Article

ซอฟต์แวร์สร้างรูปลายเส้นสามมิติ : รายงานฉบับสมบูรณ์ : โครงการสิ่งประดิษฐ์

Source: OAI

ABSTRACT

โครงการสิ่งประดิษฐ์ กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช สิ่งประดิษฐ์ “ซอฟต์แวร์สร้างรูปลายเส้นสามมิติ” นี้เป็นโปรแกรมที่สามารถใช้งานในการสร้างรูปลายเส้นสามมิติ โดยใช้เทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ รูปทรงสามมิติที่สร้างขึ้นได้ถูกจัดเก็บด้วยข้อมูลพื้นฐานคือ ข้อมูลจุดและข้อมูลเส้นตรง ซอฟต์แวร์สร้างรูปลายเส้นสามมิติที่พัฒนาขึ้นสนับสนุนให้ผู้ใช้สามารถใช้คำสั่งพื้นฐานทางกราฟิกในการประมวลผลภาพลายเส้นสามมิติได้ง่าย เช่นการเคลื่อนย้ายรูป การหมุนรูป การย่อหรือขยายขนาดรูป การมองภาพแบบขยายหรือย่อ การรวมรูปลายเส้นเป็นรูปเดียวกัน การแยกรูปหลายเหลี่ยมให้เป็นสัน เป็นต้น นอกจากนี้โปรแกรมสามารถสาธิตการแสดงผลทางจอภาพคอมพิวเตอร์ในลักษณะหลายหน้าต่าง ที่แสดงรูปทรงทั้งแบบสองมิติและสามมิติ เพื่อให้สามารถเข้าใจรูปทรงที่สร้างได้ง่าย โปรแกรมที่ประดิษฐ์นี้ได้รับการออกแบบด้วยเทคนิคการโปรแกรมเชิงวัตถุ ทำให้สามารถเพิ่มข้อมูลพื้นฐานนอกเหนือจากจุดและเส้นได้อย่างเป็นระบบ จากการทดสอบพบว่า โปรแกรมนี้สามารถใช้งานได้ถูกต้องมีประสิทธิภาพ และให้ความสะดวกต่อผู้ใช้โปรแกรม The “3 Dimension WireFrame Editor” program can be used to create three dimensional wireframe model. This program is developed using Object-Oriented Programming Technique. In our approach, the primitive data elements to define a wireframe object are Point and Line. Our wireframe editor provides a set of computer graphics primitive tools for wireframe object transformation such as translation, rotation, scaling features, zoom control, group and ungroup objects etc. Moreover, the multiple view ports are provided with 2D and 3D wireframe model drawing on computer raster monitor for the end user. In addition, a set of new primitive data elements can be systematically added according to the advantage of using Object-Oriented Programming technique. The program was tested and it is found that the wireframe editor works correctly, efficiently and is convenient to use. ทุนวิจัยกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช

1 Follower
 · 
87 Reads