Conference PaperPDF Available

Διερεύνηση των κριτηρίων και δυνατοτήτων χωροθέτησης αιολικών εγκαταστάσεων και φωτοβολταϊκών συστημάτων στο Ν. Σερρών

Authors:
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Χρηστίδης Χ. και Νικολάου Κ.
Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, 26335 Πάτρα
Emai-l : xristidis@otenet.gr Email-2: kinikola@hol.gr
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην παρούσα εργασία, καταβλήθηκε μια προσπάθεια, να εντοπιστούν περιοχές του Νομού
Σερρών, κατάλληλες για εγκατάσταση αιολικών και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Αυτός ο
στόχος επετεύχθη, αφενός μέσω μιας ενδελεχούς έρευνας του νομικού πλαισίου το οποίο
διέπει τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό και αφετέρου, μέσω της επιτυχούς εφαρμογής των
κριτηρίων που τίθενται από το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου
Ανάπτυξης για Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. Α.Π.Ε.), στις ιδιαιτερότητες
και τους περιορισμούς του παραπάνω νομού. Η εργασία αποτελείται από δύο κύρια μέρη. Το
βιβλιογραφικό και το καθαρά ερευνητικό. Η εργασία κλείνει με την παράθεση των
σημαντικότερων συμπερασμάτων τα οποία εξήχθησαν κατά την διάρκεια της έρευνας.
INVESTIGATION OF SITING CRITERIA AND POSSIBILITIES OF
WIND AND SOLAR SYSTEMS IN SERRES PREFECTURE
Christidis Ch. and Νikolaou Κ.
School of Sciences & Technology, Hellenic Open University, 26335 Patra, Greece
Emai-l : xristidis@otenet.gr Email-2: kinikola@hol.gr
ABSTRACT
In the present paper, an effort was undertaken, to locate available areas in the Prefecture of
Serres, suitable for wind and solar systems establishment. This goal was fulfilled, through a
well designed process which consists of an assiduous research of the legal issues that govern
the national Spatial Planning on one side, and a successful application of the criteria enforced
by the Special Framework of Spatial Planning and Sustainable Development for the
Renewable Energy Sources (SFSPSD - RES) on the restrictions and the possibilities offered
by the above named Prefecture. The paper consists of two parts. The bibliographical and the
research one.
1
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η εργασία αυτή αφορά στη μελέτη και εξεύρεση περιοχών (χωροθέτηση) στις οποίες
μπορεί να πραγματοποιηθεί εγκατάσταση εφαρμογών ΑΠΕ, στο νομό Σερρών.
Στην αρχή της εργασίας γίνεται μια εισαγωγή στα διάφορα είδη των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, εστιάζοντας κυρίως στις δύο που αποτελούν το πεδίο έρευνάς της.
Αυτές είναι η αιολική και η ηλιακή ενέργεια με τις εφαρμογές τους, ανεμογεννήτριες
και φωτοβολταϊκά συστήματα αντίστοιχα.
Αναλύονται τα διάφορα τεχνικά και λειτουργικά χαρακτηριστικά (αιολικό δυναμικό,
ηλιοφάνεια ), η γνώση των οποίων χρειάζεται στην φάση της επιλογής των καταλληλότερων
περιοχών.
Παράλληλα η ανάλυση επεκτείνεται και στις ιδιαιτερότητες των εφαρμογών αυτών σε
ότι αφορά την εγκατάσταση, έτσι ώστε να λαμβάνεται το μέγιστο των διαθέσιμων
ενεργειακών αποθεμάτων.
Στην συνέχεια γίνεται μια ανάλυση του δαιδαλώδους νομικού πλαισίου το οποίο
διέπει την αδειοδοτική διαδικασία για ηλεκτροπαραγωγή στην ελληνική επικράτεια .
Καθώς το πλαίσιο αυτό είναι αποτέλεσμα πλειάδας διατάξεων που νομοθετήθηκαν
την τελευταία 20ετία, θεωρήθηκε πρέπον, να γίνει αναφορά σε όλους τους νόμους που
επηρεάζουν σημαντικά την διαδικασία.
Ν. 2244/94 ‘Ρύθμιση θεμάτων ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και από συμβατικά καύσιμα και άλλες διατάξεις’.
Ν. 2773/99 ‘Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις’.
Ν. 3468/2006 ‘ Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις’.
Ν. 3299/04 Ν. 3522/06 Αναπτυξιακός Νόμος Τροποποίηση του Αναπτυξιακού
Νόμου.
Γίνεται επίσης αναφορά στις περιπτώσεις των εξαιρέσεων αδειοδότησης και των
σημαντικών θεσμικών παραγόντων στον χώρο της ηλεκτροπαραγωγής με τους οποίους
εμπλέκεται ο οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος επενδυτής στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.).
Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλ. Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ).
Διαχειριστής του Δικτύου (Δ.Δ.).
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Έχοντας γνώση του νομικού πλαισίου, ο χωροταξικός σχεδιασμός της επικράτειας είναι
το επόμενο βήμα. Περιλαμβάνει τις διαδικασίες και τους περιορισμούς επιλογής των
κατάλληλων περιοχών, για χωροθέτηση εγκαταστάσεων αιολικών και ηλιακών εφαρμογών
(και όχι μόνο), μέσω των αναλυθέντων ειδικών πλαισίων.
Ν. 1650/86 ‘Για την προστασία του περιβάλλοντος’.
Ν. 2742/99 ‘Χωροταξικός σχεδιασμός και αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις’.
Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. – Α.Π.Ε.).
ΚΥΑ 15393/2332/2002
ΚΥΑ 104247/2006
2
ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α. – Α.Π.Ε. ΣΤΟΧΟΙ
Η δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου για τον προσανατολισμό των επενδύσεων σε
περιοχές κατάλληλες χωροταξικά, βάσει των διαθέσιμων σε εθνικό επίπεδο στοιχείων.
Η καθιέρωση κανόνων και κριτηρίων χωροθέτησης που θα επιτρέπουν αφενός τη
δημιουργία βιώσιμων εγκαταστάσεων ΑΠΕ και αφετέρου την αρμονική ένταξή τους στο
φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον .
Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού μηχανισμού χωροθέτησης των εγκαταστάσεων
ΑΠΕ ώστε να επιτευχθεί ανταπόκριση στους εθνικούς και ευρωπαϊκούς στόχους .
Επιτάχυνση των διαδικασιών αδειοδότησης.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Εντοπισμός περιοχών ως κατ’ αρχήν κατάλληλες για την εγκατάσταση, με βασικό
κριτήριο την ύπαρξη αντίστοιχου εν δυνάμει εκμεταλλεύσιμου δυναμικού.
Προσδιορισμός κατηγοριών ζωνών ασυμβατότητας / αποκλεισμού, εντός των οποίων
απαγορεύεται η χωροθέτηση έργων.
Καθορισμός ελαχίστων αποστάσεων της θέσης εγκατάστασης από τις γειτνιάζουσες
χρήσεις γης και δραστηριότητες.
ΚΑΝΟΝΕΣ ΚΑΙ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΠΧΣΑΑ-ΑΠΕ
Διάκριση του εθνικού χώρου σε 4 κατηγορίες .
Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας και Περιοχές Αιολικής Καταλληλότητας .
Μέγιστες επιτρεπόμενες πυκνότητες .
Περιοχές αποκλεισμού και ζώνες ασυμβατότητας .
Ελάχιστες αποστάσεις .
Κανόνες ένταξης στο τοπίο .
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
Στο μεγαλύτερο μέρος του νομού οι ταχύτητες του ανέμου δεν ξεπερνούν τα 5 m/s,
όριο το οποίο θεωρείται το κατώτατο όσον αφορά αιολικές εφαρμογές.
Υπολογίστηκε ότι το 75% περίπου του νομού Σερρών είναι ακατάλληλο για
εγκατάσταση ανεμογεννητριών . Οι περιοχές οι οποίες κατέχουν αξιόλογο αιολικό δυναμικό
βρίσκονται κυρίως στα Β και ΒΑ του νομού Σερρών.
Στην εγκατάσταση α/γ, οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται οποιαδήποτε
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι επιγραμματικά οι παρακάτω (ΕΠΧΣΑΑ):
περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο φύση 2000.
περιοχές λατομικής δραστηριότητας.
περιοχές προστατευμένες από την συνθήκη ramsar
διατηρητέα μνημεία της φύσης.
αρχαιολογικοί χώροι.
αρδευόμενες περιοχές.
Στην συνέχεια αναλύονται όλοι οι περιορισμοί και οι απαγορεύσεις του χωροταξικού
σχεδιασμού για τον νομό Σερρών. Αυτό πραγματοποιείται μέσω μιας διαδικασίας
καταγραφής των περιοχών του νομού Σερρών, οι οποίες εμπίπτουν στις ζώνες απαγόρευσης
εγκατάστασης ανάλογα με την εκάστοτε εφαρμογή.
3
Σύμφωνα με το ειδικό πλαίσιο, στις περιοχές αυτές απαγορεύεται οποιαδήποτε
δραστηριότητα. Όπως προκύπτει οι περιοχές απαγόρευσης είναι οι υπαγόμενες στο δίκτυο
ΦΥΣΗ 2000 και οι αρδευόμενες περιοχές. Για τις άλλες δύο συνιστώσες οικιστικό και
οδικό δίκτυο – η προσέγγιση η οποία ακολουθήθηκε ήταν αυτή των ελαχίστων αποστάσεων
όπως περιγράφεται στο Ειδικό Πλαίσιο. Το σημείο στο οποίο θα πρέπει να επικεντρωθούμε
είναι ότι οι περιοχές ΦΥΣΗ 2000 καταλαμβάνουν το πολύ προικισμένο ΒΔ κομμάτι του
νομού Σερρών όσον αφορά το αιολικό δυναμικό, και έτσι ένα σημαντικότατο μέρος μένει
ουσιαστικά ανεκμετάλλευτο. Η συνολική έκταση που καταλαμβάνεται από τις περιοχές
ΦΥΣΗ 2000 αντιπροσωπεύει περίπου το 29% του νομού. Οι αρδευόμενες εκτάσεις αντίθετα,
δεν καταλαμβάνουν προικισμένες αιολικά περιοχές καθώς το σύνολό τους είναι στην πεδιάδα
των Σερρών, στο σύνολο της οποίας η ταχύτητα του ανέμου είναι πολύ κατώτερη του ορίου
των 5m/s.
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ
ΑΙΟΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
Εδώ βλέπουμε τις περιοχές στις οποίες μπορεί να πραγματοποιηθεί η χωροθέτηση και η
εγκατάσταση α/γ. Στο χάρτη, εντοπίσθηκαν 5 περιοχές οι οποίες πληρούν τα κριτήρια για την
χωροθέτησή τους ως αιολικά πάρκα και παρουσιάζονται με ανοιχτό πράσινο χρώμα. Η
συνολική έκταση των 5 αυτών περιοχών, υπολογίστηκε σε 218 χιλ. στρέμματα Η επιλογή των
περιοχών έγινε με βασικό κριτήριο το αιολικό δυναμικό, όμως ελήφθη υπ’ όψιν και η
εγκύτητα της χωροθετούμενης περιοχής από το υπάρχον οδικό δίκτυο, έτσι ώστε να μην
απαιτηθούν πρόσθετα μεγάλα κονδύλια για διάνοιξη οδού πρόσβασης για επιθεώρηση και
επισκεψιμότητα.
Το σύνολο αυτής της έκτασης δίνει μια δυνατότητα χωροθέτησης η οποία
υπαγορεύεται από το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης .
Ο Ν. Σερρών δεν ανήκει στις περιοχές αιολικής προτεραιότητας. Επομένως, σύμφωνα
με τα υπαγορευόμενα από το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου
ανάπτυξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για να ικανοποιηθεί το κριτήριο της μέγιστης
πυκνότητας μπορούν να εγκατασταθούν σε πρώτη φάση 0,66 τυπικές α/γ ανά 1000
στρέμματα.
Με το σκεπτικό που παρουσιάστηκε παραπάνω επομένως, στα 218 χιλ. στρέμματα
διαθέσιμης γης, μπορούν να εγκατασταθούν 144 τυπικές Α/Γ. Να επισημανθεί στο σημείο
αυτό ότι τυπική α/γ αποδίδει ονομαστική ισχύ ίση με 2 ΜW. Η αποδιδόμενη ισχύς από το
σύνολο των α/γ, είναι επομένως 288 ΜW. Θεωρώντας ότι οι εν λόγω Α/Γ θα αποδίδουν μόνο
4
στο 30% της ετήσιας λειτουργίας, προκύπτει ότι η ετήσια παραγωγή ενέργειας από τις
εγκατεστημένες α/γ θα ισούται με 757 GWh/έτος (288MW*30%*8.760h). Αυτό το ποσό
ενέργειας ισούται με το 128% της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία
καταναλώθηκε στο Ν. Σερρών, και με το 8,7% των ηλεκτρικής ενεργειακών αναγκών
ολόκληρης της περιφέρειας, κατά το 2006
Τέλος αν γίνει αντιπαραβολή των αποτελεσμάτων της παρούσας εργασίας με τις
εκτιμήσεις του ΚΑΠΕ όσον αφορά το Ν. Σερρών, διαπιστώνεται ότι, η παραγόμενη ενέργεια
από το πλήθος των α/γ της εργασίας (144 α/γ) αντιπροσωπεύει το 37% της κατ’ εκτίμηση
ενέργειας που παράγεται σύμφωνα με το ΚΑΠΕ.
Το προαναφερθέν πλήθος των α/γ εκφράζει την δυνατότητα χωροθέτησής τους, στις
προεπιλεγμένες περιοχές που φαίνονται στον χάρτη, χωρίς να έχει ληφθεί υπ’ όψιν η
υφιστάμενη κατάσταση στον Ν. Σερρών.
Από τα στοιχεία του ΥΠΑΝ φαίνεται ότι στην θέση «ΚΟΡΥΦΗ» του Δήμου
Σιδηροκάστρου, δραστηριοποιείται η εταιρία «ΑΙΟΛΙΚΗ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΕ» με
παρουσία 28 α/γ ονομαστικής ισχύος 850 KW εκάστη, συνολικής ισχύος 23,8 ΜW. Από το
τοπογραφικό της περιοχής, γίνεται αντιληπτό ότι η περιοχή εγκατάστασης αυτών των α/γ,
βρίσκεται εντός των ορίων μιας από τις επιλεγείσες περιοχές προς εγκατάσταση α/γ.
Για να υπολογιστεί επομένως η δυνατότητα επιπλέον εγκατάστασης α/γ στο Ν.
Σερρών θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν και η ύπαρξη των 28 παραπάνω α/γ, με συνέπεια την
μείωση του τελικού αριθμού α/γ που δύνανται να εγκατασταθούν.
Το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας παρέχει κατευθυντήριες οδηγίες για την εκτίμηση του περιθωρίου
εγκατάστασης α/γ, οδηγίες οι οποίες θα ακολουθηθούν για τον υπολογισμό του ακριβούς
αριθμού α/γ στις εν λόγω περιοχές.
Σύμφωνα με ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας θα πρέπει να γίνει η αναγωγή των 28 α/γ (850 KW) σε αριθμό
τυπικών α/γ. Αυτό είναι απαραίτητο διότι και στο ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού
και αειφόρου ανάπτυξης η κάλυψη υπολογίζεται σε τυπικές α/γ.
Αριθμός τυπικών α/γ (α.τ. α/γ) = (28*850) /2000 =11.9 ≈ 12 α/γ
Άρα η δυνατότητα εγκατάστασης α/γ στα όρια του Ν. Σερρών σύμφωνα με το ειδικό
πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
περιορίζεται στις 132 (144 - 12). Η ισχύς που θα παράγεται είναι 264 MW, παράγοντας
ενέργεια ίση με 694 GWh/έτος. Αυτό το τεράστιο ποσό ενέργειας που θα παράγεται,
αντιστοιχεί στο 117% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του Ν. Σερρών κατά το έτος
2006.
ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Σε αντίθεση με το αιολικό δυναμικό η εκτίμηση του οποίου απαιτεί λεπτομερή γνώση
του ανάγλυφου της περιοχής όπως αναλύθηκε στην προηγούμενη παράγραφο, η ανάλυση του
φωτοβολταϊκού δυναμικού πως συνηθίζεται να ονομάζεται) προκύπτει από αντίστοιχο
χάρτη για την εκάστοτε περιοχή ενδιαφέροντος. Ο χάρτης φωτοβολταϊκού δυναμικού δίνει
την αναμενόμενη ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ένα φωτοβολταϊκό στοιχείο
ισχύος 1 KW,όταν αυτά τοποθετούνται στην βέλτιστη γωνία.
Από χάρτη, φαίνεται ότι τοποθέτηση αντίστοιχου συστήματος στον νομό Σερρών,
αναμένεται να παράγει από 1150 - 1250 ΚWh/ ΚWp ανάλογα την περιοχή.
5
Οι περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η εγκατάσταση φ/β στοιχείων, είναι:
Περιοχές ενταγμένες στο Δίκτυο Φύση 2000.
Διατηρητέα μνημεία της φύσης.
Αρχαιολογικοί χώροι
Οι αρδευόμενες εκτάσεις.
Τα δάση.
Οι 4 πρώτες περιοχές απαγόρευσης είναι κοινές για αιολικές και ηλιακές εφαρμογές.
Στην περίπτωση όμως της εγκατάστασης των Φ/Β συστημάτων προστίθενται και τα δάση
Καθώς προσδιορίστηκε στο ΕΠΧΣΑΑ - ΑΠΕ, η χωροθέτηση φ/β στοιχείων θα πρέπει
να πραγματοποιηθεί σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο – κάτω των 350 μ.
Στο χάρτη αποτυπώθηκαν οι περιοχές δυνατής εγκατάστασης φ/β συστημάτων (κάτω
από 350 μ) σε συνδυασμό με τις δύο κυριότερες συνιστώσες απαγόρευσης χωροθέτησης
τέτοιων εγκαταστάσεων που δεν είναι άλλες από τις περιοχές ενταγμένες στο δίκτυο ΦΥΣΗ
2000 και τις αρδευόμενες περιοχές.
Οι περιοχές στις οποίες θα εγκατασταθούν τα φ/β πλαίσια, θα επιλεγούν στο πράσινο
χρώμα του χάρτη. Το οικιστικό και οδικό δίκτυο είναι δύο παράμετροι που δεν αποτελούν
ουσιαστικό περιορισμό στην εγκατάσταση φ/β συστημάτων, καθώς αυτά μπορούν να
εγκατασταθούν και δίπλα στους δρόμους. Στο χάρτη αποτυπώνονται όμως για την πιο
ρεαλιστική επιλογή των θέσεων
6
Για την χωροθέτηση φ/β εγκαταστάσεων, εντοπίστηκαν 7 περιοχές οι οποίες
καλύπτουν συνολική έκταση 278 χιλ. στρέμματα.
Οι περιοχές χωροθέτησης επιλέγησαν σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΕΠΧΣΑΑ για
δυνατότητα πρόσβασης και επισκεψιμότητας των εγκαταστάσεων από το υπάρχον οδικό
δίκτυο.
Με την βοήθεια του ίδιου λογισμικού το οποίο υπολόγισε την έκταση στην περίπτωση
των αιολικών εγκαταστάσεων, επιλεγμένη επιφάνεια για την περίπτωση φ/β εγκαταστάσεων
είναι 278 χιλ. στρέμ. Με δεδομένο ότι με την τεχνολογία που υπάρχει σήμερα, για την
εγκατάσταση ενός φ/β συστήματος ισχύος 100 KW απαιτείται έκταση 2 στρεμ, τότε εύκολα
υπολογίζεται ότι η παραγόμενη από τον ήλιο ισχύς για το σύνολο της παραπάνω επιφάνειας
(278 χιλ. στρέμ), είναι ίση με 13,9 GW.
Όπως είδαμε προηγουμένως ένα φ/β σύστημα ονομαστικής ισχύος 1 KWp αποδίδει
στον Ν Σερρών περίπου 1.200 KWh. Άρα η ετήσια παραγωγή ενέργειας εκτιμάται ότι είναι
ίση με 16.680 GWh. Αυτή η τιμή υπερκαλύπτει 2 φορές το ετήσιο σύνολο των
ενεργειακών αναγκών ολόκληρης της Περιφέρειας
Το τεράστιο αυτό ποσό ηλεκτρικής ενέργειας μπορεί να παραχθεί με την βοήθεια
πάνελ διαφόρων διαστάσεων τα οποία είναι ευρέως διαθέσιμα στην ελληνική αγορά.
Για να δοθεί μια τάξη μεγέθους ως προς το πλήθος των φ/β πάνελ τα οποία
απαιτούνται για την παραγωγή της παραπάνω ενέργειας, παρατίθενται οι παρακάτω
υπολογισμοί. Σαν βάση υπολογισμού θα ληφθεί τυπικό πάνελ διαστάσεων 1,8m x 0,8m το
οποίο, ανάλογα με την τεχνολογία μπορεί να παράγει από 170 – 230 W στην βέλτιστη γωνία
τοποθέτησης. Στον υπολογισμό θα λάβουμε υπ’ όψιν μια μέση τιμή 200 W.
Με αυτά σαν δεδομένα, ο αριθμός των πάνελς (Ν) μπορεί να υπολογιστεί
προσεγγιστικά ως εξής:
Ν = 13,9 * 109 / 200 => Ν = 69.500.000
πάνελς
Η τιμή βέβαια αυτή των πάνελς είναι εντελώς προσεγγιστική, καθώς ο ακριβής
αριθμός των πάνελς είναι ένα καθαρά γεωμετρικό πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει κυρίως με
την διαμόρφωση του εδάφους, παράγοντας ο οποίος δεν κατέστη δυνατόν να ληφθεί υπ’ όψιν
στα πλαίσια της παρούσας εργασίας.
7
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Για την χωροθέτηση αιολικών εγκαταστάσεων εντοπίστηκαν 218 χιλ. στρέμματα,
μέσα στα οποία μπορούν να τοποθετηθούν 132 τυπικές α/γ. Η αναμενόμενη ετήσια παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας αγγίζει τα 694 GWh.
Εντοπίστηκαν 278 χιλ. στρέμματα για εγκατάσταση φ/β συστημάτων με ετήσια
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 16.680 GWh.
Κλείνοντας, θα πρέπει να επισημανθεί ότι κατά την επιλογή περιοχών για
εγκατάσταση αιολικών και φ/β εγκαταστάσεων, υπήρξε πρόβλεψη έτσι ώστε να μην
επιλεγούν περιοχές οι οποίες να εξυπηρετούν και τις δύο προαναφερθείσες εφαρμογές. Αυτό
έγινε διότι η συνύπαρξη αιολικών και φ/β συστημάτων δεν έχει επεκταθεί σαν εφαρμογή
στην ελληνική επικράτεια. Έτσι, τα ποσά της ενέργειας που υπολογίστηκαν από την
χωροθέτηση των δύο αυτών συστημάτων μπορούν να προστεθούν, συμβάλλοντας ακόμη
περισσότερο στην λύση του ενεργειακού προβλήματος.
Πέρα από τον υπολογισμό της αναμενόμενης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
την εγκατάσταση αιολικών και Φ/Β συστημάτων πλήθος συμπερασμάτων εξήχθησαν κατά
την διάρκεια της απαιτούμενης έρευνας για την συγγραφή της εργασίας, τα σημαντικότερα
των οποίων επιγραμματικά είναι :
Το τμήμα των ενεργειακών αναγκών της χώρας το οποίο καλύπτεται, με ηλεκτρική
ενέργεια παραγόμενη από αιολική και ηλιακή ενέργεια, είναι στην παρούσα φάση σχεδόν
μηδαμινό. Αυτή η θλιβερή κατάσταση αναμένεται να αλλάξει, λόγω και των εθνικών
υποχρεώσεων έναντι αντίστοιχης ευρωπαϊκής οδηγίας.
Η διαδικασία αδειοδότησης για ηλεκτροπαραγωγή από Α.Π.Ε. είναι περίπλοκη και
εξαιρετικά χρονοβόρα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την αποθάρρυνση των υποψήφιων
επενδυτών. Η έναρξη ισχύος του Ν. 3468/06 είχε ευεργετικές επιπτώσεις ως προς την
διευκόλυνση της διαδικασίας αδειοδότησης, το πρόβλημα όμως εν πολλοίς παραμένει.
Με την ψήφιση του Ε.Π.Χ.Σ.Α.Α.Α.Π.Ε. από την Βουλή των Ελλήνων, άρχισε να
ξεκαθαρίζει το τοπίο όσον αφορά τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό. Κυρίως το ακανθώδες
ζήτημα των περιοχών εγκατάστασης εφαρμογών ΑΠΕ, αρχίζει να εξετάζεται τεχνοκρατικά,
έξω από κοντόφθαλμες και τοπικιστικές προσεγγίσεις, λαμβάνοντας όμως παράλληλα υπ’
όψιν και τις, μέσα σε λογικά πλαίσια οικολογικές ευαισθησίες.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
Γκουλιάρας Π., Γκουλιάρας Δ., Γκουλιάρας Φ., Μελέτη και κατασκευή φωτοβολταϊκού
πάρκου για κάλυψη ενεργειακών εφαρμογών σε παραγωγικές μονάδες. Συμπεράσματα και
προοπτικές, από τα πρακτικά του 7ου Εθνικού Συνεδρίου για τις ΑΠΕ, Πάτρα, 2006
Εθνικό Κέντρο Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, Ενέργεια, Περιβάλλον και
Επιχειρηματικότητα: Προτάσεις για τον ενεργειακό τομέα στον ελληνικό χώρο, Νοέμβριος
2003
Κανελλόπουλος Δ., Αιολική Ενέργεια, Σχεδιάζοντας στις Αυλές των Ανέμων, 2008, Εκδόσεις
ΙΩΝ, ISBN 978-960-411-644-7
ΚΑΠΕ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Περιβάλλον, πρόγραμμα Ε.Π.Ε.3.4.6., 1997
ΚΑΠΕ, Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Αιολική Ενέργεια, πρόγραμμα
ALTENER, Αθήνα, 1998
ΚΑΠΕ, Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Φωτοβολταϊκά Συστήματα, πρόγραμμα
Ε.Π.Ε. 3.4.6., 1999α
8
ΚΑΠΕ, Εγχειρίδιο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, Παθητικά Ηλιακά Συστήματα,
πρόγραμμα ALTENER, 1999β
ΚΑΠΕ, Οδηγός τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ, Πρόγραμμα Leonardo da
Vinci1999, Αθήνα, 2001
ΚΑΠΕ, Ετήσια Έκθεση 2006, Πεπραγμένα 2006- Προγραμματισμός Δράσεων 2007, 2006
Μπεργελές Γ., Ανεμογεννήτριες, 1994, Εκδόσεις Συμεών Ο.Ε., ISBN960-7346-19-x
Μπινόπουλος Ε. Χαβιαρόπουλος Π. Περιβαλλοντικές επιπτώσεις των αιολικών πάρκων:
Μύθος και πραγματικότητα, ΚΑΠΕ
Οικονόμου Δημήτριος, Εναλλακτικές προσεγγίσεις του ζητήματος του χωροταξικού
σχεδιασμού των ΑΠΕ, (www.hellasres.gr/Greek/THEMATA/reports-fr.htm) Αθήνα, 2004
ΡΑΕ, Έκθεση πεπραγμένων Απρίλιος 2004-Δεκέμβριος 2006, Αθήνα, 2004
ΡΑΕ , Έκθεση πεπραγμένων Απρίλιος 2004-Δεκέμβριος 2006, Αθήνα, 2007
Τσούτσος Θ., Σκίκος Γ., Ανανεώσιμες/εναλλακτικές και ήπιες μορφές ενέργειας, Εισαγωγή
στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Τεύχος β1, ΕΑΠ, Πάτρα, 1999
Φραγκάκης Ν. Φωτοβολταϊκά Συστήματα. Αθήνα 2007
9
ResearchGate has not been able to resolve any citations for this publication.
ResearchGate has not been able to resolve any references for this publication.