ArticlePDF Available

Abstract

Introduction: Sexual arousability is defined as an ability to react with sexual arousal in response to external and internal stimuli. Sexual arousablity measuring is important for research purposes and for diagnostics of sexual dysfunctions. Self-Assessment techniques can be used for such measurement. Due to absence of Polish-language psychometric tools dedicated for sexual arousability measuring we adapted Sexual Arousability Inventory. Material and methods: Psychometrical characteristic of Polish version of SAI (SAI-PL) was examined in the study with 132 participants (42 females, 90 males) and validation with behavioral factors was performed on the group of 39 heterosexual males consuming pornography on the weekly basis. Results: SAI-PL has almost identical characteristics as original SAI (high internal consistency, the same factorial structure and high reliability). Conclusions: Polish version of SAI can be successfully used for research purposes as well as in clinical setups.
245
www.psychiatria.viamedica.pl
tom 12, nr 4, 245–254
© Copyright 2015 Via Medica
ISSN 1732–9841
Psychiatria
P R A C A O R Y G I N A L N A
Abstract
Introduction: Sexual arousability is dened as an ability to react with sexual arousal in response to external and inter-
nal stimuli. Sexual arousablity measuring is important for research purposes and for diagnostics of sexual dysfunctions.
Self-assessment techniques can be used for such measurement. Due to absence of Polish-language psychometric tools
dedicated for sexual arousability measuring we adapted Sexual Arousability Inventory.
Material and methods: Psychometrical characteristic of Polish version of SAI (SAI-PL) was examined in the study
with 132 participants (42 females, 90 males) and validation with behavioral factors was performed on the group of 39
heterosexual males consuming pornography on the weekly basis.
Results: SAI-PL has almost identical characteristics as original SAI (high internal consistency, the same factorial structure and
high reliability). Polish version of this inventory can be successfully used for research purposes as well as in clinical setups.
Wnioski? Conclusions:
Psychiatry 2015; 12, 4: 245–254
Key words: sexual arousability, test, sexual behavior
Adres do korespondencji:
Mateusz Gola
Instytut Psychologii
Polska Akademia Nauk
ul. Jaracza 1, 00−378 Warsaw
e-mail: mgola@psych.pan.pl
Mateusz Gola1 ,2, Ewelina Kowalewska3, Małgorzata Wierzba4, Małgorzata Wordecha4,
Artur Marchewka4
1Instytut Psychologii, Polska Akademia Nauk
2Swartz Center for Computational Neuroscience, Institute of Neural Computations, University of California
San Diego
3SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny
4Pracownia Obrazowania Mózgu, Centrum Neurobiologii, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego,
Polska Akademia Nauk
Polska adaptacja Kwestionariusza
Pobudliwości Seksualnej SAI-PL
i walidacja w grupie mężczyzn
Polish adaptation of the Sexual Arousability Inventory
SAI-PL and validation for the males
Wstęp
Seksualność w najprostszy sposób można zdeniować
jako zdolność do odbierania doświadczeń erotycznych
i odpowiedniego reagowania na nie. W przypadku
ludzi, seksualność jest niezwykle złożonym, kontrolo-
wanym przez mechanizmy mózgowe [1] zjawiskiem,
zawierającym składowe biologiczne, fizjologiczne,
psychologiczne oraz kulturowe. Każdy z tych czynników
ma wpływ zarówno na aspekty formalne, jak i treściowe
cyklu seksualnego. Aspekty treściowe dotyczą tego, które
bodźce czy czynności uważamy za erotyczne, natomiast
formalne — tego, w jaki sposób na nie reagujemy. Mimo
że ludzka seksualność jest zjawiskiem złożonym, sam
cykl opisać można we względnie uniwersalny sposób [2]
(ryc. 1). Nowe badania wskazują jednak, że w przypadku
kobiet, znacznie lepiej oddają rzeczywistość bardziej
zaawansowane modele.
Cykl reakcji seksualnych rozpoczyna się od fazy pożąda-
nia, która prowadzi do wzrostu podniecenia seksualnego
oraz podjęcia czynności seksualnych zwiększających
doznawaną przyjemność. Przyjemność ta może przez
pewien czas utrzymywać się na względnie stałym po-
ziomie (tzw. plateau), a jej dalszy wzrost w pewnym
www.psychiatria.viamedica.pl
246
Psychiatria 2015, tom 12, nr 4
momencie prowadzi do szczytowego doświadczenia
przyjemności związanego najczęściej z orgazmem. Po
takim doświadczeniu poziom odczuwanej przyjemności
zmniejsza się i następuje faza refrakcji. Każda z faz cyklu
seksualnego ma swoją charakterystykę biochemiczną,
zjologiczną, psychologiczną i kulturową.
W niniejszej pracy skupiono się jedynie na fazie pobudli-
wości, stanowiącej etap przejściowy między pożądaniem
a podjęciem faktycznej aktywności seksualnej zmierza-
jącej do osiągnięcia orgazmu. Pobudliwość seksualną
można określić jako zdolność danej jednostki do reago-
wania podnieceniem seksualnym na bodźce zewnętrzne
(lub wewnętrzne, w przypadku fantazji). Jest to zarówno
indywidualna predyspozycja (niektóre osoby mogą być
mniej pobudliwe seksualnie niż inne), jak i modulowana
w czasie funkcja wrażliwości na bodźce erotyczne (np.
spadek pobudliwości seksualnej w sytuacji zmęczenia),
prowadząca do konkretnych reakcji zjologicznych (np.
erekcja, lubrykacja), psychicznych (subiektywne uczucie
podniecenia) oraz behawioralnych (inicjacja zachowań
seksualnych). Tak rozumiana pobudliwość jest związana
również z szybkością przebiegu poszczególnych reakcji
(np. szybkością erekcji) i może mieć wpływ na czas po-
trzebny do osiągnięcia orgazmu [4] (ryc. 1).
Osoby cechujące się niskim poziomem pobudliwości
seksualnej mogą doświadczać trudności zarówno w ob-
szarze inicjacji aktywności seksualnej [5], jak i orgazmu
[6]. Natomiast osoby o wysokiej pobudliwości mogą zbyt
często inicjować zachowania seksualne oraz doświadczać
przedwczesnego orgazmu lub wytrysku [7]. Nadmierna
pobudliwość seksualna jest również aspektem dysku-
towanym często w kontekście osób przejawiających
kompulsywne zachowania seksualne, takie, jak: eksten-
sywne oglądanie pornograi, kompulsywne czynności
autoerotyczne, czy korzystanie z płatnych usług seksu-
alnych. Wyniki pierwszych badań prowadzonych w tym
temacie pokazują jednak, że takie osoby różnią się od
innych ludzi nie pobudliwością seksualną, lecz poziomem
pożądania [3].
MATERIAŁ I METODY
Metody badania pobudliwości seksualnej
Pobudliwość seksualną można badać w wielu wymiarach.
Badania zjologiczne prowadzone najczęściej za
pomocą bezpośrednich pomiarów aktywności organów
płciowych. W przypadku mężczyzn jest to zmiana ukrwie-
nia i związana z nią zmiana średnicy prącia podczas
erekcji, w przypadku kobiet — pomiar zmian poziomu
ukrwienia waginy oraz lubrykacji towarzyszącej pod-
nieceniu seksualnemu. W tym celu wykorzystywane
przyrządy takie, jak: pletyzmografy, arteriografy, termo-
grafy, fallografy czy USG. Pomiary biologiczne zazwyczaj
obejmują badania aktywności mózgu za pomocą metody
funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (MRI, mag-
netic resonance imaging) lub pozytonowej tomograi
emisyjnej (PET, positron emision tomography). Pomiary
psychologiczne opierają się głównie na metodach samo-
Rycina 1. Cykl reakcji seksualnej. Pobudliwość moduluje przejście od fazy pożądania do orgazmu, zmieniając szybkość dojścia
do fazy plateau oraz orgazmu. W przypadku wysokiej pobudliwości przejście między kolejnymi fazami jest dość szybkie (linia
kropkowana), natomiast w przypadku niskiej — wolne (linia przerywana). Przebieg cyklu seksualnego na podstawie [2]; przebieg
krzywych w zależności od poziomu pobudliwości dodany przez autorów [3]
Figure 1. The sexual response cycle. The arousability modulates transition from desire phase to orgasm by changing the speed
of reaching the plateau phase and orgasm. In case of high arousability transition between phases is quite fast (dotted line),
whereas in case of low arousability – slow (dashed line). Sexual cycle is based on [2]; course of curves depending on the level
of arousability added by authors [3]
www.psychiatria.viamedica.pl 247
Mateusz Gola i wsp., Polska adaptacja Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej SAI-PL i walidacja w grupie mężczyzn
opisu na różnego rodzaju skalach, określających poziom
subiektywnie odczuwanego pobudzenia seksualnego.
Odpowiedź na pytanie dotyczące relacji subiektywnego
odczucia oraz obiektywnie mierzalnej reakcji zjologicz-
nej wciąż jest tematem prac badawczych. Metaanaliza
132 prac eksperymentalnych [8] wykorzystujących
zarówno obiektywne, zjologiczne miary pobudzenia
seksualnego, jak i miary subiektywne, samoopisowe,
wskazuje na umiarkowanie wysoką korelację tych 2
metod pomiaru w przypadku mężczyzn (r = 0,66) oraz
znacznie niższą w przypadku kobiet (r = 0,26).
Najczęściej stosowanymi metodami subiektywnego
pomiaru pobudliwości seksualnej są skale Likerta, za
pomocą których uczestnik badania określa poziom
odczuwanego podniecenia bezpośrednio po kontakcie
z bodźcem erotycznym. Czasami stosowane są również
testy psychometryczne pozwalające na badanie po-
budliwości bez konieczności wprowadzania bodźców
erotycznych. Jednym z takich testów jest Kwestionariusz
Pobudliwości Seksualnej (SAI, Sexual Arousability Inven-
tory) opublikowany w 1976 roku przez Hoon i wsp. [9].
Test ten nie doczekał się dotychczas polskiej adaptacji
językowej. Ze względu na to, że nie istnieją w polskim
języku narzędzia kwestionariuszowe służące do iloś-
ciowego pomiaru pobudliwości seksualnej, autorzy
niniejszej pracy postanowili opracować polską adaptację
SAI (SAI-PL) oraz zbadać właściwości psychometryczne
zaadaptowanego kwestionariusza.
Psychometryczna charakterystyka
anglojęzycznej wersji SAI
Oryginalna wersja narzędzia SAI [9] składa się z 28 pozycji
kwestionariuszowych. Poszczególne pozycje stanowią
opis różnych czynności seksualnych. Uczestnik badania
proszony jest o ustosunkowanie się do tych opisów za
pomocą siedmiostopniowej skali Likerta (od −1 do 5),
gdzie −1 oznacza, że dana czynność/sytuacja nieko-
rzystnie wpływa na pobudzenie seksualne, natomiast 5
— że czynność/sytuacja ta zawsze wywołuje podniecenie
seksualne (zobacz: Załącznik 1). Łącznie w teście można
uzyskać wynik od −28 do 140 punktów.
W oryginalnych badaniach walidacyjnych [9] wzięły
udział 134 kobiety ze Stanów Zjednoczonych oraz
Kanady w wieku od 17 do 48 lat. Sto kobiet z próby
walidacyjnej oraz 15 pacjentek, będących w trakcie
terapii w związku z zaburzeniami popędu seksualnego
(zaburzenie hiposeksualne), wypełniło dodatkowo kwe-
stionariusz mierzący zachowania heteroseksualne (Ben-
tler Heterosexual Experience Scale) [10]. Test t wykazał,
że grupy różniły się istotnie od siebie, t(147) = −5,61;
p < 0,001. Kwestionariusz SAI okazał się użytecznym
narzędziem o bardzo dobrej rzetelności (alfa Cronbacha
dla próby walidacyjnej wyniosła 0,92). Badania walidacyj-
ne wykazały dodatnie korelacje pomiędzy wynikami SAI
a liczbą partnerów seksualnych (r = 0,33), świadomością
zmian zjologicznych podczas pobudzenia seksualnego
(r = 0,57), deklarowaną częstotliwością współżycia przed
ślubem (r = 0,34), deklarowaną obecną częstotliwością
współżycia (r = 0,43), deklarowaną częstotliwością
orgazmów podczas stosunków seksualnych (r = 0,32)
oraz wynikami na skali Bentler Heterosexual Experience
Scale (r = 0,42).
W wyniku analizy czynnikowej wyodrębniono 5 czyn-
ników pośredniczących w deklarowanym erotycznym
pobudzeniu u kobiet:
1) gra wstępna: taniec, pieszczoty, pocałunki;
2) podniecenie zastępcze wywołane erotycznymi bodź-
cami wizualnymi bądź werbalnymi;
3) stymulacja piersi;
4) przygotowanie do i odbycie stosunku seksualnego;
5) stymulacja narządów płciowych partnera/bycie sty-
mulowanym przez partnera.
Z uwagi na to, że anglojęzyczna wersja narzędzia charak-
teryzuje się zadowalającymi właściwościami psychome-
trycznymi − jest rzetelna i trafna, postanowiono podjąć
próbę opracowania polskiej adaptacji kwestionariusza
SAI zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn.
Metody
W celu adaptacji oryginalnego kwestionariusza SAI, wy-
konano tłumaczenia wszystkich pozycji testowych na ję-
zyk polski. Tłumaczenie to zostało ocenione i poprawione
przez pięciu ekspertów. Ich zadaniem było sprawdzenie
treści poszczególnych pozycji oraz ocena poprawności
i jasności instrukcji kwestionariusza. W kolejnym kroku,
na podstawie otrzymanych informacji zwrotnych, ujed-
noliciliśmy polską wersję testu i poddaliśmy tłumaczeniu
wstecznemu (2 niezależnych tłumaczy), które zostało
zestawione z oryginałem. Zbieżność obu tłumaczeń
z wersją oryginalną była na tyle duża, że dalsze modyka-
cje nie były konieczne. Tak przygotowany kwestionariusz
został poddany badaniom walidacyjnym. Na wykonanie
adaptacji uzyskano zgodę twórców oryginalnej wersji
kwestionariusza. Badanie uzyskało również pozytywną
opinię Komisji Etyki Badań działającej przy Instytucie
Psychologii Polskiej Akademii Nauk.
Uczestnicy badania
W badaniu właściwości psychometrycznych kwestio-
nariusza wzięło udział 132 osób (42 kobiety i 90 męż-
czyzn) w wieku 18−45 lat (M = 24,85; SD = 4,35).
Osoby badane rekrutowane były za pośrednictwem
grup studenckich, grup samopomocowych, organizacji
non-prot, internetu oraz komunikacji osobistej. Dane
www.psychiatria.viamedica.pl
248
Psychiatria 2015, tom 12, nr 4
zostały zebrane w okresie od września 2014 do stycznia
2015 roku. W celach walidacji testu, grupie 39 hetero-
seksualnych mężczyzn w wieku od 18 do 44 lat (M =
30,05; SD = 6,25) korzystających regularnie z pornograi
(średnio 117,7 min tygodniowo; SD = 132,3 min) zada-
no dodatkowe pytania dotyczące aktywności seksualnej.
Orientację seksualną kontrolowano za pomocą polskiej
adaptacji kwestionariusza orientacji Sella [11].
WYNIKI
Analiza rzetelności wykazała bardzo dużą spójność we-
wnętrzną polskiej adaptacji SAI. Wartość współczynnika
alfa Cronbacha wyniosła 0,912. Moc dyskryminacyjna
poszczególnych pozycji testowych, szacowana jako
korelacja z wynikiem ogólnym, mieści się w zakresie
0,26−0,69 (M = 94,27; SD = 19,92).
W celu określenia wewnętrznej struktury skali zastosowa-
no eksploracyjną analizę czynnikową metodą głównych
składowych. W jej wyniku otrzymano pięć czynników
z wartością własną powyżej 1, wyjaśniających łącznie
66% wariancji. Na podstawie kryterium gracznego
wartości własnych (wykresu osypiska) stwierdzono, że
rozwiązanie pięcioczynnikowe uzyskane w oryginalnej
wersji testu jest również najbardziej adekwatnym w wer-
sji polskiej. Wartość własna dla czynnika 1 wyniosła 9,13;
dla czynnika 2 3,98; czynnika 3 2,31; czynnika
4 — 1,88; czynnika 5 — 1,2 (tab. 1).
Po wykonaniu analizy macierzy składowych rotowanych
metodą Varimax stwierdzono, że czynnik 1 ładowany
jest przez pozycje związane z pozagenitalną stymula-
cją seksualną przez partnera (pozycje testowe nr 2, 6,
11, 21 oraz 28), natomiast na czynnik 2 składają się
głównie pozycje związane z pobudzeniem za pomocą
erotycznych bodźców wizualnych (pornograa, striptiz;
pozycje testowe nr 8, 13, 18, 19, 22 oraz 26). Czynnik
3 tworzą pozycje związane z grą wstępną (całowanie,
pieszczoty, taniec; pozycje testowe nr 9, 12, 14, 15,
16, 17 oraz 25). Czynnik 4 jest ładowany przez pozycje
związane ze stymulacją genitaliów oraz stosunkiem
płciowym (pozycje testowe nr 1, 5, 7, 10, 20 oraz 27),
z kolei czynnik 5 reprezentuje pozycje dotyczące nagości
i przygotowania do stosunku płciowego (pozycje testowe
nr 3, 4, 23 oraz 24).
Struktura czynników częściowo pokrywa się z wynikami
uzyskanymi w anglojęzycznej wersji kwestionariusza SAI [9].
Aby sprawdzić, czy wyniki w kwestionariuszu pobudliwo-
ści seksualnej korelują z aktywnością seksualną, grupie
39 mężczyzn w wieku od 18 do 44 lat (M = 30,05; SD
= 6,25) korzystających regularnie z pornograi (średnio
117,7 min tygodniowo; SD = 132,3 min) zadano dodat-
kowe pytania o częstotliwość podejmowania współżycia
seksualnego z inną osobą w ciągu ostatnich 3 miesięcy,
ilość czasu spędzonego na korzystaniu z pornograi
internetowej, czas trwania najdłuższego seansu korzysta-
nia z pornograi, jak również częstotliwość masturbacji
w ostatnim tygodniu oraz maksymalną liczbę masturbacji
w ciągu jednego dnia.
Wynik w kwestionariuszu SAI w tej grupie (M = 80
punktów; SD = 22,42) korelował pozytywnie z często-
tliwością podejmowania współżycia z inną osobą (r =
0,563; p = 0,036), oraz z czasem najdłuższego seansu
pornogracznego (r = 0,543; p = 0,005). Nie stwier-
dzono istotnych korelacji sumarycznego wyniku testu
SAI z innymi wymienionymi zmiennymi.
Ponadto, po policzeniu wyników dla czynnika 2, dotyczą-
cego podniecenia zastępczego wywołanego erotycznymi
bodźcami wizualnymi bądź werbalnymi (pozycje testowe
nr 8, 13, 18, 19, 22 oraz 26), otrzymano istotne korelacje
wyników na tej podskali (M = 18,04; SD = 6,27) ze średnią
liczbą masturbacji w ciągu tygodnia (r = 0,539; p = 0,008)
oraz maksymalną liczbą masturbacji podczas jednego
seansu korzystania z pornograi (r = 0,761; p < 0.001).
WNIOSKI
Celem przeprowadzonych badań było opracowanie oraz
oszacowanie właściwości psychometrycznych polskiej
wersji kwestionariusza Sexual Arousability Inventory [9]
— SAI-PL. Przeprowadzone analizy pokazują, że polska
wersja narzędzia charakteryzuje się wysoką spójnością
wewnętrzną (alfa Cronbacha 0,912). Ponadto, struktura
testu jest bardzo zbliżona do oryginału. W wyniku prze-
prowadzonych analiz wyodrębniono 5 czynników, niemal
idealnie pokrywających się z wersją anglojęzyczną, opisu-
jących pobudliwość seksualną związaną odpowiednio z:
1) grą wstępną: tańcem, pieszczotami, pocałunkami;
2) podnieceniem zastępczym wywołanym erotycznymi
bodźcami wizualnymi bądź werbalnymi;
3) stymulacją piersi;
4) przygotowaniem i odbyciem stosunku seksualnego;
5) stymulacją narządów płciowych partnera/przez
partnera.
Walidacja trafności narzędzia na grupie 39 mężczyzn
korzystających regularnie z pornograi wykazała, że
wynik ogólny w kwestionariuszu SAI koreluje z często-
tliwością współżycia seksualnego z innymi osobami oraz
długością czasu poświęcanego pornograi. Natomiast
wyniki uzyskiwane na podskali podniecenia zastępczego,
wywołanego erotycznymi bodźcami wizualnymi bądź
werbalnymi, silnie i wysoko korelują z częstotliwością
masturbacji w ciągu tygodnia oraz liczbą masturbacji
podczas jednorazowego seansu pornograficznego.
Wyniki wskazują na wysoką trafność narzędzia w odnie-
sieniu do grupy mężczyzn, co nie zostało zwerykowane
we wcześniejszych badaniach poświęconych wersji an-
www.psychiatria.viamedica.pl 249
Mateusz Gola i wsp., Polska adaptacja Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej SAI-PL i walidacja w grupie mężczyzn
Tabela 1. Macierz składowych dla 5 głównych czynników uzyskanych w drodze eksploracyjnej analizy czynniko-
wej dla wszystkich 28 pozycji testowych
Table 1. Matrix of components for 5 major factors obtained through exploratory factor analysis for all 28 items
Pozycja testowa Kore-
lacja
pozycji
z kwe-
stiona-
riuszem
Składowe
Wartość własna
9,13 3,98 2,31 1,88 1,2
1 2 3 4 5
1. Gdy ukochana osoba stymuluje twoje genitalia za pomocą
ust i języka
,51 ,453 ,287 −,258 ,533 ,320
2. Gdy partnerka pieści twoją klatkę piersiową dłońmi ,54 ,752 −,177 ,243 ,013 ,173
3. Gdy widzisz ukochaną osobę nagą ,6 ,060 ,190 ,192 ,374 ,691
4. Gdy ukochana osoba pieści cię wzrokiem ,56 ,488 −,175 ,332 ,126 ,533
5. Gdy ukochana osoba stymuluje twoje genitalia za pomocą
palców
,52 ,367 −,023 −,122 ,603 ,426
6. Gdy jesteś dotykany lub całowany w wewnętrzną część ud
przez ukochaną osobę
,52 ,793 ,042 −,022 ,148 ,140
7. Gdy pieścisz genitalia ukochanej osoby palcami ,57 ,377 ,126 ,306 ,592 ,316
8. Gdy czytasz pornograczną lub pikantną opowieść ,46 ,092 ,734 ,247 −,161 ,129
9. Gdy tańczysz z ukochaną osobą ,63 ,292 ,030 ,494 ,190 ,398
10. Gdy odbywasz stosunek płciowy z ukochaną osobą ,51 −,014 −,063 ,230 ,750 ,198
11. Gdy ukochana osoba dotyka lub całuje twoje sutki ,43 ,769 −,139 ,203 −,056 −,022
12. Gdy pieścisz ukochaną osobę (w inne miejsca niż genitalia) ,63 ,264 −,059 ,671 ,115 ,404
13. Gdy oglądasz pornograczne obrazki lub zdjęcia ,26 −,168 ,845 ,038 ,021 −,038
14. Gdy leżysz w łóżku z ukochaną osobą ,66 ,163 ,262 ,500 ,134 ,446
15. Gdy ukochana osoba całuje cię namiętnie ,73 ,220 ,157 ,790 ,222 ,063
16. Gdy słyszysz odgłosy rozkoszy podczas seksu ,58 −,044 ,183 ,481 ,291 ,120
17. Gdy ukochana osoba całuje cię z języczkiem ,69 ,140 ,196 ,788 ,197 ,105
18. Gdy czytasz sugestywną lub pornograczną poezję ,45 ,033 ,528 ,279 −,200 ,230
19. Gdy oglądasz striptiz ,34 −,221 ,553 ,261 ,094 ,320
20. Gdy stymulujesz genitalia ukochanej osoby
ustami i językiem
,64 ,199 ,232 ,374 ,743 ,161
21. Gdy ukochana osoba pieści cię (w miejscach innych
niż genitalia)
,64 ,497 ,082 ,382 ,199 ,276
22. Gdy oglądasz lm pornograczny ,32 −,043 ,910 −,044 ,103 −,024
23. Gdy rozbierasz ukochaną osobę ,64 −,011 ,183 ,285 ,284 ,743
24. Gdy ukochana osoba cię rozbiera ,66 ,336 ,030 ,155 ,157 ,736
25. Gdy kochasz się w nowym lub niezwykłym miejscu ,67 ,439 ,236 ,473 −,032 ,244
26. Gdy się masturbujesz ,38 ,070 ,854 ,077 ,190 ,011
27. Gdy twój partner/twoja partnerka ma orgazm ,50 −,080 −,145 ,297 ,726 ,084
28. Gdy ukochana osoba pieści twoją klatkę piersiową
za pomocą ust i języka
,50 ,838 ,013 ,111 ,114 ,043
glojęzycznej, walidowanej wyłącznie na grupie kobiet. Ze
względu na prostą konstrukcję oraz dobre właściwości
psychometryczne kwestionariusz SAI-PL może z powo-
dzeniem znaleźć zastosowanie w diagnozie zaburzeń
pobudzenia seksualnego, w ocenie zmian w trakcie
terapii oraz w badaniach naukowych, pozwalając na
www.psychiatria.viamedica.pl
250
Psychiatria 2015, tom 12, nr 4
Streszczenie
Wstęp: Pobudliwość seksualna określa zdolność jednostki do reagowania podnieceniem seksualnym na bodźce ze-
wnętrzne i wewnętrzne (np. fantazje). Jej pomiar jest istotnym elementem badania seksualności oraz diagnozowania
dysfunkcji w tym zakresie. Jedną z form pomiaru pobudliwości seksualnej są narzędzia kwestionariuszowe. Dotąd nie
powstało żadne narzędzie w języku polskim przeznaczone stricte do tego celu. Odpowiadając na ten brak, opracowano
polskojęzyczną adaptację Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej (SAI) autorstwa Hoon i wsp.
Materiały i metody: Właściwości psychometryczne narzędzia zbadano na próbie 132 osób (42 kobiety, 90
mężczyzn), natomiast walidację narzędzia wykonano w grupie 39 heteroseksualnych mężczyzn korzystających
regularnie z pornograi.
Wyniki: Kwestionariusz SAI-PL charakteryzuje się bardzo wysoką spójnością wewnętrzną, strukturą czynnikową niemal
identyczną z oryginałem oraz dobrą trafnością. Kwestionariusz może z powodzeniem znaleźć zastosowanie w diagnozie
zaburzeń pobudzenia seksualnego, ocenie postępu terapii oraz w badaniach naukowych.
Psychiatria 2015; 12, 4: 245–254
Słowa kluczowe: pobudliwość seksualna, test, zachowania seksualne
porównywanie wyników z anglojęzycznymi pracami,
w których wielokrotnie był wykorzystywany na przestrze-
ni ostatnich 3 dekad.
Uwagi dotyczące zastosowania SAI w badaniach
kobiet
Ponieważ zespół prowadzący niniejsze badanie zajmuje
się głównie badaniami zachowań hiperseksualnych
u mężczyzn (np. kompulsywne korzystanie z pornograi,
masturbacji, płatnych usług seksualnych, inicjowanie czę-
stych, ryzykownych przygodnych kontaktów seksualnych,
itp. [3, 12−16]), przyświecały mu dwa cele: wykonanie
polskojęzycznej adaptacji kwestionariusza SAI oraz zwali-
dowane jego właściwości w grupie mężczyzn. Oryginalna
wersja SAI wykonana została tylko i wyłącznie z myślą
o kobietach [9]. Do dziś nikt nie sprawdzał skuteczności
tego narzędzia na próbie mężczyzn. Logika niniejszego
postępowania była zatem następująca:
1. Właściwości polskojęzycznej wersji narzędzia prze-
testowano w grupach kobiet i mężczyzn.
2. Porównano wyniki uzyskane w grupie kobiet z
wynikami oryginału, który pierwotnie wykonany
był z myślą o kobietach i również na takiej grupie
był walidowany [9]. To porównanie nie wykazało
istotnych różnic.
3. Następnie porównano grupę kobiet z grupą
mężczyzn. Również i to porównanie nie wykazało
istotnych różnic.
4. Policzono właściwości testu dla połączonych grup
(te wyniki przedstawiamy w niniejszej pracy).
5. W celu walidacji kwestionariusza na próbie męż-
czyzn wykonano badanie z udziałem 39 mężczyzn
korzystających z pornograi, aby sprawdzić wyniki
uzyskane na podskali podniecenia zastępczego
będą korelowały z częstotliwością korzystania z por-
nograi. Zgodnie z przewidywaniami korelacja ta
okazała się istotna (patrz wyniki). Na tej podstawie
uznano, że SAI można wykorzystać w prowadzo-
nych przez nas badaniach mężczyzn [3, 12−16].
Trzeba w tym miejscu podkreślić, że w niniejszej pracy
nie walidowano testu w grupie kobiet, gdyż nie było
to przedmiotem zainteresowania. Zakładano, że skoro
w krokach od 1 do 4 zostało wykazane, że polskie tłuma-
czenie ma właściwości zbliżone do oryginału , a wersja
oryginalna była wcześniej walidowana dla grupy kobiet
[9], można założyć, że będzie on dobrze funkcjonował
również w badaniach kobiet. Walidacja dla tej grupy
byłaby jednak wskazana na populacji polskiej. Być może
kolejni badacze będą chcieli przeprowadzić taką walida-
cję. Aby to ułatwić w suplemencie załączono również
tłumaczenie SAI w wersji niemęskoosobowej.
Warto jednocześnie zaznaczyć, że podejmując badania nad
pobudliwością seksualną kobiet trzeba bazować na najnow-
szych modelach kobiecej seksualności: tj. alternatywnego
cyrkularnego modelu Rosemary Basson [17, 18] . Według
Basson podejście liniowego modelu reakcji seksualnej, taki
jak przedstawiony we wstępie [4], jest użyteczny w przy-
padku mężczyzn , pozostaje jednak zbyt jednostronny
w przypadku kobiet, których seksualność w porównaniu
z mężczyznami jest o wiele bardziej plastyczna i bardziej
podatna na zmiany związane z wiekiem. Dlatego w bada-
niach walidacyjnych w grupie kobiet wiek powinien być
uwzględniony jako regresor w analizach statystycznych.
PODZIĘKOWANIA
Doktor Mateusz Gola jest wspierany przez środki nanso-
we pochodzące ze Stypendium START Fundacji na Rzecz
Nauki Polskiej oraz Mobilność Plus (1057/MOB/2013/0)
Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rzeczypo-
spolitej Polskiej.
www.psychiatria.viamedica.pl 251
Mateusz Gola i wsp., Polska adaptacja Kwestionariusza Pobudliwości Seksualnej SAI-PL i walidacja w grupie mężczyzn
Piśmiennictwo:
1. McKenna K. The brain is the master organ in sexual function: central nervous
system control of male and female sexual function. International Journal
of Impotence Research 1999; 11: 48–55.
2. Georgiadis J.R., Kringelbach M.L. The human sexual response cycle:
Brain imaging evidence linking sex to other pleasures. Progress in
Neurobiology 2012; 98: 49−81.
3. Gola M., Wordecha M., Sescousse G. i wsp. Increased sensitivity
to erotic reward cues in subjects with compulsive sexual behaviors.
Journal of Behavioral Addctions 2015; 4: 18−19.
4. Imieliński K. Seksiatria. Psychozjologia seksualna. Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 1990.
5. Basson R., Althof S.E, Davis S.R. i wsp. Summary of the Recomman-
dations on Women’s sexual Dysfunctions. W: Lue T.F., Basson R.,
Rosen R., Giuliano F., Khoury S., Montorsi F. Sexual Medicine. Sexual
Dysfunctions in men and women. 2 ed. Paris: Health Publications
2004; 975−979.
6. Giraldi A., Graziottin A. Sexual arousal disorders in women. W: Porst
H., Buvat J. (red.). ISSM (International Society of Sexual Medicine)
Standard Committee Book, Standard practice in Sexual Medicine,
Blackwell, Oxford, United Kingdom 2006; 325−333.
7. Izdebski Z. Objawy i trudności w życiu seksualnym. Rocznik Lubuski:
Seksualność człowieka, obszary zainteresowań teoretyków i prak-
tyków 2006; 32: 95–111.
8. Chivers M.L., Seto M.C., Lalumiere M.L., Laan E., Grimbos T. Agree-
ment of self-reported and genital measures of sexual arousal in men
and women: A meta-analysis. Archives of Sexual Behavior 2010;
39: 5−56.
9. Hoon E.F., Joon P.W., Wincze J.P. An inventory for the measurement
of female sexual arousability: the SAI. Archives of Sexual Behavior
1976; 5: 269–274.
10. Bentler P. Heterosexual behavior assessment, II. Females. Behaviour
Research and Therapy 1968; 6: 27–30.
11. Wierzba M., Riegel M., Pucz A. et al. Erotic subset for the Nencki
Affective Picture System (NAPS ERO): Cross-sexual comparison study.
Frontiers in Psychology 2015; 6: 1336.
12. Gola M., Skorko M. Psychological and behavioral factors of losing
control over sexual behavior and entering into treatment. Journal
of Behavioral Addctions 2015; 4: 19−20.
13. Gola M., Skorko M., Kowalewska E. i wsp. Polish adaptation of
Sexual Addiction Screening Test. Polish Psychiatry 2015 [w druku]
14. Gola M. Mechanizmy, nie symptomy: drogowskaz do pracy z
pacjentem z kompulsywnymi zachowaniami seksualnymi. Terapia
poznawczo-behawioralna 2015 [w druku].
15. Gola M., Lewczuk K., Skorko M. What matters: quantity or quality
of porn use? Psychological and behavioral factors of treatment
seeking for out-of-control pornography consumption. Journal of
Sexual Medicine 2015 [w druku]
16. Gola M., Miyakoshi M.,Sescousse G. Sex, impulsivity and anxiety:
interplay between ventral striatum and amygdala reactivity in
problematic sexual behaviors. Journal of Neuroscience 2015; 35:
15227−15229.
17. Basson R. Human sex-response cycles. J. Sex Marital Ther. 2001; 27:
33–43.
18. Basson R., Leiblum S., Brotto L. i wsp. Revised denitions of women’s
sexual dysfunction. J. Sex. Med. 2004; 1: 40–48.
... To answer this question we think it is important to distinguish the meaning of VSS in real life vs. in the laboratory setting (Figure 2). In many real life situations, VSS such as the naked body of a sexually attractive partner increase sexual arousal and lead to approach behaviors initializing dyadic sexual activity and ending with orgasm (Georgiadis and Kringelbach, 2012;Gola et al., 2015a). In this case, we argue that VSS play a role of cue (CS), while orgasm plays the role of (primary) reward (UCS). ...
... To examine such a possibility it would be important to control for sexual activity following experimental studies. Furthermore it raises several questions: does this subgroup differ from other participants, i.e., in terms of sexual arousability (Gola et al., 2015a)? And if so, than does it affect brain activity? ...
Article
Full-text available
There is an increasing number of neuroimaging studies using visual sexual stimuli (VSS), especially within the emerging field of research on compulsive sexual behaviors (CSB). A central question in this field is whether behaviors such as excessive pornography consumption share common brain mechanisms with widely studied substance and behavioral addictions. Depending on how VSS are conceptualized, different predictions can be formulated within the frameworks of Reinforcement Learning or Incentive Salience Theory, where a crucial distinction is made between conditioned and unconditioned stimuli (related to reward anticipation vs. reward consumption, respectively). Surveying 40 recent human neuroimaging studies we show existing ambiguity about the conceptualization of VSS. Therefore, we feel that it is important to address the question of whether VSS should be considered as conditioned stimuli (cue) or unconditioned stimuli (reward). Here we present our own perspective, which is that in most laboratory settings VSS play a role of reward, as evidenced by: (1) experience of pleasure while watching VSS, possibly accompanied by genital reaction; (2) reward-related brain activity correlated with these pleasurable feelings in response to VSS; (3) a willingness to exert effort to view VSS similarly as for other rewarding stimuli such as money; and (4) conditioning for cues predictive of VSS. We hope that this perspective article will initiate a scientific discussion on this important and overlooked topic and increase attention for appropriate interpretations of results of human neuroimaging studies using VSS.
... Finally, Pearson r correlation coefficients were calculated for the relationship between BOLD signal change derived from ROIs and results on the Sexual Arousability Inventory (SAI; Gola, Kowalewska, Wierzba, Wordecha, & Marchewka, 2015;Hoon, Joon, & Wincze, 1976; Step 5). In the current study, only the vicarious arousal (induced by erotic visual or verbal stimuli) subscale was used. ...
Article
Full-text available
Background and aims Compulsive Sexual Behavior Disorder (CSBD) is characterized by increased reactivity to erotic reward cues. Cue-encoded reward parameters, such as type (e.g. erotic or monetary) or probability of anticipated reward, shape reward-related motivational processes, increase the attractiveness of cues and therefore might enhance maladaptive behavioral patterns in CSBD. Studies on the neural patterns of cue processing in individuals with CSBD have been limited mainly to ventral striatal responses. Therefore, here we aimed to examine the cue reactivity of multiple key structures in the brain's reward system, taking into account not only the type of predicted reward but also its probability. Methods Twenty Nine men seeking professional help due to CSBD and 24 healthy volunteers took part in an fMRI study with a modified Incentive Delay Task with erotic and monetary rewards preceded by cues indicating a 25%, 50%, or 75% chance of reward. Analyses of functional patterns of activity related to cue type and probability were conducted on the whole-brain and ROI levels. Results Increased anticipatory response to cues predictive of erotic rewards was observed among CSBD participants when compared to controls, in the ventral striatum and anterior orbitofrontal cortex (aOFC). The activity in aOFC was modulated by reward probability. Discussion and conclusions Type of anticipated reward (erotic vs monetary) affects reward-related behavioral motivation in CSBD more strongly than reward probability. We present evidence of abnormal aOFC function in CSBD by demonstrating the recruitment of additional subsections of this region by erotic reward cues.
... Males and females differ in terms of their physiology and psychology of sexual reactivity (Ciocca et al., 2015;Levin, 2005), preferences, and activity (Hsu et al., 1994;Wilson, 1987;Wilson & Lang, 1981;Wood, McKay, Komarnicky, & Milhausen, 2016). For example, let us take the classical four consecutive stages, such as excitation, plateau, orgasm, and resolution (Georgiadis & Kringelbach, 2012;Gola, Kowalewska, Wierzba, Wordecha, & Marchewka, 2015). These describe the male sexual response cycle quite accurately but had to be expanded to describe the female sexual response cycle with similar accuracy (Basson, 2000(Basson, , 2005. ...
... Males and females differ in terms of their physiology and psychology of sexual reactivity (Ciocca et al., 2015;Levin, 2005), preferences and activity (Wilson & Lang, 1981;Wilson, 1987;Wood, McKay, Komarnicky, & Milkhausen, 2016;Hsu et al., 1994). For example, take the classical four consecutive stages of: excitation -plateau -orgasm -resolution (Georgiadis & Kringelbach, 2012;Gola, Kowalewska, Wierzba, Wordecha, & Marchewka, 2015). These describe the male sexual response cycle quite accurately but had to be expanded to describe the female sexual response cycle with similar accuracy (Basson, 2000(Basson, , 2005. ...
Article
Full-text available
Background and Aims: Previous studies examined psychological factors related to treatment-seeking for problematic pornography use (PU) among males. In this study, we focused on females who seek treatment for problematic PU and compared them with non-problematic pornography users with regards to variables related to problematic PU. Secondly, we investigated the relationships between critical constructs related to problematic PU with the path analysis method, emphasizing the predictors for treatment-seeking among women. We also compared our results to previous studies on males. Methods: A survey study was conducted on 719 Polish speaking Caucasian females, 14-63 years old, including 39 treatment-seekers for problematic PU. Results: The positive relationship between the mere amount of PU and Treatment-Seeking loses its significance after introducing two other predictors of treatment-seeking: religiosity and negative symptoms associated with PU. This pattern is different than the results obtained in previous studies on males. Discussion: Differently from previous studies on male samples, our analysis showed that in the case of women mere amount of PU may be related with treatment-seeking behavior even after accounting for negative symptoms associated with PU. Moreover, religiousness is a significant predictor of treatment-seeking among women, which may indicate that in the case of women, treatment-seeking for problematic PU is motivated not only by experienced negative symptoms of PU, but also by personal beliefs about PU and social norms. Conclusion: For females, negative symptoms associated with PU, the amount of PU and religiosity are associated with treatment-seeking. Those factors should be taken into account in treatment.
... References for questionnaires: SAST-R ( Carnes et al, 2010;Gola et al, 2016b); BPS (Kraus et al., under review; see Supplementary Materials); SAI ( Gola et al, 2015;Hoon et al, 1976); OCI-R ( Foa et al, 2002); UPPS-P (Poprawa, 2016;Whiteside and Lynam, 2003); IVE-I/R (Jaworowska, 2011); STAI-S/T ( Sosnowski and Wrześniewski, 1983;Spielberger, 2010). ...
Article
Full-text available
Pornography consumption is highly prevalent, particularly among young adult males. For some individuals, problematic pornography use (PPU) is a reason for seeking treatment. Despite the pervasiveness of pornography, PPU appears under-investigated, including with respect to the underlying neural mechanisms. Using functional magnetic resonance imaging (fMRI), we examined ventral striatal responses to erotic and monetary stimuli, disentangling cue-related ‘wanting’ from reward-related ‘liking’ among 28 heterosexual males seeking treatment for PPU and 24 heterosexual males without PPU. Subjects engaged in an incentive delay task in the scanner, in which they received erotic or monetary rewards preceded by predictive cues. BOLD responses to erotic and monetary cues were analyzed and examined with respect to self-reported data on sexual activity collected over the 2 preceding months. Men with and without PPU differed in their striatal responses to cues predicting erotic pictures, but not in their responses to erotic pictures. PPU subjects when compared to control subjects showed increased activation of ventral striatum specifically for cues predicting erotic pictures but not for cues predicting monetary gains. Relative sensitivity to cues predicting erotic pictures versus monetary gains was significantly related to the increased behavioral motivation to view erotic images (suggestive of higher ‘wanting’), severity of PPU, amount of pornography use per week and number of weekly masturbations. Our findings suggest that, similar to what is observed in substance and gambling addictions, the neural and behavioral mechanisms associated with the anticipatory processing of cues specifically predicting erotic rewards relate importantly to clinically relevant features of PPU. These findings suggest that PPU may represent a behavioral addiction and that interventions helpful in targeting behavioral and substance addictions warrant consideration for adaptation and use in helping men with PPU.
Article
Full-text available
Pornography consumption is highly prevalent, particularly among young adult males. For some individuals, problematic pornography use (PPU) is a reason for seeking treatment. Despite the pervasiveness of pornography, PPU appears under-investigated, including with respect to the underlying neural mechanisms. Using functional magnetic resonance imaging (fMRI), we examined ventral striatal responses to erotic and monetary stimuli, disentangling cue-related ‘wanting’ from reward-related ‘liking’ among 28 heterosexual males seeking treatment for PPU and 24 heterosexual males without PPU. Subjects engaged in an incentive delay task in the scanner, in which they received erotic or monetary rewards preceded by predictive cues. BOLD responses to erotic and monetary cues were analyzed and examined with respect to self-reported data on sexual activity collected over the 2 preceding months. Men with and without PPU differed in their striatal responses to cues predicting erotic pictures, but not in their responses to erotic pictures. PPU subjects when compared to control subjects showed increased activation of ventral striatum specifically for cues predicting erotic pictures but not for cues predicting monetary gains. Relative sensitivity to cues predicting erotic pictures versus monetary gains was significantly related to the increased behavioral motivation to view erotic images (suggestive of higher ‘wanting’), severity of PPU, amount of pornography use per week and number of weekly masturbations. Our findings suggest that, similar to what is observed in substance and gambling addictions, the neural and behavioral mechanisms associated with the anticipatory processing of cues specifically predicting erotic rewards relate importantly to clinically relevant features of PPU. These findings suggest that PPU may represent a behavioral addiction and that interventions helpful in targeting behavioral and substance addictions warrant consideration for adaptation and use in helping men with PPU.
Article
Full-text available
Introduction: Pornography has become popular with Internet technology. For most people, pornography use (PU) is entertainment; for some, it can result in seeking treatment for out-of-control behavior. Previous studies have suggested that PU can influence sexual behaviors, but the direct relation between frequency of PU and treatment-seeking behaviors has not been examined. Aims: To investigate whether individuals seeking treatment as a consequence of their problematic PU do so because of their quantity of pornography consumption or because of more complex psychological and behavioral factors related to PU, such as the severity of negative symptoms associated with PU and/or subjective feeling of loss of control over one's behavior. Methods: A survey study was conducted of 569 heterosexual Caucasian men 18 to 68 years old, including 132 seeking treatment for problematic PU (referred by psychotherapists after their initial visit). Main outcomes measures: The main outcome measures were self-reported PU, its negative symptoms, and actual treatment-seeking behavior. Results: We tested models explaining sources of seeking treatment for problematic PU with negative symptoms associated with PU and additional factors (eg, onset and number of years of PU, religiosity, age, dyadic sexual activity, and relationship status). Seeking treatment was significantly, yet weakly, correlated solely with the frequency of PU (r = 0.21, P < .05) and this relation was significantly mediated by negative symptoms associated with PU (strong, nearly full mediation effect size; k(2) = 0.266). The relation between PU and negative symptoms was significant and mediated by self-reported subjective religiosity (weak, partial mediation; k(2) = 0.066) in those not seeking treatment. Onset of PU and age appeared to be insignificant. Our model was fairly fitted (comparative fit index = 0.989; root mean square error of approximation = 0.06; standardized root mean square residual = 0.035) and explained 43% of the variance in treatment-seeking behavior (1% was explained by frequency of PU and 42% was explained by negative symptoms associated with PU). Conclusion: Negative symptoms associated with PU more strongly predict seeking treatment than mere quantity of pornography consumption. Thus, treatment of problematic PU should address qualitative factors, rather than merely mitigating the frequency of the behavior, because frequency of PU might not be a core issue for all patients. Future diagnostic criteria for problematic PU should consider the complexity of this issue.
Article
Full-text available
Research on the processing of sexual stimuli has proved that such material has high priority in human cognition. Yet, although sex differences in response to sexual stimuli were extensively discussed in the literature, sexual orientation was given relatively little consideration, and material suitable for relevant research is difficult to come by. With this in mind, we present a collection of 200 erotic images, accompanied by their self-report ratings of emotional valence and arousal by homo- and heterosexual males and females (n = 80, divided into four equal-sized subsamples). The collection complements the Nencki Affective Picture System (NAPS) and is intended to be used as stimulus material in experimental research. The erotic images are divided into five categories, depending on their content: opposite-sex couple (50), male couple (50), female couple (50), male (25) and female (25). Additional 100 control images from the NAPS depicting people in a non-erotic context were also used in the study. We showed that recipient sex and sexual orientation strongly influenced the evaluation of erotic content. Thus, comparisons of valence and arousal ratings in different subject groups will help researchers select stimuli set for the purpose of various experimental designs. To facilitate the use of the dataset, we provide an on-line tool, which allows the user to browse the images interactively and select proper stimuli on the basis of several parameters. The NAPS ERO image collection together with the data are available to the scientific community for non-commercial use at http://naps.nencki.gov.pl.
Article
Objective: Addictive sexual behaviors are being identified with increasing frequency in the practices of psychology and psychiatry, and are gaining more and more attention from researchers. There are actually 25 different questionnaires for assessing the level of loss of control over sexual behaviors (LoCoSB). None of them have been adapted and validated in a Polish language version. The aim of our work was to make such an adaptation of the Sexual Addiction Screening Test – Revised (SAST-R). Design and Method: For the purpose of psychometric features examination and validation of the Polish version of SAST-R for males (SAST-PL-M), we recruited 116 heterosexual men receiving psychological treatment due to LoCoSB and meeting the criteria for hypersexual disorder. The control group consisted of 442 heterosexual males using internet pornography but having never looked for any psychological help due to LoCoSB. Psychometrical characteristic of SAST-R for females (SAST-PL-W) was examined in the study with 423 women. Validation was performed on the group of 34 females (17 women receiving psychological treatment due to LoCoSB). Results: Both SAST-PL-M and SAST-PL-W have high reliability (α = .904 for SAST-PL-M and α = .762 for SAST-PL-W), and good filtering characteristics for identification of people who are potentially experiencing difficulty with control over sexual behaviors. Conclusions: SAST-PL can be used as an efficient screening test for symptoms of LoCoSB in clinical and research setups. Results below 6 points indicate a high probability of no problems, while more than 5 points can indicate the need for additional clinical interviews.
Article
The development of a sexual behavior scale for males is described. The final scale consists of 21 classes of heterosexual behavior which form a cumulative, ordinal scale. This scale can be used as a hierarchy in desensitization therapy, or it can be applied to the assessment of behavior change resulting from therapy. A short 10 item form of the scale which correlates ·979 with the total scale is available as well.
Article
Sexual behavior is critical to species survival, yet comparatively little is known about the neural mechanisms in the human brain. Here we systematically review the existing human brain imaging literature on sexual behavior and show that the functional neuroanatomy of sexual behavior is comparable to that involved in processing other rewarding stimuli. Sexual behavior clearly follows the established principles and phases for wanting, liking and satiety involved in the pleasure cycle of other rewards. The studies have uncovered the brain networks involved in sexual wanting or motivation/anticipation, as well as sexual liking or arousal/consummation, while there is very little data on sexual satiety or post-orgasmic refractory period. Human sexual behavior also interacts with other pleasures, most notably social interaction and high arousal states. We discuss the changes in the underlying brain networks supporting sexual behavior in the context of the pleasure cycle, the changes to this cycle over the individual's life-time and the interactions between them. Overall, it is clear from the data that the functional neuroanatomy of sex is very similar to that of other pleasures and that it is unlikely that there is anything special about the brain mechanisms and networks underlying sex.