ปัจจัยทางสังคม, พฤติกรรมการเปิดรับสื่อกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อการป้องกันการใช้ยาบ้าของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม ในจังหวัดนนทบุรี

Articlewith141 Reads
Source: OAI
Abstract
วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540 การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมาย เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางสังคม พร้อมทั้งการเปิดรับข่าวสารกับความรู้และทัศนคติที่มีต่อการป้องกันการใช้ยาบ้า ของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมในจังหวัดนนทบุรี กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษามีทั้งสิ้น 445 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย และการวิเคราะห์ความแปรปรวน ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์แบบเพียร์สัน และการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณ ซึ่งประมวลผลโดยคอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป SPSSx : ผลการวิจัยมีดังต่อไปนี้ 1. ระดับการศึกษา อายุ สถานภาพการสมรส ขนาดของโรงงาน แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับยาบ้าแตกต่างกัน เพศ แตกต่างกัน มีความรู้เกี่ยวกับยาบ้าไม่แตกต่างกัน 2. สถานภาพการสมรส แตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการป้องกันการใช้ยาบ้าแตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา เพศ อายุ และขนาดของโรงงานแตกต่างกัน มีทัศนคติต่อการป้องกันการใช้ยาบ้าไม่แตกต่างกัน 3. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้า จากเจ้าหน้าที่ในที่ทำงาน มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความรู้เกี่ยวกับยาบ้า ส่วนการเปิดรับสื่ออื่นๆ ไม่มีความสัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับยาบ้า 4. พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้าจากสื่อมวลชน สื่อบุคคล และสื่อเฉพาะกิจ ไม่มีความสัมพันธ์กับทัศนคติต่อการป้องกันการใช้ยาบ้า 5. เมื่อใช้วิธีการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณพบว่าตัวที่มีนัยสำคัญทางสถิติคือ อายุ การเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้า ผ่านสื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ในที่ทำงาน และหนังสือพิมพ์ และระดับการศึกษา อธิบายความรู้เกี่ยวกับยาบ้าได้ตามลำดับ โดยอายุ และการเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้าผ่านสื่อบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ในที่ทำงาน มีความสัมพันธ์ในทางลบ ในขณะที่การเปิดรับข่าวสารเรื่องยาบ้าผ่านทางหนังสือพิมพ์ และระดับการศึกษา มีความสัมพันธ์ในทางบวก 6. สถานภาพการสมรสของผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมเป็นตัวแปรเพียงตัวเดียวที่อธิบายทัศนคติเกี่ยวกับการป้องกันการใช้ยาบ้า The purpose of this study was to investigate the correlation between social factors, media exposure and knowledge of, attitude toward amphetamines prevention of industrial workers in Nonthaburi province. Questionnaires were used to collect data from a total of 445 samples. Frequency, percentage, mean, Pearson's product moment correlation coefficient, t-test, anova and multiple regression were employed for the analysis of the data. SPSSx program was used for data processing. The result of the study were as follows : 1. Difference in education level, age, marital status and factory size had the knowledge of amphetamines differently. Difference in sex, however, did not cause difference in the knowledge of amphetamines. 2. Difference in marital status causes difference in attitude toward amphetamines prevention. Difference in education level, sex, age and factory size did not have the attitude toward amphetamines prevention differently. 3. Exposure to information about amphetamines from factory's personnel negatively correlated with the knowledge of amphetamines. Exposure to other media did not correlate with the knowledge of amphetamines. 4. No correlation was found between exposure to mass media, interpersonal media and specialized media and the attitude toward amphetamines prevention. 5. According to multiple regression, age, exposure to information about amphetamines from factory's personnel, exposure to newspaper and education level explained the knowledge of amphetamines respectively. Age and exposure to information about amphetamines from factory's personnel were the variables able to explain the knowledge of amphetamines in negative correlation whereas exposure to information about amphetamines from newspaper and education level were the variables able to explain the knowledge of amphetamines in positive correlation. 6. Marital status was the sole variable able to explain the attitude toward amphetamines prevention.
This research doesn't cite any other publications.