Conference PaperPDF Available

Thoughts about pre-PIE Stop Systems

Authors:
A preview of the PDF is not available
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
The purposes of this paper are to examine the strata of old Germanic borrowings in Saami and to discuss the prehistory and formation of the Saami language branch in the light of what is known of its contacts with Germanic as well as other language groups. The next section summarises the present knowledge of the stratification of Germanic borrowings in Saami. In the third section 27 Saami words are etymologised as early Germanic loans. The concluding section discusses the main lines of Saami ethnic history on the basis of the results of the present study as well as other recent linguistic research.
Article
Tämän tarkastelun tarkoituksena on ajoittaa ja paikantaa kantauralin puhuma-alue perinteisen historiallis-vertailevan kielentutkimuksen metodein. Mukaan on otettu kaikki mahdolliset kielelliset seikat, joilla olen ajatellut voivan olla merkitystä asian kannalta, poislukien ne, joita Petri Kallio on äskettäin käsitellyt aihepiiriltään vastaavassa tarkastelussa (Kallio 2006), jonka jatkoksi katson nyt käsillä olevan artikkelin. Ensimmäisessä luvussa referoin aikaisemmin toisessa yhteydessä esittämiäni tuloksia, jotka liittyvät varhaisimpaan kantauralin jälkeiseen murrerajaan. Varhaisimman uralilaisen murrerajan sijainnilla on vaikutusta kantauralilaisen puhuma-alueen paikannukseen; samoin se vaikuttaa muuttuneen levikkikriteerinkautta kantauralilaisen sanaston lukumäärään, jolla taas on vaikutusta kantauralin ajoitukseen; lisäksi se vaikuttaa yksittäisten sanojen kantauralilaisuuteen, millä on vaihtelevassa määrin vaikutusta kantauralin ajoitukseen ja paikannukseen. Toisessa luvussa käsittelen erittäin lyhyesti sovellettua metodia, eli lähinnä äänneja levikkikriteerin välistä suhdetta: millä perusteella sanaa voidaan pitää kantakielestä perittynä, millä perusteella myöhempänä lainana? Kolmannessa luvussa käsittelen kantauralin ajoituksen kannalta olennaisia seikkoja ja neljännessä luvussa kantauralin paikannuksen kannalta olennaista todistusaineistoa. Esitän, että kantauralin ekspansio on alkanut myöhemmin ja idempää kuin suomalaisessa keskustelussa on viime vuosikymmeninä uskottu. Viidennessä luvussa vastaan lyhyesti muutamaan olennaiseen kysymykseen uuden hypoteesin mukaisesta uralilaisesta ekspansiosta, sen syistä ja ilmenemisestä arkeologisessa aineistossa.
Article
In this article it is argued that in Hittite the members of the sign pairs ta vs. da, ka vs. ga and ke/i vs. ge/i represent phonologically distinct sounds in word-initial position. The signs ta and da represent a normal fortis and a glottalized fortis stop, respectively: ta = /ta/ vs. DA = /t'a/. The signs ka and ke/i, on the one hand, and ga and ge/i, on the other, represent a fortis and a lenis stop, respectively: ka and ke/i = /k-/ vs. ga and ge/i = /g-/. The distribution of the fortis and lenis stops in word-initial position in Hittite is then compared to the situation in the Luwic branch. Moreover, it is argued that the phonetic values of these signs directly reflect their value as attested in the Old Babylonian texts from Alalahcombining breve below VII.
Article
Nonexplosive stops, including implosives and other stops regularly lacking an explosive release burst, occur in roughly 20% of the world's languages, yet their phonological and phonetic properties are still poorly understood. This paper seeks to determine the phonological feature that characterizes this class of sounds. The classical definition of implosives in terms of the ingressive glottalic airstream mechanism raises a number of problems and does not generalize to other types of nonexplosives. It is proposed here instead that the feature underlying the class of nonexplosive stops as a whole is nonobstruence, defined as the absence of positive oral air pressure during occlusion. This definition is shown to extend to a previously undocumented type of nonexplosive stop found in Ikwere, a Niger-Congo language spoken in Nigeria. In this language, the phonemically contrastive nonexplosive bilabial stops, though resembling implosives in certain respects, are produced with no lowering of the larynx, nor in the case of the voiced stop, any implosion at release. A study of the acoustic, articulatory and aerodynamic properties of these sounds shows that they satisfy the definition of nonobstruent stops. It is finally suggested that apparently contradictory aspects of the phonological patterning of nonexplosive stops across languages can be explained if they are viewed as both nonobstruents and nonsonorants. In this view, phonological feature theory requires both articulatory features such as [±obstruent] and acoustic features such as [±sonorant].