Conference PaperPDF Available

AFP - sliternes ordning? En foreløpig analyse av tidligpensjonering og bruk av AFP i LO-NHO-området.

Authors:

Abstract

Målet med paperet er å beskrive og dels forklare de aktuelle mønstrene for bruk av den avtalefestede pensjonsordningen i LO-NHO-området i privat sektor. Dette gjøres med utgangspunkt i data fra en representativ intervju-undersøkelse blant tre kohorter arbeidstakere i de aktuelle alderskategoriene, som alle var yrkesaktive som 60-åringer, kombinert med data fra en representativ undersøkelse blant arbeidsgiverne til drøyt halvparten av disse. Vi kan dermed observere hvilke tilpasninger arbeidstakerne har gjort i forhold til tidligpensjonering og fortsatt yrkesaktivitet i aldersintervallet fra 60 til henholdsvis fylte 65, 66 og 67 år; og samtidig koble disse mot opplysninger som er relevante for å forstå og forklare deres adferd og nåværende yrkes- og pensjoneringsstatus.
... Det vil si at vi beskriver pensjoneringsmønsteret ved hjelp av overlevelseskurver og forventet avgangsalder (jf. Enjolras og Pedersen 1997, Midtsundstad 2001. Ved beregningene av forventet avgangsalder tar vi hensyn til andelen på deltid og andelen deltidspensjonister. ...
Book
Full-text available
Notatet beskriver pensjoneringen hos eldre medlemmer i SPK i 2000. Pensjoneringsmønsteret beskrives ved hjelp av overlevelses – eller avgangskurver – og forventet avgangsalder. Vi har sett på endringene fra 1999 til 2000 og variasjoner i pensjoneringsmønster mellom ulike etater og virksomheter og mellom et utvalg av de gjennomgående stillingene i stat og skoleverk.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.