Article

Koulutusta, kyllä, muttei koulunpenkillä : tutkimus aktivointiprojektiin osallistuneiden nuorten työelämään ankkuroitumisesta

Authors:
Article

Koulutusta, kyllä, muttei koulunpenkillä : tutkimus aktivointiprojektiin osallistuneiden nuorten työelämään ankkuroitumisesta

If you want to read the PDF, try requesting it from the authors.

Abstract

Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä Tutkimuksen tarkoituksena on tarkastella nuorten työelämään ja yhteiskuntaan Ankkuroitumista sekä nuorten näkemyksiä syrjäytymisestä. Työelämään ankkuroitumista on lähestytty nuorten työhön ja koulutukseen liittyvää urankulkua tarkastelemalla sekä tulkitsemalla nuorten näkemyksiä siitä, kuinka työelämään ja yhteiskuntaan ankkuroituminen tapahtuu. Lähtökohtana toimii nuorten näkökulma. Nuorten näkemyksiä reflektoidaan heidän osallistumansa projektin tarjoamien palveluiden taustaa vasten. Tutkimus toimiikin osana helsinkiläisille lastensuojelunuorille tarkoitetun aktivointiprojektin (HELSA-projekti) evaluaatiotutkimusta. Tutkimuksen yhtenä tarkoituksena on tuottaa tietoa, joka on tukemassa projektin kehittämistä. Tutkimus perustuu 20 nuoren haastatteluun. Vuosien 1997-1999 aikana projektiin osallistuneita nuoria on haastateltu kaksi kertaa käyttäen menetelmänä teemahaastatteluita, joissa on vahva elämänkulullinen painotus. Tutkimuksessa korostetaan haastattelutilanteiden vuorovaikutuksellisuutta. Aineiston analyysi lähtee liikkeelle nuorten puheen ja haastattelutilanteiden tulkitsemisesta, mutta muodostuu lopullisesti aineiston, teorian ja tutkijan tulkintojen välisessä vuoropuhelussa. Lukijan on mahdollista huomioida ja tehdä omat tulkintansa tutkijan läsnäolosta tutkimuksessa. Nuorten näkökulman voikin nähdä aktualisoituvan tutkimuksessa tulkinnallisuutena. Nuoret ovat kertoneet näkemyksistään ja kokemuksistaan. Kertoessaan he ovat tulkinneet elämäänsä. Edelleen tutkija tekee tulkintansa heidän kertomastaan analysoidessaan aineistoa. Tutkimuksessa keskustellaan kriittisesti syrjäytymisestä. HELSA-projektiin voivat osallistua "syrjäytymisvaarassa olevat nuoret". "Me" katsomme nuorten olevan syrjäytymisvaarassa ja keskustelemme syrjäytymisestä. Kokonaan toinen kysymys on se, mitä nuoret näkevät syrjäytymisen tarkoittavan sekä se, näkevätkö nuoret itsensä syrjäytyneinä. Tutkimuksessa onkin tulkittu näitä nuorten näkemyksiä syrjäytymisestä käytyä keskustelua vasten. Näkemysten tulkitaan kertovan siitä, että nuoret eivät näe itseään syrjäytyneinä vaan kokevat toiseutta syrjäytyneisyyttä kohtaan. Nuorten näkemys työelämään ja yhteiskuntaan ankkuroitumisesta on ristiriitainen. Nuoret näkevät ankkuroitumisen tapahtuvan koulutuksen hankkimisen myötä. Ristiriitaiseksi tämä näkemys muotoutuu, kun huomioidaan se, että nuoret eivät ole valmiita istumaan koulunpenkillä ja näkevät koulunkäynnin vastenmielisenä. Nuorten työhön ja koulutukseen liittyvät urankulut muodostuvat katkonaisesti ja työelämään ankkuroituminen on haasteellista. On kuitenkin muistettava, että on olemassa nuorista riippumattomia, rakenteellisia tekijöitä, jotka hankaloittavat nuorten työelämään ankkuroitumista. Työelämään ankkuroitumisen haasteellisuus sekä nuorten itsensä toteuttamat työelämää koskevat järjestelyt saavat tutkijan pohtimaan osittaisen ankkuroitumisen politiikkaa. Osittaisen ankkuroitumisen politiikassa on kyse "pehmeästä laskusta" työelämään, nuorten ehdoilla. Tässä kulminoituukin tutkimuksen evaluatiivinen anti projektille.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.