BookPDF Available

Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. (Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.).

Authors:

Abstract

Altogether, 106 sites were explored in the Žďárské vrchy Mts. during the years 1996-2006 and 101 species were found.
parnassia
KKÝŠI
(Mollusca)
ŽĎÁRSCH VRCHŮ
AOPK ČR
Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů.
Molluscs (Mollusca) of the Žďárské vrchy Mts.
Autoři / Authors: Magda Drvotová, Jaroslav Č. Hlaváč, Michal Horsák, Luboš Beran, Libor Dvořák,
Lucie Juřičková, Petr Mückstein
Edice PARNASSIA
Svazek / Volume: 3
Redakce / Executive editors: Jaromír Čejka, Petr Mückstein, Bohumil Hanus
Fotograe / Photos: Michal Horsák, Petr Mückstein, Bohumil Hanus, Lucie Juřičková, Luboš Beran,
Lubomír Dajč, Jaroslav Brabenec, Jana Dvořáková
Technická spolupráce / Technical support: Bohumil Hanus
Vydal / Published by: AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy, Žďár nad Sázavou
Tisk / Printed by: Graes, a.s., Hlinsko
Náklad / Number of copies: 500
Doporučená citace / Recommended citation:
Drvotová M. a kol., 2008: Měkkýši (Mollusca) Žďárských vrchů. (Molluscs (Mollusca) of the
Žďárské vrchy Mts.). - Parnassia, č. 3., 79 pp., 16 tab.
Key words: Mollusca, Žďárské vrchy Mts., Czech Republic
© Magda Drvotová, Jaroslav Č. Hlaváč, Michal Horsák, Luboš Beran, Libor Dvořák,
Lucie Juřičková & Petr Mückstein
© AOPK ČR, Správa CHKO Žďárské vrchy
ISBN: 978-80-87051-49-8
MĚKKÝŠI (MOLLUSCA) ŽĎÁRSKÝCH VRCHŮ
MOLLUSCOUS (MOLLUSCA)
OF THE ŽĎÁRSKÉ VRCHY MTS
Magda drvotová, Jaroslav Č. HlaváČ, MicHal Horsák,
luboš beran, libor dvořák, lucie JuřiČková, Petr Mückstein
Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky
Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy
2008
edice Parnassia
3
Úvod
Měkkýši představují velmi cennou bioindikační skupinu živočichů (Ložek 1981). Jejich úzký vztah
k prostředí ve kterém žijí je již léta dobře znám a studován, zejména co se týče suchozemských plžů (viz
Juřičková et al. 2008). Malakozoologický průzkum proto může napovědět mnoho o přírodních i lidských
vlivech v krajině (Mácha 1971, Ložek 1988, Frest 2002). Snad nejznámější je, díky jejich schránkám,
vazba měkkýšů na obsah vápníku v prostředí (Wäreborn 1970, Waldén 1981, Horsák 2006). Právě proto se
v minulých dobách zájem malakozoologů soustřeďoval především na vápencové oblasti České republiky
a území Ždárských vrchů zůstávalo po dlouhou dobu mimo rámec jejich zájmu, neboť neslibovalo žádné
převratné objevy. V posledních desetiletích se však pole působnosti české malakologické komunity stále
rozšiřuje a v současnosti vrcholí snaha o získání relevantních dat z celého území státu. V důsledku toho
od druhé poloviny devadesátých let postupně přibývají i nálezy měkkýšů z oblasti CHKO Žďárské vrchy.
Zejména v posledních několika letech zájem o oblast značně vzrostl a vyvrcholením celé snahy
bylo konání Malakologických dnů na jaře roku 2006. V rámci to akce se do oblasti sjelo množství
malakozoologů, kteří zde prozkoumali širokou škálu stanovišť. Tento zatím poslední počin doplnil a
ucelil dosavadní znalosti o malakofauně oblasti. Cílem této publikace je seznámit širší veřejnost s
výsledky dosavadního bádání.
Účastníci Malakologických dnů při průzkumu NPR Ransko na jaře roku 2006. (foto: J. Dvořáková)
4
Historie MalakozoologickéHo výzkuMu ve ŽďárskýcH vršícH
Českomoravská vrchovina až donedávna malakozoologické badatele příliš nelákala. Zdejší krajina,
s kyselým geologickým podložím, studeným klimatem a malým zastoupením listnatých dřevin, nikdy
neslibovala objevné či překvapivé nálezy. Data pocházející z této oblasti byla tedy výsledkem spíše
náhodných návštěv, než soustředěného výzkumu.
Vůbec první zmínka o Žďárských vrších se v malakozoologické literatuře vyskytuje v díle
A. Culka: Měkkýši Ohebu (Culek 1944). Bohužel se jedná pouze o komentář k výskytu druhu Clausilia
cruciata, kte se podle slov autora vyskytuje i ve vrchovině Žďárské, kde ho sám nalezl. Následuje
odkaz na nepublikované sběry autora. Vzhledem k tomu, že tato data nebyla nikdy publikována, nelze
určit ani přesnější lokalizaci nálezu ani jiné podrobnosti. A protože tento druh nebyl nikde v oblasti od té
doby zaznamenán, zůstává celá záležitost záhadou.
Dalším malakozoologem, který oblast navštívil až v průběhu 50. let, je V. Ložek. Z jeho nálezů byly
publikovány pouze sběry, které provedl na Žákově hoře (Ložek 1976). Ten zde nalezl tři zajímavé druhy
závornatkovitých plžů: Cochlodina orthostoma, Vestia turgida a Bulgarica cana, které nebyly jinde v
oblasti nalezeny. Žákova hora tak představuje místo jejich silně izolovaného výskytu. Bohužel od té doby
nebyl jejich výskyt cíleně ověřován, takže aktuální data chybí. Nicméně lze předpokládat, že vzhledem k
dobrému stavu tamních biotopů se tyto druhy na lokalitě stále vyskytují.
Během následující časové prodlevy navštívil v roce 1985 oblast J. Vašátko a provedl sběr na Žákově
hoře. Další data z oblasti byla skána až v druhé polovině devadesátých let minulého století. Z roku
1996 pocházejí malakozoologická data získaná L. Juřičkovou z lokalit Zkamenělý zámek a zřícenina
hradu Štarkov (Juřičková 2005). V devadesátých letech pak V. Ložek navštívil ještě několik lokalit
v blízkosti NPR Ranská bahna a také PR Štíří důl. V letech 1998-2000 v oblasti bádal entomolog P. Kment,
který dodal množství dat zejména o vodních měkkýších i o druzích žijících v blízkosti vod. Z roku 1999
pochází nález z lokality u Zuberského potoka od D. Filipové. V roce 2001 do oblasti zavítal M. Horsák
a provedl zde sběry na třech suchozemských lokalitách. Konečně v letech 1996 a 2003-04 prováděl L.
Beran v oblasti výzkum vodních měkkýšů. Všechna výše zmíněná data jsou zahrnuta v této publikaci.
Jak je patrné z výše řečeného, malakozoologický zájem o Žďárské vrchy nebyl nikdy příliš
systematický a donedávna odtud nebyla známa téměř žádná data, zejména o suchozemské malakofauně.
V současné době však postupuje práce na malakozoologickém zmapování celého území státu. Proto se
v oblasti Žďárských vrchů konaly ve dnech 5.-7. května 2006 Malakozoologické dny, s cílem doplnit
znalosti také o této, dosud málo známé oblasti. Této akce se zúčastnila dvacítka badatelů, kteří navštívili
celkem 48 lokalit. Výsledky výzkumu pak daly popud k vydání této publikace.
Materiál a Metodika
V průběhu malakozoologického výzkumu v oblasti Žďárských vrchů byl navštíven reprezentativní
vzorek lokalit. Tato místa byla vybrána tak, aby z malakozoologického pohledu pokrývala co nejširší
škálu vodních i suchozemských biotopů.
Sběr byl v případě vodních stanovišť prováděn kombinací vizuální metody (včetně prohlíže
kamenů a různých předmětů ve vodě) a odběrů z vegetace či sedimentu za pomoci kovového kuchyňského
cedníku (průměr cedníku 20 cm, velikost ok 0,5-1,0 mm). V rámci suchozemských lokalit byl prováděn
ruční sběr, zaměřený především na vhodné mikrohabitaty, kde bylo možné očekávat přítomnost měkkýšů
(padlé dřevo, bylinná vegetace, opad listnatých stromů apod.). Na příhodných místech byl sběr doplněn
vzorkem hrabanky odebíraným z plošek o velikosti 10x10 cm2 rozmístěných tak, aby pokryly co nejširší
škálu mikrostanovišť v rámci lokality.
Získaný materiál byl determinován podle nejmodernější určovací literatury a v případě potřeby
byly vybrané druhy zkoumány rovněž anatomicky. Systém a nomenklatura byly upraveny podle aktuální
verze přehledu měkkýšů ČR (Juřičková et al. 2008). Materiál byl deponován u jednotlivých sběratelů.
Jména sběratelů jsou napsána v podobě iniciál u popisů konkrétních lokalit.
AJ – Anna Jansová, BP – Beata Pokryzsko, DF - D. Filipová, DŘ – Dagmar Říhová, JD – Jana Dvořáková,
JH – Jaroslav Č. Hlaváč, JK – Jiří Kupka, JM – Jan Myšák, JV – Jaroslav Vátko, KD Kateřina
5
Dvořáková, KT - Karel Tajovský, LD – Libor Dvořák, LB – Luboš Beran, LJ – Lucie Juřičková, LK
Lubomír Kolouch, MD – Magda Drvotová, MH – Michal Horsák, MM – Michal Maňas, MŠ – Monika
Štambergová, PB – Petr Bogush, PK – Petr Kment, PT – Pavel Tlachač, Ptu – Petra Tučková, TK – Tereza
Kořínková, TM – Tomasz K. Maltz, VL – Vojen Ložek.
Údaje u jednotlivých lokalit jsou seřazeny podle následujícího klíče:
49º47‘04“ N, 15º48‘56“ E,1) 540 m,2) 6260,3) Chrudimka na hranicích CHKO Žďárské vrchy v Trhové
Kamenici,4) Trhová Kamenice,5) 5.5.2006, 6 ) LB, JK, TK, MM, MŠ 7)
1) zeměpisné souřadnice
2) nadmořská výška materiál
3) faunistický čtverec
4) název lokality literární údaje
5) katastrální území
6) datum sběru
7) iniciály sběratelů
vyMezení a cHarakteristika studovanéHo úzeMí
Zájmové území bylo vymezeno podle hranic Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy. Jeho rozloha
činí 709 km2 a rozkládá se v nadmořských výškách 490-836,3 m (Devět skal).
Krajina Žďárských vrchů je charakteristická svou členitostí a představuje cenný vzorek vcelku
zachovalé kultur krajiny. Morfologie území odpovídá vrchovinnému pahorkatinnému typu.
Podložím jsou zde metamorfované horniny krystalinika a moldanubika, různé typy rul, migmatitů a
svorů s vložkami hada krystalinických vápenců. Klimaticky patří mezi chladnější, vlhčí a značně
větrné oblasti. Je to pramenná oblast řek Sázavy, Svratky, Chrudimky, Doubravy a Oslavy a nese četné
hodnotné rybniční soustavy (Holuša & Mückstein 2007).
Lesy zaujímají 46 % chráněné krajinné oblasti, pokrývají především vyšší partie a jsou značně
pozměněné ve prospěch smrku (Holuša & Mückstein 2007). Pouze fragmentárně se zachovaly přírodní
porosty jedlových bučin. Louky, vzniklé zemědělským obhospodařováním, představují kulturprvek
krajiny. Z hlediska ochrany přírody jsou nejcennější louky rašelinné a mokřadní. Rašeliniš patří k
nejvýznamnějším a nejzachovalejším přírodním společenstvům oblasti (Holuša & Mückstein 2007).
PřeHled studovanýcH lokalit
1. 49º47‘04“ N, 15º48‘56“ E, 540 m, 6260, Chrudimka na hranicích CHKO Žďárské vrchy v Trhové Kamenici,
Trhová Kamenice, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
2. 49º46‘49“ N, 15º49‘29“ E, 540 m, 6260, mokřady pod hrází Zadního rybníka, Trhová Kamenice, 5.5.2006,
LB, JK, TK, MM, MŠ
3. 49º46‘50“ N, 15º49‘40“ E, 540 m, 6260, Zadní rybník v PP Zadní rybník, Trhová Kamenice, 5.5.2006, LB,
JK, TK, MM, MŠ
4. 49º46‘50“ N, 15º49‘46“ E, 540 m, 6260, mokřady na přítoku u SV cípu Zadního rybníku, Trhová Kamenice,
5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
5. 49º46‘30“ N, 15º49‘55“ E, 520 m, 6260, Chrudimka u Svobodných Hamrů, Trhová Kamenice, 12.6.1996, LB
6. 49º45‘29“ N, 15º51‘22“ E, 570 m, 6261, Kanál u lesa u mostku silnice Rváčov – Vítanov, Rváčov, 5.5.2006,
LB, JK, TK, MM, MŠ
7. 49º45‘23“ N, 15º51‘22“ E, 570 m, 6261, Chrudimka u mostku silnice Rváčov – Vítanov, Rváčov, 5.5.2006,
LB, JK, TK, MM, MŠ,
8. 49º45‘42“ N, 15º54‘20“ E, 560 m, 6261, Chrudimka v Hlinsku, Hlinsko, 8.6.1996, LB
9. 49º43‘43“ N, 15º54‘59“ E, 600 m, 6261, JZ břeh VN Hamry u zátoky, Studnice, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
10. 49º43‘39“ N, 15º54‘59“ E, 600 m, 6261, tůňka nad cestou podél JZ břehu VN Hamry u zátoky, Studnice,
5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
6
11. 49º42‘44“ N, 15º55‘42“ E, 615 m, 6261, rybník Návesník v PP Návesník, Vortová, 5.5.2006, LB, JK, TK,
MM, MŠ
12. 49°42‘47.29“ N, 15°56‘04.80“ E, 610 m, 6261, Vortová, ruderál u domu na levém břehu Vortovského potoka
blízko mostku u silnice vedoucí do obce Zalíbené, Vortová, 5. 5. 2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
13. 49°41‘21“ N, 15°59‘32“ E, 640 m, 6361, řeka Svratka u mostu, v obci, Herálec, 7.5.2006, LB, TK, MM, MŠ
14. 49°42‘50“ N, 16°01‘55“ E, 640 m, 6262, ruderál v obci Svratka nad potokem, Svratka, 3.10.1999, PK
15. 49°42‘21“ N, 16°01‘35,81“ E, 630 m, 6262, nádrž na řece Svratce u města Svratka, Svratka, 30.10.1999, MH,
PK
16. 49°42‘20“ N, 16°01‘31“ E, 635 m, 6262 Svratka, tůňky v lese nad nádrží, Svratka, 3.10.1999, PK
17. 49º42‘34“ N, 16º04‘34“ E, 800 m, 6262, Zkamenělý zámek, Česká Cikánka, 20.6.1996, LJ
18. 49°41‘12“ N, 16°03‘37“ E, 605 m, 6362, Křižánky v obci, Moravské Křižánky, 25.10.2000, PK
19. 49º41‘06“ N, 16º03‘35“ E, 605 m, 6362, Kyšperský rybník, Moravské Křižánky, 18.5.2004, LB
20. 49°41‘10“ N, 16°03‘33“ E, 610 m, 6362 Kyšperský rybník, tůňky u břehu s rašeliníkem, Moravské Křižánky,
10.7.1999, PK
21. 49º40‘38“ N, 16º04‘13“ E, 600 m, 6362, tůňka spojená s kanálem nad rybníkem Řasník, Moravské Křižánky,
18.5.2004, LB
22. 49°40‘33“ N, 16°04‘25“ E, 600 m, 6362, Rybník Řasník, na břehu, Moravské Křižánky, 25.10.2000, PK
23. 49°40‘33“ N, 16°04‘21“ E, 595 m, 6362, Potok Řasník pod rybníkem Řasník, Moravské Křižánky, 5.9.1999,
PK
24. 49°40‘16“ N, 16°05‘29“ E, 587 m, 6362, Slepé rameno Svratky, Milovy, 13.8.1998, 8.8. 1999, PK
25. 49º40‘12“ N, 16º05‘24“ E, 585 m, 6362, meandrující Svratka S od Milovského rybníka, Milovy, 18.5.2004,
LB
26. 49°39‘59“ N, 16°05‘25“ E, 593 m, 6362, Potok za Milovským rybníkem, Milovy, 24.4.1999, PK
27. 49°39‘59“ N, 16°05‘25“ E, 593 m, 6362, Milovský rybník, Milovy, 24.4.1999, PK, 19.5.2004, LB
28. 49°39‘54“ N, 16°05‘16“E, 595 m, 6362, Tůňky v lese u Milovského rybníka, Milovy, 19.6.1999, PK
29. 49°39‘37“ N, 16°06‘00“ E, 600 m, 6362, Nový rybník, Blatiny, 12.8.1998, PK
30. 49º40‘35“ N, 16º12‘48E, 515 m, 6363, Bílý potok asi 700 m nad Lačnovem (v CHKO Žďárské vrchy),
Lačnov, 18.5.2004, LB
31. 49º40‘19“ N, 16º12‘08“ E, 510 m, 6363, meliorační betonový (zarostlý) kanálek mezi silnicí Lačnov -
Borovnice a Lačnov - Telecí, Lačnov u Korouhve, 18.5.2004, LB
32. 49º39‘23“ N, 16º08‘47“ E, 690 m, 6362, betonový rybníček v S části Daňkovic, Daňkovice, 13.3.2003, LB
33. 49º39‘19“ N, 16º08‘46“ E, 680 m, 6362, tůňka na pramenné stružce nad rybníčkem u Selského Dvora,
Daňkovice, 13.3.2003, LB
34. 49º38‘38“ N, 16º08‘54“ E, 605 m, 6362, drobný mokřad mezi potůčkem a silnicí Líšná - Daňkovice asi 500
m S od Líšné, Líšná, 14.3.2003, LB
35. 49º38‘20“ N, 16º09‘06“ E, 590 m, 6362, drobná prameniště mezi Fryšávkou a silnicí před okrajem obce,
Líšná, 14.3.2003, LB
36. 49º38‘41“ N, 16º09‘47“ E, 575 m, 6362, drobný kanálek nad rybníčkem u mlýna (MVE) u Fryšávky asi 1 km
SV od Líšné, Líšná, 14.3.2003, LB
37. 49º38‘40“ N, 109‘47“ E, 575 m, 6362, Fryšávka a náhon nad mlýnem (MVE) asi 1 km SV od Líšné, Líšná,
14.3.2003, LB
38. 49º38‘19“ N, 16º10‘15“ E, 600 m, 6363, Zřícenina hradu Štarkov, Nový Jimramov, 9.6.1996, LJ
39. 49º38‘05“ N, 16º11‘20“ E, 542 m, 6363, mokřad mezi statkem a silnicí na V okraji Nového Jimramova, Nový
Jimramov, 18.5.2004, LB
40. 49º38‘05“ N, 16º11‘39“ E, 540 m, 6363, mokřady v louce po levé straně silnice Jimramov - Nový Jimramov,
Nový Jimramov,18.5.2004, LB, 49º38‘05“ N, 16º11‘39“ E, 540 m, 6363, Fryšávka asi 500 m pod Novým
Jimramovem, Nový Jimramov, 18.5.2004, LB
41. 49°39‘15,04“ N, 15°59‘39,17“ E, 790 m, 6361, NPR Žákova hora, Cikháj, 50. ta VL, 29.8.1985, JV, 2.9.1993,
LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT
42. 49°38‘42,46“ N, 15°59‘03,05“ E, 710 m, 6361, olšina u pramene potoka „U panáka“, 2 km jižně pod Žákovou
horou (pramenice Svratky), Žďár nad Sázavou, 21.10.2001, MH
43. 49°39‘15“ N, 15°58‘28“ E, 685 m, 6362, louže u značené turistické cesty, pod Žákovou horou, Cikháj,
10.8.1998, PK
44. 49º42‘30“ N, 15º48‘55“ E, 560 m, 6260, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec u železniční trati asi 1
km S od Ždírce nad Doubravou, Ždírec nad Doubravou, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
45. 49º42‘27“ N, 15º48‘51“ E, 560 m, 6260, mokřady pod rybníčkem u železniční trati asi 1 km S od Ždírce nad
7
Doubravou, Ždírec nad Doubravou, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
46. 49º41‘07.81“ N, 15º48‘49.53“ E, 535 m, 6360, Pobočenský rybník, SZ břeh, Staré Ransko, 5.5.2006, JH
47. 49º40‘52“ N, 15º48‘16“ E, 505 m, 6360, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, Staré Ransko,
5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT
48. 49º40‘52“ N, 15º48‘17“ E, 500 m, 6360, jasanový les na obou stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem
a Ranským potokem, Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
49. 49º40‘41“ N, 15º49‘10“ E, 570 m, 6360, podmáčená jasenina, pod prameništěm, Staré Ransko, 5.5.2006, AJ,
LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
50. 49º40‘35“ N, 15º49‘10“ E, 580 m, 6360, prameniště s porostem olší, u lesní cesty, Staré Ransko, 5.5.2006,
AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
51. 49º40‘49“ N, 15º49‘35“ E, 520 m, 6360, intravilán obce Staré Ransko, Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH,
MD, LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT
52. 49º40‘38“ N, 15º49‘47“ E, 580 m, 6360, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, Staré Ransko, 5.5.2006,
AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
53. 49º40‘42.99“ N, 15º50‘10.20“ E, 545 m, 6361, Ranský rybník, JV břeh, Staré Ransko, 5.5.2006, JH
54. 49º41‘06“ N, 15º51‘54“ E, 570 m, 6361, potok podél rybníků na JV okraji obce Krucemburk, Krucemburk,
5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
55. 49º41‘03“ N, 15º51‘56“ E, 570 m, 6361, mokřad nad rybníky na JV okraji obce Krucemburk, Krucemburk,
5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ
56. 49º40‘08“ N, 15º51‘05“ E, 555 m, 6361, příkop v louce u J cípu rybníka Řeka v PR Řeka, Hluboká, 6.5.2006,
LB, TK, MM, MŠ
57. 49º40‘08“ N, 15º50‘58“ E, 555 m, 6361, J cíp rybníka Řeka v PR Řeka, Hluboká, 6.5.2006, LB, TK, MM,
58. 49º40‘09“ N, 15º51‘26“ E, 570 m, 6361, rybníček v Z cípu Štířího dolu, Hluboká, 6.5.2006, LB, TK, MM,
59. 49º40‘01“ N, 15º51‘45“ E, 590 m, 6361, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, Vojnův Městec, 6.5.2006,
20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
60. 49º39‘53“ N, 15º50‘57“ E, 560 m, 6361, PR Řeka, niva a mokřad u potoka Doubrava, Staré Ransko, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
61. 49º39‘40“ N, 15º52‘07“ E, 635 m, 6361, mezolní trávník mezi obcí Radostín a PR Štíří důl, Vojnův Městec,
6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
62. 49º39‘12“ N, 15º51‘47“ E, 630 m, 6361, skládka u křižovatky západně od obce Radostín, Radostín, 6.5.2006,
LD, PB
63. 49º39‘13“ N, 15º52‘34“ E, 610 m, 6361, Radostín, intravilán obce, požární nádrž a okolí, Radostín, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
64. 49º39‘45“ N, 15º52‘46“ E, 620 m, 6361, J zátoka rybníka Malé Dářko, Radostín, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ
65. 49º39‘38“ N, 15º52‘59“ E, 620 m, 6361, mokřady v SZ části NPR Radostínské rašeliniště, Radostín,
6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ
66. 49º39‘24“ N, 15º53‘17“ E, 640 m, 6361, okraj rašeliniště, NPR Radostínské rašeliniště, Radostín, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
67. 49º39‘11“ N, 15º53‘12“ E, 617 m, 6361, kanál vytékající z NPR Radostínské rašeliniště, Radostín, 25.5.2001,
LB
68. 49º38‘49“ N, 15º53‘20“ E, 615 m, 6361 kanál u S okraje rybníka Velké Dářko, Radostín, 27.8.1998, LB
69. 49º38‘45“ N, 15º52‘17“ E, 650 m, 6361, Radostínská stráň, svah opukového kopce, Radostín, 6.5.2006, AJ,
AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT
70. 49°38‘01 N, 15°52‘11“ E, 620 m, 6361, NPR Velké Dářko, okraj lesa na jihozápadním rohu, smyk na
borůvkách pod břízami, Radostín, 29.8.2001, MH
71. 49°38‘19“ N, 15°53‘43“ E, 615m, 6361, Velké Dářko, Radostín, 14.8.1998, PK, 49º38‘04“ N, 15º54‘41“ E,
615m, 6361, V zátoka rybníka Velké Dářko, Škrdlovice, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ
72. 49º38‘01“ N, 15º54‘44“ E, 615 m, 6361, mokřad u lesa u V zátoky rybníka Velké Dářko, Škrdlovice, 6.5.2006,
LB, TK, MM, MŠ
73. 49º37‘57“ N, 15º54‘13“ E, 610 m, 6361, S okraj Nového rybníka, Škrdlovice, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ
74. 49º37‘42“ N, 15º55‘38“ E, 650 m, 6361, umělé jezírko u čerpací stanice PHM na J okraji Škrdlovic,
Škrdlovice, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ
75. 49°37‘42“ N, 15°54‘12“ E, 610 m, 6361, Nový rybník, Škrdlovice, 14.8.1998, PK
76. 49º36‘59.58“ N, 15º50‘38.00“ E, 605 m, 6361, Vepřovský nový rybník, JZ břeh, Vepřová, 7.5.2006, JH
8
77. 49º36‘46“ N, 15º50‘53“ E, 600 m, 6361, meandry Mlýnského potoka, olšina, Vepřová, 7.5.2006, AJ, AM,
AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT
78. 49º37‘05“ N, 15º56‘52“ E, 595 m, 6361, Hliník - menší rybník na levé straně silnice Žďár nad Sázavou -
Světnov na Z okraji Světnova, Světnov, 3.6.2002, LB
79. 49º36‘36“ N, 15º55‘13“ E, 590 m, 6361, Polnička, v okolí zemědělského družstva, Polnička, 7.5.2006, LD,
JK
80. 49º36‘35“ N, 15º54‘39“ E, 590 m, 6361, Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, Polnička, 7.5.2006,
AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT
81. 49º34‘45“ N, 15º51‘55“ E, 660 m, 6461, Peperek PP, suťový svah v bukovém lese pod vrcholem, Račín u
Polničky, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT
82. 49º35‘37“ N, 15º55‘41“ E, 580m, 6461, vodní nádrž Pilská, severní okraj, Žďár nad Sázavou, 6.5.2006, LB,
TK, MM, MŠ
83. 49º35‘17“ N, 15º55‘45“ E, 567 m, 6461, Vodní nádrž Pilská, jižní okraj, mokřad pod hrází, Žďár nad
Sázavou, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ
84. 49º35‘00“ N, 15º56‘10“ E, 565 m, 6461, malý rybníček na pravé straně silnice Žďár nad Sázavou - Ždírec
nad Doubravou u zámku, Žďár nad Sázavou, 4.6.2002, LB
85. 49º34‘52“ N, 15º55‘58“ E, 564 m, 6461, Branský rybník ve Žďáru nad Sázavou, Žďár nad Sázavou, 4.6.2002,
LB
86. 49º35‘03“ N, 15º56‘30“ E, 565 m, 6461, rybník Konvent u zámku, Žďár nad Sázavou, 4.6.2002, LB
87. 49º34‘47“ N, 15º56‘25“ E, 600 m, 6461, úpatí a svah vrchu Zelená hora, Žďár nad Sázavou, 7.5.2006, AJ,
AM, BP, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, PT, PTu, TM
88. 49º34‘19“ N, 15º56‘18“ E, 560 m, 6461, Žďár nad Sázavou, část Libušín, břeh řeky v blízkosti stadionu,
Žďár nad Sázavou, 7.5.2006, PTu
89. 49º33‘38“ N, 15º51‘43“ E, 500 m, 6461, Sázava v obci Sázava u Žďáru nad Sázavou, Sázava, 27.8.1998, LB
90. 49º32‘32“ N, 15º53‘42“ E, 560 m, 6461, rybník Babín, Budeč, 26.5.2001, LB, 5.5.2006, LB, JK
91. 49º32‘22“ N, 15º53‘42“ E, 560 m, 6461, Matějovský rybník, Budeč, 12.11.1998, LB, 6.5.2006, LB, TK
92. 49º32‘27“ N, 15º54‘24“ E, 575 m, 6461, rybníček mezi Babínem a Budčí, Žďár nad Sázavou, 26.5.2001, LB
93. 49º33‘40“ N, 15º56‘02“ E, 555 m, 6461, Sázava nad a pod jezem (u ulice 1. Máje) ve Žďáru nad Sázavou,
Žďár nad Sázavou, 5.3.2002, LB, 3.6.2002, LB
94. 49º33‘51“ N, 15º56‘53“ E, 570 m, 6461, rybník Velký Posměch na JV okraji Žďáru nad Sázavou, Žďár nad
Sázavou, 6.3.2002, LB
95. 49º33‘45“ N, 15º57‘44“ E, 600 m, 6461, potok mezi 3. a 4. (Krčův) rybníkem nad vodní nádrží Staviště, Žďár
nad Sázavou, 6.3.2002, LB
96. 49º33‘52“ N, 15º57‘38“ E, 580 m, 6461, 2. rybník (ze soustavy 4, Bruknerův) nad vodnádrží Staviště,
Žďár nad Sázavou, 6.3.2002, LB
97. 49º33‘58“ N, 15º57‘32“ E, 575 m, 6461, 1. rybník (ze soustavy 4) nad vodní nádrží Staviště (pod Bruknerovým
rybníkem), Žďár nad Sázavou, 6.3.2002, LB
98. 49º34‘03“ N, 15º57‘27“ E, 575 m, 6461, břeh vodní nádrže Staviště u ústí potůčku ze soustavy 4 rybníků
(mezi nimi i Krčův a Bruknerův), Žďár nad Sázavou, 6.3.2002, LB
99. 49°32‘55“ N, 15°56‘37“ E, 580 m, 6461, Kamenný rybník, Žďár nad Sázavou, 25.10.2000, PK
100. 49°36‘30“ N, 16°02‘15“ E, 720 m, 6362, Rybník Sykovec, Tři Studně, 11.8.1998, PK
101. 49°36‘35“ N, 16°02‘15“ E, 720 m, 6362, severní část rybníka Sykovec, Tři Studně, 7.5.2006, LB, TK, MM,
102. 49°36‘43“ N, 16°02‘46“ E, 720 m, 6362, Rybník Medlov - u vtoku, Tři Studně, 11.8.1998, PK
103. 49°34‘00“ N, 16°04‘12“ E, 595 m, 6462, kanál mezi rybníky Cihelňák a Klečkovec, Nové Město na
Moravě, 25.10.2000, PK
104. 49°33‘52“ N, 16°04‘10“ E, 590 m, 6462, ruderál u rybníka Klečovec, Nové Město na Moravě, 5.10.2000,
PK
105. 49°33‘58“ N, 16°03‘48“ E, 600 m, 6462, Kubovské rybníky (malé rybníčky blízko Zichova rybníka), Nové
Město na Moravě, 25.10.2000, PK
106. 49°34‘12“ N, 16°08‘29“ E, 650 m, 6462, Zuberský potok u mostu na cestě Vojtěchov -Nové Město na
Moravě, Zubří, 4.6.1999, DF
9
PřeHled a cHarakteristika zJištěnýcH druHů
systeMatický eHled nalezenýcH druHů
Třída: Gastropoda
Podtřída: Pulmonata
Nadřád: Basommatophora
Řád: Hygrophila
Nadčeleď: Acroloxoidea
Čeleď: Acroloxidae
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) – člunice jezerní
Nadčeleď: Lymnaeoidea
Čeleď: Lymnaeidae
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) – bahnatka malá
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) – blatenka tmavá
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) – uchatka nadmutá
Radix peregra (O. F. Müller, 1774) – uchatka toulavá
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) – plovatka bahenní
Nadčeleď: Physoidea
Čeleď: Physidae
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) – levatka říč
Nadčeleď: Planorboidea
Čeleď: Planorbidae
Anisus leucostoma (Millet, 1813) – svinutec běloústý
Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) – kružník bělavý
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) – kružník žebrovaný
Gyraulus laevis (Alder, 1838) – kružník hladký
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) – kýlnatec čočkovitý
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) – lištovka lesklá
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) – okružák ploský
Ancylus uviatilis O. F. Müller, 1774 – kamomil říční
Nadřád: Eupulmonata
Řád: Actophila
Nadčeleď: Ellobioidea
Čeleď: Carychiidae
Carychium minimum O. F. Müller, 1774 – síměnka nejmenší
Carychium tridentatum (Risso, 1826) – síměnka trojzubá
Řád: Stylommatophora
Podřád: Orthurethra
Nadčeleď: Cochlicopoidea
Čeleď: Cochlicopidae
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) – oblovka lesklá
Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) – oblovka drobná
10
Nadčeleď: Pupilloidea
Čeleď: Valloniidae
Podčeleď: Valloniinae
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) – údolníček žebernatý
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) – údolníček drobný
Čeleď: Vertiginidae
Podčeleď: Truncatellininae
Columella aspera Waldén, 1966 – ostroústka drsná
Columella edentula (Draparnaud, 1805) – ostroústka bezzubá
Podčeleď: Vertigininae
Vertigo alpestris Alder, 1838 – vrkoč horský
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) – vrkoč mnohozubý
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) – vrkoč malin
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) – vrkoč rýhovaný
Nadčeleď: Buliminoidea
Čeleď: Buliminidae
Ena montana (Draparnaud, 1801) – hladovka horská
Podřád: Sigmurethra
Nadčeleď: Clausilioidea
Čeleď: Clausiliidae
Podčeleď: Alopiinae
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) – vřetenovka hladká
Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) – vřetenovka rovnoústá
Podčeleď: Clausiliinae
Ruthenica lograna (Rossmässler, 1836) – žebernatěnka drobná
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) – řasnatka lesní
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) – řasnatka břichatá
Clausilia dubia Draparnaud, 1805 – závornatka drsná
Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 – závornatka kyjovitá
Podčeleď: Baleinae
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) – vřetenatka mnohozubá
Alinda biplicata (Montagu, 1803) – vřetenatka obecná
Balea perversa (Linnaeus, 1758) – hrotice obráce
Vestia turgida (Rossmässler, 1836) – nádolka nadmutá
Bulgarica cana (Held, 1836) – vřetenka šedivá
Nadčeleď: Succineoidea
Čeleď: Succineidae
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) – jantařička podlouhlá
Succinea putris (Linnaeus, 1758) – jantarka obecná
Oxyloma elegans (Risso, 1826) – jantarovka úhledná
Nadčeleď: Punctoidea
Čeleď: Punctidae
Podčeleď: Punctinae
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) – boděnka malinká
11
Čeleď: Discidae
Discus perspectivus (M. von Mühlfeld, 1816) – vrásenka orlojovitá
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) – vrásenka okrouhlá
Discus ruderatus (A. Férussac, 1821) – vrásenka pomezní
Nadčeleď: Vitrinoidea
Čeleď: Gastrodontidae
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) – zemounek lesklý
Čeleď: Euconulidae
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) – kuželík drobný
Euconulus praticola (Reinhardt, 1883) – kuželík tmavý
Čeleď: Vitrinidae
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) – skleněnka průsvitná
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) – slimáčnice průhledná
Semilimax kotulae (Westerlund, 1883) – slimáčník horský
Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) – slimáčník táhlý
Čeleď: Zonitidae
Podčeleď: Vitreinae
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774) – skelnička průhled
Vitrea diaphana (Studer, 1820) – skelnička průzračná
Podčeleď: Zonitinae
Aegopinella minor (Stabile, 1864) – sítovka blyštivá
Aegopinella pura (Alder, 1830) – sítovka čistá
Perpolita hammonis (Ström, 1765) – blyštivka rýhova
Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853) – bylštivka skleněná
Podčeleď: Oxychilinae
Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) – skelnatka drnová
Oxychilus depressus (Sterki, 1880) – skelnatka stlačená
Nadčeleď: Limacoidea
Čeleď: Limacidae
Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851) – modranka karpatská
Limax cineroniger Wolf, 1803 – slimák popelavý
Limax maximus Linnaeus, 1758 – slimák největší
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) – slimák žlutý
Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) – podkornatka žíhaná
Čeleď: Agriolimacidae
Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) – slimáček hladký
Deroceras praecox Wiktor, 1966 – slimáček lesní
Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774) – slimáček síťkovaný
Čeleď: Boettgerillidae
Boettgerilla pallens Simroth, 1912 – blednička útlá
12
Nadčeleď: Arionoidea
Čeleď: Arionidae
Arion alpinus Pollonera, 1887 – plzák alpský
Arion distinctus Mabile, 1868 – plzák obecný
Arion fasciatus (Nilsson, 1823) – plzák žlutopruhý
Arion lusitanicus Mabile, 1868 – plzák španělský
Arion rufus (Linnaeus, 1758) – plzák lesní
Arion silvaticus Lohmander, 1937 – plzák hajní
Arion fuscus (O. F. Müller, 1774) – plzák hně
Nadčeleď: Helicoidea
Čeleď: Hygromiidae
Podčeleď: Hygromiinae
Trochulus hispidus (Linnaeus, 1758) – srstnatka chlupatá
Trochulus sericeus (Draparnaud, 1801) – srstnatka západní
Petasina unidentata (Draparnaud, 1805) – chlupatka jednozubá
Monachoides incarnatus (O. F. Müller, 1774) – vlahovka narudlá
Čeleď: Helicidae
Podčeleď: Ariantinae
Arianta arbustorum (Linnaeus, 1758) – plamatka lesní
Helicigona lapicida (Linnaeus, 1758) – skalnice kýlnatá
Isognomostoma isognomostomos (Schröter, 1784) – zuboústka trojzubá
Causa holosericea (Studer, 1820) – aksamítka sametová
Podčeleď: Helicinae
Cepaea hortensis (O. F. Müller, 1774) – páskovka keřová
Cepaea nemoralis (Linnaeus, 1758) – páskovka hajní
Helix pomatia Linnaeus, 1758 – hlemýžď zahradní
Třída: Bivalvia
Podtřída: Palaeoheterodonta
Řád: Unionoida
Nadčeleď: Unionoidea
Čeleď: Unionidae
Podčeleď: Anodontinae
Anodonta anatina (Linnaeus, 1758) – škeble říční
Anodonta cygnea (Linnaeus, 1758) – škeble rybničná
Podtřída: Heterodonta
Řád: Veneroida
Nadčeleď: Sphaerioidea
Čeleď: Sphaeriidae
Sphaerium corneum (Linnaeus, 1758) – okružanka rohovitá
Musculium lacustre (O. F. Müller, 1774) – okrouhlice rybničná
Pisidium casertanum (Poli, 1791) – hrachovka obec
Pisidium henslowanum (Sheppard, 1823) – hrachovka hrbolatá
Pisidium hibernicum Westerlund, 1894 – hrachovka severní
Pisidium milium Held, 1836 – hrachovka pros
Pisidium nitidum Jenyns, 1832 – hrachovka lesk
Pisidium obtusale (Lamarck, 1818) – hrachovka tupá
Pisidium personatum Malm, 1855 – hrachovka malinká
Pisidium subtruncatum Malm, 1855 – hrachovka otupená
13
cHarakteristik a nalezenýcH druHů
Popisy druhů, jejich ekologické nároky a míra ohrožení byly čerpány z příslušné malakozoologické
literatury (Ložek 1956, Kerney et al. 1983, Beran 1998, Peger 1999, Hlaváč et al. 2001, Beran 2002,
Wiktor 2004, Farkač et al. 2005, Dvořák et al. 2006, Vašátko et al. 2006, Juřičková et al. 2008). Stupeň
ohroženosti je uveden zkratkou kategorie ohroženosti do které je druh aktuálně řazen: CR (Kriticky
ohrožený), EN (Ohrožený), VU (Zranitelný), NT (Téměř ohrožený) a LC (Málo dotčený). Zkratky jsou
uvedeny vždy za českým jméno druhu.
Acroloxus lacustris (Linnaeus, 1758) – člunice jezerní, LC
Popis: ploše člunkovitou, tenkostěnnou, křehkou ulitu, s
obdélníkovým půdorysem, 3,2-3,7 mm širokou a 1,5-2,0
mm vysokou.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, běžný po celém
území ČR, s výjimkou nejvyšších poloh. Obývá zejména
stojaté vody: rybníky, odstavená ramena a tůně. Často i v
menších, živinami bohatších tocích.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (44);
6261: Vortová, rybník Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11);
6361: Hluboká, J cíp rybníka Řeka v PR Řeka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (57); Staré Ransko, PR Řeka,
6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín,
J zátoka rybníka Malé Dářko, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (64); Radostín, Velké Dářko, 14.8.1998,
PK, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (71);
6461: Žďár nad Sázavou, rybník Konvent u zámku, 4.6.2002, LB, (86);Budeč, rybník Babín, 26.5.2001,
LB, 5.5.2006, LB, JK, (90); Žďár nad Sázavou, Sázava nad a pod jezem (u ulice 1. Máje) ve Žďáru
nad Sázavou, 5.3.2002, LB, 3.6.2002, LB, (93).
Druh je v oblasti poměrně hojný. Až na jedinou výjimku, kterou je výskyt v řece Sázavě, byl vždy nalézán
ve stojatých vodách.
Galba truncatula (O. F. Müller, 1774) – bahnatka malá, LC
Popis: úzce vejčitou ulitu, 7-12 mm vysokou a 3-6 mm
širokou, s kuželovitě vytaženým kotoučem s rovnými
obrysnicemi.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, běžný po celém
území státu od nejnižších do téměř nejvyšších poloh.
Obývá zejména biotopy na hranici mezi vodou a souší:
břehy stojatých i tekoucích vod a periodické mokřady.
14
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, mokřady pod rybníčkem u železniční trati asi 1 km S od Ždírce nad
Doubravou, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (45);
6261: Studnice, JZ břeh VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (9); Studnice, tůňka nad
cestou podél JZ břehu VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (10); Vortová, rybník
Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11);
6360: Staré Ransko, Pobočenský rybník, SZ břeh, 5.5.2006, JH, (46);
6361: Staré Ransko, Ranský rybník, JV břeh, 5.5.2006, JH, (53); Krucemburk, mokřad nad rybníky na JV
okraji obce Krucemburk, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (55); Hluboká, příkop v louce u J cípu
rybníka Řeka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (56); Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového
potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP,
TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, intravilán obce Radostín, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ,
LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (6 3); Radostín, J zátoka rybníka Malé Dářko, 6.5.2006,
LB, TK, MM, MŠ, (64); Radostín, mokřady v SZ části NPR Radostínské rašeliniště, 6.5.2006, LB,
TK, MM, MŠ, (65); Radostín, kanál vytékající z NPR Radostínské rašeliniště, 25.5.2001, LB, (67);
Radostín, kanál u S okraje rybníka Velké Dářko, 27.8.1998, LB, (68); Škrdlovice, S okraj Nového
rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Vepřová, meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ,
AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (77); Světnov, Hliník - menší
rybník na Z okraji Světnova, 3.6.2002, LB, (78); Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem,
7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6362: Daňkovice, tůňka na pramenné stružce nad rybníčkem u Selského Dvora, 13.3.2003, LB, (33);
6363: Lačnov u Korouhve, meliorační kanálek mezi silnicí Lačnov - Borovnice a Lačnov - Telecí,
18.5.2004, LB, (31); Nový Jimramov, Fryšávka asi 500 m pod Novým Jimramovem a mokřady v
louce po levé straně silnice Jimramov - Nový Jimramov, 18.5.2004, LB, (40);
6461: Žďár nad Sázavou, rybník Konvent u zámku, 4.6.2002, LB, (86); Žďár nad Sázavou, rybníček mezi
Babínem a Budčí, 26.5.2001, LB, (92); Žďár nad Sázavou, Sázava nad a pod jezem (u ulice 1. Máje)
ve Žďáru nad Sázavou, 5.3.2002, LB, 3.6.2002, LB, (93); Žďár nad Sázavou, 1. rybník (ze soustavy
4) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (97).
Druh byl v oblasti běžnalézán na nejrůznějších typech vodních stanovišť. Velkou část obývaných
lokalit tvoří mokřady a jiná podmáčená stanoviště.
Stagnicola corvus (Gmelin, 1791) – blatenka tmavá, LC
Popis: Ulita je protáhle vejčitá se špičatě kuželovitým
kotoučem, 25-40 mm vysoká a 12-17 mm široká. Výška
ústí tvoří téměř polovinu výšky ulity.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, v ČR je především
v Čechách poměrně běžný. Obývá zejména stojaté vody, ale
i pomaleji tekoucí části vodních toků v nižších polohách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, Pobočenský rybník, SZ břeh, 5.5.2006, JH, (46);
6361: Staré Ransko, Ranský rybník, JV břeh, 5.5.2006, JH, (53).
Druh byl v oblasti Žďárských vrchů nalezen na dvou lokalitách. V obou případech se jedná o rybníky.
15
Radix auricularia (Linnaeus, 1758) – uchatka nadmutá, LC
Popis: Ulita je uchovitě nadmutá s malým štíhle špičatým
kotoučem a s konkávními obrysnicemi. Je 25-31 mm
vysoká a 23-28 mm široká.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, běžně rozšíře
po celém území státu. Obývá větší stojaté vody: rybníky,
pískovny, odstavená ramena, tůně a také pomalu tekoucí
vodní toky.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (44);
6261: Vortová, rybník Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11);
6361: Škrdlovice, umělé jezírko na J okraji Škrdlovic, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (74);
6362: Milovy, Milovský rybník, 24.4.1999, PK,19.5.2004, LB (27); Tři Studně, Rybník Sykovec, 11.8.1998,
PK, (100); Tři Studně, Rybník Medlov - u vtoku, 11.8.1998, PK, (102);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní nád Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Žďár
nad Sázavou, rybník Konvent u zámku, 4.6.2002, LB, (86); Budeč, Matějovský rybník, 12.11.1998,
LB, 6.5.2006, LB, TK, (91); Žďár nad Sázavou, rybník Velký Posměch na JV okraji Žďáru nad
Sázavou, 6.3.2002, LB, (94); Žďár nad zavou, 2. rybník (ze soustavy 4, Bruknerův) nad vodní
nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (96); Žďár nad Sázavou, břeh vodní nádrže Staviště u ústí potůčku ze
soustavy 4 rybníků, 6.3.2002, LB, (98); Budeč, Žďár nad Sázavou, Kamenný rybník, 25.10.2000,
PK, (99);
6462: Nové Město na Moravě, kanál mezi rybníky Cihelňák a Klečkovec, 25.10.2000, PK, (103).
Druh je ve zkoumané oblasti častým obyvatelem rybníků i jiných druhů stojatých vod.
Radix peregra (O. F. Müller, 1774) – uchatka toulavá, LC
Popis: Ulita je špičatě vejčitá se špičatě kuželovitým
kotoučem, téměř rovnými obrysnicemi a s rozněry: 12-20
mm na výšku a 7-13 mm na šířku.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, který se vyskytuje
prakticky na celém území České republiky, s výjimkou
niv velkých vodních toků v nížinách. Obývá zejména
prameniště, pramenné stružky, vodní toky a drobné stojaté
vody s chladnou, živinami chudou a dobře okysličenou
vodou.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, mokřady pod hrází Zadního rybníka, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (2);
Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3);
6261: Studnice, JZ břeh VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (9);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
16
JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD,
JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (50);
6361: Krucemburk, potok podél rybníků na JV okraji obce Krucemburk, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ,
(54); Radostín, kanál vytékající z NPR Radostínské rašeliniště, 25.5.2001, LB, (67); Škrdlovice, S
okraj Nového rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Škrdlovice, Nový rybník, 14.8.1998, PK,
(75); Vepřová, Vepřovský nový rybník, 7.5.2006, JH, (76); Vepřová, meandry Mlýnského potoka,
7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (77); Světnov,
Hliník - menší rybník na Z okraji Světnova, 3.6.2002, LB, (78); Polnička, niva potoka nad Stříbrným
rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6362: Moravské Křižánky, Kyšperský rybník, 18.5.2004, LB, (19); Moravské Křižánky, tůňka spojená s
kanálem nad rybníkem Řasník, 18.5.2004, LB, (21); Cikháj, louže u značené turistické cesty, pod
Žákovou horou, 10.8.1998, PK, (43); Tři Studně, Rybník Sykovec, 11.8.1998, PK, (100);
6363: Lačnov u Korouhve, meliorační kanálek mezi silnicí Lačnov - Borovnice a Lačnov - Telecí,
18.5.2004, LB, (31);
6461: Žďár nad Sázavou, Vod drž Pilská, již okraj, mokřad pod hrází, .5.2006, LB, TK, MM,
MŠ, (83); Budeč, rybník Babín, 26.5.2001, LB, 5.5.2006, LB, JK, (90); Budeč, Matějovský rybník,
12.11.1998, LB, 6.5.2006, LB, TK, (91); Žďár nad Sázavou, rybníček mezi Babínem a Budčí,
26.5.2001, LB, (92).
V oblasti se druh hojně vyskytuje v mokřadech, prameništích a jiných drobných vodách a v rybnících.
Lymnaea stagnalis (Linnaeus, 1758) – plovatka bahenní, LC
Popis: Ulita je vejčitá se štíhle vytaženým, špičatým kotoučem,
který má zřetelně konkávní obrysnice. Na tělním závitu
jsou patrné drobné obdélníkové plošky tzv. kladívkování.
Ulita je 29-54 mm vysoká a 12-27 mm široká.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, široce rozšířený
na celém území státu s výjimkou vyšších poloh. Obývá
pomalu tekoucí vodní toky a stojaté vody, někdy i občasně
vysychající tůně či příkopy. Patří k druhům, které jako
první osidlují menší nově vzniklé biotopy.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3); Ždírec
nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (44);
6361: Hluboká, J cíp rybníka Řeka v PR Řeka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (57); Radostín, J zátoka
rybníka Malé Dářko, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (64); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka,
6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73);
6362: Blatiny, Nový rybník, 12.8.1998, PK, (29); Tři Studně, Rybník Sykovec, 11.8.1998, PK, (100); Tři
Studně, Rybník Medlov - u vtoku, 11.8.1998, PK, (102);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní drž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Budeč,
Matějovský rybník, 12.11.1998, LB, 6.5.2006, LB, TK, (91); Žďár nad Sázavou, rybníček mezi
Babínem a Budčí, 26.5.2001, LB, (92); Žďár nad Sázavou, Sázava nad a pod jezem (u ulice 1. Máje)
ve Žďáru nad Sázavou, 5.3.2002, LB, 3.6.2002, LB, (93); Žďár nad Sázavou, 1. rybník (ze soustavy
4) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (97); Žďár nad Sázavou, břeh vodní nádrže Staviště u
ústí potůčku ze soustavy 4 rybníků, 6.3.2002, LB, (98);
6462: Nové Město na Moravě, Kubovské rybníky, 25.10.2000, PK, (105).
17
Druh je v oblasti dosti hojný. Nacházen byl v nejrůznějších typech stojatých vod. Jedinou výjimkou je
jeho nález v řece Sázavě u jezu ve Žďáru nad Sázavou.
Physa fontinalis (Linnaeus, 1758) – levatka říční, NT
Popis: Ulita je levotočivá, vejčitá s tupě zaobleným kotoučem.
Je tenkostěnná, křehká a téměř sklovitě průhledná. Její
výška je 8,5-11 mm a šířka 5-6,5 mm.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, rozšířený na značné
části státu s největší koncentrací nálezů v nižších polohách.
Obývá zarost odstavená ramena a tůně, rybníky
a pomaleji tekoucí vody (především kanály a jiné vodoteče
v lužních lesích).
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní nádrž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Žďár nad
Sázavou, rybník Konvent u zámku, 4.6.2002, LB, (86); Budeč, Matějovský rybník, 12.11.1998, LB,
6.5.2006, LB, TK, (91).
Druh byl ve zkoumané oblasti zaznamenán na čtyřech lokalitách. Vždy se jednalo o stojaté vody.
Anisus leucostoma (Millet, 1813) – svinutec běloústý, LC
Popis: Má tence terčovitou ulitu s ploše prohnutým kotoučem
Její výška činí 1,3-1,5 mm a šířka 5,5-7,5 mm.
Rozšíření a bionomie: Evropsko-západosibiřský druh,
běžný na celém území státu s výjimkou nejvyšších poloh.
Obývá mokřady (včetně např. okrajů rybníků) především
periodické a to jak v nížinách, tak i v pahorkatinách až
vrchovinách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, mokřady na přítoku u SV cípu Zadního rybníku, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (4);
6261: Studnice, JZ břeh VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (9);
6360: Staré Ransko, Pobočenský rybník, SZ břeh, 5.5.2006, JH, (46); Staré Ransko, jasanový les na obou
stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ,
MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49);
6361: Staré Ransko, Ranský rybník, JV břeh, 5.5.2006, JH, (53); Hluboká, příkop v louce u J cípu rybníka
Řeka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (56); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD,
LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, intravilán obce Radostín,
6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (63); Radostín,
J zátoka rybníka Malé Dářko, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (64); Radostín, kanál vytékající z NPR
Radostínské rašeliniště, 25.5.2001, LB, (67); Radostín, Velké Dářko, 14.8.1998, PK, 6.5.2006, LB,
.
18
TK, MM, MŠ, (71); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Vepřová,
Vepřovský nový rybník, 7.5.2006, JH, (76); Světnov, Hliník - menší rybník na Z okraji Světnova,
3.6.2002, LB, (78); Polnička, okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79);
6362: Líšná, drobný kanálek nad rybníčkem u mlýna (MVE) u Fryšávky, 14.3.2003, LB, (36); Tři Studně,
Rybník Medlov - u vtoku, 11.8.1998, PK, (102);
6363: Lačnov u Korouhve, meliorační kanálek mezi silnicí Lačnov - Borovnice a Lačnov - Telecí,
18.5.2004, LB, (31); Nový Jimramov, mokřad mezi statkem a silnicí na V okraji Nového Jimramova,
18.5.2004, LB, (39);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní drž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Budeč,
Matějovský rybník, 12.11.1998, LB, 6.5.2006, LB, TK, (91).
Druh byl na území CHKO nalézán především na mokřadních stanovištích a dále na okrajích rybníků. Je
v oblasti dosti běžný.
Gyraulus albus (O. F. Müller, 1774) – kružník bělavý, LC
Popis: terčovitou 1,3-1,9 mm vysokou a 4-7 mm širokou
ulitu.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, rozšířený po celém
území státu s výjimkou nejvyšších poloh. Obývá rybníky,
vodní plochy vzniklé v souvislosti s těžbou, odstavená
ramena a pomaleji tekoucí vodní toky. Patří k druhům,
které jako první osidlují nově vybudované, či obnovené
biotopy.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (44);
6261: Rváčov, Chrudimka u mostku silnice Rváčov – Vítanov, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (7);
Studnice, JZ břeh VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (9); Vortová, rybník
Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11);
6262: Svratka,nádna řece Svratce u města Svratka, 30.10.1999, MH, PK, (15); Svratka, tůňky v lese
nad nádrží, 3.10.1999, PK, (16);
6360: Staré Ransko, Pobočenský rybník, SZ břeh, 5.5.2006, JH, (46);
6361: Staré Ransko, Ranský rybník, JV břeh, 5.5.2006, JH, (53); Hluboká, J cíp rybníka Řeka v PR Řeka,
6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (57); Radostín, J zátoka rybníka Malé Dářko, 6.5.2006, LB, TK, MM,
MŠ, (64); Radostín, kanál vytékající z NPR Radostínské rašeliniště, 25.5.2001, LB, (67); Radostín,
Velké Dářko, 14.8.1998, PK, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (71); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka,
6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Škrdlovice, umělé jezírko na J okraji Škrdlovic, 6.5.2006, LB,
TK, MM, MŠ, (74); Škrdlovice, Nový rybník, 14.8.1998, PK, (75); Vepřová, Vepřovský nový
rybník, 7.5.2006, JH, (76); Světnov, Hliník - menší rybník na Z okraji Světnova, 3.6.2002, LB, (78);
6362: Milovy, Slepé rameno Svratky, 13.8.1998, 8.8. 1999, PK, (24); Milovy, Milovský rybník, 24.4.1999,
PK,19.5.2004, LB (27); Blatiny, Nový rybník, 12.8.1998, PK, (29); Daňkovice, betonový rybníček
v S části Daňkovic, 13.3.2003, LB, (32); Tři Studně, Rybník Sykovec, 11.8.1998, PK, (100); Tři
Studně, Rybník Medlov - u vtoku, 11.8.1998, PK, (102);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní nádrž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Žďár nad
Sázavou, malý rybníček na pravé straně silnice Žďár nad Sázavou - Ždírec nad Doubravou u zámku,
4.6.2002, LB, (84); Žďár nad Sázavou, Branský rybník ve Žďáru nad Sázavou, 4.6.2002, LB, (85);
19
Žďár nad Sázavou, rybník Konvent u zámku, 4.6.2002, LB, (86); Budeč, rybník Babín, 26.5.2001,
LB, 5.5.2006, LB, JK, (90); Budeč, Matějovský rybník, 12.11.1998, LB, 6.5.2006, LB, TK, (91);
Žďár nad Sázavou, rybníček mezi Babínem a Budčí, 26.5.2001, LB, (92); Žďár nad Sázavou, Sázava
nad a pod jezem (u ulice 1. Máje) ve Žďáru nad Sázavou, 5.3.2002, LB, 3.6.2002, LB, (93); Žďár
nad Sázavou, rybník Velký Posměch na JV okraji Žďáru nad Sázavou, 6.3.2002, LB, (94); Žďár
nad Sázavou, 2. rybník (ze soustavy 4, Bruknerův) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (96);
Žďár nad Sázavou, 1. rybník (ze soustavy 4) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (97); Žďár
nad Sázavou, břeh vodní nádrže Staviště u ústí potůčku ze soustavy 4 rybníků, 6.3.2002, LB, (98);
6462: Nové Město na Moravě, kanál mezi rybníky Cihelňák a Klečkovec, 25.10.2000, PK, (103); Nové
Město na Moravě, Kubovské rybníky, 25.10.2000, PK, (105).
Druh je v oblasti hojný především v rybnících, ale i v pomalejších úsecích tekoucích vod (okolí jezů, slepá
ramena a tůně).
Gyraulus crista (Linnaeus, 1758) – kružník žebrovaný, LC
Popis: Mázdřitě žebernatá ulita je 0,5-0,85 mm vysoká a 2-3
mm široká.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, rozšířený na značné
části státu, s těžištěm výskytu v nižších polohách. Obý
především odstavená ramena, ně, rybníky a tavodní
nádrže či vodní plochy vzniklé v souvislosti s těžbou. Zdá
se, že má vysokou míru tolerance k znečištění či zvýšené
eutroi vody.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (44);
6360: Staré Ransko, Pobočenský rybník, SZ břeh, 5.5.2006, JH, (46);
6361: Staré Ransko, Ranský rybník, JV břeh, 5.5.2006, JH, (53); Hluboká, J cíp rybníka Řeka v PR Řeka,
6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (57); Radostín, J zátoka rybníka Malé Dářko, 6.5.2006, LB, TK, MM,
MŠ, (64); Radostín, kanál vytékající z NPR Radostínské rašeliniště, 25.5.2001, LB, (67); Radostín,
Velké Dářko, 14.8.1998, PK, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (71); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka,
6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Škrdlovice, umělé jezírko na J okraji Škrdlovic, 6.5.2006, LB,
TK, MM, MŠ, (74); Světnov, Hliník - menší rybník na Z okraji Světnova, 3.6.2002, LB, (78);
6362: Daňkovice, betonový rybníček v S části Daňkovic, 13.3.2003, LB, (32);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní nádrž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Žďár nad
Sázavou, malý rybníček na pravé straně silnice Žďár nad Sázavou - Ždírec nad Doubravou u zámku,
4.6.2002, LB, (84); Budeč, Matějovský rybník, 12.11.1998, LB, 6.5.2006, LB, TK, (91); Žďár nad
Sázavou, rybník Velký Posměch na JV okraji Žďáru nad Sázavou, 6.3.2002, LB, (94); Žďár nad
Sázavou, 2. rybník (ze soustavy 4, Bruknerův) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (96).
Druh byl v oblasti nalézán výhradně ve stojatých vodách - v rybnících i umělých nádržích. Je zde dosti
běžný.
20
Gyraulus laevis (Alder, 1838) – kružník hladký, NT
Popis: Ulita je terčovitá s kotoučem jen ve středu jamkovitě
vkleslým a s miskovitě prohnutou spodní stranou. Narozdíl
od podobných druhů nemá podélné rýhování ani náznak
kýlu. Výška ulity je 1,3-1,5 mm a šířka 4-6 mm.
Rozšíření a bionomie: Obývá zejména rybníky a to
i velmi eutrofní. Tento druh je velmi těžké odlišit od
nepůvodního kružníka malého (Gyraulus parvus (Say,
1817)). Vzhledem k tomu, že nálezy pocház doby, kdy
ještě nabyla věnována náležitá pozornost odlišení těchto
dvou druhů, není determinace provedená pouze na základě
koncholigických znaků zcela spolehlivá. Zatímco G. laevis je považován za vzácnějšího obyvatele
stojatých vod, G. parvus je druhem zavlečeným do Evropy ze Severní Ameriky, pronikajícím do
různých typů stojatýcha pomalu tekoucích vod, včetně silně narušených.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6461: Žďár nad Sázavou, rybník Velký Posměch na JV okraji Žďáru nad Sázavou, 6.3.2002, LB, (94);
Žďár nad Sázavou, 2. rybník (ze soustavy 4, Bruknerův) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB,
(96);
6462: Nové Město na Moravě, Kubovské rybníky, 25.10.2000, PK, (105).
Druh byl na území CHKO nalezen na třech lokalitách. Ve všech třech případech se jedná o rybníky.
Hippeutis complanatus (Linnaeus, 1758) – kýlnatec čočkovitý, LC
Popis: Světle rohová až šedobílá značně průsvitná tence
čočkovitá ulita, s úzkým, nepatrně vpadlým kotoučem
a širokou píštělí je 1,0-1,2 mm vysoká a 4,0-5,0 mm široká.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, rozšířený na značném
území státu, s těžištěm výskytu v nižších polohách. Obývá
zejména odstavená ramena, tůně a rybníky. Méně často je
nalézán i v jiných biotopech: pískovny či pomaleji tekoucí
vodní toky.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (44);
6360: Staré Ransko, Pobočenský rybník, SZ břeh, 5.5.2006, JH, (46);
6361: Hluboká, J cíp rybníka Řeka v PR Řeka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (57); Radostín, J zátoka
rybníka Malé Dářko, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (64); Radostín, VelDářko, 14.8.1998, PK,
6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (71); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM,
MŠ, (73); Vepřová, Vepřovský nový rybník, 7.5.2006, JH, (76); Světnov, Hliník - menší rybník na Z
okraji Světnova, 3.6.2002, LB, (78);
6362: Daňkovice, betonový rybníček v S části Daňkovic, 13.3.2003, LB, (32);
21
6461: Žďár nad Sázavou, vodní nádrž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Žďár nad
Sázavou, Branský rybník ve Žďáru nad Sázavou, 4.6.2002, LB, (85); Žďár nad zavou, rybník
Konvent u zámku, 4.6.2002, LB, (86); Budeč, rybník Babín, 26.5.2001, LB, 5.5.2006, LB, JK, (90);
Budeč, Matějovský rybník, 12.11.1998, LB, 6.5.2006, LB, TK, (91); Žďár nad Sázavou, rybníček
mezi Babínem a Budčí, 26.5.2001, LB, (92); Žďár nad Sázavou, Sázava nad a pod jezem (u ulice 1.
Máje) ve Žďáru nad Sázavou, 5.3.2002, LB, 3.6.2002, LB, (93); Žďár nad Sázavou, rybník Velký
Posměch na JV okraji Žďáru nad Sázavou, 6.3.2002, LB, (94), Žďár nad Sázavou, 2. rybník (ze
soustavy 4, Bruknerův) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (96);
6462: Nové Město na Moravě, Kubovské rybníky, 25.10.2000, PK, (105).
Druh byl v oblasti nalézán dosti často a to zejména v rybnících. Jedinou lokalitou v tekoucí vodě je výskyt
v blízkosti jezu v řece Sázavě ve Žďáru nad Sázavou.
Segmentina nitida (O. F. Müller, 1774) – lištovka lesklá, VU
Popis: Ulita má vypouklou svrchní stranu, zatímco spodní
strana ulity je téměř plochá. Je tenkostěnná, průsvitná
a silně lesklá a uvnitř posledního závitu jsou na 2-3 místech
bělavé prahovité lišty, které jsou z vnějšku dobře patrné.
Výška ulity je 1,5-2 mm a šířka 4-7 mm.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, rozšířený na
značném úze ČR. Jeho výskyt je však poměrříd
a soustředěný především v oblastech nižších a středních
poloh, v nivách větších řek a v rybničních oblastech. Obývá
zejména hustě zarostlé tůně (často i vysychající) či hustě
zarostlé okraje rybníků a jiných nádrží.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3);
6261: Rváčov, Kanál u lesa u mostku silnice Rváčov – Vítanov, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (6);
6461: Budeč, rybník Babín, 26.5.2001, LB, 5.5.2006, LB, JK, (90); Budeč, Matějovský rybník, 12.11.1998,
LB, 6.5.2006, LB, TK, (91).
Druh byl v oblasti nalézán nepříliš často a to především v rybnících. Malý počet nálezů v oblasti lze
vysvětlit tím, že druh preferuje spíše oblasti s nižší nadmořskou výškou.
Planorbarius corneus (Linnaeus, 1758) – okružák ploský, LC
Popis: Rudohnědá až olivově hnědá ulita je tlustě terčovitá
s nálevkovitě vpadlou píšťělí, která budí dojem kotouče,
protože ulita je stavěná jako pravotočivá a také ji tak
živočich nosí. Anatomicky jsou však okružáci levotočiví,
takže ulitu nosí de facto spodní stranou nahoru. Výška
ulity je 10-13 mm a šířka 25-30 mm.
Rozšíření a bionomie: Evropsko-západosibiřský druh. Jeho
rozšíření v ČR sleduje nivy větších vodních toků v nižších
a středních polohách. Obý odstavená ramena, tůně,
22
rybníky i pomaleji tekoucí vodní toky.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6461: Žďár nad Sázavou, 1. rybník (ze soustavy 4) nad vodní nádrží Staviště, 6.3.2002, LB, (97); Žďár
nad Sázavou, břeh vodní nádrže Staviště u ústí potůčku ze soustavy 4 rybníků, 6.3.2002, LB, (98).
Druh byl na území CHKO nalezen na dvou lokalitách. V obou případech se jednalo o rybníky. Malý počet
nálezů v oblasti lze vysvětlit tím, že druh preferuje spíše oblasti s nižší nadmořskou výškou.
Ancylus uviatilis O. F. Müller, 1774 – kamomil říční, LC
Popis: Ulita je čepičkovitá, tenkostěna křehs oválným
půdorysem, dlouhá 4,5-9,0 mm, široká 3,4-6,8 mm a
vysoká 1,8-4,0 mm.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, běžně rozšířený na
většině území státu od nížin po horské polohy. Obý
tekoucí vody od pramenišť a prameništních stružek až
po největší řeky. Většinou nalézán na kamenech v
místech s rychlejším prouděním. Výjimečně může být
nelezen i ve vodních nádržích.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Chrudimka na hranicích CHKO Žďárské vrchy v Trhové Kamenici, 5.5.2006,
LB, JK, TK, MM, MŠ, (1); Trhová Kamenice, Chrudimka u Svobodných Hamrů, 12.6.1996, LB, (5);
6261: Rváčov, Chrudimka u mostku silnice Rváčov Vítanov, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (7);,
Hlinsko, Chrudimka v Hlinsku, 8.6.1996, LB, (8);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47);
6361: Krucemburk, potok podél rybníků na JV okraji obce Krucemburk, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (54);
6363: Lačnov, Bílý potok asi 700 m nad Lačnovem, 18.5.2004, LB, (30); Líšná, Fryšávka a náhon nad
mlýnem (MVE), 14.3.2003, LB, (37);
6461: Sázava, Sázava v obci Sázava u Žďáru nad Sázavou, 27.8.1998, LB, (89); Žďár nad Sázavou,
rybníček mezi Babínem a Budčí, 26.5.2001, LB, (92); Žďár nad Sázavou, Sázava nad a pod jezem (u
ulice 1. Máje) ve Žďáru nad Sázavou, 5.3.2002, LB, 3.6.2002, LB, (93).
Druh se v oblasti vyskytuje poměrně často v nejrůznějších typech tekoucích vod.
23
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP,
TM, JD, JM, PT, (50);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Vepřová, meandry
Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM,
PT, (77); Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD,
LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80).
Na území CHKO se druh vyskytuje na několika lokalitách, jejichž společným jmenovatelem je značné
zamokření. Jedná se jak o otevřená stanoviště, tak i o lesy. Charakter výskytu odpovídá ekologickým
nárokům druhu a není nijak významný.
Carychium tridentatum (Risso, 1826) – síměnka trojzubá, LC
Popis:vejčitě kuželovitou bělavou ulitu, vysokou 1,5-1,9
mm a širokou 0,8-1,0 mm.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, běžně rozšířený ve
všech nížinách a pahorkatinách státu. Do hor zasahuje
většími údolími. Obývá značně vlhká až zamokřená místa:
bažiny, břehy vod, vlhké údolní louky, mokré olšiny,
prameniště a pod.
Výskyt na území CHKO:
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem a Ranským
potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (48); Staré Ransko,
podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré
Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (50); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD,
JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Vepřová, meandry
Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM,
Carychium minimum (O. F. Müller, 1774) – síměnka nejmenší, LC
Popis: Ulita je válcovitě až vřetenovitě kuželovitá (štíhlejší
než u předchozího druhu), 1,8-2,2 mm vysoká a 0,8-1,0 mm
široká.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, běžně rozšířený v
horách a pahorkatinách státu. Téměř chybí v nížinách v
oblasti niv velkých vodních toků. Obývá vlhká místa, často
mnohem suššího rázu, než předchozí druh: lesní mokřiny,
vlhké svahy, prameniště, stinné vlhké skalky a sutě, ta
údolní louky a olšiny. Běžně proniká vysoko do hor.
24
PT, (77).
Výskyt na území CHKO je podobně jako u předchozího druhu limitován vlhkostí stanovišť. Nicméně je
patrné, že druh toleruje i sušší prostředí. Výskyt na území CHKO plně odpovídá obecné charakteristice
druhu a není ničím pozoruhodný.
Cochlicopa lubrica (O. F. Müller, 1774) – oblovka lesklá, LC
Materiál:
6261: Rváčov, Chrudimka u mostku silnice Rváčov – Vítanov, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (7);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (49);
6361: Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (60); Vojnův Městec, mezolní trávník mezi obcí Radostín a PR Štíří důl, 6.5.2006, AJ,
AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (61); Radostín, intravilán
obce Radostín, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (63); Radostín, Radostínská stráň, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB,
PK, BP, TM, JD, JM, PT, (69);, Vepřová, meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD,
JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (77); Polnička, okolí zemědělského družstva
v obci Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79);, Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006,
AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Nálezy na území CHKO pokrývají širokou škálu stanovišť od přírodních lesů, přes otevřené biotopy až
po intravilány obcí a odpovídají všeobecnému rozšíření a vysoké míře ekologické tolerance druhu.
Popis: Má protáhle vejčitou ulitu s tupě zaobleným vrcholem,
sklovitě lesklou a téměř průhlednou, 5,5-7,0 mm vysokou a
2,4-2,8 mm širokou.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, běžný na celém
území státu. Zasahuje i vysoko do hor. Obývá biotopy
různého druhu, hlavně středně vlhké až mokré. Nejhojnější
je v údolních nivách, kde žije na lukách, v olšinách i na
březích vod. Častý je také ve vlhkých lesích a v zahradách.
Výskyt na území CHKO:
25
Cochlicopa lubricella (Rossmässler, 1835) – oblovka drobná, LC
Popis: Ulita je válcovitě vejčitá s širokým, tupým vrcholem,
poněkud drobnější oproti předchozímu druhu. Výška ulity
je 4,2-6,0 mm a šířka 1,8-2,5 mm.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, u nás rozšířený
prakticky na celém území státu. Těžiště výskytu
ale v krasových a stepních oblastech. V horských a
zalesněných krajinách se nalézá pouze roztroušeně. Obý
slunné xerotermní biotopy, hlavstepi různého druhu a
xerotermní skály, nejtypičtěji vápence. Někdy proniká i na
mezolní biotopy, například vlhké louky, zastíněné skalky
a pod. Místy žije i v lesních sutích.
Výskyt na území CHKO:
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl na území CHKO nalezen pouze na jediné lokalitě - zřícenině hradu Štarkov. Právě zříceniny,
kde nalézá osluněné plochy a vápnitý podklad z rozpadajícího se zdiva, poskytují tomuto druhu
dobrou náhradu za jeho přirozená stanoviště. Nelze očekávat, že by se tento druh, preferující spíše
teplá stanoviště, vyskytoval ještě na jiných místech poměrně chladného území CHKO.
Vallonia costata (O. F. Müller, 1774) – údolníček žebernatý, LC
Popis: Ulita je stlačeně okrouhlá s ploše stlačeným kotoučem,
širokou píštělí, kruhovitým razným obústím a s
hrubými mázdřitými žebry, která jsou pro tento druh
charakteristická. Výška ulity je 1,2-1,4 mm a šířka 2,4-2,7
mm.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, běžný na celém
území ČR, nejhojnější v suchých bezlesých krajinách.
Obývá bylinné formace: hlavsuché teplé stráně, meze
a xerotermní skály, též zříceniny, zahrady a někdy i vlhčí
louky. Ze všech našich údolníčků proniká nejhlouběji do
lesnatých oblastí, kde žije i v opadu mezi balvany hrubých lesních sutí.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD,
JM, PT, (60); Radostín, Radostínská stráň, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD,
PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (69);
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Poměrně řídké nálezy druhu na území CHKO lze vysvětlit jeho preferencí k sušším a teplým oblastem
a také k vápnitým podkladům. Pravděpodobně proto byl nalézán méně často, než druh V. pulchella,
přestože jeho tolerance vůči lesnatým územím je obecně poněkud vyšší.
26
Vallonia pulchella (O. F. Müller, 1774) – údolníček drobný, LC
Popis: Ulita je stlačeně okrouhlá s ploše stlačeným kotoučem,
širokou píštělí, kruhovitým výrazným obústím. Její povrch
je hladký, bez žeber. Výška je přibližně 1,3 mm a šířka 2,5
mm.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh. Běžný po celém
území státu, chybí v souvisle zalesněných oblastech.
V suchých stepních okrscích je nejhojnější. Obývá bylinné
formace: vlhké louky, meze, pastviny, stepní stráně, teplé
skály, hojně i v zahradách a podobně. Lesním oblastem se
přísně vyhýbá, jen tu a tam se ojediněle objeví v nížinných
luzích.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (60); Vojnův Městec, mezolní trávník mezi obcí Radostín a PR Štíří důl, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (61); Radostín, skládka
u křižovatky západně od obce Radostín, 6.5.2006, LD, PB, (62); Radostín, Radostínská stráň,
6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (69); Polnička,
niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PK, BP, TM, PT, (80);
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh se na území CHKO vyskytuje řídce a přísně se drží pouze otevřených stanovišť. Jedná se o běžný
druh, jehož výskyt zde není nikterak pozoruhodný.
Columella aspera Waldén, 1966 – ostroústka drsná, LC
Popis: Kuželovitě válcovitá ulita s tupým vrcholem je vysoká
2,5 mm a široká 1,4 mm. Povrch ulity je charakteristicky
pravidelně jemně rýhovaný.
Rozšíření a bionomie: Západoevropský druh. V ČR se
vyskytuje v západní části území, na východ nezasahuje.
Obývá chudé, oligotrofní kyselé biotopy. Žije v listnatých
i jehličnatých lesích. S oblibou vylézá na porosty brusnice
borůvky (Vaccinium myrtillus).
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB,
PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Radostín, okraj rašeliniště, NPR Radostínské rašeliniště, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (66); Radostín, NPR Velké Dářko, okraj lesa na
jihozápadním rohu, 29.8.2001, MH (70).
27
Nálezy tohoto druhu se omezují na místa ze zkoumaných lokalit bezesporu vápníkem nejchudší. Vzhledem
k zastoupení jehličnatých porostů na území CHKO, lze předpokládat výskyt i na dalších místech.
Druh se v této oblasti v rámci ČR nejspíš nalézá na východním okraji svého areálu.
Columella edentula (Draparnaud, 1805) – ostroústka bezzubá, LC
Popis: Kuželovitě válcovitá ulita s charakteristickým ostrým
a bezzubým obústím je vysoká až 3,3 mm a široká 1,5
mm. Povrch ulity je lesklý a nepravidelně jemně rýhovaný.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, běžně rozšířený
v horách a pahorkatinách na území celého státu. Obývá
vlhké údolní porosty, zvláště olšiny, vlhké lesní skalky a
mokřady, ve vyšších polohách i na lukách i potocích a
v lesích.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (50); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ,
MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60).
Charakter výskytu druhu na území CHKO odpovídá jeho vazbě na nejrůznější typy vlhčích přírodních
stanovišť.
Vertigo alpestris Alder, 1838 – vrkoč horský, VU
Popis: Druh s drobnou 1,8-2,1 mm vysokou a 1,0-1,1 širokou
válcovitou ulitou. Charakteristické pro tento druh je
poměrchudé ozubení v ústí ulity s maximálně čtyřmi
záhyby.
Rozšíření a bionomie: Boreo-alpinský druh. V České
republice roztroušené reliktní výskyty v horách a
pahorkatinách. V nízkých polohách obvykle vyhledává
hrubé stinné sutě, kde žije v tlejícím opadu mezi balvany.
V horách obývá širší škálu biotopů, např. padlé tlející
kmeny, nebo skály.
Výskyt na území CHKO:
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh se na území CHKO vyskytuje na jediné lokalitě - zřícenině hradu Štarkov. Zříceniny často v krajině
28
tvoří „ostrovy“ s výjimečnými vlastnostmi. Zdá se, že v tomto případě pozůstatky lidské činnosti
vhodně napodobují přírodní stanoviště druhu. Nicméně nelze vyloučit přítomnost druhu i jinde v
CHKO. Nález tak drobného plže v sutích je ovšem velmi obtížný a při ručním sběru je často pouze
dílem náhody.
Vertigo antivertigo (Draparnaud, 1801) – vrkoč mnohozubý, VU
Popis: Ulita je široce vejčitá, lesklá a téměř hladká s bohatým
ozubením v ústí. Výška ulity je 1,9-2,2 mm a šířka 1,2-1,3
mm.
Rozšíření a bionomie: Eurosibiřský druh, na příhodných
místech všeobecně rozšířený na celém území státu,
převážně v nížinách a údolních pahorkatinách. Obý
mokré louky, břehy vod a bažiny v žinách, větších
údolích a v nižších pahorkatinách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6261: Vortová, rybník Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11);
6361: Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (60).
Výskyt druhu v mokřadu a na břehu rybníka odpovídá jeho obecné ekologické charakteristice. Nízký
počet nálezů na území CHKO svědčí o jeho preferenci nižších poloh.
Vertigo pygmaea (Draparnaud, 1801) – vrkoč malinký, NT
Popis: Ulita je 1,8 mm vysoká a 1,1-1,2 mm široká, válcovitě
vejčitá, matně lesklá a téměř hladká.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, u nás běžně
rozšířený, především v bezlesých nížinách a pahorkatinách.
Chybí jen v souvisle zalesněných územích a ve vyšších
polohách hor. Vždy se vyhýbá lesu. Jinak obývá bylinné
formace od mokrých údolních luk po stepní stráně a
xerotermní skály.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Vojnův stec, mezolní trávník mezi obcí Radostín a PR Štíří důl, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD,
LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (61).
Nález na mezolním trávníku odpovídá obecné ekologické charakteristice druhu, ktenení, narozdíl
od jiných zástupců rodu, příliš úzce vázán na vlhká stanoviště. Jediný nález v CHKO svědčí o řídkém
výskytu tohoto druhu v oblasti, což lze vysvětlit jeho preferencí bezlesých krajin.
29
Vertigo substriata (Jeffreys, 1833) – vrkoč rýhovaný, NT
Popis: krátce eliptickou, tenkostěnnou ulitu s
charakteristickým jemným pravidelným žebírkováním,
vysokou 1,6-1,8 mm a širokou 1,0-1,1 mm.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, v Čechách značně
rozšířený. Chybí pouze v nejteplejších oblastech. Na
Moravě roztroušené výskyty v hornatých částech.
Obývá vlhké louky a olšiny chladnějších poloh. Rovněž se
vyskytuje ve vlhkých listnatých či smíšených lesích.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem a Ranským
potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (48); Staré Ransko,
podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré
Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (50);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ,
AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Polnička, niva potoka
nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (80).
Dosavadní nálezy druhu v CHKO napovídají, že zde bude pravděpodobně celkem běžně obývat
nejrůznější typy vlhkých přírodních stanovišť. Výskyt druhu ve zkoumané oblasti odpovídají jeho
rozšíření i ekologickým nárokům.
Ena montana (Draparnaud, 1801) – hladovka horská, NT
Popis: Ulita je špičatě kuželovitá, 14-16 mm vysoká a 6,0-6,5
mm široká, jemně nepravidelně rýhovaná se zřetelnými
podélnými liniemi.
Rozšíření a bionomie: Středoevropský druh, na příhodných
místech rozšířený v celém státě. Vyhýbá se suchým
bezlesým rovinám. Obývá lesy, zvláště vlhčí zarostlá
místa při kmenech stromů nebo na úpatí skalek; též údolní
porosty.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6461: Žďár nad Sázavou, úpatí a svah vrchu Zelená hora, 7.5.2006, AJ, AM, BP, JD, JH, JM, KD, LD, LJ,
LK, MH, MD, PK, PT, PTu, TM, (87).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Obě lokality nálezu druhu jsou lesního charakteru, nicméně jsou ovlivněny lidskou činností. Zdá se,
30
že člověk na těchto lokalitách zajistil přísun živin, které v přírodním, spíše oligotrofním, prostředí
CHKO často chybějí.
Cochlodina laminata (Montagu, 1803) – vřetenovka hladká, LC
Popis: 15-17 mm vysokou a 4 mm širokou, tlustěji
vřetenovitou ulitu, velmi jemně nepravidelně rýhovanou
až hladkou.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, žně rozšířený po
celém území státu s jimkou bezlesých stepních plošin.
Obývá lesy všech výškových pásem – od nížinných luhů a
xerotermních hájů po smrkové horské pralesy. Většinou se
zdržuje při kmenech.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
Nálezy druhu se omezují na lesní stanoviště což odpovídá jeho obecné ekologické charakteristice.
Cochlodina orthostoma (Menke, 1828) – vřetenovka rovnoústá, VU
Popis: Štíhle vřetenovitá ulita, 12–13 mm vysoká a 3 mm
široká, je charakteristická tlustým a velmi tupým vrcholem
a pravidelným tupým žebírkováním, pouze na posledním
závitu je žebírkování slabší a víceméně nepravidelné.
Rozšíření a bionomie: Středo- a východoevropský druh.
V České republice je hojný především na Moravě, směrem
do Čech pak jeho výskytů rychle ubývá. Vyskytuje se
obvykle ve vyšších polohách, kde dává přednost suťovým
porostům typu lipových javořin.
Výskyt na území CHKO:
Literární údaje:
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, (Ložek 1976), (41).
Druh byl v CHKO Žďárské vrchy nalezen na jediné lokalitě a to v NPR Žákova hora. Jedná se o jeden
z nejzajímavějších druhů nalezených ve zkoumané oblasti. Jeho výskyt zde je významný jak ze
zoogeograckého hlediska, tak i proto, že jde o význačného obyvatele lesních sutí.
31
Ruthenica lograna (Rossmässler, 1836) – žebernatěnka drobná, VU
Popis: Štíhleji vřetenovitá, 7,5-9,0 mm vysoká a 2,0-2,2 mm
široká, ulita je nepravidelně řídce a hrubě žebernatá.
Rozšíření a bionomie: Druh východo- a středoevropský. U
nás velmi roztroušený v pahorkatinách a nižších polohách
hor, jen místy hojnější, např. na Křivoklátsku. Obývá
většinou vlhké suťové lesy, kde žije v tlejícím opadu mezi
kameny, pod tlejícím dřevem a na úpatí lesních skalek,
s oblibou ve vlhkých lesnatých údolích na úpatí svahových
sutí. Nestoupá nikdy na kmeny ani na skály.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47).
Druh byl nalezen na jediné lokalitě v lesnatém údolí Ranského potoka. Na jeho výskyt zde upozornil již
dříve Vojen Ložek. Je zajímavé, že druh nebyl nalezen na žáddalší biotopově podobné lokalitě.
Tento fakt lze připsat jeho řídkému a poměrně vzácnému výskytu v rámci celé republiky.
Macrogastra plicatula (Draparnaud, 1801) – řasnatka lesní, NT
Popis: Štíhle vřetenovitá, dosti silně pravidelně žebernatá
ulita je 12-13 mm vysoká a 2,9-3,1 mm široká.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, žně rozšířený po
celém území státu s výjimkou nížin a stepních plošin.
Obývá lesy, zvláště suťové: při kmenech a pařezech,
v tlejícím opadu mezi balvany. Také jej lze nalézt na
stinných skalkách a při zdech zřícenin.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Vojnův
Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59);
6461: Žďár nad Sázavou, úpatí a svah vrchu Zelená hora, 7.5.2006, AJ, AM, BP, JD, JH, JM, KD, LD, LJ,
LK, MH, MD, PK, PT, PTu, TM, (87).
Nález druhu na lokalitě Štíří důl a Žákova hora odpovídá jeho preferenci lesních stanovišť. Jeho výskyt
na úpatí Zelené hory ve Žďáru nad Sázavou zas koresponduje s jeho výše popsaným výskytem při
zdech zřícenin.
32
Macrogastra ventricosa (Draparnaud, 1801) – řasnatka břichatá, NT
Popis: Vřetenovitá, kyjovitě rozšířená, dosti hrubě žebernatě
rýhovaná ulita je 16-20 mm vysoká a 4,0-4,5 mm široká.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, který žije roztroušeně,
místy hojně v horách a pahorkatinách na celém území státu.
Chybí v nížinách a na teplých bezlesých plošinách. Obývá
vlhké lesy pahorkatin a hor; s oblibou údolní jasanové a
olšové porosty.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41).
Druh byl na území CHKO nalezen na lesních stanovištích, což plně odpovídá jeho všeobecné ekologické
charakteristice.
Clausilia dubia Draparnaud, 1805 – závornatka drsná, LC
Popis: Ulita štíhleji i tlustěji vřetenovitá je 12-13 mm vysoká
a 2,8-3,0 mm široká.
Rozšíření a bionomie: Středoevropský druh (v širším
smyslu). Na příhodných místech se vyskytuje v horách a
pahorkatinách celé republiky. Obývá skály, zvláště vlhčí,
zříceniny, též při kmenech v lesích. Nejhojnější je na
vápnitém podkladě.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41);
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl nalezen jak na lesním stanovišti, tak i na zřícenině hradu Štarkov, což je zcela v souladu s jeho
obecnými ekologickými nároky.
33
Clausilia pumila C. Pfeiffer, 1828 – závornatka kyjovitá, LC
Popis: Druh je typický svou kyjovitě vřetenovitou ulitou, 12-
13 mm vysokou a 3,0-3,4 mm širokou.
Rozšíření a bionomie: Východo- a středoevropský druh,
značně rozšířený po celém území státu. Obývá vlhká místa
převážně v lužních lesích a údolních olšinách nízkých
poloh. Řidčeji i ve vlhčích suťových lesích v horách a
pahorkatinách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); StaRansko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (50);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60);
6461: Žďár nad Sázavou, úpatí a svah vrchu Zelená hora, 7.5.2006, AJ, AM, BP, JD, JH, JM, KD, LD, LJ,
LK, MH, MD, PK, PT, PTu, TM, (87).
Druh se na území CHKO vyskytuje běžně, především ve vlhčích lesích. Zdá se, že je v oblasti rozšířen
hojněji, než předchozí druhy závornatkovitých. To lze vysvětlit jeho častou vazbou na aluviální
porosty, kteve zkoumaoblasti představují nejčastější typ málo ovlivněných lesních stanovišť.
Také preferuje spíše nižší polohy a pahorkatiny.
Laciniaria plicata (Draparnaud, 1801) – vřetenatka mnohozubá, NT
Popis: Štíhle vřetenovitá, 15-18 mm vysoká a 3,4-4,0 mm
široká, hustě pravidelně žebernatá ulita se vyznačuje 6-10
záhybky na obústí.
Rozšíření a bionomie: Druh východo- a středoevropský.
V České republice značně rozšířený, především ve
východní části státu. V západní polovi je vzácný.
Vyskytuje se nejčastěji na zastíněných skalách, zejména
opukových a hradních zříceninách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59).
Nález druhu na jediné lokalitě v oblasti, naznačuje, že zde není příliš hojný. To vcelku odpovídá
geogracké pozici CHKO na hranici mezi západní a východní částí státu.
34
Alinda biplicata (Montagu, 1803) – vřetenatka obecná, LC
Popis: Štíhle až tlustě vřetenovitá, 16-18 mm vysoká a 3,8-4,0
mm široká ulita je jemněji i hruběji pravidelně žebernatá.
Rozšíření a bionomie: Středoevropsko-balkánský druh,
běžný na celém území státu. Obývá širokou škálu biotopů:
lesy, kde žije při kmenech, v sutích i na skalách, v údolích,
na svazích i vrcholech, též v lužních porostech nížin,
v zahradách a na zříceninách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (49);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Vojnův
Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81); Žďár nad Sázavou, úpatí a svah vrchu Zelená hora, 7.5.2006, AJ, AM, BP, JD, JH, JM,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, PT, PTu, TM, (87).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Tato naše nejrozšířenější závornatka se i na území CHKO vyskytuje dosti hojně. Obývá jak přírodní lesní
stanoviště, tak i člověkem pozměněné lokality.
Balea perversa (Linnaeus, 1758) – hrotice obrácená, VU
Popis: Ulita vysoká 8-10 mm a široká 2,2-2,4 mm se odlišuje
od ostatních příslušníků čeledi velmi zjednodušenou
úpravou ústí a válcovitě kuželovitým tvarem.
Rozšíření a bionomie: Atlanticko-mediteránní druh. V ČR
jsou výskyty vesměs jednotlivé a osamocené, roztrouše
po celém území státu. Hojněji však v Čechách. Obý
vlhčí skály a hradní zříceniny; tu a tam i na xerotermních
biotopech.
Výskyt na území CHKO:
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl na území CHKO nalezen pouze na zřícenině hradu Štarkov. Zříceniny jsou, jak je řečeno výše,
oblíbeným biotopem druhu a jeho výskyt na jiných místech v oblasti není příliš pravděpodobný.
35
Vestia turgida (Rossmässler, 1836) – nádolka nadmutá, VU
Popis: Ulita je břichatě vřetenovitá, tupě žebernatá a na
dolních závitech téměř hladká, 14-16 mm vysoká a 3,6-3,9
mm široká.
Rozšíření a bionomie: Karpatský druh, kte se v ČR
vyskytuje především v Moravských pohořích. V Čechách
je nalézán pouze ojediněle. Obývá vlhké lesy, zvláště
v horách, především vlhká, bujně zarostlá, dna údolí a lesní
mokřady.
Výskyt na území CHKO:
Literární údaje:
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, (Ložek 1976), (41).
Jediný výskyt druhu v CHKO Žďárské vrchy byl zjištěn na Žákově hoře, kde jej zaznamenal V. Ložek.
Jeho nález zde zaprvé dokládá karpatské vlivy v obasti a zadruhé potvrzuje kvalitu lesních biotopů
v NPR Žákova hora.
Bulgarica cana (Held, 1836) – vřetenka šedivá, EN
Popis: Ulita je 15-18 mm vysoká a 3,5-3,8 mm široká, dosti
hrubě žebernatá.
Rozšíření a bionomie: Středo- a východoevropský druh,
v oblasti Českého masivu poměrně vzácný. Obývá suťové
lesy, je zán na zachovalé lesní porosty pralesovitého rázu
a představuje relikt z klimatického holocenního optima.
Výskyt na území CHKO:
Literární údaje:
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, (Ložek 1976), (41).
Nález tohoto druhu v NPR Žákova hora, uskutečněný V. Ložkem, je jedním z nejzajímavějších
malakozoologických objevů v oblasti. Skutečnost, že druh nebyl dosud nalezen nikde jinde v CHKO
poukazuje na význam této lokality, představující jeden z posledních zbytků přirozených lesních
společenstev.
36
Succinella oblonga (Draparnaud, 1801) – jantařička podlouhlá, LC
Popis: Vejčitá ulita 6,5-7,5 mm vysoká a 3,8-4,5 mm široká je
silně průsvitná, a jemně a nepravidelně svraskle rýhovaná.
Český název rodu je odvozen od charakteristického
jantarového zbarvení ulity.
Rozšíření a bionomie: Eurosibiřský druh, ze všech našich
jantarek nejhojnější. Vyskytuje se sty hojně, místy
roztroušeně a to i na takových místech, kde ostatní jantarky
chybějí. Obývá nejen břehy, ale i vlhké louky, luhy a údolní
olšiny, často daleko od otevřené vody. Je svým výskytem
ze všech našich jantarek nejméně vázán na vodu.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (44);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Vojnův Městec,
mezolní trávník mezi obcí Radostín a PR Štíří důl, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK,
MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (61); Radostín, Radostínská stráň, 6.5.2006, AJ, AM,
JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (69); Polnička, niva potoka nad
Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM,
PT, (80).
Druh je v oblasti poměrně hojný a to i na sušších stanovištích.
Succinea putris (Linnaeus, 1758) – jantarka obecná, LC
Popis: Špičatě vejčitá, 16-22 mm vysoká a 8-12 mm široká
ulita má výrazně břichovitě rozšířený poslední závit.
Rozšíření a bionomie: Eurosibiřský druh, obývající Evropu,
západní a severní Asii. V ČR je běžně rozšířena na celém
území, především v nižších polohách. Obývá ehy vod
různého druhu, často ji lze najít na vegetaci. Méně hojně
se vyskytuje na podmáčených loukách, v luzích a na jiných
vlhkých místech.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3);
6261: Rváčov, Chrudimka u mostku silnice Rváčov – Vítanov, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (7);
Vortová, rybník Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11); Vortová, ruderál u
domu na levém břehu Vortovského potoka blízko mostku u silnice vedoucí do obce Zalíbené, 5. 5.
2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (12);
6262: Svratka, ruderál v obci nad potokem, 3.10.1999, PK, (14);
6360: Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem a Ranským
37
potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (48); Staré Ransko,
podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré
Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (50);
6361: Krucemburk, mokřad nad rybníky na JV okraji obce Krucemburk, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ,
(55); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP,
TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, intravilán obce Radostín, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ,
LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (63); Radostín, Velké Dářko, 14.8.1998, PK, 6.5.2006,
LB, TK, MM, MŠ, (71); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73);
Vepřová, meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PK, BP, TM, PT, (77); Polnička, okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD,
JK, (79); Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD,
LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6362: Blatiny, Nový rybník, 12.8.1998, PK, (29); Tři Studně, severní část rybníka Sykovec, 7.5.2006, LB,
TK, MM, MŠ, (101);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní nádrž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82).
Druh se na území CHKO vyskytuje běžně na většině vlhkých a podmáčených stanovišť.
Oxyloma elegans (Risso, 1826) – jantarovka úhledná, NT
Popis: Stlačeně okrouhlá, pouze 0,6-0,8 mm vysoká a 1,3-
1,6 mm široká ulita je na svrchní straně jemně, hustě a
pravidelně žebírkovaná.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, běžně rozšířený na
celém úzestátu. Vzácnější je jen v stepních bezlesých
rovinách a ve vyšších polohách hor. Žije mezi opadem a při
starých kmenech v lesích; řidčeji v sutích, na skalách i na
skalních stepích. Častý i na mokřadech a vlhkých loukách.
Popis: Štíhle vejčitá, 12-15 mm vysoká a 6,0-7,5 mm
široká ulita je tenkostěnná, ale pevná, jemněji i silněji
nepravidelně rýhovaná.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, obývající celé
území státu, především v nižších polohách. Žije na březích
vod na vegetaci a v bahně. Je velmi úzce vázán na vodu.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3); Ždírec
nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (44).
Druh byl v oblasti nalezen na dvou lokalitách, na březích rybníků. To plně odpovídá jeho obecné
ekologické charakteristice.
Punctum pygmaeum (Draparnaud, 1801) – boděnka malinká, LC
38
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (50); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ,
MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ,
AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, Radostíns
stráň, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (69);
Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ,
LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Výskyt druhu v oblasti pokrývá širokou škálu nejrůznějších typů stanovišť. Zdá se, že je v oblasti běžně
rozšířen.
Discus perspectivus (M. von Mühlfeld, 1816) – vrásenka orlojovitá, VU
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59).
Jediný nález druhu na lokalitě Štíří důl potvrzuje jak jeho preferenci vlhkých údolních lesů na vápnitých
podkladech, tak i vzácnost a osamocenost jeho výskytů.
Popis: Ulita 1,8-2,0 mm vysoká a 5,5-6,0 mm široká je
vypoukle terčovitá, s téměř plochým kotoučem a výrazným
kýlem po obvodu.
Rozšíření a bionomie: Východoalpsko-karpatsko-balkánský
druh. V Čechách je celkem vzácný, velmi roztroušené jsou i
výskyty ve východních Čechách, hojnější je v Moravských
pahorkatinách. Obývá vlhké údolní suťové lesy teplejších
oblastí a na vápnitém podkladu; s oblibou žije při zemi,
mezi vlhkým opadem a na tlejícím dřevě.
39
Discus rotundatus (O. F. Müller, 1774) – vrásenka okrouhlá, LC
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6262: Svratka, ruderál v obci nad potokem, 3.10.1999, PK, (14);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ,
MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Vojnův
Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM,
JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, intravilán obce
Radostín, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (63);
Vepřová, meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PK, BP, TM, PT, (77); Polnička, okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD,
JK, (79);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81); Žďár nad Sázavou, úpatí a svah vrchu Zelená hora, 7.5.2006, AJ, AM, BP, JD, JH, JM,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, PT, PTu, TM, (87).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Na území CHKO je tento druh běžně rozšířený. Těžištěm jeho výskytu zde jsou buď lesní, nebo
synantropní stanoviště.
Discus ruderatus (A. Férussac, 1821) – vrásenka pomezní, NT
Popis: Ulita vysoká 2,4-2,8 mm a široká 5,8-7,0 mm. Je
vypoukle terčovitá s kotoučem poněkud méně plochým
než u předchozího druhu.
Rozšíření a bionomie: Západo- středoevropský druh, na
území státu běžně rozšířený od nížin až do vysokých poloh
hor. Obývá lesy: pod kameny, v sutích, při kmenech a pod
tlejícím dřevem a na úpatí skal. Běžný je i na druhotných
stanovištích hradních zříceninách, zahradách
a v ruderálních biotopech.
Popis: Ulita je stlačeně okrouhlá s kotoučem mírně vypouklým
a s poměrně dosti rychle rostoucími závity. Je vysoká 2,5-
3,0 mm a široká 5,5-6,0 mm.
Rozšíření a bionomie: Eurosibiřský druh, běžně rozšířený
ve všech hraničních pohořích našeho státu. Vzácněji jej
lze nalézt i na vhodných místech ve vnitrozemí. Obývá
především vlhké horské lesy; zdržuje se převážně pod
kůrou tlejících kmenů a pařezů. Ojediněle se vyskytuje i na
40
jiných chladných místech. Je to význačný druh našich hor.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41);
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl v oblasti nalezen na třech lokalitách, jejichž společným jmenovatelem je chladné klima,
způsobené nadmořskou výškou nebo charakterem terénu.
Zonitoides nitidus (O. F. Müller, 1774) – zemounek lesklý, LC
Popis: Ulita 3,5 mm vysoká a 6,0 mm široká je stlačeně
okrouhs vyniklým, ploše kuželovitým kotoučem, silně
průsvitná a lesklá. Má rudohnědou barvu, a protože je
živočich zbarven do černa, výsledná barva se jeví jako
černohnědá. Charakteristická je široce otevřená píštěl.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, na íhodných
místech eobecně rozšířený v celém státě. Žije při
vodách různého druhu, na mokrých loukách a v bažinách,
v údolních olšinách. Přednost dává nižším polohám.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3);
6261: Herálec, řeka Svratka u mostu, v obci, 7.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (13);
6360: Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem a Ranským
potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (48); Staré Ransko,
prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (50);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, intravilán
obce Radostín, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (63); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Vepřová, meandry
Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM,
PT, (77);, Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD,
LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6362: Tři Studně, severní část rybníka Sykovec, 7.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (101).
V oblasti byl druh nalézán vcelku běžně na nejrůznějších typech vlhkých stanovišť.
41
Euconulus fulvus (O. F. Müller, 1774) – kuželík drobný, LC
Popis: Kuželovitá, vysoce lesklá ulita s kuželovitým kotoučem
je vysoká 2,2-2,4 mm a široká 2,8-3,0 mm. Svrchu je jemně
mřížkovaná, naspodu téměř hladká.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, který je na
příhodných místech značně rozšířený v celém státě.
Především v horách, pahorkatinách a ve vlhkých částech
nížin. Obývá převáž vlhké údolní porosty, zvláště
olšiny. Má však značné ekologické rozpětí: nachází se jak
na vlhkých lukách a ve smrkových pařezech v horských
lesích, tak někdy i na suchých vápencových skalách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH,
MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (50); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré
Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Vojnův
Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Radostín, okraj rašeliniště, NPR Radostínské
rašeliniště, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT,
(66); Vepřová, meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK,
MH, MD, PK, BP, TM, PT, (77);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
V oblasti CHKO byl druh běžně nalézán na nejrůznějších typech stanovišť, většinou v lesích.
Euconulus praticola (Reinhardt, 1883) – kuželík tmavý, VU
Popis: Kulovitá, hnědožlutá ulita je silně lesklá a na rozdíl od
druhu E. fulvus je naspodu pokrytá výraznými spirálními
liniemi. Tmavě zbarvené tělo dodává tomuto druhu výraz
tmavý vzhled. Výška ulity je 2,2 mm a šířka 2,3-2,8 mm.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, na příhodných místech
poměrně běžně rozšířený po celém území ČR. Žije na silně
vlhkých, většinou mokřadních biotopech.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3); Ždírec
nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (44);
6261: Studnice, JZ břeh VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (9); Vortová, rybník
42
Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11);
6361: Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (60); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Vepřová,
meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK,
BP, TM, PT, (77); Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH,
JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6362: Tři Studně, severní část rybníka Sykovec, 7.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (101).
Druh je v oblasti dosti hojný. Vyskytuje se zde především na březích rybnía tekoucích vod, ale i na
podmáčených loukách.
Vitrina pellucida (O. F. Müller, 1774) – skleněnka průsvitná, LC
Popis: Ulita 3,4 mm vysoká a 6,0 mm široká má stlačeně
kulovitý tvar s mírně vypouklým kotoučem. Je lesklá,
téměř hladká a sklovitě bezbarvá.
Rozšíření a bionomie: Holarktický druh, běžný na celém
území státu od nížin až do vysokých horských poloh.
Obývá lesy, údolní porosty, břehy potoků i xeroterm
skály. Běžná je i na kulturních plochách: zahrady, sady při
úpatí zdí atd.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem a Ranským
potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (48); Staré Ransko,
podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré
Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP,
TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, skládka u
křižovatky západně od obce Radostín, 6.5.2006, LD, PB, (62); Radostín, intravilán obce Radostín,
6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (63); Radostín,
Radostínská stráň, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (69); Polnička, okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79); Polnička,
niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81); Žďár nad Sázavou, břeh řeky v blízkosti stadionu, část Libušín, 7.5.2006, Ptu, (88).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl na území nalézán běžně na nejrůznějších typech přírodních i synantropních stanovišť. To vcelku
odpovídá i jeho obecné ekologické charakteristice.
43
Eucobresia diaphana (Draparnaud, 1805) – slimáčnice průhledná, LC
Popis: Silně stlačená ulita uchovitého tvaru, často zelenavě
zbarvená, je 3,2-3,3 mm vysoká a 6,3-6,7 mm široká.
Živočich se na rozdíl od předchozího druhu nemůže
zatáhnout do ulity.
Rozšíření a bionomie: Středoevropský druh, běžně rozšířený
v oblasti Českého masivu, na Moravě vzácnější. Obývá
vlhká chladná místa, zvláště v údolních porostech, při
potocích a v mokřadech. Od nížin do hor.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6262: Svratka, ruderál v obci nad potokem, 3.10.1999, PK, (14);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD,
JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (50);
6361: Žďár nad Sázavou, olšina u pramene potoka „U panáka“, 21.10.2001, MH (42); Vojnův Městec, PR
Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD,
LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Vepřová, meandry Mlýnského potoka,
7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (77);
6461: Žďár nad Sázavou, břeh řeky v blízkosti stadionu, část Libušín, 7.5.2006, Ptu, (88).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Na území CHKO se vyskytuje na všech typech přírodních i druhotných vlhkých stanovišť.
Semilimax kotulae (Westerlund, 1883) – slimáčník horský, VU
Popis: Ulita široce uchovitého tvaru je 2,2-2,5 mm vysoká
a 4,3-6,0 mm široká. Bazální blanka tvoří nejméně 3/4
spodního okraje a cívka je velmi silně strofostylní - otevírá
široký průhled až do vrcholu. Stejně jako předchozí druh se
ani zástupci rodu Semilimax nemohou zatáhnout do ulity.
Rozšíření a bionomie: Karpatsko-sudetský druh. Význač
plž našich hor. Obývá vlhké a chladné horské lesy a stoupá
vysoko do alpinského stupně. Žije často i vlhkých,
tlejících pařezech, pod padlými kmeny i v mokrých sutích.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
44
Tento významprvek malakofauny chladných horských lesů byl na území CHKO nalezen na jedi
lokalitě - PP Peperek. Jeho výskyt zde potvrzuje význam této lokality v rámci celé oblasti.
Semilimax semilimax (J. Férussac, 1802) – slimáčník táhlý, LC
Materiál:
6360: Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (50);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41).
Druh není v oblasti příliš hojný. Byl nalezen pouze na dvou lesních lokalitách. Tato stanoviště odpovídají
jeho všeobecným ekologickým nárokům.
Vitrea crystallina (O. F. Müller, 1774) – skelnička průhledná, LC
Popis: Ulita je 2,4 mm vysoká a 5,0 mm široká, protáhle
ledvinovitého tvaru, vysoce lesklá a sklovitě bezbarvá.
Bazální blanka tvoří 2/3 spodního okraje.
Rozšíření a bionomie: Středoevropský druh. V ČR je hojný
v pahorkatinách a horách. Nížinám a rovinám se ísně
vyhýbá. Obývá vlhké lesy, hlavně údolní a suťové v horách
a pahorkatinách.
Výskyt na území CHKO:
Popis: Ulita je vysoká 1,9-2,0 mm a široká 3,2-4,0 mm. Pro
tento druh je charakteristická úzce nálevkovitá píštěl, kte
se otevírá tak, že při pohledu zdola je patrný předposlední
závit.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, na příhodných
místech dosti rozšířený na celém území státu, zvláště
běžný ve vlhkých lesních oblastech (v horách a v nížinných
luzích). Obývá hlavně vlhnivní porosty: údolní olšiny,
nížinné luhy, vrbové křoviny podél potoků, též vlhká místa
v lesích. Žije s oblibou při zemi, pod vlhkým opadem.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Chrudimka na hranicích CHKO Žďárské vrchy v Trhové Kamenici, 5.5.2006,
LB, JK, TK, MM, MŠ, (1);
6261: Rváčov, Chrudimka u mostku silnice Rváčov – Vítanov, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (7);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ,
LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (50);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Staré
Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (60); Vepřová, meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ,
45
LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (77);, Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ,
AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80).
V CHKO byl druh nalézán na nejrůznějších typech vlhkých a podmáčených stanovišť, spíše přírodního
charakteru.
Vitrea diaphana (Studer, 1820) – skelnička průzračná, NT
Popis: Ulita je vysoká 2,0 mm a široká 4,0 mm. Cívkový úsek obústí svírá dokonale píštěl, narozdíl od
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl v oblasti nalezen na jediné lokalitě - zřícenině hradu Štarkov. Jeho nález zde je dalším důkazem
toho, že se tato zřícenina zřetelně odlišuje od okolní oligotrofní krajiny.
Aegopinella minor (Stabile, 1864) – sítovka blyštivá, LC
Popis: Ulita, 4,4-5,0 mm vysoká a 8-10 mm široká, je silně průsvita lesklá. Poslední závit vzrůstá
předchozího druhu.
Rozšíření a bionomie: Alpsko-meridionální druh, vyskytující
se roztroušeně v horách a pahorkatinách na celém úze
státu, přednost dává vápencovým oblastem a v nižším a
teplejším pahorkatinám. Obývá převážně vlhké lesní sutě,
úpatí lesních skalek, zříceniny a někdy i údolní porosty.
Výskyt na území CHKO:
Literární údaje:
velmi rychle a je při ústí nápadně rozšířený.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, rozšířený po celém
území státu. Těžiště výskytu leží v teplých pahorkatinách.
V horách a ve velkých nížinách je mnohem vzácnější. Žije
v lesích pod kameny a v tlejícím listí; často i v křovinách a
sutích na suchých nekrytých místech.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko,
5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, det. anatomicky M. Horsák (52);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Vojnův
Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Polnička, okolí zemědělského družstva v obci
Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
V oblasti se druh vyskytuje poměrně často a to nejvíce na různých lesních stanovištích.
46
Aegopinella pura (Alder, 1830) – sítovka čistá, LC
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Ždírec nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM,
MŠ, (44);
6261: Studnice, JZ břeh VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (9);
6262: Česká Cikánka, Zkamenělý zámek, 20.6.1996, LJ, (17);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Popis: Ulita je drobnější: 2,0-2,6 mm vysoká a 4,0-4,6 mm
široká. Charakteristické jemné rýhování, které na povrchu
tvoří pravidelnou mřížku.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, běž rozšířený
v pahorkatinách a horách celé republiky. Obý lesy,
zvláště údolní vlhké olšiny, suťové porosty i stinné skalky.
Většinou žije mezi opadem a tlejícím dřevem, případně ve
vlhké trávě.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi Pobočenským rybníkem a Ranským
potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (48); Staré Ransko,
podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré
Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (50);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Vojnův
Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59);
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl na území CHKO nalézán na lesních stanovištích různého druhu. To odpovídá jeho obecné
ekologické charakteristice.
Perpolita hammonis (Ström, 1765) – blyštivka rýhovaná, LC
Popis: 2,0-2,2 mm vysokou a 3,5-4,3 mm širokou
stlačeně okrouhlou ulitu, s ploše kuželovitým kotoučem
s charakteristickými raznými, pravidelnými radiálními
liniemi.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, běžný na celém
území státu s výjimkou suchých stepních rovin. Obývá
vlhké údolní porosty, zvláště olšiny, mokré louky, břehy
vod, řidčeji vlhké skály. V chladnějších, výše položených
krajinách se objevuje i na mezích a na sušších lukách.
47
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (48); Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK,
BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (50); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko,
5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Žďár nad Sázavou, olšina u pramene potoka „U panáka“, 21.10.2001, MH (42); Vojnův Městec, PR
Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, skládka u křižovatky západně od
obce Radostín, 6.5.2006, LD, PB, (62); Radostín, intravilán obce Radostín, 6.5.2006, AJ, AM, JH,
JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (63); Radostín, okraj rašeliniště, NPR
Radostínské rašeliniště, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD,
JM, PT, (66); Radostín, Radostínská stráň, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD,
PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (69); Radostín, Velké Dářko, 14.8.1998, PK, 6.5.2006, LB, TK, MM,
MŠ, (71); Vepřová, meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ,
LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (77); Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ,
AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81); Žďár nad Sázavou, břeh řeky v blízkosti stadionu, část Libušín, 7.5.2006, Ptu, (88).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh je na území CHKO velmi běžný na široké škále nejrůznějších typů írodních i synantropních
stanovišť.
Perpolita petronella (L. Pfeiffer, 1853) – blyštivka skleněná, EN
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Vepřová, meandry
Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM,
PT, (77).
Druh byl v oblasti nalezen na třech lokalitách, jejichž společným jmenovatelem je vysoká vlhkost a čistě
přírodní charakter.
Popis: Ulita je větší: 2,2-2,4 mm vysoká a 4,0-4,6 mm široká, s
ploše kuželovitým, ale zřetelně vynikajícím kotoučem, bez
radiálních linií. Poslední závit je narozdíl od předešlého
druhu výrazněji rozšířen.
Rozšíření a bionomie: Eurosibiřský druh, v ČR
s roztroušenými výskyty především v horách, místy však
i v nižších polohách. Dává přednost chladnějším a vlhčím
stanovištím (podmáčené louky, mokřady, vlhké lesy),
hlavně v horách.
48
Oxychilus cellarius (O. F. Müller, 1774) – skelnatka drnová, LC
Materiál:
6360: Staré Ransko, intravilán obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (51); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD,
JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006,
AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, skládka u
křižovatky západně od obce Radostín, 6.5.2006, LD, PB, (62); Radostín, intravilán obce Radostín,
6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (63); Polnička,
okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79); Polnička, niva potoka nad
Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM,
PT, (80);
6461: Žďár nad Sázavou, vodní nádrž Pilská, severní okraj, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (82); Žďár nad
Sázavou, úpatí a svah vrchu Zelená hora, 7.5.2006, AJ, AM, BP, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PK, PT, PTu, TM, (87).
Tento druh je na území CHKO poměrně běžný. Na jeho nálezech je dobře patrné, že preferuje nejrůznější
synantropní stanoviště.
Oxychilus depressus (Sterki, 1880) – skelnatka stlačená, NT
Popis: Ulita 5,0-5,5 mm vysoká a 10-12 mm široká, je dosti
tenkostěnná, vysoce lesklá a poměrně pevná. V rámci rodu
patří k druhům s poměrně širokou píštělí.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh u nás běžně rozšířený
na příhodných místech v celém státě. Žije v lesních sutích,
pod kameny, na vlhkém úpatí skal. Hojný je i v kulturních
biotopech: zahrady, skleníky, haldy kamení, při zdech atd.
Výskyt na území CHKO:
Popis: Ulita je 3,8-4,0 mm vysoká a 7,5-8,5 mm široká, stlačeně
okrouhlá, s téměř do plochy zarovnaným kotoučem.
Píštělová krajina je zcela mírně a ploše prohloubená, takže
spodní strana je značně plochá. Píštěl je velmi úzká.
Rozšíření a bionomie: Středoevropský druh, poměrně hojný
v horách a pahorkatinách celého Českého masivu. Obývá
hlavně vlhké svahové lesní sutě v horách a pahorkatinách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
Tento významný obyvatel vlhkých lesních sutí byl nalezen pouze na dvou lokalitách v CHKO - v PR Štíří
důl a v PP Peperek. Jeho nález zde dokládá, že se jedná o velice cenná přírodní stanoviště.
49
Bielzia coerulans (M. Bielz, 1851) – modranka karpatská, VU
Materiál:
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 2001, KT, (41).
Ve Žďárských vrších byl druh nalezen pouze na jediné lokalitě - v NPR Žákova hora. Nález modranky
v oblasti je velice zajímavý především ze zoogeograkého hlediska, vzhledem ke značné vzdálenosti
od souvislého areálu na východě republiky. Jedná se o nejzápadnější nález v celém areálu rozšíření.
Limax cineroniger Wolf, 1803 – slimák popelavý, LC
Popis: Tělo je 100-160 mm dlouhé, vždy jednobarevné s
charakteristickou modrou, modrozelenou či naalovělou
barvou. Kýl není barevně odlišen. Sliz svrchní strany je
žlutý.
Rozšíření a bionomie: Karpatský druh, u nás se vyskytuje
ve východních pohořích státu, směrem na západ výskytů
rychle ubývá. Obý vlh horské lesy, zvláště i
kmenech a pod listím.
Výskyt na území CHKO:
Popis: Tělo je až 150 mm dlouhé, je charakteristické nápad
dlouhým hřbetním kýlem. Barva hřbetu je od světle šedé
po tmavošedou až černou. Charakteristické je zbarvení
chodidla v dospělosti, kdy postraní pole jsou tmavě šedá,
takže bílé prostřední pole ostře vyniká.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, běžný po celém území
státu. Obývá převážně lesy, kde žije při kmenech stromů,
pod kůrou pařezů a pod kameny. Vyhýbá se nížinným
luhům.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6262: Česká Cikánka, Zkamenělý zámek, 20.6.1996, LJ, (17);
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, (49); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD,
JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, (41); Žďár nad zavou,
olšina u pramene potoka „U panáka“, 21.10.2001, MH (42); Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí
Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP,
TM, JD, JM, PT, (59); Radostín, okraj rašeliniště, NPR Radostínské rašeliniště, 6.5.2006, AJ,
AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (66); Vepřová, meandry
Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT,
(77); Polnička, okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
Ve zkoumané oblasti je tento druh dosti hojný a byl nalezen takřka ve všech typech lesních stanovišť.
50
Limax maximus Linnaeus, 1758 – slimák největší, LC
Materiál:
6361: Radostín, skládka u křižovatky západně od obce Radostín, 6.5.2006, LD, PB, (62); Polnička, okolí
zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79).
Druh byl v oblasti nalezen na dvou synantropních lokalitách, což zcela odpovídá jeho všeobecným
ekologickým nárokům. Je pravděpodobné, že se tu vyskytuje i na dalších příhodných místech v
blízkosti lidských sídel. Na takové typy stanovišť však průzkum nebyl zaměřen.
Malacolimax tenellus (O. F. Müller, 1774) – slimák žlutý, LC
Popis: Tělo je 100-200 mm dlouhé, zbarvené různými odstíny
šedi, zřídka jednobarevné. Význačné je zbarvení štítu,
který je obvykle nepravidelně temně skvrnitý.
Rozšíření a bionomie: Původně nejspíš jiho- a západoevropský
druh, který byl později zavlečen do celého světa. V ČR
se vyskytuje roztroušeně po celém území. Obýhlavně
kulturní polohy: zahrady, sady, ruiny, sklepy; řidčeji vlhká
místa v lesích (při kmenech a pařezech).
Výskyt na území CHKO:
Popis: Tělo je 35-65 mm dlouhé, v zadní části hřbetu je
zřetelný tupý kýl. Tělo je zelenavě, často však i citrónově
žlutavě zbarvené, hlava a tykadla jsou tmavá.
Rozšíření a bionomie: Severo- a středoevropský druh,
značně rozšířený, hlavně v západní části republiky. Vcný
jen v teplých nízkých polohách s nedostatkem lesů. Žije
hlavně na houbách ve smíšených i jehličnatých lesích od
nížin do hor.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Staré Ransko, jasanový les na obou stranách od cesty mezi
Pobočenským rybníkem a Ranským potokem, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP,
TM, JD, JM, PT, (48).
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Žďár nad
Sázavou, olšina u pramene potoka „U panáka“, 21.10.2001, MH (42).
Vzhledem ke všeobecnému běžnému rozšíření tohoto druhu je zajímavé, že byl na území CHKO
zaznamenán pouze na čtyřech lokalitách. Je docela možné, že byl na některých lokalitách přehlédnut,
neboť stejně jako ostatní druhy nahých plžů, nemá pevnou schránku a je tedy třeba nalézt ímo
živého jedince. K tomu však musí být vhodné klimatické podmínky a nebo je nutné nalézt plodnice
hub, kde se tento plž vyskytuje nejčastěji.
51
Lehmannia marginata (O. F. Müller, 1774) – podkornatka žíhaná, LC
smíšené lesy. Je to význačný stromový druh, který za vlhkého počasí stoupá vysoko do korun. Za
sucha se zdržuje v trhlinách kůry a v dutinách. Častý je i na lesních skalkách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina pod mostkem přes Ranský potok, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (47); Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD,
JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (49); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko,
5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Cikháj, NPR Žákova hora, 29.8.1985, JV, 2.9.1993, LJ, 21.10.2001, MH, 2001, KT, (41); Žďár nad
Sázavou, olšina u pramene potoka „U panáka“, 21.10.2001, MH (42); Staré Vojnův Městec, PR Štíří
důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD,
PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
Literární údaje:
6363: Nový Jimramov, Zřícenina hradu Štarkov, 9.6.1996, (Juřičková 2005), (38).
Druh byl na území CHKO nalézán poměrně běžně, vždy ve smíšených, nebo listnatých lesích.
Deroceras laeve (O. F. Müller, 1774) – slimáček hladký, NT
Popis: Tělo je štíhlé, 60-70 mm dlouhé s velkým nápadným
krevním sinem. Základ barva je šedivá, na bocích
se hnou dva světlé pruhy, z nichž spodní se rozpadá v
řadu skvrn. Je velmi podobný mladým jedincům Limax
cinereoniger, ale kýl má takřka nepatrný, pouze opticky
prodloužený bílou linií, táhnoucí se středem betu ke
štítu.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, vyskytující se hojně
v horách a pahorkatinách po celém území státu. Vyhýbá
se nížinám a stepním plošinám. Obývá vlhčí listnaté a
Popis: Tělo je pouze 25-30 mm dlouhé, se slabým kýlem v
koncové části těla. Je jednobarevně tmavohnědě zbarven.
Rozšíření a bionomie: Palearktický druh, na příhodných
místech běžně rozšířený po celém území státu. Silně
vlhkomilný druh. Obývá vlhká místa na loukách a v lesích,
břehy vod, bažiny a porosty rákosí.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6260: Trhová Kamenice, Zadní rybník v PP Zadní rybník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ (3); Ždírec
nad Doubravou, zarostlý rybníček pod rybníkem Barchanec, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (44);
6261: Studnice, JZ břeh VN Hamry u zátoky, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (9); Vortová, rybník
Návesník v PP Návesník, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ, (11);
52
6262: Svratka, ruderál v obci nad potokem, 3.10.1999, PK, (14);
6360: Staré Ransko, prameniště s porostem olší, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD,
JM, PT, (50); Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD,
LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Žďár nad Sázavou, olšina u pramene potoka „U panáka“, 21.10.2001, MH (42); Vojnův Městec, PR
Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH,
MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Vojnův Městec, mezolní trávník mezi ob
Radostín a PR Štíří důl, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM,
JD, JM, PT, (61); Škrdlovice, S okraj Nového rybníka, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (73); Vepřová,
meandry Mlýnského potoka, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK,
BP, TM, PT, (77); Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH,
JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6362: Moravské Křižánky, Rybník Řasník, na břehu, 25.10.2000, PK, (22); Tři Studně, severní část
rybníka Sykovec, 7.5.2006, LB, TK, MM, MŠ, (101);
6461: Žďár nad Sázavou, Vodní nádrž Pilská, jižní okraj, mokřad pod hrází, 6.5.2006, LB, TK, MM, MŠ,
(83).
Nálezy tohoto druhu na území CHKO jsou velmi časté a pokrývají širokou škálu všech možných vlhkých
stanovišť. To plně odpovídá jeho obecné ekologické charakteristice.
Deroceras praecox Wiktor, 1966 – slimáček lesní, NT
v nižších horách a pahorkatinách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6360: Staré Ransko, podmáčená jasenina, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB, PK, BP, TM, JD, JM,
PT, det. anatomicky M. Horsák, (49).
Druh byl v oblasti nalezen na jedilokalitě - v podmáčené jasenině, v lesním komplexu blízko obce
Staré Ransko. Jedná se o listnatý podmáčený porost, který druhu velmi vyhovuje. Tato lokalita hostí
početné měkkýší společenstvo a je z malakozoologického hlediska dosti významná.
Popis: Tělo je dlouhé 35-40 mm, většinou šedobíle zbarvené,
někdy s hnědými skvrnami. K bezpečnému odlišení od
podobných druje vždy nutprovést pitvu pohlavního
ústrojí.
Rozšíření a bionomie: Sudetský druh, v ČR se soustředuje v
sudetských pohořích a Karpatech, od Dečína po Slovensko.
Jižní hranice rozšíření není všude přesně zmapována, ale
moravskými Karpaty zasahuje do celé severní poloviny
Bílých Karpat. Obý lesy a jejich okraje, především
listnaté. Často v blízkosti potoků a pramenišť. Především
53
Deroceras reticulatum (O. F. Müller, 1774) – slimáček síťkovaný, LC
Popis: Tělo je 50-60 mm dlouhé, základní barva je žlutobílá,
světle šedá, žlutohnědá rudohnědá. Tmavé skvrnky na
povrchu těla vytvářejí síťovitou kresbu.
Rozšíření a bionomie: Evropský druh, běžně rozšířený na
celém území státu. Je to synantropní druh, který obývá
vlhká místa v blízkosti lidských sídel: zahrady, parky,
louky, pole a pod.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6262: Svratka, ruderál v obci nad potokem, 3.10.1999, PK, (14);
6361: Krucemburk, mokřad nad rybníky na JV okraji obce Krucemburk, 5.5.2006, LB, JK, TK, MM, MŠ,
det. anatomicky M. Horsák, (55); Polnička, okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006,
LD, JK, (79); Polnička, niva potoka nad Stříbrným rybníkem, 7.5.2006, AJ, AM, AR, JD, JH, JM,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP, TM, PT, (80);
6362: Moravské Křižánky, v obci Moravské Křižánky, 25.10.2000, PK, (18);
6462: Nové Město na Moravě, ruderál u rybníka Klečovec, 5.10.2000, PK, (104).
Na území CHKO byl druh nalézán výlučně na ruderálních stanovištích, většinou v blízkosti lidských
sídel. To zcela odpovídá jeho všeobecné ekologické charakteristice.
Boettgerilla pallens Simroth, 1912 – blednička útlá, LC
Popis: Světlé až modro-růžové tělo je v natažení velmi tenké
a dlouhé do 40 mm.
Rozšíření a bionomie: Původkavkazský druh, zavlečený
do střední Evropy v době druhé světové války. Dnes je
běžně rozšířen po celém území státu a proniká i na přírod
stanoviště. Preferuje vlhké zastíněné biotopy, nejčastěji
ovlivněné lidskou činností.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6262: Svratka, ruderál v obci nad potokem, 3.10.1999, PK, (14);
6360: Staré Ransko, skály v lese 200 m od obce Staré Ransko, 5.5.2006, AJ, LJ, MH, MD, LD, JH, PB,
PK, BP, TM, JD, JM, PT, (52);
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59); Staré Ransko, PR Řeka, 6.5.2006, AJ,
AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (60); Radostín, Radostíns
stráň, 6.5.2006, AJ, AM, JH, JV, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (69);
Polnička, okolí zemědělského družstva v obci Polnička, 7.5.2006, LD, JK, (79);
6461: Žďár nad Sázavou, úpatí a svah vrchu Zelená hora, 7.5.2006, AJ, AM, BP, JD, JH, JM, KD, LD,
LJ, LK, MH, MD, PK, PT, PTu, TM, (87); Žďár nad Sázavou, břeh řeky v blízkosti stadionu, část
Libušín, 7.5.2006, Ptu, (88).
Na území CHKO byl druh nalézán poměrně často na všech typech stanovišť, s převahou lokalit nalézajících
se v blízkosti lidských sídel.
54
Arion alpinus Pollonera, 1887 – plzák alpský, VU
Popis: Délka těla je přibližně 25 mm. Barva je nažloutlá,
nahnědlá, nazelenalá či našedlá, dy s tenkým tmavým
pruhem na bocích, kte běží nad dýchacím otvorem.
Průběh tohoto tmavého pruhu a žlutá či oranžová barva
chodidla jej odlišují od podobného druhu A. fuscus, od
kterého se liší i anatomicky.
Rozšíření a bionomie: Středoevropský druh, v České
republice byl zjištěn teprve nedávno, neboť v minulosti
byl nepochybně zaměňován s velmi podobným druhem A.
fuscus. V současnosti se poznatky o jeho rozšíření množí a
byl nalezen ve více lesních oblastech Čech i Moravy. Jde o striktně lesní druh. Obývá různé typy lesů
od chladných smíšených suťových formací, přes olšiny až po smrkové porosty. Žije na zemi v opadu,
pod padlým dřevem a na houbách.
Výskyt na území CHKO:
Materiál:
6361: Vojnův Městec, PR Štíří důl, les v údolí Štírového potoka, 6.5.2006, 20.4.2002, AJ, AM, JH, JV,
KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PB, PK, BP, TM, JD, JM, PT, (59);
6461: Račín u Polničky, Peperek PP, 7.5.2006, AJ, AM, JD, JH, JM, KD, LD, LJ, LK, MH, MD, PK, BP,
TM, PT, (81).
Nález tohoto druhu v CHKO je velice významný, vzhledem k tomu, že se jedná o jednu z prvních lokalit
v České republice, kde byl tento druh nalezen, po té co zde začal být odlišován od podobného druhu
A. fuscus. Zároveň je díky svým ekologickým nárokům dobrým indikátorem cenných lesních lokalit.
Arion distinctus Mabile, 1868 – plzák obecný, LC
Popis: Tělo je dloupřibliž35 mm, tmavě béžovo-černě
zbarvené, s nezřetelnými t