ArticlePDF Available

Moniammatillisen terveydenhuoltohenkilöstön koulutustarpeet sekä kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuudet tietotekniikan käyttöönotossa

Authors:

Abstract

Sähköisen potilaskertomuksen valtakunnallinen käyttöönotto on ollut kansallisen terveyshankkeen keskeinen tavoite. Tällä hetkellä sähköinen potilaskertomusjärjestelmä on jo käytössä suurimmalla osalla terveydenhuollon organisaatioita. Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä tuli voimaan 1.7.2007, mikä sinällään luo haasteita sähköisen potilaskertomuksen käyttöön. Strukturoidulla kyselyllä kartoitettiin, millaisia koulutustarpeita ja tietotekniikan kehittämis- ja vaikuttamismahdollisuuksia moniammatillisella terveydenhuollon henkilöstöllä on ollut tietotekniikkaa käyttöönotettaessa. Tutkimukseen osallistui 99 henkilöä, ja aineiston analyysinä käytettiin ristiintaulukointia. Avoimet kysymykset analysoitiin sisällön analyysillä luokitellen ne seuraavasti: kehittämismahdollisuudet ja tietokoneen käyttö erilaisiin tarkoituksiin. Yli puolet vastaajista oli saanut tietotekniikan koulutusta työpaikalla, ja yli 60 % vastaajista ilmoitti haluavansa lisäkoulutusta työvälineohjelmien ja Internetin käytössä. Nuoremmat työntekijät vastasivat tarvitsevansa vähemmän tietotekniikan koulutusta kuin iäkkäämmät työntekijät. Vastaajat nimesivät organisaatiossa tärkeiksi kehittämiskohteiksi tietojärjestelmien uusimisen, tietotekniikan koulutuksen lisäämisen ja sähköisen kirjaamisen mahdollistamisen. Ennen sähköisen potilaskertomuksen käyttöönottoa on syytä suunnitella ja sopia etukäteen kaikkien ammattiryhmien riittävästä tietotekniikan koulutuksesta, huolehtia käytön tuesta ja työprosessien kehittämisestä.
 
TIETEELLISETARTIKKELIT
30.9.2009   FinJeHeW2009;1(3)149
Sosiaali‐jaterveydenhuollontietotekniikanjatiedonhallinnantutkimuspäiviensatoajulkaisusta:Avauksia,
12/2009(toim.PRuotsalainen)Terveydenjahyvinvoinninlaitos,Helsinki2009.
Julkaistaancopyrightoikeuksienhaltijanjakirjoittajienluvalla.
Moniammatillisenterveydenhuoltohenkilöstönkoulutustarpeetsekä
kehittämis‐javaikuttamismahdollisuudettietotekniikankäyttöönotossa
VuokkoHämäläinen1,KaijaSaranto2
1JJRterveyspalvelualue
2Kuopionyliopisto,terveyshallinnonja‐taloudenlaitos
vuokko.hamalainen@juva.fi
Tiivistelmä
Sähköisenpotilaskertomuksenvaltakunnallinenkäyttöönottoonollutkansallisenterveyshankkeenkeskeinenta
voite.Tällähetkelläsähköinenpotilaskertomusjärjestelmäonjokäytössäsuurimmallaosallaterveydenhuollon
organisaatioita.Lakisosiaali‐ jaterveydenhuollonasiakastietojensähköisestäkäsittelystätulivoimaan1.7.2007,
mikäsinälläänluohaasteitasähköisenpotilaskertomuksenkäyttöön.Strukturoidullakyselylläkartoitettiin,millaisia
koulutustarpeitajatietotekniikankehittämis‐javaikuttamismahdollisuuksiamoniammatillisellaterveydenhuollon
henkilöstölläonolluttietotekniikkaakäyttöönotettaessa.Tutkimukseenosallistui99henkilöä,jaaineistonanalyy
sinäkäytettiinristiintaulukointia.Avoimetkysymyksetanalysoitiinsisällönanalyysilläluokitellenneseuraavasti:
kehittämismahdollisuudetjatietokoneenkäyttöerilaisiintarkoituksiin.Ylipuoletvastaajistaolisaanuttietoteknii
kankoulutustatyöpaikalla,jayli60%vastaajistailmoittihaluavansalisäkoulutustatyövälineohjelmienjaInternetin
käytössä.Nuoremmattyöntekijätvastasivattarvitsevansavähemmäntietotekniikankoulutustakuiniäkkäämmät
työntekijät.Vastaajatnimesivätorganisaatiossatärkeiksikehittämiskohteiksitietojärjestelmienuusimisen,tieto
tekniikankoulutuksenlisäämisenjasähköisenkirjaamisenmahdollistamisen.Ennensähköisenpotilaskertomuksen
käyttöönottoaonsyytäsuunnitellajasopiaetukäteenkaikkienammattiryhmienriittävästätietotekniikankoulu
tuksesta,huolehtiakäytöntuestajatyöprosessienkehittämisestä.
Avainsanat:terveydenhuolto,tietotekniikka,osaaminen,tietotekniikankäyttö
Johdanto
Sähköinenpotilaskertomusonkäytössälähesjokaisessaterveyskeskuksessajasairaalassa.Myösalueellisia
tietojärjestelmäratkaisujaonotettuviimevuosinakäyttöön.Tällähetkelläsähköisistätietojärjestelmistäontullut
työvälinesuurimmalleosallesosiaali‐ jaterveydenhuollonhenkilöstöstä.Lakisosiaali‐ jaterveydenhuollon
asiakastietojensähköisestäkäsittelystäastuivoimaan1.7.2007.Lainmukaanmyöskansallisenelektronisen
 
TIETEELLISETARTIKKELIT
30.9.2009   FinJeHeW2009;1(3)150
potilastietoarkistonpitäisiollakäytössäkokomaassalainvoimaantulostakolmenvuodensiirtymäajanjälkeeneli
vuoden2010alusta.Tavoitteenaon,ettäkaikkipotilaidensairaustietokulkeetarvittaessahoitopaikastatoiseen.
[1.]Sähköisetpalvelu‐jahoitokäytännötasettavatuusiavaatimuksiaterveydenhuollonhenkilöstöllejaasiakkaiden
sekähoitohenkilöstöntietoteknisillevalmiuksille.Lisäksiseedellyttääkoulutusta[2],[3].Työntekijöidenonomak
suttavatietojärjestelmienkäytössätarvittavatvalmiudetjärjestelmienkäytönlaajetessa.Tietotekniikkavalmiuksien
edistämiselläehkäistäänturhiaennakkoluuloja,vahvistetaanmyönteistäasennoitumistajatietojärjestelmänkäyt
töturvallisuutta.Henkilöstöntietoteknistenvalmiuksienkartoittaminenontärkeäätietojärjestelmienkäyttöönoton
yhteydessä,jottavoidaansuunnitellatarvittavatietotekniikkakoulutuksenlaajuussisällöltäänjamenetelmiltään
sopivaksi.[4.]
Ontärkeää,ettähoitohenkilökuntaosaakäyttääorganisaationtietojärjestelmiäjahyödyntääniihintallennettua
tietoa.Sosiaali‐ jaterveydenhuollossatietotekniikanavullavoidaanvähentäämoninkertaistakirjaamista,potilas
tietojenetsimistä,kopiointiajalähettämistäeriorganisaatioidenvälillä.Henkilöstösosiaali‐jaterveydenhuollossa
onkeskimääräistäikääntyneempää,mikäyhdessälisääntyvientuottavuusvaatimuksienjakehittyväntietoteknolo
giankäyttöönotonkanssaluopaineitajastressiätyöntekijöille.Tietoteknologiankäyttöönotonyhteyteenolisikin
liitettäväkoulutustakokohenkilöstöllesekätyömenetelmienjajohtamisjärjestelmienkehittämistä.[5],[6.]
Tässäartikkelissakuvataanerikoissairaanhoidonorganisaatiossatyöskentelevänmoniammatillisenhenkilöstön
tietotekniikankoulutustarvetta,kehittämistarpeitasekäsitä,millaisiavaikutusmahdollisuuksiahenkilöstölläon
olluttietotekniikkaakäyttöönotettaessa.
Tietotekniikankäytönkoulutustarpeista
Terveydenhuollossahaasteinaovatsähköisenpotilaskertomuksenkehittäminen,langattomienverkkojenluominen
jaalueellistentietoverkkojenkehittäminenjakäyttö.Ontodettu,ettäterveydenhuollonhenkilöstöntietotekniset
valmiudetovatpuutteellisiajaosaamisessaonsuuriayksilöllisiäeroja.[7],[8.]
Tutkimustenmukaantietokonekoulutustaonyleensäsaanutorganisaatioissanoinkolmannesterveydenhuolto
henkilöstöstäjasuurinosaterveydenhuoltohenkilöstöstähaluaalisäkoulutustatietokoneenkäytössä[9],[10],[5].
Henkilöstöntietotekniikankoulutuskoetaantarpeelliseksi,jakoulutustatoivotaantyöaikana[11],[9],[12],[13].
Tietokoneenkäytönpositiivisinavaikutuksinaonkorostettulisääntynyttäajansäästöä,tehokkuuttajatiedonkul
kuaasiakkaanpalvelukokonaisuudenkannaltamielekkäästijareaaliajassa[14],[9],[7].Tutkimustenmukaan
[15],[16]motivoitumiseentietotekniikankäyttöönvaikuttavattyökokemusjaterveydenhuoltohenkilöstönkoulu
tustausta.
Terveydenhuoltohenkilöstönsuhtautuminentietotekniikkaajatietojärjestelmiäkohtaanonollutsekäkielteistä
ettämyönteistä.Terveystietojärjestelmänkäyttöönottoonliittyvissätutkimuksissaontodettu,ettäpidempikäyt
tökokemusaiheuttikielteisemmänasenteentietojärjestelmänkäyttöäkohtaan.Mitäkauemminhoitajatolivat
tietojärjestelmääkäyttäneet,sitäenemmänheolisivathalunneetpalatavanhaankäytäntöön[17].Sitävastoin[18]
tutkimuksessahoitohenkilökuntakokiterveystietojärjestelmänkäyttöönotonjälkeen,ettäterveystietojärjestelmä
oliantanutheidäntyölleenuuttasisältöäjaselkeyttänytsitä,eikävanhaankäytäntöönenäähaluttupalata.
Terveydenhuollossatyöskentelevilleasettavatorganisaatiossatoteutettavatmuutokseterityisiähaasteita,koska
työntekijöidentäytyysopeutuauusiinjauseinmonimutkaistuviintoimintaympäristöihin.Tämäntakiasyntyyuu
 
TIETEELLISETARTIKKELIT
30.9.2009   FinJeHeW2009;1(3)151
denlaisiatyötehtäviäjatyösisällötmuuttuvatkaikillaaloilla.[19]Yleensähoitohenkilökunnanasenteettietotek
niikkaakohtaanovatpositiivisetjahenkilökuntahaluaakäyttäätietokonettanykyistäenemmänjamonipuolisim
min.Terveydenhuoltohenkilöstöhallitseemyösomansairaalantietojärjestelmienkäytön.[20],[9],[12.]
Tutkimuksentarkoitusjatutkimustehtävät
Tämäntutkimuksentarkoituksenaontuottaatietoasiitä,millaistatietoteknistäkoulutustahenkilöstötarvitsee.
Lisäksikartoitetaanmillaisiakehittämistarpeitajavaikutusmahdollisuuksiahenkilöstölläonolluttietotekniikan
käyttöönotossa.
Tutkimuksellaetsitäänvastauksiaseuraaviinkysymyksiin:
1.Millaisiatietotekniikankoulutustarpeitaterveydenhuollonhenkilöstölläon?
2.Millaisiatietotekniikankäytönkehittämistarpeitahenkilöstölläon?
3.Millaisiavaikutusmahdollisuuksiahenkilöstölläonolluttietotekniikankäyttöönotossa
Aineistojamenetelmät
Tutkimusaineistokerättiinkyselylomakkeella.LomakemuokattiinSarannon(1997)aikaisemminkehittämästäja
testaamastakyselylomakkeesta,jotatäydennettiintähäntutkimukseensopivaksi.Kyselylomakekoostuiesitiedois
ta(6kysymystä),strukturoiduistaväittämistä,joissakäytettiin5asteistaLikerttyyppistäasteikkoa(16kysymystä)
jakahdestaavoimestakysymyksestä.Tutkimuslupaanottiinasianmukaisestitutkittavastaorganisaatiosta.Koulu
tusorganisaatioonkuuluvatyöntekijätoimittikyselylomakkeettutkimusorganisaation125:lleerikoissairaanhoidon
henkilölle.Määräaikaanmennessätutkijallesaapui99lomakettasuljetussakirjekuoressa.Tutkimukseenosallistu
villa(N=99)olioikeusluottaaantamansatiedonluottamuksellisuuteenjayksityisyytensäsekänimettömyytensä
säilymiseen.Tutkimukseenosallistuvatjakaantuivatseuraaviinhenkilöstöryhmiin:Akateemiset(n=28),joitaedus
tivatlääkärit,psykologitjasosiaalityöntekijät;hoitohenkilökunta(n=29),joitaedustivatterveydenhoitajat,sairaan
hoitajatjafysioterapeutitjatoimistoryhmä(n=42),joitaedustivattoimisto‐ jaosastosihteerit,taloustoimistonja
ruokahuollonhenkilökunta.
Aineistonkäsittelyävartenvastaajienikäluokiteltiinkuuteenryhmään.Suurinosavastaajistaoliiältään51‐60
vuotiaita.Myösyli41‐50vuotiaidenryhmäonhuomattava.Tutkimukseenosallistunuthenkilöstöjaettiinkol
meenhenkilöstöryhmään.Vastaajista87prosenttiaolinaisiaja13prosenttiamiehiä.Vastaajientyökokemusluoki
teltiinneljäänryhmään.Suurimmallaosallavastaajistaoliyli15vuodentyökokemus(42%).
AineistokäsiteltiintilastollisinmenetelminSPSS11.5forWindows–tilastoohjelmistolla.Aineistonanalysoinnissa
tarkasteltiintunnuslukujajaverrattiinmuuttujienfrekvenssejä.Taustamuuttujienvälisiäyhteyksiäjariippuvuuksia
tutkittiinristiintaulukoinninavulla.
Tulokset
 
TIETEELLISETARTIKKELIT
30.9.2009   FinJeHeW2009;1(3)152
Ylipuolet(53%)vastaajistaolisaanuttietotekniikankoulutustatyöpaikallaan.Heistä30%olisaanutkoulutusta
työpaikalla,muttaeinykyisessätyöpaikassa.Enitenkoulutustavastaajatkokivattarvitsevansataulukkolaskennassa
(86%),esitysgrafiikassa(81%),Internetinkäytössä(71%),piirto‐jakuvankäsittelyohjelmissa(72%)sekätekstinkä
sittelyohjelmissa(71%).Koulutustaeikoettutarpeelliseksitietokantaohjelmien(61%),tilastointiohjelmien(57%)
jasähköpostiohjelmien(57%)käytössä.
KysymyksessäKuinkaarvioitomaatietotekniikanosaamistasi?akateemisetarvioivatosaamisensahuonoksi(57%)
taimelkohuonoksi(39%),kuntaastoimistoryhmänvastaajat(50%)kokivatosaamisensakohtalaiseksi.Tausta
muuttujienyhteyttätarkasteltaessahavaittiin,ettäikävaikuttiomiinarvioihintietotekniikanosaamisesta(p=
0.049)siten,ettäiäkkäämmätvastaajat(51‐60‐ vuotiaat)arvioivatomantietotekniikanosaamisensahuonom
maksi(53%)kuinnuoremmatvastaajat,esimerkiksi31‐40vuotiaat.
Tarkasteltaessaikäryhmittäinterveydenhuollonsovellusohjelmankoulutustarpeenyhteyttätaustamuuttujiin
huomattiin,että41‐50vuotiaat(23%)ja51‐60vuotiaat(21%)tarvitsivatenemmänkoulutustaterveydenhuol
lonsovellusohjelmaankuinnuoremmattyöntekijät.Terveydenhuollonsovelluksiatutkittaessahavaittiin,ettätoi
mistoryhmättarvitsevatvähemmän(64%)koulutustaterveydenhuollonsovellutuksiinkuinhoitohenkilöstö(22%)
jaakateemiset(14%),(p=0.000).
Ammattiryhmittäisessätarkastelussakoulutuksentarvettaolierityisestitekstinkäsittelyohjelmankäyttöönkaikissa
ryhmissä.Terveydenhuollonsovellusohjelmaanakateemisenryhmänvastaajattarvitsivatpaljonkoulutusta(42%),
kuntaastoimistoryhmästä60%eitarvinnutkoulutustakyseiseenohjelmaan.Kuviossa1onesitettyeriammatti
ryhmienkoulutustarveterveydenhuollonsovellusohjelmiin.
>Asetakuvio1Eriammattiryhmienvastauksetkysymykseen:”Tarvitsetkokoulutustaterveydenhuollonsovellusoh
jelmiin”tähän<
Tietojärjestelmänkehittämistarpeista
Tietojärjestelmänkehittämistarpeitajavaikutusmahdollisuuksiatietotekniikankäyttöönotossakuvattiinseuraavas
ti:Suurinosa(n=68)vastaajistaolisitämieltä,ettäaikojenvaraaminen,budjetinseuranta,kustannusarviot,labora
toriovastaukset,laskutus,työvuorot,tiedotteidenkulku,sähköposti,päivystyslistat,lomalistatjasairauskertomus
järjestelmävoisivattapahtuakoneenavulla.Tällöintekstinmuokkauskinonnistuuparhaiten.Mikälikoko
henkilökuntavoisikäyttäätietokonetta,semahdollistaisitiedotteidenjakelunsähköisesti,janeolisivatkaikkien
saatavilla.Vastaajathalusivat,ettätietoteknistenyhteyksienkehittämisvaiheistajaetenemisestätyöpaikanalueel
latulisitiedottaakokohenkilöstölle.Vastaajista26%olisitämieltä,ettäheilläeioleollutmahdollisuuttavaikuttaa
työpaikantietotekniikankäyttöönottoon.Vastaajatesittivät,ettäkoneitajatyönantajanjärjestämäätietotekniikan
koulutustasaisiollaenemmän.
Lähespuoletvastaajistakertoikäyttävänsätyössäänorganisaatiossakäytössäolevaapotilastietojärjestelmää.
Vastauksissakiinnitettiinhuomiotamyössiihen,ettänykyinenkäytössäolevapotilastietojärjestelmäeitäytäorga
nisaatiossatarvittavanjärjestelmänvaatimuksia.
 
TIETEELLISETARTIKKELIT
30.9.2009   FinJeHeW2009;1(3)153
Vastaajista74%(n=75)olisitämieltä,ettäheovatpystyneetvaikuttamaantietotekniikankehittymiseen.Useat
vastaajistaovatolleethankkimassatyöpisteisiinajanmukaisialaitteita,lisäksiheovatopastaneettyöntekijöitä
tietotekniikankoulutuksiinjakeskustelleetalaistenkanssatietotekniikkaanliittyvistäasioista.
Pohdinta
Tutkimuksentuloksetosoittavat,ettätietotekniikankoulutustarvettaonerityisestiterveydenhuollonsovellusoh
jelmienjaesitysgrafiikankäytössä.Myöstekstinkäsittelyssäilmenikoulutustarvetta.Ammattiryhmistäakateemiset
kokivattarvitsevansahuomattavastienemmänkoulutustaterveydenhuollonsovellutuksiinkuintoimistoryhmä.
Tuloksetovatyhteneviäaikaisempien[11]tulostenkanssa.Ammattiryhmistämyönteisimminasennoituivatsihtee
ritjakielteisimminakateemiset..Akateeminenryhmäarvioiomantietotekniikansekätietosuojanjatietoturvan
osaamisensahuonommaksikuintoimistoryhmä.
Terveydenhuollonsovellutuksenhallintaoliheikkoavähemmänaikaatyössäolleillakuinpidempääntyössäolleilla
[16].Tulostenmukaantyökokemuksenpituusvaikuttimyösmotivaatioonkäyttäätietokoneita.Henkilöstönkoke
muksetvaikutusmahdollisuuksistaanorganisaationtietotekniikankehittämiseenjasuunnitteluunolivathyvinrajal
liset.Vastaajienuseistakäytännönehdotuksista,jotkakoskivattietokoneenkäytönlisäämistä,ilmeni,ettätietojär
jestelmäoliorganisaatiossavastaosittainkäytössä.Todennäköisestikäytönlaajetessatietoteknistenlaitteiden
määrämyöslisääntyy,jotamyöstoivottiin.Tietotekniikankoulutustatulisiterveydenhuoltoalallalisätätuntuvasti.
Työpaikkojensähköisellätiedonvälityksellähelpotettaisiintiedonkulkuatyöyhteisössä.Nämätekijätlisäisivätto
dennäköisestiviihtyvyyttätyöpaikoilla.Tietotekniikankoulutustatulisilisätäottaenhuomioonerityistyöntekijät,
esim.psykologit,ravintotyöntekijätjasosiaalityöntekijätMyösheidäntiedonkulkuaanpitäisiparantaa.
Lähteet
[1]Sosiaali‐jaterveydenhuollonsähköisentiedonhallinnanvaltakunnallinentoimeenpano.2006.
http://www.stm.fi/Resource.phx/vastt/tietoh/index.htx(luettu26.1.2008).
2]ImmonenA,RuotsalainenP,SarantoK.2003.Terveydenhuollonammattilaistentietotekniikka‐jatietoturvaval
miudet.SuomenLääkärilehti(2),195197.
[3]Rajala,M.&Kyngäs,H.2003.Mitäverkkohoitajanonosattava.TutkivaHoitotyö.1(3)
[4]EnsioA,SarantoK.2004.Hoitotyönelektroninenkirjaaminen.Suomensairaanhoitajaliitto,Helsinki.
[5]vonFieandtN.2005.Henkilöstöntietotekninenosaaminenjakoulutustarveterveydenhuollossa.Progradu
tutkielma.Terveyshallinnonja–taloudenlaitos.Kuopionyliopisto.
[6]SarantoK,EnsioA.2006.Systemaattisenkirjaamisenkehittäminenosanatoiminnanohjaustajahoitotyön
johtamista.Teoksessa:MiettinenM,HopiaH,KoponenL,WilskmanK(toim.)Inhimillistenvoimavarojenjohtami
nen.Hoitotyönvuosikirja2006.Sairaanhoitajaliitto,Helsinki,201217
[7]SarantoK,vonFieandtN,KlamiP,LuostarinenJ,SulonenH,NissiläL.2002.(toim.)
Terveydenhuollonjavarhaiskasvatuksenhenkilöstöntieto‐javiestintätekniikankoulutuksenja
työelämänosaamistarpeidenkartoitus.Aiheita29.Stakes.Stakesinmonistamo,Helsinki
[8]HäröH.2007.Terveydenhuollonhenkilöstöntietotekninenosaaminen.Kansallisentutkimuksen
systemaattinenkirjallisuuskatsaus.Progradu‐tutkielma.Terveydenhallinnonja–taloudenlaitos,
Kuopionyliopisto.
 
TIETEELLISETARTIKKELIT
30.9.2009   FinJeHeW2009;1(3)154
[9]RaijasA.2001.Terveydenhuoltohenkilöstöntieto‐javiestintätekninenosaaminen.LTT–TutkimusOy,Elektro
nisenKaupanInstituutti,Tehy
[10]LeppänenT.2003.Hoitohenkilöstönjalääkäreidentietokoneenkäyttö.Progradu–tutkielma.
Hoitotieteenlaitos.Turunyliopisto
[11]AhokasKukkonenI,PantsariJ.2000.Tietotekniikanalueellinenverkostoituminenhenkilöstönasennoitumi
nenterveydenhuollontietoteknologiaanPohjoisKarjalansairaanhoitopiirinalueella.Progradu–tutkielma.Ter
veyshallinnonja–taloudenlaitos.Kuopionyliopisto
[12]SarantoK,ErikssonE,KärkkäinenH&RouvalaC.2003.Hoitohenkilökunnannäkemyksiätietoteknisestäosaa
misestaan.TutkivaHoitotyö1(3),49.
[13]KarmanE.2008.Potilashallinnontoiminnanohjausjärjestelmänjuurtuminenterveydenhuollonorganisaatiossa.
Progradu‐tutkielma.Terveydenhallinnonja–taloudenlaitos.Kuopionyliopisto
[14]DumasJA,DietzEO&ConnollyPM.2001.NursePractitionerUseofComputerTechnologiesinPractice.
ComputersinNursing19(1),3440.
[15]SarkioM.1993.Sairaanhoitajienatkasenteet.Opinnäytetutkielma.Kuopionyliopisto.
[16]MarasovicC,KenneyC,ElliotD&SindhusakeD.1997.AttitudesofAustralianNursesTowardtheImplementa
tionofaClinicalInformationSystem.ComputersinNursing15(2),91‐98.
[17]SlautelM,GuinnM.1999.AsGoodAsitGets?GoingOnlineWithClinicalInformationSystem.Computersin
Nursing17(4),181185.
[18]LarkovuoM.2002.Terveystietojärjestelmänkäyttöönottoperusterveydenhuollossahoitohenkilökunnanko
kemana.Progradu–tutkielma.Hoitotieteenlaitos.Turunyliopisto.
[19]KirjonenJ.1999.Asiantuntijanitseohjautuvuudenrajat.Kokemuksialääninhallinnonorganisaatiomuutoksesta.
Teoksessa:EteläpeltoA,TynjäläP(toim.)Oppiminenjaasiantuntijuus.Työelämänjakoulutuksennäkökulmia.
WSOY,Juva,2526.
[20]LindenL.1999.HoitotyönjohtajienasennoituminentietotekniikkaanHelsinginyliopistollisessakeskussairaa
lassa.Progradu–tutkielma.Terveydenhallinnonja–taloudenlaitos.Kuopionyliopisto
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
Article
Full-text available
This study analyzed nursing staff attitudes at three different time periods during and after implementation of a clinical information system (CIS). Nursing staff completed a 12-item questionnaire about their perceptions of a computer CIS after receiving training on the system, but before going "online." Participants then completed surveys after 1 month of use and again after 6 months of use of the system. There was a positive relationship between participants' perceptions of the CIS and the self-rating of their adaptability level (P < 0.013), their rating of the technical level of their unit (P < 0.012), and the number of years of experience in their job (P < 0.048). There was no relationship between nurses' perceptions of the CIS and their age or between nurses' perceptions and their personal computer experience. Although attitudes became less positive at each time interval, the attitude differences from preimplementation to 1 month later were not statistically significant, whereas the difference from 1 month to 6 months was statistically significant.
Article
A computerized clinical information system (CIS) used for the majority of patient charting and medical records was installed in six of 15 beds in the intensive care unit (ICU) of a large Australian hospital in November 1993. Staff acceptance was identified as integral to the success of the system. A survey was issued to all nursing staff of the ICU to identify factors that affected attitude toward computers in the critical care environment. Factors resulting in negative attitudes then could be targeted through training and support for users. The factors considered that potentially could influence attitudes were age, nursing experience, intensive care nursing experience, and education. The study showed that nursing experience had a statistically significant effect on motivation to use computers. A strong relation was evident between the concepts of beliefs, attitudes, and motivation. A less apparent association was present between knowledge and the other concepts. Orientation and in-service education programs should provide appropriate and applied information to optimize the motivation, beliefs, and computer literacy of nurses using CIS frameworks.
Article
A study was undertaken to determine computer use by nurse practitioners in public clinics, private practice, health maintenance organizations, and other settings in the greater San Francisco Bay Area. The descriptive research used a survey design. Subjects were 200 nurse practitioners. The survey instrument was developed by the researcher. Of the 104 respondents, 86 (83%) used computers at work. "Obtaining client records from other agencies or departments" was rated the most useful computer application for improving client care. "Internet searches" was rated the next most useful computer application; "entering client record information" was rated the third most useful. Use of computer applications varied by practice setting. Only 7 (25%) nurse practitioners in private practice accessed client records from other agencies, as did 17 (57%) in public clinics, and nearly all, 29 (94%), in HMOs. The research demonstrated that nurse practitioners underused computer applications that would improve client care in their practice.
Terveydenhuollon henkilöstön tietotekninen osaaminen Kansallisen tutkimuksen systemaattinen kirjallisuuskatsaus
  • H Härö
Härö H. 2007. Terveydenhuollon henkilöstön tietotekninen osaaminen. Kansallisen tutkimuksen systemaattinen kirjallisuuskatsaus. Pro gradu ‐tutkielma. Terveydenhallinnon ja –talouden laitos, Kuopion yliopisto. 30.9.2009 FinJeHeW 2009;1(3) 154
Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia
  • Teoksessa
Teoksessa: Eteläpelto A, Tynjälä P (toim.) Oppiminen ja asiantuntijuus. Työelämän ja koulutuksen näkökulmia. WSOY, Juva, 25‐26.
Terveystietojärjestelmän käyttöönotto perusterveydenhuollossa hoitohenkilökunnan ko‐ kemana
  • M Larkovuo
Larkovuo M. 2002. Terveystietojärjestelmän käyttöönotto perusterveydenhuollossa hoitohenkilökunnan ko‐ kemana. Pro gradu –tutkielma. Hoitotieteen laitos. Turun yliopisto.
Potilashallinnon toiminnanohjausjärjestelmän juurtuminen terveydenhuollon organisaatiossa. Pro gradu ‐tutkielma Terveydenhallinnon ja –talouden laitos. Kuopion yliopisto [14 Nurse Practitioner Use of Computer Technologies in Practice
  • E Karman
  • J A Dumas
  • E Dietz
  • P M Connolly
Karman E.2008. Potilashallinnon toiminnanohjausjärjestelmän juurtuminen terveydenhuollon organisaatiossa. Pro gradu ‐tutkielma. Terveydenhallinnon ja –talouden laitos. Kuopion yliopisto [14] Dumas J A, Dietz E O & Connolly P M. 2001. Nurse Practitioner Use of Computer Technologies in Practice. Computers in Nursing 19 (1), 34‐40. [15] Sarkio M. 1993. Sairaanhoitajien atk‐asenteet. Opinnäytetutkielma. Kuopion yliopisto.
Systemaattisen kirjaamisen kehittäminen osana toiminnan ohjausta ja hoito työn johtamista
  • K Saranto
  • A Ensio
Saranto K, Ensio A. 2006. Systemaattisen kirjaamisen kehittäminen osana toiminnan ohjausta ja hoito työn johtamista. Teoksessa: Miettinen M, Hopia H, Koponen L, Wilskman K (toim.) Inhimillisten voimavarojen johtaminen. Hoitotyön vuosikirja 2006. Sairaanhoitajaliitto, Helsinki, 201-217