Technical ReportPDF Available

Integration av klimatanpassning i kommunal verksamhet och planering

Authors:

Figures

No caption available
… 
Content may be subject to copyright.
1


2
Guideförintegrationavklimatanpassning
i
kommunalverksamhetochplanering
Guidenssyfteochformat
Denhärguidengerlokalapolitikerochtjänstemänettprocessorienteratverktygförattstärka
förankringen(integrationen)avklimatanpassningirelevantasektoreravkommunalverksamhet,
medsyftetattfrämjaenhållbarstadsutveckling.Denkandärförsessomettinstrumentföratt
vägledaenintegrationsprocess.Guidenpresenterarsystematisktdenivåerochområdendär
förankringavklimatanpassningärviktigt,ochmöjliggörsättplaneringochbedömningav
eventuellaåtgärder.
Guidensformatföljerdetrenivåersomidentifieratssomcentralaförintegrationenav
klimatanpassning:
I. Lokalnivå(operativaåtgärderplats/områdesnivå).
II. Institutionellnivå(strategiskaåtgärderinomkommunensadministrationochledning).
III. Interinstitutionellnivå(strategiskaåtgärderförsamverkanmedexternaaktörer).Sefiguren.
Denfjärdedelenavguidenärenanalysmallsomkananvändasförattgranskakommunensåtgärder
nivåernaIIII.Analysmallenbeståravtvåtabeller.Idenförstatabellenkandetegnaarbetet
placerasinförattsevarframsteghargjortsochvilkaområdendetfinnsbehovavvidare
åtgärder.Denandratabellenkansedananvändasförattsystematisktplaneradeåtgärdersom
identifieratssomnödvändigafördenfortsattaintegreringenavklimatanpassningsfrågani
kommunensverksamhetochplanering.

3
Innehåll
Guidenssyfteochformat................................................................................................................2
IOPERATIVAåtgärder:Lokalnivå....................................................................................................4
1Åtgärderplats(StadOmrådeFastighet)................................................................................4
IISTRATEGISKAåtgärder:Institutionellnivå....................................................................................5
2Övergripandeplaneringsstrategieroch‐visioner.............................................................................5
3Klimatanpassningsstrategier............................................................................................................5
4Formellaplaneringsramaroch‐verktyg...........................................................................................6
5Informellaplaneringsramaroch‐verktyg.........................................................................................6
6Internorganisation...........................................................................................................................7
7Personellaochekonomiskaresurser................................................................................................7
IIISTRATEGISKAåtgärder:Interinstitutionellnivå..........................................................................8
8Samarbeteochnätverkandemedexternaaktörer..........................................................................8
IIIIANALYSMALL:Befintligaåtgärder..............................................................................................9
9Klassificeringochutvärderingavklimatanpassningsåtgärder.......................................................12
IIIIANALYSMALL:Potentiellaåtgärder.........................................................................................15

4
IOPERATIVAåtgärder:Lokalnivå
1Åtgärderplats(StadOmrådeFastighet)
Nyckelfråga:Vilkaklimatanpassningsåtgärderharkommunenredangenomförtellerplaneraratt
genomföra?

Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Dettasiallmänhetlite
hänsyntill
klimatanpassningsfrågan
inomdenoperativa
verksamhetenistaden.
Enstakaåtgärderför
klimatanpassninghar
genomförtsplats,mendet
finnsfortfarandeingen
systematiskochomfattande
tillämpningav
klimatanpassningsåtgärder.
Klimatanpassningsfrågan
uppmärksammasialloperativ
verksamhetplats.
Integrationav
klimatanpassningsfrågani
operativverksamhet
genomförssystematiskt,och
tarhänsyntillallarelevanta
aspekter(holistiskbedömning
avklimateffekter,
planeringingsansatsetc.Se
avsnitt9).
5
IISTRATEGISKAåtgärder:Institutionellnivå
2Övergripandeplaneringsstrategieroch‐visioner
Nyckelfråga:Finnsdetgenerellastrategierellervisionerförstadsplaneringsomstöderintegration
ochgenomförandeavåtgärderförklimatanpassningsåtgärderlokalochadministrativnivå?
Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Klimatanpassningsfråganfår
ringauppmärksamheti
övergripandestrategieroch
visionerförstadsplanering
(ochbehandlassällaneller
endastytligtirelaterade
texterochuttalanden).
Enförstaansatshargjortsför
attintegrera
klimatanpassningsfrågan:i
planeringsstrategieroch
visionerkommunnivå;
och/elleristrategiskamåloch
arbetsbeskrivningarför
enskildaavdelningar.
Klimatanpassningbehandlas
dockännuinteutifrånen
konceptuellhelhetssyn,och
kommunens
planeringsstrategieroch
visionertarfortfarandeinte
tillräcklighänsyntillfrågan.
Klimatanpassningären
uttryckligdelavkommunens
planeringsstrategieroch
visioner,liksomstrategiska
målocharbetsområdenför
allaberördaenheteroch
avdelningar.Relaterade
dokumentillustrerarviktenav
klimatanpassningföratt
uppnåenhållbar
stadsutveckling,visarhur
ämnetkanintegreras
systematisktlokaloch
institutionellnivå(seavsnitt
9),samtanvändsipraktiken.
3Klimatanpassningsstrategier
Nyckelfråga:Harkommunenkonkretastrategierförattintegreraklimatanpassningikommunens
administrationochplanering?
Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Befintliga
klimatanpassningsåtgärder
skerfrånfalltillfall.
Detfinnsintemycket
förståelseförviktenaven
strategiförminskad
klimatrisk.
Klimatanpassningsfråganhar,
konceptuelltsett,ännuinte
bearbetasutförligt,ellerhar
barauppmärksammatsi
sambandmedspecifika
klimatskyddsåtgärder.
Detfinnsinledandeförsökatt
skapaellerimplementeraen
klimatanpassningsstrategi.
Detfinnsen
klimatanpassningsstrategi
sominnefattarhelastaden,
ochsomväglederen
systematiskintegrationav
ämnetlokaloch
institutionellnivå(seavsnitt
9).
Strateginärkänd,harstöd
ochnyttjasallanivåer.
6
4Formellaplaneringsramaroch‐verktyg
Nyckelfråga:Främjardeformellaramverkenförstadsplanering(detalj‐ ochöversiktsplanering)
integrationenochgenomförandetavklimatanpassningsåtgärderlokalnivå?
Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Detfinnslitenmedvetenheti
kommunenomkopplingen
mellandetalj‐och
översiktsplaneringoch
klimatanpassning.
Detfinnsfögaintresseföratt
integrera
klimatanpassningsfrågani
befintligainstrumentför
detalj‐och
översiktsplanering.
Detfinnsinledandeidéer
ellerinsatserförattintegrera
klimatanpassningsfrågani
detalj‐och
översiktsplaneringen.
Kommunenärifärdmedatt
utformaenprocessför
systematiskintegreringav
klimatanpassningsfrågani
framtidaformellaramverkfor
stadsplanering.
Klimatanpassningsfråganären
uttryckligdelavalldetalj‐och
översiktsplanering,vilken
utgårfrånenhelhetssynoch
byggerenadekvat
riskanalys(seavsnitt9).Både
klimatförändringenspåverkan
projekt/aktiviteter,ochhur
projekt/aktiviteterkanöka
ellerminskaklimatrisken,
beaktashärmed.
5Informellaplaneringsramaroch‐verktyg
Nyckelfråga:Finnsdetramverkförinformellplaneringsamtinstrumentsomfrämjarintegration
ochgenomförandeavklimatanpassningsåtgärderlokalnivå?
Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Detfinnsfögaintresseföratt
integrera
klimatanpassningsfrågani
informellaplaneringsramar
och‐instrument.
Detfinnsinledandeidéer
ellerinsatserförattintegrera
fråganomklimatanpassningi
informellaplaneringsramar
och‐instrument.
Kommunenärifärdmedatt
utformaenprocessför
systematiskintegreringav
klimatanpassningsfrågani
informellaplaneringsramar.
Klimatanpassningsfråganären
uttryckligdelavalla
informellaplaneringsramverk
och‐instrument,vilketutgår
frånenhelhetssynochbygger
enadekvatriskanalys(se
avsnitt9).
Upprepadgranskningav
relateradeprocesseroch
projektingåriden
regelbundnaöversynenav
planeringsstrategin.

7
6Internorganisation
Nyckelfråga:Finnsdetenorganisationsstruktursomstödjerintegrationochgenomförandeav
klimatanpassningsåtgärderlokalochinstitutionellnivå?(t.ex.genomlämpligtsamarbete,
nätverk,arbetsprocesserochkommunikation)
Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Organisationsstrukturen
främjarinteensystematisk
integreringav
klimatanpassningi
kommunensverksamhetoch
planering.
Kommunenärifärdmedatt
skapaen
organisationsstruktursom
möjliggörensystematisk
integreringavämnet
klimatanpassningisin
verksamhetochplanering.
Deförstastegenföratt
etablerabättresamarbete,
nätverk,arbetsprocessereller
kommunikationmedavsikt
attfrämjaklimatanpassning
hartagits.
Detfinnsen
organisationsstruktursom
främjarintegrationoch
genomförandeavintegrerade
klimatanpassningsåtgärder
lokalochinstitutionellnivå(se
avsnitt9).
7Personellaochekonomiskaresurser
Nyckelfråga:Harkommunentillräckligapersonellaochekonomiskaresurserförattfrämja
integrationochimplementeringavklimatanpassningsåtgärderlokalochinstitutionellnivå?
Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Kommunenharotillräckliga
personellaochfinansiella
resurserförattintegrera
klimatanpassningsfråganisin
verksamhetochplanering.
Kunskapeneller
medvetenhetenikommunen
omviktenavattintegrera
klimatanpassningi
verksamhetochplaneringär
låg.
Kommunenharvidtagit
inledandeåtgärderföratt
förbättrapersonellaoch
finansiellaresurserför
klimatanpassning.
Kommunenspersonalges
möjlighetattutbildasiginom
områdetklimatanpassning.
Detfinnstillräckligaoch
väldefinieradepersonellaoch
finansiellaresurserföratt
holistisktintegrera
klimatanpassningi
kommunensverksamhetoch
planering(seavsnitt9).
Ansvarigapersonerharstöd
avkollegorbådeinomoch
utanförsinavdelningoch
förvaltning.
8
IIISTRATEGISKAåtgärder:Interinstitutionellnivå
8Samarbeteochnätverkandemedexternaaktörer
Nyckelfråga:Finnsdetexternasamarbetsprojektochnätverksomstödjerintegrationoch
implementeringavklimatanpassningsåtgärderlokalochinstitutionellnivå?
Bedömningsgrund
Grad1Grad2Grad3
Klimatanpassningsåtgärder
utförsistortsettoberoende
avaktivmedverkanavandra
aktörer(t.ex.
kommunmedborgare).
Allastoraaktörerinom
klimatanpassning(på
nationell,regional,kommunal
ochlokalnivå)har
identifieratsochinledande
kontakterellersamarbeten
haretablerats.
Kommunenstödjerandra
aktörerochskaparincitament
fördemattutföraholistiska
klimatanpassningsåtgärder
allanivåer(seavsnitt9).
Klimatanpassningsåtgärder
genomförsinärasamarbete
medberördaparter,inkl.
berördamedborgare.
Kommunens
marknadsföringsstrategi
återspeglardess
klimatanpassningsarbete.
9
IIIIANALYSMALL:Befintligaåtgärder
Följandemallkananvändasförattanalyserabefintligaklimatanpassningsåtgärderifrågaomderasstyrkorochsvagheter.Förstkanbefintligaåtgärder
identifierasochklassificerasiåttakategorier,medhjälpavföregåendeavsnittIIII.Eftervarjeåtgärdkandessrättsligagrund(t.ex.ettbesluti
kommunfullmäktige)ochdeorgansomansvararförplaneringochgenomförandenämnas(omtillämpligt).Tillsistkandelistadeåtgärdernautvärderas
baseratolikaaspekter(seavsnitt9:Klassificeringochutvärderingavåtgärder).
IOPERATIVAåtgärder:Lokalnivå
1Åtgärderplats(StadOmrådeFastighet)
Förteckningöverbefintligaanpassningsåtgärder(inklusive
genomförandeperiod)
Rättslig
grund
Ansvarig
aktör/instans
Bedömning
(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori1)

IISTRATEGISKAåtgärder:Institutionellochadministrativnivå
2Övergripandeplaneringsstrategieroch‐visioner
Förteckningöverrelevantaplaneringsstrategieroch‐visioner(inklusive
genomförandeperiod)
Rättslig
grund
Ansvarig
aktör/instans
Bedömning
(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori2)
3Klimatanpassningsstrategier(strategiermedavsiktattintegreraklimatanpassningsfrågan)
Förteckningöverbefintligaklimatanpassningsstrategier(inklusiveRättsligAnsvarigBedömning
10
genomförandeperiod)grundaktör/instans(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori3)
4Formellaplaneringsramaroch‐verktyg
Förteckningöverrelevantaformellaplaneringsramverk(inklusive
genomförandeperiod)
Rättslig
grund
Ansvarig
aktör/instans
Bedömning
(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori4)


5Formellaplaneringsramaroch‐verktyg
Förteckningöverrelevantainformellaplaneringsramverk(inklusive
genomförandeperiod)
Rättslig
grund
Ansvarig
aktör/instans
Bedömning
(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori5)

6Internorganisation
Förteckningöverrelevantaorganisationsstrukturerocharbetsprocesser
(inklusivedatumförnämndaändringar)
Rättslig
grund
Ansvarig
aktör/instans
Bedömning
(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori6)


7Personellaochekonomiskaresurser
Förteckningöverrelevantapersonellaochekonomiskaresurser
(inklusivedatumförnämndaändringar)
Rättslig
grund
Ansvarig
aktör/instans
Bedömning
(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori7)

11
IIISTRATEGISKverksamhet:Interinstitutionellnivå
8Samarbeteochnätverkandemedexternaaktörer
Förteckningöverrelevantasamarbetenochnätverkandemedexterna
aktörer(inklusivedatumförförändringar)
Rättslig
grund
Ansvarig
aktör/instans
Bedömning
(Enskildresp.övergripandebedömning,Kategori8)

12
9Klassificeringochutvärderingavklimatanpassningsåtgärder
Efterattkommunensbefintligaklimatanpassningsåtgärderdelatsiniåttakategoriermedhjälpav
avsnittIIIIkanmanbörjaidentifieraderasstyrkorochbrister.Detkant.ex.händaattåtgärdernainte
återfinnsiallakategorier,ellerattdebefintligaåtgärdernaharettalltförensidigtfokus.Denförsta
analysenärdärförviktigförattfastställaframtidaaktivitetsnivåeroch‐behov.
Härnästkandentregradigabedömningsskalanförsystematiskintegrationav
klimatanpassningsfråganikommunalverksamhetochplanering(seunderBedömningsgrundiavsnitt
18)användasförattutvärderadeidentifieradeåtgärderna.Grad3kräveralltidenhelhetssynav
klimatanpassningsbegreppet.Helhetssynenbaserasföljandeaspekter:
A. Typavklimateffekt:Allapotentiellaeffekteravklimatförändringenbeaktas.
B. Åtgärdensmål:Olikatyperavriskreducerandeåtgärderanvändsattallariskfaktorer(d.v.s.
riskkällor,sårbarhet,bristandesvarsberedskapoch‐förmåga,samtbristande
återhämtningsberedskapoch‐förmåga)behandlasholistiskt.
C. Geografiskochinstitutionellskala:Allageografiskaochinstitutionellanivåerärinblandade
(Kommunnivå‐Områdesnivå‐FastighetsnivåellerFörvaltning‐Avdelning).
D. Planeringsansats:Byggtekniska(”grå”),ekosystembaserade(”gröna”),socialasamtekonomiska
åtgärderintegrerasallanivåer.
E. Arbetsmodell:Separataochintegrerade(implicitaellerexplicita)åtgärdergenomförsattde
kompletterarvarandra.Fokusliggerattförbättrarespektivearbetsområdeförattskapaen
merhållbarstadsutveckling.
OBS:AllaaspekteravAEbehöverintevararelevantaförvarjetypavåtgärd.
ATypavklimateffekt
Frågaförgranskning:Koncentrerasklimatanpassningsåtgärderenbartvissaklimateffekter(t.ex.
översvämningar,värmeböljor,etc.),ellerbeaktasallapotentiellaklimateffekteritillräcklig
utsträckning?
Följandeförkortningarkananvändasförutvärderingavåtgärderinomanalysmallen:
o Åtgärdenavserenspecifikriskkälla/fara
Översvämning(Ö)
Extremvärme(V)
Extremköld(K)
Storm(S)
Andraspecifikatyperavklimateffekter(A)
o Åtgärdenavserejenspecifikriskkälla/fara(ES)

13
BÅtgärdensmål
Frågaförgranskning:Vadärmåletmedklimatanpassningsåtgärden?Vilkariskfaktoreravserden
attminska?
Följandeförkortningarkananvändasförutvärderingavåtgärderinomanalysmallen.Åtgärdenhar
sommålatt:
o Minskaochundvikaförekomstenavklimatrelateradehotellerriskkällor(hållafarorutanför
staden)(HR)
o Minskasårbarhetenförextremaväderhändelser(vilketgörattstadenkanmotståochlevamed
potentiellafaror)(VR)
o Förbättrasvarsberedskapoch‐förmågaförattkunnahanteraextremaväderhändelser(föratt
kunnahanteraenpågåendefaraettlämpligtsätt)(PRs)
o Förbättraåterhämtningsberedkapoch‐förmåga(förattefterenfarakunnaåterhämtasigett
lämpligtsätt)(PRc)
o Medvetandehöjande(förbättrabefintligmedvetenhetochkunskapomklimatförändringar,
klimatanpassningochekosystembaseradklimatanpassning)(M)
o Riskbedömning(skapaenkunskapsbasförattutformadeklimatanpassningsåtgärdersom
används)(RB)
CGeografiskochinstitutionellskala
Frågaförgranskning:Avseråtgärdentillenstadsomfattandenivåellertillettvisstområde
(enskildaområden/fastighet,förvaltningarellerenheter/avdelningar)?
Följandeförkortningarkananvändasförutvärderingavåtgärderianalysmallen.Åtgärdenavser:
o Stadsövergripandenivå(S)
o Områdesnivå(O)
o Fastighetsnivå(Fa)
o Förvaltningsnivå(Fö)
o Avdelningsnivå(Av)
DPlaneringsansats
Frågaförgranskning:Ärklimatanpassningsåtgärdernahuvudsakligenavbyggteknisk,ekologisk,
socialellerekonomiskkaraktär?
Följandeförkortningarkananvändasförutvärderingavåtgärderianalysmallen.Åtgärdenärinriktad
förbättringarmedhjälpav:
14
o ”Grå“infrastrukturåtgärder‐strukturellplaneringsansats(Grå)
o ”Gröna”infrastrukturåtgärder‐ekosystembaseradplaneringsansats(sebildnedan*)(Gröna)
o Integreradellerkombinerade(gråochgröna)infrastrukturåtgärder(Int)
o Andraåtgärder(sociokulturella,ekonomiskaåtgärder,etc.)(A)
*OBS:Ensystematiskplaneringsansatsmåsteinnefattaekosystemtjänster.Relateradebedömnings,
planerings‐ochimplementeringsprocesserbörtahänsyntillallastegsomvisasifigurenovan.
EArbetsmodell
Frågaförgranskning:Vilkenrelationharåtgärdentilldenansvariga/verkställandeorganisationens
arbetsområde?Utförsåtgärdenoberoendeavannanverksamhet,ellerärdenintegreradi
organisationensnormalaverksamhet?
Följandeförkortningarkananvändasförutvärderingavåtgärderinomanalysmall.Åtgärdenär:
o Ettseparatprojektellerenseparatprojektkomponentsomuttryckligenharklimatanpassning
sommål(S)
o Enförbättringavdennormalaverksamhetengenomökadhänsyntillklimatanpassning.
Klimataspekterkanhärmedbehandlasbådeimplicitochexplicit.
Integreradimplicit(II)
Integreradexplicit(IE)
Skötsel
Nytta
Ekosystem
tjänster
Ekologiska
funktioner
Ekologiska
strukturer
C
15
IIIIANALYSMALL:Potentiellaåtgärder
Analysmalleniföregåendekapitelkanävenanvändasföridentifieringochutvärderingavplaneradeellerpotentiellaåtgärdersombehövsförattfrämja
integrationenavklimatanpassningsfråganikommunensverksamhetochplanering.
16
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.