullarda örgütsel etkililiğin ve dirikliğin sağlanması açısından önemli bir unsur olarak görülebilir. ...
Thesis
Full-text available
This research has three main focuses or aims. First one is to define the perceptions of the participating teachers about the organizational dynamism, bureaucracy and organizational norms of the schools they work. Second one is to find out whether participating teachers’ perceptions about the organizational dynamism, bureaucracy and organizational norms of the schools they work differ significantly with regard to gender, school type and socio-economic status (SES) variables. Third one is to investigate the associations between teachers’ perceptions about the organizational dynamism, bureaucracy and organizational norms of the schools they work. The population of the research comprises a total of 3057 teachers working in the state and private schools within the central district of Malatya province. According to the statistics obtained from Malatya Provincial Directorate of National Education, 2942 of the teachers in the population work in state schools and 115 of them work in private schools. The sample of the research was selected in two steps. First, the schools to be involved in the sample were selected; next the participant teachers were determined. Since it was aimed in this study to determine the general profile of the primary schools within the central district of Malatya province in terms of organizational dynamism, bureaucracy and organizational norms and the number of the schools in the population was considered to be reachable, the study was conducted in all of the schools without choosing a sample. While selecting the teachers to be involved in the study, it was decided to distinguish two strata according to the type of schools (state schools and private schools). Since there are only three private schools in the central district of Malatya province, all of the teachers working in these private schools were tried to be involved in the study without sampling. While selecting the teachers in the state schools, however, quota sampling method was used. As a result of the sampling procedure as described above, data obtained from a total of 1018 teachers were analyzed. Of the teachers involved in the sample, 926 work in state schools while 98 work in private schools. Three distinct instruments, two of which developed by the researcher (Organizational Dynamism Scale for Schools, Organizational Norms Scale), were used to measure teachers’ perceptions about the organizational dynamism, bureaucracy and organizational norms of the schools they work. In analyzing the data obtained from the teachers, first the descriptive statistics with regard to the scores from each scale were calculated. In order to find out whether the participating teachers’ perceptions differ significantly in terms of their gender and the type of school they work, t test was administered after preliminary assumptions were found to be fulfilled. When significant differences were observed between groups, the difference was also tested for effect size (using Eta-square correlation coefficient and Cohen’s d coefficient). In order to test whether teachers’ perceptions differ significantly in terms of SES variable, One-Way ANOVA test was administered. But, prior to test, the data were checked for appropriateness for the ANOVA test by analyzing whether the assumptions of the test were fulfilled. The results of the analyses revealed that variances were not equal for the data in some of the sub-scales for the SES variable. Therefore, when the variances were not found equal, which is an assumption of the ANOVA test, mean scores were compared using Brown-Forsythe test and “F” value yielded by this test was used. When significant differences were found between groups, post-hoc tests were used to find out the source of the difference, i.e. Scheffe test if the variances were equal and Dunnett C test if variances were not equal when. Furthermore, when significant differences were found between groups, the effect size of the differences was tested using eta-square (η2) correlation coefficient. Also multiple linear regression analysis was used in order to determine whether the enabling bureaucracy, hindering bureaucracy and organizational norms variables significantly predict organizational dynamism of the schools. As a result of the descriptive statistics, it was found that the participating teachers mostly agree on the items in the supportive leadership, efforts for school improvement and school facilities subscales of the organizational dynamism, but they sometimes agree on the items in parental involvement and openness to change subscales. Similarly, it was found that teachers mostly agree on the items in the enabling bureaucracy and organizational norms scales, but rarely agree on the items in the hindering bureaucracy scale. The analysis with regard to gender variable revealed that participating teachers’ perceptions about organizational dynamism differ significantly only in the parental involvement subscale, that there was significant difference in organization norms scale, and that no statistically significant difference was observed in terms of enabling bureaucracy and hindering bureaucracy. The magnitude of effect sizes estimated for the significant differences found for parental involvement and organizational norms scores was found to be small. The analysis with regard to the type of the school revealed that participating teachers’ perceptions about organizational dynamism differed significantly in all dimensions, except for the openness for change subscale, in favor of private school teachers. As a result of the analysis with regard to bureaucracy, teachers working in private school were found to have higher mean scores in enabling bureaucracy subscale than their colleagues in state schools, while teachers in state schools had higher mean scores in hindering bureaucracy subscale than their colleagues in private schools. In terms of organizational norms, on the other hand, teachers in private schools were found to perceive the organizational norms more functional than their colleagues in state schools. The analysis with regard to the SES variable revealed that participating teachers’ perceptions about organizational dynamism differed significantly in all dimensions. As a result of the analysis about bureaucracy, significant difference was found with regard to teachers’ perceptions about enabling bureaucracy, while no significant difference was observed between their perceptions about hindering bureaucracy. As a result of the analysis about organizational norms, those teachers working in schools of upper SES were found to perceive the organizational norms more functional than the other teachers working in schools with lower or moderate SES. The multiple regression analyses used to find the associations between organizational dynamism, bureaucracy and organizational norms revealed that enabling bureaucracy, hindering bureaucracy, and organizational norms are significant predictors of organizational dynamism. According to standardized regression coefficients, enabling bureaucracy, organizational norms, and hindering bureaucracy are respectively the most important predictors of organizational dynamism. Keywords: Organizational dynamism, bureaucracy, organizational norms, primary schools
... Bu nedenle okulların istendik davranışları kazandırmada yeterlikleri tüm toplumu ilgilendiren bir konudur. Eğitim sürecinin başından itibaren tüm amaç belirleme çalışmaları, bu amaçlara ulaştıracak araçları saptama ve kullanma yöntemleri ile amaçlara ulaşma düzeylerini belirleme çabalarının hedefi öğrencilerin başarı düzeylerini yükseltmektir (Kurul Tural, 2002). Genel anlamda düşünüldüğünde, toplumlar için okulların başarılı olmasının bir gereklilik olduğu söylenebilir. ...
Article
Full-text available
In this study, the variables that are associated with the class and school size, extracurricular activities at school, quality of physical infrastructure, quality of schools’ educational resources, students and school climate to influence factors associated with teaching and student / teacher ratio is aimed to determine to what extent predicted student achievement. A relational survey method is used in this study. Sample of study is consist of 4511 students selected from 170 different schools by stratified sampling method. Multiple regression analysis was used for to determine schools variables that influence student achievement. According to the analysis, predictor variables could explain 29% of the total variance in school achievement scores. It's understood all school variables in under researched are significant predictor on student achievement. The index of student-related factors affecting school climate having the highest impact predictors of student success. Than, on student achievement relative importance of predictor variables as: The index of quality of school educational resources, the index of creative extracurricular activities at school, the index on teacher-related factors affecting school climate, the index of quality of physicals’ infrastructure, student/teacher ratio, classroom size and school size.
... Desired behaviors can be described in different forms. The case to form the desired behavior can vary as to whether or not the principle view centralizes religion, culture, knowledge, skill and compliance with environment and human (Tural, 2002: 37). That means desired behaviors can vary from culture to culture, country to country or even nation to nation. ...
Article
In this study, the importance of multimedia contents for effective learning, effective classroom management and building behaviors within the framework of positive discipline approach was emphasized. A questionnaire consisting of 24 items, whose validity and reliability were established, was prepared. The questionnaire was administered to 1474 students from three randomly-selected primary schools situated in the five educational regions in the city center of Elazig. The gender of the students was considered. As a result of statistical operations carried out, both male and female students agree that multimedia contents contribute positively to effective learning. Even though students of both genders agree with the views concerning classroom management, low results suggest that there are some problems in fulfilling the classroom rules in the classes where multimedia is utilized. It can be said that male students have more positive opinions about the effect of multimedia contents on building behaviors. In-service training courses can be organized for the teachers in respect of classroom management in the course environments where multimedia contents are utilized.
... Another concept that emphasizes the effectiveness of educational goals and educational outputs is the concept of academic motivation (Mahto et al., 2012;Tural, 2002;Vallerand and Bissonnette, 1992). Academic motivation, defined as the key to meaningful learning, provides continuity to strengthen concentration towards tasks related to school and lack of academic motivation results in failure in those tasks (Martin, 2003;Legault et al., 2006). ...
Article
This study aims to identify the effects of high school students’ perceptions of school life quality on their academic motivation levels. The study was conducted on a sample of high school students (n=2371) in Amasya Province in the fall semester of 2013-2014 academic year. Study sample was selected with the help of cluster sampling method. Data were collected via personal information form developed by researchers, Academic Motivation Scale developed by Bozanoglu and Quality of School Life Scale developed by Sari. Multiple Regression Analysis was used in data analysis to determine high school students’ perceptions regarding quality of school life on their academic motivation levels. According to research findings, all the variables of quality of school life predicted academic motivation and its subscales (exploration, self-actualization and using data). The most powerful quality of school life perception variables was found to be negative effects towards school and teachers and the least effective variable was social activity. Key words: High school, quality of school life, academic motivation, motivation.
... Carried on his work in USA, Coleman set he was the most important one to foresee out-of-school data which he had from 3.000 different schools and 600.000 students. Besides, among the out-of-school variables, he considered as the best to foresee success of socio-economic status of the family (Tural, 2002). As most research show us, socio-economic origin is especially effective on student success. ...
Article
Full-text available
The relationship between socio-economic status (SES) and student achievement is well documented and indicates that students from more advantaged backgrounds perform better at school. Numerous international and national studies have reported a significant association between students’ socioeconomic status and their achievement at school. This study aims to examine how the students’ Turkish achievement is associated with their own socioeconomic status. The study is a descriptive survey. Data were collected via an assessment test conducted by Altındağ Counseling and Research Center (ACRS) and the questionnaire the students answered after the test. The aim of the assessment test is to evaluate the students’ performance and their literacy skills in Turkish Language Class. The assessment instruments were developed by ACRS. The target population of the study consists of 4th, 5th, 6th, 7th and 8th grades at primary schools around Altındağ district in Ankara. 23036 students participated in the survey. The findings of the study are as follow: the association between students’ socio-economic status and the performance in the Turkish achievement test is statistically significant and positive (r=.20 p=.000). The association is significant (r=.13) at 4th grade and (r=.26) at 8th grade. Education level of the father is closely associated with the performance. Education level of mother is the second one that is closely associated with the performance. The association between after school activities (tutoring and courses) and the performance is weak. It was found a consistent negative relationship between getting help in outside of class and Turkish achievement in grade 4 and 5. However, it also found that an inconsistent negative relationship in grade 6 and a consistent positive relationship in grade 7 and 8.
Article
Full-text available
The aim of this research is to examine the level of success which is related with the culturel heritage and the attitudes of 7th grade ( primary ) students, with some variations.
Conference Paper
Full-text available
Özet: Okulların eğitim amacına uygun olarak yaşatılması okul müdürlerinin başlıca görevleri arasındadır. Etkili okul müdürleri eğitimin amacına ulaşmasında önemli rol oynarlar. Okul müdürlerinde yetkinin kaynağı yasalardan alır ve yönetici bu yetkisini uzmanlık bilgisi, insanları etkileme gücüyle birlikte kullanırsa başarılı olur. Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının görüşlerine göre etkili okul müdürlerinin özelliklerini ortaya koymaktır. Batı Karadeniz'de yer alan bir eğitim fakültesinde öğrenim görmekte olan Fen Bilgisi Öğretmenliği adaylarından 4. Sınıf 31 öğrencinin görüşleri değerlendirilmiştir. Nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışmasına uygun olarak düzenlenen bu çalışmada veriler öğrencilerden yazılı olarak alınmıştır. Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi dersinde öğrencilerden etkili okul müdürlerinde bulunması gereken özelliklerin sıralanması istenmiş, görüşler yazılı alınmıştır. Doküman incelemesi yöntemine uygun olarak alınan veriler içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlar arasında etkili müdürlerin zamanı iyi kullanma, planlı programlı ve sorun çözücü olma gibi teknik yeterlikleri yanında güler yüzlü ve adil olma gibi insani özelliklerinin de bulunması gerektiği yer almaktadır.. Anahtar Sözcükler: Okul müdürü, okul yönetimi, etkili yönetici, öğretmen adayı Abstract: The principal task of school principals is to keep their schools in line with their educational goals. The schoolmaster takes the authority from the law. A good manager succeeds in using this authority with expertise and power to influence people. Effective school principals play an important role in reaching the goal of education. The purpose of this study is to reveal the characteristics of effective school principals according to the opinions of prospective teachers. The Middle East is a 4th grade student from Science Teacher candidates who are studying at a faculty of education located in the Black Sea. The opinions of the 31st person were evaluated. In this study, prepared in the direction of case study on qualitative research methods, the data were taken in written form. In the course of Turkish education system and school management, students should be asked to list the characteristics of effective school principals and their written opinions. The data obtained in accordance with the document review method was evaluated by content analysis. Among the results obtained, effective managers should have human qualities such as being gentle and fair as well as technical features such as good time, planned program and problem solving.
Conference Paper
Full-text available
Öğrenci başarısını etkileyen birçok değişken olmakla birlikte okul ve aile bu konuda ön plana çıkan değişkenler olmaktadır. Eğitim alanında yapılan birçok çalışma öğrencinin akademik başarısı üzerinde aile kurumunun okul kurumundan daha belirleyici olduğunu ifade etmektedir. Ancak “etkili okul hareketi”ne göre özellikle gelişmekte olan ülkelerde ve sosyo-ekonomik düzeyi düşük çevreden gelen öğrencilerin akademik başarı düzeyi üzerinde okulun önemi daha büyüktür. Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programlarında (PISA) bazı ülkelerde öğrencinin başarı düzeyinin beklenenden düşük çıkması okulun öğrenci başarısındaki yerini yeniden sorgulamaya yol açmıştır. Bütüncül bir biçimde değerlendirildiğinde, ailenin öğrencinin akademik başarısındaki rolü tamamen önsel değil inşa edildiği düşünülmektedir. Başka bir ifade ile bu çalışma literatürden hareketle okulun sosyal sermayesinin yükseltilmesi, etkili liderlik, örgütsel bağlılık ve öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin artırılması gibi etkili bir eğitim süreci ile sosyoekonomik açıdan dezavantajlı öğrencilerin akademik başarı düzeyinin yükseltilebileceğini ve bireyler arasındaki derin akademik başarı farklılığı minimize edilebileceğini öne sürmektedir. Bu çalışma, Türkiye’de okul kurumunun öğrenci başarısı üzerinde belirleyici olan bazı temel unsurlarını incelemektedir.
Thesis
Full-text available
A tool for primary education financing: Analysis of Parent Teacher Association's budget (Example of Ankara) This study was carried out to identify the income and expenditure balances of Parent Teacher Associations of primary schools and to compare the school achievement (8th grade‟s Turkish, Maths, Science and Technology exam results) with school income. Some findings related to revenue of PTA: (1) The more higher socioeconomic status, the more revenue of Parent Teacher Associations. (2) The three quarter of PTA budgets (%69,1) is acquired from donation income. (3) The parents‟ ratio in donation income is %76,2. (4) With the rise of so socioeconomic status in schools, parents‟ ratio in donation becomes lower but beneficents‟ donation and rate of active business enterprise revenues becomes higher.
Article
Full-text available
Problem Statement: Increasing the quality of education and educating well-qualified students is one of the most important objectives of formal education. Informal resources are as important as formal resources in improving this efficiency and productivity. In this respect, it can be said that family is the most important informal structure affecting the education of the child. In order to evaluate the involvement of family in education, various ways of categorizing have been implemented. One of these systems provides six categories in parental involvement, which are parenting, communicating, volunteering, learning at home, decision making and collaborating with the community. Whilst the meaning and significance of parental involvement is the starting point of this study, determining the level of involvement of the families in the educational activities at schools in terms of their socio-economic status is the main purpose of this study. Considering the fact that research on parental involvement in schools in terms of the socio-economic status of parents is scarce, the present study may serve as an important data source for researchers and policy makers in regard to comparing the effects of this involvement. Purpose of the Study: The purpose of this study is to examine the viewpoints of administrators, teachers and parents on involvement of the families in the process of education in terms of socio-economic status in public and private primary and secondary schools. Method: Interview and document analysis methods, which are both qualitative research methods, were used in the study. The study group was 11 teachers, four administrators working at public and private primary and secondary schools in Mugla and six parents. The data were collected through semi-structured interview methods. In addition, the documents related to the involvement of parents to education were analysed—school newspapers, the announcements, news and the activities section of the schools’ Web pages. In analysing the data collected in this study, the NVivo8 package program and the descriptive analysis technique were used. The findings are presented with a descriptive analysis method. Findings: The results of the study indicate that parents from different socio-economic backgrounds do not have very different ideas about the process of involvement in the process of education. However, because school-family interaction in public schools and the trainings on parenting are not very systematic even if socio-economic status is high, the interaction is not at a desired level. The reasons parents communicate with the schools were found to be to evaluate student’s academic success and personal development. Both in public and private schools, involvement of parents in the decisions was in the form of asking parents their ideas. It was found that parents having a good socio-economic status were more willing and active in the procedure of participating in the process of education. Conclusion and Recommendations: In order to increase parent involvement in education, the guidance services at schools should be used more functionally. For example, needs analysis towards determining the needs of the parents and the students in their school life should be made, and based on the results of the analysis, programmes to support parent involvement in education should be prepared.
Article
z Öğretmenler deneyim sahibi oldukça sorunlarını daha kolay çözebilmektedir. Deneyimsiz öğretmenlerin sınıftaki problemler konusunda daha fazla şikâyetçi oldukları görülmektedir. Bu anlamda, mesleğe yeni başlayan öğretmenlerin sık yaptıkları bazı davranışlar ve hatalar vardır. Bu davranışlar ve hatalar belirlendiği taktirde eğitim fakültelerinin programlarında özellikle bu tür hataların giderilmesine yönelik güncellemeler yapılabilir. Bu amaçla araştırmanın amacı eğitim fakültelerinden yeni mezun olan ve mesleğinin ilk yıllarında bulunan, mesleki deneyimi az olan öğretmenlerin sınıf içerisinde sıklıkla yaptıkları davranışları saptamak ve bunların içerisinden hangilerinin öğretmen adaylarına göre hata olarak algılandığını tespit etmektir. Araştırma tarama modelinde betimsel bir çalışmadır. Bunun için ilk aşaması iki sorudan oluşan anket ikinci aşaması ise 10 kişiden oluşan öğretmen adayıyla yüz yüze görüşme şeklinde olmak üzere nitel yöntemlerle yapılmıştır. Araştırmaya katılan öğrenciler, olasılıksız örneklem seçme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir örneklem seçme yöntemiyle seçilmiştir. Anket deneyimsiz öğretmenlerin en sık yaptığı davranış ve hatalar konusunda öğretmen adaylarının görüşlerini, iki adet açık uçlu soru ile almayı amaçlamaktadır. Araştırmada elde edilen bulgular şunlardır: Deneyimsiz öğretmenlerin sık yaptığı davranışlarda frekansı en yüksek olan tema iletişim ve öğretim süreci ile ilgili iken, sık yaptığı hatalarda frekansı en yüksek olan tema mesleğe uyum ve öğretim süreci ile ilgilidir. Diğer hatalar ise, iletişim kuramama, derse hazırlıksız gelme, aşırı sert ya da yumuşak davranma, öğrencileri sık sık uyarmak, tarafsızlığını kaybetmek, sürekli aynı yöntemle ders anlatmak, slayta ve ders kitabına bağlı kalmak gibi özetlenebilir. Abstract Teachers can easily solve problems as they become more experienced. Novice teachers are more complainant about problems in the classroom. The underlying reason is that novice teachers do not have enough experience to solve problems regarding classroom management. Teachers with adequate experience ensure problems to be solved easily in the classroom, by this means we can say that the quality of the education rises. Because, there is a significance difference between teachers' experiences and students' learning. To summarize, there are some behaviours and mistakes that beginner teachers do. In this respect, the aim of this research is to determine novice teachers behaviours in the classroom, and to detect which of these behaviours are perceived as mistakes among novice teachers. This research is a descriptive study in survey model. The data collection tool is developed by the researchers. Questionnaire with 2 open ended questions is aimed to detect student teachers' views about novice teacher behaviours and mistakes. Questionnaire with two questions are asked to 10 people through face to face interview. Data analysis is done by content analysis method which is among one of the qualitative data analysis methods. First of all, views of novice teachers regarding common mistakes are analysed. 4 themes are emerged namely classroom management, teaching process, vocational adjustment and vocational commitment including sub categories. The highest frequency of novice teachers' behaviours is in the theme of communication and teaching while the highest frequency of novice teachers' mistakes is in the theme of vocational adjustment and teaching. Another common mistake of novice teachers are gathered in the theme of teaching with highest frequency of application sub category. The prominent statement of this subcategory is that teachers are not enough qualified for teaching competences. Classroom management is another theme of teachers' mistakes. Objectivity is another issue which teacher trainees believe that teachers make mistakes about. Lastly, student teachers' views about noive teachers' mistakes are about vocational adjustment. Novice teachers' are not very good at controlling their excitement and feelings, and they do mistakes about these issues.
Article
Full-text available
The aim of this study is to investigate the perceptions of public and private school teachers about distributed leadership and examining the results in terms of some variables. As a research model, descriptive survey has been used. The target population of the study is composed of 3283 public school teachers, and 116 private school teachers. The sample of the study is constituted of 728 teachers who are chosen from this universe by cluster sampling method. The document that provides data for the research is a scale which has been created by the researcher and named as “Distributed Leadership Scale for School Organization”. The research results indicated that, “School culture” dimension has the highest values in both of the school types. Private school teachers” perceptions are higher in “taking responsibility” dimension. The perception of distributed leadership of men is higher in both public and private schools when compared to the women.
Article
Full-text available
The purpose of this study is to determine qualities of administrators in effective schools. To this end, both teachers and administrators were asked to rank the qualities of administrators in effective schools. Results of the rankings were analyzed comparatively. Study group comprises 34 school administrators and 229 elementary school teachers who worked the province of Kilis in the academic year 2011-2012. 10-item form called “Evaluation of administrators qualities in effective schools” was used as data collection instrument. First, the above mentioned form was given to participants of the study. Participants were asked to think of all qualities of administrators at the same time and rank them by comparing to each other. Scaling technique was used to analyze the data. According to the study results, teachers and administrators’ ranking of administrators’ qualities coincide largely. Thus, according to both groups the most important qualities are as follows: “Providing opportunity for common goal establishment”, “Facilitating the enhancement of workplace quality” and “Providing instructional leadership and support in all issues regarding education”. " Rewarding every kind of success in school" and "expecting teachers and students to be very successful" were ranked the last. There were differences in the teachers and administrators rankings regarding other qualities of administrators in effective schools.<
Article
Full-text available
Organizations, having humans as main units, are also effected by their organizational behaviours to disappear or survive. For this reason, organizations need the commitment of employees/members and in order to get this commitment they use various methods. Organizational commitment is defined as a physiological condition which shapes the communication of the members with their organization and whether they stay in or quit from the organization. By the help of this definition, we can say that organizational commitment is an intangible connection the members feel and that is beyond tangible expectations. We can say that by the help of a highly achieved organizational commitment, not only a well-qualified educational process but also a more democratic and modernized society can be created. This study aims at presenting the organizational commitment in schools based on teachers’ opinions. As a research model descriptive survey has been used. 3283 teachers from 76 state schools and 116 teachers from 4 private schools in the period of 2011-2012 education year constitute the universe of the study. The sample of the study is constituted of 728 teachers who are chosen from this universe by cluster sampling method. As a result of the study, findings have shown that there is a significant difference between the state and private school teachers’ opinions on total. The level of organizational commitment in private schools is higher when compared to state schools. In both school types, males have a higher commitment level than women. Pre-licenced teachers feel more commitment towards their school than university graduates and master degree graduates. Teachers who have 21 or more years of experience have the highest commitment level among the others. < International Conference on Social Sciences and Education Research 29-31 October 2015, Antalya-TURKEY www.icser.org e-mail: icserconference@gmail.com Değerli Meslektaşlarım ICSER dünyanın her tarafından katılımcılara değişik konularda bilimsel bir paylaşma ve tartışma ortamı sağlayacaktır. Konferans aynı zamanda, sosyal bilimler ve eğitim alanlarındaki en son gelişmeler ve uygulamaları içeren tasarım, analiz ve tartışmalarla karşılıklı bir etkileşim yaratacaktır. İngilizce ve Türkçe bildirilerin kabul edildiği ICSER 2015’in amacı Sosyal Bilimler ve Eğitim alanlarındaki akademisyenler, araştırmacılar, bilim adamları ve lisansüstü eğitim öğrencilerini bir araya getirerek bilgi alış verişini sağlamak ve deneyimleri, çalışmaları, yeni fikirleri, araştırma bulguları ve sonuçlarını paylaşmaktır. ICSER katılımcılara bilimsel bir ortamda yenilik ve gelişmelerdeki teorik yöntem ve benimsenen pratik çözümleri tartışma fırsatı sunmaktadır. Kabul edilen ve sunulan bildiri özetleri konferans bildiriler kitabında, tam metinler ise, International Journal of Social Science & Education Research (IJSSER) ve International Journal of Human Sciences (IJHS) dergilerinde yayınlanacaktır. Sizleri sosyal bilimler ve/veya eğitim araştırmaları alanındaki uzmanlığınız, deneyimleriniz ve araştırma sonuçlarınızı paylaşmak için ICSER konferansına davet ediyoruz. Doç. Dr. Mahmut DEMİR ICSER Organizasyon Komitesi Adına
Article
Research on educational production functions attempts to model the relation between resource inputs and school outcomes such as educational achievement. Over the last decade a series of influential reviews of this literature have suggested that there is no systematic relation between resource inputs and school outcomes when controlling for student characteristics such as socioeconomic status. The inference procedure used in these reviews, vote counting, is known to be problematic. This study is a reanalysis of data from these earlier reviews, using more sophisticated synthesis methods. It shows systematic positive relations between resource inputs and school outcomes. Moreover, analyses of the magnitude of these relations suggest that the median relation (regression coefficient) is large enough to be of practical importance.While this reanalysis suggests that previous data do not support the conclusions that Hanushek and others derived from it, limitations of their data set warrant caution in using it for policy formation.
Article
Per pupil spending on teachers' salaries, which is the largest component of instructional cost, is itself the product of four factors: the teacher/pupil ratio, the level of starting salaries, the steepness of the salary schedule above the minimum, and the actual placement of incumbent teachers on the salary schedule. Using California data on grades 3 and 6, this paper finds that using per pupil expenditure on teachers' salaries to predict student achievement gives very different results than by using these four factors. This implies that previous production function studies may have failed to discover relationships that existed in the data they analyzed. Results of these studies in the aggregate will not be clear until they are done in a common format which systematically accounts for the factors of instructional cost.
Etkili Okul ve Okul Geli tirme. Kuram Uygulama ve Ara tırma. Geli tirilmi kinci Baskı
 • Ali Balcı
Balcı, Ali. (2001). Etkili Okul ve Okul Geli tirme. Kuram Uygulama ve Ara tırma. Geli tirilmi kinci Baskı. Ankara: PEGEM Yayıncılık.
Introduction"( Ed: Martin Carnoy) International Encyclopedia of Economics of Education
 • Martin Carnoy
Carnoy, Martin. (1995). "Introduction"( Ed: Martin Carnoy) International Encyclopedia of Economics of Education. Oxford: Pergamon Press.
Effects of Family and School on Turkish Students' Academic Performance
 • Barbaros Günçer
 • M Ruhi Köse
Günçer, Barbaros, M. Ruhi Köse. (1992). "Effects of Family and School on Turkish Students' Academic Performance" Education & Society. Volume: 10, No: 2.
Education Production Functions". (Ed: Martin Carnoy) International Encyclopedia of Economics of Education
 • E A Hanushek
Hanushek, E. A. (1995). "Education Production Functions". (Ed: Martin Carnoy) International Encyclopedia of Economics of Education. Oxford: Pergamon Press. ------. (1987). "Educational Production Functions" (Ed: George Psacharopoulos) Economics of Education Research and Studies.Oxford: Pergamon Press.
Ankara: Baskı Daily News Web Ofset Tesisleri
 • Ekonomiye Giri
Ekonomiye Giri. Ankara: Baskı Daily News Web Ofset Tesisleri.
Educational Production Functions" Economic Dimensions of Education
 • J Lau
 • Lawrence
Lau, J. Lawrence. (1979). "Educational Production Functions" Economic Dimensions of Education. Report of A Committe of National Academy of Education.
Microeconomics of School Production" (Ed: Martin Carnoy) International Encyclopedia of Economics of Education
 • David H Monk
Monk, David H. (1990). Educational Finance. An Economic Approach. New York: McGraw-Hill Publishing Company. ------. (1995). "Microeconomics of School Production" (Ed: Martin Carnoy) International Encyclopedia of Economics of Education.(Second Edition). Oxford: Pergamon Press.
Productive and Effective Schools
 • Donald Richards
Richards,Donald. (1986). Productive and Effective Schools. Chicago, Illinois: The Annual Conference of The American Finance Assocation.
E itimde Grup Süreçleri. Yönetsel Psiko-Sosyal ve Teknik Bakı . Ankara: Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü
 • Feyzi Ulu
Ulu, Feyzi. (1999). E itimde Grup Süreçleri. Yönetsel Psiko-Sosyal ve Teknik Bakı. Ankara: Türkiye ve Orta Do u Amme daresi Enstitüsü. Yayın No: 295.
E itim ve Yeti tirme Ekonomisi
 • L Ünal
Ünal, L. I ıl. (1996). E itim ve Yeti tirme Ekonomisi. Ankara: EPAR Yayınları.