ArticlePDF Available

FOOD CULTURE IN CYPRUS KYTHREA VILLAGE WITHIN THE CONTEXT OF CROSS-CULTURAL INTERACTION

Authors:
  • Gazi University Faculty of Health Science
3838
(1) Sorumlu Yazar: Leyla ÖZGEN, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi Anabilim
Dalı, Ankara / Türkiye, lozgen@gazi.edu.tr Geliş Tarihi / Received: 25.04.2015 Kabul Tarihi/ Accepted: 28.07.2015
Makalenin Türü: Type of article article (Araştırma – Uygulama / Research -Application) Çıkar Çatışması / Conflict
of Interest:Yok / None “Etik Kurul Raporu Yok – None of Ethics Committee”
KÜLTÜRLER ARASI ETKİLEŞİM BAĞLAMINDA KIBRIS
DEĞİRMENLİK KÖYÜ YEMEK KÜLTÜRÜ (1)
FOOD CULTURE IN CYPRUS KYTHREA VILLAGE WITHIN THE
CONTEXT OF CROSS-CULTURAL INTERACTION
Leyla ÖZGEN
Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Gıda ve Beslenme Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara / Türkiye
Öz: Bu makalede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde
Lefkoşa iline bağlı Değirmenlik Köyü’nde uzun yıllar
Rumlarla bir arada yaşamış Türk ailelerinin geleneksel ve
özel gün yemekleri hazırlamada ve tüketmede Rumlarla
herhangi bir etkileşimlerinin olup olmadığının tespiti amaç-
lanmıştır. Homi Bhabha’nın farklı kültürlerin yorumlanma-
sında kullanılan melezlik kuramı açısından değerlendirilen
yeme içme kültürü köyde yaşayan 191 kişiden alınan veri
analizine göre değerlendirilmiştir. Makalenin evreni De-
ğirmenlik Köyü yemek hazırlama ve tüketim kültüründe
böyle bir melezliğin söz konusu olup olmadığıdır. Haram
lokma-yasak elma mitine dayandırılan dünya hayatında
yeme-içme kültürü, büyük oranda inançlar temelinde
şekillenmektedir. Değirmenlik Köyü’nde yaşayan Türk
ailelerinin, geleneksel ve özel gün yemeklerinin hazırlanma
ve tüketme alışkanlıkları incelendiğinde kültürler arası
etkileşim olduğu tespit edilmiştir. Köyde geleneksel Türk
çorba kültürü özgün bir şekilde korunurken, yemeklerden
bazıları Rumca karşılıkları karşısında adlarını kaybetmiştir.
Kıbrıs Türk yemek isimlerinin büyük çoğunluğunun, Türkçe
karşılıkları bulunurken, Rumcada kullanılan isimlerin tercih
edilmesi, adanın İngiliz yönetiminde olduğu dönemin kültür
politikaları ile ilgili olmalıdır.
Anahtar Kelimeler: Kültür, Yiyecek Tüketim Kültürü,
Beslenme Alışkanlıkları, Kıbrıs Değirmenlik Köyü Mutfağı
Abstract: This study was aimed at identifying whether there
was any interaction in the preparation and consumption of
traditional and special occasion cuisines between Greek
Cypriots and Turkish families who had lived together with
Greek Cypriots for many years in Kythrea Village located
in Lefkoşa Province in the Turkish Republic of Northern
Cyprus. Food and beverage culture was evaluated in terms of
Homi Bhabha’s theory of hybridity used in the interpretation
of different cultures, and was analyzed with data collected
from 191 residents of the village. Study population was
whether such a hybridity existed in the food preparation and
consumption culture of Kythrea Village. Food and beverage
culture in a life predicated on the haram food–forbidden
fruit is mostly shaped on the basis of faith. Investigation of
the preparation and consumption habits of traditional and
special occasion cuisines by Turkish families residing in
Kythrea Village revealed a cross-cultural interaction. In the
village, the traditional Turkish soup culture is characteristi-
cally preserved whereas some of the cuisines has lost their
names to be replaced by their Greek equivalents. The fact
that the Greek names of a great majority of Turkish Cypriot
cuisines are preferred notwithstanding the existence of their
Turkish equivalents must be connected with the culture
policies of the period under British rule.
Key Words: Culture, Food Consumption Culture, Nutrition
Habits, Cyprus Degirmenlik (Kythrea) Village Cuisine
ACED
Doi: 10.17362/DBHAD.2015412526
DBHADULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
39
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
GİRİŞ
Toplumları belirleyen en önemli özellik kültürle-
ridir. Kültürleri tanımlamak için ikili karşıtlıkların
zorunlu görüldüğü merkez-çevre, kendi-öteki gibi
ayırıştırıcı ifadelerin kullanımı da daha üretken
bir bağlamda kullanılmaya başlanmıştır. Homi
Bhabha’nın hibrite (melezlik) kavramı ile bu
merkez-çevre ilişkilerinin kültürel alandaki üre-
ticiliğine dikkat çekmektedir (Benedict, 1991;
Bhabha, 1994). Farklı kültürlerin yorumlanma-
sında melezlik kavramı kullanılmaktadır. Melezlik
kuramına ve Homi Bhabha’ya atıfta bulunulma
nedeni, farklı iki kültürün karşılaşma alanını bizim/
sizin karşıtlığı dışında yorumlamasıdır (Demirkol,
2013). Dünyada, yerelliklerin birbirinden kopuk
bağlantılar şeklinde küreselleşmenin dönüştürdüğü
deneyimler olarak yaşandığı savın açıklaması olan
melezlik kavramıdır. Melezlik dünyanın farklı yer-
lerindeki kültürlerin birbirine karışmasıdır (Küçük
ve Kahyaoğlu, 2013). Melez (creole) ve yaratma
(create) arasındaki benzerlikler rastlantısal değildir.
Her zamankinden daha kesin bir sezgiyle, melez
kültürlerin, insanların etkin bir biçimde kendi
sentezlerini oluşturmaya çalışmalarının bir sonucu
olduğu belirtilmektedir (Kurt, 2013). Melezleşme
biraz kaybetmeyi ama biraz da kazanmayı içerdiği
ifade edilmiştir (Hannerz, 1998).
Dünya hayatının temeli yemek kültürüne dayan-
dırılmaktadır. Haram lokma-yasak elma mitine
dayandırılan dünya hayatında yeme-içme kültürü,
büyük oranda inançlar temelinde şekillenmektedir.
Bireylerin içinde yaşadıkları toplumun standartları,
yaşama biçimleri, eğitim ve kültür düzeyleri de
yemek kültürünün şekillenmesinde önemli bir
rol oynamaktadır. Hatta yenilen yemeklerin ve
yemek yeme üslubunun toplumun ideolojisin-
den etkilenmemesi ve ideolojisini etkilememesi
de mümkün görünmemektedir (Yılmaz, 2006;
Türkyılmaz, 2013).
Yemek yeme, geleneksel deyimle sırf bir karın
doyurma değil, sosyal roller ve ilişkilerle ilgili
olarak kültürel mesajların aktarıldığı iletişimsel
bir olaydır. İnsan grupları, yaşadıkları geçiş
dönemlerini anlamlı kılmak için, çeşitli yemek
döngüleri yaratmış ve yemek paylaşımını sosyal
ilişkilerle belirlemiştir (Good, 2009). Good’un bu
ifadesinden hareketle, yemek birçok kişiyi aynı
ortamda toplamak için bir araç, bireyi topluluğa
dâhil etmede ve insanların dönüm noktalarını
paylaşmada ise önemli bir etmendir. Türk halk
irfanının buluşu olan geleneksel bir sözle ifade
edilecek olursa gönül ne kahve ister ne kahvehane;
gönül sohbet ister kahve bahane, sözü Good’un
bu düşüncesini doğrulamaktadır.
Yeme alışkanlığının değişiminde coğrafyalarda
karşılaşılan yerel kültürlerin yeme alışkanlıkları
eklenince yemek kültüründe yeni melezlikler
oluşabilmektedir. Kıbrıs Türk mutfağının gerek
İngiltere, gerekse Rum mutfağıyla uzun zaman
etkileşim halinde olması bu duruma iyi bir örnek
oluşturmaktadır (İslamoğlu, 1981; Toygar, 1993;
Halıcı, 1999). Kıbrıs Türk mutfağı ya da Ada
mutfağı olarak da bilinen ve Akdeniz mutfak
kültürünün özelliklerini taşıyan bu mutfak (Toygar,
1993), bir taraftan Anadolu Türk yemek kültürünü
sürdürürken diğer taraftan çağlar boyu süren bir
40
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
kültür merkezi olarak, Venedik, Ceneviz, Arap,
İtalyan, İngiliz ve Rum’ların etkisinde özgün bir
mutfak kültürünü oluşturmuştur (Direktör, 1995).
Böylece uzun zaman etkileşim içinde yaşayan
toplumların; huyundan, suyundan, tüyünden
etkilenmesi kaçınılmazdır. Kıbrıs Türk mutfak
kültürüne zaman içinde çeşitli yemek türleri ve
özellikle de mezeler eklenmiştir (İslamoğlu, 1981;
Toygar, 1993; Altan, 1998).
XIX. yüzyılda kültürel değerleri yaşatmak için
saklamak düşüncesi hâkimken XX yüzyıldan
günümüze yaşatmak için yaymak düşüncesi
hâkim olmuştur. Bu yeni düşünce, var olan
kültürün unutulmaya karşı korunması açısından
önemlidir (Oğuz, 2002). Bu makalenin amacı
uzun yıllar Rum ailelerle bir arada yaşamış Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Lefkoşa ili Değirmenlik
Köyü’nde yaşayan Türk ailelerinin geleneksel ve
özel gün yemekleri hazırlarken ve tüketirken Rum
ailelerle herhangi bir etkileşim olup olmadığını
tespit etmektir.
Materyal ve Yöntem Evren ve Örneklem
Çalışma evrenini Kıbrıs Değirmenlik Köyü
bireyleri oluşturmaktadır. Değirmenlik köyünde
sadece Kıbrıslı Türk aileleri ikamet etmesi nede-
niyle evren örneklem olarak alınmıştır. Örneklem
basit tesadüfi yöntemle seçilerek toplam 191 birey
üzerinde yürütülmüştür.
Veri Toplama Aracı
Araştırmacı tarafından geliştirilen veri toplama
aracı olan anket, iki bölümden oluşmaktadır. İlk
bölümde Lefkoşa İli Değirmenlik Köyü Türk
ailelerinin “Türk ailelerinin geleneksel ve özel
gün yemekleri hazırlamada ve tüketmede Rum
ailelerle bir etkileşimlerinin olup olmadığı ile
ilgili soru formu”, ikinci bölümde ise “kişisel
bilgi formu” kullanılmıştır. Veriler 2014 Haziran-
Temmuz tarihleri arasında toplanmıştır.
Veri Toplama Süreci
Verilerin toplanması için aile bireylerinin isim
listesi muhtarlıktan alınmıştır. Aile bireyinin
gönüllülük esasına göre çalışmaya katılması
istenmiş, bilgilerin gizli kalacağı ve verilerin
sadece bu çalışma için kullanılacağı açıklanmıştır.
Veri araçları, aile bireyinin uygun olduğu gün ve
saatlerde evlere gidilerek ve tek tek görüşülerek
veriler toplanmıştır.
Verilerin Analizi
Veriler amacına uygun istatistiki teknikler kulla-
nılarak analiz edilmiştir. Elde edilen veriler sayı
ve yüzde olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular ve Tartışma
Mutfak kültüründe melezliğin izlerinin canlı bir
şekilde sürülebildiği Değirmenlik köyünde aile
bireyleri gönüllülük esasına dayalı olarak çalış-
maya alınmıştır. Çalışmada 127’si kadın ve 64’ü
erkek olmak üzere toplam 191 kaynak kişiden
veri toplanmıştır. Bireyler 25-57 yaş aralığında
olup, öğrenim durumları ilkokul, ortaokul, lise
ve üniversite mezunu olarak tespit edilmiştir.
41
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Bu bölümde, Türk ailelerin geleneksel ve özel gün
yemekleri hazırlama ve tüketimleri hakkındaki
görüşleri hem Tablolar halinde hem de metin
olarak verilmeye çalışılmıştır (Tablo1-8):
Değirmenlik köyünde ikamet eden Kıbrıslı Türk
ailelerin yarıdan fazlası on yıl ve üzeri, yarıdan
azı ise on yıldan daha kısa süredir bu köyde
yaşamaktadır. Ailelerin yarıdan fazlası, Rum
ailelerin mutfak kültüründen etkilendiklerini
belirtirken, diğerleri ise kültürler arası etkileşim
olmadığını ifade etmişlerdir. Ancak, bu durum,
savaştan önce Kıbrıslı Türk ailelerin Rum aile-
ler ile birlikte yaşanmışlıktan kaynaklı olarak,
mutfakların az da olsa benzer özelliklere sahip
olması ile açıklanmaktadır (Tablo1).
Tablo 1. Bireylerin Kıbrıs’ta İkamet Süreleri ve Kıbrıs Türk Mutfağının Rum Mutfak
Kültüründen Etkileşimine İlişkin Görüşlerinin Dağılımı
İkamet süresi n %
On yıl ve üzeri 128 67.0
On yıldan az 63 33.0
Toplam 191 100.0
Etkilenme görüşü
Etkilenmiş 106 55.5
Etkilenmemiş 85 44.5
Toplam 191 100.0
Etkilenme görüşü
Birlikte yaşanmışlık 25 49.1
Ortak kültür 14 27.4
Mutfakların benzer olması 12 23.5
Toplam 51 100.0
Ailelerin çorba tercihlerine bakıldığında, sırasıyla
trahana (tarhana), sebze, şeherge (şehriye) ve mer-
cümek (mercimek) çorbasına öncelik verdikleri
tespit edilmiştir (Tablo 2). Bu durum geleneksel
Türk mutfağının karakteristik özelliği olan çorba
tahtının sarsılmadığını göstermektedir. Ailelerin
hazırladıkları yemeklerin sıklık durumuna bakıl-
dığında, çoğunluğu magarına-tavuk, molohiya,
magarına fırında (fırın makarna), fırın kebabı ve
kolokası sıklıkla pişirdiklerini, çok azı ise şeftali
kebabını daha seyrek aralıklarla hazırladıklarını
belirtmişlerdir (Tablo 2). Aileler, şeftali keba-
bının hazırlanmasının emek ve zahmet verici
olmasından dolayı çok pişirmediklerini, sadece
dini bayramlarda ve özel günlerde yaptıklarını
vurgulamışlardır. Direktör (1995) de Kıbrıs
42
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Türk mutfağında fırın kebabı, şiş, köfte, şeftali
ve patates kebabının yanı sıra, mangalda yapılan
ızgaraların da önemli olduğunu belirtmiştir. Özel-
likle yemeğin devamında bile mangalda pişirilen
ızgaraların çoğu kez yemek üzerine yenildiği ifade
edilmiştir. Pilav tercihlerinde, genellikle pirinç
pilavı ön sırada yer almaktadır. Türk kültüründe
fakir yemeği olarak-kötü-ünlenen bulgur pilavı ve
mucendra pilavını ise çok azı tercih etmektedir
(Tablo 2). Önceleri daha çok yapılan mucendra
pilavının, günümüz kadınlarının çalışma hayatına
girmesiyle sadece özel ve belirli günlerde yapıl-
maya başlandığı belirtilmiştir. Baykan ve Tekgül
(1993) tarafından Türkiye’nin farklı illerinde
ikamet eden ve Ankara’da üniversite okuyan 500
öğrenci annesinin, evlerde pişirdiği pilav çeşit-
leri üzerine yaptıkları çalışmada, bahar, örgülü,
kestaneli, duvaklı ve gendime gibi geleneksel
özelliği olan pilavların hazırlanma ve başkaları
tarafından bilinme ve uygulanma durumlarının
hemen hemen olmadığı belirtilmiştir. Bu ça-
lışmada da, Değirmenlik Köyü yemek kültürü
örneklemindeki mucendra pilavında olduğu gibi,
toplumsal değişim süreci içerisinde geleneksel
yemeklerin unutulmaya başlandığı söylenebilir.
Ailelerin ekmek tüketimleri incelendiğinde,
çoğunluğun buğday ekmeği, çörek, hellimli ve
zeytinli ekmek çeşitlerini günlük olarak tüket-
tikleri belirlenmiştir (Tablo2). Ailelerin bazıları
ekmeklerini kuzine ve taş fırınlarda geleneksel
olarak kendileri pişirirken, bir kısmı da sanayi
tipi fırınlarda hazır olarak yapılan ekmekleri
tüketmektedir. Hellim, Roma Uygarlığı’ndan da
etkilenmiş olduğu Kıbrıs Türkler’inin magarına
yemeğine nane ile karıştırılmış hellim serpmeleri
bunun açık bir göstergesi olarak ifade edilmiştir
(Osam ve Kasapoğlu, 2010).
Ailelerin tükettiği tatlılara bakıldığında, Kıbrıs’a
özgü yöresel tatlılardan, fırın katmeri, kek, yaş
pasta, nor böreği, baklava ve ekmek gadeyifini
(kadayıf) çok az tükettikleri tespit edilmiştir (Tablo
2). Oğuz vd., (2008) tarafından yapılan çalışmada
da Kıbrıs Türkleri arasında tatlı tüketiminin az
olduğu belirtilmiştir. Bu benzer sonuçlar, ada
coğrafyasında meyve ağaçlarının bol olması ve
meyve tüketiminin fazla olması ile açıklanabilir.
43
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Tablo 2. Ailelerin Sıklıkla Hazırladığı Yemeklerin ve Tatlıların Dağılımı
Çorbalar n %
Tarhana(Trahana) 92 48.2
Sebze 42 22.0
Şehriye(Şeherge) 32 16.8
Mercümek 25 13.0
Toplam 191 100.0
Yemekler
Makarna-tavuk 61 31.9
Patates fırında 28 14.7
Molohiya125 13.1
Fırın kebabı 24 12.6
Kolokas223 12.0
Makarna yahni 18 9.4
Şeftali kebabı 12 6.3
Toplam 191 100.0
Pilavlar
Pirinç pilavı 103 53.9
Bulgur pilavı 62 32.5
Mucendra pilavı326 13.6
Toplam 191 100.0
Ekmekler
Ekmek (Buğday) 147 77.0
Çörek 31 16.2
Hellimli ya da hallumi410 5.2
Zeytinli 31.6
Toplam 191 100.0
Tatlılar
Fırın katmeri 60 31.4
Sütlü kek 44 23.0
Yaş pasta 32 16.9
Nor böregi527 14.1
Baklava 23 12.0
Ekmek gadeyifi (kadayıf) 5 2.6
Toplam 191 100.0
44
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Ailelerin içecek tüketimleri incelendiğinde sırasıyla,
Türk kahvesini, çayı veya sütlü çayı, limonata
ve ayranı daha sık, alkolü ise seyrek tükettikleri
tespit edilmiştir (Tablo 3). Kahve tüketimi, 1571
yılında Türklerin Kıbrıs’ı fethinden sonra gelmiştir
(Ahmetbeyoğlu ve Afyoncu, 2001). Başlangıçta
Türkler tarafından tüketilen kahve, zaman içerisinde
Rum aileler arasında da genel kabul görmüştür.
Kıbrıs’ta kahve, geleneksel Türk kahvesi tarzında
yapılmış ve sunulmuştur (Yorgancıoğlu, 2000).
Buradan da anlaşıldığı üzere Türkler gittikleri
yeni coğrafyalarda kültürlerine ekledikleri yeni
tatlara karşılık kendi tatlarını da vermişlerdir.
Değirmenlik köyünde yaşayan aileler, çayı
genellikle, günümüz Türk mutfak kültüründen
farklı olarak, demlenmeden, kaynamakta olan su
içerisine çay koyup hazırladıkları belirtilmiştir.
Yakın geçmişte Anadolu köylerinde ve Türk dün-
yasında çayın bu şekilde demlendiği tarafımdan
tespit olunmuştur. Ailelerin, Rum kültüründen
etkileşimleri sonucunda bazen de hazırladıkları
çayın içerisine süt ve buz ilave ederek içtikleri
ifade edilmiştir. Rum kültürünün 1904 yılından
bu yana Anglo-Sakson kültürünün etkisi altında
kalmalarından dolayı buzlu çay içiminin yaygın
olduğu ifade edilmiştir (Tezcan, 1990). Değirmenlik
köyü ailelerinin çay içme alışkanlıkları açısından
Rum kültüründen etkilendiği söylenebilir. Fakat
Anadolu’da pek yaygın olmamakla birlikte Türk
dünyasında sütlü çay içiminin yaygın olması
dikkatlerden kaçmamalıdır.
Tablo 3. Ailelerin İçecek Tüketim Sıklıklarının Dağılımı
İçecek türleri Her gün Gün aşırı On beş günde bir Ayda bir Hiç
n%n%n%n%n%
Türk kahvesi (sade) 158 82.7 14 7.3 9 4.7 - - 10 5.3
Türk kahvesi (sütlü) 17 8.9 17 8.9 5 2.6 7 3.7 145 75.9
Çay (sade ) 95 49.7 25 13.1 22 11.5 - - 49 25.7
Çay (sütlü) 17 8.9 12 6.3 24 12.6 19 9.9 119 62.3
Limonata (sade) 16 8.4 23 12.0 38 19.9 30 15.7 84 44.0
Ayran 13 6.8 24 12.6 51 26.7 24 12.6 79 41.3
Alkol 7 3.7 7 3.7 25 13.1 44 23.0 108 56.5
Ailelerin günlük yemek hazırlamada kullandıkları
yağ çeşitlerinde ise, çoğunluğu zeytinyağı, ayçiçek
yağı, susam ve kaymak yağı, çok azı ise katı yağ
kullanmaktadır. Ayrıca, aileler kaymak yağını
(koyun sütünden elde edilen yağ) saç katmeri
yaparken kullandıklarını belirtmişlerdir (Tablo 4).
İslamoğlu’nun araştırmalarında (1998) da Kıbrıslı
Türk ailelerin genellikle yemeklerinde sıvı yağ
tüketiminin fazla olduğu, katı yağ tüketiminin ise
az olduğu ifade edilmiştir. Bu durum, Akdeniz
45
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
bölgesi mutfak kültürünün bir yansıması olarak
değerlendirilebilir.
Tablo 4. Ailelerin Yemek Hazırlamada Kullandığı Yağ Türleri ve Sıklıklarının Dağılımı
Yağ türleri Her gün Gün aşırı On beş günde bir Ayda bir Hiç
n%n%n%n%n%
Zeytin yağı 165 86.4 19 9.9 7 3.7 - - - -
Ayçiçek yağı 87 45.5 42 22.0 22 11.5 12 6.3 28 14.7
Kaymak yağı 13 6.8 7 3.7 21 11.0 16 8.4 134 70.1
Susam yağı 6 3.1 - - - - 4 2.1 181 94.8
Katı yağ 5 2.6 31.6 - - 8 4.2 175 91.6
Ailelerin çoğunluğu tavuk ve kırmızı eti, çok azı
deniz ürünlerini tüketmektedir. Ancak ailelerin,
çok azı domuz eti, garavolli (salyangoz) ve av
hayvanı eti tüketmektedir (Tablo 5).
Tablo 5. Ailelerin Tükettiği Et Türlerinin ve Sıklıklarının Dağılımı
Et türleri Her gün Gün aşırı On beş günde bir Ayda bir Hiç
n%n%n%n%n%
Tavuk
Kırmızı et
141
70
73.8
36.6
37
79
19.4
41.4
3
18
1.6
9.4
5
8
2.6
4.2
5
16
2.6
8.4
Deniz ürünleri 10 5.2 95 49.8 41 21.5 10 5.2 35 18.3
Domuz eti (Jambon)
Garavolliler (Salyangoz)
3
2
1.6
1.0
4
-
2.1
-
2
6
1.0
3.1
10
17
5.2
8.9
172
166
90.1
86.9
Av hayvanları - - 4 2.1 6 3.1 47 24.6 134 70.2
Bazı aile bireylerinin domuz eti tüketmesi,
Rum mutfak kültüründen etkilendiğini yani iki
toplum arasında zaman içinde, karşılıklı göç ve
etkileşimlerle biçimlenmiş, bir yemek kültürü
oluştuğu söylenebilir.
Ailelerin dini bayramlara özel tüketmeyi tercih
ettiği yiyecekler incelendiğinde sırasıyla; Ramazan
Bayramında; mangalda hazırlanan şiş kebabı,
fırın kebabı, fırında patates, kabak çiçeği sarması,
sarma, magarına fırında (fırın makarna) yemeği,
herse, pilavuna, molohiya ve şeftali kebabını tercih
ettikleri saptanmıştır. Bayramlarda, Kıbrıs Türk
mutfak kültürü bağlamında, Değirmenlik köyü
aileleri geleneksel yemekleri tercih etmeye daha
fazla özen göstermektedirler. Bunların başında da
46
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
molohiya, şeftali kebabı, herse ve pilavuna gel-
mektedir. Bayram tatlısı olarak ise en çok baklava
tüketiminin tercih edildiği, ekmek kadayıfı ve
tulumbanın daha az tercih edildiği belirtilmiştir.
Bayramda gelen konuklara, genellikle sarma ve
baklava ile birlikte Türk kahvesi, çay veya meyve
suyu ikram edildiği ifade edilmiştir (Tablo 6).
Kurban Bayramında tüketilen yemekler ise, Ra-
mazan Bayramında tercih edilen yemeklere ben-
zerlik göstermektedir. Ancak, kurban bayramının,
Ramazan bayramından farkı kurban kesilmesidir.
Kurban edilecek hayvan, ailenin sosyo-ekonomik
düzeyine göre değişmekle birlikte seçilen hayvan
koyun ya da koçtur. Aile, kurbanı kestikten sonra,
bir kısmını kurban kesemeyen ailelere birer pay
vererek dağıtmaktadır. Özellikle şeftali kebabı,
fırın kebabı ve kavurma kurban bayramında en
çok yapılan çeşittir; ayrıca kurban eti ile sebze
yemekleri yapılmaktadır (Tablo 6).
Tablo 6. Ailelerin Ramazan ve Kurban Bayramında Özellikle Tükettiği Yemeklerin Dağılımı
Ramazan Bayramı (n: 284) n %Kurban Bayramı(n:239) n %
Şiş kebap 65 22.9 Şiş kebap 68 28.4
Şeftali kebap 46 19.3
Fırın kebabı 63 22.2 Fırın kebap 34 14.2
Fırında patates 35 12.3 Dolma 28 11.8
Kabak çiçeği dolması 33 11.6
Magarına fırında 32 11.3 Fırın makarna 26 10.9
Herse615 5.3 Kavurma 28 11.7
Pilvula 13 4.6 Herse 5 2.1
Molohiya 10 3.5 Molihiya 4 1.6
Şeftali kebap 8 2.8
Tatlı (bakalava, kadayıf, tulumba) 10 3.5
Kurban eti ile birlikte kola, ayran, meyve suyu
ve su tüketilirken, çok az alkol tüketimi tespit
edilmiştir (Tablo 7).
47
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Tablo 7. Ailelerin Kurban Eti ile Hazırlanan Yemekler ile Birlikte Tükettiği İçeceklerin
Dağılımı (n:191)
Yemek türleri n %İçecek türleri n %
Sebze yemekleri 50 26.2 Kola 75 39.3
Şeftali kebap 47 24.6 Ayran 41 21.4
Fırında kebap 35 18.4 Alkol 32 16.8
Kavurma 34 17.8 Meyve Suyu 26 13.6
Molihiya 25 13.0 Su 17 8.9
Kut’un Türklerde beslenme biçiminin dünü-
bugünü üzerine yaptığı araştırmada (2006),
tören yemekleri ve et yemekleri ile birlikte en
çok beğenilip tüketilen ayran, şerbet ve hoşaf
çeşitleridir. Beşirli (2010) de inanç ile beslenme
ilişkisinin oluşması sonucunda, toplumun beslen-
me alışkanlıklarının oluşmasına neden olduğunu
belirtmektedir. Değirmenlik Köyünde yapılan
bu araştırmada da, görüldüğü gibi ailelerin çok
azı kurban eti ile birlikte alkol tüketimini tercih
etmiştir. Çok az görülse de bazı ailelerin kurban
eti ile alkol tüketmesi, gerek ada kültüründen
etkilenmesi gerekse fertler arasındaki iletişim ve
etkileşim sürecinden etkilenmesiyle, değişime
uğradığı yani bir melezleşme olduğu söylenebilir.
Kıbrıs Türk yemek kültüründe değişim ve etkileşim
açısından dikkati çeken bir başka gün senebaşı
yani yılbaşıdır. Yılbaşı, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
kuruluşuna kadar Kıbrıs Türkleri tarafından,
Hıristiyanların Noel seremonilerinin baskın ka-
rakteri nedeniyle kutlanmamıştır. Ancak İngiliz
idaresi döneminde mevki sahibi Türklerin, aynı
konumdaki Rumlar tarafından davet edilmeleri
ve bu kutlamalara katılmaları nedeniyle aileler
arasında zaman içerisinde alışkanlık kazanıp,
Kıbrıslı Türk ailelerin evlerinde yılbaşı kutla-
malarının alışkanlık haline geldiği belirtilmiştir.
Türk kültüründe olduğu gibi Kıbrıs Değirmenlik
Köyü’nde yaşayan Türk ailelerinde de, yeni bir
yıla girerken yeni umutlar, dilekler dilenmekte;
aile içinde sevdiklerine hediyeler alınıp verilmekte;
o geceye özgü yeni kıyafetler giyilip sevilen özel
yemekler hazırlanmaktadır. Değirmenlik köyünde,
Senebaşında, aileler yemek olarak kebap, hindi
veya tavuk, gollifa, içli pilav, şeftali kebabı, herse
ve tatlı hazırlamaktadırlar. Ayrıca aileler bu gece
için çeşitli mezeler hazırlamakta, alkolle birlikte
tüketmektedirler (Tablo 8). Evde hazırlanan bu
yemekler, normal yemek saatinde değil, daha
geç saatlerde yenilmektedir.
Saatler yirmi dördü gösterdiğinde köyde bir dakika
ışıklar kapatılıp tekrar açılmakta; bununla yılın
değiştiği, yeni yılın başladığı ifade edilmiştir.
Işıklar yandıktan sonra küçükler büyüklerin ellerini
öperek, büyükler de onları öperek yeni yıllarını
kutlamaktadırlar. Sonra da büyükler birbirlerini
öperek uzun senelere yetişelim, gelen senebaşına
gene buluşalım dileklerinde bulunduklarını belirt-
48
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
mişlerdir (Yorgancıoğlu, 2000). Aileler arasında,
bu senebaşı seremonisinin arkasından isteyen
bireylerin yemeğe devam ettiği, isteyenlerin ise
sadece sade kahve içerek sabaha kadar oturdukları
ifade edilmiştir.
Tablo 8. Ailelerin Yılbaşında En Çok Tükettiği Yemeklerin Dağılımı
Yemek türleri n* %
Kebap 88 28.4
Mezeler 47 15.2
Hindi veya tavuk 45 14.5
Gollifa 42 13.6
Pilav 32 10.4
Şeftali kebabı 22 7.1
Herse 19 6.1
Tatlı 14 4.5
Toplam 309 100.0
*: Birden fazla seçenek işaretlenmiştir.
Değirmenlik köyünde yapılan özel gün yemekle-
rinden bir diğeri aşuredir. Türk mutfak kültüründe,
muharrem ayının onuncu gününde yapılan aşure,
KKTC Değirmenlik köyündeki ailelerde, Rum
mutfağından etkilenerek senebaşı tatlısı olarak
hazırlanmaktadır. Gollifa adı verilen aşure tat-
lısı, özellikle yılbaşı günü pişirilerek komşulara
dağıtılmaktadır. Oğuz vd., (2008) de, Kıbrıs
Türklerinin Gollifa’yı özellikle yılbaşı günle-
rinde bolluk, bereket, sağlık ve şans getireceği
inancıyla yaptıklarını ve komşulara dağıtıklarını
belirtmişlerdir. Bu durum, iki toplumun dini ina-
nışları farklı olsa da yaşadıkları coğrafi koşullar
nedeniyle farklı, dini ve milli günlerin ailelerin
paylaşımlarını arttırmakta geleneklerin her iki
kültür arasında öğrenilmesine neden olduğunu
göstermektedir.
SONUÇ ve ÖNERİLER
Bu araştırmada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
Lefkoşa ili Değirmenlik Köyü’nde yaşayan Türk
ailelerinin, geleneksel ve özel gün yemeklerinin
hazırlanma ve tüketimi hakkında, kültürler arası
etkileşim olup olmadığı incelenmiştir. Ailelerin
yemek kültürüne bakıldığında, öncellikle trahana
(tarhana), sebze, şeherge (şehriye) ve mercümek
(mercimek) çorba tüketiminin hâlâ yapıldığı ve
çorba hazırlama geleneğinin devam ettiği tespit
edilmiştir. Günlük olarak makarna-tavuk, molohiya,
fırın kebabı ve kolokas yemeği yapılırken, pirinç,
bulgur ve mucendra pilavı da yapılmaktadır. Ancak,
49
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
mucendra pilavı ve saç katmeri gibi yemeklerin
yavaş yavaş unutulmaya başlandığı tespit edil-
miştir. Bazen ailelerin geleneksel olarak ekmek
pişirdikleri, bazen de hazır ekmek tükettikleri
belirlenmiştir. Yemeklerde çoğunlukla zeytinyağı,
çok az miktarda da katı yağ kullanıldığı tespit
edilmiştir. Et tüketiminde ise, çoğunluğun tavuk
etini, bunu kırmızı et, deniz ürünleri, av hayvanı
eti, garavolli (salyangoz) ve bazen de domuz eti
tükettikleri tespit edilmiştir. Dini bayramlardan
olan Ramazan Bayramında; şiş ve fırın kebabı,
kabak çiçeği sarması, herse, molohiya ve şeftali
kebabı tükettikleri saptanmıştır. Kurban bayra-
mında ise kurban eti ile birlikte az da olsa alkol
tüketilmeye başlanmıştır. Bu da farklı toplumsal
birlikteliklerin ve onların ritüellerinin bir kültü-
rün beslenme alışkanlıklarını etkileyebildiğini
göstermektedir. Bu duruma, domuz eti tüketimi
iyi bir örnektir. Yine, senebaşı kutlamalarında
kebap, hindi veya tavuk, gollifa ve tatlı çeşitleri
tüketilmektedir. Bunların yanı sıra, Hıdırellez
kutlamalarının devam etmesi ve bu gün için
yaprak sarması, kabak çiçeği dolması ve börek
çeşitlerinin yapılmasıdır. Değirmenlik köyü aile
bireyleri arasında, yemek isimlerinin büyük ço-
ğunluğunun Türkçe karşılıkları bulunduğu halde,
Türk yemeklerinin isimlerinin yerine Rumcada
kullanılan isimlerin tercih edilmesi, yemek kül-
türündeki bir diğer değişimdir (örneğin: Rum
mutfak kültüründe gollifa isminin Türklerde aşure
olarak adlandırılması gibi). Bu durum, Kıbrıs
Türk mutfak kültürünün değişim nedeninin, aynı
kültürel doku içerisinde yetişmiş ve yıllardır bir-
likte yaşanmışlıktan kaynaklandığı düşünülebilir.
İngiliz yönetimi döneminde gerek yemek adları
gerekse ritüel içerikleri ile ilgili etkileşimin fazla
olması dönemin kültür politikalarının bir sonucu
olarak dikkati çekmektedir.
XIX. yüzyıl kültürel değerleri yaşatmak için
saklamak yerine artık yaşatmak için yaymak
düşüncesi ile hareket edilerek, Değirmenlik
köyü aileleri arasında hazırlanan yöresel ve özel
günlerde yapılan yemeklerin yaşatılması için
genç nesiller arasında Kıbrıs Türk yemeklerinin
markalaştırılması, Türkçe adlarının korunması ve
etiketlenmesi gibi unsurlar ile cazip hale getirilerek,
yeniden canlandırılmalıdır. Dolayısıyla, bu durum
somut olmayan kültürel değerlerin korunmasına
da yardımcı olacaktır.
Notlar
Kıbrıs Değirmenlik Köyünde çalışmam süresince,
ailelere ulaşmada ve kalacak yer bulmada yar-
dımcı olan, başta Aile Ekonomisi ve Beslenme
Eğitimi Programı” mezunu Kıbrıslı Öğretmen
Perin Öztümen’e ve çalışmama katılarak bil-
gilerini ve deneyimlerini paylaşan herkese çok
teşekkür ederim.
1Molohiya: Naneye benzeyen yapraklı ve uzun
dallı yeşil bir bitkidir. Etle birlikte yahnisi yapı-
larak pişirilir. Yapraklar saplarından ayrıldıktan
sonra kurutulup saklanır. Kendine has değişik bir
kokusu vardır (Yorgancıoğlu, 2000).
2Kolokas: Adada yetişen, patatese benzeyen yumru
şeklinde 1 kg. ağırlığında kabuklu bir sebzedir.
Türkiye’nin Akdeniz bölgesinde yetişmektedir;
50
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Alanya ilinde “Göleviz” diye bilinmektedir.
Sulak yerde yetiştiği için bu isim verilmiştir.
Etle birlikte yahnisi yapılarak tüketilmektedir
(Yorgancıoğlu, 2000).
3Mucendra Pilavı: Adanın yöresel pilavıdır. Pi-
rinçle, yeşil mercimeğin pişirilmesi ile hazırlanır.
Hem görünüş, hem de lezzet yönünden bilinen
diğer pilavlardan farklıdır (Yorgancıoğlu, 2000).
4Hellimli:(Kıbrıs Türkleri arasında) & Hallumi
(Rumlar arasında): Adanın kendine özgü pey-
niri olan hellim kullanılarak yapılan bir ekmek
çeşididir. Ekmeğin içerisine hellim ilave edilirse
hellimli, zeytin ilave edilirse zeytinli adını aldığı
ifade edilmiştir (Uysal, 1993).
5Nor böreği: Şerbetli tatlı, Türk mutfak kültüründe
“lor” Kıbrıs mutfak kültüründe ise “nor” olarak
tanımlanmaktadır. Bir çeşit şerbetli tatlı olup,
hamurun iki ucundan tutup ekseni etrafında ters
yönlere bükülerek yapılan hamur tatlısı olarak
belirtilmiştir (Yorgancıoğlu, 2000).
6Herse: Dövme pilav. Düğün yemeğidir. -
ğünlerde dövme pilavın içine koyun ve keçi eti
parçaları konularak pişirilmesidir. Özelliği etle
pilavın pişirilip birbirine karışması gerekmektedir
(Debeş, 1990).
KAYNAKLAR
ALTAN, Z., (1988). “Mezeler”, I.Kıbrıs Türk
Mutfağı ve El Sanatları Kolokyumu Bildirile-
ri, Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Basımevi:152
AHMETBEYOĞLU, A., & AFYONCU, E.,
(2001). Dünden Bugüne Kıbrıs Meselesi,
Türkiyat Araştırmaları Dergisi, İstanbul:
Tatav Yayınları:21-38.http://www.turkiyat.
selcuk.edu.tr/dergi/.pdf.[Erişim:15.03.2015]
BAYKAN, S., & TEKGÜL, N., (1993). “Evle-
rimizde Pişirilen Pilav Çeşitleri Üzerine Bir
Araştırma”. Türk Mutfak Kültürü Üzerine
Araştırmalar. Ankara: Türk Halk Kültü-
rünü Araştırma ve Tanıtma Vakfı Yayınları
No:3:1-10
BENEDİCT, A., (1991). Imagined Communities.
Londra - New York: Verso
BHABHA, H., (1994). The Location of Culture.
Londra: Routledge
BEŞİRLİ, H., (2010). Yemek, Kültür ve Kimlik,
Milli Folklor,22 (87): 159-169
DEBEŞ, T., (1990). Bir Kıbrıs Türk Köy Düğü-
nü ve Herse, Üçüncü Milletlerarası Yemek
Kongresi, Konya Kültür ve Turizm Vakfı
Yayını, 7-12 Eylül: 189-192
DEMİRKOL, N., (2013). “Bir Masa Etrafın-
da Toplanmak: Kültürlerarasılığın Hayata
Geçirilme Alanı Olarak Sofra ve Mutfak”.
Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye-Romanya
Geleneksel Ortak Mutfağı Çalıştay Bildirileri,
Ankara, Unesco Yayınları:23-30 http://www.
unesco.org.tr/dokumanlar/kitaplar/romanya.
pdf.[Erişim:15.12.2014]
51
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
DİREKTÖR, Ş., (1995). “Kıbrıs Türk Halkının
Yemek Yeme Alışkanlıkları Yörede Kullanı-
lan Yabani Otlar, Mutfak Aletleri ve Yemek
Tariflerinin Standartlaştırılması”, Kıbrıs Türk
Mutfağı, Lefkoşa: Galeri Kültür Yayınları:1-21
GOOD, J., (2009). “Yemek.” Çev. Fatih Mor-
menekşe. Halkbiliminde Kuramlar ve Yak-
laşımlar 3 (Ed. M. Öcal Oğuz vd.) Ankara:
Geleneksel Yayınları: 375-382
HALICI, N., (1999). Siniden Tepsiye” İstanbul, 6
HANNERZ, U., (1998). “Çevre Kültür Senar-
yoları”, Kültür Küreselleşme ve Dünya-Sis-
temi: Kimlik Temsilinin Çağdaş Koşulları,
der: Anthony D. King, çev: Gülcan Seçkin,
Ümit Hüsrev Yolsal, Ankara: Bilim ve Sanat
Yayınları:139-163
İSLAMOĞLU, M., (1981). “Kıbrıs Türk Mutfağı
ve Etkinlikleri”, Türk Mutfağı Sempozyum
Bildirileri, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı
Milli Folklor Araştırma Dairesi Yayınları:
41, Seminer Kongre Bildirileri Dizisi, 12,
31 Ekim-1 Kasım: 9-24
İSLAMOĞLU, M., (1998). “Kıbrıs Türk mutfağına
özgü özellikler ve unutulan mutfak ürünle-
ri”, 1.Kıbrıs Türk Mutfağı ve El sanatları
Kolokyumu Bildirileri, Gazimağusa: Doğu
Akdeniz Üniversitesi Basımevi
KUT, G., (2006). “Türklerde Beslenme Biçimi
Dünü-Bugünü”. http://www.turkoloji.cu.edu.
tr/HALKBİLİM/51.php.[Erişim:16.04.2014]
KURT, G., (2013). Modernlik ve Gelenekçilik
İkliminde Türkiye’de Kamu Diplomasis ve
Ülke Kimliğ. The Turkish Online Journal of
Design, Art and Communication-TOJDAC
April 3(2): 48-55
KÜÇÜK, B., & KAHYAOĞLU, İ., (2013). Ye-
rellik Öğeleri İçinde Küreselleşen Yönetmen:
Ferzan Özpetek. The Turkish Online Journal
of Design, Art and Communication-TOJDAC
April 3(2):57-66
OSAM, N., & KASAPOĞLU, M.K., (2010).
Hellim: Kültürel Bir Değerin Kimlik Çö-
zümlemesi. Milli Folklor, 22(87):170-180
OĞUZ, M., Ö., TUTSAK, E., & GENÇ,
K.,(2008).“KKTC’de 2008 Yılında İmgesel
Yemekler, Doğu Akdeniz Üniversitesi”.<http://
www. kibrisyemekleri.pdf. [Erişim: 01.01.2015]
OĞUZ, M. Ö., (2002). Küreselleşme ve Uygu-
lamalı Halkbilimi, Ankara: Akçağ Yayınları
TEZCAN, M., (1990). “Geleneksel Türk İçe-
cekleri (Meşrubatlar)”. Türk Halk Kültürü
Araştırmaları, Türk Mutfağı Özel Sayısı,
Kültür Bakanlığı Halk Kültürünü Araştır
-
ma Dairesi Yayınları: 141, Süreli Yayınlar
Dizisi:21:119-126
TOYGAR, K., (1993). Kıbrıs Meyhane Kültürü
Üzerine Notlar, Amfora. 1(12): 20-21
TÜRKYILMAZ, D., (2013). “Kültürleri Buluş-
turan Sofralar: Bayram Yemekleri, Aynı Tadı
Paylaşmak”: Aynı Tadı Paylaşmak: Türkiye-
52
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Romanya Geleneksel Ortak Mutfağı Çalıştay
Bildirileri, Ankara, Unesco Yayınları:131-138
<http://www.unesco.org.tr/dokumanlar/
kitaplar/romanya.pdf. [Erişim: 15.12.2014]
UYSAL, A.E., (1993). “Hellim Peyniri”, Türk
Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. Ankara:
Türk Halk Kültürünü Araştırma ve Tanıtma
Vakfı Yayınları No:3:71-72
YILMAZ, L.G., (2006). (Yay. Haz. İsmail Boz-
kurt-Federa Arnault). “Yeniboğaziçi Köyünde
Tatlı Kültürü”, Yeni Boğaziçi Halk Kültürü,
Gazimağusa: Doğu Akdeniz Üniversitesi
Basımevi
YORGANCIOĞLU, O., (2000). Kıbrıs Türk
Folkloru Duydum Gördüm Yazdım. Geniş-
letilmiş İkinci Baskı, Mağusa
53
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
EXTENDED ABSTRACT
This study was aimed at identifying whether there was any interaction in the preparation and consump-
tion of traditional and special occasion cuisines between Greek Cypriot and Turkish families who had
lived together with Greek Cypriot families for many years in Değirmenlik (Kythrea) Village located
in Lefkoşa Province in the Turkish Republic of Northern Cyprus. The most significant characteristic
that defines societies are their cultures. In identifying societies, discriminatory representations, such
as center-periphery and self-other, that entail dualities were started to be used in a more productive
context. The food and beverage culture was evaluated in terms of Homi Bhabha’s theory of hybridity
used in the interpretation of hybridized different cultures, and was analyzed with data collected from
191 residents of the village. Food and beverage culture in a life predicated on the haram food-forbidden
fruit is mostly shaped on the basis of faith. The standards, lifestyles, educational and cultural levels,
and ideologies of the society play a significant role in the formation of the food culture. Dining is
a communicative occasion where cultural messages pertaining to social roles and relationships are
conveyed. Human communities have created various food cycles and devised rituals to give meaning
to periods of transition they experienced. Investigation of the preparation and consumption habits of
traditional and special occasion cuisines by Turkish families residing in Değirmenlik (Kythrea) Village
revealed the following findings: Various types of dishes and especially mezes in the Turkish Cypriot
cuisine have changed in time. Among the families of the village, the traditional Turkish soup culture
is characteristically preserved whereas some of the cuisines have lost their names to be replaced by
their Greek equivalents. The majority said they cooked pasta with chicken, molohiya (mulukhiyah),
pastitsio, oven kebab, kolakas (gölevez) frequently, and very few said they cooked sheftalia less fre-
quently. Pilaf preference has also changed in time with bulgur pilaf(rice) and mujaddara pilaf (rice)
being cooked less frequently. With respect to their choice of bread, the majority eats whole wheat
bread, çörek (tsoureki), and bread with hellim (halloumi) and olives daily. Chicken and red meat is
consumed more than sea food. The lack of sea food in the cuisine of the Turkish population despite
the rich fish culture of Greek Cypriots indicates limited interaction. Turkish people, who practiced
continental nutritional habits in the Turkestan geography, have not been able to alter these habits in
the Anatolian peninsula they have inhabited for a millennium. During the Ramadan Feast, a special
and religious occasion, the residents of Değirmenlik (Kythrea) Village mostly prefer traditional
dishes such as molohiya, şeftali kebab (sheftalia), herse and pilavuna (flaouna). Baklava is the most
commonly preferred festive dessert while bread qatayef and tulumba are consumed less often. The
dishes eaten during the Feast of the Sacrifice are similar to those consumed during the Ramadan
54
DBHAD
www. dbhadergisi.com
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research
Mayıs – Haziran – Temmuz - Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz
May - June - July - August 2015 Issue 04 Summer
ID:46 K:71
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
(Marka Patent / Trademark Patent)
(2015/03940 / 2015-GE-17289)
ULUSLARARASI HAKEMLİ EKONOMİ YÖNETİMİ ARAŞTIRMALARI DERGİSİ
International Refereed Journal of Researches on Economy Management
Ekim /Kasım /Aralık 2014 Sayı: 02 Cilt: 01 Sonbahar Kış
October / November /December 2014 Issue: 02 Volume: 01 Autumn W inter
ID:13 K:02
(Ekonomi) & (Economy)
www.uheyadergisi.com
(ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880)
SANAYİ VE KONUTLAR AÇISINDAN TÜKETİM ARALIKLARINA GÖRE
ELEKTİRİK VE DOĞALGAZ FİYATLARININ EKONOMETRİK AÇIDAN
İNCELENMESİ
Murat KORKMAZ, Hakan AÇIKGÖZ
Güven Grup A.Ş. Finans Yönetmeni
1Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Elektrik-Enerji Bölü
Özet : 2012-2014 Yılları arasındaki TUİK verileri kullanılarak hazırlanan bu çalışma, sanayi
ve konutlarda kullanılan doğalgaz ile elektrik tüketiminin istatistiksel olarak analiz edilmesi
şeklindedir. Farklı analiz teknikleri kullanılarak hazırlanan çalışmada ANOVA modeli
uygulanmıştır. Ayrıca hipotez testleri uygulanarak araştırma daha kapsamlı hale getirilmiştir.
Sanayi ve konutlarda tüketim aralıklarına göre elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tespit edilmesi
yönünde hareket edilmiş olup, yapılan istatistik bulgulara göre de sonuca gidilmiştir. Elde
edilen bulgular sonucunda; sanayi sektörü için tüketim aralığı arttıkça, elektrik ve doğalgaz
fiyatlarının genel seviyesinde düşüş gözlendiği sonucuna varılmaktadır. Sonuç olarak tüketim
aralığı Kw cinsinden yükseldikçe, fiyatlarda da azalma meydana gelmektedir.
Anahtar Kelimeler : Elektrik, Doğalgaz, Tüketim, Sanayi, Konut, Anova, TUİK, Fiyat
ECONOMETRIC ANALYSIS OF ELECTRICITY AND NATURAL GAS PRICES
ACCORDING TO CONSUMPTION RANGES IN TERMS OF INDUSTRY AND
HOUSES
Abstract: In this study prepared by using data of TSI belonging to the years of 2012-2014,
the consumption of electricity and natural gas used in industry and houses is statistically
analyzed. ANOVA model was applied to the study prepared with the use of different
techniques for analysis. Moreover, tests of hypothesis were applied and the research was
made more comprehensive. The purpose was to determine electricity and natural gas prices
Feast. However, the difference of the Feast of the Sacrifice from the Ramadan Feast is the sacrifice
of an animal. Especially şeftali kebab (sheftalia), oven kebab, and kavurma (braised sacrificial ram’s
meat) are the most frequently cooked dishes during the Feast of the Sacrifice. In addition, vegetable
dishes with the meat from the sacrificed animal are also prepared. However, the fact that some, albeit
few, families consume alcoholic beverages with the sacrificial meat is indicative of a change, i.e.
hybridization, due to being influenced by both the culture of the island and the communication and
interaction between individuals. The New Year is another day that is worthy of note with respect to
the change and interaction in the Turkish Cypriot food culture. During this period, turkey or chicken,
the form of ashure called gollifa (koliva), içli pilaf (seasoned rice), herse, desserts and various mezes
are prepared. Some people prefer to drink alcohol alongside these home-cooked dishes that are eaten
at a later hour than regular dinner time. Sources have said that dinner time is delayed intentionally.
On the night of the New Year when clocks strike midnight, the lights in the village are turned off
for a period of one minute before being turned on again to signify the changing of the year and the
beginning of the New Year. After the lights are turned on, the young kiss the hands of their elders,
and the elders kiss them back to celebrate their New Year. Following this New Year ceremony, the
members of the family who wish to resume eating may do so while others sit until morning only
drinking coffee. The fact that the Greek names of a great majority of Turkish Cypriot cuisines are
preferred notwithstanding the existence of their Turkish equivalents is due to the culture policies
of the period under British rule. Increased interaction in ritualistic practices mostly during periods
such as Christmas and the New Year supports this idea. As a result, there limited hybridization was
observed in the preparation and consumption habits of traditional and special occasion cuisines of
the Turkish families residing in Değirmenlik (Kythrea) Village in the context of cultural interaction
with Greek Cypriot families.
... The Cypriot people named these edible snails as garavolli which derives from the Greek word garaolos [15]. In Turkish Cypriot cuisine garavolli is mostly consumed in the form of boiled, kebab (grilled), and pickles [16,17]. The way of cooking the snails in Cypriot cuisine culture may provide survival of parasites in these hosts especially if the heat treatment is insufficient. ...
Article
Full-text available
Edible terrestrial snails are important protein source for human nutrition with low fat. On the other hand, it is known that snails are hosts for some of the parasites which may pose serious health hazards for humans. That's why the reason it is important to put those edible molluscs under spotlight in terms of food safety. Depending our scientific report survey, no studies have been carried out related to terrestrial snails subjected to human consumption in North Cyprus. In this study, it was aimed to determine the parasite presence of snails consumed as food in Northern Cyprus. The snail samples (n=250), were collected from their natural wild habitat at Buyukkonuk region in rainy season at April-May 2019. The samples were dissected and internal organs were examined for the presence of parasites. As a result of the study, no parasites were observed in a total of 250 snail samples. In order to understand the public health risk regarding snail consumption, more studies should be planned on bacteriological, parasitological and virology investigations in Northern Cyprus.
Article
Street foods mostly consist of local, seasonal and fresh ingredients that represent the local culinary cultures of the country or region where they are sold. Therefore, these foods are very valuable for local food habits and play an important role in the preservation of cultural and social heritage. The fact that Cyprus has been under the administration of many civilizations throughout its history has caused the Turkish cuisine culture of Northern Cyprus to have a very rich structure. The development of the island's unique street food gastronomy tourism is also of great importance in terms of the sustainability of the resources and economic gains. The diversity of street foods shows itself in the streets, markets and festivals. In this review, street foods are defined with a global perspective, evaluated in terms of food safety and street foods belonging to the Northern Cyprus culture are mentioned.
Article
Full-text available
Although snail meat is an important source of protein in terms of human nutrition, it has found a place in the eating and drinking culture of very few communities. Consumption of snail meat is socially accepted in many parts of the Cyprus. It is called as “Garavolli” by the Cypriot people and is also one of the most delicious appetizers. This research is important in determining the consumption behaviour of the people of the Northern Cyprus and determining their preferences depending on cooking methods. According to the results of this study, 32.7% of the participants do not consume snail meat, while 67.3% of them consume snail meat. It is consumed more at home (41.3%), compared to consuming at restaurants (38.1%). While 47% of participants consuming preferred to consume as boiled (with olive oil and vinegar), 3.8% of them preferred to consume as grilled. The most preferred method of cooking is boiling then dipping it to olive oil and vinegar. As we see from the answers, habits directly effect on preference to consume or not to consume the snail meat.
  • Uluslararasi Hakemli Beslenme Araştirmalari Dergisi
ULUSLARARASI HAKEMLİ BESLENME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ International Peer-Reviewed Journal of Nutrition Research Mayıs-Haziran-Temmuz-Ağustos 2015 Sayı: 04 Yaz May-June-July-August 2015 Issue 04 Summer ID:46 K:71 (ISO 9001-2008 Belge No: 12879 & ISO 14001-2004 Belge No: 12880) (Marka Patent / Trademark Patent) (2015/03940 / 2015-GE-17289)