BookPDF Available

Metropolitalny foresight strategiczny. Metodologia i studium przypadku

Authors:
  • University of Economics in Katowice, Katowice, Poland

Abstract

Strategic Metropolitan Foresight. Methodology and Case Study. The book is dedicated to strategic foresight in its metropolitan dimension. It is both of methodological and practical nature. In the methodological aspect a comprehensive concept of foresight study is offered specifying its basic idea, predominant logic, main products and tools for their creation. In the practical aspect the book presents a step-by-step procedure of strategic foresight study providing a pragmatic overview of the analytical tasks sequence and supporting them methods. The book constitutes a synthesis of authors' experiences acquired in realizing foresight studies on technological development, cultural development and land use patterns as well as those resulting from other research activities carried out by the Department of Strategic and Regional Studies at the University of Economics in Katowice, including in particular the studies on creating visions of the desired future, elaborating scenarios of possible environment evolution and formulating effective local/regional development strategies.
A preview of the PDF is not available
... .. , 2001) recognises this methodology as valuable and regional foresight techniques and philosophy are favoured to application in regional development. Finally, a recent methodological and empirical investigation over the metropolitan strategic foresight can be mentioned ( Klasik et al. 2014). Scenario thinking is more than the operationalisation of the remaining two rules of 4C, i.e. communication between the sectors in the internal and external system and collaborative leadership seen as widespread social participation of stakeholders, including within the publicprivate partnership based on the quadruple helix model (Quadruple Helix), involved in the discovery, development and implementation of smart specialisation. ...
Chapter
Full-text available
The chapter offers a critical revision of smart specialisation and place-based policy concepts. Focusing on empirically strengthened measurement of agglomeration and concentration in regions, the chapter also draws attention to the deficits of investigating regional specialisation and uses a broad perspective to facilitate a better understanding of its use towards smart specialisation and place-based policy. The chapter explores the methodological implications of a new approach to thinking about regional policy in the perspective of European Union’s future.
... In light of the above issues, foresight studies applied to regional policy and urban policy [Klasik, Kuźnik, 2013, pp. 147-162;Klasik et al. 2014] and research on the territorialisation of enterprises [Jewtuchowicz 2005] acquire a new meaning. ...
Article
Full-text available
Urban growth is currently at the heart of multiple studies, as towns and cities face various challenges of economic, social and spatial nature. Consequently, new research trends and theories emerge in urban economics. They are pinpointed and briefly described in the paper. As a result, the authors focus on possible implications of the contemporary theoretical findings for education in Spatial Economics and Economics. A brief description of the study curriculum is proposed in order to initiate discussion on the necessary content adjustments in university education related to urban economics. Keywords: University education, urban economics, urban studies.
... W ich przypadku wymienia się przede wszystkim: − słabe zaawansowanie rozwoju funkcji metropolitalnych, − niski poziom innowacyjności oraz niewielki udział gospodarki opartej na wiedzy, − niski poziom powiązań funkcjonalnych, nie sprzyjający wykształceniu się zintegrowanego rynku pracy, a także hamujący rozwój komplementarnych funkcji. W świetle tak postawionych zagadnień nowego znaczenia nabierają studia foresightowe aplikowane do polityki regionalnej i polityki miejskiej [Klasik et al. 2014;Klasik, Kuźnik, 2013, s. 147-162] i badania nad terytorializacją fi rm [Jewtuchowicz 2005]. ...
Article
Full-text available
Urban Studies. New Research Trends as a Challenge to University Education. Urban growth is currently at the heart of multiple studies, as towns and cities face various challenges of economic, social and spatial nature. Consequently new research trends and theories emerge in urban economics. They are pinpointed and briefl y described in the paper. As a result the authors focus on possible implications of the contemporary theoretical fi ndings to education in Spatial Economics and Economics. A brief description of the study curriculum is proposed to ignite discussion over the needed content shift in university education related to urban economics.
Article
Full-text available
W artykule prezentowane jest podejście metodyczne do prowadzenia kompleksowych analiz na potrzeby polityki i strategicznego zarządzania publicznego. Do identyfikacji podobnych regionów, pomiędzy którymi mogą wystąpić efekty uczenia się, zaproponowano metody taksonomiczne, natomiast metodę delficką wskazano jako odpowiednią dla lepszego zrozumienia przyszłości usług publicznych oraz zwiększenia zdolności adaptacyjnych na różnych poziomach sprawowania władzy. Metody zostały zilustrowane przykładami zastosowań, zaczerpniętymi z dorobku projektu ADAPT2DC („New innovative solutions to adapt governance and management of public infrastructures to demographic change”).
Article
Full-text available
The article attempts to identify the logic of governance in territorial development of urban areas. It has been assumed that the analysis of economic processes of territories needs more attention that is devote d to flows of goods and information. It is argued that the flows, but also their effects concentrate across functional urban areas and therefore challenge the actors of development policy and managerial practices within public services. The article highlights the importance of various models of governance in urban areas. Artykuł jest próbą identyfikacji specyfiki i znaczenia governance w obszarach miejskich. Przyjęto, że wciąż mało wykorzystywaną kategorią analizy ekonomicznej zjawisk i procesów zachodzących na terytoriach są przepływy dóbr i informacji, szczególnie w perspektywie polityki rozwoju i zarządzania usługami publicznymi. Przepływy te, ale także i ich efekty koncentrują się w czasie na określonych obszarach. Ma to niebagatelne znaczenie dla uruchamiania i realizacji działań z zakresu interwencji publicznej, w tym, w szczególności interwencji samorządu terytorialnego. W konkluzji artykułu zwrócono uwagę na znaczenie procesu współrządzenia i współzarządzania w obszarach miejskich, traktowanego jako fundament refleksji strategicznej dla wzmacniania efektywności świadczenia usług publicznych. http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_231_250/SE_250/04.pdf
Article
Full-text available
The elaboration concerns the issue of metropolization which is related to the biggest and most economically developed cities. The purpose of the article is to describe the evolution of the basis of this process in Poland. In the beginning, the definition of metropoli-zation was defined in the light of the literature of the subject. Secondly, the theoretical basis and the main streams of research of the widely understood concept of urban development were described. They constitute a basic contribution in acquiring and systematizing the knowledge in the area of urban development, settlement systems, as well as researching the spatial-functional structures. The most important economic factors which influenced the development of metropolization in Poland were analysed. In order to elucidate the research streams, a review of the Polish literature of the subject was done, recognizing three aspects of metropolization: spatial, functional and network ones. The conclusion of the elaboration presents the legal state of the metropolitan areas in Poland.
Article
Full-text available
Six heuristic models were introduced and implemented including: VAFA, PSA, CFI, PeTaRDA, INF and SATTIN. Application of the models leads from the analysis of axiological and factor prerequists to the identification of scenarios pf pro-technological development of the region (Silesia, Poland).
Presentation
Full-text available
- Governance – od modelu współdziałania do praktyki współrządzenia i…? - Edukacja i uczenie się jako determinanty rozwoju terytorium – założenia - Wielopodmiotowe podejście w programowaniu procesów rozwoju. Studium przypadku Województwa Śląskiego - Wnioski i przyszłość
Chapter
Full-text available
Podstawą rozwoju miast identyfikowaną przez kolejne szkoły i nurty badawcze były różnego rodzaju kapitały. Począwszy od tradycyjnych aż po współczesne koncepcje rozwoju lokalnego kapitały, zasoby, czy potencjały są podstawą definiowania zmian na terytoriach. W czasach globalnego i silnie zinformatyzowanego społeczeństwa oraz rynków, wydaje się, że przemysły kreatywne odgrywają kluczowe znaczenie w generowaniu wzrostu gospodarce miast i regionów. Własność intelektualna, jako wynik kreacji artystyczno-kulturowej, naukowo-technologicznej czy biznesowej jest uznawana za kapitał o wiodącej funkcji rozwojowej. Wiedza, zarówno skodyfikowana, jak i nieskodyfikowana; wiedza jawna i niejawna, a nadto jej dostępność w sieciach, w profesjonalnych grupach, klastrach, a szerzej we wspólnotach wiedzy jest nowym wyzwaniem dla miast, którym coraz trudniej terytorializować ten typ kapitału. Wskazuje się na metropolie, które są zdolne do generowania warunków sprzyjających koncentracji kapitału wiedzy poprzez specyfikę i rangę tego typu skupisk osadniczych. Relacje powstające w ramach grup wymagają jednak zaufania, któremu przestrzeń „nie musi być potrzebna”. Media, w tym portale społecznościowe, sieci profesjonalistów są aprzestrzenne i każdy z ich uczestników w szybki sposób wchodzi w interakcje w skalach ponadlokalnych, międzynarodowych i globalnych. Stąd też, wyzwaniem dla obszarów miejskich jest niejako „na powrót” uczynienie z nich miejsc, w których terytorializują się środowiska kreatywne. Środowiska te dzięki swojej aktywności lokalnej kreują w łańcuchach wartości produkty oferowane na rynkach o różnym zasięgu i stają się istotne dla bazy ekonomicznej miasta. Mając na uwadze złożoność tych środowisk oraz mnogość stawek strategicznych, wydaje się konieczne aktywne podejście do wzmacniania lokalnego potencjału kreatywnego. Punktem wyjścia i standardem stałego postępowania dla tego rodzaju działań jest rzetelnie prowadzona analiza gry aktorów. W artykule przedstawiono założenia koncepcyjne tego rodzaju analizy w odniesieniu do polityki lokalnej.
Article
Full-text available
This paper results from a foresight exercise developed during the elaboration of the Regional Territorial Plan of the Centro Region (PROT-C) as a mean to generate relevant knowledge to be used in the definition of regional development options. This foresight exercise gathered a panel of 36 experts from 3 different areas: i) Innovation and Competitiveness, ii) Environmental Sustainability, and iii) Planning and Territorial Development. Two different techniques were applied, the analysis of scenarios and the Delphi questionnaire. The analysis of scenarios, not explored in this article, took place in the first part of the exercise, and served as the framework for the analysis of the Delphi questionnaire. With regard to the Delphi questionnaire, answers from each participant were sought for a number of issues directly related to the presented scenarios. The questions of the survey were prepared in ways that allowed experts to give answers in a Likert scale and position themselves towards each scenario. This paper details the methodological approach to this exercise and its results. It emphasises the innovative nature of the combination of a Delphi methodology with a scenario analysis methodology and addresses the qualities of the collected information vis a vis the needs of stout regional development policy design.
Article
This book builds a bridge between facilitation techniques and leadership in project and network management. It provides methodical Messages, a Facilitator Curriculum, and the wealth of 40 carefully selected and reality-proof Tools, many of which have not been published at all or at least never been published in English. The reader will benefit as much from learning by doing as from doing by learning; this book is for managers who in some way are responsible for successful co-operation in projects in and across organisations or networks of organisations, and who want to know and share better what they are going to do and to do better what they have planned to do together. It is a practical book, although it is based on scientific principles, and it draws on the author's experience in consultancy and management. All ready-for-use tools can be downloaded from the book's page at www.springer.com/978-3-540-93955-9. Hans-Werner Franz is a senior researcher and consultant as well as a member of the Management Board at the Social Research Centre (Sozialforschungsstelle) at Dortmund University of Technology, Germany. His well established track record includes total quality management, organisation development, and vocational training. Ruggiera Sarcina is a senior researcher and consultant, collaborating with the Italian Chambers of Commerce in Italy and abroad. Her focus is on projects dealing with local development policies, cluster development, and innovation and internationalisation of small and medium-sized enterprises.
Article
This article examines how scenarios can be more than a futures studies tool, and looks at the necessary epistemological, methodological, and ethical criteria for such scenarios. The aims that guide scenarios and, hence, those that can spring from a human and social perspective are considered. In the authors' view, scenarios tend to broaden mental frontiers because they are multidisciplinary, multidimensional, and drawn from different experiences, “ways of knowing” and personalities. An overview of the various ways of planning and developing scenarios is presented on the basis of the recent literature on the subject. The overview is followed by a presentation of the basic procedures culled from the authors' own international experience. The need for adaptation and the recognition of differences, such as regional variations, are also highlighted. Common characteristics are described with some illustrative cases, for example, the futures-thinking exercise undertaken by a major religious order. Indeed, the cases reveal how the scenario-building procedure may be adapted to different contexts given its flexibility. The essential message is that the effective use of scenarios requires humility, adaptability, and persistence.