ArticlePDF Available

WYCHOWANIE W RODZINIE FAMILY UPBRINGING Tom IX (1/2014) Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI wieku The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century

Authors:
WYCHOWANIE W RODZINIE
FAMILY UPBRINGING
Tom IX (1/2014)
Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI wieku
The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century
Spis treści
2
„Wychowanie w Rodzinie” t. IX 1 (2014) 3
WYCHOWANIE W RODZINIE
FAMILY UPBRINGING
Tom IX (1/2014)
Tożsamości rodzin na przestrzeni XIX i XXI wieku
The identities of families at the turn of the 19th and the 20th century
Pod redakcją:
Stefanii WALASEK
Alicji SZERLĄG
Wrocław – Jelenia Góra 2014
Spis treści
4
Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
Wydział Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej
w Jeleniej Górze
Redaktor naczelny czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”
Stefania WALASEK
Zastępca redaktora naczelnego czasopisma „Wychowanie w Rodzinie”
Ewa JURCZYK-ROMANOWSKA
Kolegium Redakcyjne
Leszek ALBAŃSKI, Marija BARKAUSKEITĖ, Inese JURGENA, Marie MAREČKOVÁ,
Bożena MATYJAS, Katarzyna OLBRYCHT, Alicja SZERLĄG, Władysława SZULAKIEWICZ,
Bogusław ŚLIWERSKI
Redaktorzy tematyczni
Stefania WALASEK, Alicja SZERLĄG
Redaktorzy językowi
Edyta SADOWSKA, Luba JAKUBOWSKA, Piotr GULANOWSKI, Jacek GULANOWSKI,
David HARROLD, Jonathan J. PORUS, Piette GWYLIM
Redaktor indeksujący
Kamila GANDECKA
Redaktor statystyczny
Dariusz BŁASZCZAK
Sekretarze redakcji
Ewa JURCZYK-ROMANOWSKA, Kamila GANDECKA, Dominik FIGIEL
Skład i łamanie
Sławomir SADOWSKI
Projekt okładki
Artur BUSZ
Na okładce reprodukcja obrazu: August Ludwig Most „Chłopska rodzina w izbie”, 1845
Adres Redakcji:
Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki
ul. Dawida 1, 52-522 Wrocław; tel. 0-71-367-20-01 w. 158
ISBN 978-83-62618-11-8
ISSN 2082-9019
Wydanie publikacji sfinansowane przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego
oraz Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą w Jeleniej Górze.
Wersja drukowana jest wersją pierwotną. W wersji elektronicznej czasopismo dostępne jest
na stronie internetowej: www.wwr.uni.wroc.pl
Druk i oprawa: DjaF
„Wychowanie w Rodzinie” t. IX 1 (2014) 5
Spis treści
Wprowadzenie ................................................................................................... 9
Rozdział I. Kulturowe oblicza rodziny współczesnej
Marie MAREČKOVÁ
Więzy rodzinne i relacje międzypokoleniowe w rodzinach
europejskich w XX wieku .................................................................................. 15
Alicja SZERLĄG
Kulturowy potencjał wychowania w rodzinie na styku kultur
– orientacje rodziców i dzieci ........................................................................... 23
Łukasz ALBAŃSKI
Czy miłość nie rozróżnia kolorów? Międzyrasowa adopcja w Kanadzie
i Stanach Zjednoczonych .................................................................................. 41
Luminita DUMANESCU
Wychowanie w rodzinie w Rumunii w czasach komunizmu .............................. 49
Adnan TUFEKČIĆ
Dorastanie i wychowanie w tradycyjnej rodzinie w Bośni
i Hercegowinie .................................................................................................. 63
Larysa KOVALCHUK
Rola rodziny i szkoły w kształtowaniu kultury myślenia, tożsamości
kulturowej i tolerancji u młodej osoby .............................................................. 93
(Роль семьи и школы в формировании культуры мышления, культурной
идентичности и толерантности личности молодого человека) ............ 109
Łukasz RYSZKA
Rola i znaczenie przekazu pokoleniowego w krzewieniu świadomości
narodowo-kulturowej na przykładzie współczesnej Polonii w Niemczech ..... 127
Patricia HYJER DYK
Wyzwania związane z przekazywaniem wartości rodzinnych
w kontekstach wielokulturowych ..................................................................... 149
Rozdział II. Rodzina kolebką tożsamości narodowej młodego pokolenia
Barbara JĘDRYCHOWSKA
Żony XIX-wiecznych zesłańców jako organizatorki życia rodzinnego
na Syberii ........................................................................................................ 161
Spis treści
6
Inna JÄRVA
Rola dziadków w rodzinie i wychowaniu dzieci wśród Rosjan
mieszkających w Estonii ................................................................................. 175
Tatjana A. GONČAROVA
Rodzinny poziom przekazywania tradycji katolickich przez Polaków
i Białorusinów na Syberii ................................................................................ 185
(Семейный уровень трансляции католических традиций у поляков
и белорусов Сибири) ...................................................................................... 193
Urszula WRÓBLEWSKA
Uwarunkowania społeczno-kulturowe wychowania w rodzinach tatarskich
w Drugiej Rzeczypospolitej ............................................................................. 201
Romana MYKHAYLYSHYN
Ukraińskie narodowe tradycje rodzinnej edukacji dzieci i młodzieży ............ 219</