ArticlePDF Available

EMOCJE A ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE – PRZEGLĄD BADAŃ [EMOTIONS AND EATING BEHAVIORS – A RESEARCH REVIEW]

Authors:
Dorota Szczygieł, Romana Kadzikowska-Wrzosek
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy w Sopocie
EMOCJE A ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE – PRZEGLĄD BADAŃ
Celem artykułu jest prezentacja wyników badań dotyczących związków między emocjami i zachowa-
niami żywieniowymi. Analiza tych wyników pozwala na zidentyfikowanie kilku prawidłowości
związanych z powyższymi relacjami. Intensywne emocje zmniejszają spożycie żywności, podczas gdy
emocje cechujące się niskim lub umiarkowanym pobudzeniem prowadzą do zwiększenia ilości
spożywanego pokarmu. Osoby jedzące restrykcyjnie jedzą więcej pod wpływem negatywnych emocji
z powodu ograniczonych możliwości sprawowania poznawczej kontroli nad swoimi zachowaniami.
W wypadku żywienia emocjonalnego spożywanie pokarmów, głównie o dużej zawartości cukru
i tłuszczu, służy regulacji negatywnych emocji, to znaczy zmniejszaniu dyskomfortu towarzyszącego
negatywnym emocjom.
Słowa kluczowe: emocje, zachowania żywieniowe, odżywianie restrykcyjne, odżywianie emocjonalne
WSTĘP
Wzrost dostępności jedzenia spowodował, że coraz więcej ludzi ma problemy
związane z odżywaniem, a otyłość stała się chorobą cywilizacyjną i istotnym
problemem społecznym w skali globalnej. Zgodnie z danymi Światowej Organi-
zacji Zdrowia (WHO) otyłość osiągnęła rozmiary epidemii. Na całym świecie
ponad miliard ludzi ma nadwagę, a do roku 2015 liczba ta wzrośnie do 1,5 mld
[56]. Problem otyłości dotyczy nie tylko krajów wysoko uprzemysłowionych
i zamożnych, ale także społeczeństw rozwijających się i o niższym dochodzie
narodowym [25], a co więcej – również populacji dziecięcej. Na całym świecie
nadwagę obserwuje się u ponad 22 mln dzieci poniżej 5. roku życia [25]. Problem
ten dotyczy także Polski. Według opublikowanego w roku 2005 raportu Interna-
tional Obesity Task Force (IOTF) Polska, obok Wielkiej Brytanii, należy do
krajów europejskich o największym przyroście liczby dzieci z nadwagą [20]. Dane
te są alarmujące, ponieważ wyniki badań klinicznych wskazują, że zaburzenia
masy ciała u dzieci istotnie podnoszą ryzyko występowania otyłości w wieku
dorosłym [33, 40].
Otyłość wiąże się z obniżoną jakością biologicznego, psychologicznego
i społecznego funkcjonowania człowieka [40]. Zwiększa częstość występowania
cukrzycy typu 2, choroby niedokrwiennej mózgu, kamicy żółciowej i nadciśnienia
tętniczego [33]. Stanowi także poważne zagrożenie dla stanu zdrowia psychicz-
nego [21, 48].
70 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 86, grudzień 2014
Winą za gwałtowny wzrost liczby osób z nadwagą obciążane jest tzw.
szkodliwe otoczenie pokarmowe (toxic food environment) [6], czyli zespół
środowiskowych uwarunkowań otyłości. Brownell i Horgen [6] wskazują na takie
czynniki, jak: zwiększenie dostępności taniego i smacznego jedzenia o niskiej
wartości odżywczej (tzw. żywność wygodna), działania marketingowe producen-
tów żywności (np. zachęcanie dzieci do sięgania po niezdrowe przekąski), zwięk-
szanie się oferowanych porcji jedzenia (np. cena za podwójną porcję tylko o 10%
wyższa od ceny za porcję standardową). Wielu badaczy podkreśla znaczenie
czynników indywidualnych, które modyfikują działanie czynników środowisko-
wych [46]. Istotny wpływ na przyrost masy ciała mają: niedostateczna wiedza
żywieniowa, złe nawyki żywieniowe i brak aktywności fizycznej [33]. Badacze
zgodnie podkreślają, że oprócz czynników biologicznych, społeczno-kulturowych
i ekonomicznych, będących źródłem zachowań żywieniowych, istotną rolę odgry-
wają czynniki psychologiczne [40].
1. PSYCHOLOGICZNE UWARUNKOWANIA NADWAGI I OTYŁOŚCI
Mówiąc o psychologicznych uwarunkowaniach nadwagi i otyłości, należy
rozróżnić dwa pojęcia: głodu i apetytu, które mimo innego znaczenia często
używane są zamiennie [21]. Pojęcie głodu odnosi się do fizjologicznego stanu
organizmu wywołanego niedoborem określonych składników odżywczych, nato-
miast pojęcie apetytu odnosi się do chęci spożycia jakiegoś określonego pokarmu,
bez związku z mechanizmami fizjologicznymi. Głód opisuje zatem potrzebę
biologiczną i aktywizuje zachowanie popędowe, którego celem jest zaspokojenie
potrzeb fizjologicznych organizmu. Apetyt natomiast uruchamia zachowania
żywieniowe skierowane na zaspokojenie potrzeb psychologicznych [14].
Jedzenie może być sposobem okazywania miłości i troski, a także służyć
zaspokajaniu potrzeby bezpieczeństwa [39, 42]. Spełnia również funkcję spo-
łeczno-kulturową, ułatwiając nawiązywanie i podtrzymywanie relacji społecznych
[44]. Jedzenie bywa wykorzystywane jako „metoda wychowawcza”. Na przykład
rodzice mogą stosować jedzenie jako nagrodę, aby wzmacniać pożądane zacho-
wania dziecka, lub zabraniać zjedzenia smacznej potrawy, karząc w ten sposób za
zachowania niepożądane. Wyniki wskazują, że wprawdzie manipulowanie dostęp-
nością jedzenia jest skutecznym sposobem oddziaływania na zachowania dzieci,
ma jednak negatywne długoterminowe konsekwencje: osoby nagradzane lub
karane jedzeniem w dzieciństwie są bardziej narażone na zaburzenia w odżywianiu
w wieku dorosłym [42].
Literatura psychologiczna poświęca wiele miejsca wzajemnym relacjom
pomiędzy emocjami i zachowaniami żywieniowymi. Wyniki badań wskazują, że
stany emocjonalne mogą być zarówno przyczyną spożywania pokarmów, jak
i konsekwencją tego co jemy [3]. Na przykład unikanie produktów węglowoda-
nowych, co jest dość powszechnie stosowaną metodą zwalczania nadmiernej masy
ciała, może prowadzić do obniżenia nastroju. Butki i współpracownicy [9] przepro-
D. Szczygieł, R. Kadzikowska-Wrzosek, Emocje a zachowania żywieniowe... 71
wadzili badanie eksperymentalne, którego celem było porównanie nastroju osób
stosujących dietę niskowęglowodanową (65% energii z białka, 35% energii z tłusz-
czu i nie więcej niż 20 gramów węglowodanów dziennie), z nastrojem osób stosu-
jących dietę zawierającą taką samą liczbę kalorii, ale bez ograniczenia węglowo-
danów (55% energii z węglowodanów, 30% energii z tłuszczu i 15% energii
z białka). Wyniki wykazały, że w porównaniu z osobami stosującymi dietę zrów-
noważoną osoby unikające węglowodanów na obciążenie organizmu wywołane
wysiłkiem fizycznym reagowały wzrostem negatywnego nastroju, spadkiem
pozytywnych emocji oraz większym znużeniem i zmęczeniem.
Obserwuje się również wpływ emocji na zachowania żywieniowe, a efekt ten
stwierdzany jest na każdym etapie procesu konsumpcji. Emocje wpływają na
motywację do jedzenia [35], wybór żywności [3] i tempo jedzenia [26]. Szczegól-
nie ważnym zagadnieniem jest wpływ stresu i negatywnych emocji na ilość
i jakość spożywanego pokarmu [15, 16].
2. NEGATYWNE EMOCJE JAKO PRZYCZYNA NADMIERNEGO JEDZENIA
Zgodnie z potocznym przekonaniem stres i towarzyszące mu negatywne
emocje nasilają apetyt. Przekonanie to wzmacniają poradniki sugerujące, że jemy,
aby „nakarmić uczucia”, a naszymi wyborami pokarmowymi kierują „głodne
emocje”. Wyniki badań tylko częściowo wspierają ten pogląd. Wprawdzie więk-
szość ludzi obserwuje u siebie zmiany w nasileniu apetytu w odpowiedzi na stres,
jednak nie u wszystkich oznacza to zwiększenie ilości spożywanych pokarmów.
Stwierdzono, że negatywne emocje prowadzą do wzrostu apetytu średnio u 30%
ludzi, ale 48% ludzi obserwuje u siebie spadek zainteresowania jedzeniem [34].
Pojawia się zatem pytanie o uwarunkowania odmiennych zachowań żywienio-
wych (zwiększenie vs. zmniejszenie spożycia) jako reakcji na negatywne emocje
i stres. Odpowiedź na to pytanie jest szczególnie ważna, gdy weźmie się pod
uwagę dane wskazujące, że jedzenie pod wpływem negatywnych emocji i stresu
wiąże się z nadmierną masą ciała [28]. Macht [34] sugeruje, że w badaniach doty-
czących wpływu emocji na ilość i jakość spożywanego pokarmu należy uwzględ-
niać specyfikę badanej grupy. Emocje mogą bowiem zwiększać spożycie pokarmu
w jednej grupie badanych, np. u osób odchudzających się, czyli jedzących restryk-
cyjnie, a zmniejszać spożycie w innej grupie badanych, np. u osób nieodchudza-
jących się, czyli jedzących nierestrykcyjnie. Co więcej, różne emocje mogą
zwiększać lub zmniejszyć ilość spożywanego pokarmu w tej samej grupie osób,
np. nuda może prowadzić do zwiększenia, a smutek do zmniejszenia apetytu [34].
72 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 86, grudzień 2014
3. ODŻYWIANIE RESTRYKCYJNE
Odżywianie restrykcyjne polega na ograniczaniu spożywanego pokarmu
w celu zmniejszenia nadmiernej lub utrzymania należnej masy ciała [2, 32].
Innymi słowy, chodzi po prostu o „przejście na dietę” i „odchudzanie”. Restrykcje
w diecie mogą dotyczyć zarówno ograniczania wartości energetycznej posiłków,
jak i eliminowania pewnych składników pożywienia, np. węglowodanów, czy
jedzenia tylko wybranych produktów, np. proteinowych. Zaobserwowano, że nega-
tywne emocje prowadzą do częstszego sięgania po pokarm przez osoby jedzące
restrykcyjnie, natomiast u osób jedzących nierestrykcyjnie nie stwierdzono wpły-
wu negatywnych emocji na ilość spożywanego pokarmu [16, 34]. W konsekwencji
osoby, które okresowo ograniczają ilość spożywanego pokarmu, są w większym
stopniu narażone na nadwagę i otyłość od tych, które nie stosują restrykcji diete-
tycznych [29].
W literaturze można spotkać dwa konkurencyjne wyjaśnienia mechanizmu
odpowiedzialnego za związek między negatywnymi emocjami i sięganiem po
jedzenie u osób odżywiających się restrykcyjnie. Jedno z nich proponują Herman
i Polivy [18], których zdaniem negatywne emocje osłabiają zdolność trzymania się
dietetycznego rygoru, ponieważ emocje wysuwają się niejako na pierwszy plan
i stają się ważniejsze niż utrzymywanie restrykcji dietetycznych. Koncentracja na
działaniach związanych na przykład z koniecznością poradzenia sobie z sytuacją
wywołującą negatywne emocje prowadzi do zarzucenia innych działań, w tym
wypadku konieczności trzymania się rygoru diety. Restrykcyjne odżywianie, które
opiera się na zasadzie tzw. zerowej tolerancji dotyczącej określonych produktów
spożywczych, utrudnia konstruktywne poradzenie sobie z chwilowym załamaniem
samokontroli i porażką w przestrzeganiu diety. W sytuacji, w której osoba pod
wpływem na przykład silnego działania pokus czy też oddziaływania czynników
stresujących sięgnie po „zakazany” produkt, z powodu narzuconej sobie zasady
zerowej tolerancji może całkowicie zrezygnować z diety i zarzucić dotychczasowe
zasady odżywiania. Innymi słowy, restrykcyjne odżywianie niekiedy utrudnia
poradzenie sobie z porażką w stosowaniu diety i powoduje, że chwilowe niepowo-
dzenie przeradza się w całkowite załamanie samoregulacji. W literaturze psycholo-
gicznej dotyczącej działania procesów samokontroli efekt ten nazywany jest
„efektem śnieżnej kuli”, kiedy to po chwilowym niepowodzeniu samoregulacji,
spowodowanym na przykład bardzo silnymi pokusami i chwilowym brakiem zdol-
ności do przeciwstawienia się im, pojawiają się emocje negatywne, skłonność do
obwiniania się i niechęć do dalszego monitorowania zgodności zachowania ze
standardem. W konsekwencji osoba, która dotychczas restrykcyjnie unikała pew-
nych produktów, zaczyna je spożywać w nadmiarze [5, 24].
Alternatywne wyjaśnienie wpływu negatywnych emocji na wzrost apetytu
u osób jedzących restrykcyjnie proponują Ward i Mann [54]. Ich zdaniem przy-
czyną załamania rygoru diety nie są emocje, tylko obciążenie poznawcze związane
z pojawieniem się emocji (Ward i Mann używają zamiennie pojęć cognitive
demand i cognitive load). Przetwarzanie bodźców emocjonalnych angażuje uwagę
D. Szczygieł, R. Kadzikowska-Wrzosek, Emocje a zachowania żywieniowe... 73
i obciąża zasoby poznawcze [49, 50]. W sytuacji, gdy zasoby poznawcze są ograni-
czone koniecznością przetwarzania bodźców afektywnych, możliwość sprawowa-
nia kontroli nad ilością spożywanego jedzenia słabnie. Zdaniem Warda i Mann
[54] każda aktywność wyczerpująca zasoby poznawcze (nie tylko emocje) obniża
zdolność samokontroli.
W przypadku restrykcyjnego odżywiania szczególnie ważna wydaje się
zgodność motywacji skłaniającej do przyjęcia diety z osobistymi potrzebami oso-
by, z jej systemem Ja. Wyniki badania eksperymentalnego przeprowadzonego
przez Muravena [38] potwierdzają, że im bardziej motywacja, jaka kryła się za
powstrzymywaniem się badanych od zjedzenia pachnącego czekoladowego cias-
teczka, była zgodna z ich potrzebami, w tym mniejszym stopniu to powstrzymy-
wanie się było dla nich wyczerpujące. Kiedy cel nie jest zintegrowany z systemem
Ja, co wyraża się w braku zgodności między tym celem a potrzebami osoby,
wówczas działanie zgodne z celem opiera się na wzbudzaniu emocji negatywnych,
aktywizacji systemu kary. Działanie zgodne z celem, które jednocześnie nie jest
wspierane przez system Ja, wymaga zaangażowania świadomej uwagi, wiąże się
z dużym wysiłkiem, większymi kosztami i jest mniej efektywne niż działanie
oparte na standardach zintegrowanych z Ja [24, 27].
4. ODŻYWIANIE EMOCJONALNE JAKO SPOSÓB REGULACJI EMOCJI
Spożywanie pokarmów może być również sposobem regulacji negatywnych
emocji i poziomu stresu [15]. Skłonność do jedzenia w odpowiedzi na negatywne
emocje nazywana jest odżywianiem emocjonalnym (emotional eating). Pojęcia
tego po raz pierwszy użyła Bruch [7], która prowadząc badania dotyczące związ-
ków emocji z zachowaniami żywieniowymi, zauważyła, że niektórzy ludzie nie
potrafią odróżnić uczucia głodu od pobudzenia emocjonalnego towarzyszącego
negatywnym emocjom. Zdaniem Bruch [7] mylne interpretowanie pobudzenia
emocjonalnego jako głodu prowadzi do sięgania po jedzenie w sytuacji stresu,
czego konsekwencją jest nadwaga. Specyfika żywienia emocjonalnego polega na
tym, że negatywne emocje nasilają spożycie głównie pokarmów wysokoenerge-
tycznych, to znaczy o dużej zawartości cukru i tłuszczu [41]. Podobnych danych
dostarczają badania korelacyjne [35, 36], w których ocena skłonności do żywienia
emocjonalnego dokonywana jest przy użyciu metod kwestionariuszowych [53].
Przykładowe stwierdzenia stosowane w skalach mierzących skłonność do żywienia
emocjonalnego to: „Kiedy czuję się samotny, pocieszam się jedzeniem”, „Kiedy
jest mi smutno, często się objadam” [53].
Upatrywanie przez Bruch [7] przyczyn odżywiania emocjonalnego w interpre-
towaniu pobudzenia emocjonalnego jako głodu sugeruje związek żywienia emocjo-
nalnego z aleksytymią. Aleksytymia to niezdolność do rozumienia, identyfiko-
wania oraz nazywania emocji, a jej charakterystycznym objawem są trudności
w odróżnianiu pobudzenia emocjonalnego od fizjologicznego [37]. Według badań
[13, 51] istniejążnice indywidualne w zdolności do uświadamiania sobie
74 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 86, grudzień 2014
własnych stanów emocjonalnych. Inne dane wskazują na podwyższony poziom
aleksytymii u osób otyłych, jednak kwestia ta wymaga dalszych badań [56].
W literaturze można spotkać kilka alternatywnych wyjaśnień dotyczących
mechanizmu odpowiedzialnego za jedzenie pod wpływem negatywnych emocji.
Jedna z teorii [17] sugeruje, że celem jedzenia jest ucieczka od negatywnej
samoświadomości (escape from negative self-awareness), to znaczy od dyskom-
fortu związanego z doświadczaniem negatywnych emocji. Jedzenie pozwala na
skupienie uwagi na najbliższym dostępnym bodźcu z otoczenia i tym samym na
zablokowanie samoświadomości. Proces samoregulacji ukierunkowany na reali-
zację określonych celów wymaga monitorowania zgodności zachowania z przyję-
tym standardem i ściśle wiąże się z samoświadomością (self-awarness). Rozbież-
ność między sytuacją aktualną a standardem opisującym sytuację pożądaną, bądź
też wymagającą zwiększonej samoświadomości, odczuwana jest jako stan wyjątko-
wo nieprzyjemny. Z tego powodu ludzie angażują się w kilkuetapowy proces
„ucieczki”, który pozwala uniknąć tego typu nieprzyjemnych odczuć. Proces ten
prowadzi w rezultacie do stanu określanego przez Baumeistera [5] jako „stan
dekonstrukcji poznawczej”, a składają się na niego: zawężenie perspektywy czaso-
wej do „tu i teraz”, wyłączenie standardów i norm oraz pasywne poddanie się
bieżącej sytuacji. Konsekwencją braku odniesienia do szerszej perspektywy jest
uleganie nałogom i pokusom, jakie są dostepne w bieżącej sytuacji: alkoholowi,
narkotykom, zatracanie się w grach hazardowych i nadmiernym jedzeniu [4, 22].
Inny często postulowany mechanizm odwołuje się do wpływu spożywanych
pokarmów na wzrost pozytywnych emocji. Konsumpcja żywności dostarcza
przyjemność z powodu właściwości jedzenia, np. smaku i zapachu [30], lub ze
względu na radość jedzenia „zakazanych” pokarmów [12]. Odpowiedzialne za to
może być ewolucyjnie ukształtowane połączenie między spożywaniem jedzenia
a działaniem układu nagrody, które powoduje, że pod wpływem jedzenia wzrasta
wydzielanie dopaminy i serotoniny oraz dochodzi do aktywacji wewnętrznego
układu opioidowego, co łącznie wywołuje dobry nastrój oraz odczucie przyjem-
ności [11, 52].
Zgodnie z trzecim proponowanym modelem – teorią maskowania (masking
theory) [19] jedzenie pod wpływem negatywnych emocji ma na celu przypisanie
doświadczanego dyskomfortu objadaniu się, co odwraca uwagę od właściwego
źródła stresu i w efekcie poprawia samopoczucie.
Jednak jak wspomniano, nie wszystkie badania wykazują wzrost ilości spoży-
wanego jedzenia pod wpływem negatywnych emocji, co więcej, niektórzy badani
deklarują, że negatywne emocje wywołują u nich spadek apetytu [34]. Wynika to
z tego, że w badaniach dotyczących zależności między negatywnymi emocjami
a zachowaniami żywieniowymi nie zawsze uwzględniana jest intensywność
emocji.
D. Szczygieł, R. Kadzikowska-Wrzosek, Emocje a zachowania żywieniowe... 75
5. INTENSYWNOŚĆ EMOCJI A ZACHOWANIA ŻYWIENIOWE
Robbins i Fray [44] uważają, że emocje różniące się intensywnością (niska vs.
wysoka) wywierają odmienny wpływ na zachowania żywieniowe. Ich zdaniem
intensywne emocje zmniejszają spożycie żywności, podczas gdy emocje cechujące
się niskim lub umiarkowanym pobudzeniem prowadzą do zwiększenia ilości
spożywanego pokarmu. Pogląd ten wspierają wyniki badań przeprowadzonych na
szczurach. Poddanie szczurów oddziaływaniu silnych stresorów, jak intensywny
hałas [1] czy silny szok elektryczny [47], spowodowało zmniejszenie ilości spoży-
wanego pokarmu, natomiast niski i umiarkowany hałas oraz niskie natężenie prądu
przyczyniło się do zwiększenia konsumpcji oraz tempa jedzenia [26, 43].
Badania przeprowadzone wśród ludzi również wskazują na podobny wzorzec
zależności. W jednym z badań osoby badane wyobrażały sobie siebie w różnych
sytuacjach wywołujących emocje i deklarowały, ile zjadłyby w każdej z tych
sytuacji. Wyniki wykazały, że uczestnicy badania deklarowali chęć zjedzenia
większej ilości jedzenia w sytuacjach aktywizujących emocje charakteryzujące się
niskim pobudzeniem (np. nuda) niż w sytuacjach aktywizujących emocje o silnym
pobudzeniu (np. strach) [34].
Zmniejszenie spożycia żywności w odpowiedzi na silny stres uznawane jest za
naturalną reakcję organizmu [19, 45]. Emocje to jeden z kluczowych mechaniz-
mów ludzkiego funkcjonowania i przystosowania do wymagań otoczenia [10].
Prowadzą do zmian uwagi, aktywizacji sieci skojarzeniowych w pamięci i przesu-
nięć w hierarchii reakcji oraz szybkiej integracji zmian zachodzących w autono-
micznym układzie nerwowym, napięciu mięśniowym i ekspresji mimicznej [31].
Dzięki skoordynowanym zmianom psychologiczno-fizjologicznym dochodzi do
powstania spójnej reakcji, umożliwiającej adaptację i efektywne zachowanie, na
poziomie zarówno intrapersonalnym, jak i interpersonalnym [31]. Intensywne
emocje zmniejszają motywację do jedzenia, a wynika to z tego, że proces jedzenia,
a następnie trawienia, zakłócałby przebieg działań uruchamianych przez emocje.
Na przykład intensywny smutek powoduje wycofanie się z aktywności, co pro-
wadzi do obniżenia poziomu wydatkowanej energii i spowolnienia procesów
metabolicznych. Intensywny strach powoduje, że krew napływa do dużych mięśni
szkieletowych, dzięki czemu możliwa staje się ucieczka z zagrażającej sytuacji.
W złości krew napływa do rąk, wzmaga się rytm uderzeń serca, a wzrost poziomu
adrenaliny wywołuje przypływ energii, co umożliwia podjęcie energicznego
działania. Zatem spadek zainteresowania jedzeniem spowodowany doświadcza-
niem intensywnych emocji jest naturalną reakcją adaptacyjną [55].
PODSUMOWANIE
Jak wykazano powyżej, badania dotyczące związków emocji z zachowaniami
żywieniowymi pozwoliły na ustalenie kilku prawidłowości. Po pierwsze, emocje
o dużej intensywności tłumią chęć jedzenia, a reakcję tę można uznać za przystoso-
76 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 86, grudzień 2014
wawczą. Po drugie, emocje o umiarkowanej intensywności nasilają spożycie
pokarmów, ale odpowiada za to inny mechanizm, zależny od badanej grupy. Osoby
odżywiające się restrykcyjnie jedzą więcej pod wpływem negatywnych emocji
z powodu ograniczonych możliwości sprawowania kontroli nad swoimi zachowa-
niami, co wynika z konieczności przetwarzania informacji o bodźcach emocjonal-
nych. W wypadku odżywiania emocjonalnego spożywanie pokarmów służy regula-
cji negatywnych emocji, to znaczy zmniejszania dyskomfortu towarzyszącego tym
odczuciom. Co ważne, odżywianie emocjonalne prowadzi do wzrostu konsumpcji
pokarmów o dużej zawartości cukru i tłuszczu.
Ważnym zagadnieniem wymagającym przyszłych badań jest związek między
zachowaniami żywieniowymi i procesami regulacji emocji czy też szerzej:
procesami samoregulacji [23]. Na przykład teorie starające się wyjaśnić mecha-
nizm odpowiedzialny za odżywianie emocjonalne łączy wspólne założenie, że
przejadanie się poprzedza doświadczanie negatywnych emocji, a jedzenie służy ich
regulacji. Może to oznaczać, że to nie emocje wpływają na zwiększenie kon-
sumpcji, tylko brak umiejętności regulacji emocji w inny sposób niż poprzez
sięganie po jedzenie. Innymi słowy, zasadniczym problemem wydaje się nie tyle
samo doświadczanie negatywnych emocji, które jest nieuniknione, co sposób
radzenia sobie z emocjami. Podobnie wina nie leży wyłącznie po stronie środo-
wiska sprzyjającego, czy też wręcz powodującego tycie (obesogenic environment),
określanego także jako „szkodliwe otoczenie pokarmowe” (toxic food environ-
ment) [6, 52]. Podstawowa trudność wynika raczej z braku narzędzi umożliwiają-
cych skuteczną samoregulację, dostosowaną zarówno do indywidualnych
doświadczeń emocjonalnych, jak i do wymagań współczesnego świata.
LITERATURA
1. Alario P., Gamalio A., Beato M. J., Trancho G., Body weight gain, food intake and adrenal
development in chronic noise stressed rats, Physiology and Behavior, 1987, no. 40, p. 29–32.
2. Anderson D.A., Shapiro J.R., Self-reported dietary restraint is associated with elevated levels of
salivary cortisol, Appetite, 2002, no. 38, p. 13–17.
3. Babicz-Zielińska E., Role of psychological factors in food choice – a review, Polish Journal of
Food and Nutrition Sciences, 2006, no. 15/56, p. 379–384.
4. Baumeister R., Escaping the Self: Alcoholism, Spirituality, Masochism, and Other Flights from
the Burden of Selfhood, Basic Books, New York 1991.
5. Baumeister R.F., Heatherton T.F., Tice D.M., Losing control: How and why people fail at self-
regulation, Academic Press, San Diego, CA 1994.
6. Brownell K.D., Horgen K.B., Food fight: The inside story of the food industry, America's obesity
crisis, and what we can do about it, McGraw Hill/Contemporary Books, New York 2004.
7. Bruch H., Eating disorders. Obesity, anorexia nervosa and the person within, Basic Books, New
York 1973.
8. Buczny J., Łukaszewski W., Regulacja zachowania wytrwałego, Czasopismo Psychologiczne,
2008, nr 14, s. 131–143.
D. Szczygieł, R. Kadzikowska-Wrzosek, Emocje a zachowania żywieniowe... 77
9. Butki B.D., Baumstark J., Driver S., Effects of a carbohydrate-restricted diet on affective
responses to acute exercise among physically active participants, Perceptual and Motor Skills,
2003, no. 96, p. 607–615.
10. Cosmides L., Tooby J., Psychologia ewolucyjna a emocje, [w:] Psychologia emocji, red.
M. Lewis, J.M. Haviland-Jones, GWP, Gdańsk 2005.
11. DeRidder D., Van den Bos R., Evolutionary perspectives on overeating and overweight.
Introduction to the special section of Appetite, Appetite, 2006, no. 47, p. 1–2.
12. Fairburn C.G., Cooper P.J., Self-induced vomiting and bulimia nervosa: An undetected problem,
British Medical Journal, 1982, no. 284, p. 1153–1155.
13. Fila-Jankowska A., Szczygieł D., Wpływ pomiaru pobudzenia fizjologicznego na deklarowaną
intensywność emocji – różnice między płciami, Psychologia Jakości Życia, 2004, nr 3(2),
s. 165–182.
14. Franken R.E., Psychologia motywacji, GWP, Gdańsk 2005.
15. Greeno G.G., Wing R.R., Stress-induced eating, Psychological Bulletin, 1994, no. 115,
p. 444–464.
16. Habhab S., Sheldon J.P., Loeb R.C., The relationship between stress, dietary restraint, and food
preferences in women, Appetite, 2009, no. 52, p. 437–444.
17. Heatherton T.F., Baumeister R.F., Binge eating as escape from self-awareness, Psychological
Bulletin, 1991, no. 110, p. 86–108.
18. Herman C.P., Polivy J., A boundary model for the regulation of eating, [in:] Eating and Its
Disorders, ed. J.A. Stunkard, E. Stellar, Raven Press, New York 1984.
19. Herman C.P., Polivy J., Excess and restraint in bulimia, [in:] The Psychobiology of Bulimia,
ed. K. Pirke, W. Vandereycken, E. Ploog, Springer-Verlag, New York 1988.
20. International Obesity Task Force, European Union Platform Briefing Paper, Brussels, 2005,
15 March, www.iotf.org.
21. Juruć A., Wierusz-Wysocka B., Bogdański P., Psychologiczne aspekty jedzenia i nadmiernej
masy ciała, Farmacja Współczesna, 2011, nr 4, s. 119–136.
22. Kadzikowska-Wrzosek R., Siła woli. Autonomia, samoregulacja i kontrola działania, Smak
Słowa, Sopot 2013.
23. Kadzikowska-Wrzosek R., Typ regulacji działania w wytrwałość i skuteczność działania: Wpływ
siły woli i kontekstu sytuacyjnego, Studia Psychologiczne, 2012, nr 50(3), s. 31–47.
24. Kadzikowska-Wrzosek R., Wytrwałość i skuteczność działania: Wpływ kontekstu sytuacyjnego
oraz siły woli, Roczniki Psychologiczne, 2011, t. XIV, nr 2, s. 159–186.
25. Kosti R.I., Panagiotakos D.B., The epidemic of obesity in children and adolescents in the world,
Central European Journal of Public Health, 2006, no. 14, p. 151–159.
26. Krebs H., Macht M., Weyers P., Weijers H.-G., Janke W., Effects of stressful noise on eating and
non-eating behavior in rats, Appetite, 1996, no. 26, p. 193–202.
27. Kuhl J., Fuhrmann A., Decomposing self-regulation and self-control: The volitional components
checklist, [in]: Life Span Perspectives on Motivation and Control, ed. J. Heckhausen, C. Dweck,
Cambridge University Press 2009.
28. Laitinen J., Ek E., Sovio U., Stress-related eating and drinking behavior and body mass index and
predictors of this behavior, Preventive Medicine, 2002, no. 34, p. 29–39.
29. Larsen J.K., Strien T. van, Eisinga R., Herman C.P., Engels R.C., Dietary restraint: Intention
versus behavior to restrict food intake, Appetite, 2007, no. 49, p. 100–108.
30. Lehman A.K., Rodin J., Styles of self-nurturance and disordered eating, Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 1989, no. 57, p. 117–122.
78 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 86, grudzień 2014
31. Levenson R.W., The intrapersonal functions of emotion, Cognition and Emotion, 1999, no. 13,
p. 481–504.
32. Lowe M.R., The effects of dieting on eating behavior: A three-factor model, Psychological
Bulletin, 1993, no. 114, p. 100–121.
33. Łuszczyńska A., Nadwaga i otyłość. Interwencje psychologiczne, PWN, Warszawa 2012.
34. Macht M., How emotions affect eating: a five-way model, Appetite, 2008, no. 50(1), p. 1–11.
35. Macht M., Haupt C., Ellgring H., The perceived function of eating is changed during examination
stress: A field study, Eating Behaviors, 2005, no. 6, p. 109–112.
36. Macht M., Simons G., Emotions and eating in everyday life, Appetite, 2000, no. 35, p. 65–71.
37. Maruszewski T., Ścigała E., Emocje – Aleksytymia – Poznanie, Wydawnictwo Fundacji
Humaniora, Poznań 1998.
38. Muraven M., Autonomous self-control is less depleting, Journal of Research in Personality, 2008,
no. 42, p. 763–770.
39. Niewiadomska I., Kulik A., Hajduk A., Jedzenie, w serii: Uzależnienia: fakty i mity, Gaudium,
Lublin 2005.
40. Ogińska-Bulik N., Psychologia nadmiernego jedzenia. Przyczyny – konsekwencje – sposoby
zmiany, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004.
41. Oliver G., Wardle J., Gibson E.L., Stress and food choice: A laboratory study, Psychosomatic
Medicine, 2000, no. 62, p. 853–865.
42. Puhl R.M., Schwartz M.B., If you are good you can have a cookie: The link between childhood
food rules and adult eating behaviors, Eating Behaviors, 2003, no. 4, p. 283–293.
43. Rasbury W., Shemberg K., The effects of aversive levels of white noise on consummatory
behavior, Psychonomic Science, 1971, no. 22, p. 166–167.
44. Robbins T.W., Fray P.J., Stress-induced eating: Fact, fiction or misunderstanding?, Appetite,
1980, no. 1, p. 103–133.
45. Schachter S., Goldman R., Gordon A., Effects of fear, food deprivation, and obesity on eating,
Journal of Personality and Social Psychology, 1968, no. 10, p. 91–97.
46. Snoek H.M., Strien T. van, Janssens J.M.A.M., Engels, R.C.M.E., Emotional, external, restrained
eating and overweight in Dutch adolescents, Scandinavian Journal of Psychology, 2007, no. 48,
p. 23–33.
47. Strongman K.T., The effect of anxiety on food intake in rats, Quarterly Journal of Experimental
Psychology, 1965, no. 17, p. 255–260.
48. Stunkard A.J., Faith M.S., Allison K.C., Depression and obesity, Biological Psychiatry, 2003, no.
54, p. 330–337.
49. Szczygieł D., Buczny J., Bazińska R., Emotion regulation and emotional information processing:
The moderating effect of emotional awareness, Personality and Individual Differences, 2012, no.
52, p. 433–437.
50. Szczygieł D., Jasielska A., Czy z wiekiem stajemy się bardziej inteligentni emocjonalnie?
Przetwarzanie informacji o emocjach w wieku młodzieńczym i średniej dorosłości, Psychologia
Rozwojowa, 2008, nr 13(1), s. 85–99.
51. Szczygieł D., Kolańczyk A., Skala poziomów świadomości emocji. Adaptacja skali Levels of
Emotional Awareness Scale Lane’a i Schwartza, Roczniki Psychologiczne, 2000, nr 3,
s. 155–179.
52. Van den Bos R., De Ridder D., Evolved to satisfy our immediate needs: Self-control and the
rewarding properties of food, Appetite, 2006, no. 47, p. 24–29.
D. Szczygieł, R. Kadzikowska-Wrzosek, Emocje a zachowania żywieniowe... 79
53. Van Strien T., Frijters J.E.R., Bergers G.P.A., Defares P.B., The Dutch Eating Behavior
Questionnaire (DEBQ) for assessment of restrained, emotional and external eating behavior,
International Journal of Eating Behavior, 1986, no. 5, p. 295–315.
54. Ward A., Mann T., Don’t mind if I do: disinhibited eating under cognitive load, Journal of
Personality and Social Psychology, 2000, no. 78, p. 753–763.
55. Wing R.R., Blair E.H., Epstein L.H., McDermott M.D., Psychological stress and glucose
metabolism in obese and normal-weight subjects: A possible mechanism for differences in stress-
induced eating, Health Psychology, 1990, no. 9, p. 693–700.
56. Żak-Gołąb A., Tomalski R., Olszanecka-Glinianowicz M., Chudek J., Aleksytymia u osób otyłych,
Endokrynologia, Otyłość I Zaburzenia Przemiany Materii, 2012, nr 8(4), s. 124–129.
EMOTIONS AND EATING BEHAVIORS – A RESEARCH REVIEW
Summary
The purpose of this article is to present the results of research on the relationship between emotions
and eating behaviors. Analysis of the research findings allows the identification of several
regularities concerning the relationship between emotions and eating behaviors. High-arousal or
intense emotions decrease food intake whereas low- to moderate emotions increase food intake. In
restrained eating, negative emotions moderate in intensity enhance food intake due to impairment of
cognitive control. In emotional eating, negative emotions elicit the tendency to be regulated by eating
and, as a consequence, enhance intake of sweet and high-fat foods.
Keywords: emotions, eating behaviors, restrained eating, emotional eating
... The second article from the field of psychology is a review publication (Szczygieł and Kadzikowska-Wrzosek 2014). The authors present the results of research on the relationship between emotions and nutrition. ...
Chapter
The main objective of this chapter is to determine the existence of a relationship between eHealth literacy and self-regulation in eating behaviour in young people. To achieve this goal, it was necessary to develop a confirmatory factorial analysis to determine the goodness-of-fit of the instruments utilized. The method included the administration of the eHealth Literacy Scale (eHEALS) and the self-regulated eating habits (SEH) to 1057 university students in the city of Tijuana Mexico followed by the calculation of Pearson’s product-moment correlation matrix. Results indicated that both instruments obtained acceptable goodness-of-fit. Thus, a correlational analysis was feasible. Results from the Pearson analysis indicated a correlation between eHealth literacy and the self-regulation of eating behaviour. In conclusion, this research demonstrated the viability to administrate the eHEALS and the SEH scale. Furthermore, this research provides empirical evidence regarding the relationship between eHealth literacy and self-regulation as a novel approach in health research.
... According to numerous scientists, apart from social and environmental factors, it is a modern diet -poor in nutrients and mainly in vitamins and minerals, and rich in sugar, saturated fatty acids and trans type unsaturated fatty acids, that may have an impact on a higher rate of depression cases [2,8,20,22,25]. It was observed that such a diet often results in obesity which may lead to a higher risk of an occurrence of depression or its symptoms, especially among women [1,2,5]. Other authors claim that despite numerous gaps in the literature of this subject, there is strong evidence that a combination of healthy dietary patterns (including a higher intake of fruit, vegetables, legumes, whole-grain cereals, nuts and seeds, as well as a high consumption of food rich in polyunsaturated omega-3 fatty acids and a lower intake of processed food, fast food and sweets) may result in a lower risk of an occurrence of depression [13,17,23]. ...
Article
Full-text available
Background. Depressive symptoms may appear at any age, yet they are most likely to be observed among young people aged 20-30. According to numerous scientific records, a properly balanced diet may prevent depression or enhance a therapeutical process. Objective. The aim of the study was the assessment of nutrition behaviours and prevalence of depressive symptoms among the students, as well as investigation whereas there is a connection between these variables and the sexes of the examined group. Furthermore, the aim was to determine, whether there is a relation between proper nutrition behaviours and an intensification of depressive symptoms. Material and methods. The research was conducted on a group of 959 students. In order to collect that data on nutrition behaviours an original anonymous questionnaire was used. In order to collect the data on a depressive symptoms occurrence Beck Depression Inventory (BDI-II) was used. Results. Recommended number of meals was taken by 54.95% of students, including 59.20% of women and 48.56% of men. Only 6.25% of students, including 6.94% of women and 5.22% of men, ate a recommended number of 5 or more portions of fruit and vegetables. 11.16% of students, including 10.94% of women and 11.49% of men, drank at least 2 glasses of milk or dairy fermented products. 22.84% of students presented depressive symptoms. 11.57% of the examined people suffered from mild depression, 7.1% - of moderate depression and 4.17% – of a severe one. Conclusions. It was found that there are relations between nutrition behaviours and sexes of the examined people. Women tend to present more beneficial behaviours. Almost every fourth student presented depressive symptoms – an intensification of the symptoms was more frequent among women. A growth in the rate of proper nutrition behaviours was connected with a drop in the depressive symptoms.
Chapter
This chapter focuses on the growing problem of overweight and obesity among children and its consequences. One of the ways to fight these problems is to pay attention to food and nutrition issues. The chapter is based on the analysis of Polish publications where “Food” and “Nutrition” are being discussed, and then checking how many of them concern the overweight and obesity among children. The analysis of 128 scientific articles in the field of “Food” and “Nutrition” shows that only 10 of them tackle the important issue of overweight and obesity among children. Based on the analysis, several recommendations are put forward to allow shaping pro-health behaviours starting from early childhood.
Article
Full-text available
In the present article, the authors consider how persistence in action is regulated by goals, cognitive and energetic resources. Moreover, self-efficacy and emotion regulation are also presented as determinants of performance. The article is focused on a range area of theories and meta-analysis trying to explain how goals are involved in action regulation. The authors present Gollwitzer’s, Little’s, Locke and Latham’s theories to show main determinants of persistence in action. The present article is also involved in discussion on how resources influence on action. Research in ego depletion (Baumeister) and resources conservation (Muraven) are discussed. It is shown how glucose metabolism as an energetic regulator of performance influences goal-oriented action. Results of presented experiments also demonstrate the roles of anticipation and resources restoring in self-regulation. In contrast, Kanfer’s cognitive model of cognitive resources allocation is presented as well. Finally, the new directions in self-regulation research are proposed.
Book
Full-text available
Książka powstała w ramach serii uzależnienia: fakty i mity Zawartość tematyczna książki: 1. Funkcje jedzenia 2. Uzależnienie od jedzenia 3. Czynniki ryzyka uzależnienia od odżywiania się 4. Konsekwencje uzależnienia od jedzenia 5. Profilaktyka zaburzeń związanych z jedzeniem 6. Jedzenie i mity
Article
The prevalence of obesity has reached alarming levels, affecting virtually both developed and developing countries of all socio-economic groups, irrespective of age, sex or ethnicity. Concerning childhood obesity, it has been estimated that worldwide over 22 million children under the age of 5 are severely overweight, and one in 10 children are overweight. This global average reflects a wide range of prevalence levels, with the prevalence of overweight in Africa and Asia averaging well below 10% and in the Americas and Europe above 20%. The proportion of school-age children affected will almost double by 2010 compared with the most recently available surveys from the late 1990s up to 2003. In the European Union, the number of children who are overweight is expected to rise by 1.3 million children per year, with more than 300,000 of them becoming obese each year without urgent action to counteract the trend. By 2010 it is estimated that 26 million children in E.U. countries will be overweight, including 6.4 million who will be obese. Moreover, in the U.S.A. the prevalence of obesity in adolescents has increased dramatically from 5% to 13% in boys and from 5% to 9% in girls between 1966-70 and 1988-91. In this review paper we present the epidemiology of obesity in children and adolescents, including prevalence rates, trends, and risk factors associated with this phenomenon.
Article
The present study was designed to investigate the effects of aversive levels of white noise on consummatory behavior. Three levels of sound were chosen for study (90, 100, and 110 dB). The results showed that Ss in the sound treatment conditions consumed significantly greater quantities of food on the second sound treatment day than did Ss in the no-sound control condition. In addition, there were no systematic differences in consummatory behavior among the three treatment conditions.