Article

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียน : การศึกษาพหุกรณี

Source: OAI

ABSTRACT

โครงการเบื้องต้นเรื่อง การศึกษาข้อมูลพื้นฐานและทบทวนองค์ความรู้ สำหรับการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ทั้งระบบโรงเรียน ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 ผู้ช่วยวิจัย : วีณา ก๊วยสมบูรณ์ ทุนสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

8 Followers
 · 
29 Reads