DataPDF Available

Çok Noktalı Şekillendirme İle Parça Üretimi

Authors:
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
____________________________________________
*Sorumlu Yazar: Doruk, E., emre.doruk@tofas.com.tr 78
Çok Noktalı Şekillendirme ile Parça Üretimi
İsmail DURGUN, Emre DORUK*
TOFAŞ, Türk Otomobil Fabrikası A.Ş., Bursa/Türkiye
Yayın Bilgisi
Özet
Yayın Geçmişi
Geliş Tarih:
25.11.2014
Revizyon Tarihi:
09.12.2014
Kabul Tarihi:
26.12.2014
Çok noktalı şekillendirme esnek bir imalat yöntemidir. Bu
yöntem özellikle değişen boyutlardaki sac metallerin 3 boyutlu
şekillendirilmesinde kullanılmaktadır. Bu çalışma, çok noktalı
şekillendirme yönteminin temel prensiplerini ve bu yöntem
kullanılırken karşılaşılabilecek problemleri incelemektedir.
Çalışma kapsamında ayrıca pot çemberi ve elastik yastık
kullanımının şekil verme kalitesine etkisi ve sac metallerin
şekillendirilmesindeki en büyük problem olan geri esnemeyi
etkileyen faktörler incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler
Çok noktalı şekillendirme
Sac metal şekillendirme
Keywords:
Multi-point forming
Sheet metal forming
Part Production Using Multi-Point Forming
Abstract
Multi-point forming is a flexible manufacturing method. This
method is used to shape of varying sizes 3D sheet metal. This
study examines basic principles of multi-point forming method
and the problems that are encountered when using this method.
We also investigated influence sheet metal forming quality in
case of using drawbead and elastic pillow and factors that effect
springback which is the biggest problem on sheet metal forming.
1. GİRİŞ
Çok noktalı şekillendirme (MPF), metal sacların yüzeylerinin üç boyutlu
şekillendirilmesinde kullanılabilen esnek bir yöntemdir. Geleneksel
yöntemlerin kullanıldığı üretimde sac metale verilecek belirli bir form, sadece
o formu verebilmesi için özel olarak hazırlanmış kalıp ile sağlanabilmektedir.
Kalıpların tasarımı ve üretimi masraflı ve vakit alan bir iştir ayrıca büyük
oranda işçinin ve tasarımcının tecrübesine bağlıdır.
Değişken formlu bir kalıp kullanarak sacların şekillendirilmesi fikri;
tasarım tekrarlamalarını hızlı ve neredeyse masrafsız olarak yapmaya imkân
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 79
vermektedir. MPF metodu sayesinde farklı formlardaki sac metallerin tek bir
kalıp sistemi kullanılarak şekillendirilmesi mümkün olmaktadır. Havacılık,
uzay, gemi ve otomotiv endüstrileri gibi modern endüstrilerde yüzey
panellerinin şekillendirilmesi önemli rol oynamaktadır. Bu endüstrilerdeki
ihtiyaç sonucunda MPF teknolojisinde son yıllarda birçok gelişmeler olmuştur
[1,8].
Çok noktalı şekillendirmede geleneksel kalıpların yerini alt ve üst olmak
üzere bir çift pim matrisi alır ve bu pimlerin bağıl pozisyonu hedeflenen forma
göre değişiklik gösterebilmektedir. Her bir pimin pozisyonunun kontro
sonucu pim matrisi çok noktalı kalıba dönüşür. Bu çok noktalı kalıp sayesinde
farklı şekillerdeki üç boyutlu sac metal parçaların şekillendirilmesi
yapılabilmektedir.
Klasik birçok noktalı şekillendirmede sistem dört ana bileşenden
oluşmaktadır: Pres, uygun bir CAD/CAE/CAM yazılımı, bilgisayar kontrol
sistemi ve form ölçüm sistemi. Pres sistemin temel elemanıdır.
CAD/CAE/CAM yazılımı çok noktalı kalıbın üç boyutlu formunu meydana
getirir ve şekil verme işlemi esnasında oluşabilecek kusurları öngörmek
amacıyla sayısal analizleri yürütür. Bu sırada CAD yardımıyla oluşturulan
form bilgisayar kontrol sisteminin komutuyla çok nokta kalıpta oluşturulur.
Ölçüm sistemi ise oluşturulan parçayı ölçer ve kapalı çevrim sistemlerde CAD
programına geri bildirim göndererek geri esneme kayıplarının önlenmesini
sağlar [2, 10, 12, 24, 25].
Literatürde çok noktalı şekillendirme ile yapılan çalışmalar incelendiğinde
parça yüzey kalitesi, kırışma, çukurlaşma, kalıp maliyetleri, geri esneme
telafisi gibi konular üzerinde yoğunlaşıldığı tespit edilmiştir [3-14].
Liu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, elastik yastık kullanımının çok
noktalı sac şekillendirme analizlerindeki etkilerini araştırmış ve simülasyon
ortamında elastik yastık kullanım şartlarını optimize etmişlerdir.
Optimizasyonu yapılmak istenen parametreler, elastik yastığın kalınlığı ve
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 80
sürtünme katsayısıdır. Bu parametrelerin iyileştirilmesi ile çok noktalı
şekillendirme ile elde edilecek parça yüzey kalitesinin arttırılması
amaçlanmaktadır [15].
Maier ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, çok noktalı şekillendirme ile
üretilen sac metal parçanın üretimi esnasında geri esneme telafisi için sisteme
geri besleme yapan bir data toplama yazılıgeliştirmişlerdir. Bu yazılım ile
çok noktalı şekillendirme yöntemi ile geri esnemesiz sac metal parça üretimi
mümkün olabilmektedir [16].
Fuxing ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, titanyum alaşımlı sac parçanın
çok noktalı şekillendirme ile simülasyon ortamında üretimini
gerçekleştirmişlerdir. Çok noktalı şekillendirmenin en temel problemlerinden
olan kırışma ve çukurlaşma problemi ile titanyum alaşımlı malzeme
kullanıldığında karşılaşılmamıştır. Ayrıca elastik yastık ve pot çemberi
kullanımı da çıkan parçanın form alma kalitesini olumlu yönde etkilemektedir
[5].
Jia ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, bölgesel çok noktalı şekillendirme
ile çok büyük boyutlardaki sac metal parçaların şekillendirmesine yeni bir
yaklaşım getirmişlerdir. Bu metot ile büyük sac metal parçaların
şekillendirilmesi kademeli olarak MPF presi ile yapılmaktadır [6, 22, 27, 28].
Li ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, çok noktalı şekillendirme tiplerinden
olan gererek şekillendirme yöntemi ile sac parça üretiminin sanal analizleri
gerçekleştirilmiştir. Elastik yastık kullanımı ve geri esneme telafisinin gererek
şekillendirmede nasıl kullanıldığı ve verimi araştırılmıştır. Elastik yastığın
kalınlığı 8 mm, sürtünme faktörü ise 0.1’dir [7].
Literatürdeki çalışmalar incelendiğinde sonuç olarak; çok noktalı
şekillendirme teknolojisi kalıp maliyetini azaltır, esnek kullanım sistemi sağlar
ve parçada eşit deformasyon dağılımı elde etmek için elverişlidir. Dolayısıyla
ar-ge prototip çalışmaları için uygun bir sac metal şekillendirme yöntemidir.
Fakat parça boyutsal hassasiyeti, yüzey kalitesi ve geri esneme telafisi
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 81
konularında gelişime açıktır. Yapılan bu çalışmada, çok noktalı şekillendirme
yöntemi avantaj ve dezavantajları ile birlikte ele alınmış, parça üretiminde
yaşanan bazı problemlere sunulan çözümler ve bulgular tespit edilmiştir.
1.1.Yeniden Ayarlanabilir Kalıplar Kullanarak Sac Metallerin
Şekillendirilmesi
Yeniden ayarlanabilir imalat yöntemleri, sistem yapılandırmasında hızlı
değişimler yapabilmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu yöntemlere örnek olarak;
sayısal kontrollü şekillendirme (inkremental şekillendirme) yeniden
ayarlanabilir mandrel ile sıvama, yeniden ayarlanabilir zımba ile hidro-
şekillendirme, çok noktalı şekillendirme gibi imalat yöntemleri verilebilir [15].
1.1.1. Sayısal Kontrollü Şekillendirme (İnkremental Şekillendirme)
Bu metotta basit geometrili (çoğu zaman yarım küre şeklinde) bir takım
makinanın dikey eksenine monte edilir ve bu takımın hareketi sonucu
kademeli olarak sac metale hedeflenen şekil verilir. Bu işlem üç veya daha çok
eksenli bir CNC tezgâhı kullanarak yapılabilmektedir.
İşlenen parçanın yüzey kalitesi yüksektir. İşlem maliyeti geleneksel kalıpla
şekillendirmenin % 5-10’u civarındadır. İşlenen parçanın doğruluğu; geri
esneme, parça şekli, takım şekli ve boyutu, parça kalınlığı, parçanın malzemesi
ve izlenen takım yoluna bağlıdır. Oldukça yavaş bir yöntemdir.
Şekil 1. Sayısal kontrollü şekillendirme [15]
Yöntemin uygulanmasında kullanılan takım rijit malzemeden olabildiği
gibi (genellikle karbür ve HSS) , su jeti ve lazer kullanılarak yapılan form
verme çalışmaları da mevcuttur. Literatürde yapılan çalışmalar incelendiğinde
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 82
takımın geometrisinin yarım küre şeklinde sabit uçlu ya da yataklanmış serbest
olarak dönebilen küre şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Şu ana kadar yapılan
çalışmalar genellikle sac malzemeler için yapıldığından eğer metal olacaksa
uygulanacak sacta daha sert bir kullanılması gerekecektir. Sayısal kontrollü
şekillendirmede şekillendirmeyi etkileyen paramatreler; takımın şekli, ilerleme
hızı, Z yönündeki ilerleme, karşı takımın kullanılmavb. olarak sıralanabilir
[23, 26].
1.1.2. Yeniden Ayarlanabilir Mandrel ile Sıvama
İçi boş ve dairesel formlu sac metal parçalar elde etmek için sıvama
mükemmel bir yöntemdir. Yüksek devir sayılarında sac metalin mandrel
üzerine sıvanması yoluyla istenilen form elde edilir. Mandrel teleskobik
başlardan oluşur ve her bir başın eksenel yönde pozisyonu sayısal olarak
kontrol edilmektedir.
Şekil 2. Yeniden ayarlanabilir mandrel ile sıvama [15]
1.1.3. Yeniden Ayarlanabilir Zımba ile Hidro-Şekillendirme
Hidro-şekillendirme, basınçlı şekillendirme sıvısından faydalanarak yapılan
sac metal şekillendirme işlemlerinin bir alt grubunu oluşturmaktadır. Zımba
birçok pimin yan yana ve düzenli bir şekilde diziliminden oluşmaktadır. Her
bir pimin düşey eksende sayısal ve bağımsız olarak kontrol edilmesi ile
istenilen form oluşturulur.
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 83
Kalıp ve zımbanın düşük aşınma oranı, daha iyi bir plastik deformasyon
dağılımı ve takım maliyetinin azalması sebebiyle kayda değer ekonomik
tasarruflar sağlanmaktadır. Yüzey için ikinci bir operasyon ihtiyacının
azalması sebebiyle otomotiv ve havacılık endüstrisi bu konuya büyük ilgi
göstermektedir.
Şekil 3. Yeniden ayarlanabilir zımba ile hidro-şekillendirme [15]
1.1.4. Çok Noktalı Şekillendirme
Çok noktalı şekillendirme yöntemi gererek şekillendirme için MPF ve
derin çekme için MPF olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.
Gererek şekillendirme için MPF yönteminde sadece alt kalıp
kullanılmaktadır. Sac metale uçlarından çekme gerilmesi verilip kalıba
sarılarak istenilen form verilmektedir.
Şekil 4. Gererek şekillendirmede operasyon tipleri [15]
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 84
Gererek şekillendirme işlemi Şekil 4’te görüldüğü gibi üç farklı şekilde
yapılabilmektedir:
Sac metal önce gerilir, sonra kalıba sarılır.
Sac metal önce kalıba sarılır, sonra gerilir.
Sac metal önce gerilir, sonra kalıba sarılır ve bir miktar daha gerilir.
Şekil 5’te gererek şekillendirmede kullanılan tek kalıp görülmektedir.
Şekil 5. Gererek şekillendirmede kullanılan tek kalıp [15]
Derin çekme için MPF metodunda kalıp alt ve üst olmak üzere iki parçadan
oluşur ve her bir kalıbı düzenli bir şekilde dizilmiş pimler oluşturur. Her bir
pimin bağımsız olarak kontrol edilebilmesi en uygun şekillendirme yolu
kullanarak işlem yapmaya imkan verdiği için ortaya çıkabilecek kırışma,
yırtılma gibi sorunlar en aza indirgenmiş olur [16]. Şekil 6’da derin çekmede
kullanılan pimli alt ve üst kalıp görülmektedir.
Şekil 6. Derin çekme için MPF (alt ve üst kalıp)
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 85
Wang ve arkadaşları yaptıkları çalışmalarda, çok noktalı gererek
şekillendirme ile düşük üretim adetlerindeki uçak dış kabuk parçalarının
üretimi ilgilenmişlerdir. Çok noktalı gererek şekillendirme işleminde zımba
elemanının çıkan parça üzerindeki etkilerini araştırmışlardır. Yarım küresel
şekle sahip mba ucunun farklı yarıçap değerlerinde şekillendirme
kabiliyetine bakmışlar, bunlarla ilgili analizleri sanal olarak gerçeklemişlerdir.
Yapılan analizler sonucu optimum çözümün zımba elemanın tepe açısının 30°
olduğu tasarımda yakalandığı bulunmuştur [8].
Cai ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, çok noktalı şekillendirmede en
temel problemlerden olan; kırışıklık, çukurlaşma ve geri esnemenin sonlu
elemanlar ile modellenmesini gerçekleştirmişlerdir. Seçilen düz bir plaka için
yapılan simülasyon sonuçları, fiziksel testlerle karşılaştırılmıştır. Elastik yastık
kalınlığının, üretilen parçanın yüzey kalitesine direkt olarak etkisi olduğunu
gözlemlemişler. Konvansiyonel derin çekmede olduğu gibi pot çemberi
kullanımı da kırışıklıkları önlemede bir çözüm olarak kullanılabilmektedir [9].
1.1.5. Yöntemlerin kıyaslanması
Sayısal kontrollü şekillendirme (İnkremental Şekillendirme) yönteminde bu
işlem için kullanılan özel aparat, sadece sac metali tutan yapı ve şekillendirme
takımı olduğu için diğerlerine göre en maliyetsiz yöntemdir. Ancak oldukça
yavaş bir yöntemdir. Takımın sadece düşey eksende çalışması nedeniyle içe
doğru meyilli formlar verilemez ancak bu sorun 5 veya daha çok eksenli CNC
freze kullanımıyla aşılabilmektedir.
Yeniden ayarlanabilir mandrel ile sıvama işlemi sadece eksenel simetrik içi
boş dairesel parçaların şekillendirilmesinde kullanılabilmektedir. Parçada
homojen deformasyon dağılımı elde etmek diğer yöntemlere göre daha zordur.
Yeniden ayarlanabilir zımba ile hidro şekillendirme yönteminde ise
parçada ve kalıpta oluşan aşınma en düşük seviyededir. Elde edilen parça
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 86
zeyi kalitesi diğer yöntemlere göre iyidir. Şekillendirilen malzeme ve
kalınlıkları; verilmek istenen form ve elde edilebilecek basınç ile sınırlıdır.
Çok noktalı şekillendirme yönteminde ilk yatırım maliyeti diğerlerine
nazaran yüksektir. İşlem oldukça hızlıdır. Çevrimiçi ölçüm ve kapalı çevrim
kontrole elverişlidir. Geri esneme telafisi, tekrarlamalı şekillendirme ve
kademeli şekillendirme gibi özellikleriyle diğerlerine göre daha esnek bir
kullanım sağlamaktadır.
2. SAC METAL ŞEKİLLENDİRME İÇİN MPF TEKNOLOJİSİ
2.1. Temel Prensipler ve Deformasyon Karakteristikleri
Birçok kalıp kullanmak yerine farklı formlara sahip yüzeyleri
şekillendirirken, alttaki ve üstteki pimlerin yüksekliğini ayarlayarak MPF
kalıbı kullanılabilmektedir. Şekillendirilmek istenen yüzey ve pimlerin
kontrolünde pimlerin formunun büyük etkisi vardır. Eğer pimlerin ucu düz
olursa, parçası neredeyse tamamen çizgiler ve köşelerle temasta olacak, bu
da birçok hata ortaya çıkaracaktır. Pimlerin hareketinin hesaplanması ve
kontrolü tasarlanabilir ve bundan dolayı pimlerin kısımlarının
yuvarlatılmasında fayda vardır. Şekil 7’da düz ve yuvarlak uçlu pimler
gösterilmektedir [17].
Şekil 7. (a) düz uçlu ve (b) yuvarlak uçlu pimler [17]
Şekil verme işlemi esnasında sac metalde plastik deformasyonun
sağlanabilmesi için pimlere yeterli basınç uygulanmalıdır. Bu yolda temas
noktası gerçekte düz bir yüzeye dönüşür. Fakat pimlerin ucunun toplam ala
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 87
sac metalin toplam alanından çok daha az olduğu için kolayca çukurlaşmalar
oluşabilmektedir.
Şekil 8’de parçasının hizalı ve hizasız olduğu durumlar gösterilmektedir.
İş parçası hizalıyken temas noktasında incelme olur fakat çukurlaşma alanının
bağıl olarak küçük olması sebebiyle bunun çok fazla bir etkisi yoktur. İş
parçası hizalı değilse, kalınlık çok fazla değişmemesine rağmen çukurlaşma
alanı çok daha fazladır. Bundan dolayı çukurlaşma MPF metodunda dikkate
alınması gereken temel hatalardan biridir [17].
Şekil 8. (a) hizalı ve (b) hizasız parça [17]
MPF’de görülen diğer bir hata ise temas noktalarının alanının çok az
olması sebebiyle ortaya çıkan kırışıklıklardır. Kırışıklıklar Şekil 9’de de
görüldüğü gibi kararsızlığın kolayca yer aldığı parçanın baskısız bölümlerinde
oluşmaktadır [17].
Şekil 9. Kırışıklık oluşumu [17]
Sonuç olarak MPF’de görülen çukurlaşma, kırışıklık gibi hataların temel
sebebi pim ve sac metal arasındaki temas noktalarının alanının küçük
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 88
olmasıdır. Bu nedenle MPF uygulamalarındaki anahtar faktörlerden birisi
temas noktalarının alanını mümkün olduğunca artırmaktır. Bu noktada yay
çeliğinden ya da poliüretandan yapılmış bir elastik yastık kullanımı gündeme
gelebilmektedir [18].
Chen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, çok noktalı şekillendirmenin
esnekliğinden yararlanarak büyük boyutlardaki parçaların lüm bölüm
şekillendirilmesini içeren yöntemi kullanmışlardır. Fiziksel uygulamayı
simülasyon sonuçları ile karşılaştırmışlardır. Aynı parçayı hem çok noktalı
şekillendirme yöntemi ile hem de bölgesel çok noktalı şekillendirme ile
üretmişler ve sonuçların bölgesel şekillendirmede daha verimli olduğunu
görmüşlerdir [11].
2.2. Çok Noktalı Şekillendirmenin Tipleri
Hareket kabiliyetine göre sınıflama yapılacak olursa MPF’te kullanılan
pimleri; bağıl bağlamalı, pasif ayarlamalı ve aktif ayarlamalı olmak üzere üç
sınıfta toplamak mümkündür ve bunlar Şekil 10’da gösterilmektedir [19].
• Bağıl bağlamalı (sabit pim): pimler şekil verme işleminden önce gerekli
yüksekliklere göre ayarlanmaktadır.
• Pasif ayarlamalı: pimler işlem esnasında karşı pimden gelen kuvvet etkisinde
pasif olarak hareket etmektedir.
Aktif ayarlamalı: yükseklik, hız ve hareket yönü işlem esnasında aktif olarak
ayarlanmaktadır.
Şekil 10. (a) sabit pim (b) pasif pim (c) aktif pim [19]
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 89
Şekil 10’da gösterilen ve sistemi (erkek ve dişi kalıbı) oluşturan pimlerin
serbestlik derecesi doğrudan sistemin esnekliğini etkilemektedir. Sabit pim
kullanılan çok noktalı şekillendirme kalıbında daha nırlı sayıda farklı türden
parça basılabilirken, aktif pim kullanılan çok nokta şekillendirme kalıpları
esnek bir üretim kapasitesine sahiptir.
Şekil 11. MPF Yöntemleri [17]
Şekil 10’da gösterilen üç tip pimin farklı kombinasyonları ile Şekil 11’da
görülen dört çeşit çok noktalı şekillendirme yöntemi ortaya çıkmaktadır.
Bunların birincisi alt ve üst kalıbın sabit pimlerden oluştuğu çok noktalı kalıpla
şekillendirme (Multi Point Die Forming) metodudur. Bu metot geleneksel
kalıpla şekillendirmeye benzer fakat kalıp ayrık pimlere bölünmüştür. İkincisi
alt kalıbın pasif üst kalıbın sabit pimlerden oluştuğu çok noktalı yarı-kalıpla
şekillendirme (Multi Point Half Die Forming) metodudur. Üst kalıptaki sabit
pimler işlem öncesi istenilen forma göre ayarlanmaktadır. İşlem esnasında alt
kalıptaki pimler karşı pimlerden gelen kuvvet etkisinde işlem sonuna kadar
pasif olarak hareket etmektedir. Bu metodun en önemli özelliği kontrol edilen
pimlerin sayısının açık olarak düşmesidir. Üçüncü metot ise alt ve üst kalıptaki
pimlerin tamamının aktif pimlerden oluştuğu çok noktalı pres şekillendirme
(Multi Point Press Forming) metodudur. Bu metotta pimler istenilen forma
işlemden önce değil işlem esnasında ayarlanmaktadır. Pimler arasında bağıl bir
hareket vardır ve her bir pim küçük bir pres gibi davranmaktadır. Bu metot
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 90
kuvvet durumunun en iyi olduğu tamamen esnek bir karakteristik
sergilemektedir ve en iyi deformasyon dağılımını elde etmek amacıyla
deformasyon yolu serbest olarak değiştirilebilmektedir. Dördüncü ve son metot
ise çok noktalı yarı pres şekillendirme (Multi Point Half Press Forming)
metodudur. Bu metotta alt kalıptaki pimler pasif, üst kalıptaki pimler ise aktif
pimlerden oluşmaktadır. İşlem esnasında aktif pimler ayarlanır ve pasif pimler
aktif pimlerin etkisinde işlem sonuna kadar pasif olarak hareket etmektedirler.
Pim hareketlerinin kontrolü, üretilecek parçanın CAD geometrisi üzerinden
takım yolu tanımlanarak ve tanımlanan bu takım yolunun CNC dik işleme
merkezine (G-kodları olarak) programlanması ile gerçekleştirilmektedir.
İmalat sonrasında elde edilen parçanın optik ölçümleri yapılarak, parçanın
CAD geometrisi ile karşılaştırılır. Şekil 12’da çok noktalı şekillendirme
metodu ile şekillendirilmiş bir sac metal parça görülmektedir.
Teoder ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, yeniden ayarlanabilir çok
noktalı şekillendirmede farklı geometrik konfigüreasyonlar üzerinde
çalışmışlardır. Matlab programı kullanılarak, zımba (hareketli pinler) grubu
hareketleri etkin bir şekilde kontrol edilmiş, yöntem ile elde edilen parçaların
şekillendirilebilirlik kapasiteleri arttırılmıştır [13].
Wang ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, gererek çok noktalı
şekillendirme yönteminde çukurlaşmalara sebep olan lokal gerilme ve
deformasyonlar üzerinde durmuşlardır. Çalışmada, elastik yastık kullanıve
pim boyutları ile ilgili bir dizi simülasyon yapılmış, kullanılan pim yarıçapı 25
mm olduğunda kullanılma gereken elastik yastığın 30 mm kalınlığında
olması gerektiği bulunmuştur. Çalışmada ayrıca, kullanılan pim büyüklüğü
azaldıkça oluşan çukurların azaldığı tespit edilmiştir [14].
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 91
Şekil 12. MPF ile şekillendirilmiş sac metal [17]
Şekil verme işlemi esnasında yük kaldırıldıktan sonra sac metalde kalınlık
üzerindeki düzgün olmayan deformasyon dağılımının sonucu olarak geri
esneme olmaktadır. Yani kalıntı gerilmelerin sonucunda geri esneme
olmaktadır. Bu problem MPF metodu kullanılarak pimlerin hassas ayarı ile
çözülebilmektedir. Hatta MPPF’in esnek karakteristiğinden faydalanarak sac
metale geri esneme olmadan şekil vermek mümkündür. Çünkü Şekil 13’den de
anlaşılacağı üzere aktif pimler şekil vermenin her aşamasında hedeflenen
formu yakalamak için geri esneme telafisi yapmaktadır. Bunun için aktif
pimlerin yönünü ve hareket hızlarını iyi programlamak gereklidir. Böylece
yukarıda bahsedildiği gibi geri esneme olmadan parça imalatı mümkün
olmaktadır.
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 92
Şekil 13. Tekrarlamalı şekil verme [17]
2.3. Şekil Verme Hatalarının Tahmini ve Kontrolü
Kırışıklıklar ve çukurlaşmalar MPF’de görülen en temel kusurlardır. Temas
koşullarının geleneksel kalıptakine göre farklı olmasından dolayı kırışma olayı
farklılıklar göstermektedir.
Şekil verme kusurlarını tahmin etmek için sayısal analiz verimli bir yoldur.
Fakat MPF’de temas sınırlarının karmaşıklığı nedeniyle şekil verme işleminin
sayısal analizi geleneksel kalıptakine göre çok daha karışıktır. Şekil 14’de
MPF’in sonlu eleman modeli ve analiz sonuçları görülmektedir.
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 93
Şekil 14. MPF’in sonlu eleman modeli ve simülasyon sonuçları [15]
MPF’de görülen kırışıklıklar pot çemberi kullanımı ile veya deformasyon
yolunun saptanması ile giderilebilmektedir. MPF’de pimler sac metale etkiyen
birleşik yükler olarak temsil edilir ve bu birleşik yükler sac metalin
deformasyonunu yüksek oranda bölgeselleştirir, bunun sonucunda ise sac
metalde çukurlaşmalar oluşur. Bu çukurlaşmaları engellemek için araya
poliüretan, kauçuk, yay çeliği gibi malzemelerden mamul elastik yastık
koymakta fayda vardır. Şekil 15 elastik yastık kullanılarak ve kullanılmayarak
yapılan MPF simülasyonlarının sonuçlarını göstermektedir.
Şekil 15. MPF’de çukurlaşma simülasyonu [15]
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 94
Paunoiu ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, çok noktalı şekillendirmede
geri esneme telafisini ele almışlardır. Geri esneme telafisi için bir model
oluşturulmuştur. Üretilecek modelin yüzeyi ayrık geometrilere bölünür, bu
yüzeyin zımba yüzeyi ile temas ettiği noktalar belirlenir. Bu bilgiler Dynaform
yazılımına aktarılarak geri esneme sanal ortamda modellenir ve bu bilgiler
daha sonra geri esneme telafisinde kullanılmaktadır [12].
2.4. Pot Çemberi Kullanarak MPF
Kompleks şekilli 3 boyutlu sac metal parçaların geniş deformasyonlarla
şekillendirilmesi esnasında zlem içi baskı kuvvetleri sıklıkla kırışıklığa yol
açar. Geleneksel derin çekme işleminde sac metal pot çemberi ile çevresel
olarak baskı altında tutulmaktadır. Bu baskı kuvveti ne çok fazla ne de çok az
olmalıdır. Kuvvet çok olursa malzemenin akmasına izin verilmez yırtılma olur,
az olursa malzeme gereğinden fazla akarak kırışıklıklar oluşabilmektedir.
MPF’de de yine pot çemberi tekniği kullanılarak kırışıklıklar elimine
edilebilir. Şekil 16 ve Şekil 17’te pot çemberi kullanılarak ve kullanılmayarak
MPF işlemi uygulanmış sac metal parçalar görülmektedir.
Şekil 16. MPF ile şekillendirilmiş parçalar (a) pot çemberli ve (b)
pot çembersiz [15]
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 95
Şekil 17. Pot çemberi kullanarak MPF ile şekillendirilmiş parçalar [15]
3. ELASTİK YASTIK KULLANIMININ ŞEKİL VERME KALİTESİNE
ETKİSİ
Çok noktalı şekillendirmede pimler sac metale birleşik yükler aktarır ve bu
olay pimlerin temas noktası ve çevresindeki küçük alanda çukurlaşmalara
sebebiyet verir. Sac metal ve pimler arasında kullanılacak elastik yastık
birleşik yükleri yayılı yüke dönüştürerek kuvvet dağılımı dengelemektedir.
Elastik yastık şekil verme işlemi esnasında verilmek istenen geometrinin kenar
ve köşe noktalarında kırışma olayı ile karşılaşır ve fazla malzemenin kaçacak
yeri olmamasından dolayı sac metal ile kenetlenmesi sebebi ile kırışıklıklar sac
metale de aktarılır. Bu yüzden kullanılan elastik yastığın malzemesi ve
kalınlığı önemli parametrelerdir. Elastik yastık yumuşak olursa pimler elastik
yastığı ezerek sac metale nüfuz eder ve çukurlaşmalar giderilememiş olur.
Elastik yastık sert olursa istenilen form sac metale verilemez.
Aynı zamanda elastik yastık ucuz olmalı ve birçok kez kullanılabilmelidir.
İdeal elastik yastık başlangıçta çok yumuşak, sacla arasındaki boşluk tamamen
kapandığında ise mükemmel katılıkta olmalıdır [12]. Alfaidi, Xiaoxing ve
Nwir elastik yastığın şekillendirme kalitesine etkisini inceledikleri çalışmada
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 96
Ls-Dyna programını kullanarak; 1 mm kalınlığında StE 260 sac metal ve 1,2
gr/cm3 yoğunluktaki 50 MPa kayma modüllü 38 Mat_Blatz_Ko_Foam tipi
elastik yastık kullanılarak yapılan sayısal analizde en iyi sonuçların elastik
kalınlığının sac metal kalınlığına eşit olarak alındığında ortaya çıktığı
bulmuşlardır [20].
4. ÇOK NOKTALI ŞEKİLLENDİRMEDE GE ESNEMEYİ
ETKİLEYEN FAKTÖRLER
MPF’de geri esnemeyi etkileyen faktörler ana olarak sac kalınlığı,
deformasyon miktarı ve malzeme özelliklerinden oluşmaktadır. Bu faktörlerin
etkisini detaylı bir şekilde incelemek için Li, Seo ve arkadaşları MPF metodu
ile şekillendirilen farklı geometrilerdeki parçalarının sanal analizlerini
gerçekleştirmişlerdir. Detaylar takip eden alt başlıklarda verilmektedir [21].
4.1. Sac Kalınlığı
3 mm eğrilik yarıçaplı; 10, 20, 30 ve 40 mm kalınlıktaki silindirik ve
küresel parçaların MPF işleminin ve geri esneme olayının bir dizi sanal analizi
yapılmıştır. Şekil 18’da görüldüğü gibi parçalarının işlem sonrasındaki şekli
ile hedeflenen şekil karşılaştırılmıştır.
Şekilden de görüldüğü üzere geri esneme analizlerinde silindirik ve küresel
yüzeyli iş parçaları kullanıldığında şekil sapması sac metal kalınlığının
artmasıyla azalır. Bunun sebebi aynı hedeflenen şekle sahip olduklarında kalın
parçada plastik deformasyon miktarının ince parçadakine göre fazla olmasıdır.
Bundan dolayı kalın parçadaki geri esneme miktarı ince parçadakine göre daha
azdır. Şekil 19’de görüldüğü gibi silindirik ve küresel yüzeyli iş parçaları için
sac kalınlığı arttıkça geri esneme oranı azalmaktadır.
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 97
Şekil 18. Şekillendirilen parçaların geri esneme sonrası profilleri ve
hedeflenen şekil [21] a. Silindirik yüzey b. Küresel yüzey
Şekil 19. Geri esneme oranları (gerçek model ile kalıptan çıkan parça arasındaki
boyutsal sapma, mm/mm) ve sac kalınlığı arasındaki değişim [21]
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 98
Küresel yüzeyliye ait olan ile karşılaştırıldığında silindirik yüzeyli parçaya
ait eğrinin önemli ölçüde değiştiği görülmektedir. Bu karmaşık şekilli
parçaların geri esnemesinin basit şekilli parçalara göre sac kalınlığına daha az
duyarlı olduğunu göstermektedir.
4.2. Deformasyon Miktarı
Şekil verme işlemindeki küçük yarıçaplı kıvrımlar büyük deformasyon
miktarları oluştururlar. Deformasyon ve geri esneme miktarı arasındaki ilişkiyi
incelemek için, küresel ve silindirik yüzeyli 20 mm kalınlığındaki; 1, 2, 3 ve 4
mm yarıçaplı kıvrımlı parçaların MPF işleminin ve geri esneme olayının
sayısal analizleri yapılmıştır. Şekillendirilen parçaların geri esnemeden önce ve
sonraki profilleri Şekil 20’de görülmektedir.
Şekil 20. Farklı eğrilik yarıçapında şekillendirilen iş parçalarının geri
esnemeden önce ve sonraki profilleri (R: hedeflenen eğrilik
yarıçapı) a. Silindirik yüzey b. Küresel yüzey [21]
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 99
Şekilden de görüldüğü üzere silindirik ve küresel yüzeyli parçaların her
ikisi için de şekil sapması eğrilik yarıçapının azalmasıyla paralel olarak
azalmaktadır. Bunun sebebi yarıçapın azalmasıyla birlikte toplam deformasyon
erisindeki elastik deformasyon oranının küçülmesidir. Bundan dolaelastik
geri dönüş deformasyon miktarının artmasıyla azalmaktadır. Kıvrım yarıçapına
bağlı olarak değişen geri esneme oranları Şekil 21’de görülmektedir.
Şekil 21. Kıvrım yarıçapına bağlı olarak değişen geri esneme oranları(gerçek
model ile kalıptan çıkan parça arasındaki boyutsal sapma, mm/mm)[21]
4.3. Malzeme Özellikleri
Elastiklik modülü ve akma dayanımı çok nokta şekillendirmede geri
esnemeyi etkileyen diğer önemli faktörlerdir. Silindirik yüzeyli, 20 mm
kalınlığında, 3 mm vrım yarıçaplı ve farklı elastiklik modülü ve akma
dayanımına sahip malzemelerin MPF işleminin ve geri esneme olayının
simülasyonları yapılmıştır. Şekillendirilen parçaların profili arzulanan şekle ait
profillerle Şekil 22 ve Şekil 23’de görüldüğü gibi karşılaştırılmıştır.
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 100
Şekil 22. Farklı elastiklik modülüne sahip parçaların geri esneme
sonrası profilleri ve arzulanan profil [21]
Şekil 23. Farklı akma dayanımına sahip parçaların geri esneme sonrası
profilleri ve arzulanan profil [21]
Şekillerden de görüldüğü üzere geri esneme akma dayanımının artmasıyla
ve elastiklik modülünün azalmasıyla artmaktadır.
5. SONUÇLAR
Bu çalışmada öncelikle yeniden ayarlanabilir kalıplar ile yapılan sac metal
şekillendirme yöntemleri tanıtılmıştır. Bu yöntemlerden çok noktalı
şekillendirme yönteminin (MPF) temel prensipleri, deformasyon
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 101
karakteristikleri, tipleri, ortaya çıkabilecek şekillendirme kusurları ve kontrolü
anlatılmış ve pot çemberi kullanımının faydalarına değinilmiştir. Son olarak ta
elastik yastık kullanımının etkisi ve geri esnemeyi etkileyen faktörler
incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar şu şekilde sıralanabilir:
Çok noktalı derin çekme işleminde kırışmalar ve çukurlaşma temel
şekillendirme kusurlarıdır. Konvansiyonel derin çekme işlemlerinde baskı
plakası kullanımı kırışmanın önlenmesi için etkili bir yöntemdir ve bu yöntem,
çok noktalı derin çekme işlemi için de geçerlidir.
Çok noktalı şekillendirme teknolojisi kalıp maliyetini azaltır, esnek kullanım
sistemi sağlar ve parçada eşit deformasyon dağılımı elde etmek için
elverişlidir.
• Çok noktalı şekillendirme yönteminde kullanılan pimlerin her birinin hareket
kontrolü birbirlerine göre izafi olarak gerçekleştirilerek (bir yazılım
yardımıyla) daha iyi zey kalitesi ve geri esneme telafisi elde edilebilir.
MPF kalıbında pim sayısı ne kadar fazla olursa o kadar iyi yüzey elde edilir
ancak pim sayısı arttıkça pimler inceleceği için mukavemet düşer ve aynı
zamanda montaj da zorlaşır. Bu yüzden pim sayısının optimizasyonu
yapılmalıdır.
Çok noktalı şekillendirme yöntemleri içerisinde MPPF yöntemi tamamen
esnek karakteristiği ile ön plana çıkmaktadır. Kapalı çevrim kontrol ile ve
işlem içi kontrol ile en uygun şekillendirme yolu elde edilerek mükemmel
deformasyon dağılımına sahip, yüksek doğrulukta parçalar elde edilebilir.
Çukurlaşmalar elastik yastık kullanımıyla önlenebilir. Elastik yastık kalınlığı
sac metal kalınlığına eşit alındığında en iyi sonuçlar elde edilmiştir.
Sac kalınlığı ve şeklin karmaşıklığı arttıkça geri esneme azalmaktadır.
Deformasyon miktarı arttıkça geri esneme azalmaktadır. Akma dayanımının
artmasıyla ve elastiklik modülünün azalmasıyla geri esneme artmaktadır.
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 102
Elastik yastığın kalınlığı ile kullanılan pimlerin yarıçapı arasında bir
korelasyon vardır. İncelenen örnek makalede bu oran 25 mm pim yarıçapına
karşılık 30 mm kalınlığında elastik yastık kullanımını öngörmektedir.
Büyük sac parçaların şekillendirilmesinde bölgesel çok noktalı şekillendirme
yöntemi ile, kademeli olarak parça form verme işlemi
gerçekleştirilebilmektedir.
ntemde kullanılan pim çapı/yarıçapı arttıkça, elde edilecek parçanın
üzerinde oluşan çukurlaşmalar artmaktadır.
Prototip kalıpları yapılan ve çok noktalı pimlerle şekillendirilen sac parçalar
üzerinden pimin temas ettiği noktalar belirlenerek, tersine mühendislikle geri
esneme telafisi daha etkin bir biçimde yapılabilir.
Bu metot özellikle gemi ş sacları ve büyük hacimli depolama kaplarının
parçaları gibi büyük boyutlu karmaşık şekilli ve fazla derin olmayan parçaların
üretimi için uygundur.
Çok noktalı şekillendirme yöntemi keskin hatlara sahip olmayan
geometrilerin sac metale verilmesinde sürdürülebilirliğiyle ön plana
çıkmaktadır. Günümüz araçlarında kullanılan sac metallerde giderek daha da
fazla keskin hatlar ön plana çıkmaktadır. Bu yöntem otomotiv endüstrisi için
çok kullanışlı değildir. Genellikle sürekli geometrilerden oluşan keskin hatları
olmayan; uçak, yüksek hızlı tren, gemi gibi araçların ya da inşaat sektöründe
kullanılan dış yapı panellerinin şekillendirilmesinde ve mikro boyutta
düşünüldüğünde kafatası ağı oluşturan protezlerin şekillendirilmesinde çok
noktalı şekillendirme yöntemini kullanmak verimli ve doğru bir seçim
olacaktır.
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 103
KAYNAKLAR
1. Walczyk, D. R., Lakshmikanthan, J., Kirk, D. R., Development of a
Reconfigurable Tool for Forming Aircraft Body Panels, Journal of
Manufacturing Systems, (17), 287-296, 1998.
2. Li, M.Z., Cai, Z.Y., Sui, Z., Yan, Q.G., Multi-point forming technology
for sheet metal parts, Journal of Materials Processing Technology, (129),
333-338, 2002.
3. Li, Q., Lu, C., Fu, W., Tieu, K., Li, M., Gong, X., Optimization of cushion
conditions in micro multi-point sheet forming, Journal of Materials
Processing Technology, (212), 672-677, 2012.
4. Maier, C., Banu, M., Paunoiu, V., Steet metal forming analysis with
multipoint reconfigurable die using data mining technique, Universtiy of
Galati, ISSN 1221-4566, 2007.
5. Fuxing, T., Mingzhe, L., Zhongyi, C., Xiangji, L., Formability analysis on
the process of multi-point forming for titanium alloy retiary sheet, Int J
Adv Manuf Technol, (41), 1059-1065, 2009.
6. Liu, W., Jia, S.S., Zhang, C.M., Li, M.Z., Generation and suppression of
local severe plastic deformation in sectional multi-point forming, Int J
Adv Manuf Technol, (32), 705-710, 2007.
7. Liu W., Yang, Y.Y., Li, M.Z., Numerical simulation of multi-point stretch
forming and controlling on accuracy of formed workpiece, Int J Adv
Manuf Technol, (50), 61-66, 2010.
8. Wang, S., Cai, Z., Li, M., Numerical investigation of the influence of
punch element in multi-point stretch forming process, Int J Adv Manuf
Technol, (49), 475-483, 2010.
9. Cai, Z.Y., Wang, S.H., Li, M.Z., Numerical investigation of multi-point
forming process for sheet metal: wrinkling, dimpling and springback, Int J
Adv Manuf Technol, (37), 927-936, 2008.
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 104
10. Paunoiu, V., Cekan, P., Gavan, E., Nicoara, D., Numerical Simulations in
Reconfigurable Multipoint Forming, Int J Mater Form, (1), 181-184, 2008.
11. Chen, J.J., Li, M.Z., Liu, W., Wang, C.T., Sectional multipoint forming
technology for large-size sheet metal, Int J Adv Manuf Technol, (25), 935-
939, 2005.
12. Paunoiu, V., Teodor, V., Epureanu, A., Spring back Compensation in
Reconfigurable Multipoint Forming, Proceedings of the 8th WSEAS
International Conference on System Science And Simulation in
Engineering, February 2014, Greece.
13. Paunoiu, V., Teodor, V., Gavan, E., Nicoara, D., Algorithm for the
Geometric Configuration of the Reconfigurable Multipoint Forming Dies,
ISSN 1221- 4566, 2009.
14. Wang, S., Cai, Z., Li, M., Lan, W., Numerical simulation on the local
stress and local deformation in multi-point stretch forming process, Int J
Adv Manuf Technol, (60), 9, 901-911, 2011.
15. Paunoiu, V., Epureanu, A., Nicoara, D., Ciocan, O., A review of the sheet
metal forming methods using reconfigurable dies, Technologies in
Machine Building, 45-50, 2006.
16. Cai, Z., Li, M., Optimum path forming technique for sheet metal and its
realization in multi-point forming, Journal of Materials Processing
Technology, (110), 136-141, 2001.
17. Mingzhe, L., Yuhong, L., Su, S., Li, G., Multi-point forming: a flexible
manufacturing method for 3d surface sheet, Journal of Materials
Processing Technology, (87), 277-280, 1999.
18. Liu C., Li M., Fu W., Principles and apparatus of multi-point forming for
sheet metal, The International Journal of Advanced Manufacturing
Technology, (35), 1227-1233, 2008.
Journal of Engineering and Technological Sciences (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 105
19. Pham, D. T., Su, S. Z., Li, M. Z., Liu, C. G., Digital dieless tooling and
jigless tooling technology for manufacturing 3d panels using multi-point
forming methodology, FP6-Aero-030877.
20. Alfaidi, M.F., Li, X., Nwir, M.A., Effect of rubber pad on forming quality
in MPF process, The 2nd International Conference on Computer and
Automation Engineering, 26-28 February 2010, Singapore.
21. Li, L., Seo, Y.H., Heo, S.C., Kang, B.S., Kim, J., Numerical simulations
on reducing the unloading springbackwith multi-step multi-point forming
technology, The International Journal of Advanced Manufacturing
Technology, (48), 45-61, 2010.
22. Korkmaz, Z., Gavas, M., Sac Metallerin Çok Noktalı Derin Çekme
Yöntemiyle Şekillendirilmesi, Teknoloji, (3), 271-278, 2005.
23. Sladojevic, J., Müller, H., “Rapid tooling approaches for small lot
production of sheet-metal parts”, Journal of Materials Processing
Technology, 2001, v115, I1, s.97-103.
24. Emmens, W. C., Sebastiani, G., van den Boogaard, A.H., “The technology
of incremental sheet forming abrief review of the history”, J. of
Materials Processing Tech, 2010, v.210, s.981-997.
25. Dai, K., Wang, Z. R., Fang, Y., “CNC incremental sheet forming of an
axially symmetric specimen and the locus of optimization”, J. of Materials
Processing Tech., 2000, v.102, s.164-167.
26. Shankar, R., Jadhav, S., Goebel, R., Homberg, W., Kleiner, M.,
Incremental sheet metal forming of preformed sheets, Proc. 8th Int. Conf.
on Technology of Plasticity, 2005, Verona-Italy.
27. Jurisevic, B., Kuzman, K., Junkar, M., Water jetting technology: an
alternative in incremental sheet metal forming, Int. J. of Advanced
Manufacturing Tech., 2006, v31, s.18-23.
Mühendislik ve Teknoloji Bilimleri Dergisi (2014/2)
İsmail DURGUN, Emre DORUK 106
28. Okoye, C. N., Jiang, J. H., Hu, Z. D., Application of electromagnetic-
assisted stamping (EMAS) technique in incremental sheet metal forming,
Int. J. of Machine tools & Manufacture, 2006, v46, s.1248-1252.
Conference Paper
Full-text available
Product development in the automotive industry requires long-term and expensive working. A plurality of pieces of the product formed by the combination, besides being the desired properties, it is very important to be ready at any time. Therefore, a large number of virtual and physical checks are carried out throughout the development period. With the increasing competition, shortening the development process and developments in virtual analysis also decreased physical testing needs. In this study, automotive product development process throughout, in addition to numerical changes in prototype vehicles needed, and the cost and content of vehicles are shown in changes
Conference Paper
Full-text available
Multipoint forming (MPF - multi-point forming) is a flexible manufacturing technology which assures the production of a high sheet metals parts variety with low costs in comparison with monolithic dies. The main characteristic of the deformation method is given by the active surface discrete design of the forming elements which is composed from a number of pins, vertically aligned, according with the geometry of the part. Conceptual models for multipoint forming dies are presented. The concept of reconfigurable MPF is analysed through a set of simulations, using the finite element analysis. The numerical experiments showed the dependence between the part radius, pins radius and material thickness toward the spring back and dimpling phenomenon. A method for spring back compensation was developed. From technologic point of view the major impact of applying this method will be the development of a new class of forming tool with superior performances.
Article
Multi-point stretch forming (MPSF) is a new flexible forming technique to form aircraft outer skin parts. The multi-point stretching die (MPSD) replaces the traditional fixed shape stretching die, and the sheet metal is formed over a MPSD composed by the punch element. The MPSD is a discontinuous surface of discrete stretching die, and the stress concentration and local strain occur on formed parts. These lead to generate dimples on the surface of formed part. In this paper, a series of numerical simulations on MPSF processes for stretching parabolic cylindrical, spherical, and saddle-shaped parts were carried out. The local stress and local strain in thickness distribution of MPSF part were analyzed by dispersed the blank into solid elements. The forming results of MPSF were compared with those that use traditional stretch forming, and the influences of thickness of elastic cushion and the size of punch element on the stress concentration and local strain were surveyed. The simulation results show the distribution of local stress and local deformation in different layers, and the elastic cushion and the small size of punch element can reduce the stress concentration and local deformation. The results may understand the stress distribution on the sheet and prevent the defect of dimple.
Article
A finite element model was built for the sheet metal multi-point stretch forming (MPSF), and the model was applied to the MPSF of a typical part. The numerical simulation of the MPSF for a saddle and cylindrical surface workpiece was performed. The effects of non-uniform deformation of elastic cushion and spring back after unloading on the precision of formed workpiece were investigated. The simulation results show that using elastic cushion can effectively suppress generation of dimples, but have an effect on precision of formed workpiece. In addition, the amount of spring back after unloading is small, and the effect of the non-uniform deformation of the elastic cushion on the precision of the MPSF workpiece is larger than that of the spring back. A method based on the iterative corrections according to the numerical simulation results was proposed to compensate the non-uniform deformation of elastic cushion and the spring back to enhance the accuracy of MPSF.
Article
One of the methods for eliminating the dimples of the multi point forming is called elastic cushion which uses a rubber or polyurethane pad between the punches and sheet blank. In this study, finite element simulation was performed to investigate the influence of using rubber pad on forming quality in multi point forming process. The results demonstrate that select pad thickness equal to sheet blank thickness which is more appropriate application as compared to other applications with rubber pads.
Article
Improvement of product quality is required more than ever for mass production of micro formed parts. The process of micro multi-point forming with cushion has been simulated in this paper by finite element model which incorporates a constitutive relation with consideration of size effect. The effect of the cushion material, cushion thickness and coefficient of friction on the surface quality of the deformed sheet has been investigated. It has been found that a proper selection of the cushion material and optimum cushion thickness can significantly improve the surface quality. In addition, this paper also discusses the influence of the cushion material and coefficient of friction on the sheet thickness distribution. Better surface quality and thickness distribution can be obtained with good lubricating condition.
Article
To significantly cut the time and cost of tooling development, a reconfigurable discrete die (that is, matrix of individually actuated pins) is being developed for aircraft fuselage parts made by forming sheet metal or molding of composite materials. Each pin in the die is a simple hydraulic actuator outfitted with an in-line NC solenoid valve to control its vertical position. Pin positions can either be set in a closed or open-loop fashion. Once the pins are “set,” then the entire matrix is clamped into a rigid tool. A single pin was constructed to resolve several design issues, including the removal of trapped air in the hydraulic circuit, prevention of hydraulic leakage, motion control, and quantifying the dynamic frictional forces. Because the performance of the single pin was deemed acceptable, a 4 × 4 test die of similar design has been constructed to establish the frictional interactions between adjacent pins, the workability of the pin matrix clamping scheme, and the feasibility of closed and open-loop control of pin positioning.
Article
Sectional multi-point forming (SMPF) technology provides a new solution for forming large-size sheet metal. With this technique, large-size parts of sheet metal can be manufactured on a smaller multi-point forming press. But the force status and deformation of the workpiece are complicated in SMPF; the local severe plastic deformation will be produced easily in the transition region, and strain-hardening will be commonly produced subsequently. The hardening is difficult to eliminate in subsequent processes, which will largely affect the final deformation quality. In this paper, the generation of local severe plastic deformation was discussed; NURBS-based modeling method was used to construct the shape of the assortative region to suppress the defect. Experiments proved that the method is fairly effective. Finally, a plan was suggested to raise further the forming limit of materials and enhance the work efficiency by combining multi-point press forming with assortative region method.
Article
Multi-Point Forming (MPF) technology employs two sets of adjustable punch matrices to take the place of traditional solid dies. The flexible manufacturing system using MPF technology is an advanced digital tooling system for the automatic fabrication of 3D surface parts. During the fabricating process, each of the elements (punches or actuators) can be controlled by robotic devices to adjust its coordinates for shaping discrete 3D tool surfaces. Based on the MPF methodology, an innovative Dieless Tooling and Jigless Tooling (DT/JT) system is being developed within the EC-granted project DATAFORM (Digitally Adjustable Tooling for manufacturing of Aircraft panels using multi-point FORMing methodology, FP6-AERO-030877). The DT/JT system integrates the technology of MPF with the technology of computer-aided and computer-controlled manufacturing. Firstly, the paper introduces the principles of the MPF method and the mechanics of the DT/JT system. It then describes the construction of the flexible manufacturing system in detail. The system combines the hardware of multi-point forming tooling, multi-point positioning tooling and computer control with the software of CAD/CAE/CAM/CAT to achieve the flexible forming and rapid assembly of 3D panels.
Article
CNC incremental sheet forming is a new flexible sheet forming process. It does not need a dedicated die and can form sheet parts with a higher forming limit and of complicated shape by use of a CNC device. This process is suited to the forming of sheet parts of small volume, diversification and complicated shape in space-flight, automobile and civil production. Taking the arc locus as an example in this paper, axially symmetrical forming is analyzed and the method that controls the flow of metal to obtain more even deformation is discussed. The analysis provides the theoretical foundation for the selection of the forming locus in CNC incremental forming.