Article

Türkiye de Değerler Eğitimi Konusunda Yapılan Araştırmalar

Authors:
To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the author.

No full-text available

Request Full-text Paper PDF

To read the full-text of this research,
you can request a copy directly from the author.

... Değerler; kültürel grupları, toplumları ve bireyleri tanımlamak, süreç içerisindeki değişimi izlemek, tutum ve davranışların güdüsel temellerini açıklamak için kullanılır (Schwartz, 2012). Eğitim açısından değer ise bir varlığın toplumsal, ruhsal veya ahlaki yönden yararına olan bir nitelik olarak açıklanmıştır (Güçlü, 2015;Yıldırım, 2019). Yani değerler, bireylerin iyiyi, kötüyü ya da doğruyu, yanlışı ayırt edebilmesini veya davranışlarını bu durumlara uygun şekilde sergilemesini sağlayan unsurlar olarak tanımlanabilir (Tulunay Ateş, 2017; Büyükyıldırım ve . ...
... İnsani değerler eğitim açısından incelendiğinde, özellikle öğrencilerin ergenlik dönemlerinde kimlik arayışında bulunmaları nedeniyle öğrencilerin kendilerine bir hayat felsefesi belirlemelerinde önemli bir yere sahip olduğu görülmektedir (Kısaç ve Turan, 2015). Öğrencilerin hayata yönelik geliştirdikleri bu düşünceler, onların eğitim hayatlarındaki tüm süreçlerini, bilişsel, duyuşsal ve davranışsal anlamda gelişimlerini etkileyebilir (Büyükyıldırım ve Tulunay Ateş, 2017;Güçlü, 2015;Kavun, 2016). İnsani değerlerin toplumun içinde var olan her bireyi etkilemesine ve her birey için aynı derecede önem arz etmesine rağmen toplumlarda geleceği temsil eden gençlere insani değerlerin kazandırılmasının daha önemli olduğu söylenebilir. ...
... İnsani değerlerin bireyleri davranışsal, duyuşsal ve bilişsel yönlerden etkilediği düşünüldüğünde (Büyükyıldırım ve Güçlü, 2015;Kavun, 2016;Tulunay Ateş, 2017); öz-yeterlik inancının da bireylerin üst bilişsel akademik başarısını, kimlik duygusu kazanımı, mesleki gelişim, meslek seçimi, motivasyon, kişisel değerler, benlik saygısı, karar verme, tutum, girişimcilik (Doğan ve Tuncer, 2017;Kartopu, 2016;Barni, Danioni ve Benevene, 2019;Tentama vd., 2019;Yücesoy, 2019;Mert, Duman ve Kahraman, 2019;Argyropoulou, Sidiropoulou-Dimakakou ve Besevegis, 2007;Dinther, Dochy ve Segers, 2011;Zimmerman, 2000, Gushue vd., 2006Atik, Tan, Doğan ve Erkoç, 2018;Saptono ve Wibowo, 2018) gibi değişkenlerle ilişkili olduğu ya da bu değişkenleri yordadığı görülmektedir. Bu nedenle insani değerlerin, bireylerin tutum ve davranışlarını etkilediği ve insanların inandıkları doğrular, yanlışlar doğrultusunda karar verme yetileri öz-yeterlik inançları ile ilişkili olduğu düşünülebilir. ...
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı meslek lisesi öğrencilerinin insani değerlerinin öz-yeterliklerini yordama gücünü belirlemektedir. Araştırmanın örneklemini meslek lisesinde öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır. Bu çalışmada, değişkenler arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak için nicel araştırma modellerinden biri olan korelasyonel desen kullanılmıştır. Araştırmanın bağımsız değişkenleri meslek lisesi öğrencilerinin insani değer düzeyleri, bağımlı değişken ise meslek lisesi öğrencilerinin öz yeterlikleridir. Araştırma örneklemine dâhil edilen öğrenci sayısı 626’dır. Öğrencilerden toplanan veriler normal dağılım gösterdiği için çalışma parametrik testler ile sınanmıştır. Veri setinin analizinde meslek lisesi öğrencilerinin öz-yeterlik ve insani değerleri arasındaki ilişki Pearson Moment Çarpım Korelasyon Katsayısı ile test edilmiştir. Araştırmada bağımsız değişkenlerin bağımlı değişkeni yordayıcılığı çoklu regresyon ile test edilmiştir. Araştırmanın sonuçlarına göre meslek lisesi öğrencilerinin öz-yeterlikleri ile insani değerleri arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. Diğer bir araştırma bulgusunda ise meslek lisesi öğrencilerinin insani değerlerinin öz-yeterliklerini yordadığı görülmektedir.
... Turan, Karadağ, Bektaş and Yalçın (2014) assert that scientific studies aiming to investigate a certain field will shed light onto the depth and breadth of that field, as well as depicting its overall status. In fact, there are studies in the literature which aimed to depict overall the studies on values education regarding different periods and perspectives (Baş and Beyhan, 2012;Adıgüzel and Ergünay, 2012;Elbir and Bağcı, 2013;Güçlü, 2015). ...
... It was observed that five major topics were focused on, the highest percentage of which belongs to students' values. This is parallel to the results of the study conducted by Güçlü (2015), which analyzes the research studies on values education in Turkey. As a matter of fact, most studies were observed to have focused on three major topics: students' values, teachers' values and opinions, values in the curriculum (Elbir and Bağcı, 2013;Adıgüzel and Ergünay, 2012;Güçlü, 2015;Baş and Beyhan, 2012). ...
... This is parallel to the results of the study conducted by Güçlü (2015), which analyzes the research studies on values education in Turkey. As a matter of fact, most studies were observed to have focused on three major topics: students' values, teachers' values and opinions, values in the curriculum (Elbir and Bağcı, 2013;Adıgüzel and Ergünay, 2012;Güçlü, 2015;Baş and Beyhan, 2012). However, the fact that only a limited number of topics have been dealt with in such a wide field as values education may suggest that studies have become repetitive. ...
Article
Full-text available
The present study makes a situation analysis of graduate theses on values education published between 1999 and 2015 in Turkey. It has a qualitative research design, wherein data is collected through document analysis. The form developed for this purpose is comprised of nine sections, each of which focuses on a different aspect: universities, education levels, departments/programs, topics, research models, methodologies, sampling strategies, data collection instruments, and data analysis techniques. A total of 126 graduate theses were analyzed. The data was analyzed by means of content analysis. The study revealed that, of 126 theses, 106 were master’s theses, and 20 were doctoral theses; the highest number of theses on values education were submitted in 2013, and the most frequently studied topic was students’ values. It was also found that qualitative methods were the most common research methods, and survey was the most common research model. Finally, random sampling was found to be the most common sampling technique.
... Değerler eğitiminde sınıf dışı etkinliklerin yeterince gerçekleştirilememesi, değerler eğitiminde yaşanan temel sorunlar arasındadır (Güçlü, 2015). Günümüzde internet ve web teknolojileri sayesinde eğitim süreçleri sınıf dışına taşınabilmektedir. ...
... Failure to perform out-of-class activities in values education is among the main problems in values education (Güçlü, 2015). It is possible to carry out values education out of the classroom by using Web technologies and thus ac-tivities for values education can be carried outside the limited course hours. ...
Article
Full-text available
Bu çalışmada, karakter ve değerler eğitimi (KDE) dersinde gerçekleştirilen video blog uygulamalarının öğretmen adaylarının değer eğitimine yönelik tutumları üzerindeki etkisini ve öğretmen adaylarının bu uygulamalar hakkındaki görüşlerini belirlemek amaçlanmıştır. Çalışmada karma araştırma yöntemi kullanılmıştır. Çalışmanın nicel boyutunu öntest-sontest kontrol gruplu deneysel desen oluşturmaktadır. Çalışmada nicel veri toplama amacı ile Değer Eğitimine Yönelik Tutum (DET) Ölçeği kontrol ve deney gruplarına derslerin başlangıcında ve sonunda, öntest ve sontest olarak uygulanmıştır. Çalışmanın nitel boyutunu ise video blog uygulamalarına katılan olan 11 öğretmen adayı ile yapılmış olan yarı yapılandırılmış görüşmeler oluşturmaktadır. Deney grubu ile yürütülen ders sürecinde normal ders içeriğine ek olarak video blog uygulamaları gerçekleştirilmiştir. Video blog uygulamalarında, blog üzerinde örnek olay videoları paylaşılmış, öğretmen adaylarının bunları ders saatleri dışında izleyerek yorumlamaları istenmiştir. Analizler sonucunda, grupların değerler eğitimine yönelik tutumları arasında deney grubu lehine anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Ayrıca, deney grubu öğretmen adaylarının DET ölçeğinin faktörleri olan “değerler eğitiminin gereğine inanç”, “değer eğitimini içselleştirme” ve “değer eğitimine yönelik olumsuz inanç” faktörlerinden aldıkları öntest ve sontest puanlarında sontest puanları lehine anlamlı bir fark olduğu görülmüştür. Bunun dışında öğretmen adayları video blog uygulamalarının KDE derslerini daha akılda kalıcı ve ilgi çekici hale getirdiği, öğrencilerin derse katılımını kolaylaştırdığı yönünde yorumlarda bulunmuştur.
... Values must convey to individuals the values they have in order for society to continue its existence (Acat and Aslan, 2012). Today, according to experts in the field of education, it is essential to pass on core values to future generations (Güçlü, 2015). In this respect, studies on value in education are of great importance. ...
... Toplumlar, varlıklarını devam ettirebilmek için sahip olduğu değerleri bireylere aktarmak durumundadır (Acat ve Aslan, 2012). Günümüzde eğitim alanındaki uzmanlara göre, temel değerler gelecek kuşaklara aktarmak bir gerekliliktir (Güçlü, 2015). Bu açıdan eğitim alanında değer üzerine yapılan çalışmalar büyük önem taşımaktadır. ...
Article
Full-text available
Values are aimed at facilitating adaptations of individuals to society, ensuring peace and security among the individual members of society, and forming a common life together. The fact that the concept of value is linked to different fields sets the ground for the classification of values in different ways. Entering the world into a rapid process of change affects societies, and in this case it is essential that communities protect their values. The adverse effects of technology lead to ineffectiveness of communication between individuals and societies, which makes it difficult to maintain values. This development of change has accelerated the work done on values in recent years. For this reason, many publications, master's and doctoral dissertations on values have been published. The purpose of this research is to examine the values in the master thesis prepared to determine the values. Content analysis method was used in the research. All of the graduate theses that are prepared in Turkey to determine the values forms the universe of the research. The sample of the study is composed of 118 graduate theses that are open to access in the online site of YÖK National Dissertation Center. In the analysis of the data obtained in the research, descriptive analysis such as frequency and percentage are used. As a result of the research, it has been reached that different values are involved in the theses on the values, the frequency of the values changes according to the fields, and a significant part of the researchers performing these studies do not do value classification. The study is particularly important in terms of educators who carry out various studies on values and researchers who will prepare a postgraduate study on values.
... Values, which constitute the fundamental principles for the self-development and realization of the individual, are also determinative of the integration of the individual into society. Considering that individuals are also determinative of the future of society (Güçlü, 2015), it gains even more meaning for countries to put excessive emphasis on values education and develop specific values education policies. ...
Article
Values education is an accepted field of study in the world today. The cultural ties that values education has due to its nature are also reflected in the studies carried out. Based on the necessity of determining the trend of values education studies in the world, this research aims to bring a bibliometric view to the field. For this purpose, 256 articles indexed in Web of Science from 2005 to 2021 were analyzed. As a result of the analysis, the distribution of the articles by years and journals, the prominent articles, authors, institutions, and the links between them were mapped. It has been observed that the journal "Educational Sciences in Theory and Practice" stands out in terms of the number of documents in the journals, and the journal "Teaching and Teacher Education" ranks first in terms of the number of citations it receives. The most influential authors are Thornberg, R., Lovat, T., and Clement, N. Among the countries, it has been determined that Australia ranks first in terms of both the number of documents and the number of citations it receives. The expression “values education” is the most preferred keyword. It was followed by the words “values” and “moral education”. It has been observed that the cooperation networks between the authors, institutions and countries are weak. Keywords: values education, bibliometric analysis, Web of Science, Voswiever.
... sürdürebilmek için sahip oldukları sosyal değerler ve ahlaki standartların gelecek nesillere nakledilmesinin gerektiği eğitimcilerin üzerinde uzlaştıkları bir konudur (Güçlü, 2015). Değerlerin aktarımı, kuşaklar arasında ortaya konan sosyal davranış kurallarının modellenmesi, gözlenmesi ve örnek alınmasını içeren öğrenme yöntemleriyle gerçekleşir. ...
Book
Full-text available
Bu kitapta; kuşaklar arasında zaman içerisinde gerçekleşen değer yargılarındaki ayrışımlar ve değişimlerin hangi boyutta yaşandığını ve var olduğunu, bu değişimlerin kişiler arası iletişime bir iletişim bozukluğu olarak yansıyıp yansımadığını ve bunun neticesinde yaşanan sosyal çatışmalar ve iletişim engellerinin toplumsal yaşamda nasıl ve hangi düzeyde gerçekleştiği ya da gerçekleşmediği konusu incelenmiştir.
... Therefore, the teachers suggested that they provide values education as a separate course. Güçlü (2015) used descriptive analysis to evaluate the results of studies in Turkey on values education. They have concluded that the studies focus on the effects of values education on children's social, cognitive, affective, and moral development. ...
Article
Full-text available
People’s actions are governed by their values, beliefs, perspectives, and world views. There is so much diversity that everyone has or creates their own moral standards, principles, and values, making social cohesion difficult. We come to a dead-end when we evaluate different moral standards and value systems from the perspective of relativity and absoluteness. People acquire values first in the family and then at school. Therefore, teachers play a crucial role in helping students adopt values and moral standards. This study investigated teachers’ views on values (especially lost values). This study adopted a qualitative research design (phenomenology). Data were collected using a semi-structured interview questionnaire developed by the researcher. The questionnaire consisted of six questions. The study sought answers to the following questions: What do teachers think about values and values education? What values do teachers think we have lost in society? Why do teachers think we have lost values in society? and How do teachers think we can get back the lost values? Participants viewed values as moral principles. They regarded values education as the type of education required for society to live in a healthy, harmonious, and peaceful way. They thought that we had lost the values of honesty, understanding, respect, etc. They believed that we had lost those values because of social media, changes in the institution of family, etc. They suggested that we provide students with values education courses and encourage school-family collaboration to get back the lost values.
... There are a total of ten research studies related to the revision of the value of education in Turkey (Adıgüzel & Ergünay, 2012;Baş & Beyhan, 2012;Beldağ 2016;Elbir &Bağcı 2013;Gözler et. al., 2020;Güçlü 2015;Gündüz, Başpınar & Büyükkarcı, 2017;Kapkın, Çalışkan & Sağlam, 2018;Kurtdede Fidan & Öner, 2018;Metin & Yılmazer, 2019). These studies analyzed the work on value education published between 2012 and 2020. ...
Article
Full-text available
It is seen that the number of studies dealing with the values in children‟s literary products has been increased. Although there are many reviews on the studies concerning with value education, these reviews do not provide some significant details about these studies. This study has provided a content analysis of the studies on the values in children‟s literature. In order to achieve this aim a total of 136 studies carried out in the period between 2007-2020 were analyzed. Of these studies 44 were articles and 92 were theses. The data were first collected through the “form of publication classification on the values in children's literature works”. It has been found that the values in children's literature works are mostly analyzed in master‟s thesis. Within these studies the most frequently analyzed literary genre has also been found to be stories. In the master‟s thesis there are analyses on a single work or on multiple works. It has been also found that the literary works analyzed are mostly by Turkish authors. The values covered in children's literature works have been analyzed taking into consideration the Turkish courses educational programs and core values list. It has been found that the most frequent values covered in children's literature works affection truthfulness, honesty, helpfulness.
... Toplumun varlığını devam ettirebilmesi değerlerin toplumu oluşturan bireyler tarafından içselleştirilmesi ve davranış olarak gösterilebilmesi için erken yaşlardan itibaren değerler eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Bu noktada okullara önemli görevler düşmektedir (Güçlü, 2015 (Uzunkol 2014;Izgar, 2013;Öztürk Samur, 2011 ...
Article
Full-text available
It is aimed to be evaluate the “EDEP” Project according to the teachers’ views. The working group consist of 100 teachers in all grades of schools. A semi-constructed form including open ended question is used for the evaluation. “What is your opinion EDEP Project?, What kind of applications do you use while carrying out the EDEP Project?, What are their pacts of EDEP Project on you?, What are the contributions of EDEP Project on your pupils?, How can you assess the participation of the families in the Project?, What are the manners of your manager for this EDEP Project?, What are you suggestions for developing this EDEP Project? are some question included in the evaluation process. Descriptive analysis is used as a technique for analyzing the data. After evaluation process, the applications on EDEP Project, the contributions of this Project on pupils and teachers participation of the families in this Project, manners of manager for the Project and suggestions on developing the Project are analyzed thoroughly. A detailed information is given to those concerned in EDEP Project.
... Toplumun varlığını devam ettirebilmesi için son derece önemli olan değerlerin toplumu oluşturan bireyler tarafından içselleştirilmesi ve davranış olarak gösterilebilmesi için daha erken yaşlardan itibaren bireylere değerler eğitiminin verilmesi gerekmektedir. Yapılan araştırmalarda, hikâye, çizgi film gibi araçların değerler eğitimi için kullanıldığı ve bunların değerler eğitiminde olumlu etkileri olduğu görülmektedir (Güçlü.,2015). ...
Conference Paper
Full-text available
Bu araştırmada özel yetenekli olduğu tanılanmış ortaokul 5. Sınıf öğrencilerinin fen bilimleri dersi ve fen bilimleri öğretmeni kavramlarına yönelik algılarının metaforlar aracılığı ile ortaya çıkarılması amaçlanmıştır. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden olgu bilim (fenomenoloji) yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçimi kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya İstanbul ilinde bulunan bir bilim ve sanat merkezinin 5. sınıf öğrencileri (N=64) gönüllü olarak katılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından oluşturulmuş ve fen bilimleri dersi ve fen bilimleri öğretmeni kavramları için ayrı ayrı “Benim için fen bilimleri dersi/ fen bilimleri öğretmeni……gibidir/ benzemektedir; çünkü...........” cümlelerini içeren formlar öğrencilere dağıtılmış, öğrencilerden gelen cevaplar ise içerik analizi yöntemi ile çözümlenmiştir. Özel yetenekli öğrenciler fen bilimleri dersi için 54, fen bilimleri öğretmeni için 48 farklı metafor üretmişlerdir. Fen bilimleri dersi için en sık frekansta üretilen metafor kitap, oyun ve su olmuştur. Fen bilimleri öğretmeni için ise en sık frekansta üretilen metafor güneş ve kitap olmuştur.
... Toplumların varlıklarını belli bir düzen içinde sürdürebilmesi o toplumun bireylerinin değerleri ne derece içselleştirdiği ile doğru orantılıdır (Güçlü, 2015). Değerler yoluyla bireyler disipline edilir, ahlaki gelişimleri desteklenmiş olur ve bireylerin karakterlerinin olumlu yönde gelişmesi sağlanır (Akbaş, 2008). ...
Article
Full-text available
There is a need for the existence of individuals who have adopted social values to overcome the problems of the 21st century. Therefore, the transfer of these values through the courses has become important in schools. Social Studies course is an important lesson in gaining social values due to its content. Considering the role of this course in the values education, it is important to determine the level of social values of the teacher candidates who will transfer the course. In this context, it is aimed to investigate the multidimensional social values of Social Studies teacher candidates in terms of various variables. The research is in a descriptive survey model. The study group of the research consists of Social Studies teacher candidates who are studying a public university in the spring semester of the academic year 2017-2018. The data were gathered by using a multidimensional social values scale. The data were analyzed using SPSS 22. In the study, there was a significant difference between the social values of the pre-service teachers according to the gender variable in the dimension of religious values in favor of female students. The social values of teacher candidates did not show a significant difference according to the grade level, age, family income, mother education level, father's level of education, number of siblings and place of residence.
... Yaşama yön veren değerlerin kaybolmasına engel olmak ve sağlıklı bireylerin yetiştirilebilmesi için değer kazanımı konusunda eğitimin önemi üzerinde durulmaktadır. Değerler eğitimi bilişsel ve ahlaki gelişim başta olmak üzere bireyin gelişimi üzerinde etkilidir (Güçlü, 2015;Özer ve Aktaş, 2019). ...
... Günümüzde eğitimcilerin hemen hemen tamamı temel değerler ve ahlaki standartların gelecek kuşaklara aktarılmasının bir gereklilik olduğu konusunda görüş birliği içerisindedirler. Çünkü toplumların varlıklarını devam ettirebilmeleri değerlerin gelecek nesillere aktarılması ile yakından ilgilidir (Güçlü, 2015). Bu noktada eğitim kurumlarına büyük görevler düşmektedir. ...
Article
Full-text available
Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine yönelik değer düzeylerinin çeşitli değişkenlere göre incelenmesidir. Tarama modelinde betimsel nitelikte desenlenen bu araştırmanın çalışma grubunu; 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar döneminde Batman İl Merkezi Ortaokullarında okuyan 373 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri “Beden Eğitimi ve Spor Dersi Değer Ölçeği” ile toplanmıştır. Ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin en yüksek değer düzeyini “Farkındalık” (4,54±0,56), en düşük değer düzeyini ise “Milli Kültür ve Beraberlik” (3,77±1,06) boyutunda sergiledikleri görülmüştür. Diğer alt boyutlar olan “Saygı” (4,45±0,56) ikinci sırada, “Dayanışma” (4,29±0,61) üçüncü sırada, “Sağlıklı Yaşam ve Beslenme” (4,25±0,71) ise dördüncü sırada öğrencilerin değer düzeylerini belirlemektedir. Çalışmada ortaokul öğrencilerinin beden eğitimi ve spor dersine ilişkin değerleri sıklıkla ve her zaman sergiledikleri ve bu değerlerden haberdar oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
... Ancak Hayat Bilgisi öğretim programındaki adalet, aile birliğine önem verme, bağımsızlık, bilimsellik, çalışkanlık, doğal çevreye duyarlılık, doğruluk, dostluk, dürüstlük, estetik, güven, kültürel mirasa duyarlılık, merhamet, misafirperverlik, sabır, vatanseverlik, vefalı olma, vicdanlı olma değerlerinin okul öncesi eğitim programında yer almadığı saptanmıştır. Bununla beraber okul öncesi eğitiminde değerler ile ilgili çalışmaların kapsamı sınırlı bulunmakta, alan yazınında bu hususun altı çizilmektedir (Dereli-İman, 2014;Erdoğan, 2010;Güçlü, 2015;İnci, 2009;Kaya, Günay ve Aydın, 2016;Kamaraj ve Kerem, 2006;Neslitürk, 2013;Oruç, 2010;Samur, 201;Sapsağlam, 2016). Ayrıca, Sapsağlam (2016) yardımseverlik, iş birliği, arkadaşlık, paylaşma ve dürüstlük gibi okul öncesi dönemde çocuklara kazandırılabilecek değerlere yönelik eğitim programlarında herhangi bir hedef, amaç ve kazanımın yer almadığı belirtmiştir. ...
Article
Full-text available
Okul öncesi eğitim çocuğa ilkokula hazırlık sürecinde temel yaşam becerilerini öğreterek yaşama hazırlar. Çocuğun yeni olay ve durumlara nasıl tepki vereceği, yeni tanıştığı kişilerle nasıl iletişim kuracağı ve topluma nasıl uyum sağlayacağı okul öncesi eğitim programı ile sunulmaktadır. Hayat Bilgisi öğretim programında da ön planda tutulan bu özellikler çocuğun yaşamından kesitler sunarak öz benliğinin farkına varmasına yardımcı olur. Böylece çocuk öz güveni yüksek, öğrenmekten keyif alan birey olarak yetişecektir. Bu çalışmada, 36-72 aylık çocukların eğitimini kapsayan 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ile 2017 Hayat Bilgisi Öğretim Programı arasındaki sarmallık ilişkisini belirlemek amaçlanmıştır. Mevcut araştırmada sarmal program, kazanımlar arasında ardışıklık ilkesini göz önünde bulunduran ve kazanımların tekrar öğretilmesini amaç edinen bir programlama yaklaşımıdır. Bununla beraber kazanımlara ilişkin oluşturulan değerler ve beceriler ele alınmıştır. Bu araştırmanın yöntemi tarama modelinde betimsel bir çalışma olarak belirlenmiştir. Araştırmada Okul Öncesi Eğitim Programı ile Hayat Bilgisi Öğretim Programı arasındaki sarmallık ilişkisi doküman analizi yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenerek, kazanımlar arasındaki sarmallık ilişkisi ortaya konmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu internet sayfasından elde edilen mevcut 2013 Okul Öncesi Eğitim Programı ve 2017 1. Sınıf Hayat Bilgisi öğretim programı oluşturmaktadır. Araştırma kapsamında Okul Öncesi Eğitim Programı ve Hayat Bilgisi Öğretim Programları, gelişim alanları/ ünite, kazanımlar ve göstergeler, amaçlar, program temel özellikleri, beceri ve değer açısından karşılaştırılarak, iki program arasındaki sarmallık ilişkisi tespit edilmiştir. Bu sonuç kapsamında öğretmenlerin her iki programdaki kazanımları ne düzeyde ve nasıl kazandırdığının tespit edilerek gelecek programların sarmallık perspektifinde tasarlanması önerilmiştir.
... Bu nedenle okul, aile ve toplum işbirliği değer eğitiminin amacına ulaşmasında oldukça önemlidir. Aksi durumda değer öğrenmelerinin içselleştirilmesi ve kalıcılığının sağlanmasında sorunlar yaşanması olasıdır (Güçlü, 2015;Yazar, 2012;Kantar, 2014;Karasu Avcı ve İbret, 2016;Tay ve Yıldırım, 2009). Ancak değerler eğitiminde karşılaşılan sorunlar yalnızca okul veya aileden kaynaklanmamaktadır. ...
... Farklı araştırmalarda da okuldaki değerler eğitimi yaklaşımının ve okul-aile işbirliğinin çocuklara değerleri kazandırmada etkili olduğuna dikkat çekilmektedir (Akbaş, 2004;Çengelci, 2010;Deveci ve Dal, 2008). Güçlü (2015), değerler eğitiminde; film, fotoğraf, resim gibi çok sayıda görsel öğeden yararlanılabileceğini açıklamaktadır. Özellikle okulların eğitim öğretime yeni başladığı ve sonuna yaklaşıldığı dönemlerde, öğrencilere değerler eğitimi konusunda etkili filmler izletilmesinin, hem değerler eğitimine katkı sağlayacağı hem de öğrencilerin okulda geçirdikleri vakitleri daha etkili doldurarak bu dönemde yaşanan öğrencilerle ilgili sorunları azaltacağı düşünülmektedir. ...
... Değerler konusu geçmişten günümüze iktisattan eğitime, felsefeden sosyolojiye her alanda çalışılırken; yakın geçmişte ve günümüzde değerler, normlar ve ahlak kavramları hem zihinlerde çağrıştırdıklarıyla, hem de eğitim alanı için oluşturdukları anlamlarıyla giderek önem kazanan ve tüm dünyada tartışılan kavramlardır (Tezcan, 1974;Aydın, 2011;Cihan, 2014;Güçlü, 2015). Bir yandan bu kavramlar geleneksel, modası geçmiş, eskimiş sıfatlarıyla anılırken, diğer yandan her kesimden insanın üzerine tartıştığı ve görüşler ortaya koyduğu güncel ve yakıcı bir konu başlığı olmaya devam etmektedir (Cihan, 2014). ...
Article
Full-text available
Values provide the socialization of an individual along with the customizing the communities. From this perspective, teaching the values have begun to have a growing impact. Training activities that provide the transfer of value in socialization of an individual have come to the fore among other educational activities. The transfer of social values take place with the values education studies. While educators ought to be knowledgeable in this area to put the value education activities into practice effectively, the official school curriculum of schools and the hidden curriculum should also be utilized in value transfer. The most important duty in transfer of cultural values, the socialization of the new generations falls to educational institutions, namely schools. From that reason, educators regard another important goal of education is to give the values of the society. To accomplish this goal, under the names of value education, character education and moral education have been developed by the educators. This study, taking the concept of value as a base, reveals the relationship of value–society, value– culture, value–socialization, formation of values, classifying of the values, defines the concept of social values and gives information about value education.
Article
Değerler, toplumu var eden ve geleceğe taşıyan önemli ortak düşünce ve inançlardır. 2018’de yenilenen sosyal bilgiler programında öğrencilere kazandırılması gereken 18 değer bulunmaktadır. Değerlerin sosyal bilgiler alanında yapılan doktora çalışmalarında ne kadar yer aldığı ve değerlerin öğretimine yönelik ne kadar çalışıldığı değerlerin doğru ve etkin bir şekilde öğrencilere kazandırılması açısından önem taşımaktadır. Bundan dolayı çalışmanın amacı sosyal bilgiler eğitimi alanında yer alan doktora tezlerini değerler açısından incelemek ve değer konusunda çalışma yapacak araştırmacılara çalışılmayan değerler konusunda fikir vermektir. Nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemiyle gerçekleştirilen çalışmada Yüksek Öğretim Kurumu Tez Merkezinden sosyal bilgiler eğitiminde 1998-2021 yılları arasında çalışılmış dört yüz kırk doktora tezi incelenmiş ve değerlerin çalışıldığı yirmi dokuz doktora tezine ulaşılmıştır. Tezler yıl, değer konusu, yöntemi, çalışma grubu, verilerin analizi ve araştırmacının cinsiyeti açısından değerlendirilmiştir. Verilerin sınıflandırılmasında ve değerlendirilmesinde içerik analizi kullanılmıştır. Bulgular grafik, yüzde ve frekanslar yoluyla betimlenmiştir. Araştırmanın sonucunda değerlere ilişkin en fazla 2018’de çalışma yapıldığı, çoğunlukla karma desenin tercih edildiği, verilerin en fazla SPSS ve içerik analizi ile çözümlendiği görülmüştür. Çalışma grubu olarak öğrencilerin çoğunlukla tercih edildiği tespit edilmiştir. Çalışmada ulaşılan bulgular doğrultusunda bilimsellik, çalışkanlık, sevgi, dayanışma, duyarlılık, eşitlik ve tasarruf konularına ilişkin çalışmalar yapılması ve velilerin de değerler eğitimine yönelik tutum ve görüşlerinin incelenmesi önerilmektedir.
Article
Bu çalışmanın amacı; hayat safhalarının, sayfalarının nasıl olması gerektiği hususunda bir rol modeli olan Mehmet Akif'in, Safahat isimli eserinde tespit edilmemiş değerlerin olup olmadığını belirlemektir. Ayrıca; Türk edebiyatına, Türk milletine, İslam âlemine önemli hizmetlerde bulunan, İslam dünyasının kalkınması amacına ömrünü adayan Akif'in, Müslümanlar için önemli bir rehber olma vasfı taşıyan Safahat isimli eserinin eğitimsel anlamdaki değerini ortaya koymaktır. Safahat'ta yer alan değerler üzerinden, Akif'in hayali "Asım'ın Nesli"nin adayları konumundaki öğrencilerde ve onları yetiştirecek öğretmenlerde bir farkındalık oluşturulmak istenmektedir. Çalışma, nitel araştırma yöntemine uygun olarak durum çalışması deseninde hazırlanmıştır. Araştırmanın veri kaynağı, Mehmet Akif'in Safahat isimli şaheseriyle 33 öğretmen ve 687 öğrencidir. Verilerin toplanmasında; doküman analizi, ön testi ve son testi arasında konferanslara yer verilen anket yöntemi kullanılmış; verilerin analizinde ise betimsel analiz ve tema analizi yapılması suretiyle istatistikî sonuçlar elde edilmiştir. Safahat'ta 41 tematik değer tespit edilmiştir. Bunlardan 17 tanesi bu çalışmayla ayrıntılı olarak belirlenmiştir. Safahat'taki değerlerin, öğrenciler ve öğretmenler tarafından bilinmediği hatta Safahat'ın Türk edebiyatındaki ve İslam dünyasındaki değerinin farkında olunmadığı sonucuna varılmıştır. Bu yönüyle çalışma, öğrenciler ve öğretmenlerde Mehmet Akif'e ve Safahat'a karşı önemli bir farkındalık oluşturmuştur. Ayrıca, çalışma kapsamında hazırlanan "Liselerde Mehmet Akif Ersoy ve Safahat seçmeli dersi olmalı mıdır?" anket sorusu öğrenciler ve öğretmenlerce oldukça rağbet görmüştür.
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı; Barış Manço eserlerini sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerler bağlamında inceleyerek değer öğretiminde Barış Manço eserlerinin kullanılması hususunda sosyal bilgiler eğitimcilerine önerilerde bulunmaktır. Nitel araştırma yönteminin benimsendiği araştırmada Barış Manço eserleri doküman analizine tabi tutulmuştur. Barış Manço’ya ait 162 adet eserin sözleri çalışmanın veri kaynağını oluşturmuştur. Elde edilen veriler 2018 sosyal bilgiler öğretim programında yer alan değerlere yer verip vermeme durumuna göre betimsel analize tabi tutulmuştur. Araştırma bulgularına göre Barış Manço eserlerinde en fazla sevgi değerinin yer aldığı görülmüştür. Sevgi değerini sırasıyla yardımseverlik, saygı ve estetik değerleri izlemektedir. Barış Manço’nun icra ettiği 162 adet eser içinde 61 tanesinin sosyal bilgiler dersine özgü değerlerle doğrudan ilişkili olduğu görülmüştür. Barış Manço’nun eserlerinde “aile birliğine önem verme, barış, bilimsellik, çalışkanlık, dayanışma, duyarlılık, dürüstlük, estetik, eşitlik, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik ve yardımseverlik.” değerleri yoğun bir şekilde vurgulanmıştır. Bu değerlerin ortaokul öğrencilerine kazandırılmasında belirtilen eserlerin önemli katkılar sağlayacağı söylenebilir. Anahtar Kelimeler: Sosyal bilgiler, Barış Manço, değerler, sosyal bilgiler öğretim programı, doküman analizi This study aimed to investigate Barış Manço's work in the context of the values in the curriculum of social studies and to make recommendations to educators in social studies regarding the use of Barış Manço 's work in values education. In the research which adopted qualitative research method, Barış Manço works were subjected to document analysis. The lyrics of 162 works belonged to Barış Manço formed the data source for the current study. The results collected were subjected to a descriptive analysis based on whether or not they include the values in the 2018 curriculum of the social studies. According to the study findings, it was observed that the value of love was identified the most in the works of Barış Manço. The value of love was followed by helpfulness, respect, and aesthetic values, respectively. Among the 162 works performed by Barış Manço, 61 were considered to be directly associated with values relevant to the social studies lesson. In the works of Barış Manço, "caring for family unity, peace, being scientific, diligience, solidarity, sensitivity, honesty, aesthetics, equality, respect, love, responsibility, patriotism and helpfulness" values are highly emphasized. It can be stated that these works will provide significant contributions to the acquisition of these values to secondary school students.
Article
Full-text available
Bu araştırmanın amacı, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin değerler eğitimi kapsamında yaptıkları sosyal ve kültürel faaliyetlerin manevi değerler kazanımlarına etkisini belirlemek için bir ölçek geliştirmektir. Değerler eğitimi kapsamında gezi, yarışma, izcilik, kitap okuma, seminer, konferans, kamp vb. pek çok faaliyet yürütülmektedir. Sosyal ve kültürel faaliyetlerin, hedef değerlerin kazanımında ne ölçüde etkili olduğunu belirlemek önem arz etmektedir. 2020 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen bu araştırmaya toplam 755 öğrenci katılmıştır. Ölçeğin KMO değeri 0,947; Barlett testine göre kay kare değeri anlamlıdır. Açımlayıcı faktör analizi (AFA) sonucu ölçeğin 18 madde ve üç faktörden oluştuğu, toplam varyansın %66,6’sını açıkladığı belirlenmiştir. Dürüstlük ve sorumluluk, sabır ve saygı, yardımseverlik isimleri verilen faktörlerin yük değerlerinin 0,55-0,82 arasında değiştiği tespit edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi (DFA) aşamasında, X2=2,64 ve RMSEA=0,078 olduğu görülmüştür. Diğer uyum indeksleri olan NFI=0,97, NNFI=0,98, CFI=0,98, RFI=0,96, RMR=0,060, SRMR=0,046 ve IFI=0,98 olarak tespit edilmiştir. Bu değerler, ölçeğin yapı uyumunun iyi düzeyde olduğunu göstermektedir. Cronbach’s Alpha katsayısı ölçeğin tümü için 0,949, faktörler için sırasıyla 0,929, 0,865 ve 0,842 olarak ortaya çıkmıştır. Ölçeğin yüksek düzeyde güvenirliğe ve maddelerin iç tutarlılığa sahip olduğu belirlenmiştir. Buna göre ölçeğin, sosyal ve kültürel faaliyetlerin, manevi değerlerin kazanılmasına yaptığı etkiyi ölçmek amacıyla uygulanabilecek geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğu söylenebilir.
Article
Full-text available
Okula başlayana kadar tamamen doğal yollarla ailesinden değerler eğitimi alan çocuğa, okula başladığı zaman bu değerlerin öğretimi planlı ve bilinçli şekilde gerçekleştirilmektedir. Zira değerler dolaylı olarak, toplumların yaşam ve gelişim seyrini değiştirebilme gücüne sahiptir. Toplumsal değerlerin ve ahlaki standartların gelecek kuşaklara aktarılması önemlidir. Bu araştırmanın amacı; Türkçe dersi kapsamında değerler eğitiminde karşılık bulan saygı ifade kalıplarının 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alma durumunu tespit etmek ve mevcut durumu ortaya koymaktır. Araştırmanın problem durumu, değerler eğitimiyle ilgili saygı ifade kalıplarının 5. sınıf Türkçe ders kitabında yer alma düzeyinin yeterli olup olmadığıdır. Bu bağlamda metinlerde ve etkinliklerde geçen saygı ifade kalıplarının neler olduğu, karşılık ifadelerinin olup olmadığı ve doğrudan saygı ifade kalıplarının ele alındığı tema, metin veya etkinliğin olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışma, nitel araştırma olarak desenlenmiş ve nitel araştırma yöntemleri kapsamında, doküman taraması kullanılmıştır. Bu araştırmada Özgün Yayınevi’nin 5. sınıf Türkçe ders kitabıdır. Bu bağlamda kitapta yer alan metinlerin tamamı ve metne bağlı etkinliklerin hepsi incelemeye dâhil edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde, betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır. Belirlenen ifade kalıpları tablolar hâlinde sunulmuş ve bulgular yorumlanarak mevcut durum ortaya koyulmuştur. Sonuçta 5. sınıf Türkçe ders kitabının saygı değerini içerdiği ancak saygı ifade kalıplarına yer verme konusunda metin veya etkinliklerde yeterli olmadığı belirlenmiştir.
Article
Full-text available
Günümüzün değişen şartlarına rağmen toplumda derin iz bırakan ve kültür aktarımını sağlayıp gelecek kuşaklara yön veren değerler, bireylerin sahip çıkması gereken en temel manevi unsurların başında gelmektedir. Bireylerin değerleri kazanması sürecinin önemli bir kısmını okul yaşantısı oluşturmaktadır. Milli kültürümüzün temel yapı taşlarından olan kök değerlerin büyük bir çoğunluğu programın uygulayıcısı olan ders kitapları ve metinler aracılığıyla kazanılmaktadır. Bireylerin temalarda yer alan bu değerleri davranışlarına yansıtabilmeleri için öncelikle değerlerin farkına varıp içselleştirmeleri gerekmektedir. Böylece birey davranışlarını yönlendirerek kişiliğini sosyal, duygusal, bilişsel ve ahlaki yönden geliştirmektedir. Bu çalışmanın amacı Millî Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı 6. Sınıf Türkçe Ders Kitabı’nda yer alan temalardaki metinlerin kök değerlerini tespit etmek ve bu değerlerin metinlerle ilişkisini belirlemektir. Araştırma nitel araştırma metodolojisine uygun olarak hazırlanmıştır. Araştırmanın veri analizinde içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın materyalini, MEB Ortaokul ve İmam-Hatip Ortaokulu 6. Sınıf Ortaokul Türkçe Ders Kitabı’ndaki 8 tema içerisinden 24 okuma metni ve 8 dinleme metni olmak üzere toplam 32 metin (belge/doküman) oluşturmaktadır. Serbest okuma metinleri, kapsam dışı tutulmuştur. Araştırma sonucunda çocukların temalarda yer alan metinlerdeki değerleri kazanmasında edebi eserlerin rolüne değinilmiş ve bu bağlamda Türkçe ders kitaplarında yer alan metinlerin seçimine gösterilmesi gereken özenin önemi vurgulanmıştır.
Article
Bu araştırmanın amacı, çeşitli metinlerdeki değerleri tespit etmeyi amaçlayan lisansüstü tezleri farklı açılardan ele alıp incelemektir. Tarama modelinde doküman incelemesi ile gerçekleştirilen çalışmanın örneklemini 2009-2018 yılları arasında hazırlanan 160‟ı yüksek lisans, 18‟i doktora tezi olmak üzere toplam 178 lisansüstü araştırma oluşturmaktadır. Bu araştırmalar, hazırlandıkları yıllara, öğrenim kademesine, üniversitelere, örneklem olarak kullanılan materyallere, incelenen metinlerin edebî türlerine, araştırmalarda kullanılan değer sınıflandırmalarına ve en çok tercih edilen yazar-eser dağılımlarına göre incelenmiştir. Araştırmanın verileri içerik analizi ile çözümlenmiş, ulaşılan kategoriler frekans ve yüzde değerleri kullanılarak tablo ve grafikler aracılığıyla sunulmuştur. Elde edilen bulgulara göre metin merkezli değerler eğitimi çalışmalarının en çok 2015, 2017 ve 2018 yıllarında hazırlandığı, yüksek lisans seviyesindeki çalışmaların çoğunlukta olduğu, Atatürk Üniversitesinin konuyla ilgili en fazla tezin hazırlandığı üniversite olduğu belirlenmiĢtir. Araştırmalarda kullanılan materyallerde edebî eserler ile ders kitaplarının daha çok tercih edildiği; bir yazarın birden fazla eseri üzerine yapılan araştırmalara ağırlık verildiği, hikâye ve roman türündeki eserlerin daha çok incelendiği tespit edilmiştir. Safahat ve Dede Korkut Hikâyeleri tezlerde en çok incelenen eserler olurken, Aytül Akal, Muzaffer İzgü, Yalvaç Ural ve Yavuz Bahadıroğlu, eserlerindeki değerler üzerine en fazla araştırma yapılan isimler olarak öne çıkmışlardır.
Article
Full-text available
zet Bu araştırma Antalya'da öğrenim gören ortaöğretim öğrencilerinin okullarında yürütülmekte olan Değerler Eğitimi uygulamalarına ilişkin görüşlerinin değerlendirilmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın katılımcıları 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında Antalya ili Döşemealtı ilçesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde 12. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan herhangi bir disiplin cezası almamış ve değerler eğitimi etkinliklerinde aktif görev alma ölçütlerine uygun olarak seçilmiş 20 öğrenciden oluşmaktadır. Bu araştırmanın verileri araştırmacılar tarafından hazırlanan 8 açık uçlu sorudan oluşan yarı yapılandırılmış görüşme formu ile elde edilmiştir. Araştırma verileri betimsel analiz tekniği kullanılarak çözümlenmiştir. Araştırma sonucunda, çalışma grubunun değer kavramı ve değerler eğitimi uygulamalarına ilişkin farkındalıklarının olduğu, öğrencilerin değerler eğitimi uygulamalarına pozitif yaklaştığı ve etkinlik ağırlıklı değerler eğitimi uygulamalarını daha çok istedikleri sonucuna ulaşılmıştır. Anahtar Sözcükler: Değer, Değerler Eğitimi, Ortaöğretim.
Article
Bu araştırmanın amacı Reysen ve Puryear tarafından geliştirilen Dürüstlük Ölçeğini Türkçe’ye uyarlamaktır. Ülkemizde psikoloji ve değerler eğitimi literatüründe dürüstlüğü ölçmeye yönelik çalışmaların son derece sınırlı olması ve bu ölçeğin bir benzerinin Türkçe’ye uyarlanmamış olması, bu çalışmanın yürütülmesi için motivasyon kaynağı olmuştur. Araştırma Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 313 öğrenci (139 kız ve 174 erkek) örneklemi üzerinde yürütülmüştür. Çalışmada nicel araştırma türlerinden betimsel tarama yöntemi kullanılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini ölçmek için yapılan doğrulayıcı faktör analizinde (DFA) tek boyutlu modelin iyi uyum verdiği ve ölçeğin orijinal faktör yapısı ile Türkçe formun faktör yapısının uyuştuğu görülmüştür (x²= 24.50, sd= 15, RMSEA= .046, NFI= .97, CFI= .99, IFI= .99, RFI= .94, GFI= .98, AGFI= .95, SRMR= .037). DFA sonuçlarına göre ki-kare değerinin serbestlik derecesine bölünmesi ile elde edilen değer x²/sd; 24.50/15=1.63 olarak bulunmuş, bu değer ikinin altında olduğu için modelin çok iyi bir uyuma sahip olduğu görülmüştür. Ölçeğin madde toplam korelasyon katsayıları kabul edilebilir değerler arasında sıralanmaktadır. Ölçeğin Cronbach alfa iç tutarlık güvenirlik katsayısı .63 olarak hesaplanmıştır ve bu değer, alanyazında yer alan “Cronbach Alfa değeri 0.60 ≤ α < 0.80 ise ölçek oldukça güvenilirdir” şeklindeki yargı ile örtüşmektedir. Bu sonuçlar DÖ’nün Türkçe formunun geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.
Article
Full-text available
z Bu çalışmanın amacı, Değerler Eğitimi Dergisinde yayımlanan makalelerin analizini yapmak ve bu doğrultuda dergide yayımlanan makalelerin araştırma eğilimlerini belirlemektir. Tarama deseninde gerçekleştirilen bu çalışmada, ölçüt örnekleme yöntemi ile seçilen 202 makale incelenmiştir. Makalelerin seçiminde, derginin ilk yayım yılı olan 2003 yılı ile 2014 yılı arasındaki sayılarda yayımlanmış makaleler olmasına dikkat edilmiştir. Makalelerin incelenmesi sürecinde " Yayın Sınıflama Formu " kullanılmış ve makaleler içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. Makaleler, makalenin kimliği hakkında betimsel bilgi, kategori alanı, makalenin konusu, yöntemi, örneklemi, veri toplama araçları, veri analiz yöntemleri ve tartışma boyutları açısından incelenmiştir. Araştırma verileri, yüzde ve frekans bulgularına dayalı olarak yorumlanmış, tablo ve grafiklerle de verilerin gösterimi yoluna gidilmiştir. Araştırma verilerine göre, en fazla yayının Marmara, Sakarya ve Selçuk üniversitesinde görev yapan akademisyenler tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Alanyazın derleme ve nicel betimsel temele dayalı araştırmaların en fazla yayın olarak tespit edildiği çalışmada, doküman ve anketin veri toplama aracı olarak en çok tercih edilen veri toplama araçları olduğu belirlenmiştir. Verilerin analizinde ise çoğunlukla kestirimsel analizlerin yapıldığı, t-testi ve non-parametrik testlerin araştırmalarda yoğun bir şekilde kullanıldığı görülmüştür. Mevcut araştırma analizlerine dayalı olarak makalelerin; yayın geçmişi, profili ve eğilimleri izlenerek Değerler Eğitimi Dergisinin yayın yönelimine ve bilimsel araştırmalara katkı sağlama çerçevesine ilişkin bazı öneriler geliştirilmiştir. Abstract The aim of this study is to perform analysis of the articles published in Journal of Values Education and in this direction to detect the trends of the articles published in the journal. In this study which is made in survey design, 202 articles which are selected by criterion sampling method were examined. In the selection of articles, it was considered that the articles were of the articles published in issues between 2003 when the first issue was puplished of journal and 2014. In the process of examination of articles " Publishing Classification Form " was used and articles were analyzed with content analysis method. The articles were analyzed from some aspects such as defining information about the identity of the article, its category field, its subject, method, sampling, data collection tools, data analysis methods, and discussions. The research data was interpreted in a manner depend on the percentage and frequency and they were also showed with tables and graphics. According to the research data it was determined that more publications are made by academicians working in Marmara, Sakarya and Selçuk University. In the study where publications depend on literature compilation and quantitative descriptive survey researches were identified as the most common publication type, it was determined that document and survey were used as the most preferred data collection tool. In the analysis of data it was observed that predictive analysis were performed more commonly and t-test and non-paramatric test were also used in the studies hecticly. Publication tendency of Journal of Values Education, and its framework to contribute scientific researches some suggestions developed by publication history, profile and tendency of the publication depend on the present search analysis.
Article
This study was carried out with the aim of determining the effects of songs containing social messages on the perceptions of 60 Romani students (having a tendency toward violence, using slang and bad language in their daily communications, and exhibiting undesired behaviors) educating at the secondary schools in Bursa, Turkey about social values. During the 2014-2015 academic period, 10 songs containing social messages composed by the researcher were taught. At the beginning and end of the study, a perception scale prepared with the aim of measuring social values, was used and the differences between the two measurements were analyzed using the dependent samples t-test, independent samples t-test, and non-parametric tests, with the help of SPSS 17.0. As a result of the study, it was observed that after learning the songs containing social messages, the students’ positive perception about social values increased and their negative perception about social values decreased.
Article
Full-text available
In this study, the effects of Values Education Program on social and emotional development of six-year-old children attending preschool are examined. Study group of the research is composed of 44 six-year-old students attending preschool classes. As data collection device, Preschool Behavioral and Emotional Rating Scale (PreBERS) developed by Epstein & Synhorst (2009). PreBERS' adaptation into Turkish and validity and reliability study for six year old children is done by Öztürk Samur, Deniz, Durmuşoğlu Saltalı & Arı (2009) is used. At the end of analysis of the data gathered in the study, it is seen that there is a significant difference between experiential and control groups' post-test scores from emotional regulation, school readiness, social confidence and total social emotional development in favor of experiential group. However, a difference in family involvement scores is not remarkable. There is a significant difference between pre-test and post-test scores of experiential group from school readiness, social confidence, family involvement and total social emotional development; it is seen that post-test scores are considerably higher than pre-test scores. There is a significant difference in family involvement sub-dimension for control group; their post-test scores are remarkably higher than pre-test scores. It was seen that, there was only a significant difference in family involvement sub-dimension for pre-test post test scores of control group children, in other sub-dimensions there was no significant difference. Results of the retention test which was applied to the experimental group proved that the effects of the program are permanent. Extended Abstract Purpose and Significance: In this study, effects of Values Education Program on social emotional development of six year old children attending preschool are examined. The program which is designed for the study includes peace, responsibility, sharing and cooperation and it aims to develop these values. Six year old children's social emotional development is examined under following sub-dimensions; emotional regulation, school readiness, social confidence, family involvement and total social emotional development. Methods: Study group of the research composed of six year old 44 students (22 experiential group, 22 control group) attending preschool classes. Students in experiential group had been given an education program for three months; three days a week and 36 sessions. The program which is designed for the study includes peace, responsibility, sharing and cooperation and it aims to develop these values. As data
De erler E itiminde Korku Kültürünün Etkisi
 • A Çakiro Lu
 • Esra
ÇAKIRO LU, A. Esra (2013). De erler E itiminde Korku Kültürünün Etkisi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Bolu: Abant zzet Baysal Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
De erler E itimi çin Kaynaklar, Diyanet Dergisi, S. 245, s
 • A Durmu
Durmu, A. (2011). De erler E itimi çin Kaynaklar, Diyanet Dergisi, S. 245, s. 29-31.
Deerler Eitimi Yaklaımları
 • H Ve
 • A Katılmı
EK, H. Ve Katılmı, A. (2011). Deerler Eitimi Yaklaımları, Diyanet Dergisi, S. 245, s. 11-13.
Etfal Gazetesi'nin Metin ve Deerler Eitimi Açısından ncelenmesi
 • A Nur
ERCAN, A. Nur (2014). Etfal Gazetesi'nin Metin ve Deerler Eitimi Açısından ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Türkiye'de Sosyal Bilgiler Ö retim Programlarında De erler E itimi: Tarihsel Geli im
 • Yusuf Kesk N
KESK N, Yusuf (2008). Türkiye'de Sosyal Bilgiler Ö retim Programlarında De erler E itimi: Tarihsel Geli im, 1998 Ve 2004 Programlarının Etkilili inin Ara tırılması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
E itim Yöneticilerinin De erler E itiminin Önemi Etkileri ve Uygulamalar Hakkındaki Görü leri
 • A Okudan
 • Yasin
OKUDAN, A. Yasin (2010). E itim Yöneticilerinin De erler E itiminin Önemi Etkileri ve Uygulamalar Hakkındaki Görü leri, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Toplum ve Ahlak Eitimi
OKUMU, E. (2010). Toplum ve Ahlak Eitimi, Eitime Bakı Dergisi, 6(18), s. 28-32.
Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatında Ahlak ve De erler E itimi
 • E Parlak
 • Arslan
PARLAK, E. Arslan (2011). Ortaö retim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Müfredatında Ahlak ve De erler E itimi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Deer kavramı, www.tdk.gov.tr, Alındıı Tarih 11.03
TDK (2014). Deer kavramı, www.tdk.gov.tr, Alındıı Tarih 11.03.2015.
Sınıf Fen ve Teknoloji Öretim Programıyla Bütünletirilmi Deerler Eitimi Programının Etkililii
 • Tuba Kundurolu
KUNDUROLU, Tuba (2010). 4. Sınıf Fen ve Teknoloji Öretim Programıyla Bütünletirilmi Deerler Eitimi Programının Etkililii, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü.
Deerler Eitiminde Edebî Ürünlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları
 • Tuba Demrta
DEMRTA, Tuba (2012). Deerler Eitiminde Edebî Ürünlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü.
lkö retim Be inci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde De erler E itiminin Gerçekle tirilmesine li kin Bir Durum Çalı ması
 • Tuba Çengelc
ÇENGELC, Tuba (2010). lkö retim Be inci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde De erler E itiminin Gerçekle tirilmesine li kin Bir Durum Çalı ması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Eski ehir: Anadolu Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Sosyal Bilgiler Ö retmen Adaylarının De erler E itimi Öz-Yeterliliklerinin ncelenmesi
 • Ah N
 • Taner
AH N, Taner (2013). Sosyal Bilgiler Ö retmen Adaylarının De erler E itimi Öz-Yeterliliklerinin ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, stanbul. TDK (2014). De er kavramı, www.tdk.gov.tr, Alındı ı Tarih 11.03.2015.
Atasözlerinin De erler E itimindeki Yeri
 • Sevilay Bulut
BULUT, Sevilay (2011). Atasözlerinin De erler E itimindeki Yeri, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Türkçe ve Beden Eitimi Öretim Programları ile Bütünletirilmi Deerler Eitimi Programının Etkililii
 • Gizem Engn
ENGN, Gizem (2014). Türkçe ve Beden Eitimi Öretim Programları ile Bütünletirilmi Deerler Eitimi Programının Etkililii, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
Osman Yalçın'ın Hayvan Hikâyelerinde De erler E itimi
 • Melek Selek
SELEK, Melek (2014). Osman Yalçın'ın Hayvan Hikâyelerinde De erler E itimi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Burdur: Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Çizgi Filmlerin De erler E itimi Bakımından Kar ıla tırılması
 • Sev M
 • Zeynep
SEV M, Zeynep (2013). Çizgi Filmlerin De erler E itimi Bakımından Kar ıla tırılması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi,, U ak: U ak Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
lköretim Düzeyinde Deerler Eitimi Programının Etkililii
 • C Demirhan
CAN, C. Demirhan (2007). lköretim Düzeyinde Deerler Eitimi Programının Etkililii, Yayınlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ergenlere Verilen De erler E itiminin Öz Düzenleme Stratejilerini Üzerindeki Etkisinin Sınanması
 • Sinem Ergün
ERGÜN, Sinem (2013). Ergenlere Verilen De erler E itiminin Öz Düzenleme Stratejilerini Üzerindeki Etkisinin Sınanması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Dördüncü ve Beinci Sınıf Öretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Deerler Eitimi Uygulamalarına likin Görüleri, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi
 • Özge Can
CAN, Özge (2008). Dördüncü ve Beinci Sınıf Öretmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde Deerler Eitimi Uygulamalarına likin Görüleri, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Dördüncü ve Be inci Sınıf Ö retmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde De erler E itimi Uygulamalarına li kin Görü leri
 • Özge Can
CAN, Özge (2008). Dördüncü ve Be inci Sınıf Ö retmenlerinin Sosyal Bilgiler Dersinde De erler E itimi Uygulamalarına li kin Görü leri, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Okul Öncesinde De erler E itim: Bo aziçi e itim modeli
 • Kübra Cevherl
CEVHERL, Kübra (2014). Okul Öncesinde De erler E itim: Bo aziçi e itim modeli, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
lkö retim Birinci Kademe 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde De erler E itimi (Denizli ili örne i)
 • Co
 • Deniz Kun
CO KUN, Deniz (2011). lkö retim Birinci Kademe 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde De erler E itimi (Denizli ili örne i), Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
De erler E itiminde Edebî Ürünlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları
 • Dem Rta
 • Tu Ba
DEM RTA, Tu ba (2012). De erler E itiminde Edebî Ürünlerden Yararlanma: Nasreddin Hoca Fıkraları, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Bir Grup Fen Lisesi Ö rencisine Verilen nsani De erler E itiminin nsani De erler Ölçe i le Sınanması
 • D Lmaç
 • Bülent
D LMAÇ, Bülent (2007). Bir Grup Fen Lisesi Ö rencisine Verilen nsani De erler E itiminin nsani De erler Ölçe i le Sınanması, Yayınlanmamı Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
De erler E itimi Yakla ımları
 • H Ek
 • A Katılmı
EK, H. Ve Katılmı, A. (2011). De erler E itimi Yakla ımları, Diyanet Dergisi, S. 245, s. 11-13.
Türkçe ve Beden E itimi Ö retim Programları ile
 • Gizem Eng N
ENG N, Gizem (2014). Türkçe ve Beden E itimi Ö retim Programları ile Bütünle tirilmi De erler E itimi Programının Etkilili i, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
Etfal Gazetesi'nin Metin ve De erler E itimi Açısından ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi
 • A Ercan
 • Nur
ERCAN, A. Nur (2014). Etfal Gazetesi'nin Metin ve De erler E itimi Açısından ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Konya.
Okul Öncesi Ö retmenlerinin Okul Öncesi E itim Programındaki De erler E itimine li kin Görü lerinin De erlendirilmesi
 • Süreyya Erku
ERKU, Süreyya (2012).Okul Öncesi Ö retmenlerinin Okul Öncesi E itim Programındaki De erler E itimine li kin Görü lerinin De erlendirilmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Diyarbakır: Dicle Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Türk Atasözleriyle De erler E itimi
 • Hatice Kalaça
KALAÇA, Hatice (2013). Türk Atasözleriyle De erler E itimi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
lkö retim 4 ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde 100 Temel Eser Yoluyla De erler E itimi
 • Ifa Kantar
KANTAR, ifa (2014). lkö retim 4 ve 5. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde 100 Temel Eser Yoluyla De erler E itimi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Dualarla De erler E itimi
 • V Karata
KARATA, V. (2011). Dualarla De erler E itimi, Diyanet Dergisi, S. 245, s. 22-24.
Okulda De er E itimi ve Hikâyeler. Milli E itim Dergisi, S. 198, s
 • H Kasapo Lu
KASAPO LU, H. (2013). Okulda De er E itimi ve Hikâyeler. Milli E itim Dergisi, S. 198, s. 97-104.
De erler E itimi Ba lamında Sevinç Çokum'unHikâyelerinin Analizi
 • Latife Kaynak
KAYNAK, Latife (2012).De erler E itimi Ba lamında Sevinç Çokum'unHikâyelerinin Analizi, Antalya: Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Akdemiz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Muzaffer zgü'nünRomanlarının De erler E itimi Açısından ncelenmesi
 • Ezgi Kumbasar
KUMBASAR, Ezgi (2011). Muzaffer zgü'nünRomanlarının De erler E itimi Açısından ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Çocuklara Mahsus Gazete' de De erler E itimi (101-200. sayılar), stanbul: Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi
 • Lat
 • Narin Lu
LAT FO LU, Narin (2013). Çocuklara Mahsus Gazete' de De erler E itimi (101-200. sayılar), stanbul: Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Mehmet Akif Ersoy'un Safahat simli Eserinin Türkçe E itimi ve De erler E itimi Açısından ncelenmesi
 • Mo Ul
 • Selçuk
MO UL, Selçuk (2012). Mehmet Akif Ersoy'un Safahat simli Eserinin Türkçe E itimi ve De erler E itimi Açısından ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Kayseri: Erciyes Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Anne De erler E itimi Programının 5-6 Ya Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi
 • Nesl Türk
 • Seviye
NESL TÜRK, Seviye (2013). Anne De erler E itimi Programının 5-6 Ya Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeyine Etkisi,Yayınlanmamı Doktora Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü.
De erler E itiminde Motivasyon Sa lama
 • M Otrar
OTRAR, M. (2011). De erler E itiminde Motivasyon Sa lama, Diyanet Dergisi, S. 245, s. 25-28.
lkö retim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde De erler E itimine Yönelik Uygulamaların Etkilili inin Ara tırılması
 • Ö Ret C
Ö RET C, Bekir (2011). lkö retim 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Derslerinde De erler E itimine Yönelik Uygulamaların Etkilili inin Ara tırılması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Sakarya:Sakarya Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
Ortaokullarda De erler E itimi ve stenmeyen Ö renci Davranı larına li kin Ö retmen Görü lerinin De erlendirilmesi
 • Faysal Özda
ÖZDA, Faysal (2013). Ortaokullarda De erler E itimi ve stenmeyen Ö renci Davranı larına li kin Ö retmen Görü lerinin De erlendirilmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisan Tezi, Elazı : Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
De erler E itimi Programının 6 Ya Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Geli imlerine Etkisi
 • A Samur
 • Öztürk
SAMUR, A. Öztürk (2011). De erler E itimi Programının 6 Ya Çocuklarının Sosyal ve Duygusal Geli imlerine Etkisi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Konya: Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
De erler E itiminde Saygı
 • Brahim Türk
TÜRK, brahim. (2009).De erler E itiminde Saygı, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Tokat: Gazi Osman Pa a Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Hayat Bilgisi Ö retiminde Uygulanan De erler E itimi Programının Ö rencilerin Özsaygı Düzeyleri, Sosyal Problem Çözme Becerileri ve Empati Düzeylerine Etkisi
 • Ebru Uzunkol
UZUNKOL, Ebru (2014). Hayat Bilgisi Ö retiminde Uygulanan De erler E itimi Programının Ö rencilerin Özsaygı Düzeyleri, Sosyal Problem Çözme Becerileri ve Empati Düzeylerine Etkisi, Yayınlanmamı Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü.
lkö retim Sosyal Bilgiler Programında De erler E itiminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi Ve Ö retmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geli tirme
 • Taha Yazar
YAZAR, Taha (2010). lkö retim Sosyal Bilgiler Programında De erler E itiminin Mevcut Durumunun Belirlenmesi Ve Ö retmenlere Yönelik Bir Program Modülü Geli tirme, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Mersin: Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Ziya Gökalp' ın iirlerinin De erler E itimi Açısından ncelenmesi
 • Esra Yilmaz
YILMAZ, Esra (2012). Ziya Gökalp' ın iirlerinin De erler E itimi Açısından ncelenmesi, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi E itim Bilimleri Enstitüsü, Trabzon.