Conference PaperPDF Available

Ο Κήπος των Αισθήσεων στον Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων.

Authors:

Abstract

Περιγράφεται η βασική υποδομή και οργάνωση του Κήπου των Αισθήσεων, τμήμα του ευρύτερου Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στην Ποντοκερασιά του Νομού Κιλκίς, 70 Χμ. από τη Θεσσαλονίκη. Στον Κήπο των Αισθήσεων περισσότερα από 300 φυτικά είδη και υποείδη παρουσιάζονται σε 16 θεματικές ενότητες που εστιάζουν στη μακροχρόνια σχέση του ανθρώπου με τα φυτά και ενεργοποιούν τις αισθήσεις των επισκεπτών παρέχοντας πολλαπλά ερεθίσματα μέσα από τις μορφές, τα σχήματα και χρώματα του φυτικού κόσμου, τις συμμετρίες των φυτικών οργάνων, τις διαφορετικές οσμές και γεύσεις τους, τους ήχους του τεχνητού καταρράκτη και των ζωικών οργανισμών που φιλοξενεί. Οι θεματικές ενότητες του Κήπου των Αισθήσεων μπορούν να αποτελέσουν χρήσιμα εργαλεία για το σχεδιασμό και την εφαρμογή προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούν σε πολλά θέματα των Προγραμμάτων Σπουδών αρκετών μαθημάτων όλων των βαθμίδων της Εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας, τριτοβάθμιας).
51
Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
Οικονόµου Ανδρέας1, Κρίγκας Νικόλαος2,3, Μαλούπα Ελένη2 & Κοκκίνη Στέλλα3
1: Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, 2:
Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Ειδών,
Εθνικό Ίδρυµα Αγροτικής ΈρευναςΚ.Γ.Ε.Μ.-Θ., 3: Εργαστήριο
Συστηµατικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας, Τµήµα Βιολογίας,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης.
Λέξεις κλειδιά: Κήπος Αισθήσεων, Βοτανικός Κήπος, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αυτοφυής
Χλωρίδα, Φυτικά Είδη, Βιοποικιλότητα, Φυσική Κληρονοµιά.
Περίληψη: Περιγράφεται η βασική υποδοµή και οργάνωση του Κήπου των Αισθήσεων, τµήµα του
ευρύτερου Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων στην Ποντοκερασιά του Νοµού Κιλκίς, 70 χµ από τη
Θεσσαλονίκη. Στον Κήπο των Αισθήσεων περισσότερα από 300 φυτικά είδη και υποείδη παρουσιάζονται σε
16 θεµατικές ενότητες που εστιάζουν στη µακροχρόνια σχέση του ανθρώπου µε τα φυτά και ενεργοποιούν
τις αισθήσεις των επισκεπτών παρέχοντας πολλαπλά ερεθίσµατα µέσα από τις µορφές, τα σχήµατα και
χρώµατα του φυτικού κόσµου, τις συµµετρίες των φυτικών οργάνων, τις διαφορετικές οσµές και γεύσεις
τους, τους ήχους του τεχνητού καταρράκτη και των ζωικών οργανισµών που φιλοξενεί. Οι θεµατικές
ενότητες του Κήπου των Αισθήσεων µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία για το σχεδιασµό και την
εφαρµογή προγραµµάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης που αφορούν σε πολλά θέµατα των
Προγραµµάτων Σπουδών αρκετών µαθηµάτων όλων των βαθµίδων της Εκπαίδευσης (πρωτοβάθµιας,
δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας).
Summary: In this study are described the basic infrastructure and organisation of Garden of Senses,
department of the wider Balkan Botanic Garden Kroussia at the community Pontokerasea of Kilkis, 70 Km
from Thessaloniki. In the Garden of Senses more than 300 plant species and subspecies are presented in 16
thematic units. These units focus in the long-lasting relation of man with the plants and activate the senses of
visitors providing multiple stimuli through the forms and colours of the plant world, the symmetries of plant
organs, their different odours and flavours, the sounds of artificial waterfall and animal organisms that it
entertains. The thematic units of Garden of Senses can constitute useful tools for the planning and the
application of programs of Environmental Education concerning many subjects of Curricula of all rungs of
Education (primary, secondary, and tertiary degrees).
2
Ο ΚΗΠΟΣ ΤΩΝ ΑΙΣΘΗΣΕΩΝ
Εισαγωγή: Ο Κήπος των Αισθήσεων έχει έκταση 10 στρεµµάτων και αποτελεί τµήµα του Βαλκανικού
Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων (ΒΒΚΚ), έκτασης 310 στρεµµάτων. Ανήκει στο Εργαστήριο Προστασίας και
Αξιοποίησης Αυτοφυών και Ανθοκοµικών Ειδών του Εθνικού Ιδρύµατος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.),
το οποίο και τον υποστηρίζει ερευνητικά. Βρίσκεται σε υψόµετρο 600 µέτρων στα όρια της Κοινότητας
Ποντοκερασιά του Νοµού Κιλκίς, 70 χιλιόµετρα από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
Εικόνα 1. Το κτήριο πληροφόρησης στον Κήπο των Αισθήσεων.
Ανάπτυξη υποδοµής: Ο Κήπος των Αισθήσεων οριοθετείται από την υπόλοιπη περιοχή µε ξύλινο φράκτη,
διαθέτει δύο κύριες εισόδους (πεζών, οχηµάτων και ατόµων µε ειδικές ανάγκες), χώρο στάθµευσης 30
οχηµάτων, διώροφο κτήριο πληροφόρησης 389 τετραγωνικών µέτρων και έκθεσης προϊόντων της ελληνικής
φύσης (Εικόνες 1 και 2) καθώς και ειδικά διαµορφωµένους αρδευόµενους χώρους φυτεύσεων. Στον Κήπο
των Αισθήσεων έχουν δηµιουργηθεί µονοπάτια και αναβαθµίδες προκείµενου να αυξηθούν οι επιφάνειες και
να δηµιουργηθεί εναλλαγή οπτικών ερεθισµάτων, στρωµάτωση του χώρου και αντιθέσεις. Επίσης, έχει
δηµιουργηθεί ένας καταρράκτης µε ογκόλιθους και πέτρες και δύο υδατοσυλλογές µικρών διαστάσεων που
ανακυκλώνουν το νερό και συµβάλλουν στη διαµόρφωση κατάλληλου µικροκλίµατος για την ανάπτυξη
υγρόφιλων φυτικών ειδών. Επιπλέον, διαθέτει κτήριο πληροφόρησης.
3
Εικόνα 2. Αποξηραµένο φυτικό υλικό από διάφορα αρωµατικά φυτά στον Κήπο των Αισθήσεων.
Τα διαφορετικά είδη φυτών που εµφανίζονται στον Κήπο των Αισθήσεων συνιστούν ένα ζωντανό
µουσειακό έκθεµα και οργανώθηκαν σε διαφορετικές θεµατικές ενότητες ανάλογα µε τη χρήση τους από τον
άνθρωπο (Εικόνες 3, 4 και 5). Η χωροδιάταξη των ενοτήτων εξυπηρετεί κυρίως αισθητικά και λειτουργικά
κριτήρια αρχιτεκτονικής τοπίου.
Οι φυτικοί οργανισµοί που παρουσιάζονται στις θεµατικές ενότητες συλλέχθηκαν αρχικά από το φυσικό
τους περιβάλλον ως αυτοφυή µεµονωµένα άτοµα (ο Βαλκανικός Βοτανικός Κήπος Κρουσσίων διαθέτει
ειδική άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας για τη συλλογή αυτοφυούς φυτικού υλικού από όλη τη χώρα). Στη
συνέχεια µεταφέρθηκαν σε ειδικές εγκαταστάσεις στο Εργαστήριο Προστασίας και Αξιοποίησης Αυτοφυών
και Ανθοκοµικών Ειδών του ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. προκειµένου να πολλαπλασιαστούν αγενώς ή εγγενώς. Το
πολλαπλασιασµένο φυτικό υλικό προκύπτει µετά από έρευνα του βιολογικού κύκλου κάθε διαφορετικού
φυτού και τελικά εγκαθίσταται στους χώρους φυτεύσεων του Κήπου των Αισθήσεων.
Υπάρχουν επίσης, συµπληρωµατικά, φυτεύσεις από καλλιεργούµενα φυτά που προέρχονται από
πιστοποιηµένα φυτώρια.
Η ανάπτυξη της υποδοµής έγινε δυνατή µε χρηµατοδότηση από την Κοινοτική Πρωτοβουλία INTERREG II
Εξωτερικά Σύνορα αλλά και από εθνικούς πόρους.
Η περιήγηση στον Κήπο των Αισθήσεων: Ο ανθρώπινος πολιτισµός είναι από πολύ παλιά συνυφασµένος
µε τη χρήση των φυτών, καθώς αυτά αποτελούν τροφή, πηγές ενέργειας, πρώτες ύλες για κατασκευές και
4
για ποικιλία προϊόντων (π.χ. φάρµακα, αρτύµατα, καλλυντικά, ρούχα) ή χρησιµοποιούνται ως ζωοτροφές
και καλλωπιστικά. Ωστόσο στις µέρες µας υπάρχει άγνοια στο ευρύ κοινό σχετικά µε τους τρόπους που η
ποικιλότητα των οργανισµών υποστηρίζει και τροφοδοτεί την οικονοµία και την ανθρώπινη διαβίωση
γενικότερα (Burbidge & Jackson, 1998). Οι Βοτανικοί Κήποι έχουν αναλάβει να εµπνεύσουν και να
διδάξουν στους ανθρώπους την επείγουσα ανάγκη προστασίας και διατήρησης της βιοποικιλότητας
αυξάνοντας τις περιβαλλοντικές γνώσεις τους και συµµετέχοντας στη διαµόρφωση της περιβαλλοντικής
συνείδησής τους (Willison & Greene, 1994). Στην κατεύθυνση αυτή, η περιήγηση στον Κήπο των
Αισθήσεων του ΒΒΚΚ συνιστά µία διαδροµή που εστιάζει στη µακροχρόνια σχέση του ανθρώπου µε τα
φυτά και την Παράδοση που αυτή η σχέση δηµιούργησε. Ενεργοποιεί τις αισθήσεις των επισκεπτών
παρέχοντας πολλαπλότητα ερεθισµάτων µέσα από:
(α) τα ποικίλα σχήµατα και χρώµατα του φυτικού κόσµου,
(β) τις διαφορετικές µορφές φύλλων, ανθέων και καρπών,
(γ) τις ποικίλες συµµετρίες των φυτικών οργάνων,
(δ) τις διαφορετικές οσµές και γεύσεις τους,
(ε) τους ήχους του τεχνητού καταρράκτη και των ζωικών οργανισµών που φιλοξενεί.
Όλο το φυτικό υλικό που περιλαµβάνεται στον Κήπο των Αισθήσεων (περισσότερα από 300 φυτικά είδη και
υποείδη) έχει προσδιοριστεί ταξινοµικά µε εξειδικευµένα βασικά χλωριδικά συγγράµµατα (Strid & Tan
1997, 2002 . Tuttin et al. 1968, 1980, 1993). Η αναγνώριση των διαφορετικών φυτικών ειδών και υποειδών
(ταµπέλες επιστηµονικών ονοµάτων και κοινών, δηµωδών ονοµάτων) µαζί µε το συνοδευτικό
πληροφοριακό υλικό (πινακίδες πληροφόρησης θεµατικών ενοτήτων, βιολογικές πληροφορίες) συνιστούν
µία εκπαιδευτική διαδικασία που εξοικειώνουν τον επισκέπτη µε τα φυτά, τις ιδιότητές τους και τη χρήση
τους. Ο επισκέπτης µπορεί να περιηγηθεί αυτόνοµα µε ή άνευ έντυπου οδηγού ή να ξεναγηθεί από το
προσωπικό του ΒΒΚΚ.
Οι διαφορετικές θεµατικές ενότητες που αναπτύσσονται στον Κήπο των Αισθήσεων είναι οι εξής:
1. Αρωµατικά φυτά της οικογένειας Labiatae.
Επιλεγµένα φυτά της οικογένειας Labiatae, τα οποία χαρακτηρίζονται από δίχειλη στεφάνη
(Χειλανθή), τετράγωνο βλαστό, αντίθετα εκφυόµενα φύλλα και χαρακτηρίζονται από την έντονη
παρουσία αιθέριων ελαίων. Χρησιµοποιούνται από την αρχαιότητα στη γαστρονοµία και στην
παρασκευή αρωµατικών ελαίων για καλλωπισµό.
2. Φυτά διάφορων οικογενειών µε αρωµατικό χαρακτήρα. Πολυετή αρωµατικά φυτά διάφορων
οικογενειών (Compositae, Papaveraceae, Scrophulariaceae, Guttiferae, Cruciferae) που παράγουν
ποικίλους δευτερογενείς µεταβολίτες (Μπαµπαλώνας & Κοκκίνη, 2004).
5
Εικόνα 3. Φυτεύσεις αρωµατικών φυτών από διάφορες οικογένειες φυτών στον Κήπο των Αισθήσεων.
3. Hortus officinarum. Επιλεγµένα πολυετή ποώδη που τα επιστηµονικά ονόµατά τους υποδηλώνουν
την αναγνωρισµένη φαρµακευτική τους αξία (officinalis, officinale) και τα οποία παράγουν
βιολογικώς δραστικούς µεταβολίτες. Τα φυτά προέρχονται από διάφορα γένη φυτών (Saponaria,
Salvia, Rosmarinus, Veronica, Melissa, Valeriana, Calendula, Fumaria, Verbena, Nasturtium,
Sisymbrium, Asparagus) τα οποία ανήκουν σε διαφορετικές οικογένειες (Caryophyllaceae, Labiatae,
Valerianaceae, Compositae, Papaveraceae, Liliaceae, Cruciferae).
4. Ποιο είναι τo «φασκόµηλο»; Συµπεριλαµβάνονται διαφορετικά είδη του γένους Salvia της
οικογένειας Labiatae (Salvia brachyodon, S. glutinosa, S. officinalis, S. pommifera, S. sclarea, S.
verticillata, S. viridis). Η επιστηµονική ονοµασία του γένους προέρχεται από τη λατινικό ρήµα
salvare που σηµαίνει σώζω, και όλα τα είδη υπάγονται στην κοινή ονοµασία «φασκόµηλο», αν και
διαθέτουν διαφορετική φαρµακευτική αξία.
5. Οσµές και µορφές του «θυµαριού». Σύνθεση από διαφορετικά είδη θυµαριού της Βαλκανικής
Χερσονήσου µε διαφορετική ποιοτική και ποσοτική σύσταση των αιθέριων ελαίων τους.
6. Είναι τα φυτά «αθώα»; Επιλεγµένα πολυετή ποώδη φυτά τα οποία συνήθως δεν βοσκούνται από
τα φυτοφάγα ζώα, συνιστούν ιστορικά δηλητήρια ή παράγουν εξαιρετικά δραστικούς δευτερογενείς
µεταβολίτες.
7. Υγρόφιλα φυτά. Θάµνοι, δενδρώδη είδη και πολυετείς πόες που στο φυσικό περιβάλλον
χαρακτηρίζουν παρυδάτιους βιότοπους. Μεταξύ τους αρκετά φυτά πλαισιώνονται από µύθους (π.χ.
πλατάνι, συκιά, λυγαριά, δάφνη, πικροδάφνη, µέντα, δυόσµος).
6
Εικόνα 4. Ο καταρράκτης µε υδρόφιλα φυτά στον Κήπο των Αισθήσεων.
8. Πετρόκηπος. Σύνθεση µε αυτοφυή είδη της Μεσογείου που έχουν προσαρµοστεί εξελικτικά στο
φυσικό περιβάλλον για διαβίωση σε βραχώδη υποστρώµατα και ξηροθερµικές συνθήκες
(πετρόχορτα της οικογένειας Crassulaceae).
9. Βραχόκηπος. Σύνθεση µε αυτοφυή είδη της Μεσογείου µε αρωµατικές ιδιότητες.
10. Οπωρώνας. Συλλογή µε µερικές από τις παραδοσιακές ποικιλίες οπωροφόρων δέντρων της
οικογένειας Rosaceae που χρησιµοποιούνται στη Βόρεια Ελλάδα.
11. Παρτέρια ανθέων. Σύνθεση σε διάφορα επίπεδα µε πολυετή αυτόχθονα είδη που µπορούν να
χρησιµοποιηθούν ως καλλωπιστικά.
12. Laissez faire. Στα πρανή των αναβαθµίδων που δηµιουργήθηκαν έχει προβλεφθεί µη
διαµορφωµένος χώρος για την εποχιακή παρατήρηση της δυναµικής της βλάστησης των αυτοφυών
φυτών που υπήρχαν στην περιοχή πριν από τις εργασίες διαµόρφωσης του χώρου. Τα εκατοντάδες
ποώδη φυτικά είδη που αυτοφύονται παρέχουν µια πολυποίκιλη εικόνα που εναλλάσσεται µε τις
εποχές, εισάγοντας τον επισκέπτη στην αυτοφυή χλωρίδα που απαντά στον Βαλκανικό Βοτανικό
Κήπο. Η πρακτική αυτή έχει αναγνωρισθεί διεθνώς ως “Laissez faire” και επιτρέπει τη διείσδυση
της φύσης σε χώρους µε ανθρωπογενείς επιδράσεις (Εικόνα 5).
7
Εικόνα 5. Ο χώρος του Laissez faire και του οπωρώνα στον Κήπο των Αισθήσεων.
13. Εκπαιδευτικός ποόκηπος. Σύνθεση πυκνών φυτεύσεων (περίπου 1.000 φυτικοί οργανισµοί σε 120
τετραγωνικά µέτρα) µε µονοπάτι περιήγησης. Στο χώρο αυτό παρουσιάζονται 32 διαφορετικά
φυτικά taxa (είδη και υποείδη), τα οποία ανήκουν σε 17 οικογένειες και έχουν 17 διαφορετικούς
ανθικούς τύπους και 7 διαφορετικά βασικά χρώµατα ανθέων.
14. Αργυρόχρωµος κήπος. Συµπεριλαµβάνονται πολυετή ποώδη φυτικά είδη από διαφορετικές
οικογένειες µε αργυρόχρωµο (γλαυκό) φύλλωµα σε διάφορες παραλλαγές, τα οποία φύονται σε
ηλιόλουστες ξηρές περιοχές της Μεσογείου (π.χ. Anthemis tomentosa, Artemisia pedemontana,
Ballota acetabulosa, Ebenus cretica, Glaucium flavum, διάφορα είδη του γένους Lavandula,
Medicago marina, Origanum dictamnus, Potentilla recta, Silene coronaria, διάφορα είδη του γένους
Stachys, Teucrium polium, διάφορα είδη του γένους Verbascum). Το φύλλωµά των φυτών αυτών
οφείλεται σε ποικίλες στρώσεις κηρών και/ή τριχών διαφορετικών µορφών και αποτελεί
προστατευτική προσαρµογή στην απώλεια νερού και την έντονη ηλιακή ακτινοβολία. Τα
αργυρόχρωµα φύλλα παραµένουν καθ όλη τη διάρκεια του έτους και ο κήπος εµφανίζει
διαφορετική µορφή ανάλογα µε τις εποχές εξαιτίας της διαδοχικής ανθοφορίας των διαφορετικών
ειδών.
15. Παραθαλάσσιος κήπος. Φυτικά είδη διαφορετικών οικογενειών (π.χ. Crithmum maritimum,
Medicago marina, Pancratium maritimum, Cakile maritima, Urginea maritimα) τα οποία αποτελούν
κοινά φυτά σε αµµώδη υποστρώµατα κοντά στη θάλασσα. Ο επιθετικός προσδιορισµός στην
8
επιστηµονική ονοµασία του είδους κάθε φορά δεικνύει την προσαρµογή τους σε παραθαλάσσια
ενδιαιτήµατα (marinum, marina, maritima).
16. Φυτικός διάκοσµος. Καλλωπιστική σύνθεση σε λευκό χαλίκι µε τέσσερα φυτικά είδη τα οποία
σχηµατίζουν τα αρχικά γράµµατα του Βαλκανικού Βοτανικού Κήπου Κρουσσίων (ΒΒΚΚ).
Οι θεµατικές ενότητες του Κήπου των Αισθήσεων, καθεµιά ξεχωριστά ή σε ποικίλους συνδυασµούς τους,
µπορούν να αποτελέσουν χρήσιµα εργαλεία για το σχεδιασµό και την εφαρµογή προγραµµάτων
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Μενεξές και Οικονόµου, 2002), µε δραστηριότητες όπως περιβαλλοντικά
παιχνίδια, ξεναγήσεις, δραµατοποίηση, µονοπάτια εξερεύνησης, χειροτεχνίες µε φυσικά υλικά, εκθέσεις
συλλογών, µαθήµατα βοτανικής και οικολογίας, µελέτες πεδίου, πρακτική φυτοκοµία και δενδροκοµία
(Willison & Greene, 1994). Τα προγράµµατα αυτά χρησιµοποιώντας υλικό από τη φυσική κληρονοµιά και
τη βιοποικιλότητα της Ελλάδας:
(α) Μπορούν να εφαρµοστούν από τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθµίδων της εκπαίδευσης
(πρωτοβάθµιας, δευτεροβάθµιας, τριτοβάθµιας),
(β) Μπορούν να υποστηρίξουν την αποτελεσµατική διδασκαλία πολλών θεµάτων των
Προγραµµάτων Σπουδών αρκετών µαθηµάτων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης,
(γ) Μπορούν να εµπλουτίσουν το εκπαιδευτικό υλικό και, κυρίως, να εξασφαλίσουν την προσέγγιση
της επιστηµονικής γνώσης µε απόλυτα βιωµατικό τρόπο.
Ήδη, το προσωπικό που υποστηρίζει τα εκπαιδευτικά προγράµµατα του ΒΒΚΚ σε συνεργασία µε
εκπαιδευτικούς από σχολεία των Νοµών Κιλκίς και Θεσσαλονίκης χρησιµοποιούν τον Κήπο των
Αισθήσεων πιλοτικά µε ιδιαίτερα ενθαρρυντικά αποτελέσµατα. Πολύ σύντοµα, ο Κήπος των Αισθήσεων θα
«ανοίξει» σε όλα τα σχολεία της χώρας.
Τέλος, ο χώρος του Κήπου των Αισθήσεων, χρησιµοποιώντας ως ερέθισµα γνωστά στον άνθρωπο φυτά ή
φυτά συνδεδεµένα µε την Παράδοση, λειτουργεί ως «πύλη εισόδου» προς τον κεντρικό εκθεσιακό χώρο -το
Βαλκανικό Βοτανικό Κήπο Κρουσσίων.
9
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Burbidge, B. & P. Wyse Jackson (eds.). (1998). Conservation action plan for botanic gardens of the
Caribbean islands. Botanic gardens Conservation International: Richmond, Surrey, England.
Μενεξές Γ. & Οικονόµου, Α. (2002). Μελέτη εφαρµογής: ∆ιάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών.
Θεσσαλονίκη.
Μπαµπαλώνας . & Κοκκίνη Σ. (2004). Συστηµατική Βοτανική: Φυλογενετική-Φαινετική προσέγγιση της
ταξινόµησης των φυτικών οργανισµών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αϊβαζίδη.
Strid, A. & Tan, K. (eds.) (1997). Flora Hellenica 1. Koeltz Scientific Books, Germany.
Strid, A. & Tan, K. (eds.) (2002). Flora Hellenica 2. A.R.G. Gantner Verlag K.G., Koeltz Scientific Books,
Germany.
Tutin, T.G., Heywood, V.H., Burges, N.A., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A.
(eds.) (1968, 1972, 1976, 1980). Flora Europaea 2-5. Cambridge.
Tutin, T.G., Burges, N.A., Chater, A.O., Edmonson, J.R., Heywood, V.H., Moore, D.M., Valentine, D.H.,
Walters, S.M. & Webb, D.A. (eds.) (1993). Flora Europaea, ed. 2, 1. Cambridge.
Willison, J., & Greene, J. (1994). Environmental Education in Botanic Gardens: guidelines for developing
individual strategies. Surrey: BGCI.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Μελέτη εφαρµογής: ∆ιάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών
 • Γ Μενεξές
 • Α Οικονόµου
Μενεξές Γ. & Οικονόµου, Α. (2002). Μελέτη εφαρµογής: ∆ιάγνωση Εκπαιδευτικών Αναγκών. Θεσσαλονίκη.
Συστηµατική Βοτανική: Φυλογενετική-Φαινετική προσέγγιση της ταξινόµησης των φυτικών οργανισµών
 • ∆ Μπαµπαλώνας
 • Σ Κοκκίνη
Μπαµπαλώνας ∆. & Κοκκίνη Σ. (2004). Συστηµατική Βοτανική: Φυλογενετική-Φαινετική προσέγγιση της ταξινόµησης των φυτικών οργανισµών. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Αϊβαζίδη.
Flora Hellenica 1. Koeltz Scientific Books
 • A Strid
 • K Tan
Strid, A. & Tan, K. (eds.) (1997). Flora Hellenica 1. Koeltz Scientific Books, Germany.
Environmental Education in Botanic Gardens: guidelines for developing individual strategies
 • J Willison
 • J Greene
Willison, J., & Greene, J. (1994). Environmental Education in Botanic Gardens: guidelines for developing individual strategies. Surrey: BGCI.
 • T G Tutin
 • N A Burges
 • A O Chater
 • J R Edmonson
 • V H Heywood
 • D M Moore
 • D H Valentine
Tutin, T.G., Burges, N.A., Chater, A.O., Edmonson, J.R., Heywood, V.H., Moore, D.M., Valentine, D.H., Walters, S.M. & Webb, D.A. (eds.) (1993). Flora Europaea, ed. 2, 1. Cambridge.
Σύνθεση πυκνών φυτεύσεων (περίπου 1.000 φυτικοί οργανισµοί σε 120 τετραγωνικά µέτρα) µε µονοπάτι περιήγησης
 • Εκπαιδευτικός Ποόκηπος
Εκπαιδευτικός ποόκηπος. Σύνθεση πυκνών φυτεύσεων (περίπου 1.000 φυτικοί οργανισµοί σε 120 τετραγωνικά µέτρα) µε µονοπάτι περιήγησης. Στο χώρο αυτό παρουσιάζονται 32 διαφορετικά φυτικά taxa (είδη και υποείδη), τα οποία ανήκουν σε 17 οικογένειες και έχουν 17 διαφορετικούς ανθικούς τύπους και 7 διαφορετικά βασικά χρώµατα ανθέων.
Φυτικά είδη διαφορετικών οικογενειών (π.χ. Crithmum maritimum, Medicago marina, Pancratium maritimum, Cakile maritima, Urginea maritimα) τα οποία αποτελούν κοινά φυτά σε αµµώδη υποστρώµατα κοντά στη θάλασσα. Ο επιθετικός προσδιορισµός στην
 • Παραθαλάσσιος Κήπος
Παραθαλάσσιος κήπος. Φυτικά είδη διαφορετικών οικογενειών (π.χ. Crithmum maritimum, Medicago marina, Pancratium maritimum, Cakile maritima, Urginea maritimα) τα οποία αποτελούν κοινά φυτά σε αµµώδη υποστρώµατα κοντά στη θάλασσα. Ο επιθετικός προσδιορισµός στην