ผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จังหวัดพะเยา

Articlewith173 Reads
Source: OAI

    Abstract

    วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548 ศึกษา 1. ความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ 2. เปรียบเทียบความสามารถในการแก้ปัญหารคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ 3. เปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ที่ 3 ระหว่างกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ กับกลุ่มที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2548 โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา จำนวน 74 คน เป็นกลุ่มทดลอง จำนวน 40 คน และกลุ่มควบคุม จำนวน 34 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบวัดความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และแบบวัดความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่ามัชฌิมเลขคณิตร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test) ผลการวิจัยพบว่า 1. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่าเกณฑ์ 50% ที่กำหนดไว้ 2. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์สูงกว่า นักเรียนที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ มีความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณสูงกว่านักเรียน ที่เรียนโดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้การสอนแบบปกติ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 To 1. study mathematics problem solving ability of ninth grade students learning by using experiential learning in organizing mathematics instructional activity ; 2. compare mathematics problem solving ability of ninth grade students between groups learning by using experiential learning in organizing mathematics instructional activity and learning by using conventional activity ; 3. compare critical thinking of ninth grade students between groups lerning by using experiental learning in organizing mathematics instructional activity and learning by using conventional. The subject were 74 ninth students in academic year 2005 of Junwittayacom School at Phayao province. There were 40 students in experimental group and the other 34 in controlled group. The research instruments were the mathematic problem solving ability test and critical thinking test. The data were analyzed by means of arithmetic mean, mean of percentage, standard deviation, and t-test. The results of research show that 1. The mathematics problem solving ability of ninth grade students learning by using experiential learning in organized mathematics instruction activity was higher than minimun criteria of 50%. 2. The mathematics problem solving ability of ninth grade students learning by using experiential learning in organizing mathematics in structional activity was higher than that of students learning by using conventional activity at significance level .05. 3. The critical thinking of ninth grade students learning by using experiential learning in organizing mathematics instructional activity was higher than that of students learning by using conventional activity at significance level .05