การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร

Articlewith39 Reads
Source: OAI

    Abstract

    วิทยานิพนธ์ (นศ.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 ศึกษาการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง ความรู้ และพฤติกรรมทางการเมืองของประชาชนในชุมชนแออัดในเขตกรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด ในเขตกรุงเทพมหานครจำนวน 408 คน เครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม และนำเสนอผลการวิจัยด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย การทดสอบความแตกต่าง การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางประชากรกับตัวแปรต่างๆ พบว่า 1.1 อายุ และการศึกษามีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง 1.2 สถานภาพกับรายได้ มีความสัมพันธ์กับการมีพฤติกรรมทางการเมือง 2. การเปิดรับข่าวสารทางการเมืองไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเมือง 3. ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองของไทยไม่มีความสัมพันธ์กับการเปิดรับข่าวสารทางการเมือง 4. ความรู้เรื่องการเมืองการปกครองของไทยไม่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางการเมือง Studies the media exposure knowledge awareness and political behavior of people in Bangkok congested communitues. Questionaires were used to collect data from 408 samples in Bangkok. Percentage, mean, t-test, One-Way ANOVA and Pearson's Product Moment Correlation were applied to data analyses. The results of this study revealed the following findings: 1. Demographic variables 1.1 age and education were correlated with media exposure on politics. 1.2 status and income were correlated with political behavior. 2. Exposure to television, radio, newspapers and magazines is not significantly correlated with political behavior. 3. Knowledge awareness is not significantly correlated with media exposure. 4. Knowledge awareness is not significantly correlated with political behavior.