การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

Articlewith8 Reads
Source: OAI

    Abstract

    โครงการเบื้องต้น เรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย