ArticlePDF Available

Naturalistic fallacy and open question argument: One century of debate

Authors:

Abstract

Maybe the most famous and used notion in relatively short history of metaethics is so called 'naturalistic fallacy'. This term was for the first time used by G. E. Moore in his Prinicipia Ethica. Idea of 'naturalistic fallacy' is based upon 'open-question argument'. Discussion of the scope and real results obtained by this argument is open even in metaethics at the beginning of the 21st Century. Today it is clear that open question is not a proof of invalidity of naturalism or any kind of cognitivism. Still, open-question argument is a very useful tool both in metaethics and in normative theories. In this article reader can find direction of the contemporary debate about naturalistic fallacy, naturalism and some modified versions of classical open-question argument.
THEORIA 3 UDK 17.03:165.6/.8"19/20" ; 165.6/.8:81'37"19/20"
BIBLID 0351–2274 : (2008) : 51 : p. 29-53 ID 153636876
Originalni naučni rad
Nenad Cekić
NATURALISTIČKA GREŠKA I ARGUMENT OTVORENOG PITANJA:
JEDAN VEK RASPRAVE
APSTRAKT: Autor u ovom tekstu razmatra istorijat i pravce rasprava o problemu tzv.
„naturalističke greške“ kojeg je u svojoj knjizi Principi etike uočio još Dž. E. Mur. Detaljni-
ja analiza pokazuje da se problem naturalističke greške zapravo temelji na „argumentu
otvorenog pitanja“. Argument otvorenog pitanja po mišljenju autora jeste koristan in-
strument u metaetičkim raspravama i dobar test za valjanost normativno-etičkih teorija ali
nije konkluzivan dokument dokument ne samo protiv naturalizma već ni protiv kognitivizma
uopšte. Autor nudi uvid i u savremene rasprave o argumentu otvorenog pitanja koje su
oživele krajem 20. i početkom 21. veka. Analiziraju se i „poboljšanja“ argumenta otvorenog
pitanja, ali i kritike tih poboljšanja. Predmet analize su argumenti koje pružaju metaetičati
na početku 21. veka, kao što su: Darval, Gibard, Railton, Horgan, Timons i „realisti sa
Kornela“. Kao zaključak autor nudi nacrt svoje vizije odnosa metaetike i normativne etike,
upravo kroz prizmu analize uloge argumenta otvorenog pitanja u savremenoj filozofiji mo-
rala.
KLJUČNE REČI: metaetika, naturalistička greška, naturalizam, kognitivizam, argument
otvornog pitanja.
1. Naturalistička greška i začetak metaetike
Za razliku od drugih filozofskih diciplina, metaetici je moguće odrediti tačan
“datum rođenja”. To je 1903. godina, godina u kojoj je Džordž Edvard Mur
(George Edward Moore) objavio svoje Principe etike.1 Metaetika je, dakle, filozof-
ska (pod?)disciplina koja postoji veoma kratko – nešto više od sto godina.
Šta zaista činimo kada izgovaramo rečenice poput ‘Petar je dobar čovek’,
‘Rđavo je lagati’ ili ‘Treba da održiš obećanje’?“, jeste glavno pitanje na koje treba
da odgovori metaetika. Do Murovih Principa etike ovo pitanje nije se ni posta-
vljalo. Pretpostavka ne samo filozofski neprosvećenih “korisnika jezika” bila je da
moralni sudovi u principu funkcionišu na isti način na koji funkcionišu iskazi o
činjenicama. Razlikovanja je bilo samo donekle bilo u pogledu stava prema prirodi
tih činjenica da li “moralne činjenice” imaju prirodno ili vanprirodno (npr. bo-
žansko) poreklo. Međutim, nedoumica u pogledu toga da li moralni iskazi mogu ili
ne mogu da budu istiniti ili lažni nije bilo. Postojala je opšta saglasnost da mogu.
Ovakav stav posledica je nekadašnjeg opšteg uverenja da normativne etičke teorije
1 U našem prevodu: Mur, Dž. E., Principi etike, Plato, Beograd, 1998.
30 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 31
koje su do tada bile predmet filozofskog interesovanja moraju imati bar implicitni
odgovor na pitanje da li je konkretni moralni sud istinit ili lažan. Drugim rečima,
moralni sudovi sve do Murovih Prinicipa etike nisu tretirani kao različiti od iskaza
o činjenicama.
1.1. Deskriptivizam/ne-deskriptivizam; kognitivizam/ne-kognitivizam
i još nekoliko terminoloških razjašnjenja
Do Mura (uključujući i Mura samog u prvoj fazi njegovog delovanja) sve im-
plicitne metaetičke teorije koje su stajale „u pozadini“ normativnih teorija mogle bi
se okarakterisati kao kognitivističke, tj. deskriptivističke. Izuzetak je, možda, jedino
Kant, ali bi to pitanje zahtevalo obimnu raspravu. Ali šta to znači kada jednu
metaetičku teoriju opišemo kao kognitivističku tj. deskriptivističku?
Ne jednom, dešavalo se da dva različita filozofa morala mogu misliti isto
(recimo) o Milu, pri čemu će ga jedan nazvati “kognitivistom” a drugi “deskrip-
tivistom”. Zapravo reč je o dve koekstenzivne dihotomije. Sud koji funkcioniše kao
opis (deskripcija) po definiciji može biti istinit ili lažan. Metaetičko stanovište da je
moral sastavljen od takvih sudova u najširem smislu naziva se deskriptivizmom. S
druge strane, istina i laž su predmet saznanja. Stoga takvo stanovište može da se
nazove kognitivizmom. U suštini ova razlika je, kako nas u to upućuje Her2 tehničke
prirode: „deskriptivizam“ se odnosi na konceptualnu analizu, a „kognitivizam“ na
epistemološki aspekt problema. Ti termini su, kao što rekosmo koekstenzivni. Kada
bi se moral isključivo bavio opisivanjem ili saznavanjem činjenica, sve metaetičke
teorije morale bi biti deskriptivističke tj. kognitivističke. To nema veze sa moguć-
nošću sa time da li se u normativno-etičkim teorijama mogu pojavljivati i Bog i
ostali entiteti nedostupni ljudskom opažanju ili logičkoj analizi. Reč je o tome da
bismo imali posla sa opisivanjem i saznanjem („vidljivih“ ili „nevidljivih“, sveje-
dno je) činjenica. Ali, logičkim pozitivistima3 dugujemo, grubo formulisano, i uvid
u drugu mogućnost. Možda moralni sudovi uopšte nisu predmet saznanja? Onda
imamo posla sa ne-deskriptivizmom, odnosno ne-kognitivizmom.
I još jedna napomena.
Filozofi koji su se bavili metaetikom iz nepoznatih razloga svoju vrlo bogatu i
široku terminologiju gotovo po pravilu upotrebljavaju bez ikakve prethodne na-
znake pravila upotrebe ili bližeg određenja značenja (smisla) upotrebljenih termina
i iskaza. Izuzetak su neki savremeni autori, poput Aleksandera Milera (Alexander
Miller) koji u posebnom dodatku svom Uvodu u savremenu meatetiku eksplicitno
raspravlja o određenim aspektima upotrebljene tehničke terminologije.4 Naravno, u
analizi jezika potpuno je nemoguće pronaći “apsolutni početak”, što se može videti
i iz moje prethodne rečenice u kojoj su termini “pojam” i “smisao” upotrebljeni bez
2 Hare, R. M., “Ontology in Ethics”, u: Essays in Ethical Theory, Oxford University Press,
Oxford, 1989, str. 82.
3 Treba napomenuti da logički pozitivisti dosta duguju upravo Murovim ispitivanjima.
4 V. Miller, A., An Introduction to Contemporary Metaethics, Polity Press, Cambridge UK, 2003,
str 284-286.
30 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 31
32 Nenad Cekić
ikakvog obrazloženja i prethodne najave. Ipak, ova nemogućnost izlaženja iz “pri-
rodnog” jezika nije opravdanje za sistematsko stvaranje pojmovne konfuzije. Po-
nekad se parovi termina koji pripadaju različitim disciplinama (recimo gramatici i
logici ili logici i nauci o jeziku) u teoriji značenja i metaetici upotrebljavaju sino-
nimno, a ponekad se u čisto logičkoj analizi bez ikakvog obrazloženja simultano, a
ponekada i sinonimno, pojavljuju i lingvistički i logički termini. Za potrebe naših
razmatranja preliminarno ću reći samo to da termini kao što su “reč”, “imeni-
ca” (“ime”), “rečenica”, “zapovedni način”, “indikativni način” i njima slični neo-
sporno pripadaju gramatici. Termini kao što su “izraz”, “znak”, “izričaj”, “govorni
akt” pripadaju nauci o jeziku uopšte. Termini kao što su “pojam”, “iskaz”, “zaklju-
čak”, pa i sam “termin”, pripadaju prvenstveno logici.
Konačno, postoji još jedna za ovaj rad nejasnoća često prisutna u metaetičkoj
literaturi tiče se termina “značenje” i “smisao”. Ovde je situacija znatno kompliko-
vanija. Još je Frege primetio da dva termina mogu da imaju isti objekat ili objekte
referencije (“denotaciju”, “nominatum”, tj. da označavaju istu stvar ili vrstu stvari),
a da imaju različit smisao (kasnije: “konotaciju”, “intenziju”). Vitgenštajn je, s dru-
ge strane, “značenje” pripisao “imenima”, a “smisao” iskazima. Ponekad se, da
konfuzija bude veća, „značenje“ i „smisao“ upotrebljavaju i sinonimno.
1.2. Šta su to “naturalistička greška” i „otvoreno pitanje“?
Pitanje iz gornjeg podnaslova moglo bi se učiniti i deplasiranim jer je pozna-
vanje problema “naturalističke greške” postalo preduslov bilo kakve smislene ras-
prave o metaetici.
Ipak, i pored svih ovih svojih “jasnih određenosti” i relativne kratkoće njene
sopstvene istorije, metaetiku nije moguće predstaviti sasvim istorijski. Razlog leži u
jednoj činjenici koja, čini se, do sada nije izazvala mnogo filozofske pažnje. Me-
taetika je nastala kao pobijanje jednr na prvi pogled imanentne intuicije prirodnog
govora prema kome jezik jeste opis stvarnosti ili je bar s opisom stvarnosti neras-
kidivo povezan. U takvom stavu svakog ne-filozofski nastrojenog govornika “pri-
rodnog jezika” podrazumevaju se različita pojednostavljenja, pa i ono koje se tiče
toga da su moralni fenomeni podložni opisivanju. A opisi, to se podrazumeva jesu
iskazi koji mogu biti istiniti ili lažni. Ovakav stav nazvaću imanentnim deskriptiviz-
mom (ili: kognitivizmom) prirodnog jezika. Razlog za postojanje ovog fenomena je
jednostavan. Između rečenica tipa “X je dobro” i “X je žuto” ne postoji nikakva
“vidljiva” (npr. formalno-gramatička) razlika. Zbog toga nam zdrav razum i ne na-
laže obavezu njihovog razlikovanja.
Ovo neposredno uverenje o “opisnoj” (deskriptivnoj) prirodi jezika koje sa
sobom nosi “zdravorazumski” stav prema prirodi jezika u pitanje je doveo Mur
svojom čuvenom raspravom o “naturalističkoj grešci” iznetoj u Principima etike.
Mur je analitičkim sredstvima doveo u pitanje mogućnost valjanog definisanja
vrednosnih termina, a samim tim, i osnovni zdravorazumski stav o nužno “deskrip-
tivnom” odnosu jezika i morala – tj. imanentni deskriptivizam prirodnog jezika.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 31
32 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 33
U osnovi, Murov osnovni argument protiv naturalizma jeste tzv. “argument iz
eliminacije”.5 On smatra da se jezik morala može shvatiti samo na tri načina, od
kojih samo jedan od ta tri može da “preživi” ozbiljno ispitivanje. Jezik morala,
prema Muru može ili: 1) biti besmislen; 2) odnositi se na prirodna svojstva i re-
lacije (imati naturalističku osnovu); ili 3) odnositi se na posebnu („ne-prirodnu“)
sferu “moralne realnosti” (ovo je osnov intuicionističke pozicije). Ove tri moguć-
nosti proističu iz dve osnovne dileme u pogledu značenja moralnih termina i su-
dova: 1) imaju li moralni termini i sudovi smisla (značenje)? i 2) ako imaju zna-
čenje, da li je to značenje “naturalističkog” tipa?
Džefri Sejer Mek Kord (Geoffrey Sayre-McCord) ukazuje da je jedna od Mu-
rovih zasluga upravo to što nas je odvratio od traganja za „dobrim“ stvarima već za
samim svojstvom dobrote (goodness).6 Zanimljivo je napomenuti da Mur, iako je
često napadan zbog nejasnoće, retko trpeo napade zbog nedoslednosti. Ali Sejer
Mek Kord smatra da Mur nije bio čak ni dosledan. On se pita zašto Mur smatra da
„dobro“ ne može biti analizirano, dok istovremeno u svojoj analizi „idealnog uti-
litarizma“ smatra da „ispravno“, primera radi, može?7 Analiza ovog pitanja je za-
nimljiva, ali bi nas odvela daleko od teme.
Vratimo se sada Muru. Činjenica je da se on bavi pojmom „dobrog“. Sejer Mek
Kord smatra da nam u tom slučaju na raspolaganju stoje samo tri mogućnosti:
1) „Dobro“ u smislu imenice označava kompleksno svojstvo koje se analizom
može razložiti na delove. U tom slučaju se može pružiti rasvetljavajuća definicija
kojom se pokazuju da je „dobro“ svojstvo koje je složeno putem drugih svojstva. U
tom smislu se, primera radi, „bećar“ može definisati kao neoženjeni muškarac iznad
određenog doba starosti.
2) „Dobro“ je prosto, analizom nerazloživo svojstvo, za koje se možda mogu
dati približni sinonimi, ali ne i bilo kakva analiza.
3) „Dobro“ uopšte nije svojstvo, a sama reč „dobro“ nema smisla, pa nema
potrebe ni nuditi bilo kakvu analizu.
Moglo bi se reći da se Murovo osnovno pitanje može se svesti pitanje da li
sudovi tipa “X je dobro” opisuju predmet (neko X) i, ako to čine, da li to čine na
način na koji čini sud “X je žuto”. Treba naglasiti da oba suda imaju istu tipičnu
indikativnu subjekat-predikat formu: “X je A”, što i jeste izvor inicijalne ima-
nentnog deskriptivizma prirodnog jezika s kojom se meatetičar mora uhvatiti u
koštac. Jednostavno rečeno: i žuto” i “dobro” sasvim “normalno” funkcionišu u
indikativnim iskazima forme “X je A”.
Murov argument otpočinje dilemom imaju li vrednosni pojmovi (“termini”,
“predikati”) smisao (značenje) ili su besmisleni.8 Ovakvu dilemu Mur jednostavno
odbacuje. Za razliku od logičkih pozitivista, čiji je savremenik bio, on je sasvim
5 V. Shafer-Landau, R. Moral Realism: A Defence, Clarendon Press., Oxford 2002, str. 56-57.
6 Sayre-McCord, G. „Moral Realism“, u: Copp, D., The Oxford Handbook of Ethical Theory,
Oxford University Press, 2006, str. 45.
7 Ibid.
8 Ovde se srećemo sa pojmovnim nedoumicama s početka ovog teksta koji se tiču odnosa
značenja i smisla kojima se nećemo baviti jer predmet posebne filozofske discipline – teorije
značenja.
32 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 33
34 Nenad Cekić
uveren da vrednosni pojmovi i vrednosni sudovi nisu besmisleni. Zbog toga su u
pravu oni autori koji smatraju da je Mur zapravo prikriveni pobornik tzv. teorije
značenja kao direktne referencije. Tzv. referencijalna teorija značenja, kako smo
videli, u osnovi ima jednu jedinu ideju – da jezik služi imenovanju ili označavanju
predmeta i/ili svojstava. Postavlja se pitanje šta sve to može jezik da imenuje.
Osnovno zdravorazumsko uverenje koje stoji u osnovi primitivne teorije direktne
referencije je da jezik imenuje prirodne predmete i prirodna svojstva. Iz ovog
uverenja direktno sledi pozicija metaetičkog naturalizma. Moralni termini i moralni
sudovi bi, dakle, morali da se odnose na prirodna svojstva. Naravno, postavlja se
pitanja koja to svojstva označavaju moralni termini i koje to “istine” saopštavaju
moralni iskazi. Moguće je da jezik imenuje i neka vanprirodna („ne-prirodna“, re-
kao bi Mur) svojstva, u koja, prema Muruu, spada i vrednosno svojstvo označeno
treminom „dobro“. Tako jednostavna ideja direktne referencije leži u osnovi dve
suprotstavljene metaetičke teorije naturalizma (vrednosni jezik imenuje isključi-
vo prirodna svojstva) i intuicionizma (vrednosni jezik imenuje posebna vanprirodna
svojstva). U oba slučaja moralnim sudovima se pripisuje istinitost ili lažnost. Prema
naturalističkoj teoriji, koja je pre Mura, inače, postojala samo u implicitnom obliku
kao podrazumevana metaetička „podloga“ šarolikih normativnih teorija za
utvrđivanje istinitosti vrednosnog suda potreban je samo zdrav razum i opažanje. U
slučaju intuicionizma neophodno je i delovanje posebne saznajne moći nezavisne
od razuma i opažanja – neposrednog vančulnog i vanintelektualnog uvida u vred-
nosti, tj. intuicije.
Kada je pitanje (be)smislenosti jezika morala razrešeno, makar i Murovim pro-
stim odbacivanjem dileme, srećemo se sa novom dilemom: mogu li se vrednosna
svojstva koja se u vrednosnim sudovima javljaju kao predikati definisati ili ne? Ako
je elementarni vrednosni sud indikativni iskaz forme “X je A”, pri čemu je “A”
vrednosni termin, da li je A moguće definisati? Ako se vrednosni termini mogu
definisati, onda je to moguće na jedan od dva sledeća načina: 1) putem pozivanja na
drugi vrednosni termin; ili 2) bez pozivanja na drugi vrednosni termin (“naturali-
stički” u najširem Murovom smislu). Mur smatra da mogućnost 2) jednostavno ne
postoji. Suštinski, meta Murovog napada je ono što se u savremenoj metaetici na-
ziva definicionističkim, semantičkim ili analitičkim naturalizmom.
Murova argumentacija u prilog postojanja naturalističke greške svodi se na
argument koji je kasnije dobio naziv “argument otvorenog pitanja”.9 Klasični ar-
gument otvorenog pitanja, a videće se, postoje i njegove ne-klasične varijante, po-
čiva na rasprostranjenom uverenju da su sve definicije po svojoj prirodi esenci-
jalne, tj. analitički iskazi kojima se, kako se to tradicionalno objašnjavalo, određuje
„sadržaj“ i „obim“ nekog pojma. Najjasnije primere takvih definicija nalazimo u
klasičnoj geometriji. Kada se trougao definiše kao „geometrijska slika u ravni koja
ima tri strane i tri ugla“ onda svakako nema nikavog smisla pitati se da li trougao
ima tri ugla ili tri strane. Postavljanje takvog pitanja znak je nerazumevanja de-
finicije, a onome ko definiciju razume pitanje odgovara samo na sebe. Pitanja koja
9 Kerner, G. C., The Revolution in Ethical Theory, Oxford Univerity Press, Oxford, 1966, str. 16.
Sličnu terminologiju koristi i Mur. Up. Mur, Dž. E., Principi etike, str. 67.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 33
34 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 35
odgovaraju sama na sebe nazivaju se „zatvorenim“. „Argument otvorenog pitanja“
zasniva se na uverenju da koji god definiens D radi definisanja termina “dobro”10
izaberemo, uvek ćemo moći da smisleno postavimo pitanje: “Da li je D dobro?”
Ovo pitanje nikada neće biti pitanje koje odgovara samo na sebe. Ako, na primer,
sledeći utilitariste, “dobro” utilitaristički definišemo kao “najveću moguću sreću
najvećeg mogućeg broja ljudi”, to neće učiniti suvišnim ili praznim pitanje: “Da li
je najveća moguća sreća najvećeg mogućeg broja ljudi dobra?” Ako, slično
ovome, posumnjamo u to da li je zadovoljstvo isto što i dobro, onda “i sama
činjenica da mi razumemo vrlo dobro šta se misli sumnjanjem u to, jasno pokazuje
da imamo posla sa dva različita pojma.”11 Drugim rečima, ma koji definiens D za
pojam “dobrog” izabrali, pitanje “Da li je D dobro?” nikada neće delovati suvišno i
prazno kao pitanje: “Da li trougao ima tri strane?”
Ostavimo sada pojam zadovoljstva po strani i pokušajmo da dobro definišemo
nekim opštijim pojmom. Pretpostavimo da je to neko prirodno svojstvo poput svoj-
stva „ono što vodi najvećoj mogućoj sreći najvećeg mogućeg broja ljudi“ ili „onoga
što vodi očuvanju ljudske vrste“. Uzmimo za primer da se „dobro“ može definisati
kao „ono što svi žele“. Tada bi u saznajnom i semantičkom pogledu dva sledeća
iskaza bila identična:
A) Ja znam da je X dobro, ali da li je ono dobro?
B) Ja znam da je X ono što svi žele, ali da li je ono dobro?
Sasvim je očigledno da pitanje B) ima smisla postaviti i da je ono „otvoreno
pitanje“. Štaviše, Mur zapravo ide i dalje od ove tvrdnje: ma koji definiens izabrali
za termin „dobro”, mi nikada nećemo dobiti analitički iskaz, koji podrazumeva
identičnost značenja definienduma i definiensa, već ćemo uvek imati posla sa dva
značenjski različita pojma. Ilustracije radi, Mur, govoreći o hedonistima, upravo u
ovom duhu kaže: „Kad oni kažu: 'Zadovoljstvo je dobro', ne možemo da verujemo
da oni samo misle: 'Zadovoljstvo je zadovoljstvo' i da ne podrazumevaju ništa više
osim toga.“12
Isto važi i za ranije pomenuta svojstva „ono što vodi najvećoj mogućoj sreći
najvećeg mogućeg broja ljudi“ i „onoga što vodi očuvanju ljudske vrste“, ali i za
mnoge druge „oprobane“ potencijalne definiense dobrog. Da li to zaista znači da se
dobro ne može definisati?
Iz argumenta otvorenog pitanja Mur izvodi dalje zaključke.
Pre svega, Mur smatra da „dobro“ ne može biti sinonim ni za kakav pojam koji
se odnosi na prirodno svojstvo. Budući da se dobro ne može definisati naturali-
stički, Mur smatra da se iz toga može zaključiti i da „dobro“ shvaćeno kao svojstvo
nekog predmeta (a property of goodness) ne može biti identično ni sa jednim
prirodnim svojstvom. Onaj ko to pokušava zapravo čini naturalističku grešku u naj-
užem smislu te reči jer doslovno shvaćena naturalistička greška i nije ništa drugo
10 Argument se može proširiti tako da važi za svaki vrednosni termin, npr. na pojam ispravnog ili
dužnosti.
11 Mur, Dž. E., Principi etike, §13, str. 63.
12 Ibid., str. 60.
34 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 35
36 Nenad Cekić
nego identifikovanje (intrinsično) dobrog (“dobrog po sebi”) sa ma kojim prirod-
nim svojstvom.
Kako Mur određuje šta je to prirodno svojstvo? On doslovno kaže: „Pod 'pri-
rodnim' Mur podrazumevao sam i podrazumevam ono što je predmet prirodnih
nauka i psihologije. Može se reći da to uključuje sve što je postojalo, što postoji i
što će postojati u vremenu.”13 Ovo Murovo objašnjenje čini se nedovoljno jasnim
pa se logično postavlja pitanje šta je to što neku nauku čini prirodnom, i, zašto
psihologija, kako se vidi iz teksta, prema Muru nije prirodna nauka. Iako pitanje
jeste zanimljivo, ovde se nećemo baviti zašto Mur smatra da psihologija nije „pri-
rodna nauka“.14 Šta su, dakle, Murova „prirodna svojstva“?
Mogući odgovori nisu jednoznačni, ali se mogu svesti na dva tipa tvrdnji koje
se međusobno dopunjuju. Prirodna svojstva a) pod određenim uslovima mogu
funkcionisati kao uzroci, tj. proizvesti određene posledice15; ili se b) mogu opaziti
čulima.16 Iako pitanje interpretacije Murovog izvornog teksta ostaje otvoreno,
ovakvim objašnjenjem svakako se postiže jasno razlikovanje prirodnih i ne-pri-
rodnih svojstava na kojem Mur izričito insistira.
Za kraj ove rasprave jedna opšta napomena. Svakome ko je čitao Principe ja-
sno je da se termin „naturalistička greška“ ne odnosi samo na teorije koje se odnose
na prirodna svojstva. Argumentu otvorenog pitanja podložne su sve teorije koje
moralna svojstva svode na neka druga – božanska ili metafizička, svejedno je. To i
sam Mur priznaje. Razlog zbog kojeg se Mur odlučio za termin „naturalistička
greška“ nije sasvim jasan. Verovatno je da je sam Mur naturalizam shvatao kao
potencijalno najvećeg teorijskog neprijatelja.
1.3. Jedna formalizacija Murovog argumenta otvorenog pitanja
Murov argument se može formalizovatili, pitanje je samo koliko uspešno. Za
potrebe analize i upoređenja sa kasnijim varijacijama Murovog argumenta, ali i kao
ilustraciju, iznećemo ovde Milerovu formalizaciju argumenta otvorenog pitanja.
Ona glasi:
1) Pretpostavimo da je predikat „dobro“ sinoniman ili analitički ekvivalentan
naturalističkom predikatu „N“.
Prema tome:
2) Deo značenja tvrdnje „x je N“ tvrdnja je „x je dobro“
Ali, onda:
3) Neko ko ozbiljno pita: „Da li je x koje je N takođe i dobro?“ pokazivao bi
izvesnu pojmovnu konfuziju.
13 Mur, Dž. E., Principi etike, §26, str. 84.
14 V. Miller, A., An Introduction to Contemporary Metaethics, str. 10-11.
15 Baldwin, T., „Editor’s Introduction“ to Moore, G. E., Principia Ethica, rev. ed. Cambridge
University Press, 1993.
16 Varnok, na primer, kaže: „Mur je bio voljan da prihvati... da je ne-prirodno svojstvo ono koje
se ne može opaziti čulima.“ Warnock, M., Ethical Science since 1890, London University
Press, London 1960.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 35
36 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 37
Ali:
4) Za svako prirodno svojstvo N uvek je otvoreno pitanje da li je x dobro. To
znači da se, za svako x koje je N uvek značajno pitati da li je ono dobro, postavlja-
njem pitanja: „Da li je x koje je N takođe i dobro?“ ne pokazuje bilo kakva pojmov-
na konfuzija.
(Na primer, ima smisla pitati: „Da li je postupak koji donosi zadovoljstvo do-
bar?“, ili: „Da je nešto što mi želimo da želimo dobro?“17 Neko ko postavlja takva
pitanja ne pokazuje bilo kakvu pojmovnu konfuziju.)
Dakle:
1) Ne može biti slučaj da je „dobro“ ili analitički ekvivalentno sa „N“.
Dakle:
2) Svojstvo biti dobar ne može kao stvar pojmovne nužnosti biti identičan
svojstvu biti N.
Pitanje valjanosti ove formalizacije ostaje otvoreno. Ovde je samo navodimo
kao dokaz činjenice da argument otvorenog pitanja i dalje izaziva veliku pažnju.
Osim toga, formalizovani argument može biti od koristi za razumevanje dalje ras-
prave.
2. Tri klasične primedbe argumentu otvorenog pitanja
Valja napomenuti da Murov argument otvorenog pitanja koji i jeste kamen-te-
meljac metaetike nije prošao bez kritika. Ovde navodimo tri karakteristične.
2.1. Frankenina kritika: neobrazloženost pretpostavke
neispravnosti analitičkog naturalizma
Treba naglasiti da je Frankena (Frankena) prvi jasno rekao da termin „naturali-
stička greška“ nije najpogodniji za označavanje tipa argumenta koji je Mur izneo u
svojim Principima etike. I on je sasvim u pravu jer je suštinski “definicionistička18
greška – generička greška koja stoji u osnovi naturalističke greške”.19 A definicioni-
stička greška i nije ništa drugo do “proces brkanja ili identifikovavanja ili defi-
nisanja jednog svojstva drugim.”20 To svojstvo, dakle, ne mora biti prirodno. Ono,
kao što smo videli, može biti i “natprirodno”, pa se jednako smisleno može govoriti
i “naturalističkoj” i o, na primer, “supranaturalističkoj” ili “metafizičkoj“ grešci.
Sve ove greške samo su podvrste definicionističke greške.
Treba reći i to da naturalistička i njoj srodne greške (kao što je “metafizička
greška”) nisu greške koje su rezervisane za moralno rasuđivanje. Definicionistička i
njoj srodne greške karakteristične su za svako vrednosno rasuđivanje. Ako u istu
17 Ovde Miler direktno aludira na jednu od potencijalnih definicija termina „dobro“ koju Mur
pobija argumentom otvorenog pitanja.
18 Kurziv N. C.
19 Frankena, W. K., “Naturalistic Fallacy”, u Theories of Ethics, ed. by Ph. Foot, Oxford
University Press, Oxford, 1967 str. 57.
20 Ibid.
36 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 37
38 Nenad Cekić
vrstu grešaka svrstamo i grešku izvođenja moralnih sudova iz činjeničkih (čuveni
„jeste“-„treba“ jaz), onda se može govoriti i o srodnoj „faktualističkoj“ grešci ili
„grešci ocenjivanja“.21 Her u nešto širem smislu govori o „deskriptivnoj grešci“ tj.
grešci opisivanja.22 Sve ove, „greške“, ako se na kraju uopšte i mogu smatrati
greškama, opštim imenom bi se mogle nazvati i “aksiološkim greškama”.23
Iako svako vrednosno rasuđivanje koje sadrži “definicionističku” ili “naturali-
stičku grešku” već na prvi pogled deluje pogrešno ipak se s razlogom može posta-
viti pitanje da li je “naturalistička greška” uopšte logička greška. Frankenino ba-
zično uverenje je da je ono što se podrazumeva pod etiketom “naturalističke gre-
ške” samo oružje u raspravi intuicionista i naturalista, ali ne i dokazana logička
greška. Upozoravajući na opreznost on zato i kaže: “…optužba da je neko učinio
naturalističku grešku može biti izneta, ako je to uopšte moguće, samo kao konkluzi-
ja zasnovana na argumentaciji, a ne kao instrument za odlučivanje o njoj.”24 Kratko
rečeno, Frankena ima utisak da Mur pretpostavlja ono što tek treba da dokaže: ne-
održivost analitičkog (definicionističkog, semantičkog) naturalizma.
U osnovi, Frankena iznosi sumnju da Mur izbegava ozbiljnu raspravu sa ana-
litičkim naturalistima. Mi se možemo pozvati na naše uverenje da postoji “otvoreno
pitanje” samo ako je to uverenje valjano zasnovano. Međutim, ako su analitički
naturalisti u pravu, takvo uverenje ne mora uvek biti dobro zasnovano. Ako „dobro
X“ definišemo kao „X koje je D“ nema dokaza da pitanje tipa „Da li je X koje je D
dobro?“ mora voditi u pretpostavljenu pojmovnu konfuziju, koja se manifestuje kao
očigledno nepoznavanje jezika, iako neko možda pogrešno misli da je to tako. Je-
dnostavnije rečeno, uspešno pozivanje na otvoreno pitanje u argumentaciji protiv
neke konkretne naturalističke teorije ne dokazuje a priori da je svaki analitički
naturalizam pogrešan. Na tragu ovih Frankeninih razmišljanja nalaze se i današnji
neonaturalisti. Oni smatraju da Murova argumentacija, takva kakva je, ne dokazuje
da je logički nemoguće pronaći definiens koji će pitanje “da li je D “dobro?” “za-
tvoriti”, odnosno učiniti ga takvim da odgovara samo na sebe.25 Za objašnjenje
statusa iskaza ovog tipa potrebna je teorija značenja koja se drastično razlikuje od
teorije direktne referencije.
Frankena naglašava da se u tesnoj vezi sa pojmom naturalističke greške nalazi i
čuveni „jeste-treba“ problem. Valja skrenuti pažnju na činjenicu da, i pored priro-
dne spojenosti, problem definisanja vrednosnih termina poput termina „dobrog“ ne
treba izjednačavati sa problemom izvođanja „treba“ iz „jeste“.
Ono što bismo mogli reći je da je Frankena, ako ništa drugo, pokazao da nema
ničeg logički pogrešnog u pokušaju definisanja vrednosnih termina. S druge strane,
21 Ibid., 53.
22 Hare, R. M., “Descriptivism”, Essays on Moral Concepts, Macmillan, London and
Basingstoke, 1972, str. 55.
23 V. Hartman, R. S., The Structure of Value, Southern Illinois Univeristy Press, 1967, str. 122
131.
24 Ibid, p. 51.
25 V. Pigden, C. R., “Naturalism”, u: A Companion to Ethics, ed. by P. Singer, Basil Blackwell,
Cambridge, Massachusetts, 1991, str. 421 – 441.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 37
38 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 39
ne postoji ni bilo kakva pretpostavka u korist naturalizma ili bilo kojeg „defini-
cionizma“. Teret dokazivanja je na onome ko dokazuje.
2.2. Primedba zasnovana na „paradoksu analize“26
Čini se da Murov argument otvorenog pitanja pretpostavlja da analiza vrednos-
nih termina ne može biti informativna ili zanimljiva u filozofskom pogledu. Prema
Muru, analiza vrednosnog termina P pomoću nekog (bilo kojeg) termina P* može
biti ispravna samo ako nema nikakvog značaja pitati se da da li je nešto što je P*
ujedno i P. Murova analiza implicira da analiza P pomoću P* mora biti potpuno
neinformativna i neinteresantna.
Ovde se srećemo sa tzv. paradoksom analize. Pretpostavimo sada da pokušava-
mo da neki ne-vrednosni pojam A analiziramo pomoću pomoću nekog drugog
pojma A*. Po pretpostavci, mi razumemo A, što dalje znači da znamo koje je
značenje termina A. Iz toga sledi da moramo znati i šta je sve uključeno u značenje
pojma A. Ako A može biti analizirano pomoću A*, onda je A* deo (ili celina)
značenja pojma A. Stoga takva analiza ne može biti zanimljiva i informativna.
U suštini, „paradoks analize“ uopšte nije paradoks. Da jeste, mi nikako ne
bismo mogli da shvatimo neki pojam a da već unapred nismo svesni toga šta je sve
obuhvaćeno u ispravnoj analizi njegovog značenja. To bi značilo da je objašnjava-
nje značenja nemoguće. Svaka definicija podložna je preispitivanju, tj. argumentu
potencijalno otvorenog pitanja. Ovde nema prostora za bavljenje tim pitanjima, ali
u definicijama izrazi „je“ ili „jeste“ ukazuju na identitet, kao u: „Kvadrat je(ste)
geometrijska slika u ravni sa četiri jednake strane i četiri jednaka ugla“, a ne na
puko pripisivanje („atribuciju“) svojstva kao u: „Jabuka je crvena“.27 Stoga se mora
razlikovati znanje kako (posedovanje sposobnosti) i znanje da (ono što se tvrdi is-
kazima, „propozicionalno znanje“). Proces shvatanja značenja nekog pojma pret-
postavlja postojanje znanja kako ali ne i znanja da. Analiza značenja pojma zasniva
se na znanju da.
Imajući ovo vidu, Muru se može odgovoriti da u mnogim slučajevima znanje
kako ne koegzistira sa znanjem da. Tako, neko može savršeno dobro govoriti (tj.
„znati kako“ govoriti) srpski jezik, a da uopšte nije analitički upoznat sa gramati-
čkim pravilima koji konstituišu njegovu kompleksnu pojmovnu osnovu.
2.3. Primedba koja se odnosi na pojmovni par konotacija/denotacija
(smisao/referencija)
Fregeovo razlikovanje smisla i referencije, odnosno konotacije i denotacije je
još jedno moćno oružje u rukama zastupnika teze da naturalistička greška uopšte
nije greška. Dva pojma se mogu odnositi na istu stvar (imati istu referenciju,
26 V. Miller, A., An Introduction to Contmporary Metaethics, str. 16-17.
27 V. Sayre-McCord, G. „Moral Realism“, u: Copp, D., The Oxford Handbook of Ethical Theory,
str. 45.
38 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 39
40 Nenad Cekić
odnosno denotaciju), a da pri tom nemaju isti smisao (konotaciju). Teorija značenja
kao puke (direktne) referencije je odavno napuštena, i to sa dobrim razlogom. Miler
nam nudi dobar primer tvrdeći da mi možemo razumeti smisao nekog pojma, a da
uopšte ne znamo na šta se on odnosi (koja mu je referencija): „Na primer ja mogu
da razumem šta je smisao [izraza] 'najpametniji student na trećoj godini'. Ali ja ne
moram znati na koga se tačno ova fraza odnosi to je nešto što tek treba da ot-
krijem.“28 Štaviše, mi možemo biti i u uverenju da dva pojma sa različitim smis-
lovima (konotacijama) imaju i različitu referenciju (denotaciju), iako to nije istina.
Ne moraju svi znati da su „zvezde“ Večernjača i Zornjača zapravo isto nebesko telo
planeta Venera.
„Dobro“ kao svojstvo prema Muru, nije identično ni sa kakvim prirodnim
svojstvom. Iako ovakav zaključak podrazumeva, Mur ga nigde ne eksplicira. Ume-
sto toga on nudi test „identiteta svojstava“ koji se svodi na tvrdnju da su dva
svojstva identična samo ako su dva pojma koja ih označavaju međusobno sinonim-
na. Drugi test kojim se dokazuje da se „dobro“ ne može dokazati naziva se „testom
sinonimnosti“. Prema ovom testu dva pojma su identična ukoliko je to što kada
jedan pojam „imamo na umu“ uvek dovoljno da i neki drugi pojam „imamo na
umu“. Pojednostavljenije rečeno, definiens u mislima „prati“ definiendum. Budući
da „dobro“ možemo imati na umu bez ikakvog drugog pojma koji ga kao podra-
zumevani definiens „prati“, sledi da „dobro“ nije sinonimno sa bilo kojim drugim
drugim pojmom. Stoga ni „dobrota“ nije identična sa bilo kojim drugim svoj-
stvom.29
Mnogi savremeni filozofi odbacuju Murov test „identiteta svojstava“ ili „test
sinonimnosti“, ili oboje. Neo-naturalisti, kao što ćemo videti, nude relativno jedno-
stavne kontraprimere: neki ljudi mogu na umu imati pojam „vode“ bez ikakve ideje
šta bi to bilo „H2O“. Neki bi čak mogli i da odbiju rezultate analize koja bi to
pokazala. Pa ipak, voda i supstanca koju hemičari nazivaju H2O su ista stvar.
I pored činjenice da je izvesno da naturalistička greška nije isključivo rezer-
visana za naturaliste i velike teškoće da se utvrdi da li je ova greška uopšte greška,
Murovo i ostala razmatranja prirode naturalističke greške višestruko su korisna. Za
naturalistički orijentisane metaetičare, kako i sami priznaju, naturalistička greška je
jasan putokaz da je teret dokazivanja na naturalistima, a ne na onima koji natura-
lizam osporavaju. Naturalisti su uvereni da analiza vrlo često može biti pojmovno
izuzetno komplikovano tako da ono što se analizira i ono pomoću čega je nešto
analizirano ne moraju istovremeno „biti u nečijem umu“. Dobra analiza može biti
iznenađujuća i ne može se svesti na prosto utvrđivanje sinonimnosti. Ipak, to ne
oslobađa naturaliste obaveze da pokažu kako dve naizgled potpuno različite stvari,
npr. „moralna ispravnost“ i „maksimalizacija sreće“ u konačnoj analizi jesu jedna
ista stvar.30
Osnovni Murov argument, kako sam već rekao, upravljen je protiv redukcioni-
stičkog (tj. „analitičkog“ ili „semantičkog“) naturalizma koji tvrdi da je svojstvo
28 Miller, A., An Introduction to Contemporary Metaethics, str. 17.
29 Up. Shafer-Landau, R. Moral Realism. A Defence, str. 57.
30 Shafer-Landau, R. Moral Realism: A Defence, str. 57-58.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 39
40 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 41
„biti dobar“ identično svojstvu „biti N“ ili se na njega može svesti. Ova tvrdnja
zasnovana je na pretpostavci pojmovne odnosno analitičke ekvivalencije značenja
termina „dobro“ i „N“. Dopuštanjem da „dobro“ i „N“ nemaju isti smisao, primed-
ba zasnovana na razlici referencije (denotacije) i smisla (konotacije) išla bi Muru u
korist. Kao što ćemo videti, neki savremeni naturalisti i insistiraju na tome da dva
pojma mogu denotirati isto svojstvo, ali da pri tom nemaju zajednički smisao (ko-
notaciju). Muru bi se tada zapravo priznalo da je u pravu kada smatra da je defini-
cionalni ili analitički naturalizam neplauzibilan. Pitanje je samo da li bi on takvim
odgovorom bio zadovoljan zato što, kako ćemo videti, postoje i nove forme ne-
analitičkog naturalizma. Tada se postavlja pitanje da li su ti oblici naturalizma
otporni na argument otvorenog pitanja.
3. Pokušaji adaptacije argumenta
Iako je jasno da je argument otvorenog pitanja korisno sredstvo u ispitivanju
različitih metaetičkih teorija, postavlja se pitanje da li se ovim argumentom bilo
koji tip teorije može konačno odbaciti. Očigledna je mogućnost proliferacije bes-
konačnog mnoštva različitih termina koji bi imali status kandidata za definiendum
termina „dobro“. Prima facie, to znači da metaetičar naoružan isključivo argumen-
tom otvorenog pitanja nikada neće završiti posao jer će uvek biti moguće ponuditi
neki novi termin kao sinonim odnosno analitički ekvivalent „dobrog“. Tako se sa
naturalizmom nikada ne bi moglo izaći na kraj. Da ne govorimo o drugim defini-
cionističkim metaetikama.
Suočeni s ovom mogućnošću, neki metaetičari su namerno ograničili domete
sopstvene argumentacije zasnovane na argumentu otvorenog pitanja. Umesto da
tragaju za konačnim argumentom koji bi pobio definicionistički naturalizam, oni
Murov argument pokušavaju da modifikuju tako da zasnuju pretpostavku protiv
njega. To pokušavaju da učine na način koji bi izbegao Frankeninu primedbu za-
snovanu na Murovom izbegavanju pitanja i primedbu zasnovanu na neinformativ-
nosti analize.
3.1. Boldvin
Tomas Boldvin (Thomas Baldwin) argumentiše na sledeći način:
„Ako je analiza [moralnog] pojma ispravna, onda bi, kada se upoznamo s njom,
trebalo da nam izgleda da je potpuno prikladno da svoje misli i sudove vodimo u
skladu s njom, čak i ako nas u početku ta analiza pogađa kao neočigledna. A Mu-
rova primedba predloženoj analizi intrinsične vrednosti je upravo takva da ne sma-
tramo da možemo da pređemo na ovu njihovu reflektivnu asimilaciju.“31
Ovde se srećemo sa metaetičkim internalizmom, koji je postao gotovo opšte
mesto savremenih metaetičkih teorija. Reč je o rasprostranjenom uverenju da iz-
među moralnih sudova i postupaka (ili izbora i odluka) postoji unutrašnja veza. Za
31 Baldwin, T., „Editor’s Introduction“ to Moore, G. E., Principia Ethica, rev. ed., str. XIX.
40 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 41
42 Nenad Cekić
razliku od, na primer, estetskih sudova koji su po pretpostavci „bezinteresni“, za
moralne sudove se pretpostavlja da moraju imati praktičku funkciju koja je direktno
povezana sa odlučivanjem, izborima i postupcima. Ovde nije mesto da se naširoko
raspravlja o tome, ali mora se naglasiti da ta veza nikako nije analitička. Sasvim je
u skladu sa pravilima jezika i logike reći: „Ja hoću da činim zlo.“ Internalizam
gotovo prirodno inklinira sokratovskoj maksimi: „Vrlina je znanje.“ Iz „pravilnog“
(tj. racionalnog) rasuđivanja navodno direktno slede moralni postupci. Ali, šta onda
reći o visokointeligentnim zločincima koji svoje postupke vode maksimom Hoću
da radim ono što mislim da je zlo“. Da greše u rasuđivanju? Ili da im nedostaje
slobodna volja?
Da dodam samo kratko zapažanje: internalizam se u savremenoj metaetici obi-
čno pretpostavlja, ali se u prilog njemu veoma retko daju argumenti. Tako, na pri-
mer, Boldvin na drugom mestu piše: „Razumno je očekivati od analize značenja da
rasvetli pojmove na takav način da, zbog toga što poboljšava naše razumevanje, mi
shvatimo da je za nas prirodno da svoje sudove vodimo u skladu s njom. U svetlu
ovog zahteva osećaj značaja Murovih pitanja predstavlja problem za etičke reduk-
cioniste. Evidentno je je da njegova redukcionistička analiza jednostavno nije
ubedljiva, pa stoga nije ni ispravna...Ona ustanovljava pretpostavku protiv reduk-
cionista, ali ništa više.“32
Izgleda da Boldvin smatra da je nužno da nas ispravna redukcionistička analiza
na neki način motiviše. Ali, kao što je „naturalistička greška“ pretpostavka, onda bi
i nekakva „nemotivacionistička greška“, koja bi prema Boldvinu bila kriterijum
ispravnosti redukcionističke analize, bila samo pretpostavka. Da ne govorimo o
tome da bismo se ovde suočili sa problemom očigledne cirkularnosti u definisanju
bazičnih pojmova. Redukcija je ispravna ako nas motiviše, a ispravnost redukcije se
kontroliše postojanjem motivacije. Sasvim analogno Frankeninoj primedbi Muru,
mi možemo da kažemo da je moguće samo pretpostaviti da bi nas valjana reduk-
cionistička analiza moralnih pojmova nekako motivisala „da vodimo svoje sudove
u skladu s njom“ (da dodam: i postupke i odluke...). Ali kako to i dokazati?
3.2. Darval, Gibard i Railton
I sledeći argument zapravo polazi od iste pretpostavke internalizma, ali je i do-
vodi u pitanje.
Prvo, neko ne mora da tvrdi potpuno ubeđenje da otvoreno pitanje zaista
postoji, već samo da primeti da je argument otvorenog pitanja inače kompetentnim,
reflektivnim govornicima engleskog [ili srpskog] jezika, koji izgleda nemaju pro-
blem da zamisle kako bi to izgledalo dovesti u pitanje da li je P (neko konkretno
prirodno svojstvo) dobro. Drugo, neko bi mogao artikulisati filozofsko objašnjenje
zašto je to tako. Evo jednog objašnjenja. Čini se da pripisivanje dobrote [kao
svojstva] poseduje konceptualnu vezu sa vođenjem naših postupaka, vezu koja se
koristi uvek kada otvoreno pitanje: 'Da li je P zaista dobro?' rastumačimo kao: 'Da
32 Baldwin, T., G. E. Moore, Routledge, London, 1990, str. 89.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 41
42 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 43
li je jasno da, pod ostalim jednakim uslovima, mi zaista treba ili moramo da sebe
posvetimo ostvarenju P-a?' Za bilo koje33 prirodno svojstvo R naše uverenje da
otvorenost otvorenog pitanja ne zavisi od bilo kakve greške ili previda može pro-
izlaziti iz naše prividne sposobnosti da zamislimo bića čiste svesti koja ne bi uspela
da pronađu odgovarajući razlog ili motiv za akciju u pukoj činjenici da smo pri-
bavili R (ili se ono očekuje u bliskoj budućnosti). Imajući u vidu ovu mogućnost
imaginacije nije logički osigurano da će P voditi naše postupke (čak i ako, u stvari,
mi prisustvo R-a svi shvatamo kao psihološku prisilu). A ovo odsustvo logičke ili
pojmovne veze sa postupkom pokazuje gde tačno postoji prostora za razumljivo
pitanje da li je R zaista dobro.“34
Argument je pisan isuviše tehnički, pa ga je nužno razjasniti. Skraćeno govore-
ći: ovde se tvrdi da motivaciona prisila koja proističe iz pravilnog razumevanja
nekog P koje je dobro i to smo shvatili” ili mora važiti univerzalno (za sva
razumna bića) ili argument otvorenog pitanja ostaje. Da bi veza bila univerzalna (da
ne bi bilo izuzetaka koji nisu zasnovani na pukom jezičkom nesporazumu), veza
između razumevanja P koje je dobro” i odgovarajuće akcije mora biti logički
nužna. Logička ili pojmovna veza ne postoji već zato što je zamislivo da neko
shvati da je P dobro, a da pri tom uopšte ne bude motivisan ni na šta. To univerzal-
no važi za sva prirodna svojstva. Otuda i ono pomalo zbunjujuće R u originalnom
argumentu. R se uvodi upravo zato da bi se prikazalo da uopšte nije bitno o kojem
tačno svojstvu je reč. Ni za jedno prirodno svojstvo logička veza pukog prisustva
svojstva i motivacije nije dokazana. Tu se i otvara mogućnost za modifikovano
otvoreno pitanje.
Sama jaka internalistička pretpostavka prema kojoj pravilno razumevanje
pojma ili iskaza direktno vodi u akciju je nedokazana. A na njoj se sada baziraju
novije verzije argumenta otvorenog pitanja. Metaetički internalizam je pretposta-
vka, a ne dokazana činjenica. Zamislivost toga da neko, iako razume šta „dobro“
zapravo znači, ne bude motivisan na suđenje, odlučivanje ili postupanje u skladu sa
tim „radi“ samo protiv internalista. Eksternalisti tvrde da ljudi mogu razumeti šta
znači P koje je dobro“ a da ne budu motivisani ni na šta. „Konceptualna poveza-
nost“ „dobrog P“ i postupanja (odlučivanja i sl.) ne samo da je pretpostavka već je i
mogući mit.
3.3. Her i naturalistička greška
Her naturalističku grešku vidi pre svega kao poseban oblik deskriptivističke
greške, tj. „greške opisivanja“. On kaže: „Termin ‘deskriptivizam’ prvi put mi je
sugerisan jednom frazom pokojnog profesora Ostina. On na dva mesta ukazuje na
ono što naziva ‘deskriptivističkom greškom’ - pretpostavljanja da neki izričaj jeste
33 Kurziv N. C.
34 Darwall, S., Gibbard, A., Railton, P., “Toward Fin de Siècle Ethics: Some Trands”, Philosophi-
cal Review, Vol. 101, No. 1, 1992, str 115–189, str. 117.
42 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 43
44 Nenad Cekić
deskriptivan kada on to nije.35 I, iako se slažem sa njim da sama reč može zavesti
na pogrešan trag, mislim da ona može da posluži. ‘Deskriptivizam’, onda, možda
može biti upotrebljen kao generičko ime za filozofske teorije koje zapadaju u ovu
grešku.”36
Nešto modernijom filozofskom terminologijom u jednom svom kasnijem eseju
deskriptivizam, ili “deskriptivističku grešku”, Her određuje kao “verovanje da sve
reči dobijaju značenje na isti način kao deskriptivne reči i deskriptivni iskazi, tako
što imaju uslove primene ili istinosne uslove”.37
Međutim, Her se problemom naturalizma i argumentom otvorenog pitanja
bavio mnogo pre nego što je napisao eseje koji su ovde citirani u svojoj knjizi
Jezik morala iz 1951. godine.38 On tu nudi svoju verziju argumenta otvorenog
pitanja.
Her naglašava da „dobro“ ima istu „logiku“ i u moralnim i u vanmoralnim kon-
tekstima. Stoga nije bitno da li smo u konkretnom slučaju izabrali naturalističke ili
ne-naturalističke definišuće karakteristike „dobrog“. Koji god primer i koje god
(“prirodne” ili “ne-prirodne”) karakteristike izabrali, naići ćemo na iste teškoće.
Her u tom smislu piše: “Razmotrimo rečenicu ‘J39 je dobra jagoda’. Mi možemo
prirodno pretpostaviti da to ne znači ništa drugo nego ‘J je jagoda i J je slatka,
sočna, čvrsta, crvena i velika’. Ali tada postaje nemoguće reći ono što u običnim
razgovorima zaista i kažemo. Mi ponekada želimo da kažemo da je neka jagoda
dobra jagoda zato što je slatka itd.40
Dakle, za bilo koje A, izraz “dobro A” ne može značiti “A koje je C” (gde C
stoji za bilo koju pojedinačnu karakteristiku, konjunkciju karakteristika ili disjun-
kciju karakteristika) jer onda rečenice:
I) A koje je C jeste dobro; i
II) A je dobro zato što je C
ne bismo mogli da upotrebimo da pohvalimo A koje je C, zbog toga što bi one, u
tom slučaju, bile analitičke i ekvivalentne rečenicama:
Ia) A koje je C jeste C; i
IIa) A je C zato što je C.41
Ovaj argument zasnovan je pre svega na Herovoj sopstvenoj metaetičkoj teoriji
prema kojoj vrednosni izrazi uvek osim deskriptivnog značenja imaju i vrednosno
(preciznije: propisijuće odnosno „preskriptivno“) značenje. Ako je to tako, onda je
Her poboljšao Murov argument preko granice koju je Mur dosegao. Naime, ako je
istina da se značenje vrednosnih izraza ne iscrpljuje u njihovoj deskriptivnoj kom-
35 Austin J. L., Philosophical Papers, Oxford University Press, Oxford, 1961. str. 71; Cf. Austin,
J. L., How to Do Things with Words, str. 3.
36 Hare, R. M., “Descriptivism”, Essays on Moral Concepts, str. 55.
37 Hare, R. M., “A Reductio ad Absurdum of Descriptivism”, Essays in Ethical Theory, str. 120.
38 Hare, R. M., The Language of Morals, Oxford University Press, Oxford, 1952.
39 U originalu “S” (strawberry).
40 Hare, R. M., The Language of Morals, str. 85. Kurziv naš.
41 Ibid.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 43
44 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 45
ponenti, onda se time ne objašnjava samo to zašto su dosadašnji pokušaji definisa-
nja dobrog putem deskriptivnih termina propali već i to zašto je takav poduhvat u
principu neizvodljiv. Vrednosna komponenta značenja, jednostavno govoreći, ne-
svodiva je na deskriptivnu, pa samim tim nije ni podložna definisanju.
Herovim poboljšanjem Murovog argumenta verovatno bismo izbegli ranije već
pomenuti kontrargument koji kaže da činjenica da za “dobro” još uvek nije pro-
nađen zadovoljavajući definiens ne znači da on i ne može biti pronađen. Međutim,
ovaj kontraargiment nije i jedini. Ovde navodimo još dva kontraargumenta – jedan
se više tiče Mura, a drugi samog Hera.42
Kao odgovor Muru mogli bismo da kažemo da njegov argument počiva na
pretpostavci da ako su dobro i njegov potencijalni definiens (npr. prijatno) identični,
onda oni moraju biti i sinonimni. Autor ovog odgovora je naturalista, a navodi i
primer kojim ćemo se dalje naširoko baviti:
“Ali, ova pretpostavka je lažna. Voda i H2O su identični. Pa ipak, ‘voda’ nije
sinonimna sa ‘H2O’ iako označavaju istu materiju. ‘Voda’ označava pred-naučni
pojam poznat deci i divljacima grubo rečeno, bezbojnu tečnost bez ukusa koja
pada s neba i može se naći u rekama i jezerima. ‘H2O’ je, nasuprot tome, naučni
pojam. Njega ne možete razumeti bez bar malog poznavanja hemije. Ljudi nisu
otkrili da je voda H2O meditirajući o značenjima. Empirijska istraživanja uradila su
pravu stvar. Isto je tako i sa dobrotom i prijatnošću. ‘Dobro’ možda nije sinonimno
sa ‘prijatnim’. Ali, oni bi mogli da označavaju isto svojstvo.
Ovaj argument ukazuje na mogućnost da bi semantički ili analitički naturali-
zam mogao biti lažan, ali bi sintetički mogao biti istinit. To znači da bi moralna
svojstva mogla da se identifikuju kao prirodna pre empirijskim istraživanjem nego
pojmovnom analizom. Na ovaj način, semantička autonomija, koja kaže da reči
morala ne znače isto što i druge ne povlači ontološku autonomiju da moralna
svojstva nisu identična sa bilo kojim drugim.”43
Takođe, Murov argument pretpostavlja da ako su dva izraza sinonimna, onda to
mora biti poznato svakom kompetentnom govorniku nekog jezika. Ali, naši poj-
movi nisu ni nama samima toliko transparentni. Ponekada nismo ni svesni pravila
kojima se oni povinuju, ni prepostavki koje utelovljuju. Iz ovih razloga moguće je
da se argument otvorenog pitanja upotrebi i kada je reč o čisto logičkoj analizi ma
kog pojma. (“Dobro” tu ne predstavlja nikakav izuzetak.) To znači da je moguće da
bi se “otvoreno” pitanje moglo postaviti čak i za definiens koji bi zaista artikulisao
značenje pojma dobrog. O ovome smo već govorili kada smo se bavili „paradok-
som analize“.
Slično tome, Herova verzija argumenta pretpostavlja da “dobro” ne može imati
vanmoralne sinonime ili parafraze. Ali, ovoj Herovoj pretpostavci može se suprot-
staviti kontraargument koji tvrdi da se i u ovom slučaju naturalizmu suprotstavlja
samo semantička ali ne i ontološka autonomija. Ovaj kontraargument ide i dalje,
pogađajući osnovnu Herovu nameru:
42 V. Pigden, C. R., “Naturalism”, u: A Companion to Ethics, ed. by P. Singer, str. 421 – 441.
43 Op. cit., str. 426 – 427.
44 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 45
46 Nenad Cekić
Štaviše, ovaj [Herov] argument je sumnjiv. On koristi ideju da ‘dobro’ izra-
žava nekakav zahtev za akcijom.44 Ako neko misli da je nešto dobro, to će ga
obično nagnati da ka njemu teži ili da ga ostvari (u odgovarajućim okolnostima). U
redu. Ali, možda je moguće pružiti analizu koja će ovaj zahtev protumačiti bez
ikakvog pribegavanja ne-prirodnim svojstvima. ‘Prijatnost’ može biti loš izbor za
ovu ulogu, ali ovde nije reč o tome da se bolji ne može pronaći. (Na primer, ‘dobro’
može značiti zahtevano gde se zahtevi odnose na neki cilj za koji se može očekivati
da je zajednički svim racionalnim bićima.) Naravno, u takvoj analizi se može kon-
struisati neko X. ‘Ono što jeste X, jeste dobro’ bila bi tautologija ili pojmovna istina
koja je ostala bez motivacione snage. Ali, ovo je irelevantno. Jer, takav iskaz ne bi
bio načinjen da bi pohvalio X-otu45 ili da pokaže da se X-ota nekako zahteva.
Naprotiv, svrha bi bila da se artikulišu zahtevi uvijeni u predikat ‘dobro’; da se
objasni zašto nazivanje stvari ‘dobrim’ obično sugeriše razlog za njihovo ostvari-
vanje.”46
4. Savremeni naturalizam i argument otvorenog pitanja
Sve što je do sada rečeno govori u prilog tezi da je protiv naturalizma argumen-
tom otvorenog pitanja uspostavljena samo jedna pretpostavka, ali da nije dokazano
da je svaki naturalizam osuđen na propast. Zato je najbolje pogledati kako se sa
argumentom otvorenog pitanja nose neki od savremenih naturalista.
4.1. Realisti sa Kornela
Jedan od puteva kojima je savremeni naturalizam krenuo je i onaj koji se
obično naziva „realizmom sa Kornela“.47 U ovu orijentaciju spadaju gledišta Stur-
džena (Sturgeon), Bojda (Boyd), Brinka (Brink) i Sejr-Mek Korda (Sayre-McCord).
Ukratko rečeno, realisti sa Kornela su neredukcionisti. Oni smatraju da nema ni-
kakve bitne analitičke veze između moralnih i vanmoralnih svojstava. Darval (Dar-
wall), Gibard (Gibbard) i Railton (Railton) poziciju realista sa Kornela sumiraju na
sledeći način: „[Oni] insistiraju na analogijama između prirodnih i društvenih
nauka da bi dokazali da moralna svojstva mogu biti i nesvodiva [na prirodna svoj-
stva] i eksplanatorno efikasna. Moglo bi se, na primer, argumentisati da različite
hemijske ili biološke ’prirodne vrste’ kiselina, katalizator, geni, organizam oči-
gledno nisu svodivi na prirodne vrste fizike, a ipak igraju ulogu u dobrom naučnom
objašnjenju.“48 I ovo je sasvim dobro skraćena poenta realista sa Kornela: moralna
svojstva su realna zato što neizbežno figuriraju u onome što se naziva „najboljim
44 Ovo je suštinski internalistička pozicija koju smo već pominjali.
45 U originalu: “X-ness”. Označava posedovanje kvaliteta X. Prevod prema našim imenicama tipa
dobrota, lepota i sl. Ovaj izraz mogao je da se prevede i kao “X-ost” ili “X-oća”.
46 Op. cit., str. 427.
47 Naravno misli se na čuveni Cornell University.
48 Darwall, S., Gibbard., A., and Railton, P., „Toward fin de siècle ethics: some trends”,
Philosophical Review 101, 1992, str. 169-70.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 45
46 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 47
objašnjenjem“ (best explanation). To što je neko, na primer, „siledžija“ ili „ok-
rutan“ (što su prevashodno vrednosni termini) čini se kao sasvim dobro objašnjenje
za određene postupke – zlostavljanje dece ili mučenje malih životinja, na primer. To
što se ovi moralni termini mogu odnositi i na neka prirodna svojstva same situacije
nije naročito bitno. Oni nisu neophodni za razumljivo objašnjenje! Toliko je, za
početak, realistima sa Kornela dovoljno.
4.2. Kripke i Patnam
U osnovi naturalističkog neredukcionizma nalazi se bazična semantička pret-
postavka da dva termina mogu denotirati (referirati na) isto svojstvo, a da pri tom
između njih nema odnosa sinonimnosti. Nesvodivost svojstava o kojoj smo malopre
govorili, između ostalog, zasniva se i na ovoj semantičkoj tezi. Koren ovih nasto-
janja je da se značenje (u novijoj terminologiji: „semantika“) fundamentalnih mo-
ralnih termina kao što je „dobro“ predstave po analogiji sa značenjem termina „pri-
rodnih vrsta“ (ili „tipova“) kao što su „voda“ ili „zlato“. Ovaj pristup sugerisan je
radovima Kripkea (Kripke)49 i Patnama (Putnam)50. Svoju ideju oni konstruišu ima-
jući u vidu lokovsku razliku između nominalne i prave suštine supstance kao što je
zlato. Nominalna suština je skup površinskih kvaliteta na osnovu kojih mi obično
nešto prepoznajemo kao zlato, na primer: žuta, sjajna, tvrda supstanca...(itd.)“
Prava ili realna esencija sastoji se u prikrivenoj hemijskoj strukturi koja izaziva ili
prouzrokuje da zlato ima one kvalitete koji čine njenu nominalnu supstancu (npr.
atomski broj 79). Šta je onda pravo značenje termina „zlato“?
Kripke i Patnam sugerišu da nominalna suština ne može da determiniše zna-
čenje termina „zlato“. Pre će biti da ona fiksira referenciju ili denotaciju termina
„zlato“. Zlato je zlato ako ima one površinske kvalitete sadržane u nominalnoj su-
štini, i mi ga tako i identifikujemo, ali to nije značenje termina „zlato“, bar nije
njegovo puno značenje.
S druge strane, „dubinska struktura“ zlata jeste ono što određuje da li nešto
jeste ili nije zlato. Zlato ima atomski broj 79. Ako supstanca koja je žuta“, „sjaj-
na“, „tvrda“ i po svim ostalim „nominalnm“ osobinama liči na zlato nema atomski
broj 79, onda ta supstanca nije zlato.
Sada dolazimo do u filozofiji čuvenog Patnamovog primera Zemlje i Zemlje
Bliznakinje. Sasvim kratko rečeno, Patnam ovaj primer konstruiše da bi odbacio
subjektivističke i mentalističke predstave o značenju uopšte.51 Svoj misaoni ekspe-
riment Patnam konstruiše sledećim rečima:
49 Kripke, S., Naming and Neccesity, Harvard University Press, Cambridge MA, 1980.
50 Putnam, H., „The meaning of ’meaning’“, u Mind, Language and Reality, Cambridge
University Press, Cambridge, Cambridge,1975, str 215-71.
51 On kaže: “pojmovi nisu mentalne prezentacije koje intrinsično referiraju na spoljašnje objekte
(...) Pojmovi jesu znaci upotrebljeni na izvestan način; znaci mogu biti javni i privatni,
mentalni entiteti ili fizički entiteti, ali čak i kada su ‘mentalni’ i ‘privatni’, sam znak, nezavisno
od svoje upotrebe nije pojam. Takođe, znaci sami po sebi ne referiraju intrinsično.” Putnam, H.,
“Mozgovi u posudi”, Theoria br. 2/1997. str. 112. O vezi termina „voda“ i „H20“ govorili smo
i u odeljku o Herovom pokušaju poboljšanja argumenta otvorenog pitanja.
46 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 47
48 Nenad Cekić
“...pretpostavićemo da negde postoji planeta koju ćemo zvati Zemlja Blizna-
kinja. Ona je veoma slična Zemlji. (...) Nezavisno od razlika koje ćemo u našim
naučno-fantastičnim primerima specifikovati, čitalac može da pretpostavi da je
Zemlja Bliznakinja potpuno slična Zemlji; u stvari, ljudi na njoj govore jezikom
koji je istovetan našem. Jedna od osobenosti Zemlje Bliznakinje jeste da tečnost
zvana ‘voda’ nije H2O nego različita tečnost, čija je formula dugačka i složena.
Skratiću ovu hemijsku formulu prosto kao XYZ. Pretpostaviću, takođe, da okeani,
jezera i mora na Zemlji Bliznakinji umesto vode sadrže XYZ. Pretpostaviću da je
XYZ nemoguće razlikovati od vode na normalnoj temperaturi i pritisku. Pretpo-
staviću takođe da okeani, jezera i mora na Zemlji Bliznakinji umesto vode sadrže
XYZ, da je kiša na Zemlji Bliznakinji XYZ a ne voda, itd.
Ukoliko ikada svemirski brod sa Zemlje poseti Zemlju Bliznakinju, prva će
pretpostavka biti da ‘voda’ ima isto značenje na obe planete. Pretpostavka će biti
korigovana kada se otkrije da je ‘voda’ na Zemlji Bliznakinji XYZ, pa će zemaljski
svemirski brod poslati sledeći izveštaj:
‘Na Zemlji Bliznakinji reč ‘voda’ znači XYZ.’
Isto tako, ako ikada svemirski brod sa Zemlje Bliznakinje poseti Zemlju, prva
će pretpostavka biti da ‘voda’ ima isto značenje na obe planete. Ona će biti korigo-
vana kada se otkrije da je na zemlji ‘voda’ H2O, pa će svemirski brod sa Zemlje
Bliznakinje na svoju planetu poslati sledeće saopštenje:
‘Na Zemlji reč ‘voda’ znači H2O.’“52
U skladu sa svojim polaznim stanovištem, Patnam zaključuje: “(...) ako je
‘voda’ na Zemlji Bliznakinji različita tečnost – recimo XYZ, a ne H2O onda reč
‘voda’ reprezentuje različitu tečnost kada se koristi na Zemlji bliznakinji i kada se
koristi na Zemlji (...) Suprotno učenju koje nas prati još od sedamnaestog veka,
značenja nisu prosto u glavi.”53
Šta ovo znači?
Kada se primeri pojednostave, mi imamo dva paralelna opisa nominalne suš-
tine vode na dve planete:54
VODA (Zemlja): x je voda ako i samo ako je x sastavljena od supstance koja je
dominantno odgovorna za vlažnost i ostala svojstva koje Zemljani osećaju, a koja
figuriraju u nominalnoj esenciji vode.
Analogno tome:
VODA (Zemlja Bliznakinja): x je voda ako i samo ako je x sastavljena od sup-
stance koja je dominantno odgovorna za vlažnost i ostala svojstva koje stanovnici
Zemlje Bliznakinje osećaju, a koja figuriraju u nominalnoj esenciji vode.
Jasno je da na Zemlji kauzalnu ulogu (ulogu „prave esencije“, „dubinske stru-
kture“) ima H2O, a na Zemlji bliznakinji XYZ. Pa ipak, iako stanovnici dve planete
terminom „voda“ referiraju na različite stvari, njihove intuicije su inicijalno pot-
puno usklađene i oni to ne znaju.
52 Putnam, H., “Značenje i referencija”, u: Ogledi o jeziku i značenju (ur. A. Pavković i Ž.
Lazović), Filozofsko društvo Srbije, 1992, str. 20., str. 83 – 84.
53 Ibid., str. 113.
54 V. Miller, A., (2003), str 164-8.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 47
48 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 49
4.3. Horgan i Timons: neklasični argument otvorenog pitanja –
odgovor realistima sa Kornela
Horgan i Timons u više svojih zajedničkih tekstvova55 razvijaju argument ko-
jim pokušavaju da dokažu da ispravna semantika termina „dobro“ može biti ana-
logna sa terminima kao što su „voda“ ili „zlato“. Argument Horgana i Timonsa po
svojoj prirodi je adaptacija Murovog argumenta otvorenog pitanja. Murova posta-
vka argumenta otvorenog pitanja može da posluži za pobijanje onoga što se naziva
semantičkim ili analitičkim naturalizmom. Za pobijanje kornelovskog „ontološkog“
naturalizma56 neophodne su modifikacije ovog argumenta.
Horgan i Timons smatraju da, ako se stavovi realista sa Kornela shvate ozbi-
ljno, klasični argument otvorenog pitanja ne može ni da otpočne. Razlog leži u to-
me što moralni termini nisu sinonimni sa naturalističkim predikatima. Štaviše, čak
ni naturalistički predikati „H2O“ i „voda“ nisu međusobno sinonimi, pa pitanje
a) Da li je x, koje je H2O voda?
mora biti otvoreno jer je, kako to murovski kažu Horgan i Timons „...pitanje otvo-
reno ako i samo ako je moguće da neko pitanje potpuno razume, a da ipak ne zna
odgovor. U suprotnom je zatvoreno.“57 To, pojednostvaljeno rečeno, znači da je
sasvim moguće da neko (malo dete ili hemijski neobrazovan čovek npr.) zna šta je
to „voda“, a da nije ni čuo za „H2O“.
Analogno tome, u skladu sa usvojenom semantikom i funkcijom svih mogućih,
kako moralnih, tako i vanmoralnih predikata, za neko x koje je N uvek se može
postaviti pitanje pitanje
b) Da li je x, koje je N dobro?
mora biti otvoreno. Štaviše, po toj verziji naturalizma odnos nekog N i „dobrog“ je
isti kao odnos H2O i „vode“. Tako mora biti ako je „semantika dobrog“ ista kao i
semantika ma kog drugog svojstva. A videli smo da po pretpostavci jeste jer je
prema stanovištu realista sa Kornela samo reč o ulozi svojstva (tj. odgovarajućeg
termina) u „najboljem objašnjenju“. Ipak, Horgan i Timons smatraju da je moguće
napraviti revidiranu verziju argumenta otvorenog pitanja koja će biti uperena baš
protiv teorija koja vide N i „dobro“ kao ne-sinonimne termine koji ipak denotiraju
isto svojstvo.
Kako argument funkcioniše?
Horgan i Timons smatraju da čak i ukoliko je istina da pitanje
c) Da li je x, koje je H2O voda?
u Kripke-Patnamovoj teoriji, na koju se realisti sa Kornela oslanjaju, može biti
otvoreno, sledeće pitanje mora biti zatvoreno:
55 Horgan T., and Timmons. M, „New wawe moral realism meets moral twin earth“, Journal of
Philosophical Research 16, 1990; „Troubles on moral tween earth: moral queerness revived“,
Synthese 92, 1992; „Troubles for new wave moral semantics: the ’open question’ arguments
revived“, Philosophical Papers 21, 1992.
56 Ovo je izraz pozajmljen od Hera.
57 Horgan T., and Timmons. M, „Troubles for new wave moral semantics: the ’open question’ ar-
guments revived“, Philosophical Papers 21, 1992, str. 155.
48 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 49
50 Nenad Cekić
d) Da li je x koje je sastavljeno od supstance koja je dominantno odgovorna za
osećaj vlažnosti i ostalih svojstava koje Zemljani osećaju, a koja figuriraju u nomi-
nalnoj esenciji vode – voda?
Razlog je taj da to što iako opis nominalne esencije vode samo fiksira denotaci-
ju (referenciju) „vode“, on to čini tako što figuriše u kompleksnijem određenju koji
je konstitutivni deo gornjeg određenja VODA (Zemlja). Ovo određenje pruža zna-
čenje terminu „voda“, onako kako ga koriste stanovnici Zemlje. Ovo nije problem
za patnamovsko-kripkeovsku poziciju i realiste sa Kornela. Za sada nema nikakvih
problema za scenario Zemlje Bliznakinje.
Podsetimo se još jednom da realisti sa Kornela smatraju da u „semantici“ (zna-
čenju) vrednosnih termina nema nikakvih razlika u odnosu na termine koji se od-
nose na prirodna svojstva. Pogledajmo onda šta se na dve planete dešava sa ter-
minom „dobro“. Analogno prethodnim primerima, imamo:
DOBRO (Zemlja): x je dobro ako i samo ako x poseduje svojstvo M koje ima
sledeću kauzalnu ulogu: njegovo prisustvo obično navodi Zemljane da teže stva-
rima koje prosuđuju da su M. Njegovo prisustvo obično navodi Zemljane da ohra-
bruju druge da teže stvarima koje prosuđuju da su M. Zemljani misle da je prisus-
tvo M-a veoma važno, čak i presudno, itd.
Slično tome:
DOBRO (Zemlja Bliznakinja): x je dobro ako i samo ako x poseduje svojstvo
M koje ima sledeću kauzalnu ulogu: njegovo prisustvo obično navodi stanovnike
Zemlje bliznakinje da teže stvarima koje prosuđuju da su M. Njegovo prisustvo
obično navodi stanovnike Zemlje bliznakinje da ohrabruju druge da teže stvarima
koje prosuđuju da su M. Stanovnici Zemlje bliznakinje misle da je prisustvo M-a
veoma važno, čak i presudno, itd.
Da li ova istovetnost definicija „dobrog“ na Zemlji i Zemlji bliznakinji auto-
matski proizvodi vrednosnu saglasnost u zamišljenim moralnim raspravama žitelja
dvaju planeta?
Na prvi pogled, iako je način funkcionisanja vrednosnih termina ovde po pret-
postavci isti kao i nevrednosnih trebalo bi da se Zemljani i njihove kolege sa Ze-
mlje bliznakinje u potpunosti slože. Ali, Horgan i Timons ne misle tako. Sasvim je
moguće da se, primera radi, termine kao što su „dobro“ ili „ispravno“, iako su re-
gulisani (prirodnim) funkcionalnim svojstvima koriste kao da su „...u stvari... kon-
sekvencijalna svojstva čija je funkcionalna suština obuhvaćena izvesnom specifič-
nom konsekvencijalističkom normativnom teorijom...[označimo je kao] Tk.“58 S
druge strane, stanovnici Zemlje bliznakinje mogu koristiti druge moralne termine
koji su kauzalno regulisani drugim prirodnim svojstvima od onih koji određuju
termine na Zemlji. Samim tim, moguća je i situacija da na ovoj planeti u moralu
vladaju „nekonsekvencijalistička moralna svojstva čija je priroda obuhvaćena ne-
kom specifičnom deontološkom teorijom...[označimo je kao] Td“59
58 Ibid. str 163.
59 Ibid., str 164.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 49
50 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 51
Da naglasimo još jednom: Horgan i Timons nisu antinaturalisti već naturalisti.
Oni samo kažu da upravo prirodna svojstva na dve planete koje imaju sve spoljne
sličnosti mogu proizvesti dve različite normativne teorije, čak i kada je centralni
pojam obe teorije isti – ono M koje se pojavljuje u oba određenja „dobrog“. Ovo je
posledica opšte teorije značenja koja u potpunosti razdvaja konotaciju i denotaciju
(referenciju). Obe teorije referiraju na M, ali normativno podrazumevaju potpuno
suprotstavljene stvari.
Zamislimo samo sada da stanovnici naše dve planete stupe u moralnu raspravu.
Neka Zemljanin tvrdi: „Eutanazija je dobra“, dok stanovnik Zemlje Bliznakinje
tvrdi: „Eutanazija nije dobra“. Ako definicije DOBRO (Zemlja) i DOBRO (Zemlja
Bliznakinja), svaka u svom svetu funkcioniše bez problema, onda se čini da tu i
nema pravog spora i da će svako svoje „dobro“ koristiti na svoj način, pa čak i da
će mu onaj drugi način govora biti nerazumljiv. Horgan i Timons su, međutim,
ubeđeni u suprotno. Kad bi stanovnici ove dve planete u nekoj mešovitoj debatnoj
grupi počeli raspravu, ona po njihovom mišljenju „ne samo da ne bi bila besmislena
već sasvim prikladna zato što bi jedne druge smatrali kao one koji se razlikuju u
moralnim verovanjima i moralnoj teoriji, a ne u značenjima.“60 Drugim rečima,
kako to kaže Ričard Her:
Ove razlike se mogu interpretirati na dva moguća načina:
(1) Ovo nije pojmovna razlika. Oni koriste reči morala u istim značenjima. Oni
se samo ne slažu u tome šta jeste dobro (ili ispravno)61 ili šta neko treba da učini.62
Drugim rečima, ovde je reč o klasičnoj moralnoj raspravi.
(2) To jeste pojmovna razlika. Oni reči moralnog jezika koriste u različitim
značenjima. Drugim rečima, oni jedni drugi uopšte ne razumeju.
Horgan i Timons skloniji su tumačenju 1), dok je Her skloniji tumačenju 2).
Gledište da je ovde reč o verbalnom nesporazumu Horgan i Timons smatraju kraj-
nje neuverljivim. Prema njihovom mišljenju, mnogo je prirodnije reći da se u ovom
slučaju dve kulture, dva sveta ili dve grupe ljudi nalaze u suštinskom sporu. Pre-
dmet spora je kako treba postupati. Međutim, ovo tumačenje i jeste srž njihove
verzije argumenta otvorenog pitanja, pa argument stoga može da deluje cirkularno.
5. Zaključak
Šta se, posle svega, može reći o statusu pojma naturalističke greške u filozofiji
morala? Da li ona zaista, kao što to ne-kognitivisti (ne-deskriptivisti) smatraju jeste
dokaz da je svaki kognitivizam pogrešan? Činjenica je da su savremeni metatetičari
složni u oceni da „naturalistička greška“, ma kako je mi zvali (definicionističkom,
60 Ibid., str 166..
61 Her koristi reči “ispravno” i “treba” radije nego reč “dobro” zato što se, prema njegovom
mišljenju, njima “lakše barata”. Horgan i Timons u originalnom tekstu koriste termine “dobro”
i “ispravno”
62 V. Hare, R. M., “A New Kind of Ethical Naturalism?”, Objective Prescriptions, Oxford
University Press, Oxford, 1999. str. 83.
50 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 51
52 Nenad Cekić
deskriptističkom...) uopšte nije greška u logičkom smislu. To, međutim, ne znači da
Mur nije otkrio nešto što za metaetiku može biti od ključnog značaja. „Mur nije
dokazao postojanje bilo kakve greške već postojanje sredstva argumentacije koje
implicitno ali efikasno u centar pažnje dovodi razne karakterikstike svojstva „do-
brog“ i ostalog normativnog rečnika koji učestvuje u načinu prihvatanja ma koje
naturalističke ili metafizičke kao nesumnjivo ispravne...“63
Šta ova konstatacija znači?
Pre svega, bilo da argument otvorenog pitanja zaista ukazuje na postojanje
neke greške, bilo da stvari ne stoje tako, on jeste važan (zapravo: nezaobilazan) in-
strument u raspravama o filozofiji morala. I to ne samo u metaetici. Normativna te-
orija koja ne može da „preživi“ argument otvorenog pitanja ne može filozofski da
opstane,64 na gotovo isti način na koji, recimo, fizička teorija ne može biti matema-
tički pogrešna. Stoga argument otvorenog pitanja ostaje glavna spona između meta-
etičkih i normativno-etičkih teorija. To, dalje, znači da metaetika nije u potpunosti
normativno neutralna kako se nekada eksplicitno tvrdilo.65 Ona je „sito“ kroz koje
moraju da prođu sve normativne teorije kognitivističkog tipa.
S druge strane, činjenica da ni do današnjeg dana nemamo naturalističku ili ne-
naturalističku kognitivistički orijentisanu normativnu teoriju koja se ne bi mogla
„saplesti“ o argument otvorenog pitanja nije dokaz da neki oblik kognitivizma nije
moguć. Šezdesetih i početkom sedamdesetih godina prošlog veka izgledalo je da je
nekognitivizam definitivno trijumfovao. Metaetička scena na početku 21. veka
mnogo je šarolikija. Na njoj se pojavljuju i „novi“ naturalisti i ostali kognitivisti, ali
i „novi“ ne-kognitivisti („ekspresivisti“, kako je sada to u modi govoriti).
Da li to znači da smo napravili pun krug i vratili se tamo otkuda smo i krenuli?
Ne! To samo znači da su i kognitivisti i antikognitivisti postali mnogo oprezniji
i rafiniraniji. Ne-kognitivisti više ne mogu da tvrde postojanje naturalističke ili, pre-
ciznije, definicionističke greške, ali im i dalje na raspolaganju stoji argument ot-
vorenog pitanja. Naturalistima i ostalim kognitivistima ostaje da nalaze suptilne
argumente kojima bi zaobišli argument otvorenog pitanja. Istina je, time metaetičke
teorije postaju daleko više tehničke i komplikovanije za praćenje. Izgleda da je to
sudbina cele savremene filozofije.
Ko će u ovoj borbi pobediti?
Ne-kognitivizam je svojevremeno zaista izgledao nepobedivo. Međutim, poja-
vom novih oblika naturalizma, intuicionizma i kognitivizma uopšte, pa čak i „me-
šovitih“ teorija (npr. kvazirealizma) stvari su postale nejasnije. Čini se čak i da bi
danas teorijska „pobeda“ kognitivizma, upravo zbog rasprostranjenog ne-filozof-
skog uverenja da jezikom morala mi nešto zaista opisujemo odnosno tvrdimo (ima-
nentnog deskriptivizma tj. kognitivizma prirodnog jezika), donela neku vrstu sve-
opšteg – i filozofskog i ne-filozofskog – olakšanja. Time bi nestala gotovo „bezna-
63 Darwall, S., Gibbard, A., Railton, P., “Toward Fin de Siècle Ethics: Some Trands”, Philosophi-
cal Review, Vol. 101, No. 1, 1992, str 115–189, str. 116.
64 Na ovu činjenicu ukazuje Igor Primorac u svom tekstu “Utiltaristička greška”, Gledišta 7-8/74.
65 Npr. u: Stojanović, S., Savremena meta-etika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beo-
grad, 1991.
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 51
52 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 53
dežna“ i „naporna“ podela čovekovog sveta na činjenice i vrednosti. Međutim, is-
hod borbe je neizvestan. Metaetika kao da čeka razjašnjenje ključnih pojmova kao
što su sloboda i metafizički status vrednosti. Do tada će rasprava i trajati. To ne
znači da je borba uzaludna. Bar ćemo napredovati u svesti o sopstvenim greškama.
Makar one i ne bile naturalističke.
Nenad Cekić,
Filozofski fakultet, Beograd
Literatura:
Austin J. L., Philosophical Papers, Oxford University Press, Oxford, 1961.
Austin, J. L., How to Do Things with Words Austin, J. L., How to Do Things with Words 2nd
Edition, Oxford University Press, 1975.
Baldwin, T., G. E. Moore, Routledge, London, 1990.
Baldwin, T., „Editor’s Introduction“ to Moore, G. E., Principia Ethica, rev. edn. Cambridge
University Press, Cambridge, 1993.
Frankena, W. K., “Naturalistic Fallacy”, u Theories of Ethics, ed. by Ph. Foot, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 1967.
Hare, R. M., The Language of Morals, Oxford University Press, Oxford, 1952.
Hare, R. M., “Descriptivism”, Essays on Moral Concepts, Macmillan, London and Basing-
stoke, 1972.
Hare, R. M., “Ontology in Ethics”, Essays in Ethical Theory, Oxford University Press, Ox-
ford, 1989.
Hare, R. M., “A Reductio ad Absurdum of Descriptivism”, Essays in Ethical Theory.
Hare, R. M., “A New Kind of Ethical Naturalism?”, Objective Prescriptions, Oxford Uni-
versity Press, Oxford, 1999.
Hartman, R. S., The Structure of Value, Southern Illinois Univeristy Press, 1967.
Horgan T., and Timmons. M, „New wawe moral realism meets moral twin earth“, Journal
of Philosophical Research 16, 1990.
Horgan T., and Timmons. M, „Troubles on moral tween earth: moral queerness revived“,
Synthese 92, 1992.
Horgan T., and Timmons. M, „Troubles for new wave moral semantics: the ’open question’
arguments revived“, Philosophical Papers 21, 1992.
Kerner, G. C., The Revolution in Ethical Theory, Oxford Univerity Press, Oxford, 1966.
Kripke, S., Naming and Neccesity, Harvard University Press, Cambridge MA, 1980.
Miller, A., An Introduction to Contemporary Metaethics, Polity Press, Cambridge UK,
2003.
Moore, G. E., Principia Ethica, rev. edn. Cambridge University Press, Cambridge, 1993.
Srpski prevod: Mur, Dž. E., Principi etike, Plato, Beograd, 1998.
Pigden, C. R., “Naturalism”, u: A Companion to Ethics, ed. by P. Singer, Basil Blackwell,
Cambridge, MA, 1991.
Primorac, I., “Utiltaristička greška”, Gledišta 7-8/74.
Putnam, H., „The meaning of ’meaning’“, u Mind, Language and Reality, Cambridge
University Press, Cambridge,1975.
52 Nenad Cekić
Naturalistička greška i argument otvorenog pitanja: jedan vek rasprave 53
Putnam, H., “Značenje i referencija”, u: Ogledi o jeziku i značenju (ur. A. Pavković i Ž.
Lazović), Filozofsko društvo Srbije, 1992.
Putnam, H., “Mozgovi u posudi”, Theoria br. 2/1997.
Sayre-McCord, G. „Moral Realism“, u: Copp, D., The Oxford Handbook of Ethical Theory,
Oxford University Press, Oxford, 2006.
Shafer-Landau, R. Moral Realism: A Defence, Clarendon Press, Oxford 2002.
Stojanović, S., Savremena meta-etika, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd,
1991.
Warnock, M., Ethical Science since 1890, London University Press, London 1960.
Nenad Cekić
Naturalistic Fallacy and Open Question Argument:
One Century of Debate
(Summary)
Maybe the most famous and used notion in relatively short history of metaethics is so
called „naturalistic fallacy“. This term was for the first time used by G. E. Moore in his
Prinicipia Ethica. Idea of „naturalistic fallacy“ is based upon „open-question argument“.
Discussion of the scope and real results obtained by this argument is open even in me-
taethics at the beginning of the 21st Century. Today it is clear that open question is not a
proof of invalidity of naturalism or any kind of cognitivism. Still, open-question argument is
a very useful tool both in metaethics and in normative theories. In this article reader can
find direction of the contemporary debate about naturalistic fallacy, naturalism and some
modified versions of classical open-question argument.
KEY WORDS: naturalistic fallacy; naturalism, cognitivism, open-question argument.
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
The Oxford Handbook of Ethical Theory is a reference work in ethical theory, consisting of articles by leading moral philosophers. Ethical theories have always been of central importance to philosophy, and remain so—ethical theory is one of the most active areas of philosophical research and teaching today. Courses in ethics are taught in colleges and universities at all levels, and ethical theory is the organizing principle for all of them. The book is divided into two parts, mirroring the field. The first part treats meta-ethical theory, which deals with theoretical questions about morality and moral judgment, including questions about moral language, the epistemology of moral belief, the truth aptness of moral claims, and so forth. The second part addresses normative theory, which deals with general moral issues, including the plausibility of various ethical theories and abstract principles of behavior. Examples of such theories are consequentialism and virtue theory. The twenty-five contributors cover the field in a comprehensive and highly accessible way, while achieving three goals: exposition of central ideas, criticism of other approaches, and putting forth a distinct viewpoint.
Article
This is a book in metaethics that defends a brand of moral realism known as non-naturalism. The book has five Parts. Part I outlines the sort of moral realism that the author wishes to defend, and then offers critiques of expressivism and constructivism. Part II is devoted to issues in metaphysics. It argues that moral realists have adequate replies to worries based on supervenience and the alleged causal inefficacy of moral facts. Part III is devoted to issues of moral motivation. It argues that motivational internalism is false, and that a Humean theory of action is also mistaken. Part IV is devoted to an extended discussion of moral reasons. It argues that externalism about reasons is true, that moral rationalism is true, and that moral realism has an adequate account of moral disagreement. Part V is devoted to moral epistemology. It argues for the self-evidence of pro tanto moral principles, and for a version of reliabilism about ethical knowledge.
Article
The Oxford Handbook of Ethical Theory is a major new reference work in ethical theory, consisting of commissioned essays by leading moral philosophers. The handbook is divided into two parts, mirroring the field. The first part treats meta-ethical theory, which deals with theoretical questions about morality and moral judgment, including questions about moral language, the epistemology of moral belief, the truth aptness of moral claims, and so forth. The second part addresses normative theory, which deals with general moral issues, including the plausibility of various ethical theories and abstract principles of behavior. Examples of such theories are consequentialism and virtue theory. The introduction and twenty-two chapters cover the field in a comprehensive and highly accessible way, while achieving three goals: exposition of central ideas, criticism of other approaches, and putting forth a distinct viewpoint.