ResearchPDF Available

НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩУВАНЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ И СРЪБСКИТЕ ИНТЕРНЕТ ФОРУМИ ЗА РОДИТЕЛСТВО

Authors:

Abstract

The aim of the paper is to investigate the Internet communication in forums, named bg-mamma (Bulgaria) and roditelj.com (Serbia). The common features of the communication in both of them are looked for, as well as their specific linguistic and non-linguistic characteristics. Published in "Dialogue between Balkan languages, cultures and civilisations. Proceedings', Tirane, 2015, pp. 72-79
НЯКОИ ОСОБЕНОСТИ НА ОБЩУВАНЕТО В БЪЛГАРСКИТЕ И СРЪБСКИТЕ
ИНТЕРНЕТ ФОРУМИ ЗА РОДИТЕЛСТВО
Биляна Тодорова
Докладът изследва общуването в интернет форумите bg-mamma и roditelj.com. Търсят се както
общите черти, характерни за общуването и в двата форума, така и специфичните езикови и неезикови
характеристики на всеки един от тях.
SOME CHARACTERISTICS OF INTERNET COMMUNICATION IN BULGARIAN
AND SERBIAN PARENTAL FORUMS
Bilyana Todorova
The aim of the paper is to investigate the Internet communication in forums, named bg-mamma
(Bulgaria) and roditelj.com (Serbia). The common features of the communication in both of them are looked for,
as well as their specific linguistic and non-linguistic characteristics.
Едва ли има човек, за когото моментът на поява на първата собствена рожба да не
е специален. Разбира се, както преди векове, така и днес раждането променя повече
живота на жените, отколкото на техните половинки. Затова все повече жени се стремят
да отложат раждането на детето си, за да имат време да завършат своето образование и
да се опитат да се реализират професионално. Често раждането е осъзнато и планирано,
което променя гледната точка към това събитие в не толкова далечното минало
раждането на деца е започвало значително по-рано и е разглеждано като естествен
физиологичен процес, който се случва някак между другото. Обичайно поне едно
десетилетие на жените е преминавало в постоянни бременности и раждания.
Днес бременностите са ограничени до една-две и това ги прави много важен етап
от живота на жената. Освен това урбанизацията, глобализацията и свързаното с тях
отчуждаване не дават възможност жените да придобиват опит как се отглежда дете,
както това се е случвало векове наред. Затова те често се чувстват безпомощни и имат
нужда да споделят притесненията си с хора, които преминават и/ или са преминали
през същия етап. В същото време много жени поради риск от усложнения предпочитат
да излязат в болнични по време на бременността си. Това ги изолира допълнително и
пречи на социалните им контакти.
Всички тези фактори водят до това жените да имат нужда от среда, в която
спокойно могат да задават въпроси, да споделят своите съмнения, да дават съвети и т.н.
Когато имат близки съседки или роднини с малки деца, въпросът е решен. Все по-рядко
обаче такова съвпадение е налице.
В същото време новият век дойде с бум на технически опосредстваната
комуникация. Общуването с несъвпадащ хронотоп стана нормавсе по-често говорим
или пишем на мобилни устройства и компютри.
Още в зората на въвеждането на интернет в България възникнаха различни
средища на интернет комуникацията. В българското виртуално пространство сред
първите бяха форумите към dir.bg много популярни малко преди края на 20. век. Те
обаче имат дървовидна структура, която е доста тромава и трудна за навигация
(Снимка 1). Затова през 2002 г., когато назрява необходимостта от отделно
пространство за темите, в които се обсъждат въпроси, свързани с майчинството,
възниква форум (Снимка 2), в който се залага на по-популярния плосък изглед (Кирова
2007).
Снимка 1 Снимка 2
Сайтът bg-mamma възниква през 2002 г. от потребители в dir.bg, когато
ползвателите с интерес към майчинството стават повече (има нужда от създаване на
база данни, за да се избегне повтарящата се информация). Първоначално се качват
около 1000 материала, написани или преведени от различни потребители на
доброволни начала. Постепенно се създава и форумът, разделен на подфоруми
(Ангелова 2009: 61-62).
Моментът за създаването на такава платформа се оказва изключително подходящ
- това е времето, в което започва да се преодолява проблемът с рекордно ниската
раждаемост; в което се въвежда пакет социални мерки, стимулиращи раждаемостта. В
същото време компютрите и телефоните постоянно поевтиняват, интернет също.
Възможността да се достигне до така необходимата информация лесно и бързо, да се
намерят хора със сходни проблеми и интереси, да се пита без задръжки, чрез
относително запазване на анонимността, се прегръща от все повече и повече
потребители. Така този форум (всъщност това впоследствие става цяла платформа от
множество форуми) се разраства така, че още през 2008 година има над 100 хил.
потребители и става генератор на идеи, от него произлизат не една и две граждански
структури.
През 2008 г. сайтът е продадена на NEG.bg и постепенно се комерсиализира.
Форумът обаче остава относително стабилен поради създадената здрава връзка между
много от комуникантите, която се е разпространила и много извън форума – в социални
мрежи, блогове, в немално случаи са създадени близки лични приятелства.
По своя обхват bg-mamma е несравним с който и да е друг форум в България, а и с
форумите в чужбина, които познавам. Въпреки че обединява предимно жени, не е
затворена територия и за мъжете. Засяга майчинството, но и много други аспекти от
живота на жената и семейството. Забележителното е, че всеки един от подфорумите
има стабилен, немалък брой активни потребители и почти няма такъв, който да
вегетира.
roditelj.com е един от сръбските форуми за родителство (заедно с Roditelj Portal
Forum и т.н.) с 4 800 регистрирани потребители. Досегът ми до него беше по-скоро
случаен, но сходствата между комуникацията в него и познатата ми комуникация в bg-
mamma ме накараха да се опитам да направя паралел между тях. Трябва да спомена, че
форуми от мащаба на roditelj.com има и в България форумите за родителство имат
сродна структура. В същото време раздели, които в bg-mamma са с обхват на цели
форуми, тук са в една отделна тема, която често е замряла. Има, разбира се, теми, които
са много активни и потребители, които прекарват много време в този форум.
Тъй като има “вътрешна взаимовръзка между формите на комуникацията и
обществото: от една страна, съответната обществена система поставя структурните
рамки за (потенциалните) комуникационни интеракционни форми; от друга страна,
точно тези комуникационни форми притежават едновременно съществен дял в
качеството на обществената околна среда, в която те функционират” (Буркарт 2000:
113), събирането на толкова хора в активна възраст на едно място и включването им
различни дискусии става генератор на идеи, изгражда комуникативни модели.
“Законите на комуникацията са закони на културата” (Еко 1993: 29).
Тези модели са продуктивни и затова полезни, носещи познание и опит. Поради
тази причина Дж. Прийс (2004) твърди, че “онлайн общността е най-напред и преди
всичко социален опит, който се променя според това кой е налице, броя на въвлечените
хора и типа дискусии, които се провеждат”.
И така, можем да обобщим, че социалният опит ни дава възможност да
опознаваме „приетите норми на поведение в целия спектър на човешките дейности”
(Виденов 2000: 267). Като предавател на такъв опит, форумът става предавател на
културни модели.
Анализът, който избрахме, за да очертаем адекватно този тип общуване, е описан
от Халидей, Хасан (1990: 12). Определят се три концепта като съставни части на
дискурса: field (поле), tenor (насока) и mode (начин). Полето обхваща онова, което се
случва, социалното действие; насоката – участниците в процеса на общуване и
отношенията между тях, а начинът разработва ролята на езика в това общуване, вида
канал за връзка и реторичния модус на изказването. Той свързва тези концепти с три
компонента на семантичната система - идеационен (създаващ представи) ,
междуличностен и текстуален.
Чрез въвеждането на тези три функционални компонента се прокарва идеята за
полифункционалността на езика. Този модел поставя семантиката като междинно звено
между социалната и индивидуалната употреба на езика всеки ползвател на езика се
стреми да създаде текстове, които да са социално приемливи, да могат да доведат до
комуникативен резултат, като затова трябва да са облечени в конкретни езикова форми.
Всеки създател на текст трябва да има какво да каже (за да бъде текстът идеационно
приемлив); да има потенциален слушател (за да изпълнява междуличностната функция)
и да знае как да го каже (за да са спазени текстуалните критерии).
Ще се опитаме да проследим последователно тези характеристики в двата
изследвани форума.
Темите. Форумите, които съществуват към момента в тази платформа, са: Важно
(Правила); Организации; Бременност и раждане; Деца; Образование; Родителски
групи (Родители на близнаци; Многодетни родители; Осиновители и т.н.);
Родители в България; Родители в чужбина; Здраве; Красота; Семейство; Дом и
градина; Пазаруване; Свободно време и забавления; Почивка и туризъм; Хоби; Бизнес
и финанси; Автомобили, черна техника, електроника, IT; Обяви.
Roditelj.com - Upoznavanje sa forumom (Представяне на форума), Pre trudnoce
(Преди бременността), Tokom i nakon trudnoce (По време и след бременността),
Razvoj i godine (Развитие по възраст), Zivotna pitanja i podrska (Житейски въпроси и
подкрепа), Zdravlje i ishrana (Здраве и хранене) , Uopsteno caskanje (Чат), U kuci
дома), Forumi pod dozvolom (Форуми под специален режим), Udruzenje "Roditelj"
(Асоциация „Родител”), Arhiva (Архив).
Както се вижда, темите са сходни – свързани най-вече с бременността и
майчинството, но има и по-общи теми, свързани с функциите на жената като съпруга и
домакиня. Обсъждат се и по-общи въпроси, свързани с политиката, културата,
изкуството. Особено активни в такива дискусии са жените, чиите деца са напуснали
бебешката възраст (но не само те). И сръбският форум е място, раждащо инициативи,
полезни за обществото и набира членове на сдружение „Родител”. Оказва се, че освен
място, където могат да се сблъскват различни гледни точки за майчинството и живота
въобще, форумите могат да бъдат градивни, да провокират промени в
законодателството, да създават обществени дискусии, да създават благотворителни
инициативи.
Особено специфични са т.нар отчетни теми в двата форума. В bg-mamma
майките на децата, родени в различни години, пишат в различни подфоруми, като
майките, родили през определен месец, пишат в отделна отчетна” тема. Темите са
оформени в стихотворна форма, римувани и ритмизирани, имат специално оформление
и в първия пост са изброени както никовете (псевдонимите) на пишещите в темата,
така и рождената дата и името на детенцето, родено през този месец.: АПРИЛЧЕТО
снежеца опозна и хитричко му се засмя :); Януарската дружина, първи зъбета си
има; Златна есен е на път, а АВГУСТинчета растат ли, растат! и т.н.
Темите, които се обсъждат, са свързани с възрастта на бебето и с ежедневните
грижи около отглеждането му. Засягат се, макар и по-рядко, проблеми, свързани с по-
големите или по-малките деца на потребителите. Въпросите, които се дискутират, са
свързани с възрастта на бебето и с ежедневните грижи около отглеждането му -
пазаруване, хранене, здравословни проблеми и т.н.
Темите в roditelj.com са сходни, но заглавията са тривиални и информативни (bebe
U Julu******bebe U Avgustu***)
Участниците. Вече споменахме, че участниците са преди всичко жени в
детеродна възраст. Разбира се, има ветерани, които имат вече пораснали деца и не са
активни в отчетните теми, но пишат в Клюкарник или в други подфоруми по интереси.
Много често общуващите оформят микрообщности, като задълбочават общуването си и
чрез други виртуални канали, и в реалния живот.
Практически всеки (дори и мъжете) може да намери място във форума, но за да
може да се чувства добре в това пространство, трябва да притежава специфична
виртуална комуникативна компетентност т.е. да е запознат с т. нар. нетикет (Грозева
2011: 29).
Езикът. Интернет общуването е много специфично. Според някои автори то се
отличава и от писмената, и от устната реч и придобива собствени характеристики
(Crystal 2006: 17). В някаква степен се съгласяваме с това твърдение. Чатенето” не е
писане в класическия смисъл на думата. Не се създава текст, върху който е работено
целенасочено, който е преработван и редактиран, а се пише спонтанно, леко хаотично,
тъй като посланието трябва бързо да стигне до реципиента. В същото време всички
стилове имат свои устни и писмени жанрове и никак не е чудно, че разговорният стил
битува и в писмена форма. Графитите, надписите по стените, бележчиците, са именно
такива текстове, макар и ограничени по употреба. Така че според нас няма съмнение, че
писаната интернет комуникация е писмена реч, но тя е неформална, разговорна (да,
вярно, звучи като оксиморон) реч.
В същото време и интернет жанровете не са един и два. Интернет е цяла
паралелна вселена - платформа, където се срещат всякакакви по стил текстове и
публицистика, и научни текстове, и административни, и художествени. Да, и
разговорни.
Форумите възникват именно като място за разговори. Но разговори с правила. В
bg-mamma например има строго модериране, правило да се пише на кирилица. Тъй като
образът на всеки един комуникант зависи и от езиковото му поведение, популярността
на всеки потребител зависи и от правописната му култура (има и специална правописна
тема с правила, както и иронична тема, в която се публикуват различни бисери от
форума).
По отношение на езиковите особености: общуването е диалогично, изказването се
нарича мнение и варира от едно изречение до изказвания от над 500 думи. Твърде
дългите изказвания обаче не се толерират (наричат ги чаршафи и доста потребители
твърдят, че не ги четат). Често се срещат некохерентни, хаотични текстове, но те също
не срещат одобрение, освен ако не става въпрос за някаква тежка житейска история.
В отчетните теми изказванията често започват с фатични фрази и продължават с
кратко повествование за случилото се напоследък. След това следват поименни
обръщения към някои от вече писалите в темата, като се изразява мнение за вече
споделеното или като се задава въпрос. Това е характерната рамка и за българския, и за
сръбския форум. И за двата форума е характерна т.нар. минимизация на езика
(Михайлова 2000) – използват се съкращения на често използваните думи и фрази: ММ
(мъжът ми), АБ (антибиотик) и т.н. (виж повече у Тодорова 2013).
В сръбския форум също се използват подобни абревиатури mm (мој муж), ab
(антибиотик), dr (доктор) и т.н. Тук обаче се пише почти безизключително на
латиница, въпреки стремежа на официалната сръбска власт да фаворизира кирилицата,
като често липсват диактиричните знаци (особено у потребителите, които пишат извън
Сърбия), напр. zubice smo resili da peremo 2x - jednom posle vecere, u budnom stanju, da bi "usvojio
process", a drugi put nakon ponocnog mleka, kad mu mi istrljamo cetkicom ili krpicom, dok on spava. on tad
nece da se probudi I nije zainteresovan, s druge strane mi nismo komforni da ga stavimo da spava bez pranja...
kad prestane da pije to ponocno mleko onda mozemo da se zadrzimo samo na pranju posle vecere.
В сръбския форум често, а понякога и в българския, се изпускат главните букви,
точките, различните мисли се отделят графично в отделен параграф:
iako je ovo bebeca kafanica, prvo da pozelim svim djacima i prosvetnim radnicima srecan pocetak
skolske godine!!!
nadam se da su sve bebice i decica dobro i zdravo!
meni se ne čini tako ima i doručak i ručak i večeru i užinu + sisa
koliko kontam problem je noćno buđenje, a to može i ne mora da ima veze sa glađu e sad kad ja stanem da
kukam..
kod muza na poslu katastrofa.. oboje nismo spavali od stresa.. da sad ne davim time, izboricemo se ali
bice bas gadan period
mali kica srecom ne reaguje na taj nas stres, jos je u onoj fazi da siki na 2 sata, zaspe na pola puta pa
nikad sike ne isprazni.. sjeca li se ko kad krenu da prazne siku kako treba?
dilema mi je i promaja
koliko smije da se ostavi otvoren prozor ako je beba u sobi? mi volimo da nam pirka.. a sve nesto
tripujem skodi li to njemu..
fakat su i u porodilistu bili otvoreni prozori kad su oni s nama
ova dvojica su isto ocito u soku, posebno mladji.. ali ajde i to ce se valjda sleci vremenom..
ah.. ima da mi bude ludo u narednom periodu..1
И в двата форума преобладават сложните изречения, при това сложните смесени:
Meni su to konkretni obroci jer ih dopuni jos i sa mlekom tj sisom...jedino sto su kolicinski mali ali ipak
cenim da je ok jer proba po nekoliko razlicitih ukusa na dan.
1 http://www.roditelj.com/forums3/index.php?showtopic=59040&st=0&start=0
Kad sam pedija pre dva meseca pitala sta da radim rekao je da on zeli moju blizinu i da spava sa
mnom...2
Във Фейсбук някои мами казаха, че слагат и масло, та когато се сетя, слагам и аз, (става по-
вкусно), но понеже от години я правя без масло и просто не съм свикнала да добавям и него всеки път.
Иначе Любито е права, че звучи извратено да е с чай, ама на мен ми е мега вкусно съм пълен
традиционалист по отношение на храната и никак не обичам странни вкусове).
Ще забавя захранването да не взема да уплаша детето и да не иска да вкуси, пък и то милото
като види малката метална лъжичка сигурно я свързва с капките и ампулките дето му ги давам.3
В заключение можем да кажем, че комуникацията в българските и сръбските
форуми за родителство има много сходни черти. Както се очаква, участничките са
предимно жени, при това майки с малки деца. Споделят се ежедневни случки и
проблеми, участничките в комуникацията изразяват своята съпричастност към
проблемите на останалите, често се обръщат персонално към всеки потребител. Има,
разбира се, и теми, които засягат въпроси, свързани със социални и обществено
значими проблеми.
Езикът, който използват потребителките, е неформален, макар и писмен.
Наблюдава се стремеж към минимизация, към опростяване на лексикалните и
синтактичните структури. Диакритичните знаци, главните букви, точките и запетаите
често се пропускат. В същото време се предпочитат сложните изречения може би
защото често се пише на един дъх, с желание всичко да се каже наведнъж. Този тип
писане понякога затруднява разбирането, но в темите, посветени на проблемите около
майчинството, съпричастността е водеща. В останалите теми обаче обърканият изказ,
неграматичните структури и откровената неграмотност не се толерират и често са обект
на иронизиране.
Литература:
Ангелова 2009: Ангелова, В. Бг мама – виртуални „количкарки“ и кърмачки на гражданското
общество. – В: Новите млади и новите медии. София: Институт „Отворено общество“. 59–70.
<http://www.selmira.net/sites/selmira.net/files/resources/novite%20mladi%20final.pdf>
Буркарт 2000: Буркарт, Р. Наука за комуникацията. В. Търново: ПИК.
Виденов 2000: Виденов, М. Увод в социолингвистиката. София.
Грозева 2011: Грозева, М. Езикът в интернет. София: ЛЦР издателство.
2 http://www.roditelj.com/forums3/index.php?showtopic=59040&st=40
3 http://www.bg-mamma.com/index.php?topic=813112.705
Еко 1993: Еко, У. Трактат по обща семиотика. София: Наука и изкуство.
Кирова 2007: Кирова, Л. Електронният форум като жанр на компютърно опосредствената
комуникация. В: Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91)
<http://liternet.bg/publish3/lkirova/e-forum.htm>7.09.2014.
Михайлова 2000: Михайлова, Н. Интернет – минимизация на езика. В: Електронно списание
LiterNet, 10.08.2000, № 8 (9) <http://liternet.bg/publish/nimihailova/inet.htm> 2.01.2015.
Тодорова 2013: Тодорова, Б. За някои специфични лексикални употреби във форумите на bg-
mamma. B: 70 години българска академична лексикография,АИ "Проф. М. Дринов", стр. 438-
446.
Crystal 2006: Crystal, D. Language and the Internet, Cambridge Univ. Press.
Halliday, Hasan 1990: Halliday M.A.K., R. Hasan Language, Context and text: Aspects of
Language in a Social – Semiotic Perspective, Oxford Univ. Press.
Preece 2004: Preece, J. Designing and evaluating online communities: research speaks to emerging
practice. Int. J. Web Based Communities, 1(1). – В:
<http://johnnyholland.org/2009/09/21/understanding-experience-of-social-network-sites/> 2.01.2015.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
The aim of the paper is to represent some of the most specific lexical uses in the biggest Bulgarian Internet forum platform-bg-mamma. The trend towards lexical economy and the tendency to language expressiveness are the two leading principles of that kind of communication. Some of the investigated words are linked to the maternity period but there are also words from different areas of life. The tendencies observed are close to the conclusions made by investigators of Internet communication as well as investigators of the colloquial everyday language. Internet forum, univebation, lexical economy, abbreviation, maternity Общуването в глобалната мрежа е част от ежедневието на все повече хора, особено на тези в активна възраст. То задоволява нуждата от комуникация във все по-отчужденото ни общество, като позволява на хората да достигат лесно до необходимата им информация, да откриват съмишленици, да получават подкрепа, да се забавляват. Особено полезна се оказва мрежата за създаване на контакти по интереси. Възникнаха много специализирани форуми, блогове и фейсбук страници, които безпроблемно свързват пространствено отдалечени потребители. Виртуалният свят днес е повече от реален за огромна част от нас – и докато работим, и докато се забавляваме. Най-големият български форум продължава да е този към сайта bg-mamma. Причината е ясна – пишещите във форума са жени в активна възраст, обединени от майчинството – една от най-важните социални фунции на жената и днес. Специфичната комуникативна ситуация дава възможност за словотворчество. Онова, което си поставихме за цел да изследваме, беше дали във форума има употреби, които се срещат системно само в този форум; дали има употреби, които са силно
Article
This study deals with the linguistic study of texts as a way of understanding how language functions in its immensely varied range of social contexts. The authors adopt a functional approach to language, in which the different registers or functional varieties of a language are explained by reference to the different contexts in which they occur. Their analysis reveals how, on the one hand, each text is unique, while on the other, the way a text is organized and the kinds of coherence it displays are closely related to the place and the value that it has in its social and cultural environment.
Article
What makes online communities successful? There are many indicators of success. Some are easily observed and measured, such as the number of people registered in the community, or the number who participate, or the number of messages posted, replied to or read over a certain period. How community members judge their community is also important. What do they like or dislike and how committed are they to the community? In this paper, we describe participatory community-centred development an approach that relies heavily on iterative evaluation. We then point out that standard evaluation techniques are inadequate for evaluating online communities because they do not address sociability. Finally, we propose two approaches from research that can be tailed for evaluating online communities. Both attempt to draw directly on what community users want. The first is rooted in ethnography and the second is a form of heuristic evaluation. The paper ends with an agenda for developing these approaches to make them practical yet robust.
Електронният форум като жанр на компютърно опосредствената комуникация. В: Електронно списание LiterNet, 29.06
  • Л Кирова
Кирова 2007: Кирова, Л. Електронният форум като жанр на компютърно опосредствената комуникация. В: Електронно списание LiterNet, 29.06.2007, № 6 (91) <http://liternet.bg/publish3/lkirova/e-forum.htm>7.09.2014.