ArticlePDF Available

Abstract and Figures

Voor een effectieve bescherming van beschikbare (zoet)waterbronnen is het opvangen en benutten van regenwater op regionale schaal noodzakelijk, evenals het vergroten van de regionale zelfvoorzienendheid. Deze studie op het terrein van luchthaven Schiphol laat zien dat regenwateropvang van verschillende oppervlakten haalbaar is, maar dat voor volledige dekking een vrij grote berging noodzakelijk is.
No caption available
… 
No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
!""#$""%&'()*+,)('-. %'/'01"+'%. 234"0/'0. '0. $'0,5'0. 23.
#,6&+&"4'0.76&(3&2#
!"#$%& '()**+#' ,-".+&/&.+&' 0&/1+#2/3+/345' 6"&78' 98*:"&' ,;8<"*' ="2>8&/&.9=?45 '!"#7' @A/**+#'
,-".+&/&.+&'0&/1+#2/3+/345'B"&'?#++C)#.',(-;D'-".+&/&.+&'0&/1+#2/3+/34
822%. ''0. '9'6:'4' . $'*6&'%;(0/. 4"0. $'*6&(<$"%' .=>2'+?1"+'%$%200'0. (*. &'+ .234"0/'0. '0.
$'0,5'0. 4"0. %'/'01"+'%.23.%'/(20"#'. *6&""#. 022)>"<'#(@<A. '4'0"#*. &'+. 4'%/%2+'0. 4"0. )'.
%'/(20"# '.>'# B422%>('0'0 )&'()C. D'>' .*+,)(' .23. &'+. +'%%'(0 .4"0 .#,6&+ &"4'0. 76&(3&2# .#""+. >('0.
)"+. %'/'01"+'%234"0/. 4"0.4'%*6&(##'0)'. 233'%4#"<+'0 .&""#$""%. (*A. ;""%. )"+. 422%.42##')(/'.
)'<<(0/.''0.4%(@./%2+'.$'%/(0/.022)>"<'#(@<.(*C
!"# $%&%'()"&# *+ #&,,'-))"+# .,(&,%"&%# /,%01)0%'# 2%+34*52))'6# !"3*&%"0%%(# 0'%&%"# *"# &%# /,7%'#
89&%"+ #()"-&:'*-# &',-%#;%'*,&%"# 1)0%'0%5,'0%"# ,;<# 7%0# +34)&%#.,,'# &%# ")0::'# %"# %3,",7*%#
)(+# -%.,(-6# =,,'# &%# .%'1)340%# 5(*7))0.%')"&%'*"-# 5:""%"# /,1%(# &%# 1)0%'.'))-# )(+# 4%0#
"%%'+()-0%5,'0# *"# &%# /,7%'# 0,%"%7%"6# $*%0# )((%%"# *+# %'# %%"# 0,%"%7%"&%# 5)"+# ,;#
1)0%'0%5,'0%"<# 7))'#,,5# /)(# &%#.%'/*(8"-# *"# ())-# $%&%'()"&# 0,%"%7%"6#>%4)(.% #,;87)(*+)8%#
.)"# &%# /,%01)0%'.%'&%(*"-# *"# 4%0# 4,,?&1)0%'+@+0%%7# %"# &% # '%-*,")(%# +@+0%7%"# *+ # ,,5#
.%'-',8"-#.)"#&%#'%-*,")(%#/%(?.,,'/*%"%"&4%*&#",,&/)5%(*95#A$)8,"))(#B)0%';()"<#CDDEF6#=*0#
1,'&0#2%.,'&%'&#&,,'#*"#")G%#;%'*,&%+#1)0%'#0%#3,"+%'.%'%"#%"#0%#2%'-%"6
H%-%"1)0%'# 5)"# 1,'&%"# ,;-%.)"-%"# %"# )(+# )(0%'")8%?# .,,' #&'*"51)0%'# 1,'&%"# *"-%/%0# .,,'#
,"&%'# )"&%'% # 0,*(%0+;,%(*"-<# '%*"*-*"-+&,%(%*"&%"<# *''*-)8%<# 5,%(*"-# %"# 2')"&2%+0'*9&*"-6#
!"0%'")8,"))(# +0))0# 4%0# ,;.)"-%"# %"# 2%":G%"# .)"# '%-%"1)0%'# 2%5%"&# )(+# #"/&E"3+#'
F"#1+2$&.6# I"&%'/,%5# "))'# #"/&E"3+#' F"#1+2$&.# '*340# /*34# 7%%+0)(# ,;# %%"# ,?# %"5%(%#
-%2,:1%"<#7%0#4%0#&)5#)(+#,;.)"-.,,'/*%"*"-#JK<#CL6
MN%38%.%#.%'-',8"-#.)"#&%#'%-*,")(%#/%(?.,,'/*%"%"&4%*&#.%'-0#%340%'#&%#*"/%0#.)"##"/&E"3+#'
F"#1+2$&.# ,;# -',0%'%# +34))(6# I"&%'/,%5# .)"# B)-%"*"-%"# O"*.%'+*0%*0# -))0# *" # ,;# &%#
4))(2))'4%*&#.)"#4%0#,;.)"-%"#%" #2%":G%"# .)"#'%-%"1)0%'#,;#&%#'%-*,")(%#+34))(#P34*;4,(#
Q*';,'0#JRL6#M'#*+ #-%5,/%"#.,,'#&*0#-%2*%&#)(+#3)+% #+0:&@#,7&)0#,;#%%"#(:3404).%"#.%%(#+,,'0%"#
.)"# ,;;%'.()5# ))"1%/*-# /*9"# .,,'# &%# '%-%"1)0%',;.)"-<# 0%'1*9(# 4%0# 1)0%'.%'2':*5# -',0%#
,.%'%%"5,7+0%"# .%'0,,"&# 7%0# 4%0# 1)0%'.%'2':*5# .)"# -%1,"%# +0%&%"# %"# &,';%"6# !"# 4%0#
,"&%'/,%5#*+ #-%5%5%"#"))'#/,1%(#&%# 51)"80)8%.%#;,0%"8%#)(+ #&%#%3,",7*+34%#4))(2))'4%*&#
.)"#%%"#'%-*,"))(##"/&E"3+#'F"#1+2$&.#+@+0%%76
E"+'%$"#"0*
=%#4))(2))'4%*&++0:&*%#7))50# -%2':*5#.)"# %%"# %%".,:&*-% #1)0%'2)()"+#&*%# *+# -%7,&%((%%'&#
7%0# 2%4:(;# .)"# &% # ":7%'*%5# 1*+5:"&*-%# +,S1)'% # T)0()26# U,)(+ #0% #/*%" # *+# *"# 4%0# #"/&E"3+#'
F"#1+2$&.#+0',,7&*)-')7#A/*%#)V%%(&*"-#KF#2%+0))0#&%#1)0%'2)()"+#:*0#&%#3,7;,"%"0%"W
H2O-Online / 19 september 2014
K6 '%-%"1)0%'#))"2,&X#,,-+0<
C6 "*%0Y&'*"52))'Z1)0%'2%4,%S%
R6 89&%(*95%#,;+()-#%"#2%4)"&%(*"-#%"
[6 &%# 0,%;)++*"-# *"# 4%0# -%2*%&# ,?# &%# (%.%'*"-# "))'# 0,%;)++*"-%"# 2:*0%"# 4%0 # -%2*%&#
A'%-%"1)0%'#%\;,'0F6#
!"##$%&'()*))+,-../%&0(-0/)1-0&'20,#-)30-4#56'(7
=%#4)'.%+0#A],,-+0^F+3%")'*,^+#/*9"#,"01*55%(&#.,,'#.%'+34*((%"&%#.%'4)'&%#,;;%'.()55%"#,?#0@;%#
'%-%"1)0%'3,((%30,'%"<#1))'-%",7%"#"%%'+()-;)0',"%"#%"#,;+()-3);)3*0%*06
_%0#'%-%"1)0%'))"2,&#*+#-%2)+%%'&#,;# *"&*.*&:%(%#'%-%"-%2%:'0%"*++%"<#2%;))(&#:*0#%%"#RDY
9)'*-%#::''%%5+#.)"#"%%'+()--%-%.%"+#A`$T!#7%%0+0)8,"#P34*;4,(F6#=% #4)'.%+0+3%")'*,^+#*"#&%#
1)0%'2)()"+# /*9"# -%+34)0# .,,'# &'*%# .%'+34*((%"&%# 0@;%"# ,;;%'.()5# ,?# ,;.)"--%2*%&W# &)5%"#
A2,.%"#7))*.%(&F<# -')+()"&#7%0#&')*")-%+@+0%%7<#%"#.%'4)'&#,;;%'.()5#,;# 7))*.%(&6#=%#"*%0Y
&'*"52))'Y1)0%'2%4,%S%#*+#2%;))(&#&,,'#%%"#)")(@+%#.)"#&%#-%'%-*+0'%%'&%#.%'2':*5+-%-%.%"+#
,;#01%%7))"&%(*95+%# 2)+*+#*"#3,72*")8% #7%0#&%#+34)a"-# .)"#4%0# %*"&-%2':*5#))"#&%#4)"&#
.)"#&%#1)0%'.'))-Y;)0',"%"#:*0#2%+0))"&%#,"&%'/,%5%"#JK<#[L6
b%'.,(-%"+# *+# .,,'# *%&%'# 0@;%# 1)0%'-%2':*5# 4%0# ))"&%%(# -%c&%"8d3%%'&# &)0# 5)"# 1,'&%"#
.%'.)"-%"# &,,'# '%-%"1)0%'6# >%4)(.%# %'.)'*"-+3*9?%'+# :*0# &%# (*0%')0::'# JK<# eL# *+# ,,5# *"?,'7)8%#
-%2':*50#:*0#*"0%'.*%1+ #7%0#7%&%1%'5%'+#.)"#.%'+34*((%"&%#2%&'*9?+,"&%'&%(%"#.)"#(:3404).%"#
P34*;4,(<# 1))',"&%'# 4%0# 0%'7*")(-%2,:1# %"# &%# 2')"&1%%'6# =%# ;'%+0)8%+ #.)"# %%"# #"/&E"3+#'
F"#1+2$&.Y+@+0%%7# /*9"# 2%,,'&%%(&# ,; # ::'2)+*+# .,,'# .%'+34*((%"&% # .,(:7%+# ,;+()-3);)3*0%*0#
A*"#77#1)0%'&*%;0%F6#_%0#'%+:(0))0#1,'&0#-%7%0%"#7%0#&%#/,-%"))7&%#H)*"1)0%'#O8(*/)8,"#
H)0%# AHOHF# Y# 4%0# ;%'3%"0)-% #.)"# '%-%"1)0%'# *"# &% #.,,'/*%"*"-# .)"# &% #0,0)(% #"*%0Y&'*"52))'Y
1)0%'2%4,%S%6
H2O-Online / 19 september 2014 2
!"##$%&'() 8)9'%#-:.#;5$.<06#) $=<3,304#')+<3&>3.$ )#') &'%&<06#4#) &'%#$&'() &')4#-5<3&$$#'%#)
,?>#').>>#-4$0;).@).>40'((#A&#%
F0)'%>2'<*#26":'.#,6&+&"4'0.76&(3&2#
=% #1)0%'2)()"+#*+ #,;-%+0%(&# .,,'# 4%0# (:3404).%"-%2*%&# .)"# Q7+0%'&)7#Q*';,'0# P34*;4,( #A/*%#
)V%%(&*"-#CF<#-%(%-%"#*"#&%#_))'(%77%'7%%';,(&%'#*"#())-#$%&%'()"&6# _%0#0%':-&'*"-%"#.)"#
&%#0,%"%7%"&%#.%'/*(8"-#*+ #%%"#.)"#&%#-',,0+0%#1)0%',;-).%"#.)"#&%#_))'(%77%'7%%';,(&%'#
AB)0%'+0':30::'.*+*%#_))'(%77%'7%%';,(&%'<#CDKDF6#_%0#:*01%'5%"#.)"#%%"#2:+*"%++3)+%#.,,'#
#"/&E"3+#'F"#1+2$&.#*+ #,;-%",7%"# *"#&%# :*01%'5*"-# .)"# 4%0#]P34*;4,( #B)0%';()"# CDKe^#%"# *"#
&%# .%'5%""*"-# ]P34*;4,( # B)0%'.*+*%# CDRD^6# >%4)(.% # *"# 4%0# .%'.)"-%"# .)"# (%*&*"-1)0%'# &,,'#
'%-%"1)0%'#,;#&%#%*-%"#(:3404).%"#A(,5)(%#/%(?.,,'/*%"%"&4%*&F#*+#Q7+0%'&)7#Q*';,'0#P34*;4,(#
-%c"0%'%++%%'&# *"# &%# 4))(2))'4%*&# .)"# &%# '%-*,")(%# 0,%;)++*"-# A'%-*,")(%# /%(?Y
.,,'/*%"%"&4%*&F6#f%&:'%"&%#()"-%'%#;%'*,&%"#.)"#1)0%'0%5,'0#*"#&%#_))'(%77%'7%%';,(&%'#
/,:#P34*;4,(#%%"#A/,%0F1)0%'(%.%')"3*%'#5:""%"#/*9"6
=%# &)-%(*95+%# &'*"51)0%'.'))-# *+# .%'-%(*952))'# 7%0# &*%# .)"# %%"# 5(%*"%# +0)&# .)"# RD6DDD#
*"1,"%'+<# 7))'# %'# /*9"# .%'+34*((%"6# !"# -%1,,"# 4:*+4,:&%(*95# .%'2':*5# *+# 4%0# ))"&%%(# .)"#
0,*(%0+;,%(*"-#*"#&% #,'&%#.)"#RDg6# I;#(:3404).%"#P34*;4,(#1,'&0#4%0#.%'2':*5#.)"#&'*"51)0%'#
.,,'# %%"# -',,0# -%&%%(0%# A0,0 #hDgF# 2%;))(&# &,,' # 4%0# +;,%(%"# .)"# 0,*(%G%" #&,,' # ;)++)-*%'+<#
H2O-Online / 19 september 2014 3
2%/,%5%'+# %" # 7%&%1%'5%'+# .)"# &% # (:3404).%"# *"# &% # 0%'7*")( # %.%")(+# 5)"0,,';%'+,"%%(# %"#
4,0%(+6# M%"# 2*9/,"&%'# &'*"51)0%'.%'2':*5# A':*7# egF# &,%0# /*34# .,,'# 89&%"+ # &%# 1%5%(*95+%#
,%?%"*"-# &,,' # &%# 2')"&1%%'# ,;# P34*;4,(6# $))+0# -%-%.%"+# .)"# 4%0# 2%+0))"&% # &'*"51)0%'Y
.%'2':*5# ,;# (:3404).%"# P34*;4,( #/*9" # ,,5# 3,77%'3*i(% #1)0%'0)'*%.%"# %"# d")"3*i(% # -%-%.%"+#
7%0# 2%0'%55*"-# 0,0# &%# ))";)++*"-# .)"# '%-%"1)0%'# +@+0%7%"# ,;# .%'+34*((%"&%# +34)(%"#
.%'/)7%(&6
F0)'%>2'<*%'*,#+"+'0.'0.)(*6,**('
T%%'# &)"# eDg# .)" # &%# 0,0)(%# 1)0%'2%4,%S%# ,; #(:3404).%"# P34*;4,(# 5)"# 1,'&%" #.%'.)"-%"#
&,,'# 1)0%'# .)"# "*%0Y&'*"52)'%# 51)(*0%*06# Q)"# &%/%# .'))-# 5)"# )( # 1,'&%" # .,(&))"# &,,'# 4%0#
*"/%G%"# .)"#)((%%"# &)5%"# )(+# ,;.)"-# ,?# ],,-+0^# -%2*%&%"# AHOHjKDDgF6# =*0# .%'%*+0#%340%' #%%"#
-',0%# 2:N%'3);)3*0%*0# A/*%# )V%%(&*"-# RFk# &%# 2%",&*-&%# 3);)3*0%*0# 1,'&0# -',0%'# )(+# 4%0#
"%%'+()-;)0',,"#.%')"&%'0#"))'#7%%'#5,'0%'%#*"0%"+*%.%'%#2:*%"#%"#()"-%'%#&',,-0%;%'*,&%+6#
_%0# .%'-',0%"# .)"# &% #,;+()-3);)3*0%*0 # ,?# &% # 1)0%'&*%;0%# ,; #&)5%" #4%%S# +(%340+ #%%" # -%'*"-#
%N%30#,;#&%#2%",&*-&%#,;;%'.()50%#))"#4)'.%+0-%2*%&#,?#,;.)"-&)5%"6#=))',7#*+#4%0#+0'%.%"#
"))'# %%" # HOH# -%(*95# ))" # KDDg# "*%0# 1%"+%(*95# *" # &% # &)-%(*95+%# ;')58956# =% # ,7.)"-# .)"# &%#
,;+()-3);)3*0%*0# %"# .)" # &%# ,;;%'.()50%# .)"# 4%0 # 4)'.%+0-%2*%&# /*9"# ,;87))( # ,;# 4%0# "*.%):#
1))'2*9# &%# .%'4,:&*"-# 0:++%" # 7)'-*")(%# 5,+0%"# %"# 7)'-*")(% # 2)0%"# 2*9 # 0,%")7%# .)"# 2%*&%#
?)30,'%"#-%(*95#*+#))"#K6
!"##$%&'()B)C0&'20,#-)D6$&:06.')C0,#)ECDCF).>)+<3&>3.$
=+3'G+#G+'>#)/2%+'.++H'G+'F)/G/.+'8A2*".7"A"7/3+/3'1"&'I5JK'::'E++#
O*0#&%#.%'-%(*95*"-#.)"#5,+0%"#.,,'#4%0#))"(%--%"# .)"#%%"#.,,'/*%"*"-#.,,'#4%0#,;.)"-%"#%"#
2%":G%"# .)"# '%-%"1)0%'# .,,'# .%'+34*((%"&% # &,%(%*"&%"# 2(*950 # &)0# &% # 0,%;)++*"-# ,; # 5(%*"%#
A(,5)(%F#+34))( #%3,",7*+34#))"0'%55%(*95%'#*+#&)"#,;# -',0%'%#A'%-*,")(%F# +34))(6#O*0-))"&%#.)"#
%%"# &'*"51)0%'0)'*%?# .,,'# (:3404).%"# P34*;4,(# .)"# l# D<mD# ;%'# 7R#2%&')-%"#&%#
0%':-.%'&*%"89&%"#.,,'#.%'+34*((%"&%#+3%")'*,n+W
H2O-Online / 19 september 2014 4
mD# 9))'# 2*9# ))";)++*"-# .)"# 4%0# 2%+0))"&%# 4%7%(1)0%')?.,%'+@+0%%7# ,;# &%# -%4%(%#
(:3404).%"k
Ke#9))'#2*9#)((%%"#)o,;;%(%"#%"#*"'*340%"#.)"#&)5%"#.,,'#'%-%"1)0%',;.)"-k
p<e#9))'#2*9#.%'.)"-*"-#.)"#(%*&*"-1)0%'#.,,'#&%#,%?%"*"-#.)"#&%#2')"&2%+0'*9&*"-6
U,"&%'# '%5%"*"-# 0% #4,:&%"#7%0 #&% #9))'(*95+%#,?# ,;%')8,"%(%#5,+0%"<# 5,7%"# &%/%# +34)a"-%"#
.%'# :*0# 2,.%"# %%"# %3,",7*+34# ))"0'%55%(*95%# 0%':-.%'&*%"89&6# =%# -%",%7&%#
0%':-.%'&*%"89&%"#()0%"#/*%"#&)0#2*9#-',,0+34)(*-%'#0,%;)++*"-%"#&%#*".%+0%'*"-%"#*"#4)'&1)'%#
A(%*&*"-%"<# ;,7;%"# %"# 2%'-*"-%"F# &,7*")"0%'# 1,'&%"6# >,.%"&*%"# +;%%(0# 7%%# &)0# &%#
&'*"51)0%'0)'*%.%"# '%()8%?# ())- # /*9"<# /,&)0# 2%+;)'*"-%" # &))',;# -%'*"-# /*9"6 # # T,-%(*95 # *+# &%#
4))(2))'4%*&# .)"# %%"#&%'-%(*95# +@+0%%7#*" #)"&%'%# M:',;%+% #'%-*,^+<# 1))'# 1)0%'0)'*%.%"# h# 0,0#
KD#5%%'#4,-%'#(*--%"<#.%%(#-',0%'#JhL6#
_%0#2(*950#&)0#.,,'#5(%*"+34)(*-%#%"#+;%3*d%5%#0,%;)++*"-%"#&*%#1%*"*-#4)'&1)'%#",&*-#4%22%"<#
/,)(+#&%#2')"&1%%',%?%"*"-%"<#4%0#-%2':*5#.)"#'%-%"1)0%'#%%"#-,%&#)(0%'")8%?#5)"#/*9"6# _*%'#
2(*950# %%"# HOH# .)"# KDDg# ,,5# -,%&# 4))(2))'<# %.%"0:%%(# 7%0# 1)0# ))";)++*"-%"# *"# &%#
-%2':*5+?'%q:%"8%6# b,,'# )((%# 0,%;)++*"-%"# 1))'2*9# &% #HOH# 2%"%&%"# &% # KDDg# *+<# 2(*9S # %%"#
.,((%&*-%#&'*"51)0%'*"?')+0':30::'#)(+#2)35Y:;#",,&/)5%(*956
$))+0# &%# d")"3*%%(Y%3,",7*+34%# )?1%-*"-# .)"# ')*"1)0%'# 4)'.%+8"-# +@+0%7%"# +;%(%"# ",-#
)"&%'%#?)3%G%"#%%"#',(6#r:3404).%"#P34*;4,(#4%340#,,5#2%()"-#))"#sHY#%"#7*(*%:,.%'1%-*"-%"#
.)"# 4%0# ,;.)"-%"# %"# 2%":G%"# .)"# '%-%"1)0%'<# /,)(+ # %%"# .%'4,,-&# &::'/))74%*&+*7)-,<#
'%()8%# 7%0# ,71,"%"&%"<# tICY%7*++*%'%&:38%# %"# 4%0# 0%':-&'*"-%"# .)"# .%'.:*(&%# ':"Y,N<#
1))'7%%# 4,-%#7*(*%:2,%0%+ #1,'&%"# .,,'5,7%"6# =%/%#)+;%30%"# /*9"# "*%0# 7%%-%",7%"#*"# &%#
0,0)(%#)?1%-*"-6
G'0.(0+'/%"#'.$'0")'%(0/H
I;#%%"#(,3)8%#)(+ #P34*;4,(#/*9"#.%(%#?)3%G%"#.)"#4%0# 2%4%%'#.)"#&%#1)0%'5%0%"#*"#uu"#4)"&6#
=*0# 7))50# %%"# *"0%-')(%# 2%")&%'*"-# .)"# &*%# 1)0%'5%0%"# %%".,:&*-%'6# Q(+# .,,'2%%(&# 4%0#
-%&%%(0%# .)"# &%# 1)0%'5%0%"# &)0# 0%# 7)5%"# 4%%S# 7%0# &%# +)"*0)8%6# b%'+;'%*&# ,.%'# 4%0#
0%'7*")(-%2,:1#2%.*"&%"#/*34#0,*(%0:"*0+<#1))'#&'*"51)0%'#*"#&%#1)+0)?%(+#%"#5'))"09%+#1,'&0#
-%(%.%'&# %" # )(+ # +;,%(1)0%'# .,,'# &% # 0,*(%G%"# 1,'&0 # -%2':*506# r%*&*"-+@+0%7%"# /*9"# '%()8%?#
%%".,:&*-# 2%'%*52))'# &,,'# &%# +@+0%%7;()?,"&+<# 1))'&,,'# %%"# 4%(&%'%# +34%*&*"-# .)"# &%#
))".,%'# .)"# &'*"5Y# %"# +;,%(1)0%'# /*9"# 0%# '%)(*+%'%"# %"# 4%0# 2%()"-'*95+0%# '*+*3,# .)"#
7*+))"+(:*8"-%"#1,'&0#2%;%'506#=%#)?.,%'#.)"#&%#0,*(%G%"#5)"#.%'&%'#1,'&%"#-%3,"3%"0'%%'&#
&,,'# "*%:1% # +)"*0)8%+@+0%7%"# 0,%# 0% # ;)++%"# &*% # A.%%(F# 7*"&%' # 1)0%'# .%'2':*5%"6# _*%'&,,'#
1,'&0# &% # 7,-%(*954%*&# ,7# %%"# HOH# .)" # KDDg# 0% # 4)(%"# .,,'# &%/% # 0,%;)++*"-# '%)(*+8+34%'6#
>,.%"&*%"# /)(# &%# -%3,"3%"0'%%'&%'%# )?.)(1)0%'+0',,7# 2%0%'# -%+34*50# /*9"# .,,'# 4%0#
0%':-1*""%"# .)"# -',"&+0,N%"# %"# %"%'-*%6# =% # *"0%-')(%# 2%")&%'*"-# .)" # 2%;%'5%"# .)"# &%#
1)0%'.'))-<# *"/%0# .)"# )(0%'")8%.%#2',""%" #%" #":a-# 4%'-%2':*5# .)"# &%#)?.)(+0',,7# 5)"# 4*%'#
1%((*340# 1%(# 0,0 # %%"# %3,",7*+34# ))".))'&2))'# )(0%'")8%?# (%*&%"# .,,'# 4%0# +(:*0%"# .)"# &%#
1)0%'5%0%"6
H2O-Online / 19 september 2014 5
I206#,*('*
!"# .,(:7%#4%%S# #"/&E"3+#'F"#1+2$&.# &%# ;,0%"8%#,7# &%# -%4%(%#"*%0Y&'*"52))'Y1)0%'.'))-# 0%#
&%55%"<#%"#&))'7%%#&%#0,0)(%#&'*"51)0%'.'))-#,;#&%#'%-*,")(%#+34))(#.)"#(:3404).%"#P34*;4,(#
7%%'# &)"# 0%# 4)(.%'%"6#=*0# ,"&%'/,%5# 0,,"0# %340%'# ))"#&)0# 4%0# '%)(*+%'%"# .)"# %%"# H)*"1)0%'#
O8(*/)8,"#H)0%# AHOHF#.)"#KDDg#d")"3*%%(#"*%0#4))(2))'#*+6#=% #))"(%-#.)"#.,,'/*%"*"-%"#.,,'#
4%0# ,;.)"-%"<# ,;+())"# %"# 2%":G%" # .)"# '%-%"1)0%'# ,; # '%-*,")(%# +34))(# *+ # 5,+02))'6# =%#
0%':-.%'&*%"89&%"# 1,'&%"# 2,.%"&*%"# ()"-# &,,'# &% # 4:*&*-%# ()-%# &'*"51)0%'0)'*%.%"6# M%"#
))"0'%55%(*95%# ,;8%# *+# 4%0# .%'.)"-%"# .)"# &%# 4,-%# 1)0%'.'))-# .,,'# +;%3*d%5%#
()-%51)(*0%*G,%;)++*"-%"<#/,)(+#&%#1%5%(*95+%#2')"&1%%',%?%"*"-#,;#(:3404).%"#P34*;4,(6#
M%"# *"0%-')(%# 2%")&%'*"-# .)"# &% # +)"*0)8%<# 1))'2*9# )((%# )+;%30%"# .)"# 2%;%'5%"# .)"# &%#
1)0%'.'))-<#*"/%G%"#.)"#)(0%'")8%.%#2',""%"#%"#":a-#4%'-%2':*5#.)"<#36q6#0%':-1*""%"#.)"#
-',"&+0,N%"#:*0#)?.)(1)0%'<#*"0%-'))(#1,'&%"#2%+34,:1&#(%*&0#1%((*340#1%(#0,0#%%"#%3,",7*+34#
4))(2))'#)(0%'")8%?6
J(+'%"+,,%
K6 >(,55%'<# M6v6T6<# s*%0%'+%Yw:*'*9"+<# M6# v6# b'%%2:'-<# v6# _6# f6<# .)"# =*95<# v6# t6<# @/:)*"$&.'
68&#+2/G+&$"*' -"3+#' 9+:"&G' E/3F' "' @387F"2$7' L&GM02+' !8G+*N# v,:'")(# ,?# B)0%'#
H%+,:'3%+#s()""*"-#)"&#T)")-%7%"0<#CDKK6#KLMAhFW#;6#eKKYeCD6
C6 B)'&<# P6<# x6Q6# T%7,"<# )"&# =6# >:0(%'<# ;"/&E"3+#' F"#1+2$&.O' !8G+*MC"2+G' G+2/.&'
+1"*)"$8&N#B)0%'#P3*%"3%#)"&#y%34",(,-@<#CDKD6#NKW#;6#meYEh6
R6 `:((%'<# T6< #w:)"80)8.%# +3%")'*, #)")(@+*+ #,?# 04%# ;,0%"8)( #?,'# ')*"1)0%'# 4)'.%+8"-# )"&#
:+%#*"# )*';,'0+#Y# Q#3)+% #+0:&@#,?#04%#1)0%'# 2)()"3%#)0#P34*;4,( #Q*';,'0<#TP3 #04%+*+<#+:2Y
&%;)'07%"0#,?#M".*',"7%"0)(#y%34",(,-@<#B)-%"*"-%"#O"*.%'+*0@<#T)'34#CDKR6
[6 r)/)',.)<#b6<# P6# _*((+<# )"&# H6# >*'5+<# 02/&.' #+7<7*+G' E"3+#' P8#' &8&MA83"C*+5' )#C"&' )2+2O' Q'
#+1/+E'E/3F 'A"#$7)*"#' #+P+#+&7+' 38' 38/*+3 'R)2F/&.N#B)0%'#P3*%"3%#)"&#y%34",(,-@<#CDDR6#
LW#;6#hEYpp6
e6 `*7<#v6#)"&#_6#x:':7)*<#Q22+22:+&3'8P';"/&E"3+#'Q1"/*"C/*/3<'C<'S)/*G/&.'T<A+'"&G'-"3+#'
02+'TF#8).F'UV@MC"2+G'@7+&"#/8'Q&"*<2/2N#B)0%'#H%+,:'3%+#T)")-%7%"0<#CDKC6#ONAhFW#;6#
K[EEYKeKK6
h6 fB!<#U*8C"*'-"3+#'T"#/W'@)#1+<<#CDDm<#IMt=W#s)'*+<#x')"3%6
H2O-Online / 19 september 2014 6
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Scenario analysis of rainwater harvesting and utilization (RWHU) was performed considering various non-potable water uses in different building types over a year. Six building types were identified in the study area using GIS data: residential houses, offices, commercial buildings, restaurants, public buildings, and “others”. Rainwater storage capacity was considered as 30 mm rainwater depth. Water demand for each building type was calculated as the sum of the individual water uses for toilet flushing, air conditioning, garden irrigation, and cleaning defined in this study as “miscellaneous usages”. To incorporate water quality considerations, rainwater with suspended solids level of less than 2 mg l−1 was used as the quality criterion. The RWHU scenario was compared with other storage and water use scenarios. This study quantified the rainwater availability throughout a year and its seasonal variation and consumption in each building type. The analysis clarified the effectiveness of rainwater utilization for supplementing existing water resources.
This paper summarises the current non-potable, urban use of reclaimed water with particular reference to toilet flushing. It compares water quality standards for reclaimed water, the volumes of water required for toilet flushing and the qualities of greywater and domestic sewage that have previously been used for reuse. Worldwide examples of reuse schemes are presented with particular detail to two key European sites where greywater has been used for toilet flushing, the Millennium Dome in the UK and a residential block of flats in Annecy, France. It was demonstrated that the interest in water reuse is growing steadily, not only in acknowledged water deficient areas, but also in countries which have not historically appeared to have a water supply problem. The latter include Northern European States such as Belgium, France, the UK and Germany, as well as in tourist coastal areas and islands. This situation affords great opportunities for the creation of urban water recycling schemes.
Simula$ng Nonresiden$al Water Demand with a Stochas$c End--Use Model
  • E J M Blokker
  • E J Pieterse--Quirijns
  • J H G Vreeburg
  • J C Van Dijk
Blokker, E.J.M., Pieterse--Quirijns, E. J. Vreeburg, J. H. G., van Dijk, J. C., Simula$ng Nonresiden$al Water Demand with a Stochas$c End--Use Model. Journal of Water Resources Planning and Management, 2011. 137(6): p. 511--520.
Rainwater harves$ng: Model--based design evalua$on
  • S Ward
  • F A Memon
  • D Butler
Ward, S., F.A. Memon, and D. Butler, Rainwater harves$ng: Model--based design evalua$on. Water Science and Technology, 2010. 61: p. 85--96.
Quan8ta8ve scenario analysis of the poten8al for rainwater harves8ng and use in airports --A case study of the water balance at Schiphol Airport, MSc thesis
  • M Kuller
Kuller, M., Quan8ta8ve scenario analysis of the poten8al for rainwater harves8ng and use in airports --A case study of the water balance at Schiphol Airport, MSc thesis, sub--department of Environmental Technology, Wageningen University, March 2013.
  • Gwi
GWI, Global Water Tariff Survey, 2008, OECD: Paris, France.