ผลของการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์โดยใช้สื่อวัสดุท้องถิ่นที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

Articlewith102 Reads
Source: OAI

    Abstract

    วิทยานิพนธ์ (ค.ม.)--จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุท้องถิ่น 2) ศึกษาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลังการเรียนการสอนโดยสื่อวัสดุท้องถิ่น 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง ปานกลางและต่ำหลังการเรียนการสอนโดยสื่อวัสดุท้องถิ่น 4) เปรียบเทียบทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์สูง ปานกลาง และต่ำหลังการเรียนการสอนโดยใช้สื่อวัสดุท้องถิ่น การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบกลุ่มเดียววัดครั้งเดียว กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2547 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1) แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.9346 และ 2) แบบวัดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มีค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.9341 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อวัสดุท้องถิ่น ในกลุ่มสาระการเรียนวิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนร้อยละ 71.96 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 70 2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้สื่อวัสดุท้องถิ่น ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้คะแนนเฉลี่ยทักษะ กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ร้อยละ68.90 ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด คือ ร้อยละ 70 3. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง ปานกลาง และต่ำที่เรียนโดยใช้สื่อวัสดุท้องถิ่นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 4. นักเรียนที่มีระดับความสามารถทางการเรียนวิทยาศาสตร์กลุ่มสูง ปานกลาง และต่ำที่เรียนโดยใช้สื่อวัสดุท้องถิ่นในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 The purposes of this research were to 1) study science learning achievement of mathayom suksa one students after learning through using local materials in science instruction 2) study science process skills of mathayom suksa one students after learning through using local materials instruction 3) compare science learning achievement of mathayom suksa one students with different learning abilities after learning through using local materials in science instruction 4) compare science process skills of mathayom suksa one students with different learning abilities after learning through using local materials in science instruction. The research design was one-group posttest-only. The sample was 43 students of mathayom suksa one students at academic year 2004. The research instruments were 1) a test on science learning achievement with reliability at 0.9346 2) a test on science process skills with reliability at 0.9341. The collected data were analyzed by means of arithmetic mean, mean of percentage, one-way analysis of variance and Scheffe' method. The research findings were summarized as follows: 1. The mean score of science learning achievement of students learned through using local materials was 71.96 percent which was higher than criterion score at 70 percent. 2. The mean score of science process skills of students learned through using local materials was 68.90 percent which was lower than criterion score set at 70 percent. 3. After the experiment, science learning achievement of mathayom suksa one students with different learning abilities were statistically different at .05 level of significance. 4. After experiment, science process siklls of mathayom suksa one students with different learning abilities were statistically different at .05 level of significance.