ArticlePDF Available

L’estat del benestar avui: Catalunya i Espanya

Authors:
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
53
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
Mònica Clua-Losada1
Professora del Departament de Ciències Polítiques i Socials
de la Universitat Pompeu Fabra
INTRODUCCIÓ
Aquest article traça les característiques principals de l’Estat del benestar tal com
s’ha configurat a Catalunya en els darrers trenta anys, amb especial considera-
ció a la darrera dècada, en què han aparegut els canvis més importants, i en què
els discursos ideològics sobre l’Estat del benestar s’estan convertint en discursos
complexos i carregats d’inevitabilitat. Això apareix dins d’un marc de reestruc-
turació de l’Estat del benestar a tot el món occidental que ja va començar a fi-
nals dels anys setanta. Cal apartar-se, però, d’explicacions sobre l’Estat del ben-
estar basades en la trajectòria històrica dels estats del benestar europeus. L’Estat
del benestar a Catalunya ha estat d’aparició recent i contestada, mentre que a
gran part dels països occidentals diversos estats del benestar començaven a con-
figurar-se a partir de la fi de la Segona Guerra Mundial. A Catalunya, com a la
resta de l’Estat espanyol, aquest període va tenir poc d’època daurada, i molt
d’època negra. El que es va configurar va ser un sistema políticament repressiu,
socialment amb elements corporativistes i econòmicament injust en moments
de creixement econòmic i amb continuïtats en les desigualtats socials.
Amb la transició democràtica, l’Estat del benestar espanyol es configura
com un Estat del benestar clarament assistencialista, basat en fórmules poc
universals i amb serveis i transferències poc arrelats com a drets socials, de fet
basats tradicionalment en drets contributius i sovint subjectes a canvis polítics tal
com aquest article exposarà a la primera part. Aquest caràcter assistencialista
i contributiu no s’ha desenvolupat de manera idèntica a tot l’Estat. Des de
l’any 1980, hi ha hagut un procés asimètric de descentralització de l’Estat del
1. L’autora agraeix el suport tècnic de Jaume Urós Guijarro i Marta Tur i Tur (Observatori Social
d’Espanya).
04 SOC_CATALANA_2012.indd 53 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
54
benestar que ha donat pas a un sistema mixt de provisió de serveis. Aquesta
combinació, tal com ja han apuntat diversos autors i especialistes (Arriba i
Moreno, 2005; Esping-Andersen, 1993; Ferrera, 2005), ha donat pas a un Estat
del benestar descentralitzat que es caracteritza per un èmfasi en la família
com a xarxa de suport a l’individu. Aquest èmfasi desmarca l’Estat de respon-
sabilitat i accentua el desenvolupament d’estats del benestar residuals en al-
guns aspectes, i quasiuniversals en aquells aspectes en què és evident que la
família no pot actuar sola (com per exemple la sanitat i l’educació).
Abans d’avançar en l’anàlisi de l’Estat del benestar a Catalunya cal fer una
conceptualització succinta sobre quins són els objectius i quines són les carac-
terístiques principals de l’Estat del benestar; és a dir, com sabem que estem
davant d’un Estat del benestar o d’un altre tipus d’estat. Al nivell més bàsic
podríem dir que l’Estat del benestar són totes aquelles situacions en les quals
l’Estat del benestar intervé en la relació entre el mercat i la societat. És a
dir, l’Estat s’apodera de certes àrees de la societat i les descomodifica (Esping-
Andersen, 1993), les treu de l’òrbita de les relacions mercantils. Diferents es-
tats del benestar descomodifiquen àrees diferents i de maneres diferents, per
això han aparegut diverses teories que intenten classificar estats del benestar
en diverses tipologies depenent del seu grau de comodificació o descomodificació de
les relacions socials (vegeu Titmuss, 1974; Esping-Andersen, 1993; per a un
resum de tipologies, vegeu Arts i Gelissen, 2002).
El problema, però, és que els diversos processos de reestructuració que
han patit els estats del benestar europeus, juntament amb el desenvolupa-
ment desigual i escabrós de l’Estat del benestar a Catalunya, creen dificultats
per categoritzar el nostre Estat del benestar dins de les tipologies existents. Per
tant, i per facilitar la manera com podem entendre les activitats que realitza
l’Estat del benestar a Catalunya, aquest article farà servir la definició proposa-
da per Ian Gough (1979), que apunta que l’Estat del benestar està format per
dos tipus d’activitats diferenciades:
1. La provisió de serveis socials per part de l’Estat (que poden incloure
serveis i/o transferències en metàl·lic). Per exemple, seguretat social, sanitat,
educació, formació ocupacional, etc.
2. La regulació per part de l’Estat d’activitats privades (aquestes haurien
d’estar destinades a millorar les condicions de vida de la població). Per exem-
ple: protecció als consumidors, obligatorietat de l’educació, etc.
L’Estat del benestar a Catalunya s’ha anat desenvolupant a partir de
l’any 1980 sobretot en relació amb les activitats relacionades amb la provisió, i
04 SOC_CATALANA_2012.indd 54 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
55
de fet no gaire quant a les activitats relacionades amb la regulació, que encara
depenen en gran part de l’Estat espanyol. La definició de Gough, però, ens
alerta de la necessitat d’entendre l’Estat del benestar com a quelcom ampli i
no només com a actuacions específiques en certes àrees polítiques. De fet,
l’Estat del benestar, segons aquesta perspectiva, es pot considerar com el
paradigma concret sota el qual es dissenyen diverses polítiques públiques
(Hall, 1993). La idea de paradigmes adaptada per Peter Hall (1993) dels para-
digmes científics de Thomas Kuhn (1970) ens pot ajudar a identificar les claus
dels processos de canvi que s’estan duent a terme a Catalunya.
D’entrada, les polítiques públiques dins de marcs institucionals estables
són processos amb poca intenció de canvi. L’Estat del benestar va representar
un canvi important dins de les polítiques públiques del món occidental, un
canvi d’aquells que Peter Hall anomenaria canvi de paradigma. En aquests mo-
ments de crisi, i de reestructuració severa de l’Estat del benestar, cal pregun-
tar-se si estem vivint un altre canvi de paradigma, o si bé estem en un procés
que, tot i ser de normalitat, desenvolupa nous instruments d’implementació;
és a dir, si estem en un moment de canvi de segon o de tercer ordre, tal com
indica el diagrama següent:
La normalitat del nostre Estat del benestar és que tot i que hi ha tres pilars
fonamentals de l’Estat del benestar, l’educació, la sanitat i les polítiques de
benestar social (serveis i transferències socials), existeix un esbiaixament clar
cap a les polítiques que més beneficien les classes mitjanes del nostre país, és a
dir l’educació i la sanitat, en què, tal com comprovarem al llarg d’aquest arti-
cle, trobem classes mitjanes i altes que poden optar entre el sistema públic i el
privat depenent de les seves necessitats. Aquells i aquelles que no poden mou-
Normalitat
Incrementalisme
Satisfacció
Decisions
rutinàries
Canvis de primer ordre
Normalitat
Desenvolupament
de nous
instruments
d’implementació
Canvis de segon ordre
Canvis de
paradigma
(paradigm shift)
Canvis sobre qui és
un expert
Controvèrsia sobre
alternatives
Canvis de tercer ordre
Font: Elaboració pròpia.
Figura 1. Diagrama sobre tipus de canvis
04 SOC_CATALANA_2012.indd 55 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
56
re’s entre els dos sistemes queden desemparats davant d’uns serveis públics
amb mancances de finançament no només importants, sinó també patològi-
ques (les mancances de finançament es noten més en tipus de serveis com els
de salut mental, per exemple, o a les llistes d’espera per a proves de diagnosi).
Per tant, la primera part d’aquest article desenvolupa un argument a par-
tir de tres tipus de sentits comuns prevalents en el discurs ideològic que im-
pregna els debats actuals sobre l’Estat del benestar i, de manera important,
sobre la seva viabilitat a Catalunya. Aquests tres discursos, que comparteixen
esferes ideològiques, tenen una importància cabdal en la creació d’un con-
sens hegemònic que Gramsci conceptualitzà com a sentit comú (Gramsci, 1971).
És precisament la relació entre aquests tres sentits comuns, el context històric
de desenvolupament de l’Estat del benestar a Catalunya, i la realitat material
expressada per la inversió i l’organització d’aquesta inversió, el que em perme-
trà dibuixar una aproximació al tipus de consens hegemònic que s’està articu-
lant a Catalunya.
De fet, la dissecció breu d’aquests tres tipus de sentits ens permetrà compro-
var fins a quin punt la reestructuració actual de l’Estat del benestar a Catalu-
nya està comportant un canvi de paradigma de primer, segon o tercer nivell.
Això quedarà complementat per la segona part de l’article, que analitza el que
està passant actualment en les tres àrees principals d’actuació del nostre Estat
del benestar. Aquestes tres àrees analitzades són les polítiques educatives, les
Sentit comú
(senso comune)
Bon sentit
(buon senso)
• Creences comunes
• Maneres de pensar
• Opinions
• Concepcions del món populars entre
les masses
• L’aplicació pràctica i empírica del
sentit comú
• És l’aplicació «científica» del sentit comú
• És un sentit comú amb un cert nivell de
sofisticació
Font: Gramsci, 1971, p. 323; Green i Ives, 2009, p. 5-6.
Figura 2. Sentit comú i bon sentit
04 SOC_CATALANA_2012.indd 56 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
57
polítiques sanitàries i les polítiques socials (enteses en el sentit reduït del con-
cepte, és a dir com a serveis i transferències socials).2
PART 1. ELS TRES MITES SOBRE L’ESTAT DEL BENESTAR
A CATALUNYA
Sentit comú 1. Tenim un deute públic massa elevat per mantenir
el nostre Estat del benestar
Des que la crisi financera global va agafar embranzida a l’Estat espanyol a par-
tir de l’any 2008, aquesta s’ha presentat com una crisi que ha agreujat les defi-
ciències estructurals que té l’economia de l’Estat. Si bé aquest fet és evident,
les solucions imposades no són les úniques, ni de fet les més adequades, per fer
front a la situació. Primer, tal com qualsevol expert en polítiques públiques
consideraria, cal fer una diagnosi del problema que s’ha de tractar. És interes-
sant comprovar que la diagnosi s’ha fet, però per a una malaltia diferent de la
que es pateix. Si fóssim metges veuríem directament que una diagnosi errònia
pot tenir conseqüències greus. Però amb els problemes polítics, socials i eco-
nòmics les diagnosis errònies no només poden tenir conseqüències nefastes
sinó que també cal considerar l’impacte il·limitat que poden tenir.
Doncs quina és la diagnosi? La diagnosi, tal com la presenta a l’imaginari
popular l’actual Govern de la Generalitat de Catalunya, és que el creixement
de l’Estat del benestar que hem viscut durant els anys precedents a la crisi ha
estat basat en un creixement del deute. És a dir, que ha estat un creixement
hipotecat a un futur que no ha arribat. Aquest seria el desenvolupament del
«sentit comú» sobre l’Estat del benestar a Catalunya. I per què és un «sentit
comú»? Bé, tal com indica el gràfic 1, el deute públic català (i espanyol), tot i
haver augmentat considerablement a partir de l’any 2009, continua sent infe-
rior respecte al producte interior brut (PIB) que el deute de la zona euro o de
la Unió Europea (UE).
2. Aquesta divisió es fa seguint la divisió política i administrativa entre els tres departaments de la Ge-
neralitat de Catalunya on recau la majoria de la responsabilitat en polítiques relacionades amb l’Estat
del benestar. Aquests són, d’acord amb la seva nomenclatura actual, el Departament d’Ensenyament,
el Departament de Salut i el Departament de Benestar Social i Família.
04 SOC_CATALANA_2012.indd 57 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
58
Però és evident que sí que existeix un problema de deute. El que passa és
que el problema principal és, d’una banda, els nivells de deute privat, i de l’al-
tra, la manca de liquiditat i d’ingressos per part de l’Estat per poder pagar el
deute existent. És a dir, hi ha un problema greu a l’hora de refinançar el deute
existent, ja que sovint s’ha de fer a interessos elevats i comporta que més di-
ners hagin d’estar destinats a pagar interessos i no pas inversions socials.
Sentit comú 2. Tenim drets socials universals
Els drets i els entitlements
Els diccionaris anglès-català tradueixen la paraula entitlement com a ‘dret’, per
tant la diferència entre aquests dos conceptes es perd en la traducció al català.
És important considerar-la. La paraula entitlement, tot i ser de fet un tipus de
dret, es refereix a un dret adquirit pel fet de tenir certes condicions. El terme
apareix a partir dels drets aristocràtics a la tinença de la terra. Per tant, és un
tipus de dret que està condicionat a certs factors. No tothom pot tenir aquest
dret, només certes persones; en l’origen del terme, només els aristòcrates. Per
tant, un entitlement és un dret al qual només podem accedir si complim certes
condicions (per exemple, si vivim en un lloc concret durant un temps con-
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
EspanyaCatalunya
2003 2004 20052000 2001 2002 2006 2007 2008 2009 2010
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Zona euro Unió Europea
Font: Departament d’Economia i Coneixement i Eurostat.
Àmbits geogràfics: zona euro (17), Unió Europea (27).
Nota: En el cas de Catalunya les dades es refereixen al sector públic consolidat de l’Administració autonòmica.
gràFic 1. Deute públic respecte al PIB (%)
04 SOC_CATALANA_2012.indd 58 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
59
cret, si tenim una certa edat, si hem cotitzat durant un cert període, etc.). No
és un dret en el sentit ampli del terme; és a dir, no seria un dret universal.
Aquesta distinció anglosaxona ens ajuda a poder entendre com es cons-
trueixen els drets de ciutadania al nostre Estat del benestar. En un moment
com l’actual, molts dels drets que aparentment apareixien com a drets de
ciutadania s’estan reconfigurant com a entitlements. La sanitat o l’accés a les
beques de menjador ens proporcionen exemples ideals, en què l’accés s’està
limitant basant-se en certes condicions prèvies com per exemple el temps que
cal estar empadronat/da en un municipi. Per tant, és un dret condicionat i no
pas un dret de ciutadania.
En aquest sentit seria necessari analitzar detalladament els drets actuals
d’acord amb el nivell de condicionalitat que tinguin, per tal d’identificar els
drets de ciutadania de l’Estat del benestar a Catalunya. Aquesta tasca, arduosa
però necessària, resta fora de l’abast d’aquest article.
Sentit comú 3. Quan els recursos són escassos cal distribuir-los
només a aquells/es que més els necessiten
El tercer sentit comú proposat per aquest article s’acosta al que Gramsci
anomena el bon sentit. De fet, aquest tercer sentit uneix els dos anteriors (man-
ca de recursos i reducció d’universalitat dels drets) i inclou l’aplicació pràc-
tica i empírica del sentit comú. És a dir, allò que ja ha aconseguit convertir-se
en concepcions del món acceptades passa a un procés de validació cientí-
fica.
Aquesta validació científica, però, abandona la comparació internacional i
només fa comparacions a curt termini dins del mateix país (si tenim menys
que fa cinc anys és evident que no podem gastar més). O bé utilitza compara-
cions amb l’economia familiar en què és evident que si es gasta més del que es
té, la família patirà. No es té en compte, però, que les economies familiars i les
d’un país són diferents en molts aspectes, encara que si han de tenir una cosa
en comú és la definició de les necessitats bàsiques.
La segona part d’aquest article, a continuació, considera l’articulació de
l’Estat del benestar a Catalunya a través dels tres eixos vertebradors d’un Estat
del benestar: les polítiques sanitàries, les polítiques educatives i les polítiques
socials. Tot i que cada eix requeriria una consideració molt més elaborada i
sistemàtica que la que permet aquest article, cal remarcar que l’article posarà
èmfasi en tres aspectes clau d’aquestes polítiques: 1) el nivell d’inversió, en
perspectiva comparada; 2) com es distribueix aquesta inversió, i 3) l’accés a
04 SOC_CATALANA_2012.indd 59 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
60
aquestes polítiques per part de la ciutadania (és a dir el nivell real d’universa-
litat d’aquestes polítiques).
PART 2. L’ESTAT DEL BENESTAR A CATALUNYA
L’Estat del benestar a Catalunya és producte del nostre context institucional i
històric juntament amb el paper que les idees han tingut i tenen en la seva
configuració. El context institucional denota relacions descentralitzades amb
l’Estat espanyol determinades per desigualtats fiscals i jocs polítics. El context
històric hereta les pràctiques de la dictadura i la manca d’inversió social i re-
pressió dels quaranta anys de franquisme. Les idees són allò que fa moure les
institucions i el context històric cap a un camí o un altre. A Catalunya, els
discursos, el sentit comú i el bon sentit han estat elaborats de maneres molt
sofisticades, tal com s’ha apuntat a les pinzellades de la part 1 d’aquest article.
En aquesta segona part, primer consideraré els trets bàsics de les polítiques
d’intervenció finalista (Recio i Rosetti, 2000, p. 94), és a dir la sanitat i l’educa-
ció, per després considerar les polítiques de benestar social, les grans oblidades
del nostre Estat del benestar.
Polítiques sanitàries
Les polítiques sanitàries a Catalunya han estat caracteritzades per una des-
centralització política i administrativa. Catalunya, de fet, va ser la primera
comunitat autònoma de l’Estat a rebre les transferències competencials refe-
rents a la política sanitària, l’any 1981. Aquesta transferència ha donat pas
a un sistema públic de sanitat que ja té més de trenta anys de rodatge i que
ha adquirit característiques diferencials dels sistemes de salut que trobem a la
resta de l’Estat. La descentralització de les competències sobre la sanitat ha
tingut conseqüències poc positives en àmbits com el del finançament, agreu-
jat per la relació fiscal entre Catalunya i Espanya. Aquest fet, a més, queda
reforçat pel tipus de finançament que rep la sanitat, un finançament que
a escala autonòmica prové sobretot de l’IVA i els impostos sobre la renda, és a
dir que depèn «de components del model econòmic i productiu afectats de
manera important per les fases baixes del cicle (impost de transmissions pa-
trimonials directament vinculat a l’evolució del sector immobiliari)» (More-
no Fuentes, 2009, p. 110, traducció pròpia). Aquesta manera d’externalitzar la
culpa de les decisions polítiques per part de l’Estat és una característica dels
04 SOC_CATALANA_2012.indd 60 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
61
processos de reestructuració neoliberal de l’Estat (Burnham, 2001; Buller i
Flinders, 2005).
Una altra de les característiques del sistema sanitari català és el gran poder
que han adquirit les dues patronals catalanes d’hospitals. Aquestes dues pa-
tronals íntimament lligades als diversos nivells de govern i de Convergència i
Unió (CiU) i Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) han tingut un impacte
important en com s’ha estructurat la gestió sanitària a Catalunya.
La Unió Catalana d’Hospitals (UCH), amb lligams històrics més estrets
amb la Generalitat de Catalunya, i per defecte amb CiU, ha advocat sempre
per una separació administrativa i una gestió privada de la sanitat, amb poca
interferència dels poders públics. D’altra banda, el Consorci Hospitalari de
Catalunya (CHC), que ha estat més lligat al món local i per defecte al PSC, ha
defensat sempre un model sanitari descentralitzat i gestionat públicament
pels governs municipals (Gallego, 2000, p. 145). Actualment, és el primer mo-
del el que està al capdavant; l’actual conseller del Departament de Salut ha
estat director general i després president de la UCH des del 1994 fins al 2010.
És necessari identificar quin nivell d’inversió en sanitat existeix a Catalu-
nya. L’any 2009, tal com indica el gràfic 2, Catalunya va gastar 1.255 euros per
capita en la sanitat, comparats amb els 1.678 euros que es va gastar l’Estat espa-
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
Espanya (2)Catalunya (1)
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
UE-15 (3)
(1) Pressupost de salut 2003-2009, Departament de Salut.
(2) Organització Mundial de la Salut (OMS), WHO Country Data, en $USA; canvi de moneda a euros realitzat per l’autora. Càlcul del canvi
de moneda: 1 $USA = 0,756 EUR.
(3) Mitjana de la UE calculada per l’autora a partir de dades de l’OMS.
Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts esmentades.
gràFic 2. Despesa pública anual en sanitat per capita (en euros)
04 SOC_CATALANA_2012.indd 61 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
62
nyol. La desinversió en sanitat queda encara més en evidència quan es compa-
ra amb l’Europa dels Quinze (UE-15), on la mitjana és de 2.573,46 euros per
capita a l’any. Aquestes diferències, tal com s’aprecia al gràfic, han estat cons-
tants any rere any.
Si a aquesta situació de desinversió hi unim la dualitat de la sanitat catala-
na, ens trobem amb una situació en què entre un 15 % i un 30 % de la població
segons l’edat té doble cobertura sanitària, és a dir cobertura pública i cobertu-
ra privada.
Per tant, podem afirmar que hi ha tres característiques essencials de les
polítiques de salut a Catalunya:
Influència evident (i desproporcionada) de les patronals hospitalàries
en els processos d’elaboració de polítiques públiques en aquest àmbit.
— Desinversió sanitària respecte a la resta de l’Estat i a l’Europa dels
Quinze.
— Dualitat pública/privada en la cobertura sanitària de la població,
cosa que crea una situació en què aquells/es que s’ho poden pagar poden
triar entre tractaments sanitaris, temps d’espera, etc., i aquells/es que no
s’ho poden pagar han d’adherir-se a llistes d’espera i proves diagnòstiques
lentes.
35%
30%
25%
20%
15%
10%
5%
0%
Homes
0-14 anys 15-44 45-64 65-74 75-84 85 i més
Dones
Font: «Enquesta de Salut de Catalunya 2006», Departament de Salut.
gràFic 3. Població amb doble cobertura sanitària per edat i sexe (2006)
04 SOC_CATALANA_2012.indd 62 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
63
Polítiques educatives
L’educació a Catalunya, tot i tenir una acceptació social i política com a servei
públic més elevada que no pas les polítiques sanitàries i encara menys les de
benestar social, també pateix línies clarament discriminatòries. El problema,
el repte, prové del mateix lloc que el repte principal que té l’actual configura-
ció de l’Estat del benestar català. Els drets socials relacionats amb l’educació,
tot i estar reconeguts, no han assolit la categoria de drets de ciutadania.
Les característiques de la provisió i finançament de la sanitat catalana es
veuen malauradament reflectides en les polítiques educatives. És a dir, tornem
a trobar un cas greu de dèficit en la inversió educativa a Catalunya, en relació
tant amb la resta de l’Estat com amb la Unió Europea. De fet, aquest dèficit, tal
com es pot comprovar al gràfic 4, és molt marcat a Catalunya i es manté estable
durant els anys de creixement econòmic. Aquest fet apunta que tot i el boom
econòmic, aquest fet no es va aprofitar per fer inversions socials.
La dualitat trobada al sistema sanitari és encara més marcada a l’educació.
A Catalunya existeix una doble trama d’escoles finançades amb diners
públics. D’una banda, les escoles públiques, on el finançament és exclusiva-
ment públic, i de l’altra, les escoles concertades, on existeix una modalitat de
copagament, en què els pares paguen una part de l’educació dels fills i els di-
ners públics, l’altra.
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
EspanyaCatalunya
2003 2004 20052000 2001 2002 2006 2007 2008
Unió Europea
Font: Eurostat i IDESCAT.
gràFic 4. Despesa pública en educació respecte al PIB (%)
04 SOC_CATALANA_2012.indd 63 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
64
Aquesta aixeta de diners públics cap a les escoles privades va quedar oberta
durant la transició a la democràcia gràcies al poder de l’Església catòlica i al-
tres poders econòmics de la nostra societat. Els problemes que això comporta
són evidents als dos gràfics que trobareu a continuació (5 i 6).
Si entre el total de l’alumnat hi ha aproximadament una quarta part que
assisteix a escoles privades, quan comprovem les dades entre l’alumnat d’ori-
gen estranger la diferència és encara més alarmant, tal com es pot comprovar
al gràfic 6.
De fet, el Síndic de Greuges, a la seva Memòria 2011, ja apunta la gravetat
d’aquesta situació en tant que té conseqüències socials serioses. L’educació és
l’àmbit socialitzador de les persones per excel·lència, per tant una dualitat tan
accentuada pot tenir conseqüències nefastes per a les nostres societats. Per
exemple, el Síndic de Greuges ha rebut nombroses queixes sobre els processos
d’admissió d’alumnes a les escoles concertades, on el fet de tenir pares o ma-
res, o germans/es, que hagin assistit a l’escola proporciona punts per poder-hi
ser admès. És evident que aquesta clàusula marca límits estrictes en les possi-
bilitats de mobilitat social del nostre país, un dels objectius directes de qualse-
vol Estat del benestar.
500.000
450.000
400.000
350.000
300.000
250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
0
Privat
Educació
infantil
Educació
primària
Educació
secundària
obligatòria
Batxillerat Cicles
formatius de
grau mitjà
Cicles
formatius de
grau superior
Educació
especial
Públic
Font: Departament d’Educació.
gràFic 5. Nombre d’alumnes inscrits en centres públics o privats. Curs 2009-2010
04 SOC_CATALANA_2012.indd 64 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
65
Polítiques de benestar social
Les competències inicials en matèria de benestar social es materialitzen
l’any 1980 amb el traspàs de les delegacions territorials de la Direcció Gene-
ral d’Acció Social del Ministeri de Sanitat i Seguretat Social i els serveis que
aquestes desenvolupaven (Rubiol i Vilà, 2003, p. 137). Durant els primers
anys de la transició democràtica el desplegament de les polítiques socials es
caracteritza per un fort èmfasi en els serveis d’atenció a la gent gran i a per-
sones amb discapacitats. De fet, no és fins a la segona meitat de la dècada
dels vuitanta que la concepció dels serveis socials augmenta i comença a
considerar altres col·lectius en risc i altres problemàtiques. Per exemple,
l’any 1986 s’aprova la creació dels Equips d’Atenció a la Infància i l’Adoles-
cència (EAIA) (Decret 338/1986, de 18 de novembre), un primer pas cap a
l’acció social en la infància en risc.
El Departament de Benestar Social i Família, i els programes que gestiona,
té dos àmbits principals d’actuació: d’una banda, col·lectius en risc, i de l’altra,
situacions de risc. Pel que fa als col·lectius en risc, n’hi ha dos de ben definits i
constants: la gent gran i la gent amb disminucions. I les situacions de risc es
caracteritzen principalment per l’atur, amb ajudes destinades a pal·liar aquest
tipus de situacions.
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0
Privat
Educació
infantil
Educació
primària
Educació
secundària
obligatòria
Batxillerat
Públic
Font: Departament d’Educació.
gràFic 6. Nombre d’alumnes estrangers inscrits en centres públics o privats. Curs 2009-2010
04 SOC_CATALANA_2012.indd 65 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
66
Altres tipus de polítiques, com les polítiques d’infància, que normalment
són un dels pilars fonamentals dels departaments de benestar social euro-
peus, a Catalunya són pràcticament inexistents. Per exemple, no és fins a l’any
2004 que el Departament de Benestar i Família considera la infància com un
àmbit d’actuació específic. Àmbit que, de fet, queda fora de la reestructuració
del Departament efectuada al maig del 2011 pel Govern del president Artur
Mas (Decret 332/2011, de 3 de maig).
El Departament de Benestar Social i Família, en un intent de transparèn-
cia, ha publicat dades específiques sobre la variació del seu pressupost entre
el 2011 i el 2012. És interessant, com es comprova a la taula 1, que tot i que les
retallades no superen el 4 % per àrea, no se’ns indica en cap moment com ha
augmentat la demanda ciutadana dels serveis i transferències que depenen
d’aquest departament. Estudis inicials sobre l’impacte de la crisi en l’exclusió
social apunten que la demanda està augmentant espectacularment, sobretot
entre col·lectius en risc (Clua-Losada, Sesé i Tur, 2011).
Taula 1. Les retallades al Departament de Benestar Social i Família, variació entre 2011 i 2012
(en milions d’euros)
Pressupost
Parlament
2011
Pressupost
Parlament
2012
Percentatge
de variació
Direcció i administració generals 148,24 142,39 –3,9
Suport a la família 54,13 54,06 –0,1
Atenció a la immigració 16,78 16,78 0,0
Promoció de l’autonomia personal 1.544,82 1.553,20 0,5
Atenció a les persones amb discapacitat 8,62 9,77 13,3
Inclusió social i lluita contra la pobresa 187,25 190,42 1,7
Atenció a la infància i l’adolescència 185,52 189,40 2,1
Polítiques de joventut 35,91 35,38 –1,5
Polítiques de dones 9,88 9,70 –1,7
Acció cívica i voluntariat 32,32 31,89 –1,3
Gent gran activa 0,12 0,64 444,8
Total consolidat 2.223,59 2.233,63 0,5
Font: Departament de Benestar Social i Família.
El percentatge d’inversió en polítiques de benestar social respecte al PIB
també és considerablement inferior als percentatges espanyols i europeus, tal
com demostra el gràfic 7.
04 SOC_CATALANA_2012.indd 66 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
67
Potser, el que és necessari remarcar és la ineficiència de les polítiques de
benestar social al nostre país. És a dir, d’una banda, gastem molt menys que
els països amb qui ens volem equiparar, però, d’altra banda, allò que gastem
no va destinat a cobrir les necessitats. El gràfic 8 demostra com les trans-
ferències socials estan aconseguint tenir una incidència important en
col·lectius de gent gran, però en canvi tenen una incidència limitada en la
infància.
De fet, les transferències a la infància són de les que tenen menys caràcter
universal a Catalunya, cosa que qüestiona els sentits que apunten que cal aju-
dar només aquells/es que ho necessitin.
3. Cal remarcar que hi ha discrepàncies en les dades publicades als comptes de la protecció social a
Catalunya, depenent de l’informe que es miri. Les discrepàncies no són enormes, però sí que apunten
certes inconsistències en la transparència i el rendiment de comptes. Per exemple, segons l’Estadística de
la protecció social a Catalunya 1991-2000, la despesa corrent en família i fills l’any 2000 va ser de 450.370 mi-
lers d’euros; en canvi, segons els Comptes de la protecció social a Catalunya 1999-2000, va ser de 419.486 milers
d’euros. Tots dos informes estan publicats a la mateixa pàgina web de l’IDESCAT: http://www.idescat.cat/
pub/?id=cpsc.
35
30
25
20
15
10
0
5
EspanyaCatalunya
2003 2004 200520001991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2001 2002 2006 2007
UE-15
Font: Eurostat i IDESCAT.
Gràfic 7. Percentatge de la despesa en protecció social respecte al PIB (1991-2007)3
04 SOC_CATALANA_2012.indd 67 06/02/13 09:59
SOCIETAT CATALANA 2012
68
CONCLUSIÓ: CANVIS DE PARADIGMA I SENTIT COMÚ
Si retorno el lector a la discussió inicial d’aquest article podrem recordar com
plantejava la possibilitat que estiguem veient un canvi de paradigma a l’Estat
del benestar a Catalunya. Aquest possible canvi de paradigma ha estat analit-
zat a partir de la consideració de tres mites que tal com he argumentat cons-
trueixen el sentit comú, en el sentit gramscià del terme. El canvi de paradigma, de
fet, es podria considerar que s’aconsegueix de manera efectiva quan el sentit
comú continua cap al bon sentit.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
Menys de 16 anys De 16 a 64 anys Més de 65 anys
32,50 %
23,70 %
Pobresa abans de les transferències Pobresa després de les transferències
32,80 %
18,60 %
86,10 %
21,40 %
Font: Enquesta de «Condicions de vida», IDESCAT.
gràFic 8. Taxa de risc de pobresa abans i després de les transferències socials segons l’edat
(2010)
• Espoli fiscal
• Cal ajudar només aquells que ho
necessitin
Sentit comú
(senso comune)
Bon sentit
(buon senso)
• Deute públic massa elevat
• Tenim un Estat del benestar que no
ens podem permetre
Font: Elaboració pròpia.
Figura 3. Sentit comú i bon sentit (desenvolupament del bon sentit)
04 SOC_CATALANA_2012.indd 68 27/11/12 16:45
L’ESTAT DEL BENESTAR AVUI: CATALUNYA I ESPANYA
69
Hi ha evidència que ens estem movent cap a un canvi, un canvi que legiti-
ma científicament evidències poc rigoroses. Si repetim el diagrama inicial
amb el qual s’ha desenvolupat la primera i segona part podem comprovar que
hi ha un fort desenvolupament del bon sentit.
Encara cal veure si aquest bon sentit es manté en un canvi de segon nivell
o si bé estem caminant cap a un canvi de tercer nivell, és a dir de paradigma.
El que sí que és cert és que la desinversió social continuada que ha experi-
mentat l’Estat del benestar a Catalunya necessita un moviment a la inversa si
esperem que Catalunya progressi com un país sense dualitats socials i on les
persones tinguin oportunitats de prosperar tinguin l’origen social que tin-
guin.
04 SOC_CATALANA_2012.indd 69 27/11/12 16:45
SOCIETAT CATALANA 2012
70
Bibliografia
Arriba, A.; Moreno, L. (2005). «Spain—pov-
erty, social exclusion and “safety nets”».
A: Ferrera, M. (ed.). Welfare state reform in
Southern Europe: Fighting poverty and social exclu-
sion in Italy, Spain, Portugal and Greece. Nova
York: Routledge.
Arts, W.; Gelissen, J. (2002). «Three worlds
of welfare capitalism or more? A state-of-
the-art report». Journal of European Social Pol-
icy, vol. 12, núm. 2, p. 137-185.
Buller, J.; Flinders, M. (2005). «The domes-
tic origins of depoliticisation in the area
of British economic policy». British Journal
of Politics and International Relations, vol. 7,
núm. 4, p. 526-543.
Burnham, P. (2001). «New Labour and the
politics of depoliticisation». British Journal of
Politics and International Relations, vol. 3, núm. 2,
p. 127-149.
Clua-Losada, M.; Sesé, A.; Tur, M. (2011). «In-
fancia y exclusión social en España: realida-
des y retos a partir de la crisis». Zerbitzuan,
núm. 50, p.71-84.
Esping-Andersen, G. (1993). Los tres mundos del
Estado del bienestar. València: Edicions Al-
fons el Magnànim.
Ferrera, M. (2005). «Welfare states and social
safety nets in Southern Europe: an intro-
duction». A: Ferrera, M. (ed.). Welfare state
reform in Southern Europe: Fighting poverty and
social exclusion in Italy, Spain, Portugal and Greece.
Nova York: Routledge.
Gallego, R. (2000). «La política sanitària ca-
talana: la construcció d’un sistema uni-
versal de provisió pluralista». A: Gomà,
R.; Subirats, J. (coord.). Govern i polítiques
públiques a Catalunya (1980-2000). Vol. 1: Au-
tonomia i benestar. Bellaterra: Universitat
Autònoma de Barcelona. Servei de Publi-
cacions; Barcelona: Edicions de la Univer-
sitat de Barcelona.
Gomà, R.; Subirats, J. (2000). «Conclusions:
govern i polítiques a Catalunya: algunes
reflexions finals». A: Gomà, R.; Subirats, J.
(coord.). Govern i polítiques públiques a Catalu-
nya (1980-2000). Vol. 1: Autonomia i benestar.
Bellaterra: Universitat Autònoma de Bar-
celona. Servei de Publicacions; Barcelona:
Edicions de la Universitat de Barcelona.
Gough, I. (1979). The political economy of the wel-
fare state. Londres: Macmillan.
Gramsci, A. (1971). Selections from the ‘Prison Note-
books’. Londres: Lawrence and Wishart.
Green, M. E.; Ives, P. (2009). «Subalternity
and language: overcoming the fragmenta-
tion of common sense». Historical Material-
ism, vol. 17, núm. 1, p. 3-30.
Hall, P. (1993). «Policy paradigms, social
learning and the State. The case of econo-
mic policymaking in Britain». Comparative
Politics, vol. 25, núm. 3, p. 275-296.
Kuhn, T. (1970). The structure of scientific revolu-
tions. Chicago: University of Chicago
Press.
Moreno Fuentes, F. J. (2009). «Del sistema
sanitario de la seguridad social al siste-
ma nacional de salud descentralizado». A:
Moreno, L. (ed.). Reforma de las políticas de
bienestar en España. Madrid: Siglo XXI.
Recio, A.; Rosetti, N. (2000). «La política
laboral a Catalunya: política de baixa in-
tensitat i gestió neoliberal». A: Gomà, R.;
Subirats, J. (coord.). Govern i polítiques públi-
ques a Catalunya (1980-2000). Vol. 1: Autonomia
i benestar. Bellaterra: Universitat Autòno-
ma de Barcelona. Servei de Publicacions;
Barcelona: Edicions de la Universitat de Bar-
celona.
Rubiol, G.; Vilà, A. (2003). Marc històric dels
serveis socials locals de Catalunya. Barcelona:
Diputació de Barcelona. Àrea de Benestar
Social.
Titmuss, R. M. (1974). Social policy: An intro-
duction. Londres: George Allen & Unwin.
04 SOC_CATALANA_2012.indd 70 27/11/12 16:45
Article
Full-text available
This paper surveys the debate regarding Esping-Andersen's typology of welfare states and reviews the modified or alternative typologies ensuing from this debate. We confine ourselves to the classifications which have been developed by Esping-Andersen's critics in order to cope with the following alleged shortcomings of his typology: (1) the misspecification of the Mediterranean welfare states as immature Continental ones; (2) the labelling of the Antipodean welfare states as belonging to the `liberal' regime type; (3) a neglect of the gender-dimension in social policy. We reconstruct several typologies of welfare states in order to establish, first, whether real welfare states are quite similar to others or whether they are rather unique specimens, and, second, whether there are three ideal-typical worlds of welfare capitalism or more. We conclude that real welfare states are hardly ever pure types and are usually hybrid cases; and that the issue of ideal-typical welfare states cannot be satisfactorily answered given the lack of formal theorizing and the still inconclusive outcomes of comparative research. In spite of this conclusion there is plenty of reason to continue to work on and with the original or modified typologies.
Article
Full-text available
This article seeks to build on Peter Burnham's analysis of New Labour's depoliticisation statecraft as set out in an earlier volume of this journal. While Burnham provides a convincing account of how this new governing strategy differed from earlier ‘politicised’ methods of governance, we know less about why such change took place. Burnham makes a start by suggesting that developments in the international financial system go some way to explaining this shift. The main argument of this article is that this account of change needs to be supplemented by a focus on domestic factors. It is asserted below that politicised strategies failed in part because state managers governed within a strategically selective context which penalised the deployment of more activist and discretionary policy instruments in industrial affairs. Instead, this context was more favourable to the depoliticisation techniques which have emerged in the 1980s and the 1990s.
Book
Scitation is the online home of leading journals and conference proceedings from AIP Publishing and AIP Member Societies
Article
This article examines the model of social learning often believed to confirm the autonomy of the state from social pressures, tests it against recent cases of change in British economic policies, and offers a fuller analysis of the role of ideas in policymaking, based on the concept of policy paradigms. A conventional model of social learning is found to fit some types of changes in policy well but not the movement from Keynesian to monetarist modes of policymaking. In cases of paradigm shift, policy responds to a wider social debate bound up with electoral competition that demands a reformulation of traditional conceptions of state-society relations.
Article
The topics of language and subaltern social groups appear throughout Antonio Gramsci's Prison Notebooks. Although Gramsci often associates the problem of political fragmentation among subaltern groups with issues concerning language and common sense, there are only a few notes where he explicitly connects his overlapping analyses of language and subalternity. We build on the few places in the literature on Gramsci that focus on how he relates common sense to the questions of language or subalternity. By explicitly tracing out these relations, we hope to bring into relief the direct connections between subalternity and language by showing how the concepts overlap with respect to Gramsci's analyses of common sense, intellectuals, philosophy, folklore, and hegemony. We argue that, for Gramsci, fragmentation of any social group's 'common sense', worldview and language is a political detriment, impeding effective political organisation to counter exploitation but that such fragmentation cannot be overcome by the imposition of a 'rational' or 'logical' worldview. Instead, what is required is a deep engagement with the fragments that make up subaltern historical, social, economic and political conditions. In our view, Gramsci provides an alternative both to the celebration of fragmentation fashionable in liberal multiculturalism and uncritical postmodernism, as well as other attempts of overcoming it through recourse to some external, transcendental or imposed worldview. This is fully in keeping with, and further elucidates Gramsci's understanding of the importance of effective 'democratic centralism' of the leadership of the party in relation to the rank and file and the popular masses.