ArticlePDF Available

Determining Sleep Quality and its Associated Factors in Patients with Lower Limb Amputation

Authors:

Abstract

Objective: This study aims to evaluate sleep quality in male patients with lower limb amputation (LLA) and to identify factors that may contribute to sleep disturbance. Material and Methods: This study includes a total of 35 patients with LLA and 35 healthy controls. The demographic data of the patients were recorded, the level of amputation-related pain of the patients was assessed by visual analogue scale, and sleep quality was assessed using the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Furthermore, the emotional state of the patients was assessed by the Beck Depression Inventory (BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI). Results: The patients had significantly higher scores in the subscores, excluding sleep duration, and total scores of PSQI in comparison with the controls. The BAI (p<0.01) and BDI scores (p<0.05) were correlated with PSQI total score in the patients. The multivariate regression analyses indicated that the anxiety state and age were the most significant factors to predict the sleep quality (p<0.05). Conclusion: Our study has revealed that there is impairment in the sleep quality of the patients with LLA compared with that of controls and that age and emotional state are related to the sleep quality. Therefore, in the elderly and in those patients with impaired emotional state, multifaceted treatment approaches are required to resolve sleep disorders. However, there is a requirement for further studies that are to be conducted with larger series of patients demonstrating the reasons for sleep impairment and its effects on the general health. © 2015 by Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation.
Orijinal Makale / Original Article
DOI: 10.5152/tftrd.2015.45477
Türk Fiz Tıp Rehab Derg 2015;61:241-6
Turk J Phys Med Rehab 2015;61:241-6
Alt Ekstremite Amputasyonlu Hastalarda Uyku Kalitesi ve
İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi
Determining Sleep Quality and its Associated Factors in Patients with
Lower Limb Amputation
Serda EM, İbrahim BATMAZ, Mehmet KARAKOÇ, Abdulkadir AYDIN, Mehtap BOZKURT, Mehmet ÇAĞLAYAN, Kemal NAS
Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı, Diyarbakır, Türkiye
Özet
Amaç: Alt ekstremite amputasyonlu (AEA) hastalarda uyku kalitesini
değerlendirmek ve uyku bozukluğu ile ilişkili faktörleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler: Bu çalışmaya AEA’lı 35 hasta ve 35 sağlıklı
kontrol alındı. Çalışma grubunun demograk verileri kaydedildi. Uyku
kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ) ile değerlendirildi.
Amputasyonla ilişkili ağrı, Vizüel Analog Skala kullanılarak ölçüldü.
Psikolojik durum Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ) ve Beck Anksiyete
Ölçeği (BAÖ) ile değerlendirildi.
Bulgular: Hastalarda PUKİ’nin uyku süresi alt skoru dışında tüm alt
skorları ve total skoru kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti.
Total PUKİ skoru ile BDÖ (p<0,05) ve BAÖ (p<0,01) skoru korele
idi. Multipl regresyon analizi ile yaş ve anksiyetenin uyku kalitesini
belirlemede en önemli faktörler olduğu gösterildi (p<0,05).
Sonuç: Çalışmamız kontrol grubuna göre AEA’lı hastalarının uyku
kalitesinde bozulma olduğunu ve buna ek olarak yaş ve emosyonel
durumun uyku kalitesiyle ilişkili olduğunu gösterdi. Bu nedenle ileri
yaşta ve emosyonel durumu bozuk olan hastalarda çok yönlü tedavi
yaklaşımları uyku bozukluğunu gidermek için gereklidir. Ancak uyku
bozukluğunun nedenlerini ve genel sağlık üzerine etkilerini gösteren
daha fazla hasta ile yapılmış ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Anahtar Kelimeler: Amputasyon, ekstremite, uyku kalitesi, anksiyete,
depresyon
Abstract
Objective: This study aims to evaluate sleep quality in male patients
with lower limb amputation (LLA) and to identify factors that may
contribute to sleep disturbance.
Material and Methods: This study includes a total of 35 patients with
LLA and 35 healthy controls. The demographic data of the patients
were recorded, the level of amputation-related pain of the patients was
assessed by visual analogue scale, and sleep quality was assessed using
the Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI). Furthermore, the emotional
state of the patients was assessed by the Beck Depression Inventory
(BDI) and Beck Anxiety Inventory (BAI).
Results: The patients had signicantly higher scores in the subscores,
excluding sleep duration, and total scores of PSQI in comparison with
the controls. The BAI (p<0.01) and BDI scores (p<0.05) were correlated
with PSQI total score in the patients. The multivariate regression
analyses indicated that the anxiety state and age were the most
signicant factors to predict the sleep quality (p<0.05).
Conclusion: Our study has revealed that there is impairment in the
sleep quality of the patients with LLA compared with that of controls
and that age and emotional state are related to the sleep quality.
Therefore, in the elderly and in those patients with impaired emotional
state, multifaceted treatment approaches are required to resolve sleep
disorders. However, there is a requirement for further studies that are to
be conducted with larger series of patients demonstrating the reasons
for sleep impairment and its effects on the general health.
Keywords: Amputation, extremity, sleep quality, anxiety, depression
Yazışma Adresi / Address for Correspondence: Dr. Serda Em, E-posta: serdaem@hotmail.com
Geliş Tarihi/Received: Temmuz/July 2014 Kabul Tarihi/Accepted: Eylül/September 2014
©Telif Hakkı 2015 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Derneği - Makale metnine www.ftrdergisi.com web sayfasından ulaşılabilir.
©Copyright 2015 by Turkish Society of Physical Medicine and Rehabilitation - Available online at www.ftrdergisi.com
Cite this article as:
Em S, Batmaz İ, Karakoç M, Aydın A, Bozkurt M, Çağlayan M, Nas K. Determining Sleep Quality and its Associated Factors in Patients with Lower Limb Amputation. Turk J Phys Med Rehab 2015;61:241-6.
241
Giriş
Ekstremite kaybı tüm dünyada bireylerin iyi olma halini ve
sağlığını etkileyen önemli bir disabilite nedenidir (1). Alt ekstre-
mite amputasyonları (AEA) tüm amputasyonların %80-85’ini
oluşturmaktadır ve ateroskleroz, diyabetes mellitus ve Buerger
hastalığı gibi periferik vasküler hastalıklar kazanılmış alt ekstremi-
te kayıplarının en önemli nedenidir (2). AEA’lı hastaların ziksel
ve mental fonksiyonları devam ettirmede majör problemlere sa-
hip oldukları rapor edilmektedir (3,4).
Genel popülasyonda uyku problemleri görülme sıklığı %24–
27’dir (5,6) ve ziksel sağlıkta kötüleşme, fonksiyonel disabilitede
artış ve yaşam kalitesinde bozulma ile ilişkilidir (7,8). Disabiliteye
neden olan çeşitli nörolojik ve romatizmal hastalıklarda uyku ka-
litesini değerlendiren çalışmalar yapılmıştır (9,10). Ancak önemli
bir disabilite nedeni olduğu halde AEA’lı hastalarda uyku bozuklu-
ğunu değerlendiren çalışma sayısı oldukça sınırlıdır. Bunun yanın-
da sadece hastaların yaşam kalitesini değerlendiren çalışmalarda
yaşam kalitesinin alt grubu olarak uyku değerlendirilmiştir (11).
149 amputasyonlu hastanın yaşam kalitesinin değerlendirildiği
çalışmada Nottingham Sağlık Değerlendirme Ölçeği’nin uyku
skoru, kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur (12).
Yetersiz uykunun hastalık durumu, davranışsal ve psikosos-
yal faktörler tarafından modüle edildiği bilinmektedir (13,14).
Emosyonel durumun ve kronik ağrının, insomnia ile ilişkili oldu-
ğunu gösteren çok sayıda çalışma literatürde mevcuttur (6,15-
18). Kronik ağrının fonksiyonel durumu, uyku kalitesini ve ya-
şam kalitesini etkilediği bilinmektedir. Yapılan iki farklı çalışmada
amputasyonlu hastaların çoğunda fantom ağrısı olduğu ve bu
hastalarında %62’sinde uyku kalitesinde bozulma olduğu gös-
terilmiştir (19,20).
Daha önceki çalışmalar eşliğinde disabilite yapıcı önemli bir
hastalık olduğu için AEA’lı hastalarda uyku kalitesinin bozulabi-
leceği ve aynı zamanda hastaların klinik özelliklerinin ve emos-
yonel durumunun uyku kalitesini etkileyebileceği hipotezini ileri
sürdük. Bu çalışmanın amacı normal popülasyona göre AEA’lı
hastaların uyku kalitesini değerlendirmek ve bu hastalarda uyku
kalitesi üzerine etkili faktörleri belirlemektir.
Gereç ve Yöntemler
Kesitsel çalışmamıza Ekim 2013-Nisan 2014 tarihleri arasın-
da zik tedavi ve rehabilitasyon polikliniğine başvuran 35 AEA’lı
hasta alındı. Çalışma için Dicle Üniversitesi Tıbbi Araştırma Etik
Komisyonu’ndan onay alındı ve çalışma grubuna çalışmanın
amacı ve içeriğiyle ilgili ön bilgilendirme yapıldı. Çalışmaya ka-
tılmayı kabul edenlere “aydınlatılmış onam formu” imzalatıldı
ve çalışmaya dahil edildi. Amputasyon cerrahisi üzerinden en
az altı ay süre geçenler, amputasyon öncesi uyku ve emosyonel
problemi olmayanlar, kognitif fonksiyonları yeterli olanlar, uyku-
yu etkileyebilecek sistemik hastalığı olmayanlar çalışmaya dahil
edildi. 18 yaş altı 65 yaş üstü hastalar, sistemik hastalığı olanlar
(pulmoner, kardiyovasküler, hepatik, hematolojik renal hastalığı
veya endokrin hastalığı), psikiyatrik hastalığı olanlar, malignen-
sililer, uykuyu etkileyebilecek ilaç kullananlar (antiepileptikler,
antidepresanlar gibi), aşırı alkol veya kafein tüketenler çalışma
dışı bırakıldı.
Kontrol grubu hastane personeli ve yakınlarından rastgele
seçilen, yaş ve cinsiyet açısından eşleştirilmiş benzer demograk
özelliklere sahip, sağlıklı gönüllü bireylerden oluşturuldu. Çalış-
ma grubunun sosyodemograk verileri ve hastaların amputas-
yonla ilgili klinik özellikleri kaydedildi. Amputasyonla ilişkili ağrı
Vizüel Analog Skalasına (VAS 0-10 cm) göre, son 1 aydaki uyku
kalitesi Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksine (PUKİ) göre değerlen-
dirildi. Emosyonel durumu belirlemek için Beck Anksiyete Ölçeği
(BDÖ) ve Beck Depresyon Ölçeği (BAÖ) kullanıldı.
Ölçümler
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi (PUKİ)
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi, kişide son bir aylık dönem
için uyku kalitesini, uyku miktarını, uyku bozukluğunun varlığını
ve şiddetini değerlendirmeye yardımcı olan uyku anketidir (21).
Türkçe geçerlilik ve güvenilirlik çalışması Ağargün ve ark. (22)
tarafından yapılmıştır.
Bu ölçekte 19 madde vardır ve öznel uyku kalitesi (C1), uy-
kuya dalma süresi (C2), uyku süresi (C3), alışılmış uyku etkinliği
(C4), uyku bozuklukları (C5), uyku ilacı kullanımı (C6) ve gün-
düz işlev bozukluğu (C7) olmak üzere uyku kalitesinin yedi alt
bileşenini ölçer. Total PUKİ skoru, yedi alt skorun toplanması ile
elde edilir ve total skor 0-21 arasındadır. PUKİ total skoru iyi uyu-
yanları (PUKİ total skoru ≤5) kötü uyuyanlardan (PUKİ >5) kesin
bir şekilde ayırır (21).
Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ)
Depresyonda görülen bedensel, duygusal, bilişsel belirtileri
ölçmektedir. 21 belirti kategorisini içeren kendini değerlendirme
ölçeğidir. Alınacak en yüksek puan 63’tür. Toplam puanın yük-
sekliği depresyonun şiddetini gösterir (23). Türkiye’de geçerlilik
ve güvenilirlik çalışması, Hisli (24) tarafından yapılmıştır.
242
Em ve ark.
Alt Ekstremite Amputasyonu ve Uyku Kalitesi
Tablo 1. Hasta ve kontrollerin demograk özellikleri
Hasta (n=35) Kontrol (n=35) p
Yaş (yıl) 42,48±10,71 41,71±10,50 >0,05
Cinsiyet, n (%) >0,05
Kadın 5 (14,3) 7 (20)
Erkek 30 (86,7) 28 (80)
Eğitim, n (%) >0,05
Okuma yazma yok 2 (5,7) 5 (14,3)
Okuma yazma var 33 (94,3) 30 (86,7)
Gelir düzeyi, n (%) >0,05
İyi 9 (25,7) 7 (20)
Orta 11 (31,4) 14 (40)
Kötü 15 (42,9) 14 (40)
Yaşam alanı, % >0,05
Kırsal alan 16 (45,7) 14 (40)
Kent 19 (54,3) 91 (60)
Em ve ark.
Alt Ekstremite Amputasyonu ve Uyku Kalitesi
Beck Anksiyete Ölçeği (BAÖ)
Bireyin yaşadığı anksiyete belirtilerinin sıklığını ölçmektedir.
21 maddeden oluşur, 0-3 arası puanlanan Likert tipi bir kendini
değerlendirme ölçeğidir. Toplam puanın yüksekliği kişinin ya-
şadığı anksiyetenin yüksekliğini gösterir. BAÖ, Beck ve ark. (25)
tarafından geliştirilmiştir ve Ulusoy ve ark. (26) tarafından ülke-
mizde geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmıştır.
İstatistiksel Analiz
İstatistik işlemler Statistical Package for the Social Sciences
(SPSS Inc. Chicago, IL, ABD) paket programı versiyon 16 paket
programı kullanılarak yapıldı. Ölçülebilen değişkenler ortalama ±
standart sapma ile kategorik değişkenler sayıyla ve yüzdeyle gös-
terildi. Hasta ve kontrol grubunun vaka sayıları dikkate alınarak
grupların ortalamalarını karşılaştırmak için Student-t testi kulla-
nıldı. Kategorik değişkenler arasındaki fark Ki-kare testi ile hesap-
landı. Uyku kalitesi ile amputasyonun klinik verileri ve emosyonel
durum arasındaki ilişkiye Spearman korelasyon analizi ile bakıldı.
AEA’lı hastaların uyku kalitesini belirleyen değişkenleri saptamak
için basamaklı çoklu doğrusal regresyon analizi yapıldı. İstatistik-
sel hipotez kontrolleri α=0,05 önem düzeyinde gerçekleştirildi
(yani, p<0,05 değerleri anlamlı olarak kabul edildi).
Bulgular
Hastaların yaş ortalaması 42,48±10,71, kontrol grubunun
41,71±10,50 idi ve yaş açısından iki grup arasında istatistiksel
olarak anlamlı farklılık yoktu (p>0,05) (Tablo 1). 35 hastanın
30’u (%86,7) erkek, 5’i (%14,3) kadındı. Hastaların sadece iki
tanesi hiç okula gitmemişti ve 15 hastanın gelir durumu kötü
düzeydeydi (Tablo 1).
Hastaların amputasyon ameliyatını geçirme yaşlarının or-
talaması 26,88±11,76 idi ve %77’sinde etiyolojik faktör trav-
maydı (Tablo 2). Diz üstü ve diz altı amputasyonlu hasta sayısı
hemen hemen eşitti. Hastaların %40’ında amputasyona bağlı
(fantom ağrısı veya güdük ağrısı) kronik ağrı vardı. Uyku kalite-
si ve emosyonel durum değerlendirildiğinde 29 hastada PUKİ
total skoru 5 ve üzeri iken, 15 hastada (%43) anksiyete skoru 8
ve üzerinde idi. Bu oranlar kontrol grubunun oranları ile karşı-
laştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı farklılık vardı (sırasıyla
p<0,01, p<0,001).
243
Tablo 4. Uyku kalitesi ile klinik özellikler ve emosyonel durum arasındaki korelasyonlar
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 PUKİTotal
r r r r r r R r
Yaş ,569** ,336* 0,025 0,079 ,524** ,447** ,635** ,621**
Amputasyon süresi 0,158 -0,047 0,14 -0,072 0,105 -0,133 0,076 0,034
Ameliyat yaşı ,406* ,354* -0,087 0,121 ,407* ,499** ,528** ,545**
VASağrı -0,149 0,132 -0,081 -0,157 -0,056 -0,252 -0,18 -0,173
BDÖ ,434** ,397* -0,144 0,01 ,478** 0,147 0,325 ,385*
BAÖ ,515** ,422* -0,082 0,035 ,578** 0,252 ,417* ,493**
İstatistiksel anlamlılık düzeyi: * p<0,05; ** p<0,01
C1: öznel uyku kalitesi; C2: uykuya dalma süresi; C3: uyku süresi; C4: alışılmış uyku etkinliği; C5: uyku bozuklukları; C6: uyku ilacı kullanımı; C7: gündüz işlev bozuk-
luğu; PUKİ: Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi; VAS: Vizüel Analog Skala; BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği; BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği
Tablo 2. Hastaların klinik özellikleri ve çalışma grubunun uyku ve
emosyonel durumu
Hasta (n=35) Kontrol (n=35) p
Cerrahi geçirme yaşı, (yıl) 26,88±11,76
Amputasyon süresi, (ay) 184,970±98,46
Amputasyon nedeni
Travmatik, n (%) 27 (77,14)
Nontravmatik, n (%) 8 (22,85)
Amputasyon seviyesi
Diz altı, n (%) 18 (51,42)
Diz üstü, n (%) 17 (48,57)
VASağrı 1,53±1,87
Kötü uyku kalitesi, % <0,01
Var 29 (83,1) 18 (51,4)
Depresyon, n (%) 13 (37) 6 (17) >0,05
Anksiyete, n (%) 15 (43) 3 (8,5) <0,001
Tablo 3. Hastaların PUKİ alt skorları ve total skorları
Hasta n=35 Kontrol n=35 p
C1 1,45±0,70 0,54±0,61 <0,01
C2 2,00±0,87 0,62±0,49 <0,001
C3 0,08±0,50 0,00±0,00 >0,05
C4 0,85±0,55 0,40±0,73 <0,05
C5 1,94±0,53 0,14±0,42 <0,001
C6 1,05±0,87 0,62±0,54 <0,05
C7 3,48±1,70 1,45±1,22 <0,001
CTotal 8,40±3,55 6,25±3,04 <0,01
PUKİ: Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi; C1: öznel uyku kalitesi; C2: uykuya dalma
süresi; C3: uyku süresi; C4: alışılmış uyku etkinliği; C5: uyku bozuklukları; C6:
uyku ilacı kullanımı; C7: gündüz işlev bozukluğu
Hastaların uyku süresi dışında diğer alt skorlar (öznel uyku
kalitesi, uykuya dalma süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bozuk-
luğu, uyku ilacı kullanımı, gündüz işlev bozukluğu) ve PUKİ total
skoru kontrol grubuna göre anlamlı olarak yüksekti (Tablo 3).
Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi total skoru ile hastaların kli-
nik özellikleri, emosyonel durumları ve yaşam kalitesi arasındaki
ilişki Tablo 4’de verilmiştir. Hastaların yaşları ile C1, C2, C5, C6,
C7 ve PUKİ total skoru arasında pozitif korelasyon varken, diğer
demograk veriler ile korelasyon mevcut değildi. Total PUKİ sko-
ru ile BDÖ (p<0,05) ve BAÖ (p<0,01) anlamlı korele idi.
Multipl regresyon analizine göre PUKİ total skoru bağımlı de-
ğişken olarak ele alındığında uyku kalitesini etkileyen en önemli
faktörler, hastaların yaşları ve anksiyete durumlarıydı (R2=0,35),
(p<0,05) (Tablo 5).
Tartışma
Bu çalışma AEA’lı hastalarda uyku kalitesini değerlendirmek
ve demograk, klinik ve emosyonel durumun uyku üzerine et-
kilerini araştırmak için yapıldı. Çalışma sonuçları öznel uyku
kalitesi, uykuya dalma süresi, alışılmış uyku etkinliği, uyku bo-
zuklukları, uyku ilacı kullanımı ve gündüz işlev bozukluğu açı-
sından, kontrol grubuna göre hasta grubunda anlamlı bozulma
olduğunu gösterdi. Ayrıca uyku kalitesi ile hastaların yaşları ve
emosyonel durumları arasında da ilişki vardı. Literatür tarama-
mızda AEA’lı hastalarda uyku kalitesinin değerlendirildiği daha
önce yapılmış bir çalışmaya rastlamadık. Bu açıdan çalışmamızın
önemli olduğunu vurguluyoruz.
Literatürde AEA’lı hastaların demograk ve klinik özellikle-
rini araştıran çalışmalarda farklı sonuçlar ortaya çıkmıştır. Bäck-
Pettersson ve Björkelund (4) 60 yaş ve üstü AEA’lı hastaların
%56’sının erkek olduğunu ve kardiyovasküler sistem hastalıkla-
rının en sık etiyolojik faktör olduğunu rapor etmiştir. Başka iki
çalışmada AEA’lı hasta yaş ortalaması 55, erkek hasta oranı %81-
83 ve travma sıklığı %53-74 olarak verilmektedir (27,28). Bizim
çalışma verilerimiz son iki çalışma ile uyumludur. Yalnız hasta-
larımızın yaş ortalaması diğer iki çalışmaya göre daha düşüktür
(yaş ort: 26). Hastalarımızın farklı coğrak ve sosyodemograk
özelliklere sahip olması (yarıya yakının kırsal kesimde yaşaması ve
düşük sosyoekonomik düzeyleri) bu farklılığı açıklayabilir.
Uyku bozukluğunun önemli psikolojik ve zyolojik streslerle
ilişkili olduğu, kognitif ve fonksiyonel yetenekleri olumsuz olarak
etkilediği gösterilmiştir (29,30). Tedavi edilmeyen uyku bozuk-
luğu sosyal etkileşimde sınırlanmaya, morbidite ve mortalitede
artışa neden olmaktadır (31,32). Ankilozan spondilit, romatoid
artrit, multipl skleroz ve alzheimer gibi disabilite yapıcı hastalıklar
ile uyku problemleri arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar yapıl-
masına rağmen (9,33,34), AEA’lı hastalarda uyku kalitesini değer-
lendiren çalışma sayısı azdır. Bu çalışmaların hepsi de yaşam kali-
tesinin değerlendirildiği çalışmalardır (3,11,12). Bäck-Pettersson
ve Björkelund (4) alt ekstremite ampütasyonu geçiren hastalarda
altı ay sonra ağrı ve uykuda bozulma geliştiğini bildirmektedir.
Abdelgadir ve ark. (11) diyabetli ve AEA geçirmiş 60 hastanın ya-
şam kalitesi uyku skorunun kontrol grubuna göre anlamlı olarak
düşük olduğunu göstermişlerdir. Biz çalışmamızda uyku kalitesini
değerlendirmek için yaşam kalitesi ölçeğine göre daha öznel veri
sağlayan PUKİ’yi kullandık. Bu değerlendirme ölçeğine göre has-
talarımızın uyku kalitesinin önemli derecede etkilendiğini gördük.
Çalışmamızda aynı zamanda uykuyu etkileyen faktörleri de
değerlendirdik. Yapılan multipl regresyon analizi, yaş ve emosyo-
nel durumun uyku kalitesini etkilediğini; kronik ağrının ise uykuyu
etkilemediğini gösterdi. Kişilerin yaşları ilerledikçe uyku kalitesinde
hem niceliksel hem de niteliksel değişiklikler olduğu bilinmektedir
(35). AEA’lı hastalarda depresyon ve anksiyete oranlarının normal
popülasyona göre arttığı gösterilmiştir (36-38). Aynı zamanda
uyku bozukluğu ile anksiyete ve depresyon arasında ilişki olduğu-
nu gösteren çok sayıda çalışma mevcuttur (8,18,39). Lindberg ve
ark. (39) 529 kişiyi kapsayan epidemiyolojik bir çalışmada çeşitli
uyku bozuklukları ile anksiyete arasında ilişki olduğunu göstermiş-
tir. Shukla ve ark. (40) postoperatif dönemde tüm amputasyonlu
hastaların %60’ında bazı psikiyatrik semptomlar olduğunu vurgu-
lamaktadır. Biz çalışmamızda anksiyete ve depresyon düzeylerini
Shukla’nın çalışmasına göre daha düşük bulduk. Hastalarımızın
amputasyondan en az 6 ay sonra emosyonel açıdan değerlendi-
rilmesi bu farklılığı açıklayabilir. Bizim çalışmamızda aynı zamanda
BAÖ ve BDÖ skorları PUKİ alt ve total skorları ile korele idi. Ancak
sadece anksiyete durumu yaşla birlikte uyku kalitesini belirleyen
bağımsız değişkenlerdi. Uyku bozukluğu önemli bir morbidite ve
mortalite nedenidir ve bu nedenle özellikle yaşlı ve anksiyete dü-
zeyi yüksek olan AEA’lı hastaların uyku bozukluğu açısından yakın
takibi ve tedavisi gerekmektedir.
Amputasyonlu hastalarda kronik ağrı önemli bir sorundur ve
AEA’lı hastalarda görülme oranı %31,7 ile %67 arasında veril-
mektedir (11,41,42). Kronik ağrılı durumların uyku bozukluğu
ile ilişkili olduğunu gösteren çalışmalar mevcuttur (8). Ancak biz
AEA’lı hastalarda kronik ağrı ile uyku kalitesi arasındaki ilişkiyi in-
celeyen bir çalışmaya rastlamadık. Çalışmamız literatürdeki diğer
çalışmalarla uyumlu olarak hastaların %40’ında amputasyonla
ilişkili ağrı olduğunu gösterdi. Ancak kronik ağrı ile uyku kalitesi
arasında bir ilişki bulamadık. Hastalarımızın düşük ağrı şiddetine
sahip olması bunun bir nedeni olabilir.
Bu çalışmanın önemli kısıtlılıklarından biri erkek hastalara
göre kadın hasta sayısının yetersiz oluşudur. Yaşadığımız coğraf-
ya ve sosyokültürel yapıdaki farklılıklar nedeniyle AEA’lı hastaların
büyük çoğunluğunun erkek olması etkili bir faktör olabilir. Diğer
bir kısıtlılığımız uykuyu değerlendirmede polisomnograyi kul-
lanmamaktır. Biz, ucuz ve daha kolay uygulanabilir olduğundan,
ayrıca teknik bir donanım gerektirmediğinden, geçerliliği ve gü-
venirliği kanıtlanmış olan PUKİ’yi kullandık.
Sonuç
Çalışmamız AEA’lı hastaların öznel uyku kalitesinin, uykuya
dalma süresinin, alışılmış uyku etkinliğinin, uyku bozukluklarının,
244
Em ve ark.
Alt Ekstremite Amputasyonu ve Uyku Kalitesi
Tablo 5. Uyku kalitesi ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki
n=35 β t p
Yaş 0,497 2,834 <0,05
BDÖ -0,193 -0,600 >0,05
BAÖ 0,357 2,089 <0,05
BDÖ: Beck Depresyon Ölçeği; BAÖ: Beck Anksiyete Ölçeği
Em ve ark.
Alt Ekstremite Amputasyonu ve Uyku Kalitesi
uyku ilacı kullanımının ve gündüz işlev bozukluğunun kontrol
grubuna göre anlamlı olarak bozulduğunu gösterdi. Ayrıca yaş
ve emosyonel durum uyku kalitesini belirleyen önemli faktör-
lerdi. Bu nedenle ileri yaşta ve emosyonel durumu bozuk olan
hastalarda çok yönlü tedavi yaklaşımları uyku bozukluğunu gi-
dermek için gereklidir. Ancak uyku bozukluğunun nedenlerini ve
genel sağlık üzerine etkilerini gösteren daha fazla hasta ile yapıl-
mış ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.
Etik Komite Onayı: Bu çalışma için etik komite onayı Dicle Üniversi-
tesi Tıbbi Araştırma Etik Komisyonu’ndan alınmıştır.
Hasta Onamı: Yazılı hasta onamı bu çalışmaya katılan hastalardan ve
sağlıklı kontrollerden alınmıştır.
Hakem değerlendirmesi: Dış bağımsız.
Yazar Katkıları: Fikir - S.E., İ.B.; Tasarım - S.E., M.K., A.A.; Denetleme
- S.E., K.N.; Kaynaklar - S.E., M.B.; Malzemeler - S.E., M.Ç., A.A.; Veri top-
lanması ve/veya işlemesi -S.E.; Analiz ve/veya yorum - S.E., İ.B.; Literatür
taraması - S.E., M.B.; Yazıyı yazan -S.E., İ.B.; Eleştirel İnceleme - S.E., K.N.
Çıkar Çatışması: Yazarlar çıkar çatışması bildirmemişlerdir.
Finansal Destek: Yazarlar bu çalışma için nansal destek almadıkla-
rını beyan etmişlerdir.
Ethics Committee Approval: Ethics committee approval was re-
ceived for this study from the ethics committee of Dicle University Medi-
cal Research Ethics Committee.
Informed Consent: Written informed consent was obtained from
patients and healty controls who participated in this study.
Peer-review: Externally peer-reviewed.
Author Contributions: Concept - S.E., İ.B.; Design - S.E., M.K., A.A.;
Supervision -S.E., K.N.; Resource - S.E., M.B.; Materials - S.E., M.Ç., A.A.;
Data Collection and/or Processing - S.E.; Analysis and/or Interpretation -
S.E., İ.B.; Literature Review - S.E., M.B.; Writer -S.E., İ.B.; Critical Review
- S.E., K.N.
Conict of Interest: No conict of interest was declared by the authors.
Financial Disclosure: The authors declared that this study has re-
ceived no nancial support.
Kaynaklar
1. Leonard JA, Meier RH. Upper and lower extremity prosthetics. In:
Delisa JA, Gans BM, eds. Rehabilitation medicine principles and
practice. Philadelphia: J.B. Lippincott Company. 1998:669-96.
2. Eftekhari N. Amputation rehabilitation: In: O’Young B, Young MA,
Stiens SA, eds. PMR Secrets. Philadelphia Hanley&Belfus, INC.
1999:214-22.
3. Hawamdeh ZM, Othman YS, Ibrahim AI. Assessment of anxiety and
depression after lower limb amputation in jordanian patients. Neu-
ropsychiatr Dis Treat 2008;4:627-33. [CrossRef]
4. Bäck-Pettersson S, Björkelund C. Care of elderly lower limb ampu-
tees, as described in medical and nursing records. Scand J Caring
Sci 2005;19:337-43. [CrossRef]
5. Leger D, Poursain D. An international survey of insomnia: Under-
recognition and undertreatment of a polysymptomatic condition.
Curr Med Res Opin 2005;21:1785-92. [CrossRef]
6. Sutton DA, Moldofsky H, Badley EM. Insomnia and health problems
in Canadians. Sleep 2001;24:665-70.
7. Katz DA, McHorney CA. The relationship between insomnia and
health related quality of life in patients with chronic illness. J Fam
Pract 2002;51:229-35.
8. Da Costa D, Zummer M, Fitzcharles MA. Determinants of sleep
problems in patients with spondyloarthropathy. Musculoskeletal
Care 2009;7:143-61. [CrossRef]
9. Batmaz I, Sarıyıldız MA, Dilek B, Bez Y, Karakoc M¸ Çevik R. Sleep
quality and associated factors in ankylosing spondylitis: relationship
with disease parameters, psychological status and quality of life.
Rheumatol Int 2013;33:1039-45. [CrossRef]
10. Giannoccaro MP, Moghadam KK, Pizza F, Boriani S, Maraldi NM,
Avoni P, et al. Sleep disorders in patients with spinal cord injury.
Sleep Med Rev 2013;17:399-409. [CrossRef]
11. Abdelgadir M, Shebeika W, Eltom M, Berne C, Wikblad K. Health
related quality of life and sense of coherence in Sudanese dia-
betic subjects with lower limb amputation. Tohoku J Exp Med
2009;217:45-50. [CrossRef]
12. Pell JP, Donnan PT, Fowkes FG, Ruckley CV. Quality of life follow-
ing lower limb amputation for peripheral arterial disease. Eur J Vasc
Surg 1993;7:448-51. [CrossRef]
13. Drake CL, Roehrs T, Roth T. Insomnia causes, consequences, and thera-
peutics: an overview. Depress Anxiety 2003;18:163-76. [CrossRef]
14. Power JD, Perruccio AV, Badley EM. Pain as a mediator of sleep
problems in arthritis and other chronic conditions. Arthritis Rheum
2005;53:911-9. [CrossRef]
15. Tsuno N, Besset A, Ritchie K. Sleep and depression. J Clin Psychiatry
2005;66:1254-69. [CrossRef]
16. Hall M, Buysse DJ, Nowell P, Nofzinger EA, Houck P, Reynolds CF
3rd, et al. Symptoms of stress and depression as correlates of sleep
in primary insomnia. Psychosom Med 2000;62:227-30. [CrossRef]
17. LeBlanc M, Beaulieu-Bonneau S, Merette C, Savard J, Ivers H, Morin
CM. Psychological and health-related quality of life factors associ-
ated with insomnia in a population-based sample. J Psychosom Res
2007;63:157-66. [CrossRef]
18. Taylor DJ, Lichstein KL, Durrence H, Reidel BW, Bush AJ. Epidemiol-
ogy of insomnia, depression, and anxiety. Sleep 2005;28:1457-64.
19. Ellis K. A review of amputation, phantom pain and nursing respon-
sibilities. Br J Nurs 2002;11:160-3. [CrossRef]
20. Kern U, Busch V, Rockland M, Kohl M, Birklein F. Prevalence and risk
factors of phantom limb pain and phantom limb sensations in Ger-
many. A nationwide eld survey. Schmerz 2009;23:479-88. [CrossRef]
21. Buysse DJ, Reynolds CF 3rd, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ. The
Pittsburgh Sleep Quality Index: A new instrument for psychiatric
practice and research. Psychiatry Res 1989;28:193-213. [CrossRef]
22. Ağargün MY, Kara H, Anlar Ö. Pittsburgh Uyku Kalitesi İndeksi’nin
geçerliliği ve güvenirliği. Türk Psikiyatri Dergisi 1996;7:107-15.
23. Beck AT, Ward CH, Mendelson M, Mock J, Erbaugh J. An inventory for
measuring depression. Arch Gen Psychiatry 1961;4:561-71. [CrossRef]
24. Hisli N. Beck Depresyon Envanteri’nin geçerliği üzerine bir çalışma.
Psikoloji Dergisi 1988;6:118-22.
25. Beck AT, Epstein N, Brown G, Steer RA. An inventory for measur-
ing clinical anxiety: Psychometric properties. J Consult Clin Psychol
1988;56:893-7. [CrossRef]
26. Ulusoy M, Şahin N, Erkmen H. Turkish Version of The Beck Anxi-
ety Inventory: psychometric Properties. J Cognitive Psychotherapy
1998;12:28-35.
27. Ehde DM, Czerniecki JM, Smith DG, Campbell KM, Edwards WT,
Jensen MP, et al. Chronic phantom sensations, phantom pain, re-
sidual limb pain, and other regional pain after lower limb amputa-
tion. Arch Phys Med Rehabil 2000;81:1039-44. [CrossRef]
245
28. Behr J, Friedly J, Molton I, Morgenroth D, Jensen MP, Smith DG. Pain
and pain-related interference in adults with lower-limb amputation:
comparison of knee-disarticulation, transtibial, and transfemoral
surgical sites. J Rehabil Res Dev 2009;46:963-72. [CrossRef]
29. Morin C, Rodrigue S, Ivers H. Role of stress, arousal and coping skills
in primary insomnia. Psychosom Med 2003;65:259-67. [CrossRef]
30. Ohayon MM, Vecchierini MF. Daytime sleepiness and cognitive im-
pairment in the elderly population. Arch Intern Med 2002;162:201-8.
[CrossRef]
31. Foley D, Ancoli-Israel S, Britz P, Walsh J. Sleep disturbances and
chronic disease in older adults: results of the 2003 National Sleep
in America Survey. J Psychosom Res 2004;56:497-502. [CrossRef]
32. Martin JL, Webber AP, Alam T, Harker JO, Josephson KR, Alessi
CA. Daytime sleeping, sleep disturbance and circadian rhythms
in the nursing home. Am J Geriatr Psychiatry 2006;14:121-9.
[CrossRef]
33. Treharne GJ, Lyons AC, Hale ED, Douglas KMJ, Goodchild CE, Booth
DA, et al. Sleep disruption frequency in rheumatoid arthritis: Per-
ceived stress predicts poor outcome over one year. Musculoskeletal
Care 2007;5:51-64. [CrossRef]
34. Palma JA, Urrestarazu E, Iriarte J. Sleep loss as risk factor for neuro-
logic disorders: a review. Sleep Med 2013;14:229-36. [CrossRef]
35. Floyd JA, Janisse JJ, Marshall Medler S, Ager JW. Nonlinear com-
ponents of age-related change in sleep initiation. Nurs Res
2000;49:290-4. [CrossRef]
36. Machado Vaz I, Roque V, Pimentel S, Rocha A, Duro H. Psychosocial
characterization of a Portuguese lower limb amputee population.
Acta Med Port 2012;25:77-82.
37. Asadollahi R, Saghania M, Nassi N, Montazeri A, Asadollahi M,
Khatami M. Anxiety, depression and health-related quality of life
in those injured by landmines, Ilam, Islamic Republic of Iran. East
Mediterr Health J 2010;16:1108-14.
38. Singh R, Hunter J, Philip A. The rapid resolution of depression
and anxiety symptoms after lower limb amputation. Clin Rehabil
2007;21:754-9. [CrossRef]
39. Lindberg E, Janson C, Gislason T, Björnsson E, Hetta J, Boman G.
Sleep disturbances in a young adult population:can gender differ-
ences be explained by differences in psychological status? Sleep
1997;20:381-7.
40. Shukla GD, Sahu SC, Tripathi RP, Gupta DK. A psychiatric study of
amputees. Br J Psychiatry 1982;141:50-3. [CrossRef]
41. Ellis K. A review of amputation, phantom pain and nursing respon-
sibilities. Br J Nurs 2002;11:155-7. [CrossRef]
42. Bone M, Critchley P, Buggy DJ. Gabapentin in postamputation phan-
tom limb pain. Reg Anesth Pain Med 2002;27:481-6. [CrossRef]
246
Em ve ark.
Alt Ekstremite Amputasyonu ve Uyku Kalitesi
... Previous studies have reported that people with physical disabilities, such as spinal cord injury 5 and amputation 6 , complain more often about their sleep than those without disabilities. Furthermore, Paralympic athletes pre-sent a high rate of sleep complaints 7 , poor sleep quality, excessive daytime sleepiness 8 , and acute and/or chronic sleep restrictions 9 . ...
... For example, amputation can be the result of various conditions such as peripheral vascular disease, trauma, malignancy, metabolic disease, and infection [2]. According to the literature, lower limb amputation (LLA) represents 80-85% of all amputations and is mainly due to vascular diseases such as diabetes mellitus, atherosclerosis, and Buerger's disease [3]. ...
Article
Full-text available
Objective: This systematic review aims to investigate Quality of Life (QoL)/Health Related Quality of Life (HRQoL) and psychological adjustment in non-traumatic lower limb amputees (LLA). Methods: PubMed, Scopus, and Web of Science databases were used for the literature search. Studies were read and analysed using the (Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses) PRISMA statement procedure. Results: The literature search retrieved 1268 studies, of which 52 were included in the systematic review. Overall, psychological adjustment, especially depression with or without anxiety symptoms, influences the QoL/HRQoL in this clinical population. Other factors influencing QoL/HRQoL include subjective characteristics, physical aspects, the cause and level of the amputation, relational aspects, social support, and the doctor-patient relationship. In addition, the patient's emotional-motivational status, depression and/or anxiety symptoms, and acceptance play a key role in the subsequent rehabilitation process. Conclusions: In LLA patients, psychological adjustment is a complex and multifaceted process, and QoL/HRQoL may be influenced by various factors. Shedding light on these issues may provide useful suggestions for promoting clinical and rehabilitative interventions that may be tailored and effective in this clinical population.
... 34 However, it is important to note that while some types of disability can have a significant impact on sleep, others can have little or no effect. 32,[34][35][36][37][38] Therefore, the aims of this systematic review are to (1) systematize the evidence from research aimed at describing the patterns and quality of sleep of Paralympic athletes and (2) identify which instruments are used to assess and monitor the sleep of Paralympic athletes. ...
Article
Context: Sleep serves many important functions for athletes, particularly in the processes of learning, memory, recovery, and cognition. Objectives: Define the sleep parameters of Paralympic athletes and identify the instruments used to assess and monitor sleep Paralympic athletes. Evidence acquisition: This systematic review was carried out based on the PRISMA guidelines. The survey was conducted in April 2020, the searches were carried out again in September 2021 to check whether there were new scientific publications in the area of sleep and Paralympic sport, searches were performed in the following databases: PubMed, Web of Science, Scopus, SPORTDiscus, Virtual Health Library (BIREME), and SciELO. This systematic review has included studies that investigated at least one of the following sleep parameters: total sleep time, sleep latency, sleep efficiency, number of awakenings, quality of sleep, daytime sleepiness, and chronotype; the participants were comprised of athletes with disabilities. Studies published at any time in English, Portuguese, and Spanish, were included. Evidence synthesis: Data extraction and study selection were performed by 2 researchers independently, and a third author was consulted as necessary. The search returned a total of 407 studies. Following the screening based on exclusion and inclusion criteria, a total of 13 studies were considered. Paralympic athletes have a low amount (7.06 h) of sleep with poor quality and sleep latency (28.05 min), and 57.2% have daytime sleepiness, with the majority belonging to the indifferent chronotype (53, 5%). Moreover, 11 studies assess sleep using subjective instruments (questionnaires), and 2 studies used an objective instrument (actigraphy). Conclusions: Sleep disorders are common among Paralympic athletes, poor sleep quality and quantity, and high rates of daytime sleepiness. Subjective methods are most commonly used to assess sleep.
... Previous studies have reported that people with physical disabilities, such as spinal cord injury 5 and amputation 6 , complain more often about their sleep than those without disabilities. Furthermore, Paralympic athletes pre-sent a high rate of sleep complaints 7 , poor sleep quality, excessive daytime sleepiness 8 , and acute and/or chronic sleep restrictions 9 . ...
Article
Full-text available
Abstract - Aim: This study aims to compare the sleep parameters in Paralympic powerlifting athletes during days with and without training, and to analyze the relationship between the training load and sleep on the same day and the relationship between the previous night's sleep and the training load of the following day. Methods: Actigraphy was used to analyze the sleep parameters of 11 Paralympic powerlifting athletes for 14 days (7 days without and with training), whereas Ratings of Perceived Exertion (RPE) analysis was used to assess training load. In addition, the Horne and Östberg chronotype questionnaire and the Epworth Sleepiness Scale were applied. Results: Athletes show morning and indifferent chronotype and low daytime sleepiness. We found that on training days, sleep onset latency (SOL) was lower (average 5.3 min faster), whereas total sleep time (TST) and sleep efficiency (SE) were higher (TST averaged 169 min and SE 7% higher) compared to non-training days. In addition, the TST of the night before the training days correlated positively with the RPE of the following day, and the training volume correlated negatively with the SE of the same day. Conclusion: Our findings show that Paralympic powerlifting training had positive effects in increasing TST and SE and decreasing SOL on training days. These results show the positive effects of this type of training in improving sleep in athletes with physical disabilities. In addition, a good night's sleep the day before training can make it posible to put more effort into the next day's training. Therefore, guiding athletes to sleep more before training with more intense loads is recommended
... 31 Although studies have been conducted on the sleep quality of patients hospitalized in various wards in the literature, studies evaluating the sleep quality of patients, prior to colorectal surgery are limited. 21,22 The purpose of this study is to investigate the effect on patients, who will undergo colorectal surgery, of providing information on sleep quality through the use of sleep hygiene visual material. ...
Thesis
Full-text available
Introduction: Phantom limb pain (PLP) is intractable to treatment. Sensory discrimination training (SDT) is a non-pharmacological treatment, which shows potential promise for PLP, but robust clinical trials are lacking. This thesis aimed to develop a robust RCT protocol to investigate the efficacy of an automated, self-management SDT device (SP1X) for the treatment of PLP. Methods: Three studies contributed to the development of an RCT protocol to investigate the efficacy of SP1X. Firstly, a qualitative study explored participants perceptions of PLP self-management. Secondly, a systematic review investigated the efficacy and safety of SDT for chronic musculoskeletal pain conditions. Thirdly, a measurement study investigated the psychometric properties of key outcome measures for use with the PLP population. Results: Participants experiences of self-management of PLP were positive highlighting self-management as an acceptable and feasible approach. The systematic review found SDT does not appear to be associated with any adverse effects and shows potential regarding its clinical efficacy. However, high-quality evidence upon which to make firm clinical recommendations was lacking. The measurement study found three outcome measures for pain intensity, and one for quality of life, possessed acceptable psychometric properties for use in future research trials. Two sensorimotor outcome measures required further development and subsequent psychometric testing prior to use in future research trials. Conclusions and implications: Self-management strategies are an acceptable and feasible approach that could be incorporated into the lives of people with PLP. SDT has the potential to be safe and effective for PLP. Existing outcome measures for pain are sufficiently reliable for use in PLP research but should be interpreted cautiously on an individual patient level. This thesis developed a robust protocol to investigate the efficacy of SP1X. The protocol now needs to be undertaken to investigate the efficacy of SP1X before any recommendations on its use can be made.
Article
The role of sleep is now recognised as an important component for success in athletic performance, and sleep is proposed to be one of the most effective recovery strategies available. Insufficient sleep is commonly reported among athletes, and several factors have been put forward to explain why elite athletes might experience poor sleep. However, Paralympic athletes may be predisposed to a greater risk of poor sleep due to the associated complexities of some impairment types. In fact, clinical research has previously shown that individuals with disabilities have a higher prevalence of sleep disturbances when compared to their able-bodied counterparts. However, research and evidence-based practices regarding the sleep of elite Paralympic athletes is limited. This narrative review aims firstly, to, identify challenges associated with the Paralympic games to obtain optimal sleep, secondly, identify the specific risk factors to sleep associated with particular impairment groups within the Paralympic population, and lastly to propose potential sleep-enhancing strategies that might be of relevance for Paralympic athletes. From this review, initial observations have identified that Paralympic athletes may have a heightened risk of sleep-related problems and highlighted the current lack of understanding within this population group, and where further research is warranted to better understand how their specific impairments impact on sleep and, consequently, athletic performance. Additionally, this review highlighted that the forthcoming Tokyo games may offer a unique challenge for athlete trying to obtain optimal sleep, due to the anticipated thermal demands and the consequent irregular scheduling of events.
Article
Objectives To investigate the effects of dual task balance training on static and dynamic balance, functional mobility, cognitive level, and sleep quality in individuals with transfemoral amputation. Design Randomised controlled clinical trial. Participants Transfemoral amputees (n=20). Interventions Participants were randomly assigned to the single task gait and balance training group (n=10) or the dual task task gait and balance training group (n=10). Training was given in sessions of 60 min/day, 3 days/wk for 4 weeks. The single task training group performed traditional gait and balance exercises, and the dual task training group practised cognitive and motor tasks while performing gait and balance exercises. Main Outcome Measures The one leg stance test and the four-square step test were used for balance assessment. The Timed Up and Go test, and 10-meter walk test were used for gait assessment. Three test conditions to evaluate the training effects were single walking, walking while performing a cognitive task (serial subtraction), and walking while performing a motor task (tray-carrying). The Montreal Cognitive Assessment scale was used for cognitive assessment and the Pittsburgh Sleep Quality Index for sleep quality assessment. Results Balance and mobility improved in both groups. Dual task balance performance, functional mobility and gait speed improved more in the dual task training group after training (p <0.05). Cognitive status and sleep quality improved significantly in the dual task group (p <0.05). Conclusions Dual-task training was more effective than single task training in the improvement of dual task performance and cognitive status. The inclusion of dual task exercises in the rehabilitation program of transfemoral amputees will provide a different perspective due to increased task automation.
Article
Full-text available
The Beck Anxiety Inventory (BAI) is proposed as an instrument to assess clinical anxiety and to discriminate anxious and nonanxious diagnostic groups. To study the discriminant validity of the Turkish version, we compared the BAI responses of four different diagnostic groups: a depressive patient group (major depression, dysthymic disorder) (n = 31); an anxious patient group (panic disorder, phobia, generalized anxiety disorder, etc.) (n = 39); a mixed patient group (major depression and panic disorder, etc.) (n = 75) and a control group of sexual dysfunction patients without depression and anxiety (n = 32). The one-way analysis of variance revealed that the BAI fared better in this study in discriminating the anxious patient group from the other groups, compared to the STAI. The BAI was moderately correlated with the Beck Depression Inventory (BDI), Hopelessness Scale (HS), Automatic Thoughts Questionnaire (ATQ), and the State-Trait Anxiety Inventory (STAI). The BAI showed a high internal consistency (alpha = .93). The item-total correlations ranged from .45 to .72. The exploratory factor analysis using the principal components procedure yielded two factors. The results favor the use of the BAI as a reliable and valid measure of anxiety with Turkish psychiatric populations.
Article
The difficulties inherent in obtaining consistent and adequate diagnoses for the purposes of research and therapy have been pointed out by a number of authors. Pasamanick12 in a recent article viewed the low interclinician agreement on diagnosis as an indictment of the present state of psychiatry and called for "the development of objective, measurable and verifiable criteria of classification based not on personal or parochial considerations, but on behavioral and other objectively measurable manifestations."Attempts by other investigators to subject clinical observations and judgments to objective measurement have resulted in a wide variety of psychiatric rating scales.4,15 These have been well summarized in a review article by Lorr11 on "Rating Scales and Check Lists for the Evaluation of Psychopathology." In the area of psychological testing, a variety of paper-and-pencil tests have been devised for the purpose of measuring specific
Article
Objective This study aimed to assess the prevalence of anxiety and depression among Jordanian lower limb amputees with different clinical characteristics and sociodemographic data (gender, marital status, social support, income, type and level of amputation, and occupation).
Article
Sleep disturbances are globally more frequent in patients with spinal cord injury (SCI) than in the able-bodied population, and could contribute to dysfunction and poor quality of life in these patients. Specific sleep disorders may also contribute to negative health outcomes enhancing cardiovascular risk in a condition that per se increases heart disease related mortality. This review focuses on prevalence, features and treatment of sleep disorders in SCI. Although data on these subjects have been produced, reports on pathophysiology, consequences and treatment of sleep disorders are scarce or contradictory and more studies are required.