การจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลตามความต้องการการพยาบาลของหอผู้ป่วยใน :กรณีศึกษาโรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

Articlewith408 Reads
Source: OAI

    Abstract

    วิทยานิพนธ์ (พย.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปริมาณความต้องการทางการพยาบาลของ ผู้ป่วย โดยจำแนกตามประเภทของผู้ป่วย ศึกษาอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลที่ควรจะเป็นและศึกษาความเหมาะสมของการจัดอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลของหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรพยาบาลจำนวนทั้งสิ้น 17 คน แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ 11 คน พยาบาลเทคนิค 2 คน ผู้ช่วยเหลือคนไข้ 4 คน และผู้บริหารทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอัตรากำลังของหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านหมอ จำนวน 5 คน ผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาในหอผู้ป่วย โรงพยาบาลบ้านหมอ จำนวน 245 คน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัยประกอบด้วย คู่มือการจำแนกประเภทผู้ป่วยหอผู้ป่วยใน แบบบันทึกเวลากิจกรรมการพยาบาลของบุคลากรทางการพยาบาล แบบบันทึกกิจกรรมการพยาบาลโดยตรง และกิจกรรมที่นอกเหนือจากกิจกรรมการพยาบาลโดยตรงของผู้ป่วยแต่ละประเภท ซึ่งผ่านการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและหาค่าความเที่ยง โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องของการสังเกตเท่ากับ .99, .99 และ .98 ตามลำดับ และแบบสอบถามความเหมาะสมในการจัดอัตรากำลัง ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. ความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยประเภทที่ 1, 2, 3, 4 และ 5 ใน 24 ชั่วโมง เท่ากับ 1.52 ชั่วโมง, 3 ชั่วโมง, 4.64 ชั่วโมง, 7.15 ชั่วโมง และ 9.86 ชั่วโมง ตามลำดับ 2. อัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลที่ควรจะเป็นของหอผู้ป่วยใน โรงพยาบาลบ้านหมอ ต้องการอัตรากำลังบุคลากรทางการพยาบาลทั้งสิ้น 24 คน แบ่งเป็นพยาบาลวิชาชีพ 10 คน พยาบาลเทคนิค 9 คน และผู้ช่วยเหลือคนไข้ 5 คน 3. ผู้บริหารทางการพยาบาลที่เกี่ยวข้องกับการจัดอัตรากำลัง มีความเห็นด้วยกับการจัดอัตรากำลัง โดยใช้สูตรของกองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข The purposes of this descriptive research were to determine nursing needs demanded by patient in each classification, and to determine the appropriate staffing in in-patient unit based on nursing needs, Banmoh hospital. Research samples consisted of 17 nursing staffs, which were 11 registered nurses, 2 technical nurses, 4 nurse aids, 5 nurse administrators, and 245 patients. Research instruments were in-patient classification checklist, nursing care time checklist, and nursing activities checklist. All checklists were tested for content validity and their interater reliability score were .99, .99 and .98, respectively. The major findings were as follows : 1. The average nursing time required in 24 hours for patients in category 1, 2, 3, 4 and 5 were 1.52 hours, 3 hours, 4.64 hours, 7.15 hours and 9.86, respectively. 2. The numbers of nursing personnel needed in in-patient unit based on nursing needs were 24 nursing staffs, composed of 10 registered nurses, 9 technical nurses, and 5 nurse aids. 3. The nursemanagers agreed with the staffing proposed by the researcher according to the standard staffing of Nursing Division, Ministry of Public Health.