ArticlePDF Available

Validation of the Czech Version of the Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSIcz)

Authors:

Abstract

Introduction: Simple questionnaires based on so called "neuropathic pain descriptors" are the most frequently used screening tools in the diagnosis of neuropathic pain, especially by non-specialists. However, no validated Czech version of any of the internationally accepted nueropathic pain questionnaires is available. Aim: The aim of this study was to develop and validate a Czech version of the Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI), a questionnaire that allows the user to characterize subtypes of neuropathic pain, is sensitive to change, and has discriminatory power. Patients and methods: The NPSI was translated into the NPSIcz using the forward-backward translation method and validated in a group of patients suffering from neuropathic pain of peripheral (n = 66) or central origin (n = 30) due to polyneuropathy or multiple sclerosis, and in a group of individuals suffering from nociceptive pain (due to severe osteoarthritis of the knee or hip joint; n = 70). The NPSIC2 was repeated within three hours in 19 individuals to determine test-retest reliability. Results: The NPSICZ showed good diagnostic validity in discriminating between patients with neuropathic and nociceptive pain (p < 0.001) but low ability to discriminate between patients with central and peripheral neuropathic pain (p > 0.05). Repeated administration confirmed acceptable test-retest reliability (intra-class correlation coefficient of 0.86 for the NPSIC2 sum score). Cluster analysis identified six different pain profiles. Conclusions: The NPSICZ is able to discriminate between neuropathic and nociceptive pain, to identify different pain profiles, and has acceptable test-retest reliability. It can, therefore, be recommended as an easy-to-administer questionnaire suitable for the diagnosis of neuropathic pain, including long-term follow up.
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
1
Original PaPer PůvOdní Práce
Validace české verze Neuropathic Pain Symp tom
Inventory (NPSI
cz
)
Validation of the Czech Version of the Neuropathic Pain Symp tom
Inventory (NPSI
cz
)
Souhrn
Úvod: Důležitou součástí dia gnostického algoritmu neuropatické bolesti jsou jednoduché dotazní
kové nástroje založené na přítomnosti typických popisných charakteristik (tzv. deskriptorů). V čes
kém jazykovém prostředí však není k dispozici validovaná verze žádného z mezinárodně akcepto
vaných dotazní. Cíl: Cílem práce bylo vytvoření české jazykové verze jednoho z nejpoužívanějších
dotazníků zaměřených na dia gnostiku neuropatické bolesti a charakteristiku jednotlivých jejích
subtypů, a to tzv. NPSI (Neuropathic Pain Symp tom Inventory) a její validace. Soubory a metodika:
Dotazník byl přeložen metodou „forward‑
backward translation“. Pro potřeby validace byla touto
českou jazykovou verzí následně vyšetřena skupina pa cientů s neuropatickou bolestí periferního
(n = 66) nebo centrálního (n = 30) původu (v rámci polyneuropatie či roztroušené sklerózy) a sku
pina nemocných s bolestí nociceptivní v důsledku pokročilé artrózy kelního nebo kolenního
kloubu (n = 70). Za účelem hodnocení opakovatelnosti testu byl u části pa cientů (n = 19) dotazník
administrován dvakrát s odstupem přibližně tří hod. Výsledky: Srovnání jednotlivých hodnocených
položek, dílčích škál i celkového NPSI skóre pomocí ROC analýzy prokázalo vysokou schopnost
diskriminace mezi neuropatickou a nociceptivní bolestí (p < 0,001), ale nízkou schopnost odliše
neuropatické bolesti centrálního a periferního původu (p > 0,05). Opakovaná administrace testu
potvrdila vysokou opakovatelnost testu (ICC, Intraclass Correlation Coefficient = 0,86 pro sumární
skóre). Pomocí clusterové analýzy bylo identifikováno šest odlišných symp tomových profilů. Závěr:
Vytvořená česká verze dotazníku NPSI je schopna spolehlivě diskriminovat neuropatickou a noci
ceptivní bolest a identifikovat odlišné symp tomové profily bolesti při akceptovatelné opakovatel
nosti testu. Dotazník lze tedy doporučit jako vhodný a snadno použitelný nástroj v dia gnostickém
algoritmu neuropatické bolesti, využitelný i pro longitudinální sledování.
Autoři deklarují, že vsouvislosti spředmětem
studie nemají žádné komerční zájmy.
The authors declare they have no potential
conflicts of interest concerning drugs, products, or
services used in the study.
Redakční rada potvrzuje, že rukopis práce
splnil ICMJE kritéria pro publikace zasílané
do biomedicínských časopisů.
The Editorial Board declares that the manu
script met the ICMJE “uniform requirements” for
biomedical papers.
Šrotová I
1,2
, Vlčková E
1,2
, Straková J
1
,
Kincová S
1,2
, Ryba L
3
, Dušek L
4
,
Adamová B
1,2
, Bednařík J
1,2
1
Neurologická klinika
LF MU a FN Brno
2
CEITEC – Středoevropský technolo
gický institut MU Brno
3
Ortopedická klinika
LF MU a FN Brno
4
Institut biostatistiky a analýz MU, Brno
*
MUDr. Eva Vlčková
Neurologická klinika
LF MU a FN Brno
Jihlavská 20
625 00 Brno
e-mail: evlckova@email.cz
Přijato k recenzi:
Přijato do tisku:
Klíčová slova
neuropatická bolest – nociceptivní bolest –
kvantifikace bolesti – dotazník – polyneuro‑
patie – roztroušená skleróza – artróza
Key words
neuropathic pain – nociceptive pain – pain
measurement – questionnaire – polyneuro
pathy – multiple sclerosis – osteoarthritis
Práce byla podpořena grantem IGA MZ ČR NT 13523‑4 a MZ ČR – RVO (FNBr, 65269705), interními
zdroji CEITEC MUNI a 7. rámcovým programem Evropské unie v rámci projektu No. 602133 (Non
‑coding RNAs for personalised pain medicine).
Autoři práce děkují paní Janě Novohradské za pomoc při sběru dat a vyšetřování pacientů.
Seznam použitých zkratek
AUC Area Under Curve (plocha pod
ROC křivkou)
ICC Intraclass Correlation
Coefficient
NPSI Neuropathic Pain Symptom In
ventory (dotazník pro diagnos
tiku neuropatické bolesti)
NPSI
cz
česká verze dotazníku Neuro
pathic Pain Symptom Inventory
(a jeho originálního skóre)
NPSI
cz‑12
sre modifikovaná verze originál
ního NPSIcz skóre, která zohled
ňuje i výsledky otázek Q4 a Q7
(nezapočítávané do NPSI skóre
v originální verzi testu)
NPSI
cz‑D
skóre modifikovaná verze originál
ního NPSIcz skóre, vytvořená
na základě výsledků diskrimi
nační analýzy
NRS Numeric Rating Scale (nume
rická škála bolesti)
ROC křivka Receiver Operating Characte
ristic curve
TEP totální endoprotéza (kyčel
ního nebo kolenního) kloubu
2
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
Úvod
Neuropatická bolest je součást klinického
obrazu řady onemocnění periferního i cen
trálního nervového systému. Podle aktlní
definice vzniká důsledkem léze nebo ne
moci postihující somatosenzitivní nervový
systém [1].
Ve vyspělém světě se její prevalence od
haduje na 6
8 % populace [2,3]. Nejčastěji
se vyskytuje u diabetické polyneuropatie, po
traumatech periferních nervů, toxických (al
koholových, polékových) a ischemických po
škozeních periferního nervového systému, při
neuroinfekcích (borelze, herpetických infek
cích, HIV), neuralgii trigeminu, míšních lézích,
po iktech či při roztroušené skleróze. Neuro
patická složka je také významnou součástí
bolesti vertebrogenního původu.
Neuropatická bolest je spojována s ty
pickými deskriptory (popisnými charakte
ristikami), jako např. pálení, bodání, svědění,
pocit elektrických výbojů či bolestivého
chladu, a často bývá provázena dalšími
senzitivními vjemy, jako jsou mravenčení
anebo brnění apod. Stanovení přítomnosti
těchto deskriptorů je klíčovou součástí dia
gnostického algoritmu neuropatické bolesti,
a to jak v rámci anamnézy, tak i při použití
v rámci specializovaných dotazníků zamě
řených na dia gnostiku neuropatické bolesti.
Tyto dotazníky umožňují detailní deskripci
bolesti, většinou v kombinaci s hodnoce
ním intenzity celkové bolesti a/
nebo jejích
jednotlivých charakteristik a v ně kte rých pří
padech i se specifikací její anatomické dis
tribuce [4–
15]. V klinické praxi je k dispozici
velké množství takových dotazníků, jejich
validita v dia gnostice neuropatické bolesti
však není ve všech případech stejná a vět
šina dotazníků není cíleně zaměřena na neu
ropatickou bolest jako takovou, což snižuje
senzitivitu i specificitu příslušného dotaz
níku v její dia gnostice [5]. Výjimku tvoří ně
kolik dotazníků, které byly v posledních le
tech cíleně vyvinuty právě jako skríningové
testy za účelem rychlé a objektivní iden
tifikace neuropatické bolesti na podkladě
přítomnosti jejích typických deskriptorů
(v ně kte rých případech v kombinaci s jedno
duchým klinickým testováním). Jedná se pře
devším o následující dotazníky: „The LANSS
Pain Scale: the Leeds Assessment of Neuro
pathic Symp toms and Signs“ [9,10], „Neuro
pathic Pain Questionnaire“ [11], a jejich zkrá
cená verze [12], „Neuropathic Pain Symp tom
Inventory“ [13], „DN 4“ [14], „ID Pain“ [15] či
„PainDETECT“ [4]. Tyto dotazníky vykazují
vysokou a vzájemně srovnatelnou validitu
v diskriminaci neuropatické a nociceptivní
bolesti [5] a jsou podle aktlních doporu
čení klíčovou součástí dia gnostického pro
cesu neuropatické bolesti, zejm. pro
nespecialisty [16,17]. Vedle dia gnostiky neu‑
ropatické bolesti jsou využívány pro analýzu
jednotlivých symp tomových profilů testova
ných pa cientů. Dotazníky tak poskytují např.
podklad pro stratifikaci pa cientů v rámci lé
kových či intervenčních stud nebo hod
nocení cíleného efektu léčby na jednotlivé
komponenty neuropatické bolesti. Z lon
gitudinálního hlediska je účelné jejich vyu
žití pro monitorace terapeutického efektu
preparátů využívaných v léčbě neuropa
tické bolesti, stejně jako pro potřeby moni
torování klinického vývoje v rámci dlouho
dobého sledování pa cientů. Žádný z těchto
dotazníků nebyl nicméně dosud validován
v českém jazyce.
Dotazník NPSI (Neuropathic Pain Symp‑
tom Inventory) [13], na jehož validaci je zamě
řena prezentovaná studie, je jedním z výše
jmenovaných specifických dia gnostických
nástrojů vyvinutých cíleně za účelem dia
gnostiky neuropatické bolesti a analýzy jed
notlivých jejích subtypů. Dotazník obsahuje
12 položek a je zaměřen na popis paciento
vých bolestí v posledních 24 hod (Příloha 1).
Deset otázek je zaměřeno na typické de
skriptory neuropatické bolesti a její časté do
provodné symp tomy (bolest pálivá (Q1), sví
ravá (Q2), tlaková (Q3), krátká záchvatovitá
bolest charakteru elektrického šoku (Q5) či
bodání (Q6), bolest evokovaná vnějším pod
nětem, tj. dotekem (Q8), tlakem (Q9) anebo
chladem (Q10), a přítomnost abnormálních
pocitů v distribuci bolesti charakteru mra
venčení (Q11) či brnění (Q12)). Intenzita ka
ždého z těchto deskriptorů je hodnocena
pomocí numerické škály bolesti (Numeric
Rating Scale, NRS) (Příloha 1). Celkové NPSI
skóre je pak vypočteno jako průměr hod
not NRS z těchto 10 otázek (Příloha 2). Jedna
otázka testu (Q4) je zaměřena na počet
hodin, po které pa cient v posledním dni
trpěl samovolnou bolestí, a jeden dotaz (Q7)
je cílen na počet krátkých záchvatů bolesti
podobných elektrickému šoku či bodání.
U obou otázek jsou odpovědi hodnoceny
semikvantitativně (Příloha 1) a v originální
verzi testu se do celkového NPSI skóre ani
do jednotlivých dílčích škál (viz níže) neza
počítávají (Příloha 2). Podle ně kte rých nověj
ších prací zaměřených na validaci NPSI do
tazníku, resp. jeho jazykových verzí mohou
t tyto otázky při výpočtu celkového skóre
také zohledněny, případně může být jednot
livým otázkám dotazníku přikládána různá
váha (s ohledem na jejich poněkud odliš
nou validitu v dia gnostice neuropatické bo
lesti). Mohou tak být vypočtena modifiko
Abstract
Introduction: Simple questionnaires based on so called “neuropathic pain descriptors” are the most frequently used screening tools in the dia gnosis
of neuropathic pain, especially by non‑specialists. However, no validated Czech version of any of the internationally accepted nueropathic pain
questionnaires is available. Aim: The aim of this study was to develop and validate a Czech version of the Neuropathic Pain Symp tom Inventory (NPSI),
a questionnaire that allows the user to characterize subtypes of neuropathic pain, is sensitive to change, and has discriminatory power. Patients and
methods: The NPSI was translated into the NPSI
cz
using the forward‑
backward translation method and validated in a group of patients suffering from
neuropathic pain of peripheral (n = 66) or central origin (n = 30) due to polyneuropathy or multiple sclerosis, and in a group of individuals suffering
from nociceptive pain (due to severe osteoarthritis of the knee or hip joint; n = 70). The NPSI
cz
was repeated within three hours in 19 individuals to
determine test‑
retest reliability Results: The NPSI
cz
showed good dia gnostic validity in discriminating between patients with neuropathic and nocicep
tive pain (p < 0.001) but low ability to discriminate between patients with central and peripheral neuropathic pain (p > 0.05). Repeated administration
confirmed acceptable test‑
retest reliability (intra‑
class correlation coefficient of 0.86 for the NPSI
cz
sum score). Cluster analysis identified six different
pain profiles. Conclusions: The NPSI
cz
is able to discriminate between neuropathic and nociceptive pain, to identify different pain profiles, and has ac
ceptable test‑
retest reliability. It can, therefore, be recommended as an easy‑
to
administer questionnaire suitable for the dia gnosis of neuropathic pain,
including long‑term follow up.
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
3
vaná NPSI skóre (např. NPSI‑
G skóre [18]).
Autoři originální verze dále doporučují výpo
čet dílčích škál hodnotících specificky inten
zitu jednotlivých typů neuropatické bolesti
(tj. povrchové a hluboké spontánní bolesti,
krátké záchvatovité bolesti, bolesti vyvolané
či zhoršené vnějším podnětem) a doprovod
ných abnormálních senzitivních pocitů (Pří
loha 2).
lem prezentované studie bylo vytvoření
české jazykové verze dotazníku Neuropathic
Pain Symp tom Inventory tak, aby byla akcep
tovatelná tvůrci původní jazykové verze a co
nejsrozumitelnější pro české pa cienty, a vali
dace jejího použití v klinické praxi.
Soubor
Do studie byly zařazeny dvě skupiny
pa cientů:
a) pa cienti s periferní či centrální neuropatic
kou bolestí (jako klinickým projevem poly
neuropatie či roztroušené sklerózy), vyšet
řovaní v příslušném období (viz metodika)
na Neurologické klinice LF MU a FN Brno a
b) pa cienti s nociceptivní bolestí při artróze
kelního nebo kolenního kloubu, bez
prostředně před implantací endoprotézy
(TEP), hospitalizovaní či ambulantně vy
šetření na Ortopedické klinice stejné ne
mocnice. Vstupním kritériem pro oba sou
bory byla dobrá spolupráce pa cienta,
ochota k zařazení do studie a absence
kognitivního deficitu. Všichni zařazení je
Příloha 1. Doporučená nální verze dotazníku NSPIcz.
DOTAZNÍK NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY – NPSI
cz
Rádi bychom věděli, zda pociťujete SPONTÁNNÍ BOLEST, tj. samovolnou bolest, objevující se bez jakékoli provokace. Pro každou z
následujících otázek vyberte číslo, které nejlépe odpovídá průměrné intenzitě spontánní bolesti během posledních 24hod (pokud
se toto časové období zásadně neliší od Vašeho běžného průměru např. v posledním měsíci). Nepociťujete‑li žádné takové bolesti, zvolte číslo „0“
(zakroužkujte vždy jen jedno číslo).
Q1. POCIŤUJETE PÁLIVOU BOLEST? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q2. POCIŤUJETE SVÍRAVOU BOLEST? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q3. POCIŤUJETE TLAKOVOU BOLEST? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q4. BĚHEM POSLEDNÍCH 24 HOD jste měl/a SPONTÁNNÍ BOLESTI (vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš případ):
/_/ neustále /_/ mezi 8 a 12 hod /_/ mezi 4 a 7 hod /_/ mezi 1 a 3 hod /_/ méně než 1 hod
Rádi bychom věděli, zda míváte KRÁTKÉ ZÁCHVATOVITÉ BOLESTI. Pro každou z následujících otázek vyberte číslo, které nejlépe odpo
vídá průměrné intenzitě Vašich krátkých záchvatů bolesti v posledních 24 hod (pokud se toto časové období neliší od Vašeho běžného
průměru např. v posledním měsíci). Nepociťujete‑li žádné takové bolesti, zvolte číslo „0“ (zakroužkujte vždy jen jedno číslo).
Q5. PŘIPOMÍNÁ VAŠE BOLEST ELEKTRICKÉ ŠOKY? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q6. PŘIPOMÍNÁ VAŠE BOLEST BODÁNÍ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q7. KOLIK TĚCHTO KRÁTKÝCH ZÁCHVATŮ BOLESTI JSTE MĚL/A BĚHEM POSLEDNÍCH 24 HOD? (vyberte odpověď, která nejlépe vystihuje Váš
případ)
/_/ více než 20 /_/ mezi 11 a 20 /_/ mezi 6 a 10 /_/ mezi 1 a 5 /_/ žádné záchvaty bolesti
Rádi bychom věděli, jestli pociťujete BOLEST VYVOLANOU NEBO ZHORŠENOU DOTEKEM, TLAKEM, KONTAKTEM S CHLADEM
ČI TEPLEM V OBLASTI, KDE TUTO BOLEST POCIŤUJETE. Pro každou z následujících otázek vyberte číslo, které nejlépe odpovíprů-
měrné intenzitě vyvolané bolesti během posledních 24 hod (pokud se toto období neliší od Vašeho běžného průměru). Nepociťujete‑li
žádné takové bolesti, zvolte číslo „0“ (zakroužkujte vždy jen jedno číslo).
Q8. Je BOLEST VYVOLÁNA NEBO ZHORŠENA DOTEKEM v oblasti, kde pociťujete bolest?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q9. Je BOLEST VYVOLÁNA NEBO ZHORŠENA TLAKEM v oblasti, kde pociťujete bolest?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Q10. Je bolest VYVOLÁNA NEBO ZHORŠENA KONTAKTEM S NĚČÍM STUDENÝM v oblasti, kde pociťujete bolest?
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Rádi bychom věděli, zda máte ABNORMÁLNÍ POCITY v oblasti bolesti. Pro každou z následujících otázek vyberte číslo, které nejlépe odpo
vídá průměrné intenzitě těchto pocitů během posledních 24 hod (pokud se neliší od Vašeho běžného průměru). Nemáte‑li žádné takové
pocity, zvolte číslo „0“ (zakroužkujte vždy jen jedno číslo).
Otázka č. 11 CÍTÍTE MRAVENČENÍ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Otázka č. 12 CÍTÍTE BRNĚNÍ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
dinci byli informováni o účelu vyšetření
a podepsali informovaný souhlas. Proto
kol vyšetření byl schválen etickou komisí
FN Brno.
Soubor A–
pa cienti sneuropatickou
bolestí
Do souboru pa cientů s neuropatickou bo
lestí bylo zařazeno 96 jedinců (32 mužů
a 64 žen, průměrný věk 56,4 ± 14,7 let)
(tab. 1a, b). Dia gnóza neuropatické bo
lesti byla u nich expertně stanovena na zá
kladě podrobného rozboru anamnestických
dat. Léze nebo dysfunkce somatosenzitiv
ního nervového systému (jejíž přítomnost
je dle současných doporučení vyžadována
pro stanovení dia gnózy neuropatické bo
lesti) byla konfirmována pomocí klinického
a EMG vyšetření u pa cientů s periferní neuro
patickou bolestí při polyneuropatii (soubor
A1, 66 pa cientů) a/
nebo pomocí klinického
vyšetření, somatosenzitivních evokovaných
potenclů a MR vyšetření mozku a/
nebo
C či Th míchy u pa cientů s centrální neuro
patickou bolestí při roztroušené skleróze
(soubor A2, 33 pa cientů). Základní dia gnóza
(polyneuropatie a/
nebo roztroušená skle
róza) byla stanovena v souladu s aktlními
dia gnostickými kritérii [19,20].
Soubor B–
pa cienti snociceptivní
bolestí
Skupinu pa cientů s nociceptivní bolestí při
artróze velkých kloubů tvořilo 70 pa cientů
(25 mužů a 45 žen, průměrný věk 66,2 ± 9,9 let)
(tab. 1a, b), z toho u 33 pa cientů se jednalo
o postižení kyčelního kloubu a u 37 jedinců
o artrózu kloubu kolenního. Ve všech pří
padech se jednalo o pa cienty s pokroči
lým stupněm artrotického postižení, tedy se
III. nebo IV. stupněm artrózy dle RTG vyšet
ření příslušného kloubu při hodnocení dle
Kellgren a Lawrence [21]. Pa cienti byli vět
šinou vyšetřováni bezprostředně před im
plantací TEP nebo byli k takovému výkonu
indikováni. Vylučujícími kritérii pro zařazení
do studie byly:
1. známá přítomnost polyneuropatie, one
mocnění centrálního nervového systému
či bolesti radikulárního původu;
2. anamnestická přítomnost rizikových fak
torů periferních neuropat (zejm. dia
betu mellitu, chronického abúzu alko
holu či stavu po aplikaci chemoterapie
v anamnéze), a/
nebo
3. abnormální nález při klinickém neurolo
gickém vyšetření (korelující s postižením
periferních nervů na DKK, radikulopat
L3–
S1 bilat. nebo s postižením centrálního
nervového systému).
V rámci statistického zpracování byl sou
bor vyhodnocen jako celek a současně bylo
provedeno srovnání výsledků u pa cientů
s klidovými bolestmi při artróze (soubor B1,
31 pa cientů) a pa cientů bez klidových bo
lestí (tedy s bolestmi vázanými pouze na
pohyb, resp. zátěž příslušného kloubu, sou
bor B2, 39 pa cientů) (tab. 1b).
Metodika
Validace dotazníku probíhala od října
2012 do února 2014 ve FN Brno.
Všichni zařazení pa cienti podstoupili de
tailní anamnestické a klinické neurologické
vyšetření: u pa cientů s neuropatickou bolestí
bylo toto vyšetření součástí dia gnostického
procesu základního onemocnění a neuropa
tické bolesti jako takové a bylo zaměřeno také
na konfirmaci léze somatosenzitivního nervo
vého systému. U pa cientů s bolestí nocicep
tivní bylo vyšetření zaměřeno na potvrzení
absence vylučujících kritér pro zařazení do
studie. Následně byl každý pa cient vyšetřen
pomocí české verze dotazníku NPSI (NPSI
cz
).
Česká verze dotazníku NPSI (NPSI
cz
) byla
vytvořena metodou forward‑
backward
translation. Vyplnění dotazníku pa cientem
proběhlo ve všech případech v návaznosti
na anamnestické a klinické neurologické vy
šetření, a to v přítomnosti vyšetřujícího lé
kaře. V souladu s metodikou použití origi
nální verze NPSI byly jednotlivé položky
dotazníku zaměřené na popis intenzity jed
notlivých deskriptorů neuropatické bolesti
(otázky Q1, Q2, Q3, Q5, Q6, Q8, Q9, Q10, Q11,
Q12) hodnoceny pomocí numerické škály
bolesti (Numeric Rating Scale; NRS) v roz
sahu 0
10. „0“ na této škále znamená ab
senci bolesti příslušného charakteru a „10“
představuje nejhorší představitelnou inten
zitu bolesti daného typu. Celkové základní
NPSI
cz
skóre bylo vypočteno jako průměr
hodnot NRS v těchto 10 otázkách (Příloha 2),
tedy stejně jako v originální verzi bez zo
hlednění otázek Q4 a Q7 zaměřených na
dobu trvání a frekvenci symp tomů. Vytvo
řena byla dále modifikovaná verze NPSI
cz
skóre (NPSI
cz‑
12
skóre), započítávající i po
ložky Q4 a Q7 NPSI
cz
dotazníku (blíže viz Sta
tistická metodologie). Hodnoceny byly i dílčí
škály, reflektující specificky intenzitu ně kte
rých subtypů neuropatické bolesti, tj. po
vrchové spontánní bolesti (otázka Q1), hlu
boké spontánní bolesti (průměrná hodnota
NRS z otázek Q2 + Q3), krátké záchvatovité
bolesti (průměr NRS z otázek Q5 + Q6), bo
lesti vyvolané či zhoršené vnějším podně
tem (průměrné NRS z otázek Q8 + Q9 + Q10)
a přítomnost abnormálních senzitivních po
citů (průměrná hodnota NRS v otázkách
Q11 + Q12) (Příloha 2). Výsledky byly srov
nány mezi skupinami pa cientů s neuropa
tickou a nociceptivní bolestí (soubor A vs
soubor B) a dále mezi pa cienty s klido
vou (spontánní) nociceptivní bolestí (B1)
a pa cienty s neuropatickou bolestí jako cel
kem (A). Srovnání bylo provedeno i mezi
souborem B1 (pa cienti s klidovou nocicep
tivní bolestí) a jednotlivými podskupinami
souboru A, tedy pa cienty s neuropatickou
bolestí periferní (A1) a centrální (A2). Obě
podskupiny souboru A byly srovnány také
vzájemně (soubory A1 vs. A2).
Jednotlivé typy bolesti
Otázky, reektující danou problematiku: počet subskóre:
Pálivá (povrchová) spontánní bolest
1. otázka 1 = otázka 1 = /10
Tlaková (hluboká) spontánní bolest
2. (otázka 2 + otázka 3) = (otázka 2 + otázka 3)/2 = /10
Paroxyzmální bolest
3. (otázka 5 + otázka 6) = ´ (otázka 5 + otázka 6)/2 = /10
Vyvolaná bolest
4. (otázka 8 + 9 + 10) = (otázka 8 + 9 + 10)/3 = /10
Parestezie/dysestezie
5. (otázka 11 + otázka 12) = (otázka 11 + otázka 12)/2 = /10
Celková úroveň intenzity bolesti:
(1. + 2. + 3. + 4. + 5.) = /100
Příloha 2. Výpočet intenzity bolesti.
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
5
Sledován byl rovněž čas potřebný k vypl
nění dotazníku. Současně byla hodnocena
náročnost jeho vyplnění (semikvantitativně
na stupnici 1
5, kde 1 = zcela nenáročný
a 5 = velmi náročný), a to jak pa cientem, tak
i vyšetřujícím lékařem.
U 19 pa cientů byl test administrován dva
krát s odstupem tří hod za účelem ověření
reprodukovatelnosti vyšetření.
Tab. 1a) Hodnoty jednotlivých položek NPSI
cz
dotazníku, celkového NPSI
cz
skóre (a to základního, vypočteného dle originální
verze dotazníku, i nově derivovaného, tzv. NPSI
cz-12
skóre) a doporučených dílčích škál u pacientů s nociceptivní a neuropatickou
bolestí.
Parametr
1
Nociceptiv
bolest (n = 70)
Neuropatická
bolest (n = 96)
p
4
Věk 66,2 (9,9) 56,4 (14,7) < 0,001
Muži n = 25 (35,7 %) n = 32 (33,3 %) 0,869
Q1 spontánní pálivá bolest 1,3 (2,5) 4,2 (3,0) < 0,001
Q2 spontánní svíravá bolest 1,0 (2,4) 3,8 (3,2) < 0,001
Q3 spontánní tlaková bolest 1,3 (2,5) 3,6 (2,9) < 0,001
Q4 počet hodin se spontánní bolestí/24 hod
< 1
1–3
4–7
812
trvale
n = 50 (71,4 %)
n = 4 (5,7 %)
n = 4 (5,7 %)
n = 4 (5,7 %)
n = 8 (11,4 %)
n = 15 (15,6 %)
n = 8 (8,3 %)
n = 12 (12,5 %)
n = 12 (12,5 %)
n = 49 (51,0 %)
< 0,001
Q4 binární kódování: 1 a více hod se spontánní bolestí/24 hod
2
n = 20 (28,6 %) n = 81 (84,4 %) < 0,001
Q5 krátké záchvaty bolesti jako elektrické šoky 0,6 (1,8) 3,4 (3,4) < 0,001
Q6 krátké záchvaty bodavé bolesti 2,4 (3,2) 4,1 (3,3) 0,001
Q7 počet krátkých záchvatů bolesti/24 hod
žádné
1–5
6–10
1120
> 20
n = 40 (57,1 %)
n = 16 (22,9 %)
n = 9 (12,9 %)
n = 1 (1,4 %)
n = 4 (5,7 %)
n = 22 (22,9 %)
n = 31 (32,3 %)
n = 24 (25,0 %)
n = 9 (9,4 %)
n = 10 (10,4 %)
< 0,001
Q7 binární kódování: 1 a více krátkých záchvatů bolesti/24 hod
2
n = 30 (42,9 %) n = 74 (77,1 %) < 0,001
Q8 provokace/zhoršení bolesti dotykem 0,5 (1,4) 2,6 (3,5) < 0,001
Q9 provokace/zhoršení bolesti tlakem 1,6 (2,3) 2,6 (3,1) 0,021
Q10 provokace/ zhoršení bolesti chladem 0,4 (1,7) 2,2 (3,3) < 0,001
Q11 mravenčení 0,3 (1,3) 5,8 (2,6) < 0,001
Q12 brnění 0,1 (0,6) 5,6 (2,4) < 0,001
dílčí škála I: spontánní pálivá bolest 1,3 (2,5) 4,2 (3,0) < 0,001
dílčí škála II: spontánní hluboká (tlaková) bolest 1,2 (1,9) 3,7 (2,4) < 0,001
dílčí škála III: záchvatovitá bolest 1,5 (2,1) 3,7 (2,9) < 0,001
dílčí škála IV: vyvolaná bolest 0,8 (1,3) 2,5 (2,3) < 0,001
dílčí škála V: parestezie/dysestezie 0,2 (0,8) 5,7 (2,4) < 0,001
Celková intenzita bolesti (základní NPSI
cz
skóre) 9,5 (9,8) 38,0 (16,9) < 0,001
Celková intenzita bolesti (NPSI
cz-12
skóre)
3
16,7 (16,7) 53,7 (20,9) < 0,001
1
Hodnoty jsou uvedeny jako absolutní (relativní) frekvence u kategoriálních poměnných a průměry (standardní odchylky) pro kontinuální pro
měnné a skóre,
2
cut‑off hodnota pro binární kódování otázek Q4 a Q7 zvolená na podkladě výsledků ROC analýzy jako nejlepší diskriminační hod
nota mezi pacienty s neuropatickou a nociceptivní bolestí,
3
NPSI
cz‑12
skóre bylo vypteno jako součet základního NPSI
cz
skóre a binárně kódova
ných otázek Q4 a Q7 (hodnocených 0 body za negativní odpověď a 10 body za odpověď pozitivní; hodnota 10 byla zvolena tak, aby vyrovnala
maximum dosažitelných bodů u ostatních otázek),
4
srovnání bylo provedeno exaktním Fisherovým testem u kategoriálních dat a t‑testem u dat
kontinuálních. Použité zkratky vysvětleny v textu článku.
6
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
Tab. 1b) Hodnoty jednotlivých položek NPSI
cz
dotazníku, celkového NPSI
cz
skóre (a to základního, vypočteného dle originální
verze dotazníku, i nově derivovaného, tzv. NPSI
cz-12
skóre) a doporučených dílčích škál u pacientů s jednotlivými podskupinami
souborů pacientů s nociceptivní bolestí (s a bez klidových spontánních bolestí) a bolestí neuropatickou (centrální a periferní).
Parametr
1
Neuropatická
bolest:
periferní
(n = 66)
Neuropatická
bolest:
centrální
(n = 30)
Nociceptiv
bolest: spontánní
(klidová)
(n = 31)
Nociceptiv
bolest: bez
klidových obtíží
(n = 39)
p
4
věk 62,5 (12,7)
b
43,2 (9,1)
a
66,6 (8,3)
b
65, 8 (11,1)
b
< 0,001
muži n = 30 (45,5 %)
a
n = 2 (6,7 %)
b
n = 10 (32,3 %)
a
n = 15 (38,5 %)
a
0,001
Q1 spontánní pálivá bolest 4,8 (2,8)
c
2,8 (3,1)
b
2,9 (3,2)
b
0,1 (0,4)
a
< 0,001
Q2 spontánní svíravá bolest 4,1 (3,2)
c
3,0 (3,1)
b
2,3 (3,2)
b
0,0 (0,0)
a
< 0,001
Q3 spontánní tlaková bolest 3,5 (2,8)
b
4,0 (3,1)
b
3,0 (3,1)
b
0,0 (0,0)
a
< 0,001
Q4 počet hodin se spontánní bolestí/24 hod
< 1
1–3
4–7
812
trvale
n = 5 (7,6 %)
a
n = 7 (10,6 %)
n = 8 (12,1 %)
n = 7 (10,6 %)
n = 39 (59,1 %)
n = 10 (33,3 %)
b
n = 1 (3,3 %)
n = 4 (13,3 %)
n = 5 (16,7 %)
n = 10 (33,3 %)
n = 11 (35,5 %)
b
n = 4 (12,9 %)
n = 4 (12,9 %)
n = 4 (12,9 %)
n = 8 (25,8 %)
n = 39 (100,0 %)
c
n = 0 (0,0 %)
n = 0 (0,0 %)
n = 0 (0,0 %)
n = 0 (0,0 %)
< 0,001
Q4 binární kódování: 1 a více hodin se spon
tánní bolestí/24 hod
2
n = 61 (92,4 %)
a
n = 20 (66,7 %)
b
n = 20 (64,5 %)
b
n = 0 (0,0 %)
c
< 0,001
Q5 krátké záchvaty bolesti jako el. šoky 3,6 (3,4)
b
3,1 (3,3)
b
1,2 (2,5)
a
0,1 (0,5)
a
< 0,001
Q6 krátké záchvaty bodavé bolesti 4,3 (3,2)
b
3,5 (3,5)
b
4,0 (3,3)
b
1,2 (2,5)
a
< 0,001
Q7 počet krátkých záchvatů bolesti/24 hod
žádné
1–5
6–10
1120
> 20
n = 13 (19,7 %)
a
n = 19 (28,8 %)
n = 20 (30,3 %)
n = 7 (10,6 %)
n = 7 (10,6 %)
n = 9 (30,0 %)
a
n = 12 (40,0 %)
n = 4 (13,3 %)
n = 2 (6,7 %)
n = 3 (10,0 %)
n = 9 (29,0 %)
a
n = 11 (35,5 %)
n = 6 (19,4 %)
n = 1 (3,2 %)
n = 4 (12,9 %)
n = 31 (79,5 %)
b
n = 5 (12,8 %)
n = 3 (7,7 %)
n = 0 (0,0 %)
n = 0 (0,0 %)
< 0,001
Q7 binární kódování: 1 a více krátkých záchvatů
bolesti/24 hod
2
n = 53 (80,3 %)
a
n = 21 (70,0 %)
a
n = 22 (71,0 %)
a
n = 8 (20,5 %)
b
< 0,001
Q8 provokace/zhoršení bolesti dotykem 2,7 (3,7)
c
2,2 (3,2)
bc
0,7 (1,6)
ab
0,3 (1,3)
a
< 0,001
Q9 provokace/zhoršení bolesti tlakem 2,4 (3,3)
ab
2,9 (2,8)
b
2,3 (2,4)
ab
1,0 (2,1)
a
0,030
Q10 provokace/zhoršení bolesti chladem 2,4 (3,4)
c
1,9 (2,9)
bc
0,6 (1,9)
ab
0,2 (1,4)
a
< 0,001
Q11 mravenčení 5,6 (2,4)
b
6,3 (2,9)
b
0,2 (0,9)
a
0,5 (1,5)
a
< 0,001
Q12 brnění 5,4 (2,2)
b
6,1 (2,8)
b
0,1 (0,6)
a
0,1 (0,6)
a
< 0,001
dílčí škála I: spontánní pálivá bolest 4,8 (2,8)
c
2,8 (3,1)
b
2,9 (3,2)
b
0,1 (0,4)
a
< 0,001
dílčí škála II: spontánní hluboká (tlaková) bolest
3,8 (2,4)
b
3,5 (2,4)
b
2,6 (2,1)
b
0,0 (0,0)
a
< 0,001
dílčí škála III: záchvatovitá bolest 3,9 (2,8)
b
3,3 (3,0)
b
2,6 (2,5)
b
0,6 (1,3)
a
< 0,001
dílčí škála IV: vyvolaná bolest 2,5 (2,5)
c
2,4 (1,8)
bc
1,2 (1,4)
ab
0,5 (1,1)
a
< 0,001
dílčí škála V: parestezie/dysestezie 5,5 (2,2)
b
6,2 (2,7)
b
0,1 (0,6)
a
0,3 (0,9)
a
< 0,001
Celková intenzita bolesti
(základní NPSI
cz
skóre)
39,0 (17,7)
c
35,9 (15,3)
c
17,3 (8,9)
b
3,4 (5,0)
a
< 0,001
Celková intenzita bolesti (NPSI
cz-12
skóre)
3
55,7 (21,3)
c
49,5 (19,8)
c
30,8 (13,9)
b
5,5 (7,8)
a
< 0,001
1
Hodnoty jsou uvedeny jako
absolutní (relativ) frekvence u kategoriálních poměnných a průměry (standardní odchylky) pro kontinuální pro
měnné a skóre,
2
cut‑off hodnota pro binární kódování otázek Q4 a Q7 zvolená na podkladě výsledků ROC analýzy jako nejlepší diskriminační
hodnota mezi pacienty s neuropatickou a nociceptivní bolestí,
3
NPSI
cz‑12
skóre bylo vypteno jako součet základního NPSI
cz
skóre a binárně kó
dovaných otázek Q4 a Q7 (hodnocených 0 body za negativní odpověď a 10 body za odpověď pozitivní; hodnota 10 byla zvolena tak, aby vyrov
nala maximum dosažitelných bodů u ostatních otázek,
4
srovnání bylo provedeno exaktním Fisherovým testem u kategoriálních dat a ANOVA
testem u dat kontinuálních,
a–c
odlišná písmena označují (v rámci každého řádku) vzájemně statisticky signifikantně odlišné hodnoty na pod
kladě výsledků post‑hoc testů (exaktní Fisherův test u kategoriálních dat a Tukeyho test pro spojitá data). Použité zkratky vysvětleny v textu
článku.
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
7
rému několik pa cientů vyžadovalo doplňu
jící vysvětlení. U ně kte rých pa cientů bylo
problematické také specifické cílení odpo
vědí na posledních 24 hod, protože se u nich
toto období vymykalo jejich dlouhodo
bému stavu. Oba problémy byly zohledněny
při tvorbě finální verze dotazníku (Příloha 1).
Doporučené změny reflektující řešení po
tíží zjištěných během procesu validace jsou
v této verzi vyznačeny kurzivou.
Pro část pa cientů bylo poněkud obtížné
využití NRS škály pro hodnocení intenzity
symp tomů a jevili tendenci nahradit nume
rické hodnocení slovním popisem. Tato sku
tečnost poukázala na nutnost podrobného
iniclního vysvětlení před zahájením vlast
ního testování včetně zácviku použití NRS
škály.
Hodnoty celkového NPSI
cz
skóre (základ
ního i tzv. NPSI
cz‑
12
skóre, modifikovaného za
řazením položek Q4 a Q7), hodnocených díl
čích škál i NRS v jednotlivých testovaných
položkách byly statisticky vysoce významně
vyšší ve skupině pa cientů s neuropatickou
bolestí ve srovnání s pa cienty s bolestí noci
ceptivní (tab. 1a). Nejméně vyjádřený (i když
stále statisticky významný) byl rozdíl v otázce
Q9 (zhoršení bolesti tlakem). Pa cienti s neu
ropatickou bolestí udávali také delší trvání
spontánní bolesti v průběhu dne (Q4) a vyšší
ROC analýzy binárně kódovány) a současně
pro zhodnocení dia gnostické validity origi
nálního NPSI skóre a jeho modifikovaných
verzí (NPSI
cz‑12
skóre po začlenění binárně kó
dovaných položek Q4 a Q7 NPSI dotazníku
a NPSI
cz‑
D
skóre vytvořeného na podkladě
diskriminační analýzy).
Analýza subtypů neuropatické bolesti
byla provedena pomocí clusterové (shlu
kové) analýzy s použitím Euklidovských di
stancí a Wardových algoritmů.
Intraclass korelační koeficient (Intraclass
Correlation Coefficient; ICC) byl využit pro
hodnocení opakovatelnosti testu při jeho
opakovaných administracích.
Výsledky
Vyplnění dotazníku NPSI
cz
bylo většinou
pa cientů i vyšetřujícím personálem hod
noceno jako nenáročné či mírně náročné
a trvalo v průměru 2,23 ± 0,47 min. Rozdíly
těchto parametrů mezi jednotlivými skupi
nami pa cientů nebyly statisticky významné
s výjimkou kratšího trvání testu a trendu
k nižší subjektivní náročnosti jeho použití
u pa cientů s centrální neuropatickou bo
lestí při roztroušené skleróze (data neuve
dena). Test byl pro pa cienty dobře srozumi
telný. Problémem byl pro část zařazených
jedinců pouze termín „spontánní“, ke kte
Statistické zpracování
Statistické zpracování bylo provedeno po
mocí software SPSS 22 (IBM Corporation,
2013), Statistica 12 (Statsoft Inc., 2013) a Med
Calc verze 14.10.02 (MedCalc Software,
1993
2014). Ke zviditelnění rozdělení primár‑
ních hodnot jednotlivých testovaných para
metrů byla použita standardní deskriptivní
statistika (průměry a směrodatné odchylky
pro spojité proměnné a absolutní a rela
tivní četnosti pro data kategorlní). Srovnání
hodnocených parametrů mezi jednotlivými
skupinami pa cientů bylo provedeno pomocí
exaktního Fisherova testu pro kategorl
proměnné a pomocí t‑testu pro srovnání ne
závislých vzorků a ANOVA modelu pro spo
jitá data, s následnými dílčími post‑hoc testy
(Tukeyho test).
Následně byla provedena diskriminační
analýza a na základě koeficientů tohoto mo
delu byl vážením jednotlivých otázek vytvo
řen třetí možný způsob výpočtu NPSI skóre
(diskriminační skóre –
NPSI
cz‑
D
skóre).
ROC (Receiver Operating Characteristic
curve) analýza byla použita pro identifikaci
cut‑off hodnot u otázek Q4 a Q7 NPSI skóre
(před jejich začleněním do modifikovaného
NPSI
cz‑12
skóre a před diskriminační analý
zou s výpočtem NPSI
cz‑
D
skóre, pro jejichž
účel byly tyto položky na základě výsledků
Tab. 2. ROC analýza zaměřená na diskriminaci mezi různými typy bolesti s použitím jednotlivých způsobů výpočtu NPSI
cz
skóre.
Srovnávané typy
bolesti
Prediktor AUC (95% CI) p Cut-o Senzitivita Specicita
nociceptivní vs.
neuropatická
základní NPSI
cz
skóre 0,935 (0,901; 0,969) < 0,001 17,50 0,874 0,843
NPSI
cz‑12
skóre 0,912 (0,871; 0,952) < 0,001 37,25 0,792 0,871
NPSI
cz‑D
skóre (diskriminační) 0,995 (0,990; 1,000) < 0,001 ≥ –0,45 0,937 1,000
spontánní nocicep‑
tivní vs. perifer
neuropatická
základní NPSI
cz
skóre 0,872 (0,804; 0,941) < 0,001 33,00 0,631 0,968
NPSI
cz‑12
skóre 0,836 (0,758; 0,913) < 0,001 ≥ 44,50 0,727 0,871
NPSI
cz‑D
skóre (diskriminační) 0,998 (0,993; 1,000) < 0,001 1,13 0,985 1,000
spontánní nocicep‑
tivní vs. centrální
neuropatická
základní NPSI
cz
skóre 0,851 (0,756; 0,945) < 0,001 18,00 0,900 0,677
NPSI
cz‑12
skóre 0,781 (0,663; 0,898) < 0,001 45,00 0,633 0,871
NPSI
cz‑D
skóre (diskriminační) 0,997 (0,989; 1,000) < 0,001 ≥ –0,33 0,967 1,000
spontánní nociceptivní
vs. neuropatická (perif.
+ centr.)
základní NPSI
cz
skóre 0,865 (0,800; 0,930) < 0,001 ≥ 33,00 0,600 0,968
NPSI
cz‑12
skóre 0,818 (0,746; 0,891) < 0,001 ≥ 44,50 0,698 0,871
NPSI
cz‑D
skóre (diskriminační) 0,998 (0,994; 1,000) < 0,001 –1,41 0,979 1,000
neuropatická bolest
centrální vs. periferní
základní NPSI
cz
skóre 0,540 (0,417; 0,664) 0,530 31,25 0,662 0,467
NPSI
cz‑12
skóre 0,584 (0,463; 0,706) 0,188 ≥ 60,50 0,424 0,733
NPSI
cz‑D
skóre (diskriminační) 0,801 (0,705; 0,897) < 0,001 ≥ 0,05 0,708 0,800
Použité zkratky vysvětleny v textu článku.
8
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
Následná ROC analýza prokázala velmi
dobrou dia gnostickou validitu NPSI
cz
skóre
v odlišení neuropatické bolesti (i jejích jed
notlivých ty) od bolesti nociceptivní
(včetně klidové nociceptivní bolesti), a to
při použití různých způsobů výpočtu NPSI
cz
skóre (grafy 1a–d, tab. 2). Dia gnostická vali
dita byla ve všech případech velmi dobrá již
pro základní NPSI
cz
skóre, obdobná (ale nikoli
vyšší) pro NPSI
cz‑
12
skóre a jednoznačně nej
vyšší byla u diskriminačního NPSI
cz‑
D
skóre,
kde se blížila dokonalosti (grafy 1a–
d, tab. 2).
Validita testu v odlišení pa cientů s neuropa
tickou bolestí (či jejích jednotlivých podsku
pin) od jedinců s bolestmi nociceptivními
byla obecně vyšší při zohlednění nocicep
tivní skupiny jako celku (tedy současně
pa cientů bez spontánních bolestí i s nimi)
než v případě, kdy bylo srovnání provedeno
pouze vůči pa cientům s klidovou nocicep
tivní bolestí (grafy 1a–
d, tab. 2). I v případě
ve srovnání s pa cienty s bolestí periferního
typu (tab. 1b).
Pa cienti s klidovými bolestmi při art
róze kolenního či kyčelního kloubu vyka
zovali obecně signifikantně vyšší hodnoty
celkového NPSI
cz
skóre, dílčích škál i jednot
livých hodnocených položek ve srovnání
s pa cienty, u nichž byla bolest v rámci kloub‑
ního postižení vázána pouze na pohyb, resp.
zátěž příslušného kloubu (tab. 1b). Hodnoty
celkového NPSI
cz
skóre (základního i NPSI
cz‑
12
)
i jednotlivých dílčích škál byly v obou no
ciceptivních skupinách signifikantně nižší
oproti pa cientům s neuropatickou bolestí
(tab. 1b).
Provedená diskriminační analýza zamě
řená na odlišení neuropatické a nociceptivní
bolesti (k dispozici jako Supplementary data
v on‑line verzi článku) byla využita pro kon
cept třetího způsobu výpočtu NPSI
cz
skóre,
tzv. NPSI
cz‑
D
skóre.
počet krátkých záchvatů bolesti (Q7) ve srov
nání s pa cienty s bolestí nociceptivní.
Mezi pa cienty s neuropatickou bolestí
centrálního a periferního typu se hod
noty celkového NPSI
cz
skóre (základního ani
NPS
cz‑
12
) ani dílčích škál statisticky významně
nelišily (tab. 1b). V každé z obou podskupin
pa cientů s neuropatickou bolestí byly tyto
hodnoty signifikantně odlišné od pa cientů
s bolestí nociceptivní, a to zejm. při srovnání
s jedinci s nociceptivní bolestí bez klidových
obtíží. Méně významné byly rozdíly každé
z podskupin jedinců s neuropatickou bolestí
oproti pa cientům s klidovou (spontánní) no
ciceptivní bolestí (tab. 1b). Při srovnání jed
notlivých položek NPSI
cz
skóre mezi oběma
skupinami pa cientů s neuropatickou bo
lestí byl prokázán významně častější výskyt
spontánní pálivé a svíravé bolesti u pa cientů
s centrální etiolog a celkově menší počet
hodin se spontánní bolestí u těchto pa cientů
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
specificita
senzitivita
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
specificita
senzitivita
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
specificita
základní NPSI
cz
skóre
NPSI
cz-12
skóre
diskriminační NPSI
cz-D
skóre
senzitivita
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
1,0 1,0
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
1– 1–
1–
1– 1–
specificita
senzitivita
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0
specificita
senzitivita
a) Nociceptivní vs. neuropatická bolest
b) Spontánní nociceptivní vs.
periferní neuropatická bolest
c) Spontánní nociceptivní vs.
centrální neuropatická bolest
d) Spontánní nociceptivní vs.
neuropatická bolest (jako celek)
e) Neuropatická bolest
centrální vs. periferní
Grafy 1a–e) ROC analýza zaměřená na diskriminaci mezi jednotlivými typy bolesti při použití různých NPSI skóre.
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
9
potřeby lékových i jiných stud. I v ostatních
skupinách pa cientů však bylo trvání testu
i jeho subjektivně hodnocená náročnost
zcela přijatelné.
Autoři originální verze koncipovali test tak,
že jej pa cient vyplňuje sám, bez pomoci lé
kaře. Při procesu validace české verze byl
ve většině případů vyplnění dotazníku pří
tomen lékař, což se ukázalo jako účel
s ohledem na možnost bezprostředního vy
Náročnost testování, potřeba
asistence při vyplnění dotazníku
Test byl většinou pa cientů i vyšetřujících
hodnocen jako nenáročný či málo náročný
a jeho vyplnění trvalo pouze několik minut.
Nižší časová náročnost testu u pa cientů
s centrální neuropatickou bolestí je zřejmě
podmíněna nižším věkem jedinců v této
skupině a také jejich obecně větší zkušeností
s vyplňováním dotazníků různého druhu pro
srovnání s pa cienty se spontánní nocicep
tivní bolestí byla však validita testu v dia
gnostice neuropatické bolesti uspokoji
(grafy 1a–
d, tab. 2).
Základní NPSI
cz
skóre ani modifikovaná
verze NPSI
cz‑
12
neumožňovaly spolehlivé od
lišení centrální a periferní neuropatické bo
lesti. Toto rozlišení bylo možné pouze po
mocí diskriminačního NPSI
cz‑
D
skóre (tab. 2,
graf 1e). Dia gnostická validita testu v diskri
minaci centrální a periferní neuropatické bo
lesti byla však i v tomto případě nižší než
spolehlivost testu v odlišení neuropatické
bolesti od bolesti nociceptivní (tab. 2).
Clusterová analýza umožnila identifikaci
šesti symp tomových profilů, lišících se pří
tomností jednotlivých hodnocených de
skriptorů neuropatické bolesti a jejich in
tenzitou (graf 2). V každé z těchto šesti
podskupin byli zastoupeni pa cienti s cent
rální i periferní neuropatickou bolestí.
Opakovaná administrace NPSI dotazníku
prokázala uspokojivou opakovatelnost su
márního NPSI
cz
skóre i většiny položek testu
a dílčích škál, hodnocenou pomocí intraclass
korelačních koeficientů (tab. 3).
Diskuze
Provedená studie ověřila snadnou použi
telnost dotazníku NPSI
cz
v dia gnostice neu
ropatické bolesti, jeho vynikající diskrimi
nační schopnost oproti bolesti nociceptivní
a schopnost identifikace jednotlivých symp
tomových profilů neuropatické bolesti.
Zařazení testu do dia gnostického algoritmu
pa cientů s neuropatickou bolestí je vzhle
dem k nízké časové náročnosti, vysoké dia‑
gnostické validitě a uspokojivé opakova
telnosti možné jak pro potřeby rutinního
klinického testování, tak pro účely klinických
či výzkumných studetně longitudinál
ního sledování pa cientů.
0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10 0 2 4 6 8 10
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
Q1
Q2
Q3
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q12
1
2
43
5
6
62= n9= n71= n41= n71= n31= n
Graf 2. Jednotlivé symptomové proly denované provedenou clusterovou analýzou.
Tab. 3. Intraclass korelace pro opakované administrace testu.
Parametr
ICC (Intraclass Correlation
Coecient)
Q1 spontánní pálivá bolest 0,5019
Q2 spontánní svíravá bolest 0,4911
Q3 spontánní tlaková bolest 0,7487
Q4 počet hodin se spontánní bolestí/24 hod 0,7086
Q5 krátké záchvaty bolesti jako el. šoky 0,3889
Q6 krátké záchvaty bodavé bolesti 0,8380
Q7 počet krátkých záchvatů bolesti/24 hod 0,7224
Q8 provokace/zhoršení bolesti dotykem 0,7150
Q9 provokace/zhoršení bolesti tlakem 0,7371
Q10 provokace/zhoršení bolesti chladem 0,7000
Q11 mravenčení 0,9371
Q12 brnění 0,9200
dílčí škála I: spontánní pálivá bolest 0,5019
dílčí škála II: spontánní hluboká (tlaková) bolest 0,7109
dílčí škála III: záchvatovitá bolest 0,7379
dílčí škála IV: vyvolaná bolest 0,7133
dílčí škála V: parestezie/dysestezie 0,9622
Celková intenzita bolesti (základní NPSI
cz
skóre) 0,8608
Intraclass korelační koeficienty jsou uvedeny pro jednotlivé položky, dílčí škály i sumární
NPSI
cz
skóre. Použité zkratky vysvětleny v textu článku.
10
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
pivé, protože tlak je známý provokační fak
tor bolesti při artrotickém postižení klou
stejně jako u pa cientů s bolestí neuropatic
kého typu.
Dia gnostická validita testu je kromě ji
ných faktorů významně ovlivněna výběrem
srovvaných vzorků pa cientů. U jedinců
s neuropatickou bolestí jsou kritéria pro za
řazení do stud poměrně jednoznačná.
V publikovaných studch jde prakticky bez
výhradně o jedince s bolestí odpovídající
současné definici [1], a to s intenzitou od
povídající NRS ≥ 4, resp. 3 [2,4,13,18]. U sou
boru pa cientů s bolestí nociceptivní je však
definice souboru významně ovlivněna sku
tečností, že klidová bolest není uniformně
přítomným symp tomem artrózy velkých
kloubů DKK, a to ani v pokročilých stadch
kloubních změn [22]. V úvodní fázi validač
ního procesu byli do skupiny pa cientů s no
ciceptivní bolestí zařazováni konsekutivně
téměř všichni pa cienti přicházející na Orto
pedickou kliniku FN Brno k implantaci TEP.
V tomto souboru bylo proto zařazeno velké
množství jedinců, u nichž byla bolest vázána
výhradně na pohyb či zátěž příslušného
kloubu, a tedy bez bolestí klidových, což
vedlo k velmi vysoké diskriminační schop
nosti NPSI
cz
. V klinické praxi je však problém
spíše odlišení neuropatické bolesti od spon
tánní klidové nociceptivní bolesti. Proto byl
soubor pa cientů s nociceptivní bolestí v dal
ším období rozšířen zejména o pa cienty s kli
dovými bolestmi při artróze velkých klou
a následné statistické zpracování bylo za
měřeno mj. na zhodnocení dia gnostic
validity dotazníku v odlišení neuropa
tické bolesti izolovaně od pa cientů s klido
vými bolestmi nociceptivními a bez nich.
Výsledky statistické analýzy prokázaly, že dis
kriminace pa cientů s neuropatickou bolestí
od pa cientů s klidovou nociceptivní boles
je poněkud nižší než při zohlednění nocicep
tivních pa cientů bez klidových bolestí, stále
ale velmi uspokojivá.
Nastavení vstupních kritér je také prav
děpodobným důvodem poněkud vyšší dia
gnostické validity základního NPSI
cz
skóre
v naší studii oproti obdobné validační studii
německé verze dotazníku [18]. V této studii
nebylo základní NPSI skóre schopno diskrimi
novat spolehlivě pa cienty s neuropatickou
bolestí od pa cientů s bolestí neneuropatic
kou. Tuto schopnost vykázala až modifiko
vaná verze, tzv. NPSI
G (German) skóre vy
tvořená na základě diskriminační analýzy,
podobně jako NPSI
cz‑
D
skóre v naší studii.
Skupina pa cientů s neneuropatickou bolestí
řadu pa cientů však nebyl výraz „spontánní“
dobře srozumitelný. Autoři práce proto do
poručují zpřesnění termínu doplněním vý
razu „samovolná“, které bylo použito při úst
ním vysvětlení v případě dotazu pa cienta na
slovo „spontánní“ a které bylo pro testované
pa cienty lépe srozumitelné. Tento zpřesňu
jící termín jsme zařadili i do finální verze čes
kého NPSI
cz
dotazníku.
Dotazník je v originální verzi koncipován
tak, aby reflektoval obtíže pa cienta za po
sledních 24 hod. V provedené studii se tato
okolnost ukázala jako poněkud problema
tická, a to především u souboru pa cientů
před implantací TEP. Tito pa cienti byli
v době vyplňování dotazníku většinou krát
kodobě hospitalizováni před plánovaným
ortopedickým zákrokem. Hodnocené ob
dobí posledních 24 hod se vymykalo jejich
dlouhodobému stavu, protože v důsledku
omezení fyzické aktivity při hospitalizaci
u nich došlo k poklesu intenzity bolestí váza
ných na pohyb či pohybem akcentovaných.
Diskrepance s běžnou intenzitou obtíží byla
zjištěna v rámci rozhovoru s vyšetřujícím lé
kařem, který mj. cíleně ověřoval konzistenci
odpovědí s dlouhodobým stavem pa cienta.
Z tohoto důvodu byla v rámci validačního
procesu do textu původní české jazykové
verze dotazníku za údaj o zohlednění obtíží
za posledních 24 hod dodatečně doplněna
věta: „pokud se toto časové období zásadně
neliší od vašeho běžného průměru např. v po-
sledním měsíci“. Tato věta podle zkušenos
autorů zvýší pravděpodobnost souladu od
povědí pa cienta s jeho dlouhodobými potí
žemi v případě, že pa cient vyplňuje dotazník
sám, bez asistence vyšetřujícího lékaře či ji
ného zaučeného zdravotního personálu.
Dia gnostická validita dotazníku
Dotazník NPSI je v originální verzi zaměřen
na dia gnostiku neuropatické bolesti, resp.
její odlišení od bolesti nociceptivní [13]. Vět
šina položek dotazníku je tedy zaměřena na
tzv. deskriptory charakteristické pro neuro
patickou bolest. Podle očekávání byly proto
hodnoty celkového NPSI
cz
skóre, dílčích škál
i NRS skóre v jednotlivých položkách dotaz
níku signifikantně vyšší ve skupině pa cientů
s neuropatickou bolestí oproti jedincům
s bolestí nociceptivní.
Nejméně výrazné rozdíly mezi pa cienty
s nociceptivní a neuropatickou bolestí
byly prokázány v otázce Q9 (Zhoršení bo
lesti tlakem). Tento příznak byl často příto
men u pa cientů s bolestí neuropatického
i nociceptivního původu, což není překva
světlení ně kte rých termínů v původně vy
tvořeném českém překladu originální verze,
které nebyly pro část pa cientů dobře srozu
mitelné (viz níže). Přítomnost lékaře (či jiné
zacvičené osoby) byla přínosná i pro mož
nost ověření konzistence odpovědí pa cienta
s jeho dlouhodobými klinickými obtížemi
(rovněž viz níže). Několik pa cientů vado
valo asistenci vyšetřujícího také za účelem
pomoci s využitím NRS škály, které bylo pro
kte ré z nich navzdory úvodnímu vysvět
lení principu hodnocení poněkud proble
matické. Část pa cientů jevila tendenci nahra
dit číselný údaj NRS škály slovním popisem
intenzity. Použití dotazníku u nich proto vy
žadovalo opakované detailní vysvětlení.
Z uvedených skutečností vyplývá, že v pří
padě, kdy pa cient vyplňuje dotazník samo
statně, je nezbytné detailní úvodní vysvět
lení principu testování včetně zácviku využití
NRS škály. Optimální je ověřit porozumění
pa cienta principům testování vyplněním
alespoň jedné otázky dotazníku v přítom
nosti vyšetřujícího. Účelná je i následná kon
firmace výsledků dotazem objektivizujícím
soulad uvedeného číselného údaje např. se
slovním popisem intenzity daného deskrip
toru pa cientem pro verifikaci správného
použití NRS škály a konzistence odpovědí
se skutečnými obtížemi pa cienta. Je proto
vhodné, aby byl pa cientovi během vyšetření
k dispozici zaučený asistent (kterým může
t zdravotní sestra či dokonce nezdravot
nický personál obeznámený s principy tes
tování), na kterého se může pa cient obrátit
v případě potřeby.
Jazyková stránka tvorby české verze
NPSI
cz
dotazníku
Česká verze dotazníku byla vytvořena me
todou „forward
backward translation“, tedy
metodou zpětného překladu, kdy je pů
vodní jazyková verze přeložena do češtiny
a tato česká verze následně jiným překla
datelem převedena do angličtiny. Poté jsou
posuzovány rozdíly takto vytvořené verze
v původním jazyce s originální verzí dotaz
níku a hledán konsenzus v neshodujících se
termínech. Tento způsob tvorby jazykových
mutací dotazníků je obvyklou součástí va
lidačního procesu a je většinou vyžadován
autory originálních dotazníků pro uznání
nové jazykové verze.
Původní česká jazyková verze vytvo
řená zmíněnou metodou forward‑
bac
kward translation obsahuje v úvodním od
stavci výraz „spontánní bolest, tj. objevující
se bez jakékoli provokace“ (Příloha 1). Pro
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
11
Závěr
Prezentovaná studie prokázala vysokou dia
gnostickou validitu nově vytvořené české ja
zykové verze dotazníku NPSI (NPSI
cz
) v diskri
minaci neuropatické a nociceptivní bolesti
a analýze symp tomových profilů umožňu
jící hodnocení jednotlivých subtypů neu
ropatické bolesti. Prokázána byla i nízká ča
sová náročnost, uspokojivá opakovatelnost
a snadná použitelnost testu. Dotazník lze vy
užít v podmínkách ambulantní neurologické
praxe i pro potřeby klinických či vědeckých
stud. Administraci dotazníku musí před
cházet detailní vysvětlení způsobu testo
vání a principu použití NRS škály, následně
mohou pa cienti vyplnit dotazník samo
statně, ale je vhodné, aby byl v dosahu za
školený personál, který může odpovědět
na případné dotazy. Během procesu vali
dace bylo zjištěno několik drobných pro
blémů s původně vytvořenou českou jazy
kovou verzí. Ty byly zohledněny při tvorbě
finální verze dotazníku vhodné pro účely
použití v českém jazykovém prostředí. Pro
vedená studie prokázala velmi uspokojivou
dia gnostickou validitu dotazníku v odlišení
neuropatické a nociceptivní bolesti. Tato
validita je dostačující již při základním způ
sobu výptu NPSI
cz
skóre (dle doporučení
autorů originální verze) a dále stoupá pou
žitím jeho modifikovaných verzí (zejména
NPSI
cz‑
D
skóre). Test v základní verzi naopak
není schopen spolehlivě odlišit pa cienty
s centrální a periferní neuropatickou bolestí.
Vedle detekce neuropatické bolesti umož
ňuje dotazník také analýzu jednotlivých
symp tomových profilů. Jejich klinická rele
vance však bude muset být ověřena násled
nými studiemi.
Literatura
1. Treede RD, Jensen TS, Campbell JN, Cruccu G, Ostrov
sky JO, Griffin JW et al. Neuropathic pain: redefinition
and a grading system for clinical and research purposes.
Brain 2008; 70(18): 1630
1635.
2. Bouhassira D, Lantéri‑
Minet M, Attal N, Laurent B, Tou
boul C. Prevalence of chronic pain with neuropathic cha
racteristics in the general population. Pain 2008; 136(3):
380
387.
3. Torrance N, Smith BH, Bennett MI, Lee AJ. The epide
miology of chronic pain of predominantly neuropathic
origin. Results from a general population survey. J Pain
2006; 7(4): 281–
289.
4. Freynhagen R, Baron R, Gockel U, Tölle TR. painDE
TECT: a new screening questionnaire to identify neuro‑
pathic components in patients with back pain. Curr Med
Res Opin 2006; 22(10): 1911–
1120.
5. Bennett MI, Attal N, Backonja MM, Baron R, Bouhassira
D, Freynhagen R et al. Using screening tools to identify
neuropathic pain. Pain 2007; 127(3): 199–
203.
6. Melzack R. The McGill Pain Questionnaire: major pr
operties and scoring. Pain 1975; 1(3): 277–
299.
bolesti nociceptivní. Dotazník tedy obecně
není spolehlivě využitelný pro odlišení cent
rální a periferní neuropatické bolesti.
Analýza subtypů neuropatické
bolesti
Provedená clusterová analýza umožnila
v prezentované studii identifikovat šest odliš
ných symp tomových profilů. Zmíněné pro
fily jsou podobné jako ve srovnatelné stu
dii zaměřené na validaci německé jazykové
verze stejného dotazníku [18]. Zastoupení
pa cientů s centrální i periferní neuropatickou
bolestí v každé z takto definovaných pod
skupin pa cientů poukazuje na skutečnost,
že patologický proces zodpovědný za roz
voj neuropatické bolesti není klíčovým fak
torem v rozvoji příslušného symp tomového
profilu. Definované profily však mohout
podkladem např. pro odlišnou odpovída
vost pa cientů na terapii neuropatické bolesti
či rozdílný přirozený vývoj onemocnění u je
dinců s odlišným symp tomovým profilem.
Tuto hypotézu bude nutno potvrdit násled
nými studiemi.
Opakovatelnost vyšetře
Provedená intraclass korelační analýza na
základě opakovaných administrací dotaz
níku prokázala uspokojivou opakovatelnost
testu, a to zejm. při hodnocení sumárního
skóre (ICC = 0,86). Srovnatelná opakovatel
nost byla prokázána i pro originální fran
couzskou (ICC = 0,94) [13] a recentně vali
dovanou německou jazykovou verzi NPSI
dotazníku (ICC = 0,89) [18]. Opakovatelnost
kte rých položek testu byla v naší studii
horší než v případě německé a francouzské
verze, což je nejspíše podmíněno omeze
ným rozsahem testovaného vzorku v našem
souboru, kde byla opakovatelnost hodno
cena jen u 19 pa cientů. Důsledkem hod
nocení opakovatelnosti v menším souboru
pa cientů může být větší vliv eventlních
odlehlých hodnot na výsledný ICC u ně kte‑
rých dílčích položek naší studie.
Uspokojivá opakovatelnost celkového
NPSI skóre prokázaná ve všech provede
ných studch včetně naší opravňuje pou
žití dotazníku pro longitudinální sledo
vání pa cientů a hodnocení změn klinických
symp tomů, a to jak v souvislosti s přiroze
ným průběhem onemocnění a vývojem zá
kladního patologického procesu vedouho
k rozvoji neuropatické bolesti, tak při sledo
vání vlivu terapeutických intervencí zamě
řených na ovlivnění neuropatické bolesti
a souvisejících symp tomů.
však byla tvořena jednak pa cienty s osteoar‑
trózou (bez bližší specifikace stupně pokro
čilosti postižení či případného výskytu klido
vých boles) a dále pa cienty s bolestí hlavy
(kteří v naší studii nefigurovali).
Dia gnostická validita NPSI
cz
skóre byla
v prezentované studii, stejně jako např.
v práci Sommera et al [18], hodnocena po
mocí ROC křivky. ROC křivka je statistický pa
rametr kombinující senzitivitu a specificitu
testu pro jednotlivé hodnoty (cutoffs), které
může test nabývat. Čím vyšší je pro daný test
plocha pod křivkou (tzv. Area Under Curve;
AUC), tím vyšší je jeho dia
gnostická vali
dita. Z křivky lze odečíst senzitivitu a specifi
citu pro každou hodnotu cut‑off testu, a sta
novit tak hodnotu s optimální kombinací
obou parametrů jako limitní pro dané vy
šetření. Ze statistického hlediska jde o opti
mální statistický test umožňující hodnocení
dia gnostické validity vyšetření. Výsledky pre
zentované studie (stejně jako validace ně
mecké verze NPSI) proto lépe reflektují pro
blematiku dia gnostické validity testu než
originální verze testu [13], v níž je validita
hodnocena bez použití ROC analýz.
V prezentované studii byla dia gnostická
validita NPSI
cz
dotazníku hodnocena jed
nak pro základní NPSI
cz
skóre (vypočítané
podle doporučení autorů originální verze
dotazníku [13]), jednak pro dvě modifiko
vaná skóre: NPSI
cz‑
12
(zohledňující i položky
Q4 a Q7) a NPSI
cz‑
D
(vytvořené na základě
diskriminační analýzy). Dia gnostická vali
dita NPSI
cz‑
12
skóre byla obdobná jako validita
základní NPSI
cz
verze, NPSI
cz‑
D
skóre však při
ROC analýze vykázalo signifikantně lepší va
liditu a představuje ze statistického hlediska
funkci s maximální prediktivní silou. Pro po
třeby exaktního odlišení pa cientů s neuro
patickou a nociceptivní bolestí je tak použi
modifikovaných verzí (a to především skóre
NPSI
cz‑
D
) vhodnější nástroj než základní NPSI
cz
skóre.
Dotazník NPSI není primárně zaměřen na
odlišení centrální a periferní neuropatic
bolesti. Oba typy neuropatické bolesti vy
kazují řadu podobných charakteristik a de
skriptory používané v jejich popisu jsou ob
dobné [1,4,5]. V souladu s touto skutečností
nebyly prokázány významné rozdíly základ
ního NPSI mezi pa cienty s centrální a pe
riferní neuropatickou bolestí a rozdíly jed
notlivých dílčích polek NPSI skóre mezi
těmito skupinami byly jen ojedinělé. Obě
skupiny bylo možno částečně diskriminovat
pomocí NPSI
cz‑
D
skóre, ale s obecně nižší vali
ditou oproti odlišení neuropatické bolesti od
12
VALIDACE ČESKÉ VERZE NEUROPATHIC PAIN SYMPTOM INVENTORY NPSI
CZ
Cesk Slov Ne urol N 2015; 78/ 111(1): XXXXXX
tory (NPSI). BMC Neurol 2011; 11: 104. doi: 10.1186/
1471
2377‑
11
104.
19. England JD, Gronseth GS, Franklin G, Miller RG, As
bury AK, Carter GT et al. Distal symmetric polyneuro
pathy: a definition for clinical research: report of the
American Academy of Neurology, the American Asso
ciation of Electrodia gnostic Medicine, and the American
Academy of Physical Medicine and Rehabilitation. Neu
rology 2005; 64(2): 199
207.
20. Polman CH, Reingold SC, Banwell B, Clanet M, Cohen
JA, Filippi M et al. Dia gnostic criteria for multiple sclero
sis: 2010 revisions to the McDonald criteria. Ann Neurol
2011; 69(2): 292–
302. doi: 10.1002/
ana.22366.
21. Kellgren JH, Lawrence JS. Radiological assess
ment of osteo
arthrosis. Ann Rheum Dis 1957; 16(4):
494–
502.
22. Haverkamp D, Brokelman RB, van Loon CJ, van Kam
pen A. Timing of arthroplasty, what is the influence of
nocturnal pain and pain at rest on the outcome? Knee
Surg Traumatol Arthrosc 2013; 21(11): 2590
2594. doi:
10.1007/
s00167‑
012
2071‑
x.
14. Bouhassira D, Attal N, Alchaar H, Boureau F, Brochet B,
Bruxelle J et al. Comparison of pain syndromes associa
ted with nervous or somatic lesions and development of
a new neuropathic pain dia gnostic questionnaire (DN4).
Pain 2005; 114(1
2): 29
36.
15. Portenoy R. Development and testing of a neuro
pathic pain screening questionnaire: ID pain. Curr Med
Res Opin 2006; 22(8): 1555–
1565.
16. Cruccu G, Sommer C, Anand P, Attal N, Baron
R, Garcia
Larrea L et al. EFNS guidelines on neuro
pathic pain assessment: revised 2009. Eur J Neurol
2010; 17(8): 1010
1018. doi: 10.1111/
j.1468
1331.2010.
02969.x.
17. Haanpää M, Attal N, Backonja M, Baron R, Bennett
M, Bouhassira et al. NeuPSIG guidelines on neuropathic
pain assessment. Pain 2011; 152(1): 14–
27. doi: 10.1016/
j.
pain.2010.07.031.
18. Sommer C, Richter H, Rogausch JP, Frettlöh J, Lun
genhausen M, Maier C. A modified score to identify
and discriminate neuropathic pain: a study on the Ger
man version of the Neuropathic Pain Symp tom Inven
7. Gracely RH, Dubner R, McGrath P, Heft H. New me
thods of pain measurement and their application to pain
control. Int Dent J 1978; 28(1): 52
65.
8. Cleeland CS. Pain assessment in cancer. In: Osoba D
(ed). Effect of cancer on quality of life. Boca Raton: CRC
Press, Inc: 1991: 293–
305.
9. Bennett M. The LANSS Pain Scale: the Leeds assess
ment of neuropathic symp toms and signs. Pain 2001;
92(1–
2): 147–
157.
10. Bennett MI, Smith BH, Torrance N, Potter J. The
S‑
LANSS score for identifying pain of predominantly
neuropathic origin: validation for use in clinical and po
stal research. J Pain 2005; 6(3): 149–
158.
11. Krause SJ, Backonja MM. Development of a neuro
pathic pain questionnaire. Clin J Pain 2003; 19(5): 306
314.
12. Backonja MM, Krause SJ. Neuropathic pain ques
tionnaire –
short form. Clin J Pain 2003; 19(5): 315–
316.
13. Bouhassira D, Attal N, Fermanian J, Alchaar H,
Gautron M, Masquelier E et al. Development and valida
tion of the Neuropathic Pain Symp tom Inventory. Pain
2004; 108(3): 248
257.
Supplementum naleznete na webových stránkách www.csnn.eu.
76
KVANTITATIVNÍ MĚŘENÍ KREVNÍHO PRŮTOKU MAGISTRÁLNÍCH TEPEN PŘI OPERACÍCH MOZKOVÝCH ANEURYZMAT
Cesk Slov Ne
urol N 2014; 77/
110(1): 70–
76
14. Drost CJ. Vessel diameter-independent volume
flow measurements using ultrasound. Proc San Diego
Biomed Symp 1978; 17: 299–302.
15. Lundell A, Bergqvist D, Mattsson E, Nilsson B.
Volume blood flow measurements with transit time
flowmeter: an in vivo and in vitro variability and vali-
dation study. Clin Physiol 1993; 13(5): 547–557.
16. Charbel FT, Hoffman WE, Mishra M, Hannigan K,
Ausman JI. Role of perivascular ultrasonic micro-flow
probe in aneurysm surgery. Neurol Med Chir (Tokyo)
1998; 38 (Suppl): 35–38.
17. Amin-Hanjani S, Meglio G, Gatto R, Bauer A,
Charbel FT. The utility of intraoperative blood flow
measurement during aneurysm surgery using an ul-
trasonic perivascular probe. Neurosurgery 2008; 62
(6 Suppl 3): 1346–1353.
18. Eckert B, Thie A, Carvajal M, Groden C, Zeumer H.
Predicting hemodynamic ischemia by transcra-
nial Doppler monitoring during therapeutic balloon
occlusion test of internal carotid artery. AJNR Am
J Neuroradiol 1998; 19(3): 577–582.
19. Jawad K, Miller D, Wyper DJ, Rowan JO. Mea-
surement of CBF and carotid artery pressure com-
pared with cerebral angiography in assessing blood
supply after carotid ligation. J Neurosurg 1977; 46(2):
185–196.
20. Spencer MP, Reid JM. Quantitation of carotid
stenosis with continuous-wave (C-W) Doppler ultra-
sound. Stroke 1979; 10(3): 326–330.
21. Nakayama N, Kuroda S, Houkin K, Takikawa S,
Abe H. Intraoperative measurement of arterial blood
flow using a transit time flowmeter: monitoring of he-
modynamic changes during cerebrovascular surgery.
Acta Neurochir 2001; 143(1): 17–24.
22. Fagundes-Pereyrea WJ, Hoffman WE, Mishra M,
Charbel FT. Clip readjustment in aneurysm surgery
after flow evaluation using the ultrasonic perivascular
probe. Arq Neuropsiquiatr 2005; 63(2A): 339–344.
23. Kirk HJ, Rao PJ, Seow K, Fuller J, Chandran N,
Khurana VG. Intra-operative transit time flowme-
try reduces the risk of ischemic neurological defi-
cits in neurosurgery. Br J Neurosurg 2009; 23(1):
40–47.
24. Rinne J, Hernesniemi J, Niskanen M, Vapalahti M.
Analysis of 561 patients with 690 middle cerebral ar-
tery aneurysms: anatomic and clinical features as co-
rrelated to management outcome. Neurosurgery
1995; 8(1): 2–11.
25. Morcos, JJ. Editorial: Indocyanine green videoan-
giography or intraoperative angiography? J Neuro-
surg 2013; 118(2): 417–419.
Literatura
1. Lehecka M, Laakso A, Hernesniemi J. Helsinki
Microneurosurgery Basics and Tricks. Helsinki: Druc-
kerei Hohl 2011.
2. Alexander TD, MacDonald RL, Weir B, Kowalczuk A.
Intraoperative Angiography in cerebral aneurysms
surgery: a prospective study of 100 craniotomies.
Neurosurgery 1996; 39(1): 10–18.
3. Drake CG, Allcock JM. Postoperative angiography and
the “slipped” clip. J Neurosurg 1973; 39(6): 683–689.
4. Macdonald RL, Wallace MC, Kestle JR. Role of an-
giography following aneurysm surgery. J Neurosurg
1993; 79(6): 826–832.
5. Rauzinno MJ, Quinn CM, Fischer W jr. Angiography
after aneurysm surgery: indications for selective an-
giography. Surg Neurol 1998; 49(1): 32–41.
6. Bailes JE, Tantuwaya LS, Fukushima T, Schurman GW,
Davis D. Intraoperative microvascular Doppler so-
nography in aneurysm surgery. Neurosurgery 1997;
40(5): 965–972.
7. Neuloh G, Schramm J. Monitoring of motor evo-
ked potentials compared with somatosensory evoked
potentials and microvascular Doppler ultrasonogra-
phy in cerebral aneurysm surgery. J Neurosurg 2004;
100(3): 389–399.
8. Raabe A, Nakaji P, Beck J, Kim LJ, Hsu FP, Ka-
merman JD et al. Prospective evaluation of surgical
microscope-integrated intraoperative near-infrared
indocyanine green videoangiography during aneu-
rysm surgery. J Neurosurg 2005; 103(6): 982–989.
9. Martin NA, Bentson J, Vinuela F, Hieshima G, Re-
icher M, Black K et al. Intraoperative digital subtrac-
tion angiography and the surgical treatment of in-
tracranial aneurysms and vascular malformations.
J Neurosurg 1990; 73(4): 526–533.
10. Dreyden CP, Moran CJ, Cross DT jr, Sherburn EW,
Dacey RG jr. Intracranial anerysms: anatomic factors
that predict the usefulness of intraoperative angiogra-
phy. Radiology 1997; 205(2): 335–339.
11. Origitano TC, Schwartz K, Anderson D, Azar-Kia B,
Reichman OH. Optimal clip application and intraope-
rative angiography for intracranial aneurysms. Surg
Neurol 1999; 51(2): 117–128.
12. Katz M, Gologorsky BA, Tsiouris IJ, Wells-Roth
D, Mascitelli J, Gobin YP et al. Is routine intraopera-
tive angiography in the surgical treatment of cerebral
aneu rysms justified? A consecutive series of 147 ane-
urysms. Neurosurgery 2006; 58(4): 719–727.
13. Amin-Hanjani S, Charbel FT. Flow-assisted surgi-
cal technique in cerebrovascular surgery. Surg Neurol
2007; 68 (Suppl 1): S4–S11.
chirurgie aneuryzmat [25]. V naší sestavě
u dvou pacientů (8,7 %) ICG videoan-
giografie dokumentovala průnik kontra-
stu do vaku po zasvorkování. Další vý-
hoda této metody je možnost zobrazení
perforátorů a eventuálního rezidua vaku.
Na druhou stranu TTFM výhodu v schop-
nosti kvantifikace průtoku krve. Normální
nález ICG na magistrálních tepnách ještě
nevylučuje patologický pokles průtoku.
Dobré pooperační výsledky našeho
souboru mají několik příčin. Za prvé se
jedná o selektivní sestavu pacientů s pře-
vahou incidentálních aneuryzmat v dob-
rém předoperačním stavu. Čtyři paci-
enti se subarachnoidálním krvácením byli
také v dobrém stavu před výkonem (vždy
Hunt-Hess I nebo II). Jsme nicméně pře-
svědčeni, že na dobrých výsledcích
spolupodíl monitoring TTFM. Nejméně ve
dvou případech přispěla metoda k zabrá-
nění vzniku pooperační ischemie v povodí
magistrálních tepen.
Závěr
TTFM představuje velmi užitečnou me-
todu, která přispívá ke zvýšení periope-
rační bezpečnosti chirurgie mozkových
aneuryzmat.
Úloha TTFM při detekci stenózy/okluze
magistrálních tepen je nezastupitelná.
Neschopnost TTFM detekovat rezidu-
ální vtok krve do vaku a patentnost per-
forátorů vyžaduje kombinaci s dalšími
metodami.
Autoři doporučují na základě vlast-
ních zkušeností kombinaci TTFM a ICG
videoangiografie v prevenci peroperač-
ních komplikací chirurgie mozkových
aneuryzmat.
Informace o členství
Česká neurologická společnost je součástí České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně (www.cls.cz). Členem společnosti se může
stát lékař, farmaceut, případně jiný pracovník ve zdravotnictví a příbuzném oboru, který souhlasí s posláním a cíli ČLS JEP a zaváže se přispívat
k jejich plnění. Každý může být členem více odborných společností.
Co vám členství v České neurologické společnosti ČSL JEP přinese?
• Pravidelný elektronický zpravodaj s novinkami.
• Zvýhodněné podmínky účastí na akcích pod záštitou neurologické společnosti.
• Předplatné časopisu „Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie“.
• Pozvánky na odborné akce.
• Budete součástí týmu odborníků a spolupodílet se na rozhodování České neurologické společnosti.
Jak se stát členem společnosti?
• Vyplňte přihlášku na webových stránkách společnosti www.czech-neuro.cz.
• Každému žadateli bude zaslán, po schválení přihlášky výborem České neurologické společnosti, dopis o potvrzení přijetí.
Změny údajů
Dojde-li ke změně údajů členů společnosti (adresa, telefon, e-mail apod.), zašlete tyto informace na email sekretariat@czech-neuro.cz,
změny ve vašich údajích budou předány také ČLS JEP.
CSNN 2014-01.indb 76 21.01.14 13:23
... Pain Symptom Inventory (NPSI) questionnaire (Bouhassira et al., 2004;Srotova, Vlckova, Strakova, Kincova, Ryba, et al., 2015). ...
... All the QST tests followed the standardized protocol of the German Research Network on Neuropathic Pain (Deutscher Forschungsverbund Neuropathischer Schmerz, DFNS;Rolke et al., 2006). The Czech version of the instructions used for this purpose has been validated, and the applicability of the published reference values have been confirmed for the Czech population (Srotova, Vlckova, Strakova, Kincova, Adamova, et al., 2015). In brief: Cold detection threshold (CDT), warm detection threshold (WDT), thermal sensory limen (TSL, the difference limen for alternating cold and warm stimuli) with the evaluation of number of paradoxical heat sensations (PHS), cold pain threshold (CPT), and heat pain threshold (HPT) were evaluated with a Medoc TSA 2001-II thermal sensory testing device (MEDOC, Israel) and a thermode of contact area 9.0 cm 2 . ...
... The frequencies of 'loss-type' and 'gain-type' QST abnormalities in upper and lower extremities, as compared with the age-and sex-related reference normal data (beyond 95% CI of reference data; Magerl et al., 2010;Srotova, Vlckova, Strakova, Kincova, Adamova, et al., 2015), are summarized in Table 5. The proportion of loss-type QST abnormalities in both upper and lower painful extremities and 'gain-type' abnormalities from lower painful extremities in the MS patients was higher when compared to healthy controls. ...
Article
Background Central neuropathic extremity pain (CNEP) is the most frequent type of pain in multiple sclerosis (MS). The aim of the present study was to evaluate sensory and pain modulation profiles in MS patients with CNEP. Methods In a single‐centre observational study, a group of 56 CNEP MS patients was compared with 63 pain‐free MS patients and with a sex‐ and age‐adjusted control group. Standardized quantitative sensory testing (QST) and dynamic QST (dQST) protocols comprising temporal summation and conditioned pain modulation tests were used to compare sensory profiles. Results Loss‐type QST abnormalities in both thermal and mechanical QST modalities prevailed in both MS subgroups and correlated significantly with higher degree of disability expressed as Expanded Disability Status Scale (EDSS). Comparison of sensory phenotypes disclosed a higher frequency of the ‘sensory loss’ prototypic sensory phenotype in the CNEP subgroup (30%) compared with pain‐free MS patients (6%; p = .003). Conclusion The role of aging process and higher lesion load in the spinothalamocortical pathway might be possible explanation for pain development in this particular ‘deafferentation’ subtype of central neuropathic pain in MS. We were unable to support the role of central sensitization or endogenous facilitatory and inhibitory mechanisms in the development of CNEP in MS. Significance This article presents higher prevalence of the ‘sensory loss’ prototypic sensory phenotype in multiple sclerosis patients with central extremity neuropathic pain compared to pain‐free patients. Higher degree of disability underlines the possible role of higher lesion load in the somatosensory pathways in this particular ‘deafferentation’ type of central neuropathic pain.
... The Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI; Bouhassira et al., 2004) a self-administered questionnaire, was employed to evaluate NeuP symptoms. A Czech validated version of the NPSI was used for this (Srotova et al., 2015). ...
Article
Full-text available
Background Despite the high prevalence of depression and anxiety in chronic pain conditions, current knowledge concerning emotional distress among painful diabetic polyneuropathy (pDSPN) and other diabetes mellitus (DM) sufferers is limited. Methods This observational multi-centre cohort study employed the Hospital Anxiety and Depression Scale, the Beck Depression Inventory II and the State-Trait Anxiety Inventory to assess symptoms of depression and anxiety in several groups with diabetes, as well as in a control group. The study cohort included 347 pDSPN patients aged 63.4 years (median), 55.9% males; 311 pain-free diabetic polyneuropathy (nDSPN) patients aged 63.7 years, 57.9% males; 50 diabetes mellitus (DM) patients without polyneuropathy aged 61.5 years, 44.0% males; and 71 healthy controls (HC) aged 63.0 years, 42.3% males. The roles played in emotional distress were explored in terms of the biological, the clinical (diabetes-, neuropathy- and pain-related), the socio-economic and the cognitive factors (catastrophizing). Results The study disclosed a significantly higher prevalence of the symptoms of depression and anxiety not only in pDSPN (46.7% and 60.7%, respectively), but also in patients with nDSPN (24.4% and 44.4%) and DM without polyneuropathy (22.0% and 30.0%) compared with HCs (7.0% and 14.1%, p <0.001). Multiple regression analysis demonstrated the severity of pain and neuropathy, catastrophic thinking, type 2 DM, lower age, and female sex as independent contributors to depression and anxiety. Conclusions In addition to the severity of neuropathic pain and its cognitive processing, the severity of diabetic polyneuropathy and demographic factors are key independent contributors to emotional distress in diabetic individuals.
... [19] For a detailed description of the intensity of particular NP symptoms, a validated Czech version of the Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSIcz) was employed. [23,24] Nerve conduction studies/needle electromyography of the lower limbs was performed to exclude incidental polyneuropathy or radiculopathy. Basic blood tests were screened to exclude potential causes of polyneuropathy (vitamin B12 and folate levels, thyroid hormones, serum protein electrophoresis, blood count, serum creatinine, bilirubin and transaminases, blood glucose and glycated haemoglobin (HbA1C), and serum lipid spectrum). ...
Article
Full-text available
The aim of this observational, cross-sectional study was to analyse lumbar magnetic resonance imaging (MRI) findings in patients with non-specific chronic low back pain (CLBP), and to evaluate any correlation with pain intensity and their capacity to predict neuropathic pain (NP) in these patients. Fifty-two patients with non-specific CLBP, between 21 and 62 years of age, 50% men, were investigated. Lumbar MRI was employed to assess disc degeneration, endplate changes, Modic changes, disc displacement, facet degeneration, foraminal stenosis and central lumbar spinal stenosis. The characteristics of pain were evaluated and patients were divided into 2 subgroups: with NP (24 patients) and without NP (28 patients), based on the results of a DN4-interview. Correlations between particular MRI changes and their relations to the intensity of pain were evaluated. Logistic regression was used to disclose predictors of NP. Lumbar spine degenerative features were frequent in patients with non-specific CLBP, with L4/5 the most affected level. A significant correlation emerged between the severity of degenerative changes in particular lumbar spine structures (correlation coefficient ranging between 0.325 and 0.573), while no correlation was found between severity of degenerative changes and pain. Multivariate logistic regression revealed only 2 independent predictors of NP – female sex (odds ratio [OR] = 11.9) and a mean pain intensity of ≥4.5 in the previous 4 weeks (OR = 13.1). Degenerative changes in the lumbar spine are frequent MRI findings, but do not correlate with the intensity of pain and do not predict NP. However, female sex and pain intensity do predict NP.
Article
Different sensory profiles in diabetic distal symmetrical sensory-motor polyneuropathy (DSPN) may be associated with pain and the responsiveness to analgesia. We aimed to characterize sensory phenotypes of patients with painful and painless diabetic neuropathy and to assess demographic, clinical, metabolic, and electrophysiological parameters related to the presence of neuropathic pain in a large cohort of well-defined DSPN subjects. This observational cross-sectional multi-center cohort study (performed as part of the ncRNAPain EU consortium) of 232 subjects with nonpainful (n = 74) and painful (n = 158) DSPN associated with diabetes mellitus of type 1 and 2 (median age 63 years, range 21-87 years; 92 women) comprised detailed history taking, laboratory tests, neurological examination, quantitative sensory testing, nerve conduction studies, and neuropathy severity scores. All parameters were analyzed with regard to the presence and severity of neuropathic pain. Neuropathic pain was positively correlated with the severity of neuropathy and thermal hyposensitivity (P < 0.001). A minority of patients with painful DSPN (14.6%) had a sensory profile, indicating thermal hypersensitivity that was associated with less severe neuropathy. Neuropathic pain was further linked to female sex and higher cognitive appraisal of pain as assessed by the pain catastrophizing scale (P < 0.001), while parameters related to diabetes showed no influence on neuropathic pain with the exception of laboratory signs of nephropathy. This study confirms the value of comprehensive DSPN phenotyping and underlines the importance of the severity of neuropathy for the presence of pain. Different sensory phenotypes might be useful for stratification of patients with painful DSPN for analgesic treatment and drug trials.
Article
Full-text available
Background: Quantitative sensory testing (QST) following the protocol of the German Research Network on Neuropathic Pain (DFNS) is frequently used for the evaluation of sensory profiles in neuropathic pain patients. It covers a broad spectrum of sensory modalities using both nociceptive and non-nociceptive thermal and mechanical stimuli. The protocol requires the use of standardized instructions and thus necessitates validation of each language version. Material and methods: The standardized instructions for DFNS-QST protocol were translated using the forwardbackward translation method and validated in a group of patients suffering from neuropathic pain of peripheral (n = 68) or central origin (n = 59) due to painful diabetic polyneuropathy or multiple sclerosis, and in a group of healthy volunteers (n = 75). The testing was repeated four times (with one-month interval between examinations) in 26 individuals to determine test-retest reliability. Results: In a group of healthy volunteers, 95% of values across all the parameters were within the physiological range based on published normal data. At least one sensory abnormity was found in 90% of neuropathic pain patients. Cluster analysis identified two distinctive pain profiles, the first mostly consisted of patients with painful diabetic neuropathy and the second of patients with pain in multiple sclerosis. Repeated administration confirmed an acceptable test-retest reliability (Cronbach's alpha of 0.59-0.93 for the different sensory modalities). Conclusion: The Czech version of DFNS-QST protocol instructions displayed a good practical applicability in evaluating sensory abnormities in neuropathic pain patients, acceptable reliability and high internal consistency of the findings. The protocol provides results comparable to the original language version and can be recommended as an easy-to-apply and suitable testing method.
Article
Full-text available
This is a revision of guidelines, originally published in 2004, for the assessment of patients with neuropathic pain. Neuropathic pain is defined as pain arising as a direct consequence of a lesion or disease affecting the somatosensory system either at peripheral or central level.Screening questionnaires are suitable for identifying potential patients with neuropathic pain, but further validation of them is needed for epidemiological purposes. Clinical examination, including accurate sensory examination, is the basis of neuropathic pain diagnosis. For more accurate sensory profiling, quantitative sensory testing is recommended for selected cases in clinic, including the diagnosis of small fiber neuropathies and for research purposes.Measurement of trigeminal reflexes mediated by A-beta fibers can be used to differentiate symptomatic trigeminal neuralgia from classical trigeminal neuralgia. Measurement of laser-evoked potentials is useful for assessing function of the A-delta fiber pathways in patients with neuropathic pain. Functional brain imaging is not currently useful for individual patients in clinical practice, but is an interesting research tool. Skin biopsy to measure the intraepidermal nerve fiber density should be performed in patients with clinical signs of small fiber dysfunction.The intensity of pain and treatment effect (both in clinic and trials) should be assessed with numerical rating scale or visual analog scale. For future neuropathic pain trials, pain relief scales, patient and clinician global impression of change, the proportion of responders (50% and 30% pain relief), validated neuropathic pain quality measures and assessment of sleep, mood, functional capacity and quality of life are recommended.
Article
Full-text available
Neuropathic pain must be correctly diagnosed for optimal treatment. The questionnaire named Neuropathic Pain Symptom Inventory (NPSI) was developed in its original French version to evaluate the different symptoms of neuropathic pain. We hypothesized that the NPSI might also be used to differentiate neuropathic from non-neuropathic pain. We translated the NPSI into German using a standard forward-backward translation and administered it in a case-control design to patients with neuropathic (n = 68) and non-neuropathic pain (headache and osteoarthritis, n = 169) to validate it and to analyze its discriminant properties, its sensitivity to change, and to detect neuropathic pain subgroups with distinct profiles. Using a sum score (the NPSI-G score), we found sensitivity to change (r between 0.37 and 0.5 for pain items of the graded chronic pain scale) and could distinguish between neuropathic and other pain on a group basis, but not for individual patients. Post hoc development of a discriminant score with optimized diagnostic properties to distinguish neuropathic pain from non-neuropathic pain resulted in an instrument with high sensitivity (91%) and acceptable specificity (70%). We detected six different pain profiles in the patient group with neuropathic pain; three profiles were found to be distinct. The NPSI-G potentially combines the properties of a diagnostic tool and an instrument to identify subtypes of neuropathic pain.
Article
Full-text available
New evidence and consensus has led to further revision of the McDonald Criteria for diagnosis of multiple sclerosis. The use of imaging for demonstration of dissemination of central nervous system lesions in space and time has been simplified, and in some circumstances dissemination in space and time can be established by a single scan. These revisions simplify the Criteria, preserve their diagnostic sensitivity and specificity, address their applicability across populations, and may allow earlier diagnosis and more uniform and widespread use.
Article
This study describes the development and validation of a novel tool for identifying patients in whom neuropathic mechanisms dominate their pain experience. The Leeds assessment of neuropathic symptoms and signs (LANSS) Pain Scale is based on analysis of sensory description and bedside examination of sensory dysfunction, and provides immediate information in clinical settings. It was developed in two poulations of chronic pain patients. In the first (n=60), the use of sensory descriptors and questions were compared in patients with nociceptive and neuropathic pain, combined with and assessment of sensory function. This data was used to derive a seven item pain scale, consisting of grouped sensory description and sensory examination with a simple scoring system. The LANSS Pain Scale was validated in a second group of patients (n=40) by assessing discriminant ability, internal consistency and agreement by independent raters. Clinical and research applications of the LANSS Pain Scale are discussed. © 2001 International Association fort the Study of Pain. Published by Elsevier Science B.V.
Article
Theoretical background is presented for a new volume flow measuring technique, along with an ultrasonic implication of such a system. In this realization, volume flow is measured directly, independent of vessel diameter, vessel shape, flow profile, or vessel alignment within the probe. Probes are applied non-constrictively, reducing the impact of implant on the vessel. The novel detection scheme employed produces a direction flow output, with inherently stable zero flow reference. It is claimed that its trouble-free principle of operation, simple electronic implementation, and exceptional stability under a wide range of adverse conditions, make this flowmeter a strong challenger of Doppler- and E. M. - based systems.
Article
Purpose: The purpose of this study was to investigate whether nocturnal pain and pain at rest preoperatively influence the satisfaction in patients after joint arthroplasty. The second research question is whether subjective outcome (VAS/WOMAC) after hip (THA) or knee arthroplasty (TKA) differs in patients with or without nocturnal pain and pain at rest preoperatively compared to those who do not. Methods: A consecutive group of 189 TKAs and 189 THAs was evaluated. The influence of pain at rest and nocturnal pain preoperatively on the outcome was evaluated by means of a one-way ANOVA. Outcome measurements used were WOMAC, VAS pain and VAS Satisfaction. Results: The results show that satisfaction at follow up was not influenced by the presence of nocturnal pain or pain at rest preoperatively. The presence of nocturnal pain and pain at rest preoperatively did result in a poorer WOMAC pain score WOMAC physical impairment score and a higher VAS pain at rest and activity after surgery for both THA and TKA. Conclusion: The results show that the presence of pain at night and pain at rest in symptomatic osteoarthritic patients results in worse VAS and WOMAC scores, but with similar amounts of satisfaction at follow up.