Article

Urasuunnittelun kehittämisen haasteet valtioneuvostossa - Urasuunnittelu osaamisen kehittämisen menetelmänä

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

Abstract

Endast avhandlingens sammandrag. Pappersexemplaret av hela avhandlingen finns för läsesalsbruk i Statsvetenskapliga biblioteket (Unionsgatan 35). Dessa avhandlingar fjärrutlånas endast som microfiche. Abstract only. The paper copy of the whole thesis is available for reading room use at the Library of Social Sciences (Unioninkatu 35) . Microfiche copies of these theses are available for interlibrary loans. Vain tiivistelmä. Opinnäytteiden sidotut arkistokappaleet ovat luettavissa HY:n keskustakampuksen valtiotieteiden kirjastossa (Unioninkatu 35). Opinnäytteitä lainataan ainoastaan mikrokortteina kirjaston kaukopalvelun välityksellä Tutkimuksessa tarkastellaan urasuunnittelua osaamisen kehittämisen menetelmänä ja sen mahdollisuuksia valtioneuvostossa. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää minkälaisia haasteita urasuunnittelun ja urakierron kehittämisessä löytyy valtioneuvostotasolla. Valtionhallinto joutuu lähivuosina kilpailemaan pätevästä ja osaavasta työvoimasta suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle. Valtiovarainministeriön käynnistämän urasuunnittelun edistäminen valtionhallinnossa -hankeen tavoitteena on ollut valtiotyönantajan kilpailukyvyn lisääminen. Tavoitteena on ollut myös urasuunnittelun yhteisten käytäntöjen ja mallien hahmottaminen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on ensin hahmottaa valtioneuvoston toiminnan ja toimintaympäristön asettamia haasteita henkilöstön osaamiselle, jonka jälkeen pyritään kartoittamaan urasuunnittelun mahdollisuuksia osaamisen kehittämisen menetelmänä. Tämän jälkeen pyritään esittämään ehdotuksia ja mahdollisuuksia urasuunnittelun kehittämiseksi valtioneuvostossa. Tutkimus jakautuu teoriaosuuteen sekä empiiriseen analyysiin. Teoriaosuudessa tarkastellaan suomalaisen julkisen hallinnon ja henkilöstöpolitiikan taustaa sekä keskeisimpiä muutoksia. Teoriaosuudessa selvitetään myös valtioneuvoston toiminnan lähtökohtia ja menetelmiä. Tämän jälkeen kartoitetaan osaamisen kehittämisen taustaa, ja perehdytään urasuunnitteluun osaamisen kehittämisen menetelmänä. Lähdeaineistossa valtiovarainministeriön julkaisuilla on keskeinen merkitys. Empiirisen analyysin aineistona on käytetty haastatteluaineistoa. Haastattelut tehtiin ministeriöiden kansliapäälliköille ja valtiosihteereille, sekä politiikkaohjelmien ohjelmajohtajille. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua teemahaastattelua, jonka jälkeen analyysi on tehty laadullisin menetelmin. Tutkimuksen mukaan ministeriöiden toiminta vaatii entistä laaja-alaisempaa osaamista sekä henkilökohtaisia ominaisuuksia. Esteinä urasuunnittelun kehittämiselle voivat olla organisaatiokulttuuri, asenteet sekä järjestelmien, käytäntöjen ja tiedon puuttuminen. Tutkimuksen mukaan urasuunnittelun kehittämistä pidettiin ministeriön johdon positiivisena ja tarpeellisena asiana. Kehittämistyö voi kuitenkin olla vaikeaa ilman selkeää koordinointia, päämäärää ja poliittista tahtoa.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.